0

Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Lịch sử 10 năm 2020-2021 (Có đáp án)

49 18 0
 • Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Lịch sử 10 năm 2020-2021 (Có đáp án)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:57

Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Lịch sử 10 năm 2020-2021 (Có đáp án) là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên trong quá trình giảng dạy và phân loại học sinh. Đồng thời giúp các em học sinh củng cố, rèn luyện, nâng cao kiến thức môn học. Để nắm chi tiết nội dung các bài tập mời các bạn cùng tham khảo đề thi. BỘ 10 ĐỀ THI HỌC KÌ MƠN LỊCH SỬ 10 NĂM 2020-2021 (CÓ ĐÁP ÁN) Đề thi học kì mơn Lịch sử 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Đề thi học kì mơn Lịch sử 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Đề thi học kì mơn Lịch sử 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lạc Long Qn Đề thi học kì mơn Lịch sử 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Ngọc Quyến Đề thi học kì mơn Lịch sử 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Tài Đề thi học kì mơn Lịch sử 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Thế Vinh Đề thi học kì mơn Lịch sử 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Văn Can Đề thi học kì mơn Lịch sử 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Ngơ Gia Tự Đề thi học kì mơn Lịch sử 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Phan Ngọc Hiển 10 Đề thi học kì mơn Lịch sử 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Trần Phú SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT (Đề có trang) KIỂM TRA CUỐI KỲ - HKI – NĂM HỌC 2020 - 2021 MÔN LỊCH SỬ 10 Thời gian làm : 45 Phút; (Đề có 40 câu) Họ tên : Lớp : Mã đề 012 Câu 1: Quốc gia phong kiến Đông Nam Á bước vào thời kì phát triển muộn A Ăng-co B Viêng Chăn C Lan Xang D Pa-gan Câu 2: Sự hình thành quốc gia phong kiến “dân tộc” khu vực Đơng Nam Á có đặc điểm bật gì? A Lấy tất tộc người làm nịng cốt để xác lập vương quốc B Các nước nhỏ sống riêng rẽ nhiều tranh chấp lẫn C Các nước nhỏ khơng hình thành theo địa vực tự nhiên D Lấy tộc đông phát triển làm nòng cốt Câu 3: Sự phát triển văn hóa thời Gúp-ta đưa đến tác động gì? A Tạo điều kiện cho người Ấn Độ mang văn hóa truyền bá bên ngồi B Văn hóa truyền thống Ấn Độ phát triển rộng toàn lãnh thổ C Đất nước bị phân tán phát triển cường thịnh D Mỗi vùng lãnh thổ có điều kiện sắc thái riêng Câu 4: Đất nước Campuchia ví A chiến hạm khổng lồ B cánh đồng bất tận C tiểu lục địa D lòng chảo khổng lồ Câu 5: Đâu tơn giáo bắt nguồn từ tín ngưỡng cổ xưa người Ấn? A Phật giáo B Thiên chúa giáo C Nho giáo D Hinđu giáo Câu 6: Trong quan hệ đối ngoại với nước láng giềng, Lan Xang thực sách gì? A Gây chiến tranh xâm lược B Hợp tác toàn diện C Quan hệ hoà hiếu D Bế quan toả cảng Câu 7: Nguyên nhân khiến Ấn Độ bị người Hồi giáo xâm chiếm vào kỉ XI A Địa hình Ấn Độ bị chia rẽ, lập với bên ngồi B Trình độ kinh tế, quân Ấn Độ phát triển C Ấn Độ bị chia rẽ phân tán thành nhiều quốc gia D Người dân Ấn Độ phần lớn đạo Hồi Câu 8: Từ xa xưa, người có mặt khu vực Đơng Nam Á, A vùng có đồng rộng lớn để trồng lúa B điều kiện tự nhiên thích hợp cho phát triển lúa nước C điều kiện tự nhiên thuận lợi cho bước người D vùng có thảo nguyên mênh mông để chăn nuôi đàn gia súc lớn Câu 9: Ngơn ngữ, văn tự văn hóa Ấn Độ thời phong kiến phát triển có tác dụng gì? A Thúc đẩy nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc phát triển B Tạo điều kiện để chuyển tải truyền bá văn học, văn hóa Ấn Độ C Tạo điều kiện cho văn học cổ phát triển rực rỡ D Chứng tỏ văn minh lâu đời Ấn Độ Câu 10: Ý không phản ánh nội dung Nho giáo? A Đề xướng người phải tu nhân, rèn luyện đạo đức B Quan niệm quan hệ vua – tôi, cha – con, vợ - chồng C Đề cao quyền bình đẳng phụ nữ D Giáo dục người phải thực bổn phận với quốc gia, với gia đình Câu 11: Địa bàn sinh sống người Lào Lùm có điểm khác so với người Lào Thơng? A Du canh du cư B Sống vùng thấp Trang 1/4 - Mã đề 012 C Sống sông nước D Sống vùng đồi núi Câu 12: Phát minh Trung Quốc giúp nước phương Tây phát triển quân đẩy mạnh xâm lược thuộc địa? A Thuốc súng B Kỹ thuật in C La bàn D Giấy Câu 13: Trong thành tựu văn hóa Trung Quốc thời phong kiến, thành tựu có ảnh hưởng sâu sắc đến phát triển văn minh phương Tây? A Kiến trúc B Kỹ thuật C Nho giáo D Văn học Câu 14: Từ khoảng nửa sau kỉ X đến nửa đầu kỉ XVIII vương quốc phong kiến Đông Nam Á bước vào thời kỳ A hợp tác toàn diện B khủng hoảng, suy yếu C phát triển thịnh đạt D xây dựng văn hóa dân tộc Câu 15: Văn hóa Ấn Độ phát triển đất nước Ấn Độ rơi vào tình trạng bị chia rẽ, phân tán (thế kỉ VII)? A Đạo Hồi truyền bá đến số nước khu vực Đông Nam Á B Tiếp tục phát triển truyền bá khắp Ấn Độ truyền nhiều nơi châu Âu C Định hình phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ D Mỗi nước tiếp tục phát triển văn hóa riêng sở văn hóa truyền thống Ấn Độ Câu 16: Tổ chức xã hội sơ khai người Lào A làng B mường cổ C lạc D thị tộc Câu 17: Hãy xếp kiện sau theo trình tự thời gian lịch sử Ấn Độ thời phong kiến Vương triều Hồi giáo Đê-li; Ấn Độ bắt đầu bị thực dân Anh xâm chiếm; Vương triều Mơ-gơn; Thời kì trị A-cơ-ba; A 1, 2, 3, B 2, 1, 3, C 2, 3, 1, D 1, 3, 4, Câu 18: Những sách vua A-cơ-ba có ý nghĩa phát triển Ấn Độ? A Làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, đất nước thịnh vượng B Làm cho đất nước lâm vào tình trạng chia rẽ khủng hoảng C Ấn Độ đứng trước thách thức xâm lược thực dân phương Tây D Đưa Ấn Độ ngày phát triển Câu 19: Thế kỉ X – XII, khu vực Đông Nam Á, Campuchia xem A vương quốc chịu ảnh hưởng sâu sắc văn hóa Ấn Độ B vương quốc mạnh ham chiến trận C vương quốc phát triển D vương quốc hùng mạnh Câu 20: Ý không phản ánh sách thống trị Vương triều Hồi giáo Đê-li nhân dân Ấn Độ? A Cũng có sách mềm mỏng để giữ yên đất nước B Truyền bá áp đặt Hồi giáo cư dân theo đạo Hinđu C Xây dựng khối hòa hợp dân tộc, đồn kết tơn giáo D Tự giành cho ưu tiên ruộng đất, địa vị xã hội Câu 21: Đến kỉ đầu Công ngun, ngành sản xuất cư dân Đơng Nam Á A nông nghiệp B khai thác sản vật thiên nhiên C săn bắt thú rừng D thủ cơng nghiệp Câu 22: Cơng trình kiến trúc tiêu biểu vương quốc Cam-pu-chia A chùa Keo B quần thể kiến trúc Ăng-co Vát Ăng-co Thom C chùa Vàng D khu đền tháp Bô-rô-bu-đua Trang 2/4 - Mã đề 012 Câu 23: Các quốc gia cổ góp phần hình thành nên đất nước Việt Nam ngày A Âu Lạc, Champa, Phù Nam B Âu Lạc, Phù Nam C Âu Lạc, Champa, Chân Lạp D Chân Lạp, Champa, Phù Nam Câu 24: Các cơng trình kiến trúc Đông Nam Á thể A ảnh hưởng sâu sắc kiến trúc Ấn Độ vào khu vực B ảnh hưởng to lớn kiến trúc Trung Quốc vào khu vực C tài sức sáng tạo người D lịng tơn sùng đức Phật, sợ hãi lực lượng siêu nhiên người Câu 25: Vương triều Gúp-ta có vai trị to lớn việc thống Ấn Độ, ngoại trừ A Thống vùng, miền Ấn Độ mặt tơn giáo B Thống gần tồn miền Trung Ấn Độ C Thống miền Bắc Ấn Độ D Tổ chức chiến đấu chống xâm lược, bảo vệ đất nước Ấn Độ Câu 26: Những cơng trình kiến trúc Campuchia chịu ảnh hưởng văn hóa A Hin-đu giáo Hồi giáo B Hinđu giáo Phật giáo C Hồi giáo Phật giáo D Thiên Chúa giáo Hinđu giáo Câu 27: Công trình kiến trúc Việt Nam chịu ảnh hưởng Ấn Độ giáo? A Tháp Báo Thiên B Thánh địa Mỹ Sơn C Chùa Bái Đính D Chùa Một Cột Câu 28: Các nước Đông Nam Á (ngoại trừ Đại Việt) tiếp thu cách hịa bình, tự nguyện thành tựu văn hoá quốc gia để xây dựng văn hố dân tộc mình? A Trung Quốc B Anh C Pháp D Ấn Độ Câu 29: “Thuế ngoại đạo” Ấn Độ thời kì Vương triều Hồi giáo Đê-li loại thuế gì? A Thuế dành cho người theo đạo Hinđu B Thuế dành cho người người Ấn Độ C Thuế dành cho người không theo đạo Hồi D Thuế dành cho người theo đạo Phật Câu 30: Điểm chung phát triển văn hóa Lào Campuchia A tiếp thu, cải biến văn hóa phương tây cho phù hợp với dân tộc B chịu ảnh hưởng sâu sắc văn hóa Ấn Độ C chịu ảnh hưởng sâu sắc văn hóa Trung Quốc D tiếp thu ảnh hưởng bên ngoài, xây dựng văn hóa địa Câu 31: Điểm chung vương triều Hồi giáo Đê-li vương triều Hồi giáo Mơ-gơn gì? A Đều cai trị Ấn Độ theo hướng Hồi giáo hóa B Đều thuộc giai đoạn phát triển thịnh đạt chế độ phong kiến Ấn Độ C Đều hai vương triều ngoại tộc D Đều có ơng vua tiếng bậc lịch sử Ấn Độ Câu 32: Đầu Công nguyên, vương triều thống miền Bắc Ấn Độ, mở thời kì phát triển cao đặc sắc lịch sử Ấn Độ? A Vương triều Hậu Gúp-ta B Vương triều Hác-sa C Vương triều Gúp-ta D Vương triều A-sô-ca Câu 33: Điều kiện tự nhiên Vương quốc Campuchia không mang đặc trưng nào? A Như lòng chảo khổng lồ, đáy chảo Biển Hồ B Như hình tam giác ngược, hai bên giáp biển C Cánh đồng phì nhiêu, màu mỡ vùng phụ cận D Xung quanh rừng cao nguyên bao bọc Trang 3/4 - Mã đề 012 Câu 34: Nguyên nhân khiến vua Cam-pu-chia thời Ăng-co khơng ngừng mở rộng quyền lực bên ngồi gì? A Do quân đội Ăng-co hùng hậu khu vực B Nhờ ổn định vững kinh tế, xã hội C Nhờ văn hóa có nhiều thành tựu D Do nước khu vực cịn non yếu Câu 35: Sự hình thành phát triển văn hóa Đơng Nam Á có ý nghĩa văn hóa giới? A Hình thành song song trình xác lập quốc gia dân tộc B Tiếp thu chọn lọc văn hóa Ấn Trung Quốc C Đóng góp vào kho tàng văn hóa nhân loại D Văn hóa dân tộc hình thành song song với phát triển kinh tế Câu 36: Phát minh la bàn Trung Quốc có tác dụng nước phương Tây thời hậu kỳ trung đại? A Tìm hiểu vùng đất B Thực phát kiến địa lý C Có điều kiện giao lưu văn hóa D Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa Câu 37: Nét đặc sắc bật thời kì Gúp-ta Ấn Độ A đạo Phật xuất truyền bá nước B định hình phát triển văn hoá truyền thống Ấn Độ C hoà hợp đạo Phật đạo Hinđu D thống toàn lãnh thổ quốc gia Câu 38: Vì vua vương triều Hồi giáo Đê-li thực thi nhiều sách mềm mỏng khơng xóa tan bất bình nhân dân Ấn Độ? A Tự dành cho ưu tiên ruộng đất, địa vị xã hội B Thi hành sách phân biệt sắc tộc tơn giáo C Xây dựng quyền mạnh mẽ, dựa liên kết tầng lớp, quý tộc D Truyền bá áp đặt Hồi giáo cư dân theo đạo Hinđu Câu 39: Đối với nước Lào, sông Mê Cơng khơng có vai trị đây? A Là yếu tố thống Lào mặt địa lí B Là cầu nối nước Lào với biển C Là trục giao thông đất nước D Là nguồn tài nguyên thủy văn dồi Câu 40: Nội dung sau sách thống trị thời vua A-cơ-ba? A Xây dựng khối hòa hợp dân tộc sở hạn chế phân biệt sắc tộc, tơn giáo B Cũng có sách mềm mỏng để giữ yên đất nước C Tự dành cho ưu tiên ruộng đất, địa vị xã hội D Truyền bá áp đặt Hồi giáo cư dân theo đạo Hinđu HẾT Trang 4/4 - Mã đề 012 SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT KIỂM TRA CUỐI KỲ - HKI – NĂM HỌC 2020 - 2021 MÔN LỊCH SỬ 10 Thời gian làm : 45 Phút Phần đáp án câu trắc nghiệm: 012 397 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C D A D D C C C B C B A B C D B D A B C A B A C A B B D C D C C B B C B B B B A C B D C A A B A C B C A C C A A C A A B C A A B B B A D C A D A D A D A B B C A 915 240 566 190 B C B C A B D C D A A B D A D C A C A A B D D B D B B B D A B D C A C C C C B A C B C B C B B A B A B C A B A B B B B C A D C B C B B A A C A A C D C A A A A A D D B D A C A C A A B D C B A C D C C C D B C B A A A B B B C D D C D D B A B C B D A B C A A A B D A C D B B D A B B C C C B C C C C C A A D A A D C B B A B D SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020-2021 Môn: Lịch sử - Lớp 10 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ 601 (Đề gồm có 02 trang) I PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) Câu 1: Văn hóa Lào thời phong kiến chịu ảnh hưởng chủ yếu từ A Việt Nam B Trung Quốc C Ấn Độ D Thái Lan Câu 2: Công trình kiến trúc tiếng Cam-pu-chia thời phong kiến A Lăng mộ Ta-giơ Ma-han B Vạn lý trường thành C Ăng-co Vát D Thạt Luổng Câu 3: Triều đại cuối chế độ phong kiến Trung Quốc triều A Minh B Thanh C Hán D Đường Câu 4: Trong kỉ XV - XVII, vương quốc Lào bước vào giai đoạn A khủng hoảng B thịnh vượng C tan rã D suy yếu Câu 5: Đâu biểu chế độ chuyên chế cổ đại phương Đông? A Giúp việc cho vua máy hành quan liêu B Mọi công việc đất nước người đứng đầu định C Đại hội công dân bầu cử quan nhà nước D Vua người đứng đầu nhà nước, có quyền lực tối cao Câu 6: Chính sách đối ngoại nhà Thanh (1644 - 1911, Trung Quốc) A bắt tay với nước lớn khu vực B thực “bế quan tỏa cảng” C quan hệ hòa hiếu với nước láng giềng D hợp tác với tư phương Tây Câu 7: Lịch cư dân cổ đại phương Đông tạo A âm dương lịch B nông lịch C dương lịch D âm lịch Câu 8: Triều đại phong kiến Trung Quốc Chu Nguyên Chương thành lập? A Thanh B Đường C Minh D Tống Câu 9: Bản chất dân chủ cổ đại phương Tây dân chủ A quý tộc B nhân dân C chủ nô D tư sản Câu 10: Một sách vương triều Mơ-gơn Ấn Độ A phân biệt sắc tộc tôn giáo B giành cho người Hồi giáo ưu tiên ruộng đất C xây dựng khối hòa hợp dân tộc D áp đặt Hồi giáo vào cư dân theo Phật giáo Câu 11: Văn hóa truyền thống Ấn Độ định hình phát triển vương triều A Mơ-gơn B Hồi giáo Đê-li C Sa Gia-han D Gúp-ta Câu 12: Điểm chung triều đại phong kiến Trung Quốc A phân chia quyền lực cho B quyền lực tập trung lớn tay vua C tổ chức máy nhà nước tinh gọn D năm tổ chức Đại hội công dân Trang – Mã đề 601 Câu 13: Thành tựu kiến trúc tiêu biểu cho văn hóa lâu đời Ấn Độ A Kim tự tháp B Thạt Luổng C Chùa hang D Vạn lý trường thành Câu 14: Đâu bảy kì quan giới cổ đại? A Thành thị cổ Ha-rap-pa B Lăng mộ Tần Thủy Hoàng C Kim tự tháp Ai Cập D Ăng-co Vát Câu 15: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) Lê Lợi lãnh đạo lật đổ ách thống trị triều đại phong kiến Trung Quốc? A Minh B Tần C Hán D Đường II PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm) Câu (2,5 điểm) Nêu nét phát triển kinh tế, trị chế độ phong kiến Trung Quốc thời Đường Câu (2,5 điểm) Trình bày thành tựu văn hóa vương quốc Cam-pu-chia thời phong kiến Văn hóa thời phong kiến Cam-pu-chia Lào có điểm giống nhau? HẾT -(Cán coi thi khơng giải thích thêm) Trang – Mã đề 601 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020-2021 Môn: Lịch sử - Lớp 10 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM (MÃ ĐỀ 601 VÀ 603) I PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) 10 11 12 13 14 15 601 603 C C B B C B B C C C D B C C A D D B B D A C D C A C C B B D II PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm) CÂU NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠT Những nét phát triển kinh tế, trị chế độ phong kiến Trung Quốc thời Đường a Kinh tế Phát triển tương đối tồn diện: - Nơng nghiệp: Giảm tơ thuế, bớt sưu dịch, thực chế độ quân điền: lấy đất công ruộng bỏ hoang chia cho nông dân Áp dụng kĩ thuật canh tác vào sản xuất chọn giống, xác định thời vụ,… làm cho suất tăng - Thủ công nghiệp: Bước vào giai đoạn thịnh đạt Các xưởng thủ cơng luyện sắt, đóng thuyền có hàng chục người làm việc - Thương nghiệp: Bước vào giai đoạn thịnh đạt, giao lưu buôn bán phát triển, “con đường tơ lụa” đất liền biển thiết lập mở rộng b Về trị - Củng cố quyền từ trung ương đến địa phương làm cho máy cai trị phong kiến hoàn chỉnh - Lập thêm chức Tiết độ sứ trấn ải vùng biên cương - Tuyển dụng quan lại thi cử ĐIỂM 2,5 đ 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 - KIỂM TRA HỌC KÌ 1, NĂM HỌC 2020-2021 ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ 10 I PHẦN TRẮC NGHIỆM: 16 CÂU ĐÚNG = 4.0 ĐIỂM (0,25 Điểm /1 Câu đúng) MÃ ĐỀ 001 Câu 10 11 12 13 14 15 16 B A B C D B A C C B C D D B A MÃ ĐỀ 002 Câu 10 11 12 13 14 15 16 D A D C C B C A B A B B B D C MÃ ĐỀ 003 Câu 10 11 12 13 14 15 16 A C B B D C A B D D B C C B A MÃ ĐỀ 004 Câu 10 11 12 13 14 15 16 B D C C A B D A B A B C C B đ/a đ/a đ/a đ/a B B B D B Page of II PHẦN TỰ LUẬN Câu 1: 3,0 điểm * Lập bảng thống kê phát kiến địa lí tiêu biểu diễn thời hậu kì trung đại theo tiêu chí: tên người phát kiến, quốc gia, thời gian kết (1,5 điểm) Người Phát Quốc Gia Thời gian Kết Điểm Kiến B Đi-a-xơ Bồ Đào Nha 1487 Đến cực Nam 0,25 châu Phi C Cô-lôm-bô Tây Ban Nha 8-1492 Phát châu Mĩ 0,5 Va-x cô Ga- Bồ Đào Nha 7-1497 Đến Ấn Độ 0,25 ma Ph Ma-gien-lan Tây Ban Nha 1519-1522 Đi vòng quanh giới 0,5 * Nguyên nhân dẫn đến phát kiến địa lí (1,5 điểm) - Sự phát triển nhanh chóng lực lượng sản xuất châu Âu đặt nhu 0,5 cầu thị trường, nguyên liệu, vàng bạc - Con đường buôn bán Tây Á Địa Trung Hải bị người Thổ Nhĩ Kì (A 0,5 rập) độc chiếm - Những bước tiến quan trọng lĩnh vực khoa học kĩ thuật (bản đồ , hải đồ, la bàn, tàu Ca-ra-ven Câu (3 điểm) * Hệ phát kiến địa lý (2.0 điểm) - Tích cực: + Khẳng định trái đất hình cầu + Mở đường mới, vùng đất mới, dân tộc mới, kiến thức + Tăng cường giao lưu văn hóa châu lục + Thị trường giới mở rộng + Hàng hải quốc tế phát triển + Thúc đẩy trình khủng hoảng, tan rã quan hệ phong kiến đời chủ nghĩa tư châu Âu - Tiêu cực: + Làm nảy sinh trình cướp bóc thuộc địa bn bán nơ lệ * Phát kiến địa lý có tác động Việt Nam? (1.0 điểm) -Về kinh tế: Sau phát kiến địa lý, vào kỉ 16,17, nhiều thương nhân châu Âu đến nước ta buôn bán ngày nhiều Từ góp phần mở rộng thị trường nước, thúc đẩy sản xuất phát triển -Về văn hóa: Theo chân thuyền bn, giáo sĩ đạo thiên chúa đến truyền đạo Ki Tô, chữ La tinh truyền bá, góp phần tạo chữ quốc Ngữ - Về Chính trị: Sự tiếp xúc văn hóa Đơng - Tây tạo hội cho CNTB (nhất Pháp) xâm nhập, đẩy mạnh trình xâm lược nước ta 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 Page of SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU KIỂM TRA CUỐI KỲ I – NĂM HỌC 2020 - 2021 TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN MÔN LỊCH SỬ - KHỐI 10 Thời gian làm : 45 phút Mã đề 001 A - TRẮC NGHIỆM: ( 4đ ) Câu 1: Đế quốc Rô-ma hùng thời, đến năm 476 bị tộc xâm chiếm? A Bị tộc Giéc-man Hung –nô xâm chiếm B Bị tộc Tây Gốt xâm chiếm C Bị tộc Hung-nô xâm chiếm D Bị tộc Giéc-man xâm chiếm Câu 2: Tính chất xã hội thị quốc Phương Tây gì? A Chế độ quân chủ chuyên chế B Tính chất dân chủ C Tính chất dân chủ chủ nơ D Tính chất chuyên chế cổ đại Câu 3: Khi tư hữu xuất dẫn tới thay đổi xã hội nào? A Những người giàu có phung phí cải thừa B Người tối cổ bắt đầu biết chế tác công cụ C Xã hội phân chia kẻ giàu, người nghèo D Của cải dư thừa dẫn đến khủng hoảng thừa Câu 4: Hàng hóa quan trọng quan hệ buôn bán quốc gia cổ đại Phương Tây ? A Nơ lệ B Lúa mì C Rượu nho D Tơ lụa Câu 5: Tại cơng trình kiến trúc quốc gia cổ đại Phương Đông lại đồ sộ vậy? A Thể tình đồn kết dân tộc B Thể sức mạnh uy quyền nhà vua C Thể sức mạnh thần thánh D Thể sức mạnh đất nước Câu 6: Chế độ quân điền thời nhà Đường gì? A Lấy ruộng đất nông dân giàu chia cho nông dân nghèo B Lấy ruộng đất địa chủ, quan lại chia cho nông dân C Lấy ruộng đất nhà nước chia bình quân cho người D Lấy ruộng công ruộng đất bỏ hoang chia cho nông dân Câu 7: Sự đời ngày lớn mạnh hội chợ Châu Âu trung đại nhằm mục đích gì? A Thúc đẩy hoạt động thương mại B Bảo vệ thương hội C Chống lại lực phong kiến D Thúc đẩy thủ công nghiệp phát triển Câu 8: Người Trung Quốc cổ đại viết chữ nguyên liệu ? A Mảnh sành B Lụa, thẻ tre, xương thú, mai rùa C Giấy Pa-pi-rut D Đất sét Câu 9: Lực lượng sản xuất chủ yếu lãnh địa phong kiến ai? A Nô lệ B Nông dân tự C Lãnh chúa phong kiến D Nông nô Câu 10: “Con đường Tơ Lụa” nối từ đâu đến đâu ? A A rập sang Châu Phi B A rập sang Châu Âu C Trung Quốc sang Châu Âu D Trung Quốc sang A rập Câu 11: Cơng trình kiến trúc tiếng Lào gì? A Ăng co Thom B Ăng co Vát C Bay-on D Thạt Luổng Câu 12: Lãnh địa phong kiến gì? A Vùng đất rộng lớn lãnh chúa phong kiến B Vùng đất rộng lớn lãnh chúa nông nô C Vùng đất rộng lớn quý tộc, tăng nữ D Vùng đất rộng lớn nông dân Câu 13: Biết tạo lửa sử dụng lửa phát minh quan trọng của: A Người tinh khôn C Người tối cổ người tinh khôn B Người tối cổ D Vượn cổ Câu 14: Trong xã hội phong kiến Tây Âu gồm có giai cấp nào? A Lãnh chúa nông dân tự B Địa chủ nông dân C Lãnh chúa nông nô D Nông nơ địa chủ Câu 15: Thời kì phát triển Vương quốc Cam- phu- chia kéo dài từ kỉ I đến kỉ XV, gọi thời kì gì? A Thời kì Ăng –co B Thời kì hồng kim C Thời kì Bay-on D Thời kì thình đạt Câu 16: Tính cộng đồng thị tộc biểu nào? A Các thị tộc có quan hệ gắn bó với B Mọi sinh hoạt cải coi chung, việc chung làm chung C có phân biệt giàu nghèo D Tập hợp số thị tộc, sông cạnh nhau, nguồn gốc tổ tiên xa xôi B - TỰ LUẬN: (6đ) Câu 1: Sự hình thành phát triển quốc gia phong kiến Đông Nam Á? Câu 2: Nguyên nhân đời, tổ chức vai trò thành thị trung đại? ( 3đ ) ( 3đ ) Mã đề 002 A - TRẮC NGHIỆM: (4đ) Câu 1: Thời kì phát triển Vương quốc Cam- phu- chia kéo dài từ kỉ I đến kỉ XV, cịn gọi thời kì gì? A Thời kì Ăng –co B Thời kì Bay-on C Thời kì hồng kim D Thời kì thình đạt Câu 2: Hàng hóa quan trọng quan hệ bn bán quốc gia cổ đại Phương Tây ? B Nơ lệ A Lúa mì C Tơ lụa D Rượu nho Câu 3: Tính chất xã hội thị quốc Phương Tây gì? A Tính chất dân chủ C Tính chất dân chủ chủ nơ B Tính chất chuyên chế cổ đại D Chế độ quân chủ chuyên chế Câu 4: Biết tạo lửa sử dụng lửa phát minh quan trọng của: A Người tối cổ người tinh khôn C Vượn cổ B Người tinh khôn D Người tối cổ Câu 5: Tính cộng đồng thị tộc biểu nào? A Các thị tộc có quan hệ gắn bó với B Mọi sinh hoạt cải coi chung, việc chung làm chung C Tập hợp số thị tộc, sông cạnh nhau, nguồn gốc tổ tiên xa xôi D có phân biệt giàu nghèo Câu 6: Chế độ quân điền thời nhà Đường gì? A Lấy ruộng đất nơng dân giàu chia cho nông dân nghèo B Lấy ruộng đất địa chủ, quan lại chia cho nông dân C Lấy ruộng công ruộng đất bỏ hoang chia cho nông dân D Lấy ruộng đất nhà nước chia bình quân cho người Câu 7: Đế quốc Rô-ma hùng thời, đến năm 476 bị tộc xâm chiếm? A Bị tộc Hung-nô xâm chiếm B Bị tộc Giéc-man Hung –nô xâm chiếm C Bị tộc Tây Gốt xâm chiếm D Bị tộc Giéc-man xâm chiếm Câu 8: Lực lượng sản xuất chủ yếu lãnh địa phong kiến ai? A Lãnh chúa phong kiến C Nô lệ B Nông dân tự D Nông nô Câu 9: Người Trung Quốc cổ đại viết chữ nguyên liệu ? A Giấy Pa-pi-rut B Mảnh sành C Lụa, thẻ tre, xương thú, mai rùa D Đất sét Câu 10: Lãnh địa phong kiến gì? A Vùng đất rộng lớn nông dân B Vùng đất rộng lớn quý tộc, tăng nữ C Vùng đất rộng lớn lãnh chúa phong kiến D Vùng đất rộng lớn lãnh chúa nông nô Câu 11: Tại công trình kiến trúc quốc gia cổ đại Phương Đông lại đồ sộ vậy? A Thể sức mạnh uy quyền nhà vua B Thể sức mạnh đất nước C Thể sức mạnh thần thánh D Thể tình đồn kết dân tộc Câu 12: Sự đời ngày lớn mạnh hội chợ Châu Âu trung đại nhằm mục đích gì? A Chống lại lực phong kiến B Thúc đẩy thủ công nghiệp phát triển C Bảo vệ thương hội D Thúc đẩy hoạt động thương mại Câu 13: “Con đường Tơ Lụa” nối từ đâu đến đâu ? A A rập sang Châu Âu B A rập sang Châu Phi C Trung Quốc sang A rập D Trung Quốc sang Châu Âu Câu 14: Trong xã hội phong kiến Tây Âu gồm có giai cấp nào? A Nông nô địa chủ B Lãnh chúa nông nô C Địa chủ nông dân D Lãnh chúa nông dân tự Câu 15: Khi tư hữu xuất dẫn tới thay đổi xã hội nào? A Người tối cổ bắt đầu biết chế tác công cụ B Của cải dư thừa dẫn đến khủng hoảng thừa C Những người giàu có phung phí cải thừa D Xã hội phân chia kẻ giàu, người nghèo Câu 16: Cơng trình kiến trúc tiếng Lào gì? A Ăng co Vát B - TỰ LUẬN: B Ăng co Thom C Thạt Luổng D Bay-on (6đ) Câu 1: Sự hình thành phát triển quốc gia phong kiến Đông Nam Á? Câu 2: Nguyên nhân đời, tổ chức vai trò thành thị trung đại? ( 3đ ) ( 3đ ) KIỂM TRA CUỐI KỲ I – NĂM HỌC 2020 - 2021 MÔN LỊCH SỬ - KHỐI 10 ĐÁP ÁN A - Phần trắc nghiệm: ĐỀ 001 ĐỀ 002 ĐỀ 003 ĐỀ 004 1D 1A 1D 1B 2C 2B 2C 2D 3C 3C 3D 3C 4A 4D 4C 4B 5B 5B 5A 5B 6D 6C 6B 6B 7A 7D 7B 7B 8B 8D 8D 8A 9D 9C 9C 9A 10C 10C 10A 10D 11D 11A 11B 11A 12A 12D 12C 12D 13B 13D 13A 13B 14C 14B 14A 14B 15A 15D 15A 15D 16B 16C 16C 16C B - Phần tự luận: Câu 1: * Từ kỉ VII đến X quốc gia phong kiến Đông Nam Á hình thành như: Vương quốc Campuchia người Khơmer, vương quốc người Môn, người Miến hạ lưu sông Mê Nam, vương quốc người Indonesia Xumatơra Giava… * Nửa sau kỉ X đến nửa đầu XVIII thời kì phát triển quốc gia phong kiến Đông Nam Á: - Thế kỉ IX bán đảo Đơng Dương có quốc gia Đại Việt, Chawmpa, Vương quốc Campuchia bước vào thời Ăngco huy hoàng - Thế kỉ XI lưu vực sơng Iraoađi hình thành quốc gia Pagan tiền thân Vương quốc Mianma - Trong kỉ XIII phận người Thái định cư lưu vực sông Mê Nam lập nên vương quốc Sukhôthay tiền thân nước Thái Lan - Cuối kỉ XIII vương triều Môgiôpahit thống thành nước Inđonesia - Giữa kỉ XIV phận người Thái định cư trung lưu sông Mê Công lập nêm vương quốc Lan Xang ( Lào ) Đông Nam Á nơi cung cấp số lượng lớn lúa gạo cá, sản phẩm thủ công sản vật thiên nhiên Các nước xây dựng cho văn hóa riêng đóng góp vào kho tàng văn hóa lồi người giá trị tinh thần độc đáo Câu 2: * Nguyên nhân đời: - Thế kỉ XI tiền đề kinh tế hàng hóa xuất hiện, thủ cơng nghiệp diễn q trình chun mơn hóa mạnh mẽ; thợ thủ cơng khỏi lãnh địa cách bỏ trốn dùng tiền chuộc lại thân phận - Họ tìm đến nơi đơng người qua lại ngã ba đường, bến sông…để lập xưởng sản xuất bn bán hàng hóa Từ thành thị đời * Tổ chức: - Trong thành thị cư dân chủ yếu thợ thủ công thương nhân Họ tập hợp lại thành phường hội, thương hội đặt phường quy, nhằm giữ độc quyền sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, bảo vệ quyền lợi người ngành nghề đấu tranh chống lại áp bóc lột lãnh chúa - Hàng năm thương nhân tổ chức hội chợ để bn bán, trao đổi hàng hóa * Vai trị: - Phá vỡ kinh tế tự nhiên lãnh địa, tạo điều kiện cho kinh té hàng hóa phát triển - Xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền, thống quốc gia, dân tộc - Mang khơng khí tự mở mang tri thức cho người, tạo tiền đề cho việc hình thành trường đại học lớn Châu Âu - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO PHÚ YÊN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021 MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 10 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Mã đề: 209 Câu 1: Đóng góp quan trọng Vương triều Hồi giáo Đê-li lịch sử Ấn Độ A thúc đẩy giao lưu văn hố Đơng-Tây B sư định hình phát triển văn hố truyền thống Ấn Độ C xây dựng khối hoà hợp dân tộc, tôn giáo D đem Hin-đu giáo truyền bá đến nước Đông Nam Á Câu 2: Nội dung đặc điểm bật vương quốc cổ Đông Nam Á? A Các quốc gia nhỏ, phân tán đia bàn hẹp B Sống riêng rẽ, nhiều xảy tranh chấp với C Sớm phải đương đầu với sóng di cư từ phương Bắc xuống D Hình thành tương đối sớm Câu 3: Nguồn gốc hình thành giai cấp nơng nơ A Tù binh chiến tranh B Người dân Rô-ma C Nô lệ nông dân D Người dân nghèo Giéc-man Câu 4: Giai cấp tư sản khởi xướng phong trào Văn hóa Phục hưng với mục đích quan trọng A Lấy lại giá trị văn hóa bị Giáo hội Kitô chế độ phong kiến vùi dập B Đề cao giá trị người, quyền tự cá nhân tri thức khoa học – kĩ thuật C Xây dựng văn hóa giai cấp tư sản D Khơi phục tinh hoa văn hóa Hi Lạp, Rôma cổ đại Câu 5: Đặc trưng trị lãnh địa A đơn vị trị độc lập B quân chủ chuyên chế C quân chủ lập hiến D thể chế dân chủ Câu 6: Lực lượng sản xuất lãnh địa nói riêng xã hội phong kiến Tây Âu nói chung A Nơng dân B Thợ thủ công C Nô lê D Nông nô Câu 7: Nội dung không phản ánh nét bật Cam-pu-chia thời kì phát triển nhất? A Kinh tế phát triển mạnh, xã hội ổn định B Đạt nhiều thành tựu văn hoá (xây dựng đền, tháp…) C Không ngừng mở rộng quyền lực, lãnh thổ vương quốc D Chuyển kinh đô Phnôm Pênh Câu 8: Sắp xếp trình tự thời gian tiến hành phát kiến địa lí Ph Ma-gien-lan thực chuyến vòng quanh giới đường biển Cô-lôm-bô phát châu Mĩ B Đi-a-xơ dẫn đầu đồn thám hiểm vịng qua cực Nam châu Phi Va-xcô Ga-ma huy đồn thuyền tìm xứ sở hương liệu vàng bạc phương Đông A 1-2-3-4 B 2-3-1-4 C 3-2-4-1 D 4-1-2-3 Câu 9: Vì kỉ XIII, phận người Thái, vốn sinh sống thượng nguồn sông Mê Công di cư ạt xuống phía nam lập nên Vương quốc Su-khơ-thay ( tiền thân nước Thái Lan ngày nay)? A Do xâm lấn người Mi-an-ma B Do công người Mông Cổ C Do tránh hiểm họa thiên tai từ sơng Mê Cơng D Do q trình sinh tồn Trang 1/4 - Mã đề thi 209 Câu 10: Thế quốc gia phong kiến “ dân tộc”? A Là quốc gia có nhiều dân tộc sinh sống B Là quốc gia lấy dân tộc làm nòng cốt C Là quốc gia lấy tộc đơng phát triển làm nịng cốt D Là quốc gia có nhiều dân tộc sống riêng rẽ, tranh chấp lẫn Câu 11: Ngành sản xuất cư dân nước Đơng Nam Á A thương nghiệp B thủ công nghiệp C nông nghiệp D chăn ni gia súc lớn Câu 12: Người có công thống mường Lào sáng lập nhà nước Lan Xang A Pha ngừm B Xulinha Vôngxa C Chậu A Nụ D Khún Bolom Câu 13: Là tôn giáo bắc nguồn từ tin ngưỡng cổ xưa người Ấn Độ, có 95% tín đồ theo tơn giáo sống Ân Độ tơn giáo nào? A Ấn Độ giáo (hay đạo Hin đu) B Phật giáo C Ki tô giáo D Hồi giáo Câu 14: Nội dung việc làm người Giéc-man vào đất người Rô-ma? A Giữ nguyên máy cai trị cũ, lâp nhiều vương quốc B Chiếm ruộng đất chủ nô chia cho C Tự xưng vua, phong tước vị D Từ bỏ tôn giáo nguyên thuỷ, tiếp thu ki tô giáo Câu 15: Nơi dung khơng nói nguyên nhân sụp đổ đế quốc Rô-ma? A Hình thức bóc lột chiếm hữu nơ lệ khơng cịn phù hợp B Các thị quốc dậy tách khỏi Rô-ma C Cuộc đấu tranh mạnh mẽ nô lệ làm xã hội rối ren D Tộc người Giec-man xâm chiếm Câu 16: Tháp Thạt Luổng cơng trình kiến trúc mang tính biểu tượng quốc gia nào? A Cam-pu-chia B Thái Lan C Lào D Mi-an-ma Câu 17: Tộc người chiếm đa số Cam-pu-chia A người Khơ-me B người Môn C người Thái D người Chăm Câu 18: Trên lãnh thổ Việt Nam ngày nay, trước tồn quốc gia cổ A Đại Việt, Champa, Khơ-me B Âu Lạc, Champa, Chân Lạp C Âu Lạc, Phù Nam D Âu Lạc, Champa, Phù Nam Câu 19: Nền văn hoá ảnh hưởng đến trình hình thành phát triển văn hóa Cam-pu-chia? A Văn hóa Ấn Độ B Văn hóa Trung Quốc C Văn hóa Thái Lan D Văn hóa Đại Việt Câu 20: Từ kỉ XI, Tây âu xuất A công trường thủ công B đô thị làm nghề buôn bán C tiền đề kinh tế hàng hóa D lãnh địa lớn sở hợp nhiều lãnh thổ nhỏ Câu 21: Lãnh chúa bóc lột nông nô thông qua A sản phẩm cống nạp B tô vật C tô thuế D tô lao dịch Câu 22: Nhiều người châu Âu đến buôn bán thời kì miêu tả sống bình, trù phú cho biết đất nước có nhiều sản vật quý thổ cẩm, cánh kiến, ngà voi…Đất nước người châu Âu nói đến A Cam-pu-chia B Lào C Thái Lan D Đại Việt Câu 23: Điểm chung Vương triều Hồi giáo Đê-li Vương triều Mô-gôn A hai vương triều ngoại tộc theo Hồi giáo B cai trị Ấn Đơ theo hướng Hồi giáo hố C thuôc giai đoan phát triển thịnh đạt chế độ phong kiến Ấn Độ D có ơng vua tiếng bậc lịch sử Ấn Độ Trang 2/4 - Mã đề thi 209 Câu 24: Vương triều Mô gôn Vương triều A người Hồi giáo gốc Mông Cổ B người Hồi giáo gốc Thổ C người Hồi giáo gốc Trung Á D người Hồi giáo gốc Lưỡng Hà Câu 25: Đặc trưng kinh tế lãnh địa A kinh tế hàng hoá nhiều thành phần B kinh tế mở rộng, tự trao đổi, tự buôn bán C hinh tế độc lập, nhà nước nắm độc quyền D sở kinh tế đóng kín, mang tính chất tự nhiên, tự cấp, tư túc Câu 26: Nội dung đặc điểm tự nhiên tạo nên nét tương đồng quốc gia khu vực Đông Nam Á? A Có đồng rộng lớn để trồng lúa, thảo nguyên mênh mông để chăn nuôi đàn gia súc lớn B Địa hình chia cắt dãy núi rừng nhiệt đới biển C Có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa mưa mùa khơ rõ rệt năm D Là khu vực rộng lớn, giàu tài ngun khống sản Câu 27: Nội dung khơng phản ánh vai trị sơng Mê Cơng nước Lào? A Là biên giới tự nhiên Lào Việt Nam B Là nguồn thuỷ văn dồi C Là trục giao đất nước D Là yếu tố thống nước Lào địa lí Câu 28: Nội dung khơng phải ngun nhân phát kiến địa lí ? A Con đường thương mại qua Tây Á Địa Trung Hải bị người A-rập độc chiếm B Nhu cầu thị trường nguyên liệu chủ nghĩa tư C Sản xuất phát triển làm cho nhu cầu hương liệu, vàng bạc, thị trường tăng D Khoa học-kĩ thuật có bước tiến quan trọng như: kĩ thuật đóng tàu, hải đồ… Câu 29: Các giai cấp lãnh địa A lãnh chúa nông nô B địa chủ nông dân lĩnh canh C lãnh chúa nô lệ D địa chủ nô lệ Câu 30: Thời kì phát triển thịnh đạt quốc gia phong kiến Đông Nam Á A từ kỉ X đến kỉ XV B từ nửa đầu kỉ XI đến nửa đầu kỉ XVIII C từ kỉ X đến kỉ XIX D từ nửa sau kỉ X đến nửa đầu kỉ XVIII Câu 31: Nội dung yếu tố tiêu cực phát kiến địa lí? A Thị trường giới mỏ rộng, hàng hải quốc tế phát triển B Nảy sinh q trình cướp bóc thuộc địa buôn bán nô lệ C Thúc đẩy nhanh tan rã quan hệ sản xuất phong kiến, đời chủ nghĩa tư D Đem lại hiểu biết cho người trái đất, dân tộc mới, vùng đất Câu 32: Ngun nhân Ấn Độ khơng thể chống cự cơng từ bên ngồi người Hồi giáo gốc Thổ? A Sự phân tán không đem lại sức mạnh thống B Chính sách phân biệt sắc tộc, tôn giáo C Lực lượng Hồi giáo gốc Thổ hùng mạnh, thiện chiến D Chính quyền Ấn Độ khơng chủ động tiến công địch Câu 33: Quốc gia tiên phong phát kiến địa lí? A Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha B Hi Lạp, Italia C Anh, Hà Lan D Tây Ban Nha, Anh Trang 3/4 - Mã đề thi 209 Câu 34: Tiền đề quan trọng để phát kiến địa lí thực A tài trợ tài phủ nước Tây Âu B khoa học – kĩ thuật, đặc biệt ngành hàng hải, có tiến đáng kể C ước mơ chinh phục tự nhiên, lòng ham hiểu biết người D thương nhân châu Âu tích lũy nhiều kinh nghiệm hành trình sang phương Đơng Câu 35: Vai trò thành thị trung đại xã hội phong kiến châu Âu ? A Tạo điều kiện để lãnh chúa bên đến nơi đông dân lập xưởng xản xuất buôn bán B Góp phần tích cực cho hình thành giai cấp mới: tư sản vơ sản C Góp phần xố bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền D Góp phần tích cự cho kinh tê cơng nghiệp hình thành Câu 36: Nội dung khơng phản ánh suy thoái Cam-pu-chia từ cuối kỉ XIII? A Người Thái gây chiến nhiều lần tàn phá kinh thành Ăng-co B Người Khơ-me phải bỏ kinh Ăng-co, lui phía nam Biển Hồ C Qn Cam-pu-chia tiến đánh Cham-pa (1190) D Người Cam-pu-chia lao vào vụ mưu sát tranh giành địa vị Câu 37: Đâu thời kì phát triển thịnh vượng Vương quốc Cam-pu-chia? A Thời kì Phù Nam (Thế kỉ I- 550) B Thời kì Chân Lạp (550-802) C Thời kì Ăng-co (802-1432) D Thời kì hậu Ăng-co (1432-1863) Câu 38: Vương quốc người Giec-man thành lập A Vương quốc Ba Tư B Vương quốc Tây Gốt C Vương quốc Phơrăng D Vương quốc người Ăngglô Xắcxông Câu 39: Quần thể kiến trúc Ăng-co Vát Ăng-co Thom biểu tượng kiến trúc quốc gia A Lào B Thái Lan C Mi-an-ma D Cam-pu-chia Câu 40: Nội dung không phản ánh đặc điểm bật điều kiện tự nhiên Cam-pu-chia A địa hình giống lịng chảo khổng lồ B nằm cao nguyên rộng lớn C xung quanh rừng cao nguyên bao bọc D Biển Hồ với vùng phụ cận cánh đồng phì nhiêu - HẾT -(Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Trang 4/4 - Mã đề thi 209 ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2020-2021 MƠN: LỊCH SỬ - LỚP 10 MÃ ĐỀ: 132 CÂU ĐÁP ÁN A D A C C D C C A 10 A 11 B 12 C 13 C 14 D 15 C 16 A 17 A 18 A 19 D 20 A 21 D 22 C 23 A 24 B 25 A 26 C 27 A 28 C 29 B 30 B 31 A 32 A 33 D 34 B 35 C 36 A 37 A 38 B 39 D 40 B MÃ ĐỀ: 209 ĐÁP ÁN 1.A 2.C 3.C 4.D 5.A 6.D 7.D 8.C 9.B 10.C 11.C 12.A 13.A 14.A 15.B 16.C 17.A 18.D 19.A 20.C 21.C 22.B 23.A 24.A 25.D 26.A 27.A 28.B 29.A 30.D 31.B 32.A 33.A 34.B 35.C 36.C 37.C 38.A 39.D 40.B MÃ ĐỀ: 357 ĐÁP ÁN 1.B 2.D 3.A 4.A 5.C 6.A 7.C 8.D 9.D 10A 11.C 12.B 13.A 14.A 15.D 16.A 17.C 18.B 19.D 20.C 21.D 22.B 23.A 24.A 25.A 26.D 27.C 28.A 29.A 30.C 31.B 32.B 33.C 34.C 35.A 36.C 37.C 38.A 39.B 40.A MÃ ĐỀ: 485 ĐÁP ÁN 1.A 2.C 3.C 4.D 5.A 6.C 7.D 8.D 9.B 10.C 11.A 12.B 13.A 14.D 15.A 16.C 17.A 18.A 19.C 20.D 21.D 22.C 23.B 24.A 25.D 26.C 27.B 28.A 29.A 30.B 31.B 32.C 33.A 34.A 35.C 36.A 37.C 38.B 39.A 40.A ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Đáp án C D D A B C C D A D A B A B A C B B Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Đáp án D D D B A D B B A C A C A B B C C A MÃ 10 6 MÃ 10 7 MÃ 10 8 MÃ 10 9 MÃ 11 0 MÃ 11 1 Câu 10 . .. Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Đáp án D B C C A C C A A D B B A B D B A D MÃ 10 2 MÃ 10 3 MÃ 10 4 MÃ 10 5 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Đáp án D C C A A A C D D B B A B A D B B C Câu 10 11 12 13 14 ... điểm) MÃ 10 1 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Đáp án B A A B A C B D C D A D A C B C D B Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Đáp án B A C D B A D A D B B A C A D C B C Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Lịch sử 10 năm 2020-2021 (Có đáp án), Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Lịch sử 10 năm 2020-2021 (Có đáp án)

Hình ảnh liên quan

+ Do địa hình phân tán, phần lớn lãnh thổ là đồi núi, cao nguyên, đất đai canh tác ít, kém - Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Lịch sử 10 năm 2020-2021 (Có đáp án)

o.

địa hình phân tán, phần lớn lãnh thổ là đồi núi, cao nguyên, đất đai canh tác ít, kém Xem tại trang 21 của tài liệu.
- Từ thế kỉ VII-X, ở khu vực Đông Na mÁ hình thành một số quốc gia, lấy một bộ tộc đông và phát triển nhất làm nòng cốt, thường được gọi là các quốc gia phong kiến dân tộc..... - Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Lịch sử 10 năm 2020-2021 (Có đáp án)

th.

ế kỉ VII-X, ở khu vực Đông Na mÁ hình thành một số quốc gia, lấy một bộ tộc đông và phát triển nhất làm nòng cốt, thường được gọi là các quốc gia phong kiến dân tộc Xem tại trang 24 của tài liệu.
để sản xuất, mua bán  dần dần hình thành “thành thị”. - Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Lịch sử 10 năm 2020-2021 (Có đáp án)

s.

ản xuất, mua bán  dần dần hình thành “thành thị” Xem tại trang 30 của tài liệu.
* Lập bảng thống kê các cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu diễn ra thời hậu kì trung đại theo tiêu chí: tên người phát kiến, quốc gia, thời gian và kết quả (1,5 điểm). - Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Lịch sử 10 năm 2020-2021 (Có đáp án)

p.

bảng thống kê các cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu diễn ra thời hậu kì trung đại theo tiêu chí: tên người phát kiến, quốc gia, thời gian và kết quả (1,5 điểm) Xem tại trang 37 của tài liệu.
* Từ thế kỉ VII đến X các quốc gia phong kiến Đông Na mÁ được hình thành như: Vương quốc Campuchia của người Khơmer, các vương quốc của người Môn, người Miến ở hạ lưu sông Mê Nam, các vương quốc của người Indonesia ở Xumatơra và Giava… - Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Lịch sử 10 năm 2020-2021 (Có đáp án)

th.

ế kỉ VII đến X các quốc gia phong kiến Đông Na mÁ được hình thành như: Vương quốc Campuchia của người Khơmer, các vương quốc của người Môn, người Miến ở hạ lưu sông Mê Nam, các vương quốc của người Indonesia ở Xumatơra và Giava… Xem tại trang 43 của tài liệu.