0

Bộ 12 đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 (Có đáp án)

50 25 0
  • Bộ 12 đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 (Có đáp án)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 10:18

Cùng tham khảo Bộ 12 đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 (Có đáp án) để giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, làm quen với cấu trúc đề thi để chuẩn bị cho kì thi sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn. Tài liệu đi kèm đáp án giúp các em so sánh kết quả và tự đánh giá được năng lực bản thân, từ đó đề ra phương pháp học tập hiệu quả giúp các em tự tin đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Chúc các em thi tốt! BỘ 12 ĐỀ THI HỌC KÌ MƠN HĨA HỌC 10 NĂM 2020-2021 (CÓ ĐÁP ÁN) Đề thi học kì mơn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt (Khối chuyên) Đề thi học kì mơn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt (Khối bản) Đề thi học kì mơn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên Đề thi học kì mơn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lạc Long Quân Đề thi học kì mơn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Ngọc Quyến Đề thi học kì mơn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Thế Vinh Đề thi học kì mơn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Văn Can Đề thi học kì mơn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Ngơ Gia Tự Đề thi học kì mơn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Huệ 10 Đề thi học kì mơn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Phan Ngọc Hiển 11 Đề thi học kì mơn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Trần Phú 12 Đề thi học kì mơn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Vĩnh Yên SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT (Đề có trang) KIỂM TRA CUỐI KỲ - HKI – NĂM HỌC 2020 - 2021 MÔN HOÁ HỌC 10 CHUYÊN Thời gian làm : 45 Phút; (Đề có 30 câu) Họ tên : Lớp : Mã đề 056 Cho C = 12; H = 1; O = 16 ; Cl = 35,5; Be = 9; Mg = 24; Ca = 40 ; Sr = 88; Ba =137; Cu = 64; Al = 27; Fe = 56; S = 32 Câu 1: Số oxi hoá N phân tử ion: N2, NO, HNO2, NO3-, NH4+ là: A 0, +2, +3, -5 , -3 B 0, +2, +3, +5 , -3 C 0, -1, +1, -3, -5 D 0, -2, +3, -5 , +4 Câu 2: Cho phản ứng: HNO3 + H2S  NO + S + H2O Q trình oxi hóa : A S+6 +8e → S-2 B N+2 → N+5 + 3e C S-2 → S0 + 2e D N+5 + 3e → N+2 Câu 3: Cho nhận định sau: (1) Liên kết cộng hoá trị liên kết tạo thành nguyên tử hay nhiều cặp electron chung (2) Liên kết hoá học kết hợp nguyên tử tạo thành phân tử hay tinh thể có lượng cao (3) Liên kết nguyên tử thuộc loại liên kết ion hiệu độ âm điện chúng ≥ 1,7 (4) Điều kiện để obitan nguyên tử (AO) nguyên tố trung tâm lai hóa có mức lượng khác Số nhận định A B C D Câu 4: Ứng dụng sau Clorua vôi ? A Sản xuất vôi B Tẩy uế chuồng trại chăn ni C Xử lí chất độc D Tinh chế dầu mỏ Câu 5: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe Mg lượng vừa đủ dung dịch HCl 20%, thu dung dịch Y Nồng độ FeCl2 dung dịch Y 15,76% Nồng độ phần trăm MgCl2 dung dịch Y (Cho H = 1; Mg = 24; Cl = 35,5; Fe = 56) A 24,24% B 28,21% C 11,79% D 15,76% Câu 6: Có nhận định sau: (1) Các ngun tố nhóm có tính chất hóa học giống (2) Chu kì thường bắt đầu kim loại kiềm kết thúc chu kỳ khí hiếm, trừ chu kì (3) Các nguyên tử nguyên tố chu kỳ có số lớp electron (4) Các nguyên tử nguyên tố nhóm có số electron Số câu là: A B C D Câu 7: Chọn phát biểu phát biểu sau? A CH4 NH 4 có cấu trúc tứ diện B CO2 BeCl2 có cấu trúc tam giác cân C CO2 SO2 có cấu trúc thẳng (C S lai hóa sp) D NH3 có cấu trúc tam giác (N lai hoá sp2) Câu 8: Cho 3,35 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Cu tác dụng hồn tồn với dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư 2,8 lít khí SO2 (đktc) Khi đốt 3,35 gam hỗn hợp khí Clo dư khối lượng muối clorua thu A 9,255 gam B 12,225 gam C 10,225 gam D 8,125 gam Trang 1/4 - Mã đề 056 Câu 9: Cho phương trình phản ứng aFeSO4 +bK2Cr2O7 + cH2SO4  dFe2(SO4)3 + eK2SO4 + fCr2(SO4)3 + gH2O Tỉ lệ a: b A : B : C : D : Câu 10: Cho nguyên tố: X( Z = 11), Y( Z = 12), T( Z = 19) có hiđroxit tương ứng X 1, Y1, T1 Chiều giảm dần tính bazơ hiđroxit A X1, T1, Y1 B T1, Y1, X1 C Y1, X1, T1 D T1, X1, Y1 Câu 11: Cho phản ứng sau: CaO + CO2  CaCO3 Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 2H2S + 3O2  2H2O + 2SO2 CuSO4 + BaCl2  CuCl2 + BaSO4 Những phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá khử là: A 1, B 2,3 C 2,4 D 3,4 65 65 63 Câu 12: Trong tự nhiên, đồng có đồng vị Cu Cu , đồng vị Cu chiếm khoảng 27% khối lượng Phần trăm khối lượng 65Cu Cu2O là: A 12,26% B 63,24% C 64,29% D 24,53% 3+ Câu 13: Ion M có cấu hình electron 3d , nguyên tố M vị trí bảng tuần hồn? A Ơ 20, chu kì 4, nhóm IIA B Ơ 23, chu kì 4, nhóm IIB C Ơ 17, chu kì 3, nhóm VIIA D Ơ 23, chu kì 4, nhóm VB Câu 14: Cho biết kết luận trạng thái lai hóa nguyên tử trung tâm đúng? A S SO3 lai hóa sp3 B N NH3 lai hóa sp3 C O H2O lai hóa sp D C CO2 lai hóa sp2 Câu 15: Cho phát biểu sau đây: Obitan nguyên tử vùng khơng gian quanh hạt nhân, xác suất diện electron lớn (khoảng 90%) Mỗi obitan nguyên tử chứa tối đa electron với chiều tự quay giống Trong phân lớp, electron phân bố obitan cho electron độc thân tối đa electron phải có chiều tự quay khác Mỗi obitan nguyên tử chứa tối đa electron với chiều tự quay khác Số phát biểu là: A B C D Câu 16: A, B kim loại nằm chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA Cho 4,4 gam hỗn hợp gồm A B tác dụng với dung dịch HCl 1M (dư) thu 3,36 lít khí (đktc) Xác định tên kim loại? A Be Mg B Mg Ca C Ca Ba D Ca Sr Câu 17: Trong phản ứng: K2Cr2O7 + HCl  CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O Số phân tử HCl đóng vai trị chất khử k lần tổng số phân tử HCl làm môi trường Giá trị k là: A 3/7 B 3/4 C 4/7 D 3/14 Câu 18: Cho độ âm điện: Cl (3,16) ; F (3,98) ; N(3,04) ; H (2,2) ; Br (2,96) ; P (2,19) ; C (2,55) ; O (3,44) ; Al (1,61), Mg (1,31), S (2,58) Dãy gồm chất có liên kết cộng hố trị phân cực là: A CO2, NH3, AlCl3, N2 B AlCl3, O2, Cl2, SO3 C HBr, SO2, CCl4, PCl3 D CO2, HBr, SO2, CH4, H2 Câu 19: Nếu cho mol chất: CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 phản ứng với lượng dư dung dịch HCl đặc, chất tạo lượng khí Cl2 nhiều là: A MnO2 B K2Cr2O7 C CaOCl2 D KMnO4 Câu 20: Hãy chọn câu câu sau: A Sự oxi hoá ứng với giảm số oxi hoá nguyên tố B Sự khử ứng với tăng số oxi hoá nguyên tố Trang 2/4 - Mã đề 056 C Chất khử chất có số oxi hố giảm sau phản ứng D Chất oxi hố chất có số oxi hố giảm sau phản ứng Câu 21: Phát biểu sau sai ? A Hạt nhân nguyên tử cấu tạo nên hạt proton, electron B Trong nguyên tử, hạt proton, hạt electron mang điện cịn hạt nơtron khơng mang điện C Tổng trị số điện tích âm electron lớp vỏ nguyên tử tổng trị số điện tích dương poton hạt nhân nguyên tử D Nguyên tử có cấu tạo rỗng, hạt nhân mang điện tích dương có kích thước nhỏ so với kích thước nguyên tử nằm tâm nguyên tử Câu 22: Câu sau khơng xác ? A Khả oxi hố halogen giảm từ flo đến iot B Các halogen có nhiều điểm giống tính chất hố học C Các halogen phi kim mạnh chu kỳ D Trong hợp chất, halogen có số oxi hố: –1, +1, +3, +5, +7 Câu 23: Electron cuối nguyên tử X có số lượng tử phụ l với giá trị l=2 Hỏi có giá trị ml? A m có giá trị -2; -1; +1; +2 B m có giá trị -2; -1; 0; +1; +2 C m có giá trị -2; +4 D m có giá trị -2; +2 Câu 24: Cho mệnh đề: (1) Khối lượng nguyên tử tập trung phần lớn lớp vỏ (2) Tổng số proton số nơtron hạt nhân gọi số khối A (3) Số proton điện tích hạt nhân (4) Đồng vị nguyên tử có số proton khác số nơtron Số phát biểu sai là: A B C D Câu 25: Cho phản ứng sau: (a) HCl + PbO2  (b) HCl + NH4HCO3  (c) HCl + Zn  (d) KMnO4 + HCl → Số phản ứng HCl thể tính oxi hóa là: A B C D Câu 26: Phát biểu không đúng? A Liên kết cộng hóa trị khơng cực hình thành phi kim giống B Liên kết ion liên kết nguyên tử có hiệu độ âm điện ≥ 1,7 C Liên kết cộng hóa trị có cực tạo thành nguyên tử kim loại phi kim D Liên kết phân tử HF liên kết ion hiệu độ âm điện > 1,7 Câu 27: Dãy chất phản ứng với dung dịch HCl là: A AgNO3, MgCO3, BaSO4, Al B CaCO3, H2SO4 loãng, Mg(OH)2 C Fe, CuO, Ba(OH)2, CaOCl2 D Fe2O3, KMnO4, Cu, CaCO3 Câu 28: Cho sơ đồ biến hoá sau: Cl2 → A → B → A → Cl2 Trong A, B chất rắn chứa natri A, B là: A NaBr, NaOH B NaCl, NaOH C NaCl, NaBr D NaOH, NaCl Câu 29: Hịa tan hồn tồn 5,85 gam kim loại R thuộc nhóm IA vào 100 gam nước (dư) thu 1,68 lít khí H2 (đktc) dung dịch A Tính nồng độ mol 150 ml dung dịch HCl cần dùng để trung hòa hoàn toàn dung dịch A? A 0,5 M B 1,5 M C M D M Câu 30: Hãy chọn câu sai câu sau: A Trong phản ứng phân huỷ, số oxi hoá nguyên tố thay đổi khơng thay đổi B Trong phản ứng trao đổi, số oxi hoá nguyên tố khơng thay đổi C Trong phản ứng hố hợp, số oxi hố ngun tố khơng thay đổi Trang 3/4 - Mã đề 056 D Trong phản ứng thế, có thay đổi số oxi hoá nguyên tố HẾT Trang 4/4 - Mã đề 056 SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT KIỂM TRA CUỐI KỲ - HKI – NĂM HỌC 2020 - 2021 MƠN HỐ HỌC 10 CHUN Thời gian làm : 45 Phút Phần đáp án câu trắc nghiệm: 645 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C A B D B D A B C C D B A A A D B C A B B D A D C C A B B B 056 900 864 B C A A C C A B B D B D D B A B B C B D A D B C C D C B D C A B D B A D A A C B B C C D D C C B B D C A A D B C D A D C D D A A C B B A A D D A D D C A B D B A C D A D A B A B D D SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT (Đề có trang) KIỂM TRA CUỐI KỲ - HKI – NĂM HỌC 2020 - 2021 MƠN HỐ HỌC 10 CƠ BẢN Thời gian làm : 45 Phút; (Đề có 30 câu) Họ tên : Lớp : Mã đề 066 Câu 1: Độ âm điện đại lượng đặc trưng cho khả nguyên tử: A nhường nhận electron tạo liên kết B hút electron tạo liên kết hố học C tham gia hình thành liên kết hóa học D đẩy electron tạo thành liên kết hoá học Câu 2: Dãy gồm nguyên tử xếp theo thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là: A Cs, Rb, K, Na, Li B K, Rb, Cs, Li, Na C Li, Na, Rb, K, Cs D Li, Na, K, Rb, Cs Câu 3: Chọn phát biểu A Liên kết cộng hóa trị phân cực trung gian liên kết cộng hóa trị khơng cực liên kết ion B Hiệu độ âm điện lớn liên kết phân cực yếu C Trong CO2 C2H2 có liên kết bội D Các ion Na+, SO24 , S2 gọi ion đơn nguyên tử Câu 4: Phát biểu sau đúng: A Liên kết cộng hóa trị liên kết tạo nên hai nguyên tử cặp e chung B Liên kết ion liên kết hình thành lực hút tĩnh điện nguyên tử kim loại với phi kim C Liên kết cộng hóa trị khơng cực kiên kết nguyên tử nguyên tố phi kim D Liên kết cộng hóa trị phân cực cặp e chung bị lệch phía nguyên tử Câu 5: Chọn câu mệnh đề sau : A Trong liên kết cộng hóa trị, cặp electron lệch phía ngun tử có độ âm điện nhỏ B Liên kết cộng hóa trị có cực tạo thành nguyên tử có hiệu độ âm điện từ 0,4 đến 1,7 C Liên kết cộng hóa trị khơng cực tạo nên từ ngun tử khác hẳn tính chất hóa học D Hiệu độ âm điện nguyên tử lớn phân tử phân cực yếu Câu 6: Cho trình: Al+3 + 3e  Al0 Quá trình gọi A Quá trình khử B Quá trình phân hủy C Q trình oxi hóa D Q trình trao đổi Câu 7: Nguyên tử nguyên tố sau có hạt nhân chứa 19p 20n ? A 199 F B 40 C 39 D 41 20 Ca 19 K 21 Sc Câu 8: Cho kim loại: Na, Mg, Al Dãy gồm chất xếp theo chiều giảm dần tính kim loại là: A Mg > Al > Na B Na > Mg > Al C Al > Mg > Na D Mg > Na > Al Câu 9: Cho phản ứng sau: Mg + Cl2  MgCl2 Tổng số electron nhường phản ứng là: A B C D Câu 10: Oxit cao ngun tố R có cơng thức R2O5 Trong hợp chất khí R với hiđro, R chiếm 91,177 % khối lượng Nguyên tố R là: A P (31) B N (14) C As (75) D Sb (122) Trang 1/3 - Mã đề 066 Câu 11: Số chu kì bảng tuần hồn có chứa ngun tố, gồm có chu kì? A B C D Câu 12: Một ion M2+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron 92, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 20 Số hạt electron nguyên tử M là: A 29 B 27 C 35 D 36 Câu 13: Cho mệnh đề sau: Chất khử chất nhường electron Phản ứng trao đổi phản ứng hóa học ln ln khơng có thay đổi số oxi hóa Q trình oxi hóa trình nhận electron Trong phản ứng oxi hóa – khử có chất oxi hóa chất khử tham gia Có mệnh đề đúng: A B C D Câu 14: Nguyên tử nguyên tố R có tổng electron p 16 Vậy R thuộc A Chu kỳ 4, nhóm IA B Chu kỳ 4, nhóm VIA C Chu kỳ 2, nhóm VIA D Chu kỳ 3, nhóm IA Câu 15: Loại phản ứng sau luôn phản ứng oxi hóa – khử A Phản ứng hóa hợp B Phản ứng hóa vơ C Phản ứng trao đổi D Phản ứng phân hủy Câu 16: Số oxi hóa nguyên tố nitơ hợp chất : NH4+, NO2–, NO2, N2, NO, N2O là: A – 4, +5, -2, 0, +3, +1 B – 4, +6, +2,+4, 0, +1 C –3, +5, +4, 0, –2, +1 D –3, +3, +4, 0, +2, +1 Câu 17: Nhận định sau không A Khối lượng nguyên tử tập trung hạt nhân B Nguyên tử hạt vô nhỏ trung hòa điện C Tất hạt nhân nguyên tử chứa đồng thời proton notron D Vỏ electron mang điện tích âm electron chuyển động xung quanh hạt nhân Câu 18: Trong tự nhiên Fe có hai đồng vị 55Fe 56Fe Nguyên tử khối trung bình Fe 55,85 Thành phần phần trăm tương ứng hai đồng vị là: A 15% 85% B 85% 15% C 57,5% 42,5% D 42,5% 57,5% Câu 19: Cho 8,1 gam Al tác dụng với dung dịch axit HNO3 đặc, dư Sau phản ứng thu muối nitrat, H2O V lít khí (đktc) NO2 Giá trị V là: A 17,78 lít B 8,96 lít C 20,16 lít D 18,9 lít Câu 20: Cho phản ứng sau: Fe3O4 + Al  Al2O3 + Fe Tổng hệ số chất khử chất oxi hóa sau cân phản ứng : A 17 B 23 C 11 D Câu 21: Phản ứng phản ứng oxi hóa – khử? A Sự tương tác đá vôi với axit nitric B Sự phân hủy kali clorat C Sự trung hòa axit sunfuric D Sự phân hủy đá vôi Câu 22: Nguyên tố X có Z = 20 ; Y có Z = 17 Hợp chất X Y thuộc loại liên kết : A Ion B Cộng hố trị khơng phân cực C Cho - nhận D Cộng hoá trị phân cực Câu 23: Hóa trị nguyên tố hợp chất : CaO, H2S, Al2O3 , PH3 (theo thứ tự) là: A (+2,+2), (2,2), (+3,–2), (3,1) B (+2,+2), (+2,–2), (+3,–2), (–3,+1) C (2+,2–), (1,2), (3+,2–), (3,1) D (2+,2–), (2,2), (3+,1–), (3,1) Trang 2/3 - Mã đề 066 Câu 24: Nguyên tử X sau có 14 hạt nơtron 13 A 27 X B 27 C 11 43 X D 27 14 X 13 X Câu 25: Liên kết ion liên kết hình thành A cho – nhận cặp electron hoá trị B lực hút tĩnh điện ion mang điện trái dấu C góp chung electron độc thân D lực hút tĩnh điện ion dương electron tự Câu 26: Cho phát biểu sau: 1) Chất khử chất nhường electron 2) Chất bị oxi hóa chất có số oxi hóa giảm sau phản ứng 3) Phản ứng oxi hóa – khử phản ứng có thay đổi số oxi hóa số nguyên tố 4) Sự khử trình làm giảm số oxi hóa 5) Trong phản ứng oxi hóa – khử khử oxi hóa diễn không đồng thời Số câu là: A B C D Câu 27: Trong phản ứng đây, 3NO2 + H2O  2HNO3 + NO NO2 đóng vai trị A Là chất oxi hóa, đồng thời chất khử B Là chất oxi hóa C Không chất khử không chất oxi hóa D Là chất khử Câu 28: Tìm định nghĩa sai : A Chất bị oxi hóa chất có khả nhận electron B Sự oxi hóa trình nhường electron C Chất bị oxi hóa chất có khả nhường electron D Sự oxi hóa q trình làm tăng số oxi hóa Câu 29: Cho nguyên tắc xếp sau: Các nguyên tố xếp theo chiều tăng nguyên tử khối Các nguyên tố có số lớp electron nguyên tử xếp thành hàng Các nguyên tố có electron hố trị ngun tử xếp thành cột Các nguyên tố bảng tuần hồn xếp theo chiều bán kính ngun tử tăng dần Các nguyên tố bảng tuần hoàn xếp không theo quy tắc nào? A 1; B 3; C 2; D 2; 3; Câu 30: Cho độ âm điện nguyên tố: F(3,98); O (3,44); Cl (3,16); Br (2,96); N(3,04); S(2,58); H( 2,20); Na (0,93); K ( 0,82); Cs(0,79); Mg (1,31); Ba(0,89); Ca(1,00); Al(1,61) Dãy gồm chất có độ phân cực tăng dần là: A H2S; H2O; NH3; CaF2; NaCl B H2S; NH3; H2O; NaCl; CaF2 C NH3; H2S; CaF2; H2O; NaCl D NH3; H2O; H2S; NaCl; CaF2 Biết Al=27, H=1, N=14, O=16 HẾT Trang 3/3 - Mã đề 066 C electron proton D electron, proton nơtron Câu 16 Nguyên tử nguyên tố X có tổng số loại hạt (proton, electron, nơtron) 46 Trong số hạt mang điện nhiều hạt không mang điện 14 hạt Kí hiệu nguyên tử X 29 31 S P A 32 B 17 C 15 D 30 16 S 16 P Câu 17 Hịa tan hồn toàn 1,92 gam Cu dung dịch HNO3 đặc, dư Kết thúc phản ứng thu V lít khí NO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị V A 8,96 B 1,344 C 1,568 D 6,72 Câu 18 Hịa tan hồn tồn 25,8 gam hỗn hợp kim loại kiềm M oxit vào nước ta thu dung dịch X Cô cạn dung dịch X 33,6 gam hidroxit Kim loại M A Li Na B Na C Na K D K Câu 19 Trong hợp chất CaCl2, điện hóa trị Ca Cl A B 1+ 2C 1+ 2D 2+ 1Câu 20 Hoà tan hoàn toàn Mg dung dịch HCl dư thu 3,36 lít khí H2(đktc) Khối lượng Mg phản ứng A 9,75 gam B 8,96 gam C 3,60 gam D 4,80 gam II TỰ LUẬN (5 điểm) Câu (1,5 điểm) a) Cho biết K (Z = 19) Viết cấu hình electron đầy đủ xác định vị trí K bảng tuần hồn (ơ, chu kì, nhóm) b) Viết cơng thức cấu tạo chất : Cl2 ; NH3 Biết H (Z=1), N (Z=7), Cl (Z=17) Câu (1,5 điểm) : Cân phản ứng oxi hóa – khử sau theo phương pháp thăng electron, xác định chất khử, chất oxi hóa t0 a) Al + O2   Al2O3 t b) Fe + HNO3   Fe(NO3)3 + NO2 + H2O Câu 3(2 điểm): Hịa tan hồn tồn 13,2 gam hỗn hợp gồm Fe Mg dung dịch HCl vừa đủ Sau phản ứng thu 7,84 lít khí H2 (đktc) a) Tính khối lượng Fe, Mg hỗn hợp ban đầu b) Nếu cho 13,2 gam hỗn hợp kim loại tác dụng hoàn toàn với dung dịch H 2SO4 đặc, nóng, dư thu 4,48 lit (đktc) hỗn hợp khí X gồm SO2 H2S Biết kim loại Fe, Mg bị oxi hóa thành Fe3+ , Mg2+ Tính thể tích khí hỗn hợp X HẾT -0 2/2 - Mã đề 503 SỞ GD&ĐT TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 MƠN HỐ HỌC – LỚP 10 Thời gian làm : 45 phút (Không kể thời gian phát đề) I Trắc nghiệm (5 điểm) Tổng câu trắc nghiệm: 20 503 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C A A C C D B D C B D D D B A C B C D C II Tự luận (5 điểm) Câu Câu 1: (1,5 điểm) Câu 2: (1,5 điểm) 556 570 584 B A D C A B B D A D B C C B D C C D A C C D D C A C A D B B C A B D B D D B B A D C D C B C C A A B D D B D A B A C C A GỢI Ý ĐÁP ÁN a (1 điểm) Viết cấu hình 1s22s22p63s23p64s1 Xác định vị trí: Ơ 19, chu kì 4, nhóm IA (khơng cần giải thích) b (0,5 điểm) Cl-Cl N-H-N N Cân đúng, đủ bước 0,75 điểm/PT Xác định số oxi hóa Xác định vai trị chất(0,25) Viết q trình (0,25) Cân hệ số phương trình (0,25) t0 a 4Al + 3O2   2Al2O3 t0 b Fe + 6HNO3   Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O (Cân nhắc trừ điểm làm thiếu ý sai.) THANG ĐIỂM 0,25 0,75 0,25 0,25 0,25x3 0,25x3 a (1,5 điểm) nH2 = 7,84  0,35 mol 22, 0,25 Fe + 2HCl   FeCl2 + H x x 0,5 Mg + 2HCl   MgCl2 + H Câu 3: (2 điểm) y y Gọi số mol Fe Mg x, y Ta có hệ phương trình 56x + 24y = 13,2 x = 0,15 mol x + y = 0,35 y = 0,2 mol a mFe = 0,15.56 = 8,4 gam mMg = 13,2 - 11,2 = 4,8 gam 0,5 0,25 b (0,5 điểm) +3 Fe   Fe + 3e 0,15 0,45 +2 Mg   Mg + 2e +6 +4 S + 2e  S 2x x +6 0.25 -2 S + 8e  S 0,2 0,4 8y y x+y = 0,2 2x+8y = 0,85 x = 0,125VSO2 = 0,125.22,4 = 2,8 lit y = 0,075 VH2S = 0,075.22,4 = 1,68 lit (HS làm cách khác cho điểm tuyệt đối) 0.25 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN (Đề có trang) KIỂM TRA CUỐI HK1 – NĂM HỌC 2020 - 2021 MƠN HỐ HỌC 10 Thời gian làm : 45 phút; Mã đề 101 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137 A PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 23 Câu 1: Ký hiệu nguyên tử 11 X cho biết : A A= 23, Z = 12, N = 11 B A = 11, Z = 23, N= 12 C A = 11, Z = 23, N = 11 D A = 23, Z = 11, N = 12 Câu 2: Các hạt cấu tạo nên hầu hết nguyên tử là: A Hạt proton, notron B Hạt nơtron, electron C Hạt electron, proton D Hạt electron, proton nơtron Câu 3: Có electron tối đa lớp thứ (lớp M) ? A B 16 C 18 D 32 Câu 4: Dựa vào thứ tự mức lượng, xét xem xếp phân lớp sau sai: A 1s < 2s B 4s > 3s C 3d < 4s D 3p < 3d Câu 5: Cho cấu hình electron nguyên tử nguyên tố sau: X 1s22s22p63s23p1 Y 1s22s22p63s23p63d54s2 Z 1s22s22p63s23p6 T 1s22s22p63s1 Các nguyên tố kim loại là: A X,Y,Z,T B X, Z C X, Y, T D Y, Z, T Câu 6: Ở trạng thái cấu hình electron nguyên tử sau không đúng? A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 B 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 4s2 C 1s2 2s2 2p6 3s2 D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 Câu 7: Nguyên tử khối TB đồng 63,54 Trong tự nhiên, đồng tồn loại đồng vị 65 63 65 29 Cu 29 Cu Thành phần phần trăm 29 Cu theo số nguyên tử A 27% B 26,7% C 26,3% D 73% Câu 8: Ngun tử X có cấu hình electron lớp ngồi 3s23p5 Vậy X có số hiệu A 15 B 16 C 17 D 18 Câu 9: Trong BTH nguyên tố, có chu kỳ nhỏ chu kì lớn ? A B C D Câu 10: Sắp xếp kim loại Na, Mg, Al, K theo quy luật tính kim loại giảm dần: A K, Na, Mg, Al B Na, K, Mg, Al C Na, Mg, Al, K D Al, Mg, Na, K + 2+ 2Câu 11: Các ion A , B , X có cấu hình electron bền vững khí neon 1s22s22p6 Vậy nguyên tử nguyên tố tương ứng A 11Na, 20Ca, 8O B 11Na, 12Mg, 8O C 9F, 8O, 12Mg D 19K, 20Ca, 16S Câu 12: Nguyên tố thuộc chu kỳ 3, nhóm VIIA Vậy X có cấu hình electron: A 1s22s22p63s23p4 B 1s22s22p63s23p5 C 1s22s22p63s23p3 D 1s22s22p63s23p6 Câu 13: Nguyên tố thuộc chu kỳ nhóm IIA Cơng thức oxit cao X là: A MO B MO2 C M2O D M2O3 Câu 14: Liên kết hóa học NaCl hình thành A hai hạt nhân nguyên tử hút electron mạnh B nguyên tử Na Cl góp chung electron C nguyên tử clo nhường electron, nguyên tử Na nhận electron tạo nên hai ion ngược dấu, hút tạo nên phân tử NaCl Trang 1/2 - Mã đề 101 D nguyên tử Na nhường electron, nguyên tử clo nhận electron tạo nên hai ion ngược dấu, hút tạo nên phân tử NaCl Câu 15: Liên kết phân tử HF, HCl, HBr, HI, H2O A liên kết ion B liên kết cộng hóa trị có cực C liên kết cộng hóa trị khơng cực D liên kết đơi Câu 16: Số oxi hoá lưu huỳnh H2SO4, MgSO4, K2S, S2- là: A +6, +4, 2, B +4, +4, 2,2 C +4, +6, 0, D +6, +6, 2,2 B PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm) Bài 1: (1,5 điểm): Nguyên tố X hợp với H cho hợp chất XH4 Oxit cao chứa 53,33% khối lượng oxi a Xác định số khối X? (coi số khối trùng với nguyên tử khối) (1 điểm) b X nguyên tố (0,5 đ) Bài 2: (3,5 điểm) X, Y, nguyên tố có số đơn vị điện tích hạt nhân 8, 19 a) Viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố (1 đ) b) Xác định loại nguyên tố (Kim loại, phi kim, khí hiếm)? Giái thích (0,5 đ) c) Xác định vị trí X,Y bảng tuần hồn ngun tố hóa học? Giải thích (1 đ) d) Viết trình biểu diễn hình thành ion từ nguyên tử tương ứng X, Y, Gọi tên ion đó? Viết cơng thức e, cơng thức cấu tạo hợp chất với H X(1 đ) Bài 3: (1,0 điểm) Hịa tan hồn tồn 9,36 gam kim loại A (chưa biết hóa trị) vào dung dịch HCl thu 2,688 lít khí (đktc) Xác định nguyên tử khối tên A HẾT Trang 2/2 - Mã đề 101 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN KIỂM TRA CUỐI HK1 – NĂM HỌC 2020 - 2021 MƠN HỐ HỌC 10 Thời gian làm : 45 Phút I Phần đáp án câu trắc nghiệm: (4đ) 10 11 12 13 14 15 16 II Tự luận: điểm Mã đề 101&301 Câu 1: - Lập công thức phân tử: RO2 - Lập biểu thức tính % khối lượng (hoặc tỉ lệ khối lượng) 53,33/100 = 32/(MR +32) => MR = 28 - R Silic Câu 2: a) Cấu hình X: 1s22s22p4 Cấu hình Y: 1s22s22p63s23p64s1 b) X phi kim có e lớp ngồi Y kim loại có e lớp ngồi c) X thuộc ô (Z=8) chu kỳ (có lớp e), Nhóm VIA (ngun tố p, có 6e lớp ngồi cùng) Y thuộc 19 (Z=19) chu kỳ (có lớp e), Nhóm IA (nguyên tố s, có 1e lớp cùng) d) O + 2e  O2- (anion oxit) K  K+ + 1e (cation kali) 101 202 301 402 D D C C C B A C A A B B A D B D B A B C C A B C C C D D D A D D A D B C C B C C A B D D A D A B C D D D C C B B C D D A A C A B Điểm 0,5 đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,25 0,25 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Mã đề 202&402 Câu 1: - Lập công thức phân tử: RH2 - Lập biểu thức tính % khối lượng (hoặc tỉ lệ khối lượng) 5,88/100 = 2/(M R +2) => MR = 32 - R lưu huỳnh Câu 2: a) Cấu hình X: 1s22s22p63s1 Cấu hình Y: 1s22s22p63s23p5 b) X kim loại có e lớp ngồi Y phi kim có e lớp ngồi c) X thuộc 11 (Z=11) chu kỳ (có lớp e), Nhóm IA (ngun tố s, có 1e lớp ngồi cùng) Y thuộc 17 (Z=17) chu kỳ (có lớp e), Nhóm VIIA (ngun tố p, có 7e lớp ngồi cùng) d) Na  Na+ + 1e (cation natri) Cl + 1e  Cl- (anion oxit) H :O:H H -O- H Điểm 0,5 đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,25 0,25 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ H : Cl : 0,25đ 0,25đ H - Cl Khơng giải thích khơng thể phân cực (lệch e) khơng chấm điểm 0,25đ Câu 3: nH2 = 0,12 0,25đ Câu 3: nH2 = 0,12 0,25đ Pt: 2A + 2xHCl → 2AClx + xH2 Pt: 2A + 2xHCl → 2AClx + xH2 0,24/x  0,12 (mol) 0,68/x  0,34 (mol) MA = 39x g/mol 0,25đ MA = 23x g/mol 0,25đ Biện luận nhận: x = 1, MA = 39 0,25đ Biện luận nhận: x = 1, M A = 23 0,25đ A nguyên tố Kali 0,25đ A nguyên tố Natri 0,25đ Học sinh làm trường hợp phải làm đủ hóa trị (nếu khơng chấm điểm số mol) TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ TỔ LÍ - HĨA (Đề kiểm tra gồm trang) KIỂM TRA HỌC KỲ – NĂM HỌC 2020-2021 MƠN: HĨA HỌC 10 Thời gian: 45 phút (khơng kể thời gian giao đề) Họ, tên học sinh: …………………………………………………… Lớp: 10 … Số báo danh: …………………… Mã đề: 137 Cho biết khối lượng nguyên tử trung bình (gam/mol) nguyên tố: H=1; Li=7; Be=9; C=12; N=14; O=16; F=19; Na=23; Mg=24; Al=27; Si=28; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; I=127; Ba=137 điều kiện tiêu chuẩn viết tắt đktc Phần I Trắc nghiệm: (6,0 điểm) Câu 01 Cho phát biểu sau: (1) Ở trạng thái bản, nguyên tử oxi (Z=8) có electron phân mức lượng cao (2) Trong phân tử NH3, cộng hóa trị N H (3) Mức oxi hóa thấp nguyên tử S đạt tới -2 (4) Nguyên tử X có electron hóa trị nguyên tử Y có electron hóa trị cơng thức hợp chất ion đơn giản tạo X Y X7Y2 (5) Số cặp electron chưa tham gia liên kết phân tử HCl (6) Nếu Oxit cao R có dạng R2On hợp chất khí với hiđro R có dạng RH8-n Số phát biểu A B C D 2+ Câu 02 Biết Fe có Z = 26, cấu hình electron ion Fe A 1s22s22p63s23p63d6 B 1s22s22p63s23p63d5 C 1s22s22p63s23p63d6 4s2 D 1s22s22p63s23p63d34s2 Câu 03 Số oxi hóa N NH3 HNO2 là: A -3 +3 B -3 +5 C +3 -3 D -3 -3 32 P Câu 04 Một đồng vị nguyên tử photpho 15 Nguyên tử có số electron A 17 B 15 C 32 D 47 Câu 05 Các nguyên tố xếp chu kì có số lớp electron nguyên tử A B C D Câu 06 Nguyên tử X có cấu hình electron: 1s22s22p5 Vị trí X bảng tuần hồn là: A Ơ thứ 7; Chu kỳ 2; nhóm VIIA B Ơ thứ 9; Chu kỳ 2; nhóm VIIB C Ơ thứ 9; Chu kỳ 2; nhóm VA D Ơ thứ 9; Chu kỳ 2; nhóm VIIA Câu 07 Phát biểu khơng đúng? A Phản ứng oxi hoá - khử phản ứng ln xảy đồng thời oxi hố khử B Phản ứng oxi hoá - khử phản ứng có thay đổi số oxi hố tất nguyên tố C Phản ứng oxi hoá - khử phản ứng có chuyển electron chất phản ứng D Phản ứng oxi hoá - khử phản ứng có thay đổi số oxi hoá số nguyên tố Câu 08 Liên kết ion có chất A lực hút tĩnh điện ion mang điện tích trái dấu B lực hút tĩnh điện cation kim loại với electron tự C lực hút phân tử D dùng chung electron Câu 09 Trong bảng hệ thống tuần hoàn, số thứ tự chu kỳ A số lớp electron B số hiệu nguyên tử C số electron lớp D số electron hố trị Câu 10 Phản ứng khơng phải phản ứng oxi hoá - khử? to A CaCO3  CaO  CO2 to B 2KClO3  2KCl  3O2 2H2S SO2  3S 2H2O C D Câu 11 Nguyên tố hóa học tập hợp ngun tử có A điện tích hạt nhân B số khối C tổng số proton nơtron D số electron Câu 12 Liên kết cộng hóa trị khơng phân cực thường liên kết A hai phi kim giống B kim loại mạnh phi kim mạnh C kim loại yếu phi kim yếu D hai kim loại giống Câu 13 Một nguyên tử X có tổng số electron phân lớp p 10 Nhận định sau nguyên tố X đúng? A X phi kim B Tổng số electron X 10 C Lớp electron X lớp N D X thuộc nguyên tố s Trang 1/2 – Mã đề 137 4HCl  MnO2  MnCl  Cl  H2O Câu 14 Cho biết X, Y nguyên tố thuộc nhóm A chu kỳ bảng tuần hoàn Mặt khác: - Oxit X tan nước tạo thành dung dịch làm đỏ giấy quỳ tím - Y tan nước tạo thành dung dịch làm xanh giấy quỳ tím Nguyên tố T thuộc nhóm A với nguyên tố Y có bán kính ngun tử lớn ngun tố Y Dãy xếp theo chiều tăng dần tính kim loại X, Y, T là: A X < Y < T B T < X < Y C X < T < Y D Y < T < X Câu 15 Số electron hóa trị nguyên tử clo (Z = 17) A B C D Câu 16 Chọn phát biểu sai: A Điện hóa trị có hợp chất ion B Cộng hóa trị số cặp electron dùng chung C Điện hóa trị số cặp electron dùng chung D Cộng hóa trị có hợp chất cộng hóa trị Câu 17 Trong phản ứng: 3Cu + 8HNO3  3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O Số phân tử HNO3 bị khử A B C D 2+ 2+ + Câu 18 Cho chất ion sau: Zn, S, FeO, SO2, H2S, Fe , Cu , Ag Số lượng chất ion vừa chất khử vừa chất oxi hố A B C D Câu 19 Chọn câu sai: A Ion hình thành nguyên tử nhường hay nhậnelectron B Ion chia thành ion đơn nguyên tử ion đa nguyên tử C Ion phần tử mang điện D Ion âm gọi cation, ion dương gọi anion Câu 20 Các hạt cấu tạo nên hầu hết hạt nhân nguyên tử A electron proton B electron, nơtron proton C nơtron proton D nơtron electron Câu 21 Hạt mang điện nguyên tử A nơtron B electron C proton D proton electron Câu 22 Các nguyên tố nhóm IA (trừ hidro) thường có xu hướng nhường electron để đạt đến cấu hình bền khí gần Tên nhóm nguyên tố A kim loại kiềm thổ B kim loại kiềm C khí D halogen Câu 23 Phát biểu sau khơng đúng? A Bảng tuần hồn có chu kì, số thứ tự chu kì số phân lớp electron ngun tử B Bảng tuần hồn có nhóm A nhóm B C Bảng tuần hồn gồm có ngun tố, chu kì nhóm D Chu kì dãy ngun tố mà nguyên tử chúng có số lớp electron, xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần Câu 24 Nguyên tử nguyên tố X, Y, Z có cấu hình electron X: 1s22s22p63s23p4 Y: 1s22s22p63s23p6 Z: 1s22s22p63s23p64s2 Trong nguyên tố X, Y, Z nguyên tố kim loại A Z B Y C X D X Y Phần II Tự luận: (4,0 điểm) Câu 25: (1,0 điểm) Cho nguyên tử magie có Z = 12 Hãy cho biết: a Cấu hình electron đầy đủ magie? b Vị trí (ơ, chu kì, nhóm) magie bảng tuần hồn ngun tố hóa học? Giải thích? Câu 26: (1,0 điểm) Lập phương trình hóa học phản ứng oxi hóa – khử sau phương pháp thăng electron S + HNO3  SO2 + NO2 + H2O Câu 27: (1,0 điểm) Biết oxit cao nguyên tố R có dạng R2O5, hợp chất khí nguyên tố R với hiđro R chiếm 91,176% khối lượng Xác định nguyên tố R? Câu 28: (1,0 điểm) Cho hỗn hợp A gồm hai kim loại Mg, X (có hóa trị khơng đổi) Oxi hóa hồn tồn 4,50 gam hỗn hợp A oxi dư thu 7,70 gam hỗn hợp hai oxit Mặc khác, lấy 6,75 gam hỗn hợp A hịa tan hồn tồn dung dịch HCl dư thu V ml khí H2 (ở đktc) Tính giá trị V? HẾT -Lưu ý: Giám thị không giải thích thêm; Học sinh khơng sử dụng Bảng tuần hồn ngun tố hóa học Chữ ký Giám thị 1: ……………………….……………………; Chữ ký Giám thị 2: …………………………………………… Trang 2/2 – Mã đề 137 ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 137 Phần I Trắc nghiệm: (6,0 điểm) Mỗi câu 0,25 điểm 01 07 13 19 02 08 14 20 03 09 15 21 04 10 16 22 11 12 17 18 23 24 05 06 Phần II Tự luận: Nội dung Điểm Câu 25 0,5 a Cấu hình electron: 1s22s22p63s2 b Vị trí: Ơ 12 Z = 12 0,5 Chu kì có lớp e Nhóm IIA có e lớp ngồi Câu 26 S0 Chất khử → HN+5O3 + S+4O2 + N+4O2 + H2O 0,25 chất oxi hóa Q trình oxi hóa: 1x ( S0 → S+4 + 4e ) Quá trình khử : 0,5 4x ( N+5 + 1e → N+4 ) Đưa hệ số vào phương trình kiểm tra: S0 + HN+5O3 → S+4O2 + N+4O2 + 2H2O 0,25 Câu 27 R2O5 → công thức với hidro có dạng RH3 0,5 %R = MR.100/(MR +3) = 91,176 0,25 → MR = 31 → R nguyên tố photpho 0,25 Câu 28 mO2 = 7,7 – 4,5 = 3,2 gam → nO2 = 3,2/32 = 0,1 mol O20 + 0,1mol 2H+ 4e → 2O-2 0,25 0,25 0,4mol + 2e 0,4.6,75/4,5mol → → VH2 = 0,3.22,4 = 6,72 lít = 6720 ml H2 0,25 0,3mol 0,25 Trang 3/2 – Mã đề 137 Phần II Tự luận: (4,0 điểm) Gợi ý cách giải biểu điểm chấm (Học sinh giải cách khác cho điểm tối đa) Câu 25: (1,0 điểm) a Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p1 (0,5 điểm) b Vị trí: Ơ 13 có Z=13 Chu kỳ có lớp electron (0,5 điểm) Nhóm IIIA có electron lớp ngồi Trang 4/2 – Mã đề 137 TRƯỜNG THPT VĨNH YÊN ĐỀ THI CHUN ĐỀ LẦN I NĂM HỌC 2020- 2021 MƠN: HĨA HỌC 10 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: .Lớp: …… Câu 1: Ion R+ có cấu hình electron phân lớp ngồi 3p6 R thuộc chu kì nào? Nhóm nào? A Chu kì 4, nhóm IIA B Chu kì 3, nhóm VIA C Chu kì 4, nhóm IA D Chu kì 3, nhóm VIIIA 2 Câu 2: Một ntố R có cấu hình electron 1s 2s 2p Cơng thức oxit cao công thức hợp chất với hiđro R A RO2 RH4 B R2O3 RH3 C R2O5 RH3 D RO3 RH2 Câu 3: Các nguyên tố thuộc nhóm A có tính chất hóa học tương tự nhau, vỏ nguyên tử nguyên tố nhóm A có A số electron B số electron s hay p C số lớp electron D số electron lớp Câu 4: Tổng số hạt X3+ 73, tổng số hạt mang điện nhiều số hạt không mạng điện 17 Số electron X A 26 B 24 C 27 D 21 Câu 5: Hãy xếp nguyên tố sau theo thứ tăng dần tính phi kim: 9F, 15P, 8O, 16S, 14Si A Si, S, P, O, F B Si, P, S, O, F C F, O, Si, P, S D F, O, S, P, Si Câu 6: Sắp xếp bazơ Al(OH)3, Mg(OH)2, Ba(OH)2 theo độ mạnh tăng dần A Al(OH)3 < Mg(OH)2 < Ba(OH)2 B Al(OH)3 < Ba(OH)2 < Mg(OH)2 C Ba(OH)2 < Mg(OH)2 < Al(OH)3 D Mg(OH)2 < Ba(OH)2 < Al(OH)3 Câu 7: Cho nguyên tố A B nằm ô liên tiếp bảng hệ thống tuần hoàn Nguyên tử chúng có tổng số proton 27 Vậy, nguyên tố là: A 13 Al; 14 Si B B; 13 Al C 11 Na; 12 Mg D Be; 12 Mg Câu 8: Hợp chất chất tạo nên từ nguyên tố hóa học? A Chỉ từ nguyên tố B Từ nguyên tố trở lên C Chỉ từ nguyên tố D Chỉ từ nguyên tố Câu 9: Hợp chất với hiđro ngun tố X có cơng thức XH3 Biết % khối lượng oxi oxit cao X 74,07 % Nguyên tử khối X A 32 B 14 C 52 D 31 Câu 10: Nguyên tử nguyên tố R có 56 electron 81 nơtron Kí hiệu nguyên tử sau nguyên tố R ? 81 A 137 B 137 C 56 R D 56 81 R 56 R 81 R Câu 11: Cấu hình electron sau nguyên tố kim loại ? A 1s22s22p63s23p5 B 1s22s22p63s23p1 C 1s22s22p63s23p3 D 1s22s22p63s23p6 Câu 12: Nguyên tử khối trung bình đồng kim loại 63,546 Đồng tồn tự nhiên với đồng vị 63Cu 65Cu thành phần phần trăm theo số nguyên tử 65Cu là? A 23,7% B 76,3% C 72,7% D 27,3% Câu 13: Trong nguyên tử, hạt mang điện : A Electron B Electron nơtron C Proton nơton D Proton electron Câu 14: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron phân lớp p Nguyên tử nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều tổng số hạt mang điện X X, Y nguyên tố A Al Cl B Si Br C Al Br D Mg Cl Câu 15: Các nguyên tố chu kỳ nguyên tử chúng có đặc điểm chung: Trang 1/4 - Mã đề thi 132 A Cùng số lớp electron C Cùng số nơtron hạt nhân B Cùng số hiệu nguyên tử D Cùng số electron hoá trị + Câu 16: Các ion F - ; 11 Na ; 12 Mg 2+ ; 13 Al3+ có A số proton giống B bán kính giống C số khối giống D số electron giống Câu 17: Nguyên tử Ca có số hiệu nguyên tử Z = 20 Ion Ca2+ có cấu hình electron : A 1s22s22p63s23p64s1 B 1s22s22p63s23p44s2 C 1s22s22p63s23p64s24p2 D 1s22s22p63s23p6 Câu 18: Người ta nung m gam canxi cacbonat (CaCO3) nhiệt độ cao, thu canxi oxit (CaO) 5,6 lít khí cacbonic (CO2) Tính khối lượng m (hiệu suất 100%)? A 2,5gam B 50 gam C 25gam D gam Câu 19: Có nguyên tử số p 12, số khối 24, 25, 26 Chọn câu sai A Các nguyên tử thuộc nguyên tố B Các nguyên tử đồng vị C Chúng có số nơtron lần lượt: 12, 13, 14 D Số thứ tự 24, 25, 26 bảng HTTH Câu 20: Electron thuộc lớp sau liên kết chặt chẽ với hạt nhân? A Lớp K B Lớp M C Lớp N D Lớp L Câu 21: Cho : 20 Ca, 12 Mg , 13 Al , 14 Si, 15 P Thứ tự tính kim loại tăng dần là: A P, Al, Mg, Si, Ca B P, Si, Al, Ca, Mg C P, Si, Mg, Al, Ca D P, Si, Al, Mg, Ca Câu 22: Số nguyên tố chu kỳ là: A 18 B 18 18 C 18 D Câu 23: Ngun tố R có cơng thức hợp chất khí với hidro RH3 Trong hợp chất oxit cao nhất, R chiếm 43,66% khối lượng Vậy, R là: A N (14u) B P(31u) C S (32u) D As(75u) Câu 24: Tiến hành thí nghiệm hình vẽ đây: Dung dịch sau thí nghiệm chuyển từ khơng màu sang màu A đỏ B hồng C tím Câu 25: Oxit sau làm vẩn đục nước vôi A CO B CO2 C CuO Câu 26: Bazo sau không tan nước: A Đồng (II) hiđroxit B Canxi hiđroxit C Kali hiđroxit D xanh D NO D Natri hidroxit Câu 27: Tổng số electron anion AB32 40 Anion AB32 : A SO32  B ZnO 22 C CO 32  D SiO32  Câu 28: Cho 5,6 gam bột sắt vào dung dịch axit sunfuric lỗng dư, phản ứng hồn tồn tạo V lít khí hiđro (đktc) Giá trị V A 22,4 B 1,12 C 11,2 D 2,24 Câu 29: Tính chất đại lượng vật lí sau biến thiên tuần hoàn theo chiều tăng điện tích hạt nhân: (1) bán kính nguyên tử; (2) tổng số e; (3) tính kim loại; (4) tính phí kim; (5) độ âm điện; (6) nguyên tử khối A (1), (2), (5) B (3), (4), (6) C (2), (3), (4) D (1), (3), (4), (5) Câu 30: Cấu hình electron Cu (cho Z = 29) là: Trang 2/4 - Mã đề thi 132 A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 B 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2 2 6 C 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 Câu 31: Biết tổng số loại hạt(proton, nơtron electron) nguyên tử X 28 số hạt không mang điện 10 Hãy xác định số proton nguyên tử X? A 10 B C D 11 Câu 32: Hợp chất X tạo nguyên tử M với nguyên tử nitơ M3N2 có tổng số hạt 156, tổng số hạt mang điện số hạt không mang điện 44 Công thức phân tử X A Mg3N2 B Ca3N2 C Cu3N2 D Zn3N2 Câu 33: Cặp chất sau phản ứng tạo muối nước? A Dung dịch natri cacbonat dung dịch axit clohiđric B Dung dịch natri cacbonat dung dịch bari clorua C Dung dịch natri hiđroxit dung dịch natri hiđrocacbonat D Dung dịch natri hiđroxit dung dịch sắt(II) clorua Câu 34: Một nguyên tố X có đồng vị có tỉ lệ nguyên tử 27: 23 Hạt nhân X có 35 proton Đồng vị có 44 nơtron, đồng vị đồng vị nơtron Nguyên tử khối trung bình X là: A 80,82 B 79,92 C 79,56 D 81,32 Câu 35: Cho cấu hình electron ngun tố X có phân lớp ngồi 4s Số hiệu nguyên tử lớn có X là? A 36 B 20 C 30 D 25 Câu 36: Khí SO2 nặng hay nhẹ khơng khí bao lần A Nhẹ khơng khí lần B Nặng khơng khí 2,4 lần C Nặng khơng khí 2,2 lần D Nhẹ khơng khí lần Câu 37: Cho gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm A kim loại Na , tác dụng hết với nước Để trung hòa dung dịch thu cần dùng 0,2 mol axit HCl Kim loại kiềm A cấu hình electron ion A+ : A Li cấu hình Li+: 1s2 B K cấu hình K+:1s22s22p63s23p6 + 2 6 10 C Rb cấu hình Rb : 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p D K cấu hình K+:1s22s22p63s23p64s1 Câu 38: Mệnh đề sau khơng xác: A Số proton trị số đơn vị điện tích hạt nhân B Số proton số electron C Số proton số nơtron D Số hiệu nguyên tử trị số điện tích hạt nhân nguyên tử Câu 39: Axit tương ứng với lưu huỳnh(VI) oxit có công thức A H3PO4 B H2SO4 C H2CO3 D H2SO3 Câu 40: Nguyên tố hóa học gồm tất nguyên tử có cùng: A Số electron B Điện tích hạt nhân C Số proton D Số nơtron - - HẾT Trang 3/4 - Mã đề thi 132 ĐÁP ÁN mamon HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA made 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 Cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 dapan C C D B B A A B B A B D D A A D D C B A D C B B B A D D D A C A C B C C A C D C Trang 4/4 - Mã đề thi 132 ... HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA HÀ HÓA made 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2... Can Đề thi học kì mơn Hóa học 10 năm 2020-20 21 có đáp án - Trường THPT Ngơ Gia Tự Đề thi học kì mơn Hóa học 10 năm 2020-20 21 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Huệ 10 Đề thi học kì mơn Hóa học 10 năm. .. bản) Đề thi học kì mơn Hóa học 10 năm 2020-20 21 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên Đề thi học kì mơn Hóa học 10 năm 2020-20 21 có đáp án - Trường THPT Lạc Long Quân Đề thi học kì mơn Hóa học 10 năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ 12 đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 (Có đáp án),

Hình ảnh liên quan

Học sinh có thể trình bày theo bảng - Bộ 12 đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 (Có đáp án)

c.

sinh có thể trình bày theo bảng Xem tại trang 14 của tài liệu.
Cấu hình electron 1s22s22p63s 23p5 - Bộ 12 đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 (Có đáp án)

u.

hình electron 1s22s22p63s 23p5 Xem tại trang 25 của tài liệu.
c/ Giải thích sự hình thành liên kết cộng hóa trị trong phân tử Cl2 và H2O - Bộ 12 đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 (Có đáp án)

c.

Giải thích sự hình thành liên kết cộng hóa trị trong phân tử Cl2 và H2O Xem tại trang 26 của tài liệu.
Viết cấu hình 1s22s22p63s 23p64s1 - Bộ 12 đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 (Có đáp án)

i.

ết cấu hình 1s22s22p63s 23p64s1 Xem tại trang 37 của tài liệu.
a) Cấu hình của X: 1s22s22p4. - Bộ 12 đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 (Có đáp án)

a.

Cấu hình của X: 1s22s22p4 Xem tại trang 41 của tài liệu.