0

Biến Đổi Khí Hậu

158 6 0
  • Biến Đổi Khí Hậu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 10:38

Nội dung chính của phƣơng pháp này dựa trên giả định: mối quan hệ giữa các điều kiện khí hậu với các điều kiện tự nhiên khác trong lịch sử đƣợc lập lại hoàn toàn hoặc xảy ra một c[r] (1)BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU BIÊN SOẠN (2)Chƣơng I Hê thống khí hậu Trái Đất Chƣơng II Khái quát khí hậu Việt Nam Chƣơng III Biến đổi khí hậu Chƣơng IV Tác động biến đổi khí hậu Vệt Nam Chƣơng V Chiến lƣợc giảm nhẹ thích ứng với biến đổi khí hậu (3)BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHƢƠNG I (4)CHƢƠNG I HỆ THỚNG KHÍ HẬU TRÁI ĐẤT 1.1 Khái niệm khí hậu thời tiết (5)Chƣơng I HỆ THỐNG KHÍ HẬU TRÁI ĐẤT 1.1 Khái niệm khí hậu và thời tiết • Thời tiết trạng thái tức thời khí khu vực địa lý cụ thể thời điểm cụ thể • Khí hậu trạng thái trung bình thời tiết khu vực địa lý cụ thể khoảng thời gian cụ thể (tháng, mùa, năm) • Thời tiết đƣợc biểu bằng tƣợng nắng, mƣa, mây, gió, nóng lạnh ) nơi đó thay đổi từ ngày qua ngày khác, tháng qua tháng khác, năm này qua năm khác, khí hậu nơi đó không thay đổi (6)1.2 Hệ thống chi phối khí hậu Trái Đất : hệ thống 1 Khí quyển: Trái đất hành tinh đƣợc bao phủ bằng lớp khơng khí mà ta gọi khí Khí có vai trò định việc cân bằng lƣợng trái đất, làm khí hậu trái đất ơn hòa, tạo điều kiện cho sinh vật sống 2 Đại dương: Đại dƣơng giới có diện tích khoảng 361 triệu km2, chiếm 71% diện tích bề mặt trái đất có khối lƣợng tỷ 340 triệu km3 Độ sâu trung bình đại dƣơng 3711m, gần nửa đại dƣơng giới có độ sâu 3000m 3 Băng quyển: Băng bao gồm tất vùng có băng tuyết bao phủ trái đất, kể biển đất liền, đó Bắc cực, Nam cực, đảo Greenland, miền bắc Canada, miền bắc Siberia phần lớn núi cao giới, những nơi có nhiệt độ dƣới không độ quanh năm 4 Đất liền: Đất liền bao gờm đất liền, trầm tích, đá mặt đất, đại lục lòng đất mà ta thƣờng gọi thạch quyển Thành phần hệ thống khí hậu có thể ảnh hƣởng đến khí hậu tồn cầu những quy mơ khác 5 Sinh quyển: Sinh quyển đất liền đại dƣơng có ảnh hƣởng đến độ phản xạ bề mặt trái đất Những vùng rừng rộng lớn làm giảm độ (7)Chƣơng I HỆ THỐNG KHÍ HẬU TRÁI ĐẤT (8)1.3 Hệ thống chi phối khí hậu Việt Nam Lãnh thổ Việt nam nằm khu vực “Châu Á gió mùa” - Chế độ mặt trời nội chí tuyến định; - Khu vực chịu tác động mạnh hoàn lƣu gió mùa, thứ gió đổi hƣớng độc lập về tính chất giữa hai nửa năm mùa hạ và mùa đông (9)(10) Ba hệ thống gió mùa châu Á: • Hệ thống Đơng Bắc châu Á (Viễn Đông, Nhật Bản, Triều Tiên): gió mùa mùa đông đƣa KK cực đới từ rìa phía Đơng áp cao Xibia tới; Gió mùa mùa hạ có hƣớng đối lập từ rìa phía tây áp cao TBD đƣa KK nóng ẩm ƣớt • Hệ thống Nam châu Á (Ấn Độ, Malaixia, Mianma, Thái Lan) Gió mùa mùa đông chi phối trung tâm áp cao Tuaketxtan kết hợp với khí lƣu tây ơn đới hạ thấp Gió mùa mùa hạ tín phong Nam bán cầu vƣợt xích đạo lên • Hệ thống Đơng Nam Á (Philippin, Malaixia vùng nội chí tuyến tây TBD) Mùa đông gió có nguồn gốc từ áp cao cận chí tuyến TBD tín phong Bắc bán cầu Gió mùa mùa hạ có nguồn gốc từ nam TBD, cũng khơng khí biển ẩm mát, chỉ đối lập về hƣớng (11)(12)Chƣơng II (13)Chƣơng II KHÁI QUÁT KHÍ HẬU VIỆT NAM Chƣơng II KHÁI QUÁT KHÍ HẬU VIỆT NAM 2.1 Các nhân tố hình thành khí hậu 2.2 Phân bố yếu tố khí hậu (14)Chƣơng III (15)Chƣơng II KHÁI QT KHÍ HẬU ViỆT NAM Hồn cảnh địa lý • Bản chất khí hậu đƣợc quy định vị trí địa lý lãnh thổ: nằm hồn tồn đới nội chí tuyến bán cầu Bắc chịu ảnh hƣởng sâu sắc biển Đơng • Phân bố khí hậu gắn liền với nhóm địa hình chủ yếu: đồi núi, Karst, thung lũng lòng chảo miền núi, đờng bằng tích tụ bờ biển, đó quan trọng nhóm địa hình đồi núi nhóm địa hình đồng bằng tích tụ • Địa hình đời núi gờm kiểu: núi cao 2500m (Tây Bắc); núi trung bình với độ cao 1500 - 2500m (Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ); kiểu núi thấp 500 - 1500m hầu hết khu vực lãnh thổ; kiểu sơn nguyên (Tây Nguyên, Tây Bắc); kiểu cao nguyên (Tây Nguyên); kiểu đồi (Đông Bắc) kiểu bán bình nguyên (trung du Bắc Bộ Nam Bộ) • Đờng bằng tích tụ gờm kiểu: đờng bằng chân núi hẹp ngang Trung Bộ; đờng bằng thềm tích tụ - xâm thực hoặc xâm thực - tích tụ đờng bằng tích tụ sơng Bắc Bộ Nam Bộ • Phân bố tài nguyên khí hậu gắn liền với hình thành khu vực địa lý - khí hậu: Tây Bắc, Đơng Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên Nam Bộ (16)Điều kiện bức xạ • Việt Nam có chế độ BX̣ nội chí tuyến: độ cao mặt trời lớn, thời gian chiếu sáng đồng đều, tổng lƣợng BXMT phong phú cán cân BX̣ ln dƣơng • Tổng số chiếu sáng hàng năm 4300 - 4500 giờ, đồng đều vĩ độ Ở điểm cực Bắc, số chiếu sáng tháng 356 tháng nhiều 385 Ở điểm cực Nam, trị số đó 327 415 • Lƣợng BX tổng cộng lý tƣởng hàng năm lên tới 230 - 250 kcal/cm2/năm, có tháng lên đến 25 - 26 kcal/cm2/tháng, cũng 11 - 12 kcal/cm2/tháng • Cán cân xạ vào khoảng 40 - 120 kcal/cm2/năm, tƣơng đối thấp phía Bắc, tƣơng đối cao phía Nam giảm dần theo độ cao địa lý Ở phía Bắc Hải Vân, cán cân xạ năm đều dƣới 100 kcal/cm2 (17)Chƣơng II KHÁI QUÁT KHÍ HẬU ViỆT NAM Hoàn lƣu khí qủn Hồn lƣu khí Việt Nam phận hoàn lƣu gió mùa Đông Nam Á với đặc điểm bật sau đây: - Chịu ảnh hƣởng mạnh mẽ vùng biển xích đạo Thái Bình Dƣơng mùa đông lẫn mùa hè - Có mối liên hệ chặt chẽ với gió mùa Nam Á, mùa hạ, vừa chịu tác động mạnh mẽ gió mùa Đông Bắc Á, nhất mùa đông - Chịu tác động hồn lƣu cực đới ơn đới bán cầu Bắc, vừa liên kết chặt chẽ với hoàn lƣu nhiệt đới cận nhiệt đới bán cầu Nam (18)(19)Chƣơng II KHÁI QUÁT KHÍ HẬU VIỆT NAM Chƣơng III (20) Bão • Hàng năm, khu vực Biển Đông, trung bình có 11 cơn bão áp thấp nhiệt đới hoạt động, nửa số đó xoáy thuận nhiệt đới từ vùng biển Tây Thái Bình Dƣơng di chuyển vào • Khoảng 2/3 số xốy thuận nhiệt đới hoạt động Biển Đông đổ hoặc trực tiếp ảnh hƣởng đến khu vực địa lý Việt Nam, (21)Chƣơng II KHÁI QT KHÍ HẬU ViỆT NAM Phân bớ các ́u tớ khí hậu Khí áp gió • Khí áp gió hai yếu tố khí hậu quan trọng, phản ánh điều kiện hoàn lƣu bối cảnh địa hình bằng phẳng thơng thống • Biến đổi theo chu kì năm chế hoàn lƣu, kéo theo những biến đổi chu kỳ năm về khí áp cũng nhƣ về gió do đó, hình thành mùa khí áp mùa gió Về bản, mùa khí áp mùa gió đều tƣơng tự với mùa hồn lƣu • Khí áp tƣơng đối cao vào tháng mùa đông, cao vào tháng XII, tháng I tƣơng đối thấp vào tháng mùa hè, thấp vào tháng VII, tháng VIII (22)Mây nắng • Lƣợng mây tổng quan trung bình năm lên đến 6,5 – 8,0 ĐB, TB, ĐBBB, BTB khoảng 5,5 – 7,0 NTB, TN NB • Số nắng TB năm khoảng 1400 – 3000 Nắng tăng dần từ Bắc vào Nam, đất liền hải đảo từ vùng núi cao đến vùng núi thấp • Các khu vực phía Nam có 2000 nắng/năm, vùng đờng bằng duyên hải cực NTB có 2600 – 3000 nắng/năm Các khu vực phía Bắc đều có 2000 nắng/năm (23)Chƣơng II KHÁI QUÁT KHÍ HẬU ViỆT NAM Nhiệt độ Nhiệt độ TB năm cao 27,7ºC (tháng VII) thấp 12,8ºC vào tháng • Tổng nhiệt độ khoảng 3000 - 10000ºC năm, 1400 - 4400ºC (XI – IV) 1600 - 5600ºC (V – X) • Nhiệt độ thấp vào tháng XII-I vùng núi BB, thấp -3,7ºC (Hồng Liên Sơn ngày 14/12/1975) • Nhiệt độ cao vào tháng III-V khu vực phía Nam tháng V-VII khu vực phía Bắc • Biến trình ngày có max • Biến trình năm nhiệt độ có max và thay đổi theo khu vực • Biên độ năm nhiệt độ khác giữa khu vực: 10-14ºC BB, 9-13ºC BTB, 4-8ºC NTB, TN chỉ còn 3-4ºC NB • Nhiệt độ mặt đất thấp -6,4ºC (Sa Pa) Nhiệt độ mặt đất cao 74,7ºC (Buôn Ma Thuột) (24)Mƣa • Lƣợng mƣa trung bình năm nƣớc ta vào khoảng 700 – 5000 mm, phổ biến khoảng 1400 – 2400 mm • Các trung tâm mƣa nhiều: Sìn Hờ (Lai Châu), Bắc Quang (Hà Giang), Móng Cái (Quảng Ninh), Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Trà My (Quảng Nam), Bảo Lộc (Lâm Đồng), Phú Quốc (Kiên Giang) • Các trung tâm mƣa ít: Bảo Lạc (Cao Bằng), Na Sầm – Đồng Đăng (Lạng Sơn), Yên Châu (Sơn La), Sông Mã (Sơn La), Mƣờng Xén (Nghệ An), Ayunpa (Gia Lai), Nha Hố (Ninh Thuận) Phan Thiết (Bình Thuận) • Nhìn chung, lƣợng mƣa năm miền Bắc trội miền Nam • Lƣợng mƣa phân bố khơng đờng (25)Chƣơng II KHÁI QUÁT KHÍ HẬU VIỆT NAM Số ngày mƣa • Số ngày mƣa trung bình năm nƣớc ta 60 – 220 Biến trình năm về số ngày mƣa tƣơng tự lƣợng mƣa • Mùa mƣa thời gian có lƣợng mƣa TB 100 mm, phổ biến:: + TB, ĐB: tháng IV - V, cao điểm vào tháng VII - VIII, kết thúc vào tháng IX - X + ĐBBB: tháng IV - V, cao điểm vào tháng VII - VIII, kết thúc vào tháng X - XI + BTB: tháng V - VI, cao điểm vào tháng IX - X, kết thúc vào tháng XI - XII + NTB: tháng VIII - IX, cao điểm vào tháng X - XI, kết thúc vào tháng XII + Cực NTB: tháng IV - V, cao điểm vào tháng VIII, kết thúc vào tháng XI + TN: tháng IV - V, cao điểm vào tháng VIII, kết thúc vào tháng X - XI + NB: tháng V, cao điểm vào tháng IX - (26) Độ ẩm • Độ ẩm tuyệt đối TB năm khoảng 13 – 30 hpa, giảm nhanh theo độ cao địa lý TB tháng khoảng 30 – 33 hpa, • Độ ẩm cao vào mùa hè, thấp vào mùa đơng • Độ ẩm tƣơng đối TB năm miền bắc: 80 – 85%, NTBB, TN, NB: 77-78% • Biến trình năm độ ẩm tƣơng đối chịu ảnh hƣởng sâu sắc chế độ mƣa • Ở ĐB, ĐBBB, độ ẩm tƣơng đối thấp mùa đông, tăng cao vào mùa hè • Ở BTB, NTB, độ ẩm thấp tháng mùa hè cao mùa đông (27)Chƣơng II KHÁI QUÁT KHÍ HẬU ViỆT NAM Lƣợng bốc • Lƣợng bốc TB năm: ̀800–1500mm, nhiều 2326 mm (Cam Ranh), 494mm Hồng Liên Sơn • Lƣợng bốc miền Bắc miền Nam, vùng núi cao vùng thấp • Biến trình năm khu vực khác nhau: ĐB, ĐBBB, BTB phía Bắc NTB, lƣợng bốc thấp vào mùa đông cao vào mùa hè Ngƣợc lại, TN, cực NTB, NB, lƣợng bốc mùa đông hẳn mùa hè • Chỉ số ẩm ƣớt năm (A = R/E) khoảng 1–5 A ≥ Bắc Quang (7,69), Trà My (5,88) A≤ Nha Hố (0,41), Cam Ranh (0,69), Phan Thiết (0,79) Nha Trang (0,96) • Chỉ số ẩm ƣớt miền Bắc cao miền Nam, vùng cao cao vùng thấp • Chỉ số ẩm ƣớt có biến trình năm rõ rệt Từ XII – III phổ biến nƣớc ≤ Từ tháng V-XI: ≥ (28)Phân vùng khí hậu Việt Nam: Khí hậu chủ yếu phân hóa về tài nguyên nhiệt tài nguyên ẩm Vì vậy, hệ thống phân vị sơ đồ phân vùng khí hậu Việt Nam có cấp: 1- Miền khí hậu: Miền khí hậu liên kết vùng có đồng về tài nguyên nhiệt theo chỉ tiêu sau đây: Biên độ năm nhiệt độ, Lƣợng xạ tổng cộng TB năm, Số nắng TB năm; Vùng khí hậu: Phân định vùng khí hậu nhằm tách biệt địa phƣơng miền khí hậu có đờng về chế độ mƣa, ẩm theo hoặc hai chỉ tiêu sau đây: Thời gian xảy mùa mƣa; Ba tháng mƣa nhiều nhất; Cụ thể: • Ranh giới giữa hai miền khí hậu lãnh thổ Việt Nam đƣợc xác định bằng chỉ tiêu sau đây: - Biên độ năm nhiệt độ bằng 9ºC; - Lƣợng xạ tổng cộng TB năm bằng 140kcal/cm2; - Số nắng TB năm bằng 2000 giờ; (29)Chƣơng II KHÁI QUÁT KHÍ HẬU ViỆT NAM Chƣơng II (30)(31)Chƣơng II KHÁI QUÁT KHÍ HẬU ViỆT NAM Chƣơng II (32)Chƣơng II (33)(34)Chƣơng III (35)Chƣơng III BIẾN ĐỞI KHÍ HẬU Chƣơng III BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 3.1 Lịch sử biến đổi khí hậu tồn cầu 3.2 Các q trình vật lý biến đổi khí hậu 3.3 Biến đổi khí hậu tồn cầu 3.4 Biến đổi khí hậu Việt Nam (36)3.1 Lịch sử về biến đổi khí hậu toàn cầu • Những biến động tự nhiên có thể gây biến động khí hậu Khói bụi núi lửa ngăn BXMT, làm lạnh mặt đất thời gian dài Một núi lửa phun có thể làm nhiệt độ TB trái đất giảm khoảng 0,3%, • Những thay đổi phân bố nhiệt từ mặt trời,̀ thay đổi KNK cũng nhƣ bụi khói KQ đã tạo những thời kỳ băng hà thời kỳ ấm lên khí hậu trái đất • Ở thời kỳ khơng băng hà, khoảng 125.000 – 130.000 năm trƣớc công nguyên (TCN), nhiệt độ TB bán cầu Bắc cao thời kỳ tiền cơng nghiệp 2oC • Thời kỳ băng hà cuối khoảng 18.000 năm TCN kết thúc vào khoảng 10.000 – 15.000 năm TCN • Cách khoảng 12.000 năm có ấm lên đáng kể đến khoảng 10.500 năm TCN • Tiếp đó Trái đất lạnh đột ngột dài khoảng 500 năm, rồi cũng đột ngột chấm dứt ấm trở lại • Khoảng 5000 – 6000 năm trƣớc, nhiệt độ khơng khí bán cầu Bắc cao 1-3ºC • Bắt đầu từ kỷ XIV, châu Âu trải qua thời kỳ băng hà nhỏ kéo dài khoảng vài trăm năm (37)Chƣơng III BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Chƣơng III (38)• Từ khoảng giữa kỷ XIX, nhờ có đo đạc xác bằng dụng cụ, chúng ta có đƣợc số liệu định lƣợng chi tiết về BĐKH kỷ qua • Kết đo đạc nghiên cứu cho thấy nhiệt độ khơng khí TB tồn cầu kỷ XX đã tăng lên 0,6oC ; đất liền, nhiệt độ tăng nhiều biển thập kỷ 1990 thập kỷ nóng trong thiên niên kỷ vừa qua (IPCC, 2001) • Các nhà khoa học đều trí rằng, tình trạng nóng xảy trong 50 năm cuối kỷ XX hậu hoạt động ngƣời • Sang những năm đầu kỷ XXI, nhiệt độ trái đất tiếp tục tăng • Nóng năm 2003: Nhiệt độ TB toàn cầu năm 2003 tăng 0,46oC so với TB thời kỳ 1971-2000, năm ấm thứ ba kể từ năm 1861 Trong đó, chuẩn sai nhiệt độ Bắc bán cầu là̀ + 0,59oC Nam bán cầu + 0,32oC • Năm ấm thứ hai 2002 với chuẩn sai nhiệt độ + 0,48oC • Kể từ năm 1861 đến 2003 có năm ấm đƣợc xếp thứ tự nhƣ sau: 1998, 2002, 2003, 2001 1995 (39)Chƣơng III (40)• Tại Alaska, nhiệt độ đã tăng 1,5°C so với TBNN, lớp băng vĩnh cửu giảm 40% hàng năm lớp băng thƣờng dày 1,2m chỉ còn khoảng 0,3m (mỏng lần so với TBNN) • Hiện tƣợng mƣa, cũng có những biến động đáng kể, tăng – 10% kỷ XX lục địa bán cầu Bắc giảm số nơi, xu không rõ rệt nhƣ nhiệt độ • Hiện tƣợng mƣa lớn tăng lên vĩ độ TB cao bán cầu Bắc • Mực nƣớc TB đại dƣơng cũng tăng lên 10 – 25 cm (TB 1-2mm/năm kỷ XX) băng tan giãn nở nhiệt đại dƣơng • Từ cuối những năm 1960, phạm vi lớp phủ tuyết giảm khoảng 10% Độ dày lớp băng biển Bắc Cực thời kỳ từ cuối mùa hạ đến đầu mùa thu giảm xuống khoảng 40% vài thập kỷ gần • Cùng với xu tăng nhiệt độ phân bố dị thƣờng nhiệt độ: những năm gần xuất hàng loạt kỷ lục về nhiệt độ cao thấp (41)Chƣơng III BIẾN ĐỞI KHÍ HẬU 3.2 Các quá trình vật lý của biến đổi khí hậu Bức xạ mặt trời: • BXMT ng̀n lƣợng chi phối khí hậu trái đất • Lƣợng BXMT đƣợc trái đất hấp thụ cân bằng với lƣợng BX trái đất phát • Theo định luật Stefan – Boltzmann, công thức biểu thị cân bằng xạ trái đất có thể đƣợc viết nhƣ sau: • S – BXMT̀ đơn vị diện tích bề mặt rìa trái đất; A - albedo (suất phản xạ) trái đất; σ - hằng số Stefan – Boltzmann, bằng 8,2 10-11cal/cm2; Ts – nhiệt độ bề mặt trái đất; Te – nhiệt độ TB toàn cầu khơng có hiệu ứng nhà kính; Thƣnk – hiệu ứng nhà kính • Từ cơng thức cho thấy nhiệt độ bề mặt đất biến đổi thay đổi cƣờng độ BXMT, albedo hoặc hiệu ứng nhà kính • Giá trị S đƣợc tính tốn đƣợc từ số liệu quan trắc bằng vệ tinh bằng 342w/m2 Albedo đƣợc lấy trung bình bằng 0,3 • Từ cơng thức ta tính đƣợc nhiệt độ TB toàn cầu trái đất Te = 255oK (-18oC) • Nhƣ theo cơng thức (2), khơng có hiệu ứng nhà kính tức Thunk =0 thì nhiệt độ bề mặt trái đất Ts = Te = -18oC • Trên thực tế nhiệt độ TB bề mặt trái đất Ts = 15oC (288oK) Nhƣ phần chênh lệch ∆T = 288o – 255o = 33o hiệu ứng nhà kính từ chất khí tự nhiên khí tạo (42)Cán cân bức xạ bề mặt đất: • Để làm rõ vai trò KNK hệ thống khí hậu ta xem xét phƣơng trình cân bằng BX̣ mặt đất: B = (I sin(h) + i)(1 – A) – Ee (3.3) • B – cán cân BX mặt đất; I – cƣờng độ BX̣ trực tiếp MT; h – độ cao mặt trời; i – cƣờng độ BX̣ khuếch tán; A – albedo; Ee - BX̣ hữu hiệu trái đất • Trong (3.3): Is = (I sin(h) + i) cƣờng độ BX̣ toàn phần MT tới mặt đất; (I sin(h) + i)(1 – A) cƣờng độ BX̣ hấp thụ mặt đất từ BXMT Đây phần BX̣ sóng ngắn • Giá trị BX̣ hữu hiệu: Ee = Es – Ea (3.4) • Es – BX̣ riêng mặt đất; Ea – xạ nghịch KQ Đây phần xạ sóng dài • Bức xạ riệng trái đất có hƣớng từ mặt đất lên không trung làm cho mặt đất nhiệt (có dấu –) Trái lại, BX nghịch KQ có hƣớng từ xuống làm tăng nhiệt độ mặt đất (dấu +) • BX̣ riêng mặt đất có giá trị tuyệt đối lớn BX̣ nghịch KQ nên BX̣ hữu hiệu thƣờng có dấu (–) tức mặt đất bị nhiệt (43)Chƣơng III BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Bức xạ riêng của mặt đất: • Bề mặt trái đất phát xạ nhƣ vật đen tuyệt đối Theo định luật Stefan-Boltzmann, với Te = 288oK, ta có Es = 0,6cal/cm2.phút (418,6w/m2) Bức xạ nghịch của khí quyển: • KQ, mặt hấp thụ trực tiếp BXMT ( khoảng 15 % lƣợng BXMTđi tới trái đất), mặt khác hấp thụ BX̣ riêng mặt đất, qua đó đƣợc đốt nóng Ngoài ra, KQ còn nhận đƣợc nhiệt thông qua trình truyền nhiệt từ mặt đất nhiệt ngƣng kết nƣớc KQ • KQ cũng phát xạ BX̣ sóng dài (hồng ngoại) khoảng không vũ trụ (~ 30 %) xuống mặt đất (70%) Phần BX̣ phát trở lại mặt đất gọi BX̣ nghịch KQ Phần lớn BX̣ nghịch KQ (90 – 99 %) đƣợc mặt đất hấp thụ • Sự tăng lện lƣợng BX̣ nghịch KQ (Ea) gia tăng nồng độ KNK đƣợc xác định bằng lƣợng BX̣ cƣỡng Đó thay đổi cán cân BX̣ mặt đất giữa lƣợng BX̣ tới từ mặt trời dƣới dạng Bx̣ sóng ngắn lƣợng BX̣ phát từ mặt đất dƣới dạng BX̣ sóng dài • Theo IPCC, BX̣ nghịch KQ tăng lên gia tăng hàm lƣợng KNK KQ thời kỳ 1750- 2000 đã tạo lƣợng BX̣ cƣỡng đƣợc xác định bằng 2,43w/m2, đó từ khí CO2 1,46 w/m2, từ khí CH4 0,48 w/m2, từ halocarbon 0,34w/m2 từ N2O 0,15w/m2 • BX nghịch KQ lớn xích đạo nhiệt đới Càng lên vĩ độ cao bé • Hơi nƣớc có vai trò quan trọng việc hấp thụ BXMD (khoảng 60%) phát xạ trở lại mặt đất thành phần BX̣ nghịch KQ dải phổ rộng BX̣ hồng ngoại (44)Bức xạ hữu hiệu: • Bức xạ hữu hiệu mặt đất đƣợc xác định bằng công thức: Ee= Es-Ea • Nếu coi BXMD không đổi (tức nhiệt độ bề mặt đất không đổi (15oC)) thì Ee chỉ phụ thuộc vào Ea, • Khi Ea giảm, BX̣ hữu hiệu tăng, bề mặt đất bị nhiệt lạnh nhiều Trái lại, BX̣ nghịch KQ (Ea) tăng lên, BX̣ hữu hiệu mặt đất giảm đi, bề mặt đất bị nhiệt hơn, đó ấm lên • Cƣờng độ BX̣ hữu hiệu vùng vĩ độ cao lớn vùng vĩ độ thấp, núi cao lớn vùng đông bằng (45)Chƣơng III BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 3.3 Biến đổi khí hậu toàn cầu 3.3.1 Các khí nhà kính (KNK) và hiệu ứng nhà kính (HUNK) • MT phát BX̣ sóng ngắn (BX̣ ánh sáng BX tử ngoại) 25% BXMT bị KQ hấp thụ, 25% bị mây phản xạ trở lại vào không trung, phần BX̣ còn lại tới mặt đất • Trái đất có nhiệt độ TB khoảng 15oC, nên BX mặt đất BX̣ sóng dài (BX̣ hồng ngoại) • Nhiều khí có tỷ lệ nhỏ KQ nhƣng có ảnh hƣớng lớn đến BXKQ (H2O, CO2, O3, CFC v.v…), đó có những khí vốn có sẵn KQ nhƣ CO2, H2O v.v…, số khác (CFCs (chlorofluorocarbon-CFC), ngƣời tạo • Các chất khí cho BX̣ sóng ngắn từ MT chiếu qua, nhƣng hấp thụ BX̣ sóng dài từ MD phát phát trở lại MD làm cho KQ MD ấm lên, giống nhƣ KḰ nhà kính Vì vậy, hiệu ứng cũng đƣợc gọi HUNK trái đất, khí đó đƣợc gọi KNK • Nhờ có HUNK, trái đất có nhiệt độ TB 15oC, còn trƣờng hợp không có HUNK, nhiệt độ TB mặt đất sẽ vào khoảng – 18oC Các KNK HUNK đã tồn từ có KQ • Sự tăng nờng độ KNK làm nóng tầng đối lƣu nguội tầng bình lƣu, nguyên nhân chủ yếu gây BDKH toàn cầu (46)Xem xét loại khí nhà kính (KNK) Khí cácbơníc (CO2) • Khí CO2 loại KNK chiếm tới nửa khối lƣợng KNK đóng góp tới 60% việc làm tăng nhiệt độ KQ • Từ 1750 đến nay, nờng độ khí CO2 KQ đã tăng 28% chủ yếu việc đốt loại nhiên liệu hóa thạch nhƣ than, dấu, khí phá hủy rừng cậy • Đốt than thải nhiều khí CO2 nhất, sau đó đốt dầu(xăng), ôtô phƣơng tiện giao thông dùng xăng, dầu… làm tổng lƣợng CO2 KQ tăng từ 0,5 đến 1% mỡi năm • Lƣợng CO2 tăng từ 280ppm* thời kỳ tiền công nghiệp đã tăng đến 370 ppm vào năm 2000 • Sự thay đổi trồng mặt đất, phá rừng để canh tác, làm nhà ở, cũng dẫn đến tăng khí CO2 KQ Khi đốt cối hoặc phá rừng, cối mục nát đều sinh khí CO2 • Rừng còn có tác dụng hấp thụ khí CO2 KḰ Diện tích rừng suy giảm cũng làm giảm khả hấp thụ khí CO2 “bể hấp thụ” • Ở nƣớc ta, diện tích rừng tự nhiên bị suy giảm từ 43% năm 1945, chỉ còn 30% Phần lớn lƣợng khí CO2 phát thải phá rừng vùng nhiệt đới (47)Chƣơng III BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Khí mêtan • Khí mêtan (CH4) quan trọng thứ hai, chủ yếu từ phân giải yếm khí cỏ đầm lầy, ruộng lúa, phân súc vật, bãi rác thải, từ mỏ than, giếng khoan dầu hoặc rò rỉ ống dẫn khí • Khí mêtan KQ đƣợc biết đến từ những năm 1940, nhƣng chỉ đến cuối những năm 1960 có những đo đạc thức Nờng độ khí mêtan đã tăng lên tới 145% so với thời kỳ tiền CN Khoảng nửa lƣợng tăng khí mêtan KQ ngƣời tạo Ơzơn tầng đối lƣu • Khác với khí nhà kính khác, vai trò ơzơn (O3) phụ thuộc vào độ cao • Sự giảm ơzơn tầng bình lƣu làm giảm chắn bảo vệ sinh vật trái đất khỏi tia BX̣ tử ngoại từ MT • Tuy nhiên, tầng đối lƣu việc tăng ơzơn lại có hại ozơn tầng đối lƣu loại KNK thứ ba sau khí cácbơnic mêtan • Ơzơn đƣợc tạo tự nhiên cũng nhƣ hoạt động ngƣời nhƣ từ động ôtô, xe máy hoặc nhà máy điện • Nhƣ vậy, khí ơzơn, ngƣời phải đứng trƣớc hai thử thách: Phải tìm cách tăng ôzôn tầng bình lƣu để bảo vệ trƣớc BX tử ngoại, mặt khác lại phải giảm nồng độ ôzôn tầng đối lƣu để hạn chế HUNK (48)Ơxit nitơ • Ơxit nitơ (N2O) loại KNK Từ những mẫu bọt khí lấy đƣợc băng, ngƣời ta thấy nồng độ N2O đã tăng khoảng 8% từ đầu kỷ đến hiện tiếp tục tăng • Ng̀n N2O chủ yếu đốt loại nhiên liệu, sử dụng phân hóa học, sản xuất chất hóa học, tiêu thụ nhiên liệu, đốt sinh khối, phá rừng v.v… • Những hoạt động ngƣời làm tăng 15% lƣợng ôxit nitơ vốn có KQ Chlorofluorocarbons (CFCs) • CFC hồn tồn sản phẩm ngƣời tạo kỹ thuật làm lạnh nhƣ: tủ lạnh, điều hòa khơng khí, lọai máy lạnh, loại bình xịt mỹ phẩm, làm chất tẩy rửa linh kiện điện tử v.v… • Nờng độ CFCs quan sát đƣợc vài chục năm đã tăng mạnh, thời gian tồn chúng lại lâu, nên có ảnh hƣởng lớn đến khí hậu • Lƣợng CFC khơng nhiều nhƣng xu hƣớng tăng lên đã làm nhà khí hậu lo ngại Do đặc tính nguy hiểm phá hoại tầng ơzơn, CFCs chất nằm danh sách hàng đầu bị cấm hiệp ƣớc về bảo về tầng ôzôn và, đó, cũng hạn chế đƣợc tác động khí hậu • Từ năm 1995, nờng độ loại khí CFC đã tăng chậm lại hoặc có xu hƣớng giảm (49)Chƣơng III BIẾN ĐỞI KHÍ HẬU Hơi nƣớc • Hơi nƣớc (H2O) loại khí nhà kính • Hơi nƣớc cũng đóng vai trò quan trọng nhƣ khí cácbơnic mêtan việc điều chỉnh nhiệt độ trái đất thơng qua việc tạo thành mây • Những đám mây nƣớc tạo ngăn cản BXMD ngồi khơng trung làm tăng nhiệt độ trái đất • Tuy nhiên, khơng nhƣ khí khác tờn lâu dài khí quyển, nƣớc hình thành nhanh chóng tạo thành mây mƣa • Lƣợng nƣớc tự nhiên đã ổn định (tổng lƣợng nƣớc (50) Khái quát tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu 1 Sự nóng lên toàn cầu hệ thống khí hậu trái đất với mức 0,74oC 100 năm qua (1906-2005) chƣa từng có: • Xu tăng nhiệt độ 50 năm gần 0,13oC/1 thập kỷ, gấp lần xu tăng 100 năm qua • Dự tính, đến cuối kỷ 21, nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ tăng 2,0 – 4,5oC so với cuối kỷ 20 • Thiên tai tƣợng thời tiết cực đoan gia tăng, đó có ENSO, nắng nóng, bảo, lụt… 2 Mực nƣớc biển trung bình toàn cầu đã tăng với tỷ lệ trung bình 1,8mm/năm thời kỳ 1961-2003 tăng nhanh với tỷ lệ 3,1mm/năm thời kỳ 1993-2003 Tổng cộng, mực nƣớc biển trung bình toàn cầu đã tăng lên 0,17m 100 năm gần (51)Chƣơng III BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Sự gia tăng KNK - Từ khoảng 1800, hàm lƣợng khí CO2 bắt đầu tăng lên đạt 379ppm (phần triệu) vào năm 2005, nghĩa tăng khoảng 31% so với thời kỳ tiền CN, vƣợt xa mức khí CO2 tự nhiên khoảng 650 nghìn năm qua - Hàm lƣợng KNK khác nhƣ khí mêtan (CH4), ơxit nitơ (N2O) cũng tăng lần lƣợt từ 715ppb (phần tỷ) 270ppb thời kỳ tiền CN lên 1774ppb (151%) 319ppb (17%) vào năm 2005 - Riêng chất khí chlorofluoro cacbon (CFCs) vừa khí nhà kính với tiềm làm nóng lên tồn cầu lớn gấp nhiều lần khí CO2, vừa chất phá hủy tầng ôzôn bình lƣu, chỉ có khí ngƣời sản xuất kể từ công nghiệp làm lạnh, hóa mỹ phẩm phát triển (52)Chƣơng III (53)Chƣơng III BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Biến đổi khí hậu ở khu vực châu Á và Đơng Nam Á • Dân số Châu Á chiếm 60% dân số giới, tài nguyên thien nhiên đã chịu nhiều áp lực khả thích ứng BĐKH phần lớn lĩnh vực Châu Á thấp • Nền kinh tế-xã hội nhiều nƣớc phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên nhƣ nƣớc, rừng, thảo nguyên, đờng cỏ chăn thả thủy sản • Mức độ biến đổi yếu tố khí hậu khác nhiều giữa vùng quốc gia (54)Chƣơng III (55)Chƣơng III BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Chƣơng III (56)(57)(58)• Tại Việt Nam, mực NBD cao sẽ làm ngập phần lớn khu vực đông dân cƣ thuộc vùng cửa sông Hồng sông Cửu Long vào năm 2070, đe dọa nghiêm trọng sản xuất lúa an ninh lƣơng thực • Nếu mực NBD cao 90 cm vào năm 2070 thì khoảng 500.000 châu thổ sông Hồng, 1.500.000 – 2.000.000 ĐB sông Cửu Long khoảng 400.000 rừng đƣớc đầm lầy phía Nam bị ngập • Mặn xâm nhập tác động tới khoảng 2.200.000 – 2.500.000 • Nhiều thành phố, thị xã, nhƣ cảng Hải Phòng, cảng Vũng Tàu nhiều nơi thuộc tỉnh Bến Tre bị ngập (59)Chƣơng III BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Các kịch bản biến đổi khí hậu toàn cầu • Xây dựng kịch về BDKH mà trọng tâm kịch về phát thải KNK nhiệm vụ quan trọng hàng đầu IPCC • Các kịch về KNK nói riêng, BDKH toàn cầu nói chung, cho kỷ XXI đã đƣợc hoàn thiện IPCC đã nêu họ (A1,A2,B1,B2) với 40 kịch khác về KNK kỷ XXI • Trong đánh giá tác động BĐKH IPCC đã sử dụng dạng kịch phạm vi toàn cầu cũng nhƣ vùng lãnh thổ khác nhau, đó là: ▪ Kịch về kinh tế, xã hội; ▪ Kịch về sử dụng đất lớp phủ; ▪ Kịch về môi trƣờng; ▪ Kịch về khí hậu; (60)• Kịch về KTXH đƣợc sử dụng xây dựng kịch về phát thải KNK hƣớng vào số đối tƣợng cần thiết có liên quan nhƣ dân số, hoạt động kinh tế, cấu trúc thƣợng tầng, chuẩn mực xã hội, mô hình thay đổi kỹ thuật • Kịch về sử dụng đất lớp phủ đƣợc xây dựng phục vụ cho nghiên cứu về an tồn lƣợng thực • Kịch về MT bao gồm những thay đổi thành phần khí KQ: CO2, ơzơn tầng bình lƣu, thành phần acid hóa, tia tử ngoại; mức sử dụng, khả chất lƣợng nguồn nƣớc; ô nhiễm nƣớc biển… • Kịch về khí hậu kịch nòng cốt đƣợc rút từ mơ hình khí hậu toàn cầu (GCMs) Dựa kịch chung này, ta có thể điều chỉnh cho quốc gia, vùng lãnh thổ nhỏ cách khoa học bằng phƣơng pháp “hạ thấp quy mô” (downscaling) • Kịch về NBD (có tính đến sụt lún đất) đặc trƣng sử dụng chính, cũng đƣợc rút chủ yếu từ mơ hình kép khí quyển-đại dƣơng (61)Chƣơng III BIẾN ĐỞI KHÍ HẬU • Đến cuối kỷ XXI, hàm lƣợng CO2 KQ đạt 540 – 970ppm so với 280ppm thời kỳ tiền CN 368ppm vào năm 2000 • Ứng dụng kịch phát thải KNK mơ hình khí hậu khác cho thấy, nhiệt độ bề mặt TB toàn cầu sẽ tăng từ 1,4 đến 5,8°C vào thời kỳ 1990-2100 • Quan trọng tỷ suất tăng nhiệt độ nhƣ chƣa từng xảy ra, thời kỳ 10.000 năm trƣớc • Đáng chú ý nóng lên nhiều khu vực phía Bắc Bắc Mỹ, phía Bắc Trung Á Ngƣợc lại, nóng phía Nam Đơng Nam Á mùa hè phía Nam Nam Mỹ mùa đông Nhiệt độ bề mặt tăng lên Bắc Đại Tây Dƣơng quanh vùng biển Nam cực • Lƣợng mƣa năm TB tồn cầu đƣợc đánh giá tăng lên kỷ XXI với tƣợng nóng lên toàn cầu, song từng khu vực có thể tăng hoặc giảm đến 20% (62)• Theo bảng 3.2, vào năm 2050, nhiệt độ tăng lên 0.8 – 2.6°C mực nƣớc biển dâng lên – 32cm so với năm 1990 • Mức tăng đặc trƣng yếu tố vào năm 2100 1.4 – 5.8°C – 88cm (63)Chƣơng III BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Chƣơng III (64)3.4 Thực tế Biến đổi khí hậu ở Việt Nam • Trong khoảng 50 năm qua (1951-2000), nhiệt độ TB năm Việt Nam đã tăng lên 0,7°C • Trên từng địa điểm, xu biến đổi lƣợng mƣa TB năm thập kỷ vừa qua (1911-2000) không rõ rệt theo thời kỳ vùng khác nhau: có giai đoạn tăng lên có giai đoạn giảm xuống • Theo số liệu quan trắc khoảng 50 năm qua trạm Cửa Ông Hòn Dấu, mực nƣớc biển trung bình đã tăng lên khoảng 20 cm, phù hợp với xu chung tồn cầu • Một biểu dị thƣờng bối cảnh BĐKH toàn cầu đợt khơng khí lạnh gây rét đậm, rét hại kéo dài 38 ngày tháng tháng năm 2008 gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp • Vào những năm gần đây, số bão có cƣờng độ mạnh nhiều hơn, quỹ đạo bão dịch chuyển dần về vĩ độ phía nam mùa bão kết thúc muộn hơn, nhiều bão có quỹ đạo di chuyển dị thƣờng (65)Chƣơng II KHÁI QUÁT KHÍ HẬU VIỆT NAM Chƣơng III (66)Chƣơng III (67)Chƣơng III BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Cơ sở xây dựng kịch bản BĐKH, nƣớc biển dâng • Xây dựng kịch cho kỷ 21 nhiệm vụ trọng tâm IPCC, Nhóm cơng tác (WGI) thực • Đánh giá những tác động BDKH đến đối tƣợng khác tự nhiên, KTXH Nhóm cơng tác (WGII) thực • Xây dựng chiến lƣợc ứng phó giảm nhẹ BDKH phạm vi tồn cầu Nhóm cơng tác (WGIII) thực • BDKH phụ thuộc chủ yếu vào mức độ phát thải KNK, tức phụ thuộc vào phát triển KTXH Vì vậy, kịch BDKH đƣợc xây dựng dựa kịch phát triển KTXH tồn cầu • Con ngƣời đã phát thải mức KNK vào KQ từ hoạt động khác nhƣ công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, phá rừng,… Do đó, sở để xác định kịch phát thải khí nhà kính là: (1) Sự phát triển KT quy mơ tồn cầu; (2) Dân số giới mức độ tiêu dùng; (3) Chuẩn mực sống lối sống; (4) Tiêu thụ lƣợng tài nguyên NL; (68)• IPCC đã đƣa 40 kịch phát thải KNK kỷ 21 CácKB đƣợc tổ hợp thành KB gốc A1, A2, B1 B2 với đặc điểm sau: - Kịch gốc A1: Kinh tế phát triển nhanh; dân số tăng đạt đỉnh năm 2050 sau đó giảm dần; hiệu công nghệ mới; giới có tƣơng đồng về thu nhập cách sống, Họ kịch A1 đƣợc chia thành nhóm dựa theo mức độ phát triển công nghệ: + A1FI: Tiếp tục sử dụng thái nhiên liệu hóa thạch (KB phát thải cao); + A1B: Có cân bằng giữa nguồn lƣợng (KB phát thải TB); + A1T: Có sử dụng ng̀n lƣợng phi hoá thạch (KB phát thải thấp) - Kịch gốc A2: Thế giới không đồng nhất, quốc gia hoạt động tự cung tự cấp; dân số; kinh tế phát triển theo định hƣớng khu vực; thay đổi về cơng nghệ tốc độ tăng trƣởng kinh tế tính theo đầu ngƣời chậm (KB phát thải cao, tƣơng ứng với A1FI) - Kịch gốc B1: Kinh tế phát triển nhanh nhƣ A1 nhƣng có thay đổi nhanh chóng theo hƣớng kinh tế dịch vụ thông tin; dân số tăng đạt đỉnh vào năm 2050 sau đó giảm dần; giảm cƣờng độ tiêu hao nguyên vật liệu, công nghệ sử dụng hiệu tài nguyên đƣợc phát triển; chú trọng đến giải pháp toàn cầu về ổn định KTXH MT (KB phát thải thấp tƣơng tự nhƣ A1T) (69)Chƣơng III BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU • IPCC khuyến cáo sử dụng KB phát thải đƣợc sắp xếp từ thấp đến cao B1, A1T (kịch thấp), B2, A1B (kịch bảnTB), A2, A1FI (kịch cao) • Các nghiên cứu nƣớc về kịch BDKH, NBD đã đƣợc phân tích tham khảo để xây dựng kịch BDKH cho Việt Nam, cụ thể nhƣ sau: 1) Ngoài nƣớc: • Báo cáo đánh giá lần thứ hai (1995), lần thứ ba (2001) lần thứ tƣ (2007) IPCC • Sản phẩm mơ hình khí hậu tồn cầu Viện NC Khí tƣợng thuộc Cục Khí tƣợng Nhật Bản • Báo cáo về kịch BDKH cho Việt Nam trƣờng Đại học Oxford, Vƣơng quốc Anh • Số liệu vệ tinh từ năm 1993; • Các nghiên cứu gần về nƣớc biển dâng giới: Trung tâm Thủy triều Quốc gia Australia; Ủy ban Mực nƣớc biển thuộc Hội đồng Nghiên cứu Môi trƣờng tự nhiên, Vƣơng quốc Anh ;Hệ thống quan trắc mực nƣớc biển toàn cầu; Trung tâm mực nƣớc biển trƣờng đại học Hawaii); (70)Trong nƣớc: • Kịch BĐKH năm 1994 • Kịch BĐKH đƣợc xây dựng bằng phƣơng pháp tổ hợp (phần mềm MAGICC/SCENGEN 4.1) phƣơng pháp chi tiết hóa thống kê cho VN khu vực nhỏ • Kịch BĐKH đƣợc xây dựng cho dự thảo Thông báo lần hai VN cho Công ƣớc khung LHQ về BDKH • Kịch BDKH xây dựng bằng phƣơng pháp tổ hợp (phần mềm MAGICC/SCENGEN 5.3) phƣơng pháp chi tiết hóa thống kê • Kịch BDKH cho khu vực VN đƣợc xây dựng bằng phƣơng pháp động lực (71)Chƣơng III BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Kịch bản BĐKH, NBD cho Việt Nam Lựa chon phƣơng pháp: • Các tiêu chí lựa chọn phƣơng pháp xây dựng KB BĐKH, NBD cho VN bao gồm: (1) Mức độ tin cậy; (2) Độ chi tiết; (3) Tính kế thừa; (4) Tính thời sự; (5) Tính phù hợp địa phƣơng; (6) Tính đầy đủ ; (7) Khả chủ động cập nhật • Cuối phƣơng pháp tổ hợp (MAGICC/SCENGEN 5.3) phƣơng pháp chi tiết hóa thống kê đã đƣợc lựa chọn để xây dựng kịch 1) Kịch bản BĐKH • Các KB phát thải KNK đƣợc chọn xây dựng KB BDKH cho VN KB phát thải thấp (KB B1), KB phát thải TB nhóm KB phát thải TB (KB B2) KB phát thải TB nhóm KB phát thải cao (KB A2) • Các KB BDKH nhiệt độ lƣợng mƣa đƣợc xây dựng cho vùng khí hậu VN: TB, ĐB, ĐBBB, BTB, NTB, TN NB (72)a) Về nhiệt độ: • Nhiệt độ mùa đơng có thể tăng nhanh nhiệt độ mùa hè tất vùng khí hậu nƣớc ta Nhiệt độ vùng khí hậu phía Bắc có thể tăng nhanh so với vùng khí hậu phía Nam (73)(74)b) Về lƣợng mƣa (75)Chƣơng III BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Chƣơng III (76)(77)Chƣơng III BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 2) Kịch bản nƣớc biển dâng • Báo cáo lần thứ tƣ IPCC ƣớc tính mực NBD khoảng 26-59cm vào năm 2100 • Các kịch NBD cho VN đƣợc tính tốn theo KB phát thải thấp (B1), KB phát thải TB (B2) KB phát thải cao (A1FI) (78)3 Khuyến nghị KB BDKH, NBD cho Việt Nam • Các KB BDKH, NBD cho VN đƣợc xây dựng theo KB phát thải KNK khác là: thấp (B1), trung bình (B2) cao (A2, A1FI) • KB phát thải thấp (B1) mơ tả giới phát triển tƣơng đối hồn hảo theo hƣớng phát thải KNK nhất, tốc độ tăng dân số thấp, cấu kinh tế thay đổi nhanh, thỏa thuận quốc tế đƣợc thực đầy đủ nghiêm túc phạm vi tồn cầu • Các kịch phát thải cao (A2, A1FI) mô tả giới có tốc độ tăng dân số cao, chậm đổi công nghệ (A2) hoặc sử dụng tối đa lƣợng hóa thạch (A1FI) • Vẫn còn chƣa chắc chắn việc xác định KB phát triển KTXH kèm theo đó lƣợng phát thải KNK tƣơng lai Với tồn điểm chƣa chắc chắn thì KB BDKH, NBD ứng với KB phát thải KNK cận hoặc cận dƣới đều có mức độ tin cậy thấp so với KB mức TB (79)(80)(81)Chƣơng IV TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỞI KHÍ HẬU CHƢƠNG IV (82)CHƢƠNG IV TÁC ĐỢNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 4.1 Tác động của BĐKH đến nông lâm nghiệp và các ngành liên quan (83)Chƣơng IV TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỞI KHÍ HẬU 4.1.1 Tác động BĐKH đến tài nguyên nƣớc • Trên hai hệ thống sơng sơng Hờng sông Mê Công dòng chảy năm biến đổi từ +4% đến -19%, dòng chảy kiệt biến đổi lớn hơn, từ -2% đến -24% • Do lƣợng mƣa ngày tăng lên từ 12-19%, lƣu lƣợng đỉnh lũ tăng lên đáng kể chu kỳ tái diễn cũng giảm Với đỉnh lũ trƣớc tƣơng ứng chu kỳ tái diễn 100 năm thì còn 20 năm Với đỉnh lũ trƣớc có chu kỳ tái diễn 20 năm thì còn năm tức tần suất xuất lũ sẽ lớn • Các sông vừa nhỏ, vào năm 2070 dòng chảy năm giảm nhiều Đông NB (29-33%), KV TB từ Q Bình đến Q Ngãi (23-40,5%), Bắc Bộ BTB (2-11,5%) tăng nhiều cực NTB (49%), Tây Nguyên (6-16%) (84)4.1.2 Tác động của BĐKH đối với trồng và sản xuất nông nghiệp • Ranh giới trờng nhiệt đới dịch chuyển về phía vùng núi cao vĩ độ phía Bắc • Phạm vi thích nghi trờng nhiệt đới bị thu hẹp Vào những năm 2070, nhiệt đới vùng núi có thể sinh trƣởng lên cao 100-550 m tiến xa 100-200 km về phía Bắc so với • Dao động thất thƣờng về cƣờng độ mƣa, ngập úng hạn hán trờng sẽ xảy thƣờng xun • Một phần đáng kể diện tích trờng trọt vùng châu thổ sông Mê Công sông Hồng bị ngập mặn nƣớc biển dâng (85)Chƣơng IV TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỞI KHÍ HẬU 4.1.3 Tác động của BĐKH đến hệ sinh thái rừng • NBD làm thu hẹp diện tích rừng ngập mặn, tác động xấu đến rừng tràm rừng trồng đất bị nhiễm phèn tỉnh NB; • Ranh giới kiểu rừng nguyên sinh cũng nhƣ rừng thứ sinh có thể dịch chuyển Chẳng hạn, rừng gỡ họ dầu sẽ mở rộng lên phía Bắc lên đai cao Rừng rụng với nhiều chịu hạn sẽ phát triển mạnh độ ẩm đất giảm bốc trờng tăng; • Nhiệt độ cao kết hợp với ánh sáng dồi thúc đẩy trình quang hợp dẫn đến tăng cƣờng trình đồng hóa xanh Tuy vậy, độ bốc thoát tăng lên nên độ ẩm đất sẽ giảm, kết chỉ số tăng trƣởng sinh khối rừng có thể sẽ giảm đi; • Nguy diệt chủng động vật thực vật gia tăng, số loài thực vật quan trọng nhƣ trầm hƣơng, hoàng đàn, pơ mu, gõ đỏ, lát hoa, gụ mật sẽ có thể bị suy kiệt; (86)4.1.4 Tác động của BĐKH đối với nguồn lợi hản sản và nghề cá • Mực NBD làm cho chế độ thủy lý, thủy hóa thủy sinh xấu Các quần xã sinh vật thay đổi cấu trúc thành phần, trữ lƣợng bổ sung giảm sút nghiêm trọng • Dự báo trữ lƣợng lồi hải sản kinh tế bị giảm sút 1/3 so với • Nhiệt độ tăng làm cho nguồn thủy hải sản bị phân tán Các loài cá nhiệt đới (vốn kém giá trị kinh tế trừ cá ngừ) tăng lên, loài cá cận nhiệt đới (có giá trị kinh tế cao) giảm hoặc hẳn Cá rạn san hô đa phần bị tiêu diệt • Các loại thực vật nổi, mắt xích đầu tiên ch̃i thức ăn cho động vật bị hủy diệt hoặc làm giảm mạnh động vật nổi, đó làm giảm nguồn thức ăn chủ yếu động vật tầng giữa tầng Hậu là: (1) Cá di cƣ đến vùng biển khác (di cƣ thụ động); (2) Giảm khối lƣợng thân cá (87)Chƣơng IV TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 4.1.5 Tác động của BĐKH đối với ngành lƣợng, giao thông vận tải • NBD ảnh hƣởng đến dàn khoan dầu đƣợc biển, vận chuyển dầu khí vào nhà máy điện chạy khí xây dựng ven biển , làm tăng chi phí bảo dƣỡng, tu, vận hành máy móc, phƣơng tiện • Các cầu cảng, bến bãi, nhà kho đƣợc thiết kế theo mực nƣớc biển sẽ phải cải tạo lại, chí phải di chuyển đến nơi khác Tuyến đƣờng sắt Bắc – Nam tuyến giao thông nằm sát biển sẽ bị ảnh hƣởng • NBD ảnh hƣởng đến trạm, hệ thống đƣờng dây phân phối điện vùng ven biển Gia tăng lƣợng tiêu hao cho bơm tiêu nƣớc vùng thấp ven biển Dòng chảy sông lớn có công trình thủy điện cũng thay đổi làm cho chế điều tiết nƣớc công trình thủy điện cũng chịu ảnh hƣởng đáng kể • Nhiệt độ tăng ảnh hƣởng đến chi phí thơng gió làm mát hầm lò khai thác than, tăng chi phí làm mát giảm hiệu suất, sản lƣợng nhà máy điện • Khi nhiệt độ tăng, tiêu thụ điện cho sinh hoạt cũng tăng thiết bị làm mát nhƣ quạt điện, điều hòa nhiệt độ Trong ngành công nghiệp, thƣơng mại, chi phí làm mát cũng tăng lên đáng kể (88)• BĐKH dẫn đến thay đổi vài tính chất bão mùa bão: mùa bão có xu hƣớng chậm hơn, xảy nhiều vĩ độ thấp đặc biệt cƣờng độ bão mạnh đƣờng bão thất thƣờng • Sự thay đổi tính chất mùa bão có ảnh hƣởng trực tiếp đến ngành lƣợng, trƣớc hết đến hệ thống dàn khoan ngồi khơi, hệ thống vận chuyển dầu khí vào bờ, hệ thống truyền tải phân phối điện Hàng trăm cột điện cao hàng ngàn cột điện hạ sẽ bị đe dọa • Cƣờng độ mƣa lớn ảnh hƣởng đến trình điều tiết hờ chứa, gây lũ lụt đe dọa an tồn cho vùng hạ lƣu, đặc biệt vùng đồng bằng sông Hồng sông Cửu Long (89)Chƣơng IV TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỞI KHÍ HẬU 4.1.6 Tác động của BĐKH đối với y tế và sức khỏe ngƣời • Khí hậu nóng lên làm tăng tác động tiêu cực sức khỏe ngƣời Thời tiết cực đoan dẫn đến tăng nguy tuổi già, ngƣời mắc bệnh tim mạch, bệnh thần kinh Mùa đông miền Bắc sẽ ấm dần lên dẫn tới thay đổi đặc tính nhịp sinh học ngƣời • Sự tăng lên thiên tai nhƣ bão, nƣớc dâng bão, gió mạnh, mƣa lớn đe dọa đời sống ngƣời dân nhiều vùng vùng ven biển, vùng núi • Tác động qua nguồn mang truyền bệnh: Nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm chịu ảnh hƣởng BĐKH: bệnh sốt rét, bệnh “giun chỉ bạch huyết”, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản, bệnh vi rút hình vốn đƣợc coi thịnh hành vùng nhiệt đới ẩm (90)4.1.7 Tác động của nƣớc biển dâng đến ngập lụt • Với mực nƣớc biển dâng 1m sẽ gây nên ngập lụt đặc biệt đờng bằng sơng Cửu Long • Nƣớc biển dâng sẽ ảnh hƣởng tới vùng đất ngập nƣớc bờ biển, nghiêm trọng khu vực rừng đƣớc Cà Mau, HCM, Vũng Tàu khu vực biển Giao Thủy (Xuân Thủy), Nam Định • Dân cƣ vùng ven biển sẽ chịu hậu lũ lụt hàng năm, đặc biệt dân cƣ tỉnh châu thổ sông Cửu Long 4.1.8 Tác động của NBD đối với rừng ngập mặn • Nƣớc biển dâng có thể làm cho hàng loạt khu rừng bị chìm ngập hẳn (91)Chƣơng IV TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỞI KHÍ HẬU 4.1.9 Tác động của nƣớc biển dâng đến các thị và cơng trình • Do nƣớc biển dâng làm diện tích lớn vùng châu thổ sông Cửu Long, sông Hồng ven biển TB, nơi tập trung dân cƣ đô thị bị thu hẹp Mặt khác, nƣớc dâng bão sẽ lớn hơn, uy hiếp mạnh công trình xây dựng vùng ven biển đất thấp (92)4.1.10 Tác động của BĐKH lên các hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học • Các lồi sẽ phải phản ứng thích nghi với điều kiện khí hậu Sự thay đổi loài sẽ làm thay đổi thành phần phân bố địa lý hệ sinh thái ▪ Ranh giới nhiệt hệ sinh thái lục địa nƣớc ngọt sẽ dịch chuyển về phía cực, đờng thời cũng dịch chuyển lên cao Khi loài thực vật, động vật nhiệt đới có thể phát triển vĩ độ cao hoặc những vùng núi vào cao nguyên cao trƣớc Trái lại, loài ƣa lạnh bị thu hẹp lại, hoặc phải di cƣ nơi khác ▪ Một số lồi sẽ thích ứng tốt với biến đổi khí hậu số khác khơng thích ứng sẽ bị suy thối dần • Khả lồi dịch chuyển theo vùng khí hậu sẽ phụ thuộc vào nhiều điều kiện nhƣ phát dục sinh trƣởng điều kiện khí hậu mới, những điều kiện dinh dƣỡng v.v (93)Chƣơng IV TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU • Các nhà khoa học cho biết trái đất có khoảng 300.000 loài thực vật, 60.000 loài thân mềm (nhuyễn thể), 30.000 lồi tơm cua (giáp xác), 1.000.000 lồi trùng (!), 22.000 loài cá, 4.300 loài ếch nhái (lƣỡng cƣ), 6.000 loài bò sát, 9.000 loài chim, 4.600 loài động vật có vú • Biến đổi khí hậu với những điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhƣ hạn hán, cháy rừng, lũ lụt v.v sẽ làm cho loài có khả bị giảm nhiều nữa • Các vùng núi cao cũng sẽ chịu tác động mạnh Nhiều loài có vú loài chim sẽ bị giảm điều kiện sinh sống khơng thích hợp, ng̀n dinh dƣỡng bị giảm • Bảo vệ tính đa dạng sinh học bảo vệ ng̀n gen mà thiên nhiên đã ban tặng cho trái đất này, cũng để trì hệ sinh thái truyền thống nhằm chống lại những cân bằng mà hiểm họa khó có thể (94)4.2 Tác động của biến đổi khí hậu đến các khu vực chủ yếu 4.2.1 Vùng núi Tây Bắc và Đơng Bắc • Tần số fron lạnh giảm nhiều so với thập kỷ vừa qua Mùa fron lạnh có thể đến muộn kết thúc sớm • Nhiệt độ cao hơn, vành đai nhiệt độ hoặc tổng nhiệt độ lùi về phía vùng núi cao đó giới hạn khu vực có nền nhiệt độ thấp thu hẹp lại • Lƣợng mƣa mùa mƣa nhiều lên, còn lƣợng mƣa mùa khô không nhiều lên nhƣng dao động mạnh • Tính thất thƣờng chế độ mƣa trở nên sâu sắc hơn: kỷ lục cao về mƣa(lƣợng mƣa ngày, lƣợng mƣa tháng ) đều tăng lên, đồng thời với việc gia tăng tần số đợt mƣa lớn diện rộng cũng nhƣ đợt hạn hán khốc liệt • Mƣa phùn tiếp tục giảm vào tháng chuyển tiếp từ mùa khơ sang mùa mƣa • Lƣợng bốc năm tới có thể cao thúc đẩy thiếu hụt nƣớc, gia tăng cƣờng độ tần số hạn hán (95)Chƣơng IV TÁC ĐỢNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 4.2.1 Vùng núi Tây Bắc và Đông Bắc • Phân phối dòng chảy có thể thuận lợi sau hoàn thành đƣa vào vận hành công trình thủy lợi lớn Tuy vậy, lũ lụt, lũ quét triền núi vẫn mối đe dọa thƣờng xuyên mùa mƣa Ngƣợc lại, vào mùa khô, dòng chảy kiệt lại giảm đáng kể, tần số hạn hán gia tăng • Ranh giới trờng nhiệt đới dịch chuyển về phía vùng núi cao phạm vi thích nghi trồng nhiệt đới thu hẹp lại, làm suy giảm số thực vật ƣa lạnh nhƣ pơ mu, gỗ đỏ, dƣợc liệu • Nhiệt độ tăng độ ẩm giảm làm giảm chỉ số tăng trƣởng sinh khối làm tăng nguy cháy rừng Nói chung, BĐKH dẫn đến giảm đa dạng sinh học vùng • Cần điều chỉnh trờng lịch thời vụ trồng cho số vùng có điều kiện nhiệt ẩm không bảo đảm chắc chắn cho yêu cầu sinh lý số trồng có giá trị kinh tế cao • Nhiệt độ cao cũng góp phần gia tăng nguy phát triển sâu bệnh hạn hán với tần suất cao hơn, làm tăng chi phí sản xuất hoặc làm giảm suất chất lƣợng số trồng chủ yếu • Trong hồn cảnh TB, ĐB, nhiệt độ tăng lên gây nhiều khó khăn trong đời sống hàng ngày Các khu nghỉ mát nhƣ Sa Pa, Bắc Hà có thể phần tính hấp dẫn du khách ngƣời có nhu cầu nghỉ dƣỡng vùng núi cao (96)4.2.2 Vùng Đồng bằng, Trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh • XTNĐ hoạt động biển đông XTNĐ ảnh hƣởng hoặc đổ vào đoạn bờ biển Bắc Bộ thập kỷ sắp tới có thể nhiều lên về tần số hoặc tăng lên về cƣờng độ so với thập kỷ qua • Mùa bão dải ven biển đồng bằng Bắc Bộ có thể thất thƣờng không loại trừ khả nhƣ mùa bão thƣờng đến trƣớc tháng VI kéo dài đến tận tháng XI, tháng XII • Cũng nhƣ vùng núi Tây Bắc, Đông Bắc, tần số fron lạnh tràn qua đồng bằng dải ven biển Bắc Bộ thập kỷ sắp tới có thể giảm (về tần số) hoặc thất thƣờng về về cƣờng độ so với thập kỷ vừa qua • Nhiệt độ năm sắp tới phổ biến cao nền chung thập kỷ vừa qua Nhiệt độ cao có thể đạt tới những kỷ lục Các đợt nắng nóng, đợt đầu mùa đồng bằng, duyên hải Bắc Bộ có thể không thua kém Bắc Trung Bộ về thời gian trì cũng nhƣ cƣờng độ • Nói chung, mùa lạnh sẽ bớt lạnh đi, ngắn mùa hè sẽ đến sớm hơn, kéo dài oi (97)Chƣơng IV TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 4.2.2 Vùng Đờng bằng, Trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh (tiếp) • Mƣa phùn tiếp tục giảm góp phần gia tăng hạn hán vào cuối mùa đông, đầu mùa xuân • Lƣợng bốc cao hơn, chỉ số khô hạn trở nên cao hơn, tần số hạn hán tăng lên • Mực nƣớc biển tăng lên khoảng 0,5-0,6cm/năm, cao thập kỷ vừa qua • Dòng chảy kiệt có thể giảm, dòng chảy lũ có thể tăng Nguồn nƣớc khan hơn, gây nhiều khó khăn cho sinh hoạt sản xuất • Thời gian thích nghi số trờng nhiệt đới rút ngắn đó vai trò sản xuất vụ đơng trở nên khiêm tốn • Chi phí sản xuất cho đơn vị sản phẩm tăng lên nhu cầu tƣới thƣờng xuyên thời gian chống hạn dài • Nƣớc biển dâng lên vừa thu hẹp diện tích rừng ngập mặn vừa đƣa thủy triều xâm nhập sâu vùng Đồng bằng Bắc Bộ • NBD lên đòi hỏi phải nâng cấp công trình đê biển, giao thông, cầu cảng ven biển đảo • Thiếu nƣớc, điều kiện vệ sinh khơng đƣợc đảm bảo, nắng nóng gia (98)4.2.3 Vùng đồng bằng duyên hải Bắc Trung và Nam Trung • XTNĐ ảnh hƣởng TB có thể tăng lên về số lƣợng mạnh lên cƣờng độ, mùa bão có thể thay đổi • Tần suất KKL TB có thể đi, cƣờng độ yếu ảnh hƣởng đến NTB Mùa có khơng khí lạnh sẽ ngắn • Nhiệt độ sẽ cao Mùa gió tây khô nóng có thể đến sớm và kết thúc muộn Kỷ lục nhiệt độ cao thời gian nắng nóng kéo dài có thể đƣợc nâng lên, kỷ lục nhiệt độ thấp vẫn sẽ đƣợc trì lâu dài • Mùa lạnh tỉnh BTB sẽ ngắn giới hạn phía nam khu vực hoạt động khơng khí lạnh sẽ rút ngắn dần lên phía Bắc Các tƣợng lạnh giá, sƣơng muối xẩy • Lƣợng mƣa mùa mƣa sẽ tăng lên nhƣng lại giảm lƣợng mƣa mùa khô Các trung tâm mƣa lớn nhƣ Kỳ Anh, Trà My, Ba Tơ trung tâm mƣa nhƣ Tƣơng Dƣơng Ninh Thuận lại trở (99)Chƣơng IV TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 4.2.3 Vùng đờng bằng duyên hải Bắc Trung và Nam Trung (tiếp) • Mùa mƣa dờn dập vào tháng thu đông Mùa khô tiếp tục tồn từ XII -I VIII-IX , tháng V-VI có thể trở thành tháng nóng thƣờng xuyên nhƣ NTB • Ở tỉnh phía bắc BTB mƣa phùn có thể trở nên hoi • Các kỷ lục về lƣợng mƣa ngày, lƣợng mƣa tháng lƣợng mƣa năm nâng cao Ngƣợc lại tình trạng hạn hán sẽ trở nên thƣờng xuyên khốc liệt • Lƣợng bốc cao góp phần gia tăng chỉ số khô hạn cƣờng độ hạn hán • NBD lên với tốc độ 0,5-0,6 cm/năm thập kỷ sắp tới • Dòng chảy năm giảm đi, dòng chảy lũ lớn chút ít, dòng chảy kiệt sẽ giảm • Cơ cấu trờng cấu thời vụ cần phải đƣợc điều chỉnh theo hƣớng phù hợp với nền nhiệt độ cao Chi phí sản xuất cho đơn vị sản phẩm nông nghiệp tăng lên nhu cầu tƣới cao thời gian chống hạn dài • NBD vừa thu hẹp diện tích khu dân cƣ sống ven biển vừa tăng khả xói lở bờ biển (100)4.2.4 Vùng Tây Nguyên • XTNĐ vẫn có ảnh hƣởng đến TN vùng giáp giới với NTB Không loại trừ khả những bão mạnh đổ vào NTB tiếp tục tiến sâu vào TN • Nhiệt độ thập kỷ tới phổ biến cao thập kỷ vừa qua Với xu tăng nhiệt độ, vành đai nhiệt độ hoặc tổng nhiệt độ lùi về phía vùng núi cao Mùa nóng vùng núi vừa thấp dài thêm mùa lạnh vùng núi vừa cao thu hẹp lại • Lƣợng mƣa mùa mƣa sẽ nhiều lên lƣợng mƣa mùa khơ dao động mạnh • Tính bất ổn định chế độ mƣa sẽ tăng lên Các kỷ lục về lƣợng mƣa ngày, lƣợng mƣa tháng, lƣợng mƣa năm tiếp tục tăng lên đợt hạn hán về nửa cuối mùa đông gay gắt (101)Chƣơng IV TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 4.2.4 Vùng Tây Nguyên (tiếp) • Lƣợng bốc trong thập kỷ tới cũng tăng lên góp phần gia tăng tình trạng khô hạn tháng đầu năm • Dòng chảy năm sơng giảm so với thập kỷ trƣớc, chủ yếu giảm dòng chảy kiệt Lũ lụt, lũ quét vẫn mối đe dọa thƣờng xuyên Tình trạng khô hạn ngày gắt gao, nguồn nƣớc dùng cho sinh hoạt sản xuất mùa khô hầu hết vùng cũng ngày khan • Sản xuất nơng nghiệp phải có nhiều thay đổi để thích ứng với môi trƣờng nhiệt độ cao mƣa thất thƣờng Sản xuất công nghiệp có giá trị kinh tế cao nhƣ cà phê, cao su, đòi hỏi phải gia tăng chi phí đó, giá thành sản phẩm cũng cao • Rừng nửa nhiệt đới TN nhƣ thông, pơ mu, ƣa lạnh khác có thể phần diện tích đáng kể chuyển dịch vành đai tổng nhiệt độ về phía núi cao (102)4.2.5 Vùng Nam Bộ • XTNĐ khơng thay đổi nhiề Mùa XTNĐ có thể trở nên bất ổn định Không loại trừ khả số XTNĐ đổ vào NB sớm hơn, vào tháng IX, X, XI, • Nhiệt độ cao hơn, nắng nóng vào tháng đầu năm có thể trở nên gay gắt hơn, làm gia tăng thêm cƣờng độ hạn hán • Lƣợng mƣa mùa mƣa nhiều lên lƣợng mƣa mùa khô dao động nhiều • Thay đổi nhiều chế độ mƣa có thể cƣờng độ mƣa Các kỷ lục về lƣợng mƣa ngày hay lƣợng mƣa đợt mƣa lớn có thể tăng lên • Lƣợng bốc tăng lên với nhiệt độ, chỉ số khô hạn năm cao hơn, vào tháng cuối mùa khơ (IV, V) • Mực nƣớc biển tiếp tục dâng lên với tốc độ khoảng 0,5 – 0,6 cm/mỗi năm, trở thành yếu tố có biến đổi đáng lo ngại (103)Chƣơng IV TÁC ĐỢNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 4.2.5 Vùng Nam Bộ (tiếp) • Lƣợng mƣa không thay đổi nhiều, nhƣng chế độ mƣa thất thƣờng nên nguồn nƣớc mùa khô trở nên khan hơn, vào những năm mùa mƣa (trƣớc đó) chấm dứt sớm mùa mƣa đến muộn • Nhiệt độ cao bốc mạnh góp phần thúc đẩy trình bốc thoát nƣớc ruộng lúa làm tăng nhu cầu về nƣớc qua đó tăng chi phí sản xuất cho đơn vị sản phẩm • Cũng nhiệt độ cao bốc thoát nƣớc mạnh nên sẽ làm tăng nguy cháy rừng tháng mùa khô • NBD gây ngập lụt thu hẹp diện tích đáng kể đồng bằng châu thổ sông Mê Kông • NBD làm thu hẹp diện tích rừng ngập mặn có tác động xấu đến rừng tràm rừng trờng đất phèn • Nƣớc mặn xâm nhập làm giảm địa bàn sinh sống loài động thực vật thủy sinh nƣớc ngọt, làm giảm đáng kể nguồn nƣớc sinh hoạt cƣ dân cũng nhƣ nguồn nƣớc tƣới cho loại trồng • Nƣớc mặn xâm nhập thúc đẩy nhanh trình thoái hóa đất vùng ven biển (104)4.3 Tác động tích cực của biến đổi khí hậu • BĐKH mức độ định cũng có những tác động tích cực: • Là hội để thúc đẩy nƣớc đổi công nghệ, phát triển công nghệ sạch, công nghệ thân thiện với môi trƣờng hoạt động nghiên cứu phát triển nói chung • Phát triển trờng rừng để hấp thụ CO2 giảm phát thải khí nhà kính (105)(106)CHƢƠNG V (107)Chƣơng V CHIẾN LƢỢC GIẢM NHẸ VÀ THÍCH ỨNG CHƢƠNG V CHIẾN LƢỢC GIẢM NHẸ VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 5.1 Chiến lƣợc giảm nhẹ BĐKH Việt Nam 5.2 Chiến lƣợc thích ứng với BĐKH Việt Nam (108)5.1 Chiến lƣợc giảm nhẹ BĐKH ở Việt Nam 5.1.1 Các chính sách giảm KNK 1 Định hƣớng sách giảm phát thải KNK lĩnh vực NL - Nâng cao hiệu sử dụng bảo tồn NL - Phát triển sử dụng nguồn NL mới, NL tái tạo - Sử dụng lƣợng tiết kiệm 2 Định hƣớng sách giảm phát thải KNK lĩnh vực LN ▪ Đẩy mạnh thực trồng rừng; ▪ Bảo vệ rừng có; ▪ Phục hồi rừng tổng hợp; ▪ Phòng chống cháy rừng 3 Định hƣớng sách giảm phát thải KNK lĩnh vực NN ▪ Xây dựng triển khai áp dụng biện pháp kỹ thuật canh tác NN tăng sản giảm nhẹ KNK; ▪ Cải thiện quản lý tƣới tiêu ruộng trồng lúa; ▪ Tăng cƣờng lực sở nghiên cứu NN; (109)Chƣơng IV CHIẾN LƢỢC GIẢM NHẸ VÀ THÍCH ỨNG 5.1.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả NL ▪ Nâng cao hiệu sử dụng bảo tồn NL chiếu sáng Năng cao hiệu chiếu sáng sử dụng điện công cộng gia đình; Xây dựng quy chế tiêu chuẩn chiếu sáng tiết kiệm; Từng bƣớc thử nghiệp đƣa vào sử dụng rộng rãi thiết bị chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm cao, quản lý công việc chiếu sáng đào tạo nhân lực ▪ Tiết kiệm NL nâng cao hiệu NL doanh nghiệp: Cung cấp thông tin NL dịch vụ NL hiệu quả; Triển khai giám sát thực hiên chƣơng trình hiệu NL MT; Nâng cao hiệu suất thiết bị nồi CN; Sử dụng rộng rãi mô tơ điện CN hiệu suất cao ▪ Thực chƣơng trình quản lý nhu cầu NL (DSM) Quản lý tốt phụ tải để giảm chênh lệch công suất lƣợng điện sử dụng giữa cao điểm thấp điểm; Giảm tổn thất truyền tải phân phối điện; Xây dựng thực chƣơng trình hiệu NL đô thị phát triển NL nông thôn; (110)Tiết kiệm sử dụng hiệu NL tòa nhà ▪ Phát triển lực thiết kế xây dựng tòa nhà có hiệu quả NL cao: Xây dựng tiêu chuẩn NL vật liệu xây dựng; Quy chuẩn khuyến khích sử dụng thiết bị có hiệu quả NL cao; Thực kiểm toán NL cao ốc ▪ Tiết kiệm NL GTVT: Phát triển giao thông công cộng thành phố, đáp ứng 25-30% nhu cầu lại giai đoạn 2001-2010 50-60% nhu cầu lại giai đoạn từ 2010-2020; Khuyến khích sử dụng phƣơng tiện giao thơng tiết kiệm nhiên liệu; Nâng cấp hệ thống sở hạ tầng GTVT nâng cao chất lƣợng phƣơng tiện GTVT; (111)Chƣơng IV CHIẾN LƢỢC GIẢM NHẸ VÀ THÍCH ỨNG 5.1.3 Thúc đẩy nghiên cứu, triển khai và tăng cƣờng sử dụng các nguồn lƣợng mới và tải tao ▪ Nghiên cứu phát triển NL mặt trời ▪ Nghiên cứu phát triển NL gió • Nghiên cứu phát triển thủy điện nhỏ (112)5.1.4 Định hƣớng phát triển Lâm Nghiệp Định hƣớng phát triển nghành Lâm Nghiệp phát triển TNR, nâng độ che phủ rừng lên 36% vào năm 2005 43% vào giai đoạn 2010-2020, giao đất, giao rừng, kết hợp LN NN, ngăn chặn nạn đốt rừng, phá rừng, đẩy mạnh trồng rừng kinh tế, tạo nguồn gỗ trụ mỏ, nguyên liệu công nghiệp bột giấy, làm đồ gia dụng đồ mỹ nghệ xuất khẩu Mục tiêu tổng quát 20 năm đầu kỷ XXI là: ▪ Xây dựng nền LN xã hội hóa cao; tăng cƣờng bảo vệ khôi phục rừng để bảo đảm khả phòng hộ MT Bảo tờn diện tích rừng tự nhiên, bảo vệ tính ĐDSH ▪ Áp dụng rộng rãi thành tựu KHCN mới, công nghệ cao giới vào sản xuất kinh doanh LN đáp ứng nhu cầu đa dạng ngày cao nền KTQD ▪ Góp phần xóa đói giảm nghèo, từng bƣớc cải thiện đời sống đồng bào sống địa bàn rừng gần rựng, tạo sở vững chắc cho nền QP toàn dân (113)Chƣơng IV CHIẾN LƢỢC GIẢM NHẸ VÀ THÍCH ỨNG Các giải pháp quan trọng: ▪ Tập trung thực chƣơng trình triệu rừng đã đƣợc QH thông qua năm 1997 nhằm đƣa độ che phủ rừng lên 43% vào cuối giai đoạn 2010-2020 ▪ Xây dựng chƣơng trình hành động nhằm ngăn chặn tình hình suy giảm TNR, phục hồi rừng bằng biện pháp bảo vệ rừng có, khoanh nuôi phục hồi rừng, trồng rừng mới, hạn chế khai thác rừng tự nhiên, PCCR ▪ Ởn định cấu diện tích loại rừng: rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất ▪ Kết hợp đồng sách XH: giao đất, giao rừng, định canh, định cƣ, xóa đói, giảm nghèo nhằm hỗ trợ Chƣơng trình triệu rừng ▪ Thu hút đông đảo hộ gia đình tham gia bảo vệ rừng, trồng rừng tham gia nghề rừng (114)5.1.5 Định hƣớng phát triển NN và tăng cƣờng các phƣơng thức canh tác bền vững ứng phó với BĐKH Mục tiêu chiến lƣợc phát triển NN thời kỳ 2010-2020 bao gồm: ▪ Xây dựng nền NN hàng hóa đa dạng, phát triển bền vững, tiếp cận nhanh áp dụng có hiệu thành tựu KHCN mới, CN cao có khả cạnh tranh nƣớc quốc tế ▪ Xây dựng nông thôn có hạ tầng sở phát triển, có câu kinh tế NN-CN-DV hợp lý ▪ Đảm bảo đủ việc làm, xóa đói, giảm nghèo, xã hội nông thôn văn minh, dân chủ, công bằng, mọi ngƣời sống sung túc (115)Chƣơng IV CHIẾN LƢỢC GIẢM NHẸ VÀ THÍCH ỨNG Các phƣơng thức canh tác bền vững ứng phó với BDKH bao gồm: ▪ Nghiên cứu xây dựng biện pháp kỹ thuật canh tác NN mới, vừa tăng sản lƣợng suất NN, vừa giảm nhẹ phát thải KNK ▪ Chọn giống lúa ngắn ngày có NS, chất lƣợng cao, lựa chọn biện pháp gieo thẳng thay cho biện pháp cấy, chuyển đổi cấu trồng độc canh lúa sang lúa màu hoặc lúa màu ▪ Bón phân dạng viên thích hợp thay cho việc bón phân đơn trƣớc ▪ Nghiên cứu, đẩy mạnh chế biến thức ăn gia súc, đồng thời chọn giống gia súc có NS, chất lƣợng cao ▪ Cải thiện tƣới tiêu nƣớc ruộng lúa Trên vùng trồng lúa nƣớc đƣợc tƣới chủ động, thực biện pháp rút nƣớc giai đoạn đẻ nhánh sau lúa vào chắc, vừa tiết kiệm lƣợng nƣớc tƣới, vừa tăng suất, vừa giảm lƣợng phát thải CH4 ruộng lúa ▪ Xây dựng ngân hàng dữ liệu trang bị cơng cụ tính toán, phục vụ nghiên cứu chuyên đề về NN có liên quan đến BDKH ▪ Cải tiến bữa ăn tập quán ăn dân chúng, cho thức ăn gồm nhiều loại hoa màu thực phẩm, chú yếu gạo, bảo (116)5.2 Chiến lƣợc thích ứng với BĐKH ở Việt Nam Thích ứng ́nghĩa điều chỉnh, hoặc thụ động, hoặc tích cực, hoặc có phòng bị trƣớc, đƣợc đƣa với ý nghĩa giảm thiểu cải thiện những hậu có hại BĐKH Sự thích ứng cũng có nghĩa hành động tận dụng những hội thuận lợi nảy sinh BĐKH Các biện pháp thích ứng với BĐKH: IPCC đã miêu tả 228 phƣơng pháp thích ứng thƣờng đƣợc phân loại thành nhóm: • Chấp nhận tởn thất “khơng làm gì cả”, tức chấp nhận mọi tổn thất có thể xẩy vì không có điều kiện chống chọi hoặc giá phải trả cao so với thiệt hại có thể xảy • Chia se tởn thất phản ứng chia sẻ tổn thất giữa cộng đồng dân cƣ lớn, phát triển có truyền thống bằng cứu trợ, phục hồi tái thiết bằng quỹ công cộng hoặc thông qua bảo hiểm • Làm thay đởi nguy cơ: đó kiểm soát mối nguy hiểm từ MT nhƣ kiểm soát hạn (thủy lợi), kiểm soát lũ lụt (đê, đập), giảm phát thải KNK KQ • Ngăn ngừa các tác đợng hệ thống phƣơng pháp ngăn chặn từng bƣớc • Thay đổi cách sử dụng: thay đổi giống trồng vật ni, chuyển đổi sử dụng đất • Thay đỏi/chuyển địa điểm: chuyển đến khu vực thuận lợi (117)Chƣơng IV CHIẾN LƢỢC GIẢM NHẸ VÀ THÍCH ỨNG 5.2.1 Xây dựng và thực hiện các biện pháp giảm nhẹ tác động của BĐKH • Lâm nghiệp: - Trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, bảo vệ phát triển rừng ngập mặn - Bảo vệ rừng tự nhiên, tiến tới đóng cửa rừng tự nhiên, tăng cƣờng PCCR - Thành lập ngân hàng giống rừng tự nhiên để bảo vệ số giống rừng quý - Tăng cƣờng hiệu suất sử dụng gỗ kiềm chế sử dụng nguyên liệu gỗ - Chọn nhân giống trờng thích hợp với điều kiện tự nhiên phù hợp với BĐKH ▪ Tài nguyên nƣớc - Xây dựng hồ chứa nƣớc lũ với tổng dung tích tăng thêm 15-20 tỷ m3 - Nâng cấp mở rộng quy mô công trình tiêu úng - Sử dụng nguồn nƣớc khoa học hợp lý - Khai thác nguồn nƣớc đôi với trì bảo vệ nguồn nƣớc - Đầu tƣ nghiên cứu dự báo dài hạn tài nguyên nƣớc ▪ Nông nghiệp: - Xây dựng cấu trờng phù hợp với biến đổi khí hậu - Sử dụng có hiệu có quy hoạch nƣớc tƣới - Tăng cƣờng hệ thống tƣới tiêu cho nơng nghiệp (118)• Thủy sản - Chuyển đổi cấu canh tác số vùng ngập nƣớc từ thuần lúa sang luân canh nuôi cá cấy lúa - Xây dựng sở hạ tầng, bến bãi neo đậu thuyền có tính đến mực nƣớc biển dâng nhiệt độ tăng - Có kế hoạch phát triển nghề nuôi trồng thủy sản cho vùng nƣớc lợ Trung Bộ - Xây dựng tuyến đê quai phía tạo thành vùng đệm giữa vùng canh tác nông nghiệp biển - Xây dựng hệ thống phòng tránh bão dọc bờ biển cũng nhƣ tuyến đảo - Thiết lập khu bảo tồn sinh thái tự nhiên, đặc biệt vùng rạn đảo san hô ▪ Vùng ven bờ biển: Thực đồng thời hoặc lựa chọn phƣơng án chiến lƣợc ứng phó với mực nƣớc biển dâng: - Bảo vệ đầy đủ: bảo vệ toàn diện để bảo vệ trạng, đối phó có hiệu với mực nƣớc biển dâng - Thích ứng: cải tạo sở hạ tầng chuyển đổi cấu kinh tế, tập quán sản xuất, sinh hoạt dân cƣ ven bờ để thích ứng với mực nƣớc biển dâng - Rút lui: né tránh tác động tự nhiên nƣớc biển dâng bằng tái định cƣ, di dời nhà cửa, sở hạ tầng khỏi những vùng có nguy bị đe dọa - Nâng cấp hệ thống đê biển đê vùng cửa sông có từng bƣớc xây dựng tuyến đê biển (119)Chƣơng IV CHIẾN LƢỢC GIẢM NHẸ VÀ THÍCH ỨNG ▪ Năng lƣợng giao thông vận tải - Xây dựng kế hoạch phát triển lƣợng giao thông vận tải có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu - Nâng cấp cải tạo công trình giao thông vận tải vùng thƣờng bị đe dọa lũ lụt nƣớc biển dâng - Bảo đảm quản lý nhu cầu lƣợng (DSM) sở hiệu suất lƣợng cao, sử dụng tiết kiệm hợp lý lƣợng - Xây dựng chiến lƣợc ứng phó thích ứng với diễn biến bất thƣờng thời tiết • Y tế sức khỏe ngƣời - Nâng cao nhận thức vệ sinh văn hóa gia đình dân chúng thông qua chƣơng trình: nƣớc sạch, VAC, Biogas - Xây dựng kế hoạch chƣơng trình nhằm kiểm soát giám sát y tế vùng có nguy lây nhiễm cao - Thiết lập nhiều khu vực xanh – – đẹp (120)5.3.2 Tổ chức quan trắc theo dõi và nghiên cứu về BĐKH • Tổ chức quan trắc, theo dõi, nghiên cứu về BDKH • Tổ chức nghiên cứu tác động BDKH toàn cầu đến khí hậu, thời tiết Việt Nam • Tổ chức nghiên cứu tác động BĐKH đến tài nguyên thiên nhiên kinh tế – xã hội: - Tác động BĐKH đến tài nguyên nƣớc; - Tác động BĐKH đến hệ sinh thái tự nhiên; - Tác động BĐKH đến dải ven biển; - Tác động BĐKH đến tài nguyên rừng; - Tác động BĐKH đến nông, lâm, ngƣ nghiệp; - Tác động BĐKH đến công nghiệp, lƣợng; - Tác động BĐKH đến giao thông vận tải; - Tác động BĐKH đến y tế, sức khỏe, du lịch (121)Chƣơng IV CHIẾN LƢỢC GIẢM NHẸ VÀ THÍCH ỨNG 5.3.1 Cơng ƣớc khung của LHQ về BĐKH • Trƣớc những thách thức từ BĐKH, tổ chức chuyên mơn WMO Chƣơng trình MT LHQ (UNEP) đã thảo luận trí cần có Cơng ƣớc quốc tế về khí hậu • Năm 1988 WMO UNEP đã phối hợp thành lập Ban liên phủ về BDKH ( Intergovermental Panel on Climate Change -IPCC) để nghiên cứu đƣa biện pháp nhằm hạn chế tác động tiêu cực BĐKHi • Tháng 6/1992, Hội nghị LHQ về MT PT (còn gọi Hội nghị Thƣợng đỉnh Trái đất) Janeiro, Braxin nhà lãnh đạo 155 nƣớc đã ký UNFCCC (122)• Mục tiêu UNFCCC ổn định nồng độ KNK KQ mức có thể ngăn ngừa đƣợc can thiệp nguy hiểm của ngƣời hệ thống khí hậu • UNFCCC phân chia nƣớc giới thành nhóm: các bên thuốc Phụ lục I- gồm nƣớc phát triển nƣớc có nền kinh tế chuyển đổi Đây nƣớc có lƣợng phát thải KNK lớn Các nƣớc không thuộc Phụ lục I nƣớc phát triển • Quan điểm UNFCCC bên phải tham gia bảo vệ hệ thống khí hậu vì lợi ích chung sở công bằng phù hợp với “những trách nhiệm chung nhƣng có phân biệt” Nguyên tắc đòi hởi nƣớc phát triển cam kết giảm (123)Chƣơng IV CHIẾN LƢỢC GIẢM NHẸ VÀ THÍCH ỨNG 5.3.2 Nghị định thƣ Kyoto Tháng 12 năm 1997, Hội nghị lần thứ Bên của UNFCCC (COP 3), tổ chức Kyoto, Nhật Bản, Nghị định thƣ UNFCCC đã đƣợc thông qua gọi Nghị định thƣ Kyoto (KP) • KP đƣa cam kết nƣớc phát triển nƣớc có nền kinh tế chuyển đổi về giảm tổng lƣợng phát thải KNK xuống thấp năm 1990 với tỷ lệ TB 5,2% , thời kỳ đầu tiên từ 2008-2012 theo mức cắt giảm cụ thể (Cộng đồng châu Âu: 8%; Hoa Kỳ: 7%; Nhật Bản: 6% ) • Các KNK bị kiểm sốt KP là: CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs SF6 • KP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2005 (tính đến tháng năm 2008 đã có 180 nƣớc phê chuẩn KP Các Bên thuộc Phụ lục I đã phê chuẩn KP có (124) KP đƣa “03 Cơ chế mềm dẻo”: 1 Cơ chế thực (JI): JI cho phép Bên thuộc Phụ lục I đƣợc thực dự án giảm phát thải KNK hoặc tăng cƣờng bể hấp thụ nƣớc không thuộc Phụ lục I Các đơn vị giảm phát thải (ERUs) dự án tạo có thể đƣợc Bên đầu tƣ thuộc Phụ lục I sử dụng vào việc thực nghĩa vụ giảm phát thải KNK mình 2 Cơ chế mua bán quyền phát thải (ET): ET cho phép Bên thuộc Phụ lục I thu đƣợc đơn vị định lƣợng (AAUs) từ Bên khác thuộc Phụ lục I có khả giảm phát thải dễ dàng 3 Cơ chế phát triển (CDM): CDM cho phép Bên thuộc Phụ lục I thực dự án nhằm giảm phát thải KNK phục vụ phát triển bền vững Bên không thuộc Phụ lục I CDM có mục tiêu là: Giảm nhẹ tác động tiêu cực BĐKH; Giúp nƣớc phát triển thực cam kết về hạn chế giảm phát thải định lƣợng KNK theo Điều KP; (125)Chƣơng IV CHIẾN LƢỢC GIẢM NHẸ VÀ THÍCH ỨNG + Những lĩnh vực có thể xây dựng dự án CDM: 1) sản xuất lƣợng; 2) chuyển tải lƣợng; 3) tiêu thụ lƣợng; 4) nông nghiệp; 5) xử lý, loại bỏ rác thải; 6) trồng rừng tái trồng rừng; 7) công nghiệp hóa chất; 8) công nghiệp chế tạo; 9) xây dựng; 10) giao thông vận tải; 11) khai thác mỏ hoặc khai khoáng; 12) sản xuất kim loại; 13) phát thải từ nhiên liệu (nhiên liệu rắn, dầu khí); 14) phát thải từ sản xuất tiêu thụ Halocacbons Sulphur hexafluride 15) sử dụng dung môi (126)Một số vấn đề cụ thể về CDM: • CDM chế KP • CDM cho phép nƣớc phát triển (thuộc Phụ lục 1trong KP) đầu tƣ thực DA giảm phát thải KNK nƣớc phát triển (không thuộc Phụ lục 1) để đƣợc trừ vào phần phải giảm phát thải nƣớc họ theo quy định KP • Chứng chỉ giảm phát thải KNK CER tƣơng đƣơng CO2 CER có thể đƣợc mua bán thị trƣờng cac-bon (do UNFCCC điều hành) • CDM giúp nƣớc phát triển có đƣợc dự án thân thiện với mơi trƣờng; • CER phải đƣợc Ban CH quốc tế về CDM (EB) xét duyệt cấp theo quy định Đó ban gồm 10 thành viên đại diên châu lục đại diện nƣớc thuộc không thuộc Phụ lục • CDM phải đƣợc giám sát Bên thứ ba (DOE) EB chỉ định Hoạt động chung về dự án CDM Thế giới • Đã 4200 dự án CDM giới, đó khoảng 2000 dự án đã đƣợc EB cho đăng ký dự án CDM • Trong số dự án đã đƣợc đăng ký có 60,40% dự án về lƣợng, 17,59% về xử lý chất thải, còn lại dự án khác (127)Chƣơng IV CHIẾN LƢỢC GIẢM NHẸ VÀ THÍCH ỨNG Các lợi ích CDM mang lại • Thu hút vốn đầu tƣ nƣớc ngồi • Tạo thêm cơng ăn việc làm, tăng thu nhập cho ngƣời lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo • Tiếp nhận cơng nghệ thân thiện với mơi trƣờng; góp phần bảo vệ mơi trƣờng, khí hậu, ng̀n nƣớc, khơng khí sức khỏe • Hỡ trợ chiến lƣợc, kế hoạch, chƣơng trình phát triển KTXH bền vững TW, ngành địa phƣơng Cơ quan thẩm quyền Việt Nam về CDM (DNA) Cơ quan: Cục KTTV BDKH, Bộ TN&MT Thẩm quyền: • Cấp Thƣ xác nhận hoặc Thƣ phê duyệt dự án CDM khuôn khổ KP (theo ủy quyền Bộ trƣởng) • Giữ mối liên hệ với UNFCCC về BDKH (128)5.3.3 Nghĩa vụ và quyền lợi của Việt Nam tham gia UNFCCC và KP • Chính phủ Việt Nam đã ký UNFCCC ngày 11/6/1992 phê chuẩn ngày 16/11/1994, cũng nhƣ đã ký KP ngày 3/12/1998 phê chuẩn ngày 25/9/2002 • Việt Nam nƣớc không thuộc Phụ lục I (nƣớc phát triển) Do đó, Việt Nam không có nghĩa vụ phải giảm phát thải định lƣợng KNK theo quy định KP • Xây dựng thơng báo quốc gia về BĐKH; • Tiến hành kiểm kê quốc về KNK từ nguồn ngƣời gây lƣợng KNK đƣợc hấp thụ bể hấp thụ (ví dụ nhƣ hấp thụ cacbon từ rừng); • Đánh giá tác động BĐKH lĩnh vực KTXH, vũng dễ bị tổn hại BĐKH, đặc biệt nƣớc biển dâng; • Xây dựng phƣơng án giảm nhẹ phát thải KNK; • Xây dựng thực biện pháp ứng phó với BĐKH; • Tiến hành hoạt động nghiên cứu quan trắc những vấn đề/yếu tố liên quan đến khí hậu BĐKH; • Cập nhật phổ biến thơng tin nhằm nâng cao nhận thức nhà hoạch định sách cơng chúng về BĐKH, CDM (129)(130)Chƣơng VI (131)Chƣơng VI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BDKH 2) Cách thức tiếp cận - Tiếp cận tác động gián tiếp Trong nhiều trƣờng hợp, ảnh hƣởng điều kiện tự nhiên đƣợc minh họa theo cấp độ song lúc nào cũng có thể trình diễn tác động BĐKH đến điều kiện tự nhiên cách định lƣợng - Tiếp cận tác động trực tiếp (132)3) Phương pháp đánh giá Tác động BĐKH đến điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên đƣợc đánh giá theo hai phƣơng pháp sau đây: - Phƣơng pháp dự kiến tác động Do điều kiện khí hậu đƣợc minh họa kịch đều điều kiện tƣơng lai nên đánh giá về điều kiện tự nhiên hay tài nguyên thiên nhiên đều tác động dự kiến Các dự kiến nhiều trƣờng hợp chỉ ngoại suy về phía tƣơng lai, có hay không kèm theo giả định tƣơng tự thực nghiệm - Phƣơng pháp tƣơng tự thực nghiệm- (133)Chƣơng VI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BDKH 4) Trình tự thực - Vấn đề hay yếu tố đƣợc đánh giá - Phạm vi không gian đối tƣợng đƣợc đánh giá - Các mốc thời gian khuôn khổ đánh giá - Lựa chọn kịch BĐKH tƣơng ứng với thực thể (134)5) Trình tự đánh giá tác đợng BĐKH đến các điều kiện tự nhiên Để đánh giá tác động BĐKH đến điều kiện tự nhiên chủ yếu khí hậu, đất nƣớc, thực bƣớc sau đây: Bƣớc 1: Đánh giá tác động BĐKH đến yếu tố khí hậu bản: tổng nhiệt độ, tổng lƣợng mƣa, tổng bốc chỉ số ẩm ƣớt Bƣớc 2: Đánh giá tác động BĐKH đến số cực trị khí hậu tƣợng khí hậu cực đoan (nhiệt độ cao nhất, nhiệt độ thấp nhất, lƣợng mƣa lớn nhất, tần số XTNĐ, hạn hán) Bƣớc 3: Ƣớc tính diện tích đất thấp nƣớc biển dâng Bƣớc 4: Đánh giá tác động BĐKH đến số yếu tố thủy văn (lƣu lƣợng, dòng chảy….) (135)Chƣơng VI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BDKH Phương pháp đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến hoạt động kinh tế - xã hội a) Mục đích đánh giá Trong lĩnh vực KTXH, đánh giá tác động BĐKH nhằm mục đích sau đây: - Xác định những phận hoặc hợp phần có khả - chịu tác động BĐKH trực tiếp, gián tiếp - Xác định lĩnh vực mẫn cảm trƣớc số thay đổi đột - ngột về điều kiện khí hậu hoặc dễ bị tổn thƣơng BĐKH gây - Ƣớc lƣợng hoặc dự kiến thiệt hại tác động tiêu - cực BĐKH số lĩnh vực kinh tế - xã hội (136)b) Phƣơng cách tiếp cận Trong hoàn cảnh Việt Nam nhiệm vụ đánh giá tác động của BĐKH hoạt động KTXH dựa vào tác động trực tiếp nhƣ lĩnh vực điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên Các nhân tố tác động trực tiếp đƣợc mở rộng hơn bao gồm yếu tố đƣợc trình bày kịch BĐKH (trị số trung bình về nhiệt độ, lƣợng mƣa, nƣớc biển dâng) và yếu tố phát sinh từ kịch (cực trị nhiệt độ, (137)Chƣơng VI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BDKH c) Phƣơng pháp đánh giá Tác động BĐKH đến hoạt động kinh tế - xã hội đƣợc đánh giá bằng hai phƣơng pháp sau đây: - Phƣơng pháp dự kiến tác động Do điều kiện khí hậu đƣợc trình bày kịch cũng nhƣ điều kiện tự nhiên (khí hậu, thủy văn, đất) phát sinh từ yếu tố kịch đều điều kiện tƣơng lai nên đánh giá về hoạt động kinh tế xã hội đều tác động tiềm tàng hay tác động dự kiến - Phƣơng pháp tƣơng tự khứ- (138)d) Trình tự thực - Xác định hoạt động kinh tế - xã hội đƣợc đánh giá.- - Xác định thực thể (trong từng lĩnh vực) đƣợc- đánh giá - Lựa chọn kịch BĐKH hay trạng về điều - kiện tự nhiên tƣơng lai - Lựa chọn phƣơng pháp đánh giá (139)Chƣơng VI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BDKH 6.1.3 Phương pháp đánh giá tác động biến đổi khí hậu lĩnh vực I) Nông nghiệp Mục đích đánh giá:- - Làm sáng tỏ vấn đề BĐKH có tác động nhiều đến lĩnh vực nông nghiệp hay không (ảnh hƣởng đến an ninh lƣơng thực, đe dọa xuất khẩu lƣơng thực, tăng giá thành sản xuất lƣơng thực, phát sinh nạn đói,…) - Góp phần tìm kiếm lời giải cho nhà hoạch định sách (lĩnh vực dễ bị tổn thƣơng, cải cách sách nơng nghiệp, hệ thống tƣới tiêu) Các vấn đề cần nghiên cứu và đánh giá: - Biến đổi về ng̀n nƣớc chi phí tƣới tiêu - Biến đổi hay dịch chuyển khu vực thích ứng với sinh trƣởng phát triển trồng, nhiệt đới, nhiệt đới - Biến đổi về suất lƣơng thực chủ yếu (140)2) Lâm nghiệp Mục đích đánh giá:- - Dự kiến những tác động tiềm tàng BĐKH đến hệ sinh thái rừng, sản phẩm hay sản lƣợng sinh khối rừng - Góp phần xây dựng sở khoa học cho sách giải pháp ứng phó với BĐKH lĩnh vực lâm nghiệp Các vấn đề cần đƣợc nghiên cứu đánh giá:- - Tác động BĐKH đến rừng ngập mặn loại rừng khác - Dịch chuyển địa lý hệ sinh thái rừng - Biến đổi về cấu trúc thành phần giống loại rừng - Biến đổi về sản phẩm rừng đơn vị diện tích rừng - Quan hệ giữa BĐKH về nguy cháy rừng (141)Chƣơng VI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BDKH 3) Thủy sản Mục đích đánh giá: - Biến đổi yếu tố khí hậu chủ yếu tác động nhƣ + nào đến điều kiện lý sinh, hóa sinh nguồn nƣớc có thủy sản - BĐKH gây ảnh hƣởng nhƣ loài cá, đa dạng sinh học, sản lƣợng thành phần thủy sản Nội dung nghiên cứu và đánh giá: - Những biến đổi về thủy sản biến đổi nhiệt độ gây - Những biến đổi về thủy sản lƣợng mƣa mùa mƣa thay đổi gây (142)4) Năng lƣợng Mục đích đánh giá: - Đánh giá tác động tiêu cực BĐKH đến ngành lƣợng bao gồm cung ứng lƣợng nhu cầu lƣợng - Góp phần xây dựng giải pháp ứng phó với BĐKH + ngành sản xuất lƣợng tiêu thụ lƣợng Nội dung nghiên cứu và đánh giá: - Tác động BĐKH đến vận hành hồ chứa điều tiết nhà máy thủy điện - Tác động BĐKH đến hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí biển - Tác động BĐKH đến truyền tải điện hiệu suất sử dụng lƣợng (143)Chƣơng VI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BDKH 5) Xây dựng Mục đích đánh giá: - Đánh giá tác động BĐKH đến hoạt động ngành xây dựng cũng nhƣ sở vật chất công trình xây dựng - Góp phần đề xuất giải pháp thích ứng với BĐKH lĩnh vực xây dựng khu vực đô thị sản xuất công nghiệp Nội dung nghiên cứu và đánh giá: - Tác động BĐKH đến quy hoạch xây dựng bao gồm + quy hoạch đô thị, công trình ven - Tác động BĐKH đến thiết kế công trình xây + dựng nhà cửa, công trình kiến trúc (144)6) Giao thông vận tải Mục đích đánh giá: - Đánh giá tác động BĐKH đến hoạt động + ngành giao thông vận tải cũng nhƣ sở vật chất, công trình giao thông - Góp phần đề xuất giải pháp thích ứng với BĐKH + lĩnh vực giao thông vận tải Nội dung nghiên cứu và đánh giá: - Tác động BĐKH đến quốc lộ 1, đƣờng sắt Bắc Nam + đƣờng chiến lƣợc Hờ Chí Minh; - Tác động BĐKH đến công trình ven biển, bao + gồm đê đập, cầu cảng;… - Tác động BĐKH đến phƣơng tiện vận tải, hoạt + động giao thông; (145)Chƣơng VI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BDKH 7) Y tế Mục đích đánh giá: - Phân tích xác định tác động BĐKH đến tiềm mức độ phát sinh bệnh tật, đặc biệt bệnh nhiệt - Đánh giá tác động BĐKH đến thể lực, thể chất tầng lớp dân cƣ những địa phƣơng có nhiều rủi ro thách thức về BĐKH - Góp phần xây dựng giải pháp chiến lƣợc ứng phó với BĐKH lĩnh vực y tế, sức khỏe Nội dung nghiên cứu và đánh giá: - Tác động BĐKH đến sức khỏe cộng đồng (146)8) Du lịch Mục đích đánh giá: - Xác định những điều kiện bất lợi ngành du lịch trƣớc nguy BĐKH - Chuẩn bị tích cực cho việc xây dựng giải pháp ứng phó với BĐKH ngành du lịch Nội dung nghiên cứu và đánh giá: - Mối quan hệ giữa BĐKH gia tăng nhu cầu du lịch sinh thái, đặc biệt du lịch biển đảo - Những khó khăn chủ yếu BĐKH gây trình thực tuyến du lịch sinh thái biển đảo - Mối quan hệ giữa BĐKH chi phí cho cơng tác bảo tồn phát triển khu du lịch sinh (147)Chƣơng VI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BDKH 6.2.2 Cách tiếp cận phương pháp xây dựng giải pháp thích ứng Cách tiếp cận xây dựng phƣơng pháp thích ứng đề tài từ xuống Theo cách tiếp cận này, nhiệm vụ xây dựng giải pháp thích ứng đƣợc thực theo trình tự sau đây: 1 Lựa chọn kịch BĐKH cho nƣớc vùng địa lý – khí hậu Đánh giá tác động BĐKH đến điều kiện tự nhiên chủ 3 Diễn giải điều kiện tự nhiên nƣớc từng vùng khí hậu thời điểm hoặc giai đoạn tƣơng lai 4 Đánh giá tác động điều kiện tự nhiên tƣơng lai đến mọi hoạt động kinh tế xã hội nƣớc từng vùng 5 Đề xuất giải pháp chiến lƣợc thích ứng với BĐKH từng lĩnh vực, từng vùng (148)6.2.3 Biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu Trên từng vùng lãnh thổ hoặc từng lĩnh vực KTXH có thể lựa chọn số hoặc toàn nhóm biện pháp thích ứng phổ biến sau đây: 1 Ngăn chặn trực tiếp nguy hoặc thảm họa BĐKH gây địa bàn xung yếu tƣơng lai 2 Giảm bớt ảnh hƣởng tiêu cực BĐKH sản xuất hoặc đời sống 3 Thay đổi quy hoạch cƣ dân, quy hoạch sản xuất, phƣơng thức kỹ thuật canh tác quy trình công nghệ vùng lĩnh vực kinh tế - xã hội 4 Xây dựng tăng cƣờng lực phòng chống tác động BĐKH, khắc phục hậu BĐKH thông qua nghiên cứu, thực nghiệm (149)Chƣơng IV ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BDKH (150)(151)Chƣơng IV ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BDKH (152)(153)Chƣơng IV ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BDKH (154)(155)Chƣơng IV ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BDKH (156)(157)Chƣơng IV ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BDKH (158)
- Xem thêm -

Xem thêm: Biến Đổi Khí Hậu,

Hình ảnh liên quan

• Theo bảng 3.2, vào năm 2050, nhiệt độ tăng lên 0.8 – 2.6°C và mực nƣớc biển dâng lên 5 – 32cm so với năm 1990 - Biến Đổi Khí Hậu

heo.

bảng 3.2, vào năm 2050, nhiệt độ tăng lên 0.8 – 2.6°C và mực nƣớc biển dâng lên 5 – 32cm so với năm 1990 Xem tại trang 62 của tài liệu.