0

Ứng dụng mô hình SEM đánh giá sự phản hồi của người học về chất lượng đào tạo của khoa Kinh tế

9 15 0
  • Ứng dụng mô hình SEM đánh giá sự phản hồi của người học về chất lượng đào tạo của khoa Kinh tế

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:53

Bài viết này trình bày phản hồi của người học về chất lượng đào tạo của khoa Kinh tế, Trường Đại học Sao Đỏ dựa trên kết quả khảo sát 323 cựu sinh viên và sinh viên chính quy đang theo học tại khoa Kinh tế. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ứng dụng mơ hình SEM đánh giá phản hồi người học chất lượng đào tạo khoa Kinh tế Application of SEM model assessing the training quality of the Economic Faculty Nguyễn Minh Tuấn, Trần Thị Hằng Email: minhtuancnsd@gmail.com Trường Đại học Sao Đỏ Ngày nhận bài: 4/3/2020 Ngày nhận sửa sau phản biện: 29/3/2020 Ngày chấp nhận đăng: 30/3/2020 Tóm tắt Chất lượng đào tạo đại học ngày quan tâm giáo dục mở cửa có nhiều cạnh tranh Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo sở giáo dục đại học Dưới giác độ người học, chất lượng đào tạo định nhân tố: chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá điều kiện hỗ trợ người học trình học tập trường.Bài báo trình bày phản hồi người học chất lượng đào tạo khoa Kinh tế, Trường Đại học Sao Đỏ dựa kết khảo sát 323 cựu sinh viên sinh viên quy theo học khoa Kinh tế Kết nghiên cứu cho thấy, chất lượng đào tạo khoa Kinh tế sinh viên đánh giá mức tốt yêu cầu cấp bách phải hiệu chỉnh lại chương trình đào tạo theo hướng gắn với thực tiễn yêu cầu thị trường lao động, cập nhật thay đổi nước quốc tế, đảm bảo cho sinh viên tốt nghiệp có đủ lực làm việc môi trường hội nhập Từ khóa: Đào tạo; chất lượng; chất lượng đào tạo Abstract The quality of university training is increasingly concerned when education is open and competitive There are many factors that affect the quality of higher education institutions From the perspective of the learner, the quality of training is determined by four factors: the curriculum, the teaching method, the evaluation method and the conditions to support the learner during the school learning process This paper presents learners’ feedback on the training quality of the Faculty of Economics, Sao Do University based on the survey of 323 alumni and regular students studying in the Faculty of Economics The research results show that the training quality of the Faculty of Economics is assessed by students to be quite good and the most urgent requirement is to revise the training program in accordance with practice and requirements in the labor market, update domestic and international changes, ensure that graduates have the capacity to work in an integrated environment Keywords: Training; quality; education quality ĐẶT VẤN ĐỀ Hội nhập quốc tế tạo điều kiện cho Việt Nam phát triển kinh tế xã hội, giao lưu học hỏi, tiếp thu kiến thức chuyển giao khoa học công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm lẫn Hịa chung xu thế, việc quốc tế hóa hệ thống trường đại học điều tất yếu, vừa hội, vừa thách thức áp lực sở giáo dục đại học việc nâng cao chất lượng đào tạo Chất lượng đào tạo mối quan tâm hàng đầu sở đào tạo nói riêng xã hội nói chung Người phản biện: PGS.TS Lưu Ngọc Trịnh TS Nguyễn Thu Hương Chất lượng đào tạo tốt tạo sản phẩm tốt cho xã hội, cho đất nước, ngược lại, gây hậu lớn để lại cho hệ sau Do vậy, nói, chất lượng đào tạo điều kiện tồn phát triển sở đào tạo Chất lượng đào tạo phải đánh giá khách hàng sử dụng theo tiêu chuẩn kỹ thuật, số lượng hay quy định Khi đào tạo loại hình dịch vụ điều đồng nghĩa với sở đào tạo trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ Đối tượng thụ hưởng dịch vụ chủ yếu sinh viên, họ đối tượng trực tiếp trình đào tạo sản phẩm nên ý kiến phản hồi sinh viên hài lòng giảng viên, sở vật chất, quy trình nội dung giảng dạy có ý nghĩa định, 78 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 NGÀNH KINH TẾ giúp cho sở đào tạo có điều chỉnh hợp lý nhằm đáp ứng tốt nhu cầu sinh viên nhu cầu xã hội Để đánh giá chất lượng sau 10 năm đào tạo bậc đại học khoa Kinh tế, Trường Đại học Sao Đỏ, nhóm nghiên cứu sử dụng mơ hình SEM (Structural Equation Modeling) để xem xét phản hồi cựu sinh viên sinh viên khóa theo học trường chương trình đào tạo khoa, chất lượng giảng dạy giảng viên, dịch vụ hỗ trợ khoa Kinh tế giúp sinh viên lúc gặp khó khăn suốt trình học tập trường trường CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA KHOA KINH TẾ QUA PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC 2.1 Cơ sở lý thuyết thang đo chất lượng đào tạo Chất lượng đào tạo vấn đề quan trọng giáo dục đại học, việc phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo xem nhiệm vụ quan trọng sở đào tạo đại học Mặc dù có tầm quan trọng vậy, chất lượng khái niệm khó định nghĩa, khó xác định, khó đo lường, cách hiểu người khác với cách hiểu người Dù có nhiều tranh luận xung quanh vấn đề chất lượng diễn đàn khác nhau, song chưa có định nghĩa thống quán Các nhà nghiên cứu hàn lâm giới đưa định nghĩa khác chất lượng đào tạo đại học Harvey Green (1993) cho rằng, tập hợp thành nhóm quan điểm chất lượng sau: (1) Chất lượng vượt trội, (2) Chất lượng hoàn hảo, (3) Chất lượng phù hợp với mục tiêu, (4) Chất lượng giá trị đồng tiền (5) Chất lượng chuyển đổi Parri (2006) cho rằng, tập hợp thành quan điểm chất lượng đào tạo đại học sau: (1) Chất lượng vượt trội, xuất sắc; (2) Chất lượng khơng có lỗi; (3) Chất lượng phù hợp với mục tiêu; (4) Chất lượng chuyển đổi, định hình lại; (5) Chất lượng ngưỡng tiêu chuẩn; (6) Chất lượng nâng cao hay cải tiến; (7) Chất lượng giá trị đồng tiền [7] UNESCO (1998) cho rằng, chất lượng đào tạo đại học khái niệm đa hướng, bao gồm tất chức hoạt động chương trình đào tạo, chất lượng giảng dạy giảng viên, nghiên cứu học bổng, đặc điểm sinh viên, nhân viên, sở vật chất, môi trường học thuật [9] Bộ Giáo dục Đào tạo (2017) cho rằng, chất lượng đào tạo đại học đáp ứng mục tiêu sở giáo dục đề ra, đảm bảo yêu cầu mục tiêu giáo dục Luật Giáo dục đại học, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương nước Như vậy, chất lượng đào tạo đại học khái niệm phức tạp đa hướng chưa có định nghĩa phù hợp chất lượng đào tạo đại học Trong nghiên cứu này, định nghĩa chất lượng đào tạo đại học UNESCO (1998) tác giả sử dụng liên quan đến cảm nhận sinh viên chất lượng đào tạo [9] 2.2 Mơ hình nghiên cứu a) Tổng quan mơ hìnhSEM Mơ hình SEM mở rộng mơ hình tuyến tính tổng qt cho phép kiểm định tập hợp phương trình hồi quy lúc SEM cho mơ hình phức hợp phù hợp với liệu liệu khảo sát dài hạn, phân tích nhân tố khẳng định, mơ hình khơng chuẩn hóa,cơ sở liệu có cấu trúc sai số tự tương quan, liệu với biến số không chuẩn (Non-Normality), hay liệu bị thiếu (Missing Data) Đặc biệt, SEM sử dụng để ước lượng mơ hình đo lường (Measurement Model) mơ hình cấu trúc (Structure Model) tốn lý thuyết đa biến Mơ hình đo lường rõ quan hệ biến tiềm ẩn (Latent Variables) biến quan sát (Observed Variables) thơng tin thuộc tính đo lường biến quan sát (độ tin cậy, độ giá trị) Mơ hình SEM gồm hai mơ hình có liên quan với mơ hình đo lường mơ hình cấu trúc Mơ hình đo lường (cịn gọi mơ hình nhân tố, mơ hình ngồi) diễn tả cách biến quan sát thể giải thích biến tiềm ẩn, tức diễn tả cấu trúc nhân tố (biến tiềm ẩn), đồng thời diễn tả đặc tính đo lường (độ tin cậy, độ giá trị) biến quan sát Các biến tiềm ẩn nối kết quan hệ dạng hồi quy chuẩn hóa, tức ước lượng giá trị cho hệ số hồi quy Mơ hình cấu trúc xác định liên kết (quan hệ nhân quả) biến tiềm ẩn mũi tên nối kết, gán cho chúng phương sai giải thích chưa giải thích, tạo thành cấu trúc nhân Biến tiềm ẩn ước lượng hồi quy bội biến quan sát [8] b) Mơ hình đánh giá phản hồi người học chất lượng đào tạo Dưới góc độ người thụ hưởng trực tiếp trình đào tạo, Nguyễn Thành Long (2006) cho thành phần chất lượng đào tạo bao gồm: (1) Phương tiện hữu hình; (2) Chi phí/thời gian; (3) Danh tiếng trường đại học; (4) Chương trình đào tạo; (5) Cơ hội nghề nghiệp; (6) Địa điểm; (7) Khác: truyền miệng; gia đình đồng nghiệp/bạn bè [2] Dưới góc độ giảng viên giảng dạy trực tiếp, Hoàng Thu Trang cộng (2008) cho chất lượng Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 79 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC đào tạo phụ thuộc vào giảng viên (Kỹ giảng dạy giảng viên; cách thức tổ chức môn học; tương tác giảng viên sinh viên) [4] Đồng quan điểm với Long (2006), Hoàng cộng (2018) cho rằng, chất lượng đào tạo phụ thuộc vào thành phần: (1) Chương trình đào tạo; (2) Phương pháp giảng dạy; (3) Phương pháp đánh giá; (3) Cơ sở vật chất hỗ trợ học tập (4) Quy trình phi học thuật [1] Theo tiêu chí AUN-QA, chất lượng hiểu mức độ hài lòng người liên quan đến trình giáo dục, bao gồm giảng viên, sinh viên, doanh nghiệp, phủ, đối tượng liên quan khác Tuy nhiên, nghiên cứu có mục đích tìm hiểu đánh giá cựu sinh viên khóa theo học trường chương trình đào tạo khoa Kinh tế, chất lượng giảng dạy giảng viên, dịch vụ hỗ trợ khoa Kinh tế giúp sinh viên lúc gặp khó khăn suốt trình học tập trường trường Nhóm nghiên cứu sử dụng mơ hình nghiên cứu Hoàng cộng (2018) kết hợp với thang đo AUN-QA thành phần ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo với khung phân tích yếu tố phổ biến tác động đến chất lượng đào tạo khoa Kinh tế [6] (hình 1) Để lấy ý kiến sinh viên, bảng câu hỏi thiết kế sẵn theo 25 biến chia làm nhóm (chương trình gồm biến, giảng dạy gồm 11 biến, đánh giá gồm biến hỗ trợ gồm biến) Thang đo sử dụng nghiên cứu thang đo Likert mức từ đến tương ứng với ý kiến khơng hài lịng đến hài lòng Để nhận diện đo lường ảnh hưởng nhân tố đến hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo, phương pháp phân tích thống kê mô tả, Cronback Alpha, CFA, EFA, ANOVA SEM sử dụng Hình Mơ hình lý thuyết đánh giá phản hồi người học chất lượng đào tạo (gồm nhóm 05 biến độc lập 25 tiêu chí 04 biến kiểm sốt) Hình Mơ hình kết phân tích đánh giá phản hồi người học chất lượng đào tạo 80 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 NGÀNH KINH TẾ 2.3 Kết phân tích Dựa số lượng sinh viên đại học từ khóa 01 đến khóa 10 tồn khoa 1.040 sinh viên, nhóm tác giả lựa chọn điều tra tồn sinh viên khoa khóa bậc đại học hình thức điều tra trực tuyến Kết có 347 phiếu hỏi thu thập (tỷ lệ phản hồi 33,37%) Trong trình sàng lọc, số phiếu hợp lệ có đầy đủ xác nội dung khảo sát 323 phiếu (đạt tỷ lệ 93,08%) với cấu giới tính, độ tuổi, ngành học, khóa học mơ tả bảng Bảng Thống kê mẫu khảo sát Chỉ tiêu Giới tính Độ tuổi Ngành học Khóa học Tần số Phần trăm Phần trăm hợp lệ Phần trăm tích lũy Nữ 188 58,2 58,2 58,2 Nam 135 41,8 41,8 100,0 Tổng cộng 323 100,0 100,0 Dưới 25 192 59,4 59.4 59,4 Từ 25 đến 34 tuổi 128 39,7 39.7 99,1 0,9 0,9 100,0 Tổng cộng 323 100,0 100,0 Quản trị 194 60,1 60,1 60,1 Kế toán 129 39,9 39,9 100,0 Tổng cộng 323 100,0 100,0 DK01 25 7,7 7,7 7,7 DK02 22 6,8 6,8 14,6 DK03 39 12,1 12,1 26,6 DK04 46 14,2 14,2 40,9 DK05 38 11,8 11,8 52,6 DK06 32 9,9 9,9 62,5 DK07 35 10,8 10,8 73,4 DK08 27 8,4 8,4 81,7 DK09 23 7,1 7,1 88,9 Dk10 36 11,1 11,1 100,0 Tổng cộng 323 100,0 100,0 Từ 35 trở lên Với tỷ lệ phản hồi đạt 33,37%, cấu phiếu thu có tỷ lệ giới tính khơng đồng (nữ 58,2%, nam 41,8%) Tỷ lệ phù hợp với cấu giới tính sinh viên khoa Số phiếu trả lời phủ tương đối khóa học, phù hợp với cấu độ tuổi Theo Tabachnick BG, Fidell LS (2013), Using Multivariate Statistics, 6th ed Boston: Pearson Education, tỷ lệ mẫu n ≥ m + 50 với m số biến độc lập Vì vậy, khẳng định với 323 phiếu trả lời đại diện giới tính, độ tuổi, khóa học, ngành học chung cho 1.040 sinh viên theo học Khoa Kinh tế đến thời điểm a Kiểm định thang đo Thang đo đánh giá độ tin cậy thông qua hệ số Cronbach’s Alpha Hệ số Cronbach’s Alpha sử dụng để loại biến “rác”, biến có hệ số tương quan biến - tổng (Corrected item totalcorrelation) nhỏ 0,3 bị loại thang đo chọn hệ số Cronbach’s Alpha lớn 0,5 Kết kiểm định độ tin cậy thang đo chương trình, giảng dạy, đánh giá hỗ trợ cho kết tốt, hệ số Cronbach’s-Alpha thang đo đạt mức cao Trong đó, thang đo có mức tin cậy cao giảng dạy với hệ số 0,914 Ngoài ra, biến quan sát khác có hệ số tương quan biến - tổng lớn mức 0,501 Hệ số Cronbach’s alpha 0,910 cho thấy biến quan sát có biểu diễn tốt thang đo có mối quan hệ mật thiết với nhau, chứng tỏ thang đo có ý nghĩa đáng tin cậy việc đo lường mức độ hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo khoa Kinh tế Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 81 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC b Phân tích nhân tố EFA, CFA Kết phân tích nhân tố cho thấy, trị số KMO có giá trị 0,869 (0,5 < = KMO = 0,869 < 1) kiểm định Bartlett 4720,115 với hệ số sig = 0,000 < 0,05 chứng tỏ biến tổng thể có mối liên quan với Xem xét tới hệ số tải nhân tố bảng hệ số nhân tố sau xoay, biến đề nghị sinh viên ln giảng viên đáp ứng nhanh chóng có hệ số nhân tố < 0,5 nên ta loại biến này, 25 biến cịn lại có hệ s ố tải nhân tố lớn 0,5, cho thấy mức độ phù hợp liệu đảm bảo giá trị Cumulative = 66,185% cho biết nhân tố đầu giải thích 66,185% độ biến thiên liệu hệ số tải từ 0,507 đến 0,879) Sau loại bỏ biến có giá trị nhỏ 0,5; nhóm biến cịn lại chia sau: nhóm chương trình gồm biến (từ CT_1 đến CT_3), nhóm giảng dạy gồm biến (GD_3 đến GD_8), nhóm đánh giá gồm biến (DG_1, DG_2, GD_10, GD_11), nhóm hỗ trợ gồm biến (HT_4, HT_5) Sau kiểm định EFA thành phần chất lượng dịch vụ có thay đổi so với ban đầu, thang đo lại 15 biến quan sát chia thành nhóm Phân tích CFA để khẳng định lại lần kết EFA có đáng tin cậy hay khơng.Kết CFA lần hai cho thấy, mơ hình có 84 bậc tự do, chi-square = 575,644 (p-value = 0,000 0,8), CFI = 0,847 (> 0,8), RMSEA = 0,135 (< 0,50), tất trọng số chuẩn hóa cao > 0,5 có ý nghĩa thống kê (P-value = 0,000 < 0,05), đó, mơ hình đạt giá trị hội tụ; hệ số tương quan biến quan sát nhỏ 1, nên đạt tính đơn nguyên; hệ số tương quan cặp khác biệt so với độ tin cậy 95% P-value < 0,05 Điều chứng tỏ mơ hình phù hợp với liệu lượng đào tạo khơng có ý nghĩa thống kê cao Như vậy, thấy, nam nữ, khơng có khác biệt rõ ràng việc đánh giá chất lượng đào tạo Tuy nhiên, mức điểm trung bình nữ cao so với nam đánh giá chất lượng đào tạo Kết kiểm định khác biệt phương sai sinh viên độ tuổi, khóa học, ngành học khác đánh giá chất lượng đào tạo có hệ số kiểm định Levene mức lớn 0,05, đó, phương sai nhóm Kiểm định ANOVA cho thấy, giá trị Sig chất lượng đào tạo có mức cao từ 0,136 đến 0,975, điều cho thấy, khác biệt sinh viên độ tuổi, khóa học, ngành học khác khơng có ý nghĩa thống kê cao Như vậy, thấy, sinh viên độ tuổi khác nhau, khơng có khác biệt rõ ràng đánh giá chất lượng đào tạo Hình Mơ hình CFA đánh giá phản hồi người học chất lượng đào tạo chuẩn hóa c Phân tích khác biệt đánh giá chất lượng đào tạo d Mơ hình SEM Phương pháp phân tích sử dụng nội dung phương pháp phân tích phương sai ANOVA Trong đó, kiểm định sâu POST-HOC sử dụng phương pháp Turkey để xác định rõ khác biệt nhóm Kết kiểm định khác biệt phương sai nhóm đối tượng chất lượng đào tạo hệ số kiểm định Levene mức lớn 0,05, phương sai nhóm Kiểm định ANOVA thực cho thấy, giá trị Sig hài lòng tuân thủ có mức cao, 0,725, điều cho thấy, khác biệt nhóm đối tượng chất Kết phân tích SEM sau loại bỏ biến có trọng số < 0,5 cho thấy, liệu khảo sát phù hợp với mơ hình, biến độc lập có chiều thuận với hài lòng chất lượng đào tạo Khoa Kinh tế Các biến kiểm sốt khơng có ảnh hưởng nhiều đến chất lượng đào tạo khoa Với mơ hình SEM sau chuẩn hóa, ta thấy mơ hình có 220 bậc tự do, chi-square = 2620,395 (p-value = 0,001 < 0,05), chi-square/df = 11,911 (< 2), GFI = 0,659 (> 0,5), TLI = 0,611(> 0,6), CFI = 0,661 (> 0,5), RMSEA = 0,184 (< 0,50), chứng tỏ mơ hình SEM phù hợp để đánh giá chất lượng đào tạo 82 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 NGÀNH KINH TẾ Hình Mơ hình SEM đánh giá phản hồi người học chất lượng đào tạo chuẩn hóa Mặt khác, kết phân tích hồi quy đa biến cho thấy sinh viên khoa đánh giá cao tầm quan trọng chất lượng đào tạo thông qua yếu tố ảnh hưởng: Chương trình - Giảng dạy - Đánh giá - Hỗ trợ Bảng Kết hồi quy đa biến Mơ hình R 0,716a Tóm tắt mơ hìnhb R bình phương R bình phương hiệu chỉnh 0,513 Sai số chuẩn ước lượng Giá trị Durbin-Watson 0,32236 1,777 0,502 a Dự báo: (Hằng số), chương trình, giảng dạy, đánh giá, hỗ trợ b Biến phụ thuộc: Chất lượng ANOVAa Tổng bình phương Giá trị df Hồi quy 20,662 Trung bình bình phương 5,166 Phần dư 19,640 189 0,104 Tổng cộng 40,302 193 Mơ hình F Sig 49,709 0,000b a Biến phụ thuộc: Kết b Dự báo: (Hằng số), chương trình, giảng dạy, đánh giá, hỗ trợ Hồi quy đa biến: Hệ số chưa chuẩn hóa Nhân tố Hệ số chuẩn hóa t Sig Thống kê cộng tuyến Độ chấp nhận VIF 0,000 0,754 1,326 0,000 0,411 2,430 1,690 0,000 0,409 2,447 5,804 0,000 0,488 2,049 B Sai số chuẩn Beta Hằng số 0,990 0,223 Chương trình 0,337 0,051 0,092 1,578 Giảng dạy 0,162 0,066 0,194 2,445 Đánh giá 0,123 0,073 0,134 Hỗ trợ 0,080 0,058 0,422 4,434 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 83 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Các hệ số hàm hồi quy đa biến khác định tầm quan trọng yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo (Chất lượng đào tạo = 0,990 + 0,337 CT + 0,162 GD + 0,123 ĐG + 0,080 HT), chương trình đào tạo có ảnh hưởng nhiều đến chất lượng, nhân tố hỗ trợ có ảnh hưởng, mức độ ảnh hưởng khơng lớn Điều hồn tồn phù hợp với phân tích lý thuyết ban đầu Kết phân tích hồi quy đa biến tương đồng với phân tích thống kê chương trình đào tạo có ảnh hưởng lớn đến chất lượng đào tạo Mức độ ảnh hưởng qua hai phương pháp phân tích khẳng định việc hiệu chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp với nhu cầu xã hội làm tăng mức độ hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo 2.4 Thảo luận kết nghiên cứu a Về chương trình đào tạo Hầu hết sinh viên đồng ý rằng, chương trình đào tạo khoa Kinh tế phù hợp với nhu cầu họ (Mean = 3,92) Chương trình đào tạo mà đánh giá phù hợp đối tượng hưởng thụ chương trình quan trọng Ngoài ra, hầu hết sinh viên cho rằng, chương trình đào tạo phù hợp với trình độ học họ (Mean =3,86) Chương trình đào tạo xem phù hợp với trình độ học sinh viên hiểu khơng q khó không dễ Mặc dù điều hầu hết sinh viên công nhận, xem thành cơng phần.Bởi vì, khơng khó chưa thực khuyến khích sinh viên phát triển tính tị mị học hỏi chưa khuyến khích tính tự học sinh viên, nâng cao trách nhiệm học tập họ Xét khía cạnh phù hợp với nhu cầu xã hội, sinh viên đánh giá mức trung bình (Mean = 3,21), có nghĩa chương trình đào tạo chưa hồn tồn phù hợp với nhu cầu xã hội Khoa phải xem lại điều này, theo xu đào tạo bậc đại học, chương trình đào tạo phải theo sát với nhu cầu xã hội, giúp cho sinh viên dễ dàng tìm việc làm sau tốt nghiệp b Giảng dạy Nội dung phương pháp giảng dạy yếu tố định để đánh giá chất lượng đào tạo Nhìn chung, yếu tố sinh viên khoa đánh giá cao (Mean = 3,87) Độ lệch chuẩn (Standard Deviation) mức thấp (.62) khẳng định hầu hết sinh viên có đánh giá tương tự, khơng khác biệt Hầu hết sinh viên nhận định rằng, giảng viên khoa sử dụng phương pháp giảng dạy trongcác hoạt động giảng dạy lớp (Mean =3,61); hầu hết sinh viên công nhận giảng viên khoa ln có thái độ tích cực hoạt động giảng dạy Phương pháp giảng dạy đại (cập nhật) thái độ tích cực cơng tác giảng dạy xem hai yếu tố quan trọng công tác giảng dạy định chất lượng đào tạo khoa Bởi vì, phương pháp tốt góp phần tạo nên hiệu tốt, cịn thái độ tốt góp phần tạo nên động lực tốt cho việc học tập sinh viên Khi sinh viên có động lực học tập tốt chất lượng đào tạo đạt đến mức mong đợi Thái độ tích cực cơng tác giảng dạy giảng viên thể việc chấp hành nghiêm chỉnh quy chế hành giáo vụ (ra, vào lớp giờ: Mean = 4,12) giảng viên thường quan tâm, giúp đỡ sinh viên hoạt động học tập Mặc dù việc vào lớp khỏi lớp yếu tố định đến chất lượng giảng dạy đào tạo, lại đóng góp lớn vào thái độ tích cực hoạt động giảng dạy giảng viên Nhìn chung, giảng viên khoa Kinh tế có thái độ tích cực công tác giảng dạy, nghiêm túc công tác giảng dạy, sử dụng pháp pháp giảng dạy cập nhật, hiệu quả, giúp sinh viên dễ hiểu học Thái độ tích cực cơng tác giảng dạy, chuẩn bị kỹ trước lên lớp giúp sinh viên dễ hiểu bài, yếu tố quan trọng việc nâng cao chất lượng đào tạo khoa c Phương pháp đánh giá Kết phân tích cho thấy sinh viên đánh giá cao phương pháp đánh giá giảng viên khoa Kinh tế (Mean = 4,12) Phương pháp đánh giá giảng viên sinh viên đánh giá cơng bằng, xác trình học tập, nội dung thi kết thúc học phần nằm chương trình đào tạo, vừa sức phân loại sinh viên Đây yếu tố quan trọng việc thúc đẩy động học tập sinh viên, đặc biệt sinh viên khá, giỏi Mặt khác, tạo điều kiện để sinh viên có học lực trung bình khơng mặc cảm biết kiến thiết học phần đến đâu để phấn đấu d Hoạt động hỗ trợ Việc hỗ trợ sinh viên công tác đào tạo đóng vai trị quan trọng sở Khi sinh viên 84 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 NGÀNH KINH TẾ hỗ trợ tốt dịch vụ suốt trình học họ có hội tạo động lực tích cực để họ học hành tốt Nếu dịch vụ hỗ trợ sinh viên trình học tập khơng tốt ảnh hưởng đến kết học tập, hay nói ảnh hưởng lớn đến chương trình đào tạo Một vấn đề liên quan đến dịch vụ hỗ trợ sinh viên trình mà sinh viên than phiền là: Giải thủ tục hành trình học tập (18,4%), giải vấn đề chế độ sinh viên (16,8%), tham gia hoạt động văn hóa, thể dục thể thao hàng ngày (19,2%), tham gia hoạt động ngày lễ 26/3, 20/11,… (12%), đóng xử lý học phí (18,8%) Tuy than phiền riêng khoa kinh tế, làm giảm mức độ hài lịng sinh viên khoa dịch vụ hỗ trợ sinh viên Trong bối cảnh xã hội hóa giáo dục nay, đặc biệt trường, sở giáo dục đại học phải xem “khách hàng” Do đó, khoa Kinh tế cần phải cải tiến chất lượng đào tạo dịch vụ hỗ trợ sinh viên khảo sát sinh viên học Khoa Kinh tế, cần có khảo sát lớn sinh viên toàn trường để tăng khả tổng quát hóa kết nghiên cứu cao Mặt khác nghiên cứu đề cập đến thành phần tạo nên chất lượng đào tạo đại học góc độ sinh viên Cịn có góc độ khác chất lượng đào tạo đại học góc độ nhà quản lý, giảng viên, nhà tuyển dụng,… Những góc nhìn khác chất lượng đào tạo đại học có kết khác thành phần tạo nên chất lượng đào tạo đại học Vấn đề mở hướng nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Minh Hoàng cộng (2018), Chất lượng đào tạo qua đánh giá doanh nghiệp vốn FDI, NXB Khoa học Kỹ thuật [2] Nguyễn Thành Long (2006), Sử dụng thang đo SERVPERF để đánh giá chất lượng đào tạo đại học trường Đại học An Giang, Báo cáo nghiên cứu khoa học, Trường Đại học An Giang [3] Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang (2009), Nghiên cứu khoa học quản trị kinh doanh, NXB Thống kê, Hà Nội [4] Hoàng Thu Trang cộng (2008), Đánh giá chất lượng đào tạo qua bên liên quan, NXB Khoa học Kỹ thuật [5] Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức, Hà Nội [6] AUN-QA, Manual for the implementation of the guidelines, http://www aunsec.org/site/main/web/index php?option=com_content&view=articl e&id=220&Itemid=197&lang=en [7] Harvey, L., & Green, D (1993), Defining Quality Assessment and Evaluation in Higher Education, 18, 9-34 https://www scirp.org/(S(lz5mqp453edsnp55rrgjct55))/ reference/ReferencesPapers aspx?ReferenceID=1174170 [8] http://phantichspss.com/co-so-ly-thuyet-cuamo-hinh-mang-sem-phan-1.html [9] UNESCO (1998), World Conference on Higher ducationHigher Educationin the Twenty-first CenturyVViissiioonnaannddAAccttiioonn, Volume I KẾT LUẬN Quá trình đánh giá phản hồi người học chất lượng đào tạo khoa Kinh tế qua mơ hình SEM khẳng định: Một là, chương trình đào tạo phù hợp với trình độ học sinh viên, lại chưa có trội, chưa thực đáp ứng với nhu cầu xã hội chưa đáp ứng nhu cầu công việc sinh viên Khoa Kinh tế cần phải có định hướng đột phá, khỏi khung chương trình phần lớn trường, sở giáo dục đại học có đào tạo khối ngành kinh tế, kết nối với doanh nghiệp để đưa đính hướng phù hợp với nhu cầu phát triển xã hội Hai là, phương pháp giảng dạy giảng viên khoa sinh viên đánh giá tốt, sử dụng pháp pháp giảng dạy hiệu giúp sinh viên tiếp thu tốt Ba là, phương pháp đánh giá phù hợp với chương trình đào tạo Tuy nhiên, sinh viên chưa đánh giá cao dịch vụ hỗ trợ khoa Giảng viên cần có thái độ tích cực việc trợ giúp sinh viên họ cần trả lời thắc mắc, giúp đỡ họ giải vấn đề họ gặp phải suốt trình học tập Nghiên cứu giới hạn mẫu nghiên cứu Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 85 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THÔNG TIN TÁC GIẢ Nguyễn Minh Tuấn - Tóm tắt q trình đào tạo, nghiên cứu (thời điểm tốt nghiệp chương trình đào tạo, nghiên cứu): + Năm 1999: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế xã hội, Tài - Ngân hàng + Năm 2005: Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh + Năm 2015: Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Tài - Ngân hàng - Tóm tắt cơng việc tại: Giảng viên, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng khoa Kinh tế - Lĩnh vực quan tâm: Kinh tế, xã hội - Email: minhtuancnsd@gmail.com - Điện thoại: 0912795162 Trần Thị Hằng - Tóm tắt q trình đào tạo, nghiên cứu (thời điểm tốt nghiệp chương trình đào tạo, nghiên cứu): + Năm 2010: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế quốc dân + Năm 2014: Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - Tóm tắt công việc tại: Giảng viên khoa Kinh tế, Trường Đại học Sao Đỏ - Lĩnh vực quan tâm: Trách nhiệm xã hội, phát triển bền vững, chất lượng lao động - Email: tranhang.k48neu@gmail.com - Điện thoại: 0984696418 86 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 ... khác biệt rõ ràng đánh giá chất lượng đào tạo Hình Mơ hình CFA đánh giá phản hồi người học chất lượng đào tạo chuẩn hóa c Phân tích khác biệt đánh giá chất lượng đào tạo d Mơ hình SEM Phương pháp... ANOVA SEM sử dụng Hình Mơ hình lý thuyết đánh giá phản hồi người học chất lượng đào tạo (gồm nhóm 05 biến độc lập 25 tiêu chí 04 biến kiểm sốt) Hình Mơ hình kết phân tích đánh giá phản hồi người học. .. khoa Kinh tế giúp sinh viên lúc gặp khó khăn suốt q trình học tập trường trường CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA KHOA KINH TẾ QUA PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC 2.1 Cơ sở lý thuyết thang đo chất lượng đào tạo Chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng mô hình SEM đánh giá sự phản hồi của người học về chất lượng đào tạo của khoa Kinh tế,

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Mô hình lý thuyết đánh giá sự phản hồi của người học về chất lượng đào tạo (gồm nhóm 05 biến độc lập 25 tiêu chí và 04 biến kiểm soát)  - Ứng dụng mô hình SEM đánh giá sự phản hồi của người học về chất lượng đào tạo của khoa Kinh tế

Hình 1..

Mô hình lý thuyết đánh giá sự phản hồi của người học về chất lượng đào tạo (gồm nhóm 05 biến độc lập 25 tiêu chí và 04 biến kiểm soát) Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 2. Mô hình kết quả phân tích đánh giá sự phản hồi của người học về chất lượng đào tạo - Ứng dụng mô hình SEM đánh giá sự phản hồi của người học về chất lượng đào tạo của khoa Kinh tế

Hình 2..

Mô hình kết quả phân tích đánh giá sự phản hồi của người học về chất lượng đào tạo Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 1. Thống kê mẫu khảo sát - Ứng dụng mô hình SEM đánh giá sự phản hồi của người học về chất lượng đào tạo của khoa Kinh tế

Bảng 1..

Thống kê mẫu khảo sát Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 3. Mô hình CFA đánh giá sự phản hồi của người học về chất lượng đào tạo đã chuẩn hóa - Ứng dụng mô hình SEM đánh giá sự phản hồi của người học về chất lượng đào tạo của khoa Kinh tế

Hình 3..

Mô hình CFA đánh giá sự phản hồi của người học về chất lượng đào tạo đã chuẩn hóa Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 4. Mô hìnhSEM đánh giá sự phản hồi của người học về chất lượng đào tạo đã chuẩn hóa - Ứng dụng mô hình SEM đánh giá sự phản hồi của người học về chất lượng đào tạo của khoa Kinh tế

Hình 4..

Mô hìnhSEM đánh giá sự phản hồi của người học về chất lượng đào tạo đã chuẩn hóa Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng 2. Kết quả hồi quy đa biến - Ứng dụng mô hình SEM đánh giá sự phản hồi của người học về chất lượng đào tạo của khoa Kinh tế

Bảng 2..

Kết quả hồi quy đa biến Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan