0

Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh

24 100 1
  • Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 15:53

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh trường THPT Thường Xuân 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh trường THPT Thường Xuân 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh trường THPT Thường Xuân 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh trường THPT Thường Xuân 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh trường THPT Thường Xuân 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh trường THPT Thường Xuân 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh trường THPT Thường Xuân 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh trường THPT Thường Xuân 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh trường THPT Thường Xuân 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh trường THPT Thường Xuân 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh trường THPT Thường Xuân 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh trường THPT Thường Xuân 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh trường THPT Thường Xuân 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh trường THPT Thường Xuân 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh trường THPT Thường Xuân 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh trường THPT Thường Xuân 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh trường THPT Thường Xuân 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh trường THPT Thường Xuân 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh trường THPT Thường Xuân 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh trường THPT Thường Xuân 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh trường THPT Thường Xuân 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh trường THPT Thường Xuân 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh trường THPT Thường Xuân 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh trường THPT Thường Xuân 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh trường THPT Thường Xuân 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh trường THPT Thường Xuân 2Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh trường THPT Thường Xuân 2 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT THƯỜNG XUÂN PHỤ LỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ ĐỀ HÀM SỐ BẬC NHẤT, HÀM SỐ BẬC HAI (ĐẠI SỐ 10 – CƠ BẢN), GÓP PHẦN PHÁT HUY TƯ DUY SÁNG TẠO VÀ NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT THƯỜNG XUÂN Người thực hiện: Nguyễn Văn Sơn Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc mơn: Tốn THANH HỐ NĂM 2017 MỤC LỤC Trang MỤC LỤC …………………………………………………… 1 MỞ ĐẦU……………………………………………………… 1.1 Lý chọn đề tài ……………………………………………… 1.2 Mục đích nghiên cứu…………………………………………… 1.3 Đối tượng nghiên cứu………………………………………… 1.4 Phương pháp nghiên cứu……………………………………… NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM………………… 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm……………………… 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm… 2.3 Các sáng kiến kinh nghiệm giải pháp sử dụng để giải vấn đề……………………………………………… 2.3.1 Mục tiêu cần đạt HS ……………………… 2.3.2 Yêu cầu kiến thức HS cần trang bị trước …… 2.3.3 Phân nhóm giao nhiệm vụ cho nhóm HS lớp 4 5 2.3.4 Phân phối thời gian kiến thức chủ đề …………… 2.3.5 Tổ chức hoạt động lớp …………………………… KẾT LUẬN …………………………………………………… 3.1 Kết luận………………………………………………………… 3.2 Kiến nghị……………………………………………………… Tài liệu tham khảo…………………………………………… Danh mục sáng kiến kinh nghiệm đánh giá cấp Sở… 14 14 14 16 17 1 MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Thực chủ trương Đảng nhằm “nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, lực kỹ thực hành, vận dụng kiến thức thực tiễn Phát triển khả sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời.”[1] Hiện mục tiêu giáo dục hướng đến việc hình thành phát triển lực phẩm chất (chung chuyên biệt) học sinh (HS), giúp em chuẩn bị tốt lực cần thiết cho sống công việc Nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2016 – 2017 xác định tập trung xây dựng thực kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển lực HS Trong chương trình Tốn phổ thông, từ lớp HS làm quen với khái niệm hàm số, đến lớp khái niệm hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến đề cập đến tập chủ yếu nhằm củng cố đặc trưng tương ứng hàm số, đặc trưng biến thiên phụ thuộc chưa nhấn mạnh Đến lớp 10 ba đặc trưng biến thiên, tương ứng phụ thuộc hàm số nghiên cứu đầy đủ [2] Do đó, sử dụng hàm số để nghiên cứu số vấn đề thực tiễn đời sống, áp dụng việc học môn học khác Song nội dung khơng dễ để HS chiếm lĩnh vận dụng, phần lực tư HS, phần thiết kế chương trình cách dạy học chưa gắn nhiều kiến thức với thực tế sống Bên cạnh kiến thức tảng em lại khơng đầy đủ Chính điều khiến việc học HS ngày khó khăn, dẫn đến kết học tập không cao, ứng dụng giải vấn đề thực tiễn không tốt Tại trường THPT Thường Xuân (HS thuộc vùng khó), việc hiểu vận dụng nội dụng hàm số vào môn học khác thực tế đời sống hạn chế Với tiết dạy theo phương pháp truyền thông, em tiếp cận kiến thức thụ động, kiến thức tiếp nhận riêng lẻ, rời rạc, việc vận dụng vào thực tế điều xa lạ Ngoài xu hướng phát triển giới nay, “cuộc cách mạng 4.0” bắt đầu, xung hướng IoT (Internet of Things) tất yếu, tư lực có liên quan đến khoa học, cơng nghệ, kỹ thuật, toán học (STEM) ưu tiên phát triển việc bồi dưỡng, rèn luyện cho HS qua học cần thiết Từ lý trên, lựa chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Đổi phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư sáng tạo lực tự học học sinh trường THPT Thường Xuân 2” 1.2 Mục đích nghiên cứu Xây dựng kế hoạch dạy học hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai để HS lớp 10 hiểu định nghĩa hàm số bậc ứng dụng môn học khác; định nghĩa, đồ thị, biến thiên hàm số bậc hai ứng dụng hàm số bậc hai môn học khác đời sống xã hội Đề xuất phương án kiểm tra, đánh giá giúp động viên, khích lệ HS việc tự đánh giá Phát triển lực làm việc độc lập, tích cực, hợp tác sáng tạo, lực giải vấn đề để thực tốt nhiệm vụ cá nhân thông qua việc giải nhiệm vụ cá nhân theo hướng dẫn hoạt động 1.3 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tiến hành HS lớp 10C1 (gồm 40 HS) trường THPT Thường Xuân 2, nghiên cứu cách tổ chức dạy học chủ đề hàm số theo hướng tích hợp liên mơn, góp phần củng cố áp dụng lý thuyết dạy học theo hướng phát triển lực HS thực tiễn dạy học 1.4 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu sử dụng xây dựng sở lý thuyết với việc tổ chức hoạt động kiểm chứng; phương pháp thống kê xử lý số liệu sử dụng cho việc đánh giá hiệu đề tài đến kết học tập HS NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm Theo Xavier Roegiers, lực sở khoa sư phạm tích hợp, gắn học với hành Dạy học tích hợp làm cho q trình học tập có ý nghĩa cách gắn học tập với sống hàng ngày, tiến hành quan hệ với tình cụ thể mà HS gặp sau này, tình có ý nghĩa sống, hòa nhập giới học đường với sống [3] Trong thực tế, nhà trường có nhiều điều dạy cho HS khơng thực có ích, ngược lại lực không dành đủ thời gian Trong “lý thuyết phát triển gần” Vưgotxki, ông khẳng định khả sáng tạo người học tách rời mối quan hệ với giới xung quanh, xã hội Sự sáng tạo khơng thể tự trẻ tách mà cần có tương tác, phối hợp chia sẻ Các hoạt động giáo dục ông đưa sau gọi chung phương pháp dạy học tích cực [4] Với phương pháp dạy học tích cực nay, hoạt động trọng đến việc xây dựng tình có vấn đề từ thực nghiệm, vấn đề có thực sống đưa vật liệu quen thuộc đời sống hàng ngày HS để tác động đến ý thức người học Tạo điều kiện để HS dễ tưởng tượng sau kết nối với nội dung học mang tính khoa học để hiểu rõ vấn đề phát sinh ý tưởng Quy luật nhận thức người xác định là: “từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng, từ tư trừu tượng đến thực tiễn” Do dạy học hết phải tuân thủ quy luật 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Với phát triển công nghệ thông tin, việc dạy – học nói chung dạy học mơn tốn nói riêng hỗ trợ nhiều việc xây dựng mơ hình trực quan với ứng dụng đồ họa đa dạng, đẹp phần mềm: Cabri, GSP, MS PowerPoint,… giúp giảng sinh động Nhưng HS cách khai thác phần mềm này, hầu hết xem sản phẩm mà thầy, cô giáo  Nhà tâm lý học người Nga Lev Somenovich Vưgotxki (1896 – 1934) xây dựng sẵn, khơng tự xây dựng mơ hình tương tự nên khơng thể sáng tạo thêm ngồi thầy, cung cấp Các phân mơn có ví dụ liên mơn, xun mơn ví dụ mang tính để xây dựng khái niệm ví dụ áp dụng thực tiễn, hầu hết đơn lẻ, liên môn hay xuyên môn đến môn mà chưa có tác động đến nhiều phân mơn Trong đề thi minh họa đề thi THPT quốc gia năm 2017, nhiều câu hỏi đưa từ ví dụ thực tế Nhiều HS cịn lúng túng không định hướng không xác định áp dụng phần kiến thức để giải quyết, chí cịn thắc mắc “đây tốn lớp 12 hay vật lý lớp 10?”… Quá trình học thụ động đơn mơn dần khiến nhiều HS khơng có nhiều lực sáng tạo, lực hợp tác lực cần thiết khác Điều khiến HS gặp khơng khó khăn sống em 2.3 Các sáng kiến kinh nghiệm giải pháp sử dụng để giải vấn đề Trong khuôn khổ đề tài này, tơi xin trình bày cách tổ chức dạy học, hướng dẫn HS tự học đề xuất cách kiểm tra đánh giá hoạt động trải nghiệm sáng tạo HS thông qua phương pháp dạy học theo dự án, tổ chức học lớp tuân thủ theo quy trình nhận thức người học vật liệu sống hàng ngày sử dụng làm công cụ để HS chiếm lĩnh nội dung tri thức rèn luyện kỹ Theo chương trình nhà trường phê duyệt, hai hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai có tổng thời lượng 03 tiết, 01 tiết ôn tập chương 01 tiết kiểm tra Trước hết xác định số vấn đề cần thiết sau: 2.3.1 Mục tiêu cần đạt HS - Hiểu định nghĩa hàm số bậc ứng dụng mơn học khác Thuộc §2, chương II, Đại số 10 - Hiểu vận dụng phương trình chuyển động thẳng đều, đồ thị tọa độ đồ thị vận tốc chuyển động thẳng Thuộc §2, chương I, Vật Lí 10 - Hiểu định nghĩa, đồ thị biến thiên hàm số bậc hai Ứng dụng hàm số bậc hai môn học khác đời sống xã hội Thuộc §3, chương II, Đại số 10 - Hiểu vận dụng phương trình đồ thị chuyển động thẳng biến đổi Thuộc §5, chương I, Vật Lí 10 - Vận dụng kiến thức toán thuật toán để giải số toán cố định hàm số VD: Xây dựng sơ đồ thuật toán khảo sát hàm số bậc hai; Tìm tọa độ đỉnh biết hệ số hàm số bậc hai Thuộc §4, chương I, Tin học 10 - Tìm, khai thác phần mềm máy tính phục vụ cho cơng việc học tập VD phần mềm GSP (Geometer's Sketchpad) để vẽ đồ thị, khảo sát tính chất hàm số… Thuộc §7, chương I, Tin học 10 - Vận dụng kỹ soạn thảo văn bản, bảng, biểu việc thực báo cáo kết làm việc, nghiên cứu Thuộc §1, chương III, Tin học 10 - Phát triển lực làm việc độc lập, tích cực, hợp tác sáng tạo, lực giải vấn đề để thực tốt nhiệm vụ cá nhân thông qua việc giải nhiệm vụ cá nhân theo hướng dẫn hoạt động - Phát triển lực hợp tác: Biết thảo luận chia sẻ ý tưởng với thành viên nhóm hợp tác để giải vấn đề giao hoạt động nhóm thực dự án 2.3.2 Yêu cầu kiến thức HS cần trang bị trước - Về toán học: + HS hoàn thành kiến thức liên quan hàm số, đồ thị hàm số, hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai chương trình THCS + HS hồn thành nội dung: khái niệm hàm số, cách cho hàm số, khái niệm đồ thị hàm số; biến thiên hàm số; hàm số chẵn, hàm số lẻ (Thuộc §1, chương II, Đại số 10) - Về vật lí: Các em học khái niệm chuyển động thẳng đều, chuyển động thẳng biến đổi chương I Vật Lí 10 (Khơng dạy phương trình đồ thị, dành tích hợp tốn) - Về tin học: Các em trang bị kiến thức toán thuật toán, kỹ tìm kiếm thơng tin internet, sử dụng phần mềm thông dụng (VD: Phần mềm soạn thảo văn bản) 2.3.3 Phân nhóm giao nhiệm vụ cho nhóm HS lớp Ngay từ đầu chủ đề, giáo viên (GV) phân lớp thành nhóm (mỗi nhóm HS) theo mức độ kiến thức (các HS có học lực thuộc nhóm) Nhóm cố định suốt chuyên đề, kể thực dự án Nhóm cử nhóm trưởng thư kí luân phiên theo hoạt động Trong q trình hoạt động nhóm, thành viên phải hợp tác giúp đỡ tiến bộ, GV chọn ngẫu nhiên HS báo cáo trả lời chất vấn hoạt động để lấy thành tích cho nhóm Nhóm trình bày bảng cỡ A2 đính nam châm lên bảng 2.3.4 Phân phối thời gian kiến thức chủ đề Theo chương trình nhà trường (năm học 2016 – 2017) chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai học thời lượng tiết (trong có tiết kiểm tra) Căn đó, nội dung hoạt động dạy – học phân phối sau: Tiết Nội dung Hoạt động 1: Dạy học khái niệm hàm số bậc Hoạt động 2: Dạy học phương trình chuyển động thẳng Hoạt động : Hàm số bậc số môn học Hoạt động 4: Giao nhiệm vụ nhà Hoạt động 5: Đồ thị hàm số bậc hai Hoạt động 6: Phương trình chuyển động thẳng biến đổi Hoạt động 7: Giao nhiệm vụ nhà Hoạt động 8: Một số ứng dụng khác hàm số bậc hai Hoạt động 9: Xây dựng thuật toán giải số yếu tố liên quan đến hàm số bậc hai Ghi Toán Lý Đa mơn Tốn Vật lý Đa mơn Đa mơn Tin học 5 Hoạt động 10 Ôn tập chủ đề Hoạt động 11 Kiểm tra, đánh giá Đa môn 2.3.5 Tổ chức hoạt động lớp * Hoạt động 1: Dạy học khái niệm hàm số bậc + Thời lượng: 10 phút đầu tiết thứ 01 chủ đề + Mục đích: Giúp học sinh hiểu định nghĩa, biến thiên, đồ thị hàm số bậc Rèn luyện, củng cố kỹ vẽ đồ thị Hiểu ứng dụng hàm số bậc nhiều môn học khác + Phương pháp: HS tự đọc, tự nghiên cứu với hướng dẫn GV + Tiến trình dạy học: - GV: Giao nhiệm vụ cho HS - HS: đọc sách giáo khoa (SGK) trả lời câu hỏi sau: Câu hỏi 1: Định nghĩa hàm số bậc nhất, cho số ví dụ hàm số bậc nhất? Câu hỏi 2: Hãy nêu dấu hiệu để nhận biết hàm số bậc đồng biến, nghịch biến Hãy xác định hàm số đồng biến, nghịch biến ví dụ (đã nêu Câu hỏi 1) em? Câu hỏi 3: Nêu dấu hiệu để nhận biết hai đường thẳng d : y  ax  b d ': y  a ' x  b ' song song, trùng cắt Câu hỏi 4: Vẽ bảng biến thiên đồ thị hàm số sau: a) y  3x  b) y   x  2 - GV: Tổng kết lại kiến thức liên quan * Hoạt động 2: Dạy học phương trình chuyển động thẳng + Thời lượng: 15 phút tiết thứ 01 chủ đề + Mục đích: Khảo sát yếu tố chuyển động thẳng thơng qua phương trình đồ thị Biết vận dụng giải số toán thực tế Thơng qua kết hoạt động nhóm để dẫn dắt vào phần hàm số bậc khoảng tiết sau + Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm + Tiến trình dạy học: - GV: Hãy nêu định nghĩa chuyển động thẳng - HS: Chuyển động thẳng chuyển động thẳng, chất điểm có vận tốc tức thời khơng đổi - GV: Gọi x0 tọa độ chất điểm thời điểm ban đầu t0  , x tọa độ x  x0 thời điểm t sau Vận tốc chất điểm bằng: v  t Từ ta có phương trình chất điểm chuyển động thẳng x  x0  vt - GV: Hãy cho biết hệ số góc phương trình Vẽ bảng biến thiên đồ thị minh họa phương trình chuyển động thẳng ứng với t �0 khả khác vận tốc v (âm, dương) - HS: Hoạt động cá nhân để giải vấn đề Câu trả lời mong muốn: “Hệ số góc phương trình tan   v ” Bảng biến thiên: Đồ thị: - GV: Giao nhiệm vụ cho nhóm (đơn vị nhóm phân cơng từ trước) Thời gian hoạt động: 10 phút Nhiệm vụ: Đồ thị tọa độ theo thời gian người chạy đường thẳng biểu diễn hình a) Hãy tính vận tốc trung bình người khoảng thời gian từ đến 10 phút, 10 đến 20 phút quãng đường b) Việc di chuyển người có phải chuyển động thẳng khơng? Vì sao? c) Tìm phương trình chuyển động người theo thời gian * Hoạt động 3: Hàm số bậc số môn học + Thời lượng: 15 phút tiết thứ 01 chủ đề + Mục đích: Giúp học sinh phát huy khả tự học, tự nghiên cứu khoa học Với việc hoàn thành tập nhà, HS biết tốn học có nhiều ứng dụng mơn học khác, đồng thời biết CNTT có ứng dụng lớn việc học tập nghiên cứu + Phương pháp: Trình chiếu tập soạn + Tiến trình dạy học: - GV: Gọi số HS lên bảng trả lời - HS: Các HS khác bổ sung có phương án khác - GV: Chiếu số cơng thức chuẩn bị trước Ví dụ 1: Trong vật lí, khối lượng m (gam) khối kim loại đồng chất có khối lượng riêng d tỉ lệ thuận với thể tích v (cm3) theo cơng thức m = d.v Hay số công thức khác: S = v.t, Q = I.t (với S: quảng đường, v: vận tốc, t: thời gian; Q: nhiệt lượng, I: cường độ dịng điện) Ví dụ 2: Trong hóa học, M = 29d (M: phân tử gam chất khí, d: tỉ khối chất khí chất khí); m = n.M (m: khối lượng chất, n: số mol, M: khối lượng mol phương trình chất đó) Ví dụ 3: Trong sống, T = n.G (T: số tiền để mua đồ, n: số đồ vật, G: Giá đồ vật) * Hoạt động 4: Giao nhiệm vụ nhà + Thời lượng: 05 phút cuối tiết thứ 01 chủ đề + Mục đích: Giúp học sinh phát huy khả tự học, tự nghiên cứu khoa học Với việc hoàn thành tập nhà, HS biết tốn học có nhiều ứng dụng mơn học khác, đồng thời biết CNTT có ứng dụng lớn việc học tập nghiên cứu + Phương pháp: Trình chiếu tập soạn + Tiến trình dạy học: - GV: Nêu nhiệm vụ Câu hỏi 4: Hãy tìm ví dụ thực tế sống mơn học có dạng hàm số bậc nhất? Câu hỏi 5: Hãy dùng phần mềm GSP để vẽ đồ thị hàm số y = 3x – gửi email cho GV trước tiết học Bài tập: Bài 1, 2a, 3, 4a trang 41-42 SGK Đại số 10 * Hoạt động 5: Đồ thị hàm số bậc hai + Thời lượng: Tiết thứ 02 chủ đề + Mục đích: Giúp HS hiểu định nghĩa hàm số bậc hai, xây dựng cách vẽ đồ thị hàm số bậc hai biết cách vẽ đồ thị hàm số bậc hai + Phương pháp: Dạy học kiến tạo, học sinh tự phát kiến thức thông qua dẫn dắt GV với hỗ trợ trực mơ hình dạy học trực quan soạn phần mềm vẽ hình GSP + Tiến trình dạy học: * Hoạt động thành phần 5.1 Kiểm tra cũ: + HS 1: Nêu tính chất học đồ thị hàm số y  ax với a �0 + HS 2: Cho số thực dương p q, tịnh tiến đồ thị hàm số y  ax với a �0 qua phải p đơn vị lên q đơn vị ta đồ thị hàm số nào? Khai triển hàm số dạng đa thức ĐS 2: y  a  x  p   q  ax  2apx  ap  q * Hoạt động thành phần 5.2 Đặt vấn đề mới: Như vậy, với hai phép tịnh tiến biến hàm số quen thuộc y  ax thành đồ thị hàm số khác Bài học hơm nghiên cứu hàm số có dạng * Hoạt động thành phần 5.3 Định nghĩa hàm số bậc hai Nội dung kiến thức Hoạt động GV – HS Định nghĩa - GV: Hãy phát biểu định nghĩa hàm số bậc hai? Cho ví dụ cụ thể? Dạng: y  ax  bx  c,  a �0  - HS phát biểu định nghĩa cho TXĐ: R ví dụ cụ thể Ví dụ 4: y  x  1; y   x  x  - GV trình bày tóm tắt lên bảng với ví dụ (đúng) học sinh * Hoạt động thành phần 5.4 Nhắc lại đồ thị hàm số y  ax ,  a �0  Nội dung kiến thức Hoạt động GV - HS Đồ thị hàm số bậc hai - GV: Chúng ta nhắc lại phần a Nhắc lại đồ thị hàm số kiểm tra cũ Các em xem sách giáo khoa y  ax ,  a �0  + SGK * Hoạt động thành phần 5.5 Đồ thị hàm số bậc hai Nội dung kiến thức Hoạt động GV – HS Kết luận: + GV: Như phần kiểm tra cũ, Đồ thị hàm số phép tịnh tiến đồ thị thích hợp, ta y  ax  bx  c  a �0  đường tịnh tiến đồ thị hàm số y  ax Parabol: thành đồ thị hàm số bậc hai, đồ thị hàm số bậc hai tổng quát �b  � + Đỉnh I � ; � y  ax  bx  c dựng �2a 4a � cách tương tự hay không? Các em b + Trục đối xứng: x  biến đổi hàm số y  ax  bx  c 2a + Hướng bề lõm lên a  dạng y  a  x  p   q xuống a  + HS ghi nhận kết biến đổi Ví dụ 5: Tìm tọa độ đỉnh trục 2 � � b � � �  � � b � b  4ac y  a x    a x   � � � � � � � � đối xứng parabol y  x  x  4a � 2a � � � 2a � � � 4a � + Đỉnh I  1;3 , trục đối xứng x  + GV: Thuyết trình b    , ta Xét trường hợp 2a 4a có phép tịnh tiến để biến đồ thị hàm số y  ax thành đồ thị hàm số y  ax  bx  c ? + HS trả lời + GV: Chiếu mơ hình GSP minh họa + GV: Vậy có nhận xét đồ thị hàm số y  ax  bx  c ? + Các kết luận cho b  trường hợp lại 2a 4a + HS trả lời Ví dụ * Hoạt động thành phần 5.6 Vẽ đồ thị hàm số bậc hai Nội dung kiến thức Hoạt động GV – HS * Các bước vẽ đồ thị hàm số bậc hai + Cho HS phát biểu bước vẽ đồ thị + Xác định đỉnh hàm số bậc hai + Xác định trục đối xứng + GV: Tổng kết lại bảng + Xét hướng bề lõm + GV: Lấy ví dụ HS giải a) + Lấy điểm đặc biệt lấy thêm + Gọi HS lên bảng giải b) điểm phụ cần + GV chiếu lại mô hình GSP Ví dụ 6: Vẽ đồ thị hàm số sau a) y   x  x  b) y  x  x  * Hoạt động thành phần 5.7 Củng cố bài: - Nắm vững bước khảo sát vẽ đồ thị hàm số y = ax2 + bx + c (a  0) - Biết tìm tọa độ đỉnh, trục đối xứng, hướng bề lõm cách xác * Hoạt động thành phần 5.8 Hướng dẫn học nhà: - Làm BT 1a, 1b, 2a, 2b - Hướng dẫn tập nhà (nếu thời gian) - Tìm ứng dụng hàm số bậc hai mơn học - Tìm thêm hình ảnh đường parabol ứng dụng sống gửi email cho GV trước tiết học * Hoạt động 6: Phương trình chuyển động thẳng biến đổi + Thời lượng: 20 phút tiết thứ 02 chủ đề + Mục đích: Sau hoạt động này, học sinh biết công thức yếu tố phương trình chuyển động thẳng biến đổi Vận dụng tính chất đồ thị hàm số bậc hai để vẽ đồ thị khảo sát phương trình chuyển động thẳng biến đổi + Tiến trình dạy học: - GV: Giới thiệu phương trình tọa độ chất điểm chuyển động thẳng nhanh dần x  x0  v0t  at 2 Trong thời điểm ban đầu t0  chất điểm có tọa độ x = x0 vận tốc ban đầu v = v0; x tọa độ a gia tốc tức thời thời điểm t 10 - GV: Hãy vẽ dạng đồ thị chuyển động vận tốc ban đầu v0 = trường hợp a > a < - HS: Hoạt động cá nhân vẽ vào giấy nháp sau lên bảng vẽ - GV: Từ đồ thị nhận xét khoảng cách, chiều di chuyển chất điểm so với vị trí ban đầu - HS: Trả lời - Ví dụ áp dụng: Một ô tô chuyển động với vận tốc không đổi 108 km/h Đến chân dốc, máy ngưng hoạt động ô tô theo đà lên dốc Nó ln chịu gia tốc ngược chiều vận tốc ban đầu m/s suốt trình lên dốc xuống dốc a) Viết phương trình chuyển động ô tô, lấy gốc tọa độ x = gốc thời gian t = lúc xe vị trí chân dốc b) Tính quảng đường xa theo sườn dốc mà tơ lên c) Tính thời gian hết quảng đường d) Tính vận tốc tơ sau 20 s Lúc tơ chuyển động theo chiều nào? - HS: Hoạt động theo nhóm để trả lời câu hỏi * Hoạt động 7: Củng cố tiết + Thời lượng: phút cuối tiết thứ 02 chủ đề + Mục đích: Giúp HS ơn lại kiến thức học hàm số bậc nhất, đánh giá nhanh kiến thức HS học được, đặc biệt việc tích hợp mơn vật lí + Phương pháp: Củng cố nhanh câu hỏi trắc nghiệm, học sinh tự đánh giá kết + Tiến trình dạy học: - GV: chiếu câu trắc nghiệm chuẩn bị sẵn - HS: Trả lời vào giấy nháp - GV: Chiếu đáp án để HS tự chấm điểm cho thân Yêu cầu HS giơ tay tự nhận mức điểm khác để GV thống kê lại Hoạt động 7: Giao nhiệm vụ nhà Hãy sưu tầm thực tế sách, báo, internet hình ảnh, vật, tượng có hình Parabol Ôn lại kiến thức học hàm số y = ax2 học lớp * Hoạt động 8: Một số ứng dụng khác hàm số bậc hai + Thời lượng: 25 phút đầu tiết thứ 03 chủ đề + Mục đích: Giúp HS biết hàm số bậc hai có nhiều ứng dụng sống khoa học kỹ thuật, từ HS hiểu tốn học có ý nghĩa thiết thực với đời sống xã hội ngày u tích tốn học + Tiến trình dạy học: - HS: Các HS trình bày ví dụ, tốn có ứng dụng hàm số bậc hai (đã giao nhà từ tiết trước) - GV: Nếu cịn thời gian, giới thiệu số tốn ví dụ chuẩn bị sẵn Trong sống hàng ngày thường gặp hình ảnh đường parabol Như ta ngắm đài phun nước, chiêm ngưỡng cảnh bắn 11 pháo hoa muôn màu, mn sắc Nhiều cơng trình kiến trúc tạo dáng theo hình parabol, cầu, vịm nhà, cổng vào… Điều khơng đảm bảo tính bền vững mà tạo nên vẻ đẹp cơng trình Bài tốn ném vật lên cao Một vận động viên bóng chuyền thực pha chuyền bóng Biết quỹ đạo bóng cung parabol mặt phẳng với toạ độ Oth, t thời gian (tính giây), kể từ bóng đỡ lên, h độ cao (tính mét) bóng Giả thiết bóng đỡ từ độ cao 1,2m (so với mặt sân) Sau giây, đạt độ cao 8,5m giây sau đỡ lên, độ cao m a) Hãy tìm hàm số bậc hai biểu thị độ cao h theo thời gian t có phần đồ thị trùng với quỹ đạo bóng tình b) Xác định độ cao lớn bóng (tính xác đến chữ số thập phân) c) Sau bóng chạm đất kể từ đỡ lên (tính xác đến chữ số thập phân)? Gợi ý: a) Giả sử h = f(t) = at2 + bt + c Ta cần tìm hệ số a, b c Theo giả thiết, bóng đá lên từ độ cao 1,2m, nghĩa là: f(0) = c = 1,2 Sau giây, đạt độ cao 8,5m nên: f(1) = a + b + 1,2 = 8,5 Sau đá giây, bóng độ cao 6m, nghĩa là: f(2) = 4a + 2b + 1,2 = a  b  7,3 � Thu gọn hệ thức trên, ta có hệ phương trình bậc nhất: � 2a  b  2,4 � Giải hệ ta có a  4,9 , b = 12,2 Vậy hàm số cần tìm là: f  t   4,9t  12,2t  1,2 b) Vì điểm có tung nên độ cao lớn bóng  ' 43,09  �8,794 tung độ đỉnh parabol, có giá trị bằng: y  a 4,9 c) Giải phương trình: 4,9t  12,2t  1,2  , ta hai nghiệm gần là: t1   0,09 t2  2,58 (loại giá trị âm), ta kết là: Quả bóng chạm đất sau gần 2,58 giây Bài tốn cổng Ác – xơ (Gateway Asch) 12 Khi di lịch đến thành phố St Louis (Mĩ), ta thấy cổng lớn có hình parabol hướng bề lõm xuống dưới, cổng Ác – xơ Giả sử ta lập hệ toạ độ Oxy cho chân cổng qua gốc O hình vẽ (x y tính mét), chân cổng vị trí (162; 0) Biết điểm M cổng có toạ độ (10; 43) a) Tìm hàm số bậc hai có đồ thị chứa cung parabol nói b) Tính chiều cao cổng (tính từ đỉnh cao cổng xuống mặt đất, làm tròn kết đến hàng đơn vị) + HS: Thảo luận phương pháp nhà hồn thiện phần tính tốn Gợi ý: a/ Ta cần tìm hàm số có dạng f(x) = ax2 + bx + c thoả mãn: f(0) = c; f(10) = 100a + 10b = 43; f(162) = 1622a + 162b = 43 3483 hay 162a + b = Từ suy a   ; b 1520 760 43 3483 x  x Vậy hàm số cần tìm f ( x)   1520 760 b/ Chiều cao cổng tung độ đỉnh parabol đó: h = f( 162 ) = f(81) = 188 (mét) * Hoạt động 9: Xây dựng thuật toán giải số yếu tố liên quan đến hàm số bậc hai + Thời lượng: Tiếp theo tiết thứ 03 chủ đề + Mục đích: Qua học giúp học sinh ơn tập sơ đồ thuật toán học Tin học 10 đồng thời vận dụng để xây dựng sơ đồ thuật tốn tìm yếu tố liên quan đến hàm số bậc hai Nhờ việc sơ đồ hóa, học sinh ôn tập kiến thức cách có hệ thống, chắn + Phương pháp: Hoạt động nhóm + Tiến trình dạy học: - GV: Giao nhiệm vụ cho nhóm Nhiệm vụ: Hãy vẽ sơ đồ thuật toán nhập vào số a, b, c hàm số y = ax2 + bx + c Thông báo kết quả: a) Hàm số có phải hàm bậc hai khơng? Nếu khơng phải nhập lại Nếu hàm số bậc hai thơng báo hình nội dung sau: b) Tọa độ đỉnh, phương trình trục đối xứng, hướng bề lõm c) Các khoảng đồng biến, nghịch biến hàm số d) Tọa độ giao điểm với trục tọa độ 13 Nhóm 1, 2: Câu a, b Nhóm 3,4: Câu a, c Nhóm 5: Câu a, d - HS: hoạt động nhóm phân cơng (Xem phần kết thảo luận nhóm hồ sơ dạy học) - GV: Nhận xét hoạt động nhóm chiếu đáp án (nếu nhóm làm chưa tốt) Nhập Nhập vào vào a, a, b, b, cc aa == 00 Đ S 22 D D← ← bb –– 4ac 4ac xD xD ← ← -b/2a -b/2a yD yD ← ← -D/4a -D/4a aa >> 00 Đ Hướng Hướng bề bề lõm lõm lên lên trên Tọa Tọa độ độ đỉnh đỉnh là I(xD;yD) I(xD;yD) S Sơ đồ thuật toán giải câu a, b  Hướng Hướng bề bề lõm lõm xuống xuống dưới Tọa Tọa độ độ đỉnh đỉnh là I(xD;yD) I(xD;yD) * Hoạt động 10: Ôn tập chủ đề + Thời lượng: Tiết thứ 04 chủ đề + Mục đích: Ơn lại toàn chủ đề + Phương pháp: Giao tập, HS chuẩn bị nhà sau báo cáo lớp + Hệ thống tập: (Xem phụ lục – Bài tập ôn tập chủ đề) * Hoạt động 11: Kiểm tra, đánh giá Kiểm tra viết tiết theo quy định mức độ nhận thức kèm ma trận kiến thức – kỹ theo quy định hành Giáo dục Đào tạo, tăng cường hướng phát huy lực học sinh Đề có ý đến hướng tích hợp liên mơn, có gắn liền với thực tế sống Đề kiểm tra (Xem phụ lục 3) KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Với phát triển xã hội yêu cầu thực tiễn người mới, việc hình thành phát triển lực, phẩm chất cho HS cần thiết tất yếu Qua thực nghiệm đề tài nhận thấy, hiệu đề tài tích cực HS chủ động, sáng tạo việc tìm hiểu kiến thức Việc áp dụng đề tài giúp trình nhận thức HS với quy luật nhận thức, là: “từ trực quan sinh động đến tư trừu tương, từ tư trừu tượng đến thực tiễn”, đồng thời rèn luyện cho HS nhiều kỹ cần thiết Kiến thức dạy học đa dạng phân môn, giúp em biết cách nhìn vấn đề nhiều góc độ, đặt vấn đề sống mối quan hệ qua lại gắn kết chặt chẽ 3.2 Kiến nghị Nội dung đề tài đồng nghiệp thực nghiệm đơn vị hiệu tập thể đánh giá tốt, HS học theo phương pháp có kết học tập tốt hơn, phát triển nhiều kỹ kiến thức Vì tơi đề xuất cơng bố đề tài để nhiều đồng nghiệp nghiên cứu áp dụng vào thực 14 tiễn Để thực tốt việc dạy học theo đề tài này, bạn đồng nghiệp nhà quản lý nhà trường cần tạo điều kiện thời gian tổ chức tốt việc làm mới, cải tiến dụng cụ dạy học, tổ chức cemina để xác định “chất liệu” phù hợp có thực tế để đưa vào học, lớp học Ngồi tơi đề xuất phương án kiểm tra, đánh giá giúp động viên, khích lệ HS việc tự đánh giá, kết hợp với Hoạt động 11 sau: * Đánh giá theo trình tham gia hoạt động: - Phương pháp tổ chức: Ở hoạt động nhóm (ví dụ Hoạt động 6), sau hoạt động GV tổ chức để HS tự đánh giá thân, nhóm đánh giá mức độ tham gia thành viên kết chung nhóm - Đối tượng đánh giá: HS tự đánh giá thân, đánh giá học sinh khác; giáo viên đánh giá; đánh giá kiểm tra định kỳ - Tiêu chí đánh giá: Đánh giá dựa lực người học: thu thập xử lí thông tin, giải vấn đề, ý đánh giá khả tư tổng hợp; trọng đánh giá kết học tập ngoại khoá, thái độ hợp tác làm việc nhóm, xử lí tình HS; thái độ tham gia, mức độ tự chủ, tự giác…[5] * Kiểm tra viết: Kiểm tra viết tiết theo quy định mức độ nhận thức kèm ma trận kiến thức – kỹ theo quy định hành Giáo dục Đào tạo, tăng cường hướng phát huy lực học sinh * Đánh giá tổng kết Sử dụng kết đánh giá hai hình thức để đánh giá tổng kết lực phẩm chất HS sau học chủ đề Quy định đánh giá (Xem phụ lục 2)./ XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày tháng năm 2017 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Nguyễn Văn Sơn 15 Tài liệu tham khảo [1] Nghị số 29-NQ/TW (Khóa XI), ngày 4/11/2013 “về đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường hội nhập quốc tế [2] Lê Thị Hoài Châu, (2002), Lịch sử hình thành khái niệm hàm số, Tạp chí Thế giới Tốn – Tin học, Khoa Tốn – Tin học trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh [3] Xavier Roegiers, (1996) Khoa sư phạm tích hợp hay làm để phát triển lực nhà trường? (Đào Trọng Nguyên, Nguyễn Ngọc Nhị dịch) NXB Giáo dục [4] PGS.TS Đỗ Hương Trà, (2014), Dạy học tích hợp phát triển lực HS (Quyển 1) NXB Đại học sư phạm [5] Lê Minh Hiếu, (2014), Dạy học chủ đề hàm số theo hướng tích hợp liên môn, tài liệu lưu hành nội bộ, THPT Vĩnh Định, Quảng Trị 16 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Chức vụ đơn vị công tác: NGUYỄN VĂN SƠN Giáo viên trường THPT Thường Xuân TT Tên đề tài SKKN Sử dụng hiệu ứng Trigger MicroSoft PowerPoint Năm học đánh giá xếp loại Sở C 2008 – 2009 Sở C 2011 - 2012 Sở C 2015 – 2016 nâng cao hiệu giảng Phân loại đề xuất giải toán giải tam giác phương pháp tọa độ Kết Cấp đánh đánh giá giá xếp loại xếp loại (Phòng, Sở, (A, B, Tỉnh ) C) mặt phẳng Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo góp phần nâng cao hiệu dạy học hình học không gian cho học sinh lớp 12 trường THPT Thường Xuân 17 PHỤ LỤC Phụ lục 1: BẢNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ Thơng tin HS lớp thực nghiệm lớp đối chứng Đề tài thực lớp 10C1 với 40 HS, lớp đối chứng lớp 10C2 với 36 HS Thông tin ban đầu hai lớp tương đồng tỉ lệ nam nữ; phần trăm xếp loại học lực mơn Tốn dựa kết thi tuyển sinh mơn Tốn điểm trung bình mơn mơn Tốn năm học 2015 – 2016 (lớp 9) Xếp loại học lực mơn Tốn năm học 2015 - 2016 Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém 12.5% 25.0% 35.0% 27.5% 10C1 40 24 0.0% 10 14 11 13.9% 21.1% 38.9% 25.0% 10C2 36 23 0.0% 14 Kết sau tác động Lớp Sĩ số Nữ Kết sau tác động, đánh giá kết kiểm tra chương I hai lớp 2.1 Lớp 10C1 10C2 2.2 Bảng phân bố tần số điểm hai lớp Sĩ Điểm số 10 40 0 0 7 36 0 Bảng xếp loại học lực mơn Tốn qua kiểm tra Lớp Sĩ số Nữ 10C1 10C2 40 36 24 23 Trung bình 6.63 5.97 Độ lệch chuẩn 2.77 3.47 Xếp loại học lực môn Tốn năm học 2015 - 2016 Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém 17.5% 32.5% 40.0% 10.0% 0.0% 16.6% 22.2% 41.7% 29.5% 0.0% 18 Phụ lục QUY ĐỊNH TÍNH ĐIỂM HỌC TẬP, HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Điểm tham gia hoạt động nhóm: (Đ 1) Điểm hoạt động (Điểm HĐ) Mỗi cá nhân tự cho điểm cho (TĐG) cho điểm đánh giá mức độ tham gia hoạt động bạn (NĐG) theo thang điểm 5: Mức độ Điểm Khơng tham gia Có tham gia chưa tích cực Có tham gia Tham gia tích cực Tham gia tích cực có hiệu Tìm hướng giải tốt cho vấn đề Điểm cho lần hoạt động nhóm tổng điểm cá nhân tự xếp loại điểm TB nhóm xếp loại GV xem xét điểm với việc quan sát, ghi chép HS để ghi điểm cuối theo thang điểm 10 (GV) Điểm kết (Điểm KQ): Là điểm làm mà nhóm đạt Điểm cho cá nhân trung bình cộng điểm HĐ điểm KQ Điểm kiểm tra viết cuối chuyên đề: (Đ 2) Mỗi HS làm 01 viết tự luận với thang điểm 10 Kết học tập cuối cùng: (Công thức tính file exel) Là trung bình cộng điểm Đ1 (hệ số 1) điểm Đ2 (hệ số 2) 19 Phụ lục ĐỀ KIỂM TRA CUỐI CHỦ ĐỀ HÀM SỐ THEO HƯỚNG TÍCH HỢP LIÊN MƠN Tên Chủ đề (nội dung, chương…) Hàm số y = ax + b Số câu Số điểm Tỉ lệ % Hàm số y = ax2 + bx +c Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cấp độ Cấp độ thấp cao Tìm hệ số Vẽ đồ thị hàm hàm số bậc số chứa dấu trị tuyệt đối 1 2 3,0 điểm 30% Vẽ đồ thị hàm số bậc hai Số câu Số điểm Tỉ lệ % Chuyển động thẳng 2,0 điểm 20% Lập phương trình chuyển động Giải tốn tương giao 2 Số câu Số điểm Tỉ lệ % Chuyển động thẳng biến đổi 2,0 điểm 20% Ứng dụng tốc độ luật giao thông 1 Tỉ lệ Tổng số câu Tổng số điểm 2,0 điểm 20% Lập Phương trình chuyển động Số câu Số điểm Tỉ lệ % Giải toán ứng dụng thực tế Số câu Số điểm % Cộng 1,0 10 % 4,0 40 % 4,0 40 % 1,0 10 % 1,0 điểm 10% 10 điểm 20 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Câu 1: (3,0 điểm) 1) (1,0 điểm) Tìm hệ số a, b hàm số f(x) = ax + b biết đồ thị hàm số qua điểm A  3;  cắt trục Ox điểm có hồnh độ 2) (2,0 điểm) Với a, b tìm câu 1) vẽ đồ thị hàm số y  f  x  Câu 2: (2,0 điểm) Hai ô tô, xuất phát lúc từ hai điểm A B cach 20 km, chuyển động theo chiều từ A đến B có vận tốc 60 km/h 40 km/h 1) Lập phương trình chuyển động xe Lấy A gốc tọa độ, chiều dương từ A đến B 2) Cho biết hai xe gặp lúc Câu 3: (5,0 điểm) Một ô tô chạy thẳng với tốc độ 40km/h tăng ga chuyển động nhanh dần để vào đường cao tốc có giới hạn tốc độ Hình Sau tăng tốc qng đường 1km tơ đạt tốc độ 60km/h 1) (2,0 điểm) Lập phương trình chuyển động ô tô từ tăng tốc 2) (2,0 điểm) Vẽ đồ thị phương trình chuyển động xe 3) (1,0 điểm) Xe ô tô đường có tốc độ cho phép cao (trong biển báo), giữ nguyên trạng thái chuyện động sau tăng ga sau xe vi phạm luật giao thông (chạy tốc độ cho phép) Hình 21 BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ HỌC TẬP CHỦ ĐỀ STT Họ tên N 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Hồng Thị Lan Anh Lị Thị Anh Lương Thế Anh Nguyễn Hữu Tuấn Anh Phạm Thị Chuyền Vũ Quốc Đại Ngần Văn Đạt Trần Văn Bảo Định Lang Thanh Gắng Nguyễn Thị Khánh Hòa Lâm Quang Hoàng Phạm Văn Hoàng Đỗ Thị Huệ Lê Thị Hương Lương Văn Lảm Lưu Thị Thùy Linh Ngân Thị Linh Đỗ Thị Mai Loan Hà Thị Kim Loan Bùi Huy Long Trần Duy Long Lê Thị Nga Vi Thị Ngân Nguyễn Thị Nhung Đỗ Thị Nụ Hoàng Thị Diễm Quỳnh Lục Như Quỳnh Hà Văn Sáng Cầm Anh Sơn Ngô Bá Sơn Trinh Thị Minh Tân Lương Thị Thảo Lương Thị Thanh Lê Huy Thắng Lê Thị Hoài Thu Ngân Nguyễn Hà Thu Hà Văn Trường 1 2 3 3 4 4 5 5 2 TĐG 5 4 4 4 4 4 4 3 HĐ nhóm lần N GV HĐ 8 9 9 9 9 9 7 7 7 9 7 9 7 9 9 9 9 9 9 8 TB 6.5 6.5 7.5 8.5 8.5 8.5 8 8 6.5 8 6.5 6.5 7.5 7.5 6.5 6.5 8 8 8.5 8.5 8 TĐG 3 5 4 4 4 4 4 4 HĐ nhóm lần N GV HĐ 7 7 7 9 9 8 8 7 6 6 5 7 5 8 8 8 8 8 8 7 TB 7.5 6 8.5 8.5 8.5 7.5 7.5 7.5 6.5 6.5 6.5 5.5 6.5 7 6 7 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8 7.5 7.5 TĐG 3 5 4 4 4 4 4 HĐ nhóm lần N GV HĐ 9 9 9 7 9 9 7 7 7 7 5 4 9 4 7 4 9 7 7 7 7 7 10 10 10 10 10 9 TB 8.5 8.5 7 8 8 6 6 5.5 4.5 5.5 6.5 6.5 5.5 5.5 8 7 7 8.5 8.5 8.5 9 8 TĐG 3 5 4 4 4 4 4 HĐ nhóm lần N GV HĐ 0 8 10 8 6 9 9 4 7 4 7 4 7 6 6 9 9 9 9 9 9 9 8 8 Điểm TB 7.5 8.5 7.5 5.5 6.5 7.5 7.5 7.5 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5 5.5 6.5 7.5 7.5 8 9 8 8 8 8 (Đ 1) (Đ 2) 6.6 7.4 7.9 7.9 7.8 7.6 7.5 7.8 7.8 7.8 7.5 6.5 6.1 6.1 6.3 6.4 6.1 6.3 6.4 6.6 6.6 6.6 7.9 7.9 7.9 7.9 7.6 7.8 8.1 8.1 8.1 8.1 8.4 7.8 7.8 5 5 6 7 5 6 10 8 7 9 10 Điểm KQ 5.3 5.5 5.1 6.6 8.0 7.3 8.5 5.8 5.9 7.9 5.3 6.5 8.2 6.7 6.0 5.4 6.1 7.5 6.7 6.8 5.5 5.5 6.2 6.2 9.3 8.0 8.0 8.6 7.2 7.3 8.7 6.0 8.7 8.0 9.5 5.3 7.3 38 39 40 Lê Văn Tú Bùi Văn Tùng Nguyễn Văn Tùng 1 3 5 8 6.5 6.5 7.5 3 3 7 7.5 6.5 3 9 9 8.5 4 7 8 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4 5.8 6.5 5.1 ... qua học cần thiết Từ lý trên, lựa chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm ? ?Đổi phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư sáng tạo lực tự học. .. lực tự học học sinh trường THPT Thường Xuân 2? ?? 1 .2 Mục đích nghiên cứu Xây dựng kế hoạch dạy học hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai để HS lớp 10 hiểu định nghĩa hàm số bậc ứng dụng môn học khác;... thị hàm số, hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai chương trình THCS + HS hồn thành nội dung: khái niệm hàm số, cách cho hàm số, khái niệm đồ thị hàm số; biến thiên hàm số; hàm số chẵn, hàm số lẻ (Thuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh, Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh

Hình ảnh liên quan

- GV: Gọi một số HS lên bảng trả lời. - Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh

i.

một số HS lên bảng trả lời Xem tại trang 8 của tài liệu.
- GV trình bày tóm tắt lên bảng. - Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh

tr.

ình bày tóm tắt lên bảng Xem tại trang 10 của tài liệu.
+ GV: Tổng kết lại trên bảng. - Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh

ng.

kết lại trên bảng Xem tại trang 11 của tài liệu.
Phụ lục 1: BẢNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ - Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh

h.

ụ lục 1: BẢNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 1 - Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh

Hình 1.

Xem tại trang 22 của tài liệu.
BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ HỌC TẬP CHỦ ĐỀ - Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai (Đại số 10 – Cơ bản), góp phần phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh
BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ HỌC TẬP CHỦ ĐỀ Xem tại trang 23 của tài liệu.

Từ khóa liên quan