0

Tính toán ứng suất dư khi hóa bền chi tiết dạng trục bằng phương pháp lăn ép ngang

6 14 0
  • Tính toán ứng suất dư khi hóa bền chi tiết dạng trục bằng phương pháp lăn ép ngang

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:55

Bài viết này nghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng của chi tiết dạng trục sau khi hóa bền bằng phương pháp lăn ép ngang. Với việc sử dụng phần mềm mô phỏng ANSYS tác giả đã chứng minh việc chuyển bài toán trạng thái ứng suất biến dạng thể tích sang bài toán dạng mặt phẳng. Dựa trên lý thuyết biến dạng dẻo tác giả đưa ra phương pháp tính toán ứng suất dư của chi tiết dạng trục sau khi lăn ép ngang và xây dựng được phương trình biểu diễn cho các ứng suất dư trong mặt cắt ngang của chi tiết theo hệ tọa độ cực NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tính tốn ứng suất dư hóa bền chi tiết dạng trục phương pháp lăn ép ngang Calculate the residual stress when it is stable the axial detail by using horizontal pressed rolling method Nguyễn Văn Hinh Emai: nguyenvanhinhck@gmail.com Trường Đại học Sao Đỏ Ngày nhận bài: 08/12/2019 Ngày nhận sửa sau phản biện: 5/3/2020 Ngày chấp nhận đăng: 30/3/2020 Tóm tắt Bài báo nghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng chi tiết dạng trục sau hóa bền phương pháp lăn ép ngang Với việc sử dụng phần mềm mô ANSYS tác giả chứng minh việc chuyển tốn trạng thái ứng suất biến dạng thể tích sang toán dạng mặt phẳng Dựa lý thuyết biến dạng dẻo tác giả đưa phương pháp tính toán ứng suất dư chi tiết dạng trục sau lăn ép ngang xây dựng phương trình biểu diễn cho ứng suất dư mặt cắt ngang chi tiết theo hệ tọa độ cực Cũng báo tác giả loại trừ khả xuất vết nứt lõi chi tiết ứng suất dư kéo gây Kết nghiên cứu quan trọng việc ứng dụng phương pháp lăn ép ngang vào thực tiễn phương pháp gia cơng hóa bền chi tiết biến dạng dẻo bề mặt Từ khóa: Lăn ép ngang; hóa bền; trạng thái ứng suất biến dạng; ứng suất dư Abstract This paper investigates (study) the state of deformation and stress of axial detail after durable derivation by horizontal pressed rolling method Using ANSYS simulation software, the author has demonstrated the transfer the state of volumetric stress to the plane stress Based on the theory of plastic deformation, the method of calculating the residual stress of the axial detail after horizontal pressed rolling was presented by author and elaborated the equation of the residual stresses in the detail of the cross section in polar coordinates In this paper, the author also eliminated the possibility of appearing cracks in the core due to tensile residual stresses The result of this investigation is very important for the application of horizontal pressed rolling method in practice as a new method in durable processing details by surface plastic deformation Keywords: Horizontal pressed rolling; durable derivation; the state of deformed stress; residual stress ĐẶT VẤN ĐỀ Có nhiều phương pháp để nâng cao tuổi bền chi tiết máy, phương pháp đơn giản hiệu thường áp dụng biến dạng dẻo lớp bề mặt chi tiết máy Để tăng bền chi tiết dạng trụ, dạng ống… phương pháp biến dạng dẻo, báo [1] đưa phương pháp biến dạng dẻo mới, chất phương pháp lăn ép chi tiết hai dụng cụ phẳng nằm ngang (lăn ép ngang), phương Người phản biện: PGS.TS Trần Văn Địch PGS.TS Trần Vệ Quốc pháp cho phép gia công chi tiết lỗ tâm Phương pháp lăn ép ngang hai phẳng cho phép loại bỏ độ võng chi tiết lực lăn ép gây Phương pháp gia công tương tự sử dụng gia công áp lực, q trình cơng nghệ người ta phát lõi của chi tiết gia công ứng suất dư kéo lớn, ứng suất dư tạo khu vực có vết nứt tâm (hiện tượng sử dụng để chế tạo ống dài) NỘI DUNG 2.1 Đánh giá trạng thái biến dạng lăn ép ngang hai phẳng Để xác định trạng thái ứng suất biến dạng chi tiết dạng trụ trình lăn ép ngang tiến hành 42 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 LIÊN NGÀNH CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC tính tốn với sai số cho phép dựa sở lý thuyết thực nghiệm việc giải toán ép chi tiết dạng trụ ngang phẳng, so sánh biến dạng trình lăn ép chi tiết dạng trụ sau xoay góc nhỏ phương pháp phân cực quang [2] trạng thái biến dạng khơng khác nhiều so với trạng thái bị nén hai song song Vì nhiều tác giả cho trạng thái ứng suất biến dạng chi tiết hình trụ bị nén ngang tương đương với trạng thái chi tiết bị lăn ép [2÷4] Trạng thái ứng suất biến dạng chi tiết hình trụ bị nén ngang xem xét phần mềm ANSYS [5] dùng để mô nhiều toán vật lý khác phương pháp phần tử hữu hạn, để tiến hành tính tốn phần mềm ANSYS ta xây dựng mơ hình bao gồm chi tiết hình trụ hai phẳng thể hình Hình Mơ hình lăn ép ngang chi tiết dạng trụ - dưới, - trên; - chi tiết lăn ép Để đánh giá ảnh hưởng độ dài chi tiết đến trạng thái ứng suất biến dạng sau ép vào ta tiến hành làm thí nghiệm khác với chi tiết có đường kính có độ dài khác nhau, đường kính chi tiết d = 20 mm, độ dài 20, 40, 60, 80, 100 mm từ vật liệu thép C45; kích thước lăn tương ứng 22×200×10, 42×200×10, 62×200×10, 82×200×10, 102×200×10 mm coi cứng tuyệt đối; lượng ép xuống 0,4 mm (độ ép tương đối) Trong sơ đồ hình cố định, ép xuống, sau đạt độ nén cần thiết nhấc ra, lúc chi tiết xuất ứng xuất dư hướng xuất biến dạng dẻo theo hướng hướng tâm Kết trình mơ cho thấy mà tỷ lệ độ dài đường kính l/d = biến dạng dẻo theo hướng dọc trục điểm cách bề mặt trục khoảng 0,018xl(0,001-0,003 mm) Biến dạng theo phương hướng tâm đạt giá trị từ 0,2 - 0,4 mm Biến dạng dẻo theo phương dọc trục điểm nằm mặt đầu thể bảng Khi lượng nén tương đối 2,5% biến dạng theo phương dọc trục nằm khoảng 0,05 - 0,27% chiều dài chi tiết Nó đạt cấp xác 13 theo chiều dài chi tiết gia công Bảng Giá trị biến dạng theo phương dọc trục với lượng nén khác ΔН, мм 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 1,5 2,5 ∆lzmax, мм 0,03 0,06 0,11 0,14 0,16 Dung sai 60JS9(±0,037) 60JS10(±0,06) 60JS10(±0,06) 60JS12(±0,15) 60JS13(±0,23) ∆Н 𝛿𝛿 = ∗ 100% × 𝐷𝐷 Như vậy, biến dạng kim loại đơn vị chiều dài nhỏ so với biến dạng theo phương hướng tâm Giá trị biến dạng dẻo theo phương dọc trục với chi tiết có độ dài khác thể bảng Khi tăng tỷ lệ độ dài đường kính biến dạng dẻo hai đầu chi tiết khơng nhiều Ví dụ chi tiết có l = 5d đảm bảo cấp xác 13 (100JS (± 0,175)) Bảng Giá trị biến dạng theo phương dọc trục với chi tiết có tỷ lệ l/d khác l/d ∆lzmax, мм 0,11 0,11 0,12 0,13 0,138 Như vậy, ta thấy thay đổi chi tiết theo phương dọc trục không đáng kể so với độ dài chi tiết Thêm vào biến dạng theo phương dọc trục nhỏ so với biến dạng theo phương hướng tâm, coi biến dạng biến dạng mặt phẳng mặt cắt ngang chi tiết Như vậy, kết thu cho phép ta chuyển toán từ biến dạng thể tích sang biến dạng mặt phẳng 2.2 Tính tốn ứng suất dư Đối với trạng thái biến dạng mặt phẳng, điều kiện biến dạng sau [6]: 𝜎𝜎! − 𝜎𝜎" = 𝜈𝜈К (1) Trong đó: К = 2𝑘𝑘, 𝜈𝜈 = ±1, 𝑘𝑘 = ! 𝜎𝜎т trường hợp áp dụng lý thuyết lượng trạng thái tới hạn, sT - giới hạn chảy, sr - ứng suất hướng tâm, sq- ứng suất theo phương tiếp tuyến √# Phương trình lý thuyết biến dạng đàn hồi hệ trục tọa độ cực [7]: Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 43 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 𝜕𝜕𝜎𝜎! 𝜕𝜕𝜏𝜏!" 𝜎𝜎! − 𝜎𝜎" + + = 0; 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜏𝜏!" 𝜕𝜕𝜎𝜎" 2𝜏𝜏!" + + = 0; 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕 ∇# 𝜎𝜎! + 𝜎𝜎" / = Trong đó: "! (2) "! Tốn tử ∇! = "#! + "$ ! có tên toán tử bậc Laplace, sr и sq, trq - ứng suất tiếp tuyến Hai phương trình hệ phương trình cân vi phân, phương trình phương trình đảm bảo tính nguyên vẹn chi tiết Tồn hàm số j(r, q) [8] để thỏa mãn (2): 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕 " 𝜕𝜕 𝜕𝜕 " 𝜕𝜕 + " " ;𝜎𝜎# = " ; 𝜌𝜌 𝜕𝜕𝜌𝜌 𝜌𝜌 𝜕𝜕𝜃𝜃 𝜕𝜕𝜌𝜌 $ % $& = − $! -! $# 𝜎𝜎! = 𝜏𝜏!# (3) Hàm j(r, q) có tên hàm số ứng suất (hàm Eri) Đặt ứng suất biểu diễn thông qua hàm vào (2), nhận được: (4) ∇! (𝜑𝜑) = Hàm số thỏa mãn phương trình (4), có tên hàm tuần hồn bậc Như để giải tốn mặt phẳng cần phải tìm hàm số j(r, q) phương trình ∇!(𝜑𝜑) mà = thỏa mãn điều kiện biên Phương trình ∇! (𝜑𝜑) = hệ trục tọa độ cực có dạng: !! # ! # !! !! % # !% # !! % !!"! + " !" + "! !$! # ! !"! + " !" + "! !$! # = (5) Trong điều kiện đối xứng thành phần ứng suất quanh trục ứng suất khơng phụ thuộc vào góc q (chỉ phụ thuộc vào góc r), đồng thời ứng suất tiếp tuyến trq = Vì tồn phương trình cân tĩnh: 𝑑𝑑𝜎𝜎! 𝜎𝜎! − 𝜎𝜎" + =0 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑 (6) Hoặc 𝑑𝑑! 𝜑𝜑 𝑑𝑑" 𝜑𝜑 𝑑𝑑# 𝜑𝜑 𝑑𝑑𝜑𝜑 + − + =0 𝑑𝑑𝜌𝜌! 𝜌𝜌 𝑑𝑑𝜌𝜌" 𝜌𝜌# 𝑑𝑑𝜌𝜌# 𝜌𝜌" 𝑑𝑑𝜌𝜌 (7) Điều kiện phương trình (5) chuyển dạng: 𝑑𝑑! 𝑑𝑑! 𝜑𝜑 𝑑𝑑𝜑𝜑 𝑑𝑑 ! !+ &! ! + &=0 𝑑𝑑𝜌𝜌 𝜌𝜌 𝑑𝑑𝜌𝜌 𝑑𝑑𝜌𝜌 𝜌𝜌 𝑑𝑑𝜌𝜌 Phương trình số (7) - có tên phương trình vi phân tuyến tính bậc Eiler Nghiệm phương trình (7) có dạng: (8) 𝜑𝜑 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐵𝐵𝐴𝐴! 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐶𝐶𝐴𝐴! + 𝐷𝐷 Thành phần ứng suất theo phương trình (6) tìm theo cơng thức: 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝐴𝐴 𝜎𝜎! = = + 𝐵𝐵(1 + 2𝑙𝑙𝑙𝑙𝜌𝜌) + 2𝐶𝐶; 𝜌𝜌 𝜕𝜕𝜌𝜌 𝜌𝜌" (9) " 𝜕𝜕 𝜑𝜑 𝐴𝐴 𝜎𝜎! = " = − " + 𝐵𝐵(3 + 2𝑙𝑙𝑙𝑙𝜌𝜌) + 2𝐶𝐶 𝜕𝜕𝜌𝜌 𝜌𝜌 Các số A, B, C giải toán thực tế xác định điều kiện biên 2.3 Xác định điều kiện biên Cho trục có chiều dài lớn đường kính nhiều lần, trục hóa bền phương pháp nén ngang, lượng nén tương đối không lớn từ 0,1 - 3%, trường hợp lực tác dụng vào trục từ hai ép tính lực tập trung, ứng suất lực gây từ phía ngồi vào tâm giảm nhanh Nếu lăn ép ngang chi tiết toàn chu vi sau ngừng ứng suất ngoại lực tác dụng biến mất, lại ứng suất dư Hình Sơ đồ trình lăn ép ngang hai phẳng - dưới, - trên; - chi tiết lăn ép Với hỗ trợ phần mềm ANSYS xác định ứng suất chi tiết trục lăn ép ngang Để tiến hành mô cần phải xây dựng mô hình trục lăn với tiếp xúc chúng với Thơng số q trình mơ phỏng: trục có đường kính d = 12 mm, chiều dài l = 100 mm, vật liệu thép C45 (sт = 360 МПа); kích thước tấm lăn 102×200×10 mm coi cứng tuyết đối, lượng nén xuống 0,2 mm Trên sơ đồ nén xuống lượng 0,2 mm, sau chuyển động sang phải đến chi tiết trục quay vịng, sau nhấc lên Kết xuất biến dạng dẻo theo hướng hướng tâm ứng suất dư hướng, giá trị ứng suất dư thể bảng Ta thấy ứng suất dư theo hướng hướng tâm ứng suất dư kéo 44 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 LIÊN NGÀNH CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC bề mặt chi tiết Ứng suất dư theo phương tiếp tuyến kéo lõi trục chuyển dẫn thành ứng suất dư nén tiến phía bề mặt Mơ chiều sâu nén khác kết phân bố ứng suất dư tương tự Bảng Phân bố ứng suất dư lăn ép ngang với độ nén 0,2 mm r/R 0,2 0,4 0,6 0,8 0,9 0,95 sq 1,33 1,36 1,38 1,5 10 -110 -216 sr 1,4 1,5 1,8 1,9 1,3 0,5 sz 0,82 0,85 0,95 1,8 3,3 -32,85 -64,8 Dựa vào kết mơ phỏng, ta tính tốn cách có định hướng ứng suất dư sinh trục sau lăn ép Căn vào điều kiện cân mô đưa điều kiện biên sau: 𝑟𝑟 𝑟𝑟в # 𝑟𝑟в # 𝜎𝜎! 2𝑙𝑙𝑙𝑙 𝜌𝜌 − ,- 𝜌𝜌 − - 𝑟𝑟 / = ∙ ; 𝑟𝑟 # 𝐾𝐾 ,1 − - 𝑟𝑟в / 𝑟𝑟 𝑟𝑟в # 𝑟𝑟в # 𝜎𝜎$ 2𝑙𝑙𝑙𝑙 𝜌𝜌 − ,2 − - 𝜌𝜌 − - 𝑟𝑟 / = ∙ ; 𝑟𝑟 # 𝐾𝐾 ,1 − - 𝑟𝑟в / 𝑟𝑟 2𝑙𝑙𝑙𝑙 𝜌𝜌 𝜎𝜎% = 𝜇𝜇 ∙ − 13 𝑟𝑟 # 𝐾𝐾 ,1 − - 𝑟𝑟в / (11) Công thức cuối thu từ điều kiện biến dạng phẳng: 𝜎𝜎! = 𝜇𝜇$𝜎𝜎" + 𝜎𝜎# & Ở hình đồ thị ứng suất dư sau lăn ép Trong trường hợp này: rB/R = 0,2; μ = 0,3 Ở bề mặt chi tiết ứng suất dư hướng tâm khơng khí r = t, sr = Mơ q trình lăn ép ngang vị trí ứng với r = rB hiệu hai ứng suất (sr- sq) gần không tiến sâu vào lõi hiệu nhỏ - 10 lần so với vị trí bề mặt Ví dụ, độ nén 0,2 mm, rв = 0,8R Từ cho thấy ta coi khu vực lõi có hiệu hai ứng suất không r = rB, sr- sq = Do trục nằm trạng thái biến dạng đàn hồi ứng suất lớn bề mặt nhỏ đại lượng chống biến dạng K Tuy nhiên để đánh giá gần giá trị tính chất ứng suất dư coi giá trị lớn hiệu ứng suất dư K Cho nên từ điều kiện suy điều kiện biên thứ 3: r = r, sr- sq = vK 2.4 Kết tính toán ứng suất dư Để giải toán biến dạng dẻo điều kiện đối xứng ta sử dụng công thức (9), sử dụng điều kiện 𝐴𝐴 biên thứ ta tìm 𝐵𝐵 = " 𝑟𝑟в Tiếp theo sử dụng điều kiện biên tính được: 𝜈𝜈𝜈𝜈𝑟𝑟в 𝜈𝜈𝜈𝜈 ; 𝐵𝐵 = − ; 𝑟𝑟в " 𝑟𝑟 " (1 − * 𝑟𝑟 + , (1 − * 𝑟𝑟в + , (10) 𝜈𝜈𝜈𝜈 𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝑟𝑟 2𝑐𝑐 = − + 𝑟𝑟 " (1 − * 𝑟𝑟в + , Đưa số vào (9) kết hợp với việc sử dụng v = ± 1, ta tìm biểu thức ứng suất dư sau: 𝐴𝐴 = − Hình Phân bố ứng suất dư sau lăn ép ngang hai phẳng Như từ hình ta thấy lõi chi tiết ứng suất dư ứng suất kéo Những lớp biến dạng nhiều lớp bên trong, giảm đường kính chi tiết chu vi lớp ngồi có xu giãn ra, dẫn đến tách rời lớp lõi, điều vi phạm tính đồng vật liệu, sinh ứng suất dư kéo lớn trung tâm không bề mặt Cũng từ hình ta thấy ứng suất dư lớn sinh vị trí r = rB thay rB vào r cơng thức (11) ta xác định ứng suất dư lớn nhất: 𝑟𝑟 2𝑙𝑙𝑙𝑙 𝜎𝜎!"#$ 𝜎𝜎%"#$ 𝑟𝑟в = = ∙' − ; 𝑟𝑟 ' 𝐾𝐾 𝐾𝐾 − , 𝑟𝑟в (12) 𝑟𝑟 2𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑟𝑟 𝜎𝜎("#$ в = 𝑚𝑚 ∙ ' − 𝑟𝑟в ' 𝐾𝐾 1−, 𝑟𝑟 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 45 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - Đưa phương pháp để tính tốn ứng suất chi tiết lăn ép ngang - Xác định điều kiện biên trình lăn ép ngang - Nhận phương trình tốn học để xác định thành phần ứng suất dư lăn ép ngang Hình Phân bố ứng suất dư lớn sau lăn ép ngang phụ thuộc vào rb Theo bảng xác định khả xuất vết nứt lõi chi tiết Mô phần mềm ANSYS cho thấy giá trị độ nén Q = 0,8 - 3,3% (khi Q nằm khoảng thường sử dụng để lăn ép bề mặt) giá trị nằm khoảng 0,7 - 0,9R Khi nằm khoảng ứng suất kéo nhỏ so với giới hạn chảy (423%) Có nghĩa khoảng giá trị phần lõi chi tiết tạo vết nứt, điều cho phép ta tiến hành lăn ép ngang phương pháp biến dạng dẻo mới, chi tiết gia công không xuất khuyết tật vùng lõi Bảng Tỷ lệ ứng suất lớn giới hạn chảy phụ thuộc vào rB/R szmax/ sr s rmax/ sr 0,9 0,04 0,06 0,8 0,08 0,14 0,7 0,14 0,23 0,6 0,21 0,34 0,5 0,29 0,49 0,4 0,41 0,68 0,3 0,57 0,95 0,2 0,81 1,35 0,1 1,26 2,10 - Kết mô tính tốn q trình lăn ép ngang phần lõi chi tiết xuất ứng suất dư kéo giá trị nhỏ nhiều so với giới hạn chảy vật liệu, điều chứng minh phương pháp gia công không xuất khuyết tật vật liệu hay chi tiết dạng vết nứt TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phạm Đắc Phương, Zaides Simen Azikovic, Nguyễn Văn Hinh (2015), Xác định điều kiện lăn ép ngang phương pháp biến dạng dẻo, Tạp chí IrGTU №4 T 48 - 52 [2] Lisirin A I., Octrenko V A (1976), Mơ q trình hình thành kim loại, Kiev: Kỹ thuật, 208 Tr [3] Andrev G.V., Kluskin V.A., Macusov E M., Cegan V M., Sukin V A (1974), Lăn ngang, Minck: Khoa học kỹ thuật, 160 Tr [4] Kanter U L (1983), Trạng thái ứng suất chi tiết dạng trục nén hướng tâm, Luận án tiến sỹ khoa học (01.02.06) Kiev: Kolpi, 197 Tr [5] Bakov K A (2002), Các tốn ví dụ ANSYS, Matxcova: Máy tính Press 224 Tr [6] Islinckii A I., Ivlev D D (2003), Lý thuyết toán học biếng dạng dẻo, Matxcova: Phizmalit, 2001 - 704 Tr [7] Tomlenov A D М (1963), Quá trình học hình thành vật liệu Masriz, 234 Tr [8] Kar A M (2002), Lý thuyết đàn hồi, Tập Nhà xuất «Lan» - 208 Tr KẾT LUẬN - Đã chứng minh biến dạng dẻo theo phương dọc trục nhỏ so với phương hướng tâm, sở để chuyển tốn từ biến dạng thể tích sang biến dạng theo mặt phẳng 46 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 LIÊN NGÀNH CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC THƠNG TIN TÁC GIẢ Nguyễn Văn Hinh - Tóm tắt trình đào tạo, nghiên cứu (thời điểm tốt nghiệp chương trình đào tạo, nghiên cứu): + Năm 1999: Tốt nghiệp ngành Công nghệ chế tạo máy, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên + Năm 2009: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội + Năm 2019: Tiến sỹ chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy, Trường Đại học Tổng hợp Irkutsk, Nga - Tóm tắt cơng việc tại: Chun viên phịng KHCN&HTQT, giảng viên khoa Cơ khí, Trường Đại học Sao Đỏ - Lĩnh vực quan tâm: Cơ khí chế tạo máy - Email: nguyenvanhinhck@gmail.com - Điện thoại: 0988 653 121 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 47 ... Đưa phương pháp để tính tốn ứng suất chi tiết lăn ép ngang - Xác định điều kiện biên trình lăn ép ngang - Nhận phương trình tốn học để xác định thành phần ứng suất dư lăn ép ngang Hình Phân bố ứng. .. giảm nhanh Nếu lăn ép ngang chi tiết tồn chu vi sau ngừng ứng suất ngoại lực tác dụng biến mất, lại ứng suất dư Hình Sơ đồ trình lăn ép ngang hai phẳng - dư? ??i, - trên; - chi tiết lăn ép Với hỗ trợ... mặt chi tiết Ứng suất dư theo phương tiếp tuyến kéo lõi trục chuyển dẫn thành ứng suất dư nén tiến phía bề mặt Mơ chi? ??u sâu nén khác kết phân bố ứng suất dư tương tự Bảng Phân bố ứng suất dư lăn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán ứng suất dư khi hóa bền chi tiết dạng trục bằng phương pháp lăn ép ngang, Tính toán ứng suất dư khi hóa bền chi tiết dạng trục bằng phương pháp lăn ép ngang

Hình ảnh liên quan

2.3. Xác định điều kiện biên - Tính toán ứng suất dư khi hóa bền chi tiết dạng trục bằng phương pháp lăn ép ngang

2.3..

Xác định điều kiện biên Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 2. Sơ đồ quá trình lăn ép ngang bằng hai tấm phẳng 1 - tấm dưới, 2 - tấmtrên; 3 - chi tiết lăn ép - Tính toán ứng suất dư khi hóa bền chi tiết dạng trục bằng phương pháp lăn ép ngang

Hình 2..

Sơ đồ quá trình lăn ép ngang bằng hai tấm phẳng 1 - tấm dưới, 2 - tấmtrên; 3 - chi tiết lăn ép Xem tại trang 3 của tài liệu.
Như vậy từ hình 3 ta thấy trong lõi của chi tiết ứng suất  dư là ứngsuấtkéo.  Nhữnglớp  ngoài  cù ng  - Tính toán ứng suất dư khi hóa bền chi tiết dạng trục bằng phương pháp lăn ép ngang

h.

ư vậy từ hình 3 ta thấy trong lõi của chi tiết ứng suất dư là ứngsuấtkéo. Nhữnglớp ngoài cù ng Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 3. Phân bố ứng suất dư sau khi lăn ép ngang bằng hai tấmphẳng - Tính toán ứng suất dư khi hóa bền chi tiết dạng trục bằng phương pháp lăn ép ngang

Hình 3..

Phân bố ứng suất dư sau khi lăn ép ngang bằng hai tấmphẳng Xem tại trang 4 của tài liệu.
Ở hình 3 là đồ thị của ứng suất dư sau khi lăn ép. Trong trường hợp này: r B/R = 0,2; μ = 0,3 - Tính toán ứng suất dư khi hóa bền chi tiết dạng trục bằng phương pháp lăn ép ngang

h.

ình 3 là đồ thị của ứng suất dư sau khi lăn ép. Trong trường hợp này: r B/R = 0,2; μ = 0,3 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 4. Phân bố ứng suất dư lớn nhất sau khi l ăn ép ngang và sựphụthuộcvào rb - Tính toán ứng suất dư khi hóa bền chi tiết dạng trục bằng phương pháp lăn ép ngang

Hình 4..

Phân bố ứng suất dư lớn nhất sau khi l ăn ép ngang và sựphụthuộcvào rb Xem tại trang 5 của tài liệu.
Theo bảng 4 có thể xác định được khả năng xuất hiệncủavếtnứt  trong  lõi của  chi tiết - Tính toán ứng suất dư khi hóa bền chi tiết dạng trục bằng phương pháp lăn ép ngang

heo.

bảng 4 có thể xác định được khả năng xuất hiệncủavếtnứt trong lõi của chi tiết Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan