0

Đề thi học kì 1 môn Toán 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên

5 8 0
  • Đề thi học kì 1 môn Toán 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 10:13

Nhằm giúp các bạn làm tốt các bài tập, đồng thời các bạn sẽ không bị bỡ ngỡ với các dạng bài tập chưa từng gặp, hãy tham khảo Đề thi học kì 1 môn Toán 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên dưới đây để tích lũy kinh nghiệm giải toán trước kì thi nhé! SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ NĂM HỌC 2020 – 2021 Mơn: Tốn – Lớp 10 Thời gian làm bài: 90 phút (khơng kể thời gian giao đề) (Đề có 03 trang) I PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) Chọn phương án trả lời cho câu hỏi sau: Câu 1: Mệnh đề phủ định mệnh đề "  1" A "  1" B "  1" C "  1" Câu 2: Tập A  {x    x  2} tập tập sau? D "  1" A 1; 2 B 1; 2 C 1;2 D 1;2     Câu 3: Cho hai tập hợp M  1;2; N  0;2; Tập hợp M  N có phần tử?  A  B     C D Câu 4: Cho hai tập hợp A  0;1;2 , B  n   |  n  5 Mệnh đề sau đúng? A A  B  2 D A  B  3 C A  B  1;2 B A  ; 5  C A  ;2 D A  3;2 C  \ 0;2 D  \ 0;2 Câu 5: Cho A  ; 3  5;2 Khẳng định sau đúng?  A A  5; 3    B A  B   6x x  2x B  \ 6   Câu 6: Tập xác định hàm số y  A  \ 0;2;6 Câu 7: Trong hàm số sau, hàm số hàm số chẵn? A y  x  x B y  x  2x C y  x Câu 8: Điều kiện xác định phương trình x   x   x  A x  B x  C x  Câu 9: Cho tam giác ABC cạnh a , mệnh đề sau sai?     A AB  AC B AC  a C AB  AC Câu 10: Cho ba điểm A, B,C Khẳng định sau đúng?       A AB  BC  AC B AB  BC  AC C AB  BC  AC    Câu 11: Cho hình bình hành ABCD Tổng AB  AC  AD    A AC B 2AC C 3AC Câu 12: Điểm I trung điểm đoạn thẳng AB       A IA  IB B IA  IB  AB C IA  IB  Câu 13: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm A(2; 3) , B(1; 6) Khi    A AB  3;9 B AB  1; 3 C AB  3; 9   D y  x D x   D BC  a D AB  BC  AC  D 5AC   D IA  IB  D AB  1; 9 Câu 14: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm A 1;2 , B 3;0 Điểm I trung điểm đoạn AB , A I 2;  B I 1;  C I 2; Trang 1/3 D I 4;2 Câu 15: Cho tam giác ABC có trung tuyến AM Khẳng định sau đúng?       A AM  AB  AC B AM  2AB  3AC       C AM  (AB  AC ) D AM  (AB  AC ) Câu 16: Khẳng định sau hàm số y  5x  sai? A Hàm số đồng biến    B Đồ thị hàm số cắt trục Ox điểm  ; 0     C Đồ thị hàm số cắt trục Oy điểm 0; D Hàm số nghịch biến    Câu 17: Cặp số x ; y sau không nghiệm phương trình 2x  3y  ? 5  A x ; y   ; 0         C x ; y  0;     B x ; y  1;  Câu 18: Phương trình x  x có nghiệm? A  B  Câu 19: Phương trình x  6x         D x ; y  2;  C D Vơ số x   có nghiệm? A B C D Câu 20: Tập hợp tất giá trị tham số m để hàm số y  mx  nghịch biến  A ; 0 B 0;   C 0;   D ;   Câu 21: Tọa độ đỉnh I parabol y  x  2x    A I 1;11  B I 1;    C I 2; 8  D I 2; 16 Câu 22: Đồ thị hàm số y  ax  bx  c có dạng hình vẽ bên Hỏi hàm số hàm số nào? y -1 O x -5 A y  x  2x  B y  x  4x  C y  x  4x  D y  x  4x  A m  B m  C m  D m  Câu 23: Cho A  ; m  , B  0;  Điều kiện cần đủ để A  B   Câu 24: Phương trình 2x   tương đương với phương trình đây? A x  5 2x   x  C 2x   B 2x  3  D x   2x    x  x  y  m  Câu 25: Cho hệ phương trình  Nếu hệ có nghiệm x ; y thỏa mãn 3x  y  , x  y   m  giá trị m bao nhiêu? A m  B m  C m  D m   Trang 2/3  Câu 26: Cho  góc tù Khẳng định sau đúng? A sin   B cos   C tan   Câu 27: Biết sin   , 90    180 Khi giá trị cot bao nhiêu? 5 B  C  3 Câu 28: Giá trị biểu thức A  a sin 90  b cos 90  c cos180 A a  c B b  c C a  b A D cot   D D a  c II PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) Câu 29: (1,0 điểm) a) Lập bảng biến thiên hàm số y  x  4x  b) Tìm tất giá trị tham số m để phương trình x  4x  3m có nghiệm thuộc đoạn 1; 3   Câu 30: (1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có A 1; 3 , B 1; 2 , C 1;5 a) Tìm tọa độ trọng tâm G tam giác ABC b) Tìm tọa độ điểm D cho tứ giác ABCD hình bình hành Câu 31: (1,0 điểm) Giải phương trình sau: a) 2x  8x   x  b) 4x   3x  7x  3x   - Hết - Trang 3/3 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ NĂM HỌC 2020 – 2021 Mơn: Tốn – Lớp 10 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ PHẦN I TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) Mỗi câu 0,25 điểm Câu Đáp án Câu Đáp án D 15 C C 16 D A 17 C C 18 D A 19 B D 20 D D 21 B D 22 B C 23 C 10 B 24 C 11 B 25 B 12 C 26 C 13 C 27 C 14 C 28 D PHẦN II TỰ LUẬN (3,0 điểm) Lời giải sơ lược Câu 29.a) Lập bảng biến thiên hàm số y  x  4x  a  1   b Xét hàm số y  x  4x  có     2a  y(2)  2  Điểm 0,5 0,25 Suy bảng biến thiên hàm số y  x  4x  x  2 y   0,25  Câu 29.b) Tìm tất giá trị tham số m để phương trình x  4x  3m có nghiệm thuộc đoạn 1; 3   Ta có x  4x  3m  3m   x  4x  Số nghiệm phương trình x  4x  3m đoạn 1; 3 số giao điểm đường   thẳng y  3m  đồ thị hàm số y  x  4x  đoạn 1; 3   0,5 0,25 Dựa vào bảng biến thiên hàm số y  x  4x  đoạn 1; 3   1 x 2 y 0,25 3 11 Suy PT có nghiệm thuộc đoạn 1; 3  11  3m   2    m    3 Câu 30 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC , với A 1; 3 , B 1; 2 , C 1;5 a) Tìm tọa độ trọng tâm G tam giác ABC 1  Tọa độ trọng tâm G tam giác ABC G  ;2   Câu 30.b) Tìm tọa độ điểm D cho tứ giác ABCD hình bình hành   Gọi D x ; y  AB  2; 5 , DC   x ;  y   0,5 0,5 0,5 0,25     2   x x  ABCD hình bình hành  AB  DC    Vậy D 3;10    5   y y  10     2x  8x   x  Câu 31.a) 0,5 x    2x  8x   x    2 2x  8x   x  2    x 2     x   x    x 4    0,25 0,25 Câu 31.b) 4x   3x  7x  3x   3x  7x  Điều kiện:   x  * Với điều kiện trên, phương trình tương đương với 3x      2x  1  3x  7x   x  3x       x  3x  2x  1  3x  7x      0,5 0,25 0 x  3x  x  3x        x  3x      2x   3x  7x x  3x    x  3x   (do *  x  0,25 2x   3x  7x  0,25 x  3x   0) 3 (thoả mãn điều kiện (*)) -Hết Lưu ý: Các cách giải khác đáp án, cho điểm theo bước tương ứng ... NGHIỆM (7,0 điểm) Mỗi câu 0,25 điểm Câu Đáp án Câu Đáp án D 15 C C 16 D A 17 C C 18 D A 19 B D 20 D D 21 B D 22 B C 23 C 10 B 24 C 11 B 25 B 12 C 26 C 13 C 27 C 14 C 28 D PHẦN II TỰ LUẬN (3,0 điểm)... 21: Tọa độ đỉnh I parabol y  x  2x    A I ? ?1; 11? ??  B I ? ?1;    C I 2; 8  D I 2; 16  Câu 22: Đồ thị hàm số y  ax  bx  c có dạng hình vẽ bên Hỏi hàm số hàm số nào? y -1 O x -5 ... y  x  4x  đoạn ? ?1; 3   0,5 0,25 Dựa vào bảng biến thi? ?n hàm số y  x  4x  đoạn ? ?1; 3   ? ?1 x 2 y 0,25 3 ? ?11 Suy PT có nghiệm thuộc đoạn ? ?1; 3  ? ?11  3m   2    m
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Toán 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên, Đề thi học kì 1 môn Toán 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên

Hình ảnh liên quan

a) Lập bảng biến thiên của hàm số  x 24 . - Đề thi học kì 1 môn Toán 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên

a.

Lập bảng biến thiên của hàm số  x 24 Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 29.a) Lập bảng biến thiên của hàm số x 2 4x 6 . 0,5 - Đề thi học kì 1 môn Toán 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên

u.

29.a) Lập bảng biến thiên của hàm số x 2 4x 6 . 0,5 Xem tại trang 4 của tài liệu.
ABCD là hình bình hành 2 13 - Đề thi học kì 1 môn Toán 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên

l.

à hình bình hành 2 13 Xem tại trang 5 của tài liệu.