0

Phân tích động học hệ thống treo độc lập hai đòn ngang

9 40 0
  • Phân tích động học hệ thống treo độc lập hai đòn ngang

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:31

Bài viết ứng dụng phần mềm phân tích động học và động lực học ADAMS tính toán và phân tích sự ảnh hưởng điểm đặt của các khâu khớp trong phần tử dẫn hướng hệ thống treo đến hệ thống treo độc lập hai đòn ngang. LIÊN NGÀNH CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC Phân tích động học hệ thống treo độc lập hai đòn ngang Kinematic analysis of the double wishbone independent suspension Nguyễn Hồng Quân1, Nguyễn Thành Cơng1, Nguyễn Đình Cương2, Lê Đức Thắng2 Email: nquan368@gmail.com Trường Đại học Giao thông Vận tải, 2Trường Đại học Sao Đỏ Ngày nhận bài: 12/01/2019 Ngày nhận sửa sau phản biện: 25/3/2019 Ngày chấp nhận đăng: 28/3/2019 Tóm tắt Bài báo ứng dụng phần mềm phân tích động học động lực học ADAMS tính tốn phân tích ảnh hưởng điểm đặt khâu khớp phần tử dẫn hướng hệ thống treo đến hệ thống treo độc lập hai đòn ngang Kết báo tiền đề quan trọng để thiết kế tối ưu phần tử dẫn hướng hệ thống treo Từ khóa: Hệ thống treo; động học; ADAMS Abstract The paper applied the Multibody Dynamics Simulation Solution software ADAMS calculates and analyzes the influence of the setpoints of the joints in the suspension guide element to the double wishbone independent suspension kinematics The paper’s result is the important premise for optimizing the suspension guide element Keywords: Suspension; kinematics; ADAMS ĐẶT VẤN ĐỀ Động học cấu dẫn hướng hệ thống treo ảnh hưởng trực tiếp đến tính an toàn điều khiển, động lực học phanh, treo lái ô tô dao động ô tô Việc khảo ảnh hưởng điểm đặt khớp đến động học phần tử dẫn hướng khó thực phương pháp giải tích truyền thống Trong nước có số cơng trình nghiên cứu, có liên quan tới hệ thống treo ô tô, chủ yếu nghiên cứu dao động, tính êm dịu, cịn động học phần tử dẫn hướng nghiên cứu Cơng trình gần tác giả cơng bố [6] khảo sát động học phần tử dẫn hướng phương pháp giải tích Ở báo trình bày ứng dụng phần mềm phân tích động học động lực học ADAMS tính tốn khảo sát ảnh hưởng điểm đặt khâu khớp đến động học phần tử dẫn hướng hệ thống treo độc lập hai đòn ngang Kết báo tiền đề quan trọng để thiết kế tối ưu phần tử dẫn hướng hệ thống treo CÁC NỘI DUNG CHÍNH 2.1 Xây dựng mơ hình tính Lựa chọn đối tượng nghiên cứu phần tử dẫn hướng hệ thống treo trước ô tô (tham khảo ô tô Toyota Land Cruiser Prado) Chọn hệ trục tọa độ xOy gốc tọa độ O mơ hình mơ hình Tọa độ ban đầu điểm bảng Bảng Tọa độ ban đầu điểm khớp phần tử dẫn hướng TT Tên điểm Tọa độ X Y Z Ghi A1; A2 124.23 653.07 125.0 A1, A2 điểm liên kết địn chữ A phía với khung xe B 291.11 685.51 0.0 B liên kết địn chữ A phía với ngỗng trục bánh xe Người phản biện: PGS.TS Trần Văn Như TS Vũ Hoa Kỳ Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019 41 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC C 439.92 197.70 0.0 C liên kết đòn chữ A phía với ngỗng trục bánh xe D ; D2 0.0 189.43 150.0 D1, D2 điểm liên kết địn chữ A phía với khung xe M 390.32 360.31 0.0 M điểm liên kết ngỗng trục bánh xe ngỗng trục E 510.32 360.98 0.0 E điểm liên kết ngỗng trục với bánh xe tâm bánh xe F 512.33 0.0 0.0 F điểm tiếp xúc bánh xe với mặt đường Hình Mơ hình mơ 2.2 Tính tốn động học 2.2.1 Tính tốn động học Giới hạn dịch chuyển bánh xe lên 100 mm xuống 100 mm Đồ thị quan góc nghiêng bánh xe (γ), dịch chuyển theo phương x (ΔXF) với dịch chuyển bánh xe theo phương y (ΔYF) hình hình di chuyển từ vị trí cao đến vị trí thấp giá trị │γ│max = 0.5o+4.01o = 4.61o Khi bánh xe lên YF = 0÷100 mm, ΔXF đạt giá trị lớn ΔXF = 1.18 mm Khi bánh xe xuống YF = 0÷-100 mm, giá trị │ΔXF│max = 9.01 mm Tổng hợp hai trường hợp bánh xe di chuyển từ vị trí cao đến vị trí thấp giá trị│ΔXF│max = 1.18 mm+9.01 mm = 10.19 mm Hình Quan hệ γ ΔYF Nhận xét: Khi bánh xe lên YF = 0÷100 mm, YF = 100 mm, γmax = 4.01o Khi bánh xe xuống, YF = -51.06 mm, γmin = -0.18o, YF = 100 mm; γmax = 0.5o Tổng hợp hai trường hợp bánh xe Hình Quan hệ ΔXF ΔYF Đồ thị quan hệ dịch chuyển điểm B, C, M, E theo phương x, y với dịch chuyển bánh xe theo phương x, y (ΔXF, ΔYF) hình hình 42 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019 LIÊN NGÀNH CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC = ΔY_A; ΔX_ D1 = ΔX_ D2 = ΔX_ D; ΔY_D1 = ΔY_D2 = ΔY_D, ta cịn tham số Các tham số dao động di chuyển hình vng hình 6, khoảng thay đổi tham số từ -50 mm đến 50 mm Bảng Tọa độ điểm sau tham số hóa Hình Quan hệ ΔXB, ΔXC, ΔXM, ΔXE theo ΔXF Điểm X Y Z A1; A2 124.2331+ΔX_A 653.0704+ΔY_A -125.0 B 291.1098+ΔX_B 685.5119+ΔY_B 0.0 C 439.9222+ΔX_C 197.7057+ΔY_C 0.0 189.43+ΔY_D 150 D1; D2 0.0+ΔX_D 2.2.2.1 Sự ảnh hưởng tham số đến giá trị lớn góc nghiêng bánh xe (γmax) a Ảnh hưởng điểm A1, A2 Hình Quan hệ ΔYB, ΔYC, ΔYM, ΔYE theo ΔYF Kết khảo sát hình Trường hợp bánh xe lên, thay đổi vị trí điểm A1, A2 |γ|max tăng lên vị trí 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 21, 22 giảm vị trí 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25 Giá trị max(|γ|max) vị trí (7.2155 độ) giá trị min(|γ|max) vị trí 25 (0.61558 độ) Bánh xe xuống, thay đổi vị trí điểm A1, A2 |γ|max giảm vị trí 18 23, cịn tăng lên vị trí cịn lại Giá trị max(|γ|max) vị trí (4.75894 độ) giá trị min(|γ|max) vị trí 18 (0.320093 độ) Hình Khoảng thay đổi tham số 2.2.2 Khảo sát ảnh hưởng vị trí khâu, khớp đến động học phần tử dẫn hướng hệ thống treo Để khảo sát ảnh hưởng vị trí khâu khớp đến động học phần tử dẫn hướng hệ thống treo, ta cần tham số hóa vị trí điểm mơ hình mơ Xem M, E, F cố định, khảo sát điểm A1, A2, B, C, D1, D2 Đặt tên tham số khảo sát tọa độ vị trí điểm A1, A2, B, C, D1, D2 là: A1(ΔX_ A1, ΔY_A1); A2(ΔX_ A2, ΔY_A2); B(ΔX_ B, ΔY_B); C(ΔX_ C, ΔY_C); D1(ΔX_ D1, ΔY_ D1); D2(ΔX_D2, ΔY_D2) Như vậy, ta có 12 tham số, nhiên A1, A2, D1, D2 đối xứng mặt phẳng xOy nên: ΔX_ A1 = ΔX_ A2 = ΔX_ A; ΔY_A1 = ΔY_A2 a Bánh xe lên Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019 43 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC b Bánh xe xuống Hình |γ| max thay đổi vị trí điểm A1, A2 b Ảnh hưởng điểm B Kết khảo sát hình Trường hợp bánh xe lên, thay đổi vị trí điểm B |γ|max tăng lên vị trí 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 21, 22 giảm vị trí 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25 Giá trị max(|γ|max) vị trí 25 (6.73958 độ) giá trị min(|γ|max) vị trí (0.641634 độ) a Bánh xe lên b Bánh xe xuống Hình |γ| max thay đổi vị trí điểm B Trường hợp bánh xe xuống, thay đổi vị trí điểm B |γ|max giảm vị trí và tăng lên vị trí cịn lại Giá trị max(|γ|max) vị trí 21 (5.15965 độ) giá trị min(|γ|max) vị trí (0.320093 độ) c Ảnh hưởng điểm C Kết khảo sát hình a Bánh xe lên 44 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019 LIÊN NGÀNH CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC b Bánh xe xuống Hình |γ| max thay đổi vị trí điểm C Trường hợp bánh xe lên, thay đổi vị trí điểm C |γ|max tăng lên vị trí 1, 2, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 23 giảm vị trí 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 25 Giá trị max(|γ|max) vị trí (4.83966 độ) giá trị min(|γ|max) vị trí (2.83004độ) Trường hợp bánh xe xuống, thay đổi vị trí điểm C |γ|max giảm vị trí 3, 8, 13, 17 22 tăng lên vị trí cịn lại Giá trị max(|γ|max) vị trí (2.10243 độ) giá trị min(|γ|max) vị trí (0.340272 độ) d Ảnh hưởng điểm D1,D2 b Bánh xe xuống Hình 10 |γ| max thay đổi vị trí điểm D1, D2 Kết khảo sát hình 10 Trường hợp bánh xe lên, thay đổi vị trí điểm D1, D2 |γ|max tăng lên vị trí 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 24, 25 giảm vị trí 1, 2, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23 Giá trị max(|γ|max) vị trí (5.2942 độ) giá trị min(|γ|max) vị trí 21 (2.5123độ) Trường hợp bánh xe xuống, thay đổi vị trí điểm D1, D2 |γ|max giảm vị trí 3, 8, 13, 17, 22 tăng lên vị trí cịn lại Giá trị max(|γ|max) vị trí (2.10243 độ) giá trị min(|γ|max) vị trí (0.340272độ) 2.2.2.2 Khảo sát ảnh hưởng tham số đến giá trị lớn độ dịch chuyển bánh xe theo phương X (ΔXF)max a Ảnh hưởng điểm A1,A2 a Bánh xe lên Kết khảo sát hình 11 Trường hợp bánh xe lên, thay đổi vị trí điểm A1, A2 ‫׀‬ΔXF‫׀‬max giảm vị trí 13 24 tăng tất vị trí Giá trị max(‫׀‬ΔXF‫׀‬max) vị trí (17.098 mm) giá trị min(‫׀‬ΔXF‫׀‬max) vị trí 24 (0.076894 mm) Trường hợp bánh xe xuống, thay đổi vị trí điểm A1, A2 ‫׀‬ΔXF‫׀‬max tăng vị trí 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 25, giảm vị trí 4, 5, ,10, 13, 14, 15, 18 ,19, 20, 23, 24 Giá trị max(‫׀‬ΔXF‫׀‬max) vị trí (34.5295 mm), giá trị min(‫׀‬ΔXF‫׀‬max) vị trí 14 (0.706303 mm) Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019 45 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC vị trí 2, 3, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 21, 22 Giá trị max(‫׀‬ΔXF‫׀‬max) vị trí 25 (31.7543 mm), giá trị min(‫׀‬ΔXF‫׀‬max) vị trí 12 (0.449302 mm) a Bánh xe lên a Bánh xe lên b Bánh xe xuống Hình 11 ‫׀‬ΔXF‫׀‬max thay đổi vị trí điểm A1, A2 b Ảnh hưởng điểm B Kết khảo sát hình 12 Trường hợp bánh xe lên, thay đổi vị trí điểm B ‫׀‬ΔXF‫׀‬max giảm vị trí 2, 13, 24 tăng tất lại Giá trị max(‫׀‬ΔXF‫׀‬max) vị trí 21 (16.6941 mm) giá trị min(‫׀‬ΔXF‫׀‬max) vị trí (0.0268753 mm) Bánh xe xuống, thay đổi vị trí điểm B ‫׀‬ΔXF‫׀‬max tăng vị trí 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, giảm b Bánh xe xuống Hình 12 ‫׀‬ΔXF‫׀‬max thay đổi vị trí điểm B c Ảnh hưởng điểm C Kết khảo sát hình 13 Bánh xe lên, thay đổi vị trí điểm C ‫׀‬ΔXF‫׀‬max giảm vị trí 3, tăng lên tất vị trí cịn lại Giá trị max(‫׀‬ΔXF‫׀‬max) vị trí (13.5079 mm) giá trị min(‫׀‬ΔXF‫׀‬max) vị trí (0.833004 mm) 46 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019 LIÊN NGÀNH CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC d Ảnh hưởng điểm D1,D2 Kết khảo sát hình 14 Bánh xe lên, thay đổi vị trí điểm D1 D2 ‫׀‬ΔXF‫׀‬max giảm vị trí 18 tăng lên tất vị trí cịn lại Giá trị max(‫׀‬ΔXF‫׀‬max) vị trí 21 (17.2559 mm) giá trị min(‫׀‬ΔXF‫׀‬max) vị trí 18 (0.925518 mm) Bánh xe xuống, thay đổi vị trí điểm D1 D2 ‫׀‬ΔXF‫׀‬max tăng vị trí 4, 5, ,10, 14, 15, 18 ,19, 20, 23, 24, 25, giảm vị trí 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22 Giá trị max(‫׀‬ΔXF‫׀‬max) vị trí 25 (32.4039 mm), giá trị min(‫׀‬ΔXF‫׀‬max) vị trí (0.320433 mm) a Bánh xe lên a Bánh xe lên b Bánh xe xuống Hình 13 ‫׀‬ΔXF‫׀‬max thay đổi điểm C Bánh xe xuống, thay đổi vị trí điểm C ‫׀‬ΔXFmax tăng vị trí 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, giảm vị trí 4, 9, 13, 14, 18 ,19, 23, 24 Giá trị max(‫׀‬ΔXF‫׀‬max) vị trí (29.4815mm), giá trị min(‫׀‬ΔXF‫׀‬max) vị trí 14 (0.358804 mm) b Bánh xe xuống Hình 14 ‫׀‬ΔXF‫׀‬max thay đổi điểm D1, D2 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019 47 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KẾT LUẬN Các kết đạt báo thể điểm sau: - Xây dựng mơ hình mơ phân tích động học phần tử dẫn hướng hệ thống treo hai địn ngang Mơ hình tham số hóa nên có khả đánh giá ảnh hưởng vị trí khớp đến động học, có khả thay đổi thơng số để tính tốn thiết kế nhiều loại phần tử dẫn hướng hệ thống treo tương tự - Ứng dụng mơ hình tính tốn động học động lực học hệ thống treo hai đòn ngang xe tham khảo ô tô Toyota Land Cruiser Prado, khảo sát ảnh hưởng vị trí khớp đến góc nghiêng dịch chuyển ngang bánh xe Kết cho thấy thay đổi vị trí điểm đặt khớp ảnh hưởng lớn đến góc nghiêng dịch chuyển ngang bánh xe tổ hợp vị trí điểm đặt cho tối ưu - Kết toán tiền đề quan trọng nhằm điều chỉnh kích thước, vị trí điểm đặt khâu khớp phần tử dẫn hướng hệ thống treo để đảm bảo góc nghiêng dịch chuyển ngang bánh xe giới hạn cho phép Theo yêu cầu thiết kế |γ| max < 56o, ‫׀‬ΔXF‫׀‬max < 4÷5 mm TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] ADAMS Full Simulation Guide (2005) [2] Advanced ADAMS/View Training Guide [3] Nguyễn Văn Khang (2007), Động lực học hệ nhiều vật thể, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, 2007 [4] S.Y Zhi and Y Luo (2011), Car Suspension Simulation and Optimization, Applied Mechanics and Materials, Vol 529, 636-640, 2014 [5] Y Wang (2011), Kinematic Analysis and Optimum Design of Double Wishbone Independent Suspension Based on Adams\View, Advanced Materials Research, Vols 314-316, 2091-2095, 2011 [6] Nguyễn Hồng Quân (2018), Khảo sát động học hệ thống treo độc lập hai địn ngang, Tạp chí Khoa học GTVT, Số 63, trang 25-31, 2018 THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ Nguyễn Đình Cương - Tóm tắt q trình đào tạo, nghiên cứu (thời điểm tốt nghiệp chương trình đào tạo, nghiên cứu): + Năm 2004: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành ô tô - máy kéo, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội + Năm 2009: Tốt nghiệp Thạc sĩ, ngành Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội + Năm 2015: Tốt nghiệp Tiến sĩ, ngành Kỹ thuật xe, Trường Đại học Giao thông Tây Nam Tứ xun - Trung Quốc - Tóm tắt cơng việc tại: Phó Trưởng khoa, Giảng viên, Khoa tô, Trường Đại học Sao đỏ - Lĩnh vực quan tâm: Kết cấu tơ, Chẩn đốn tơ, Ma sát, mịn phần khí tơ - Email: nguyencuong1111980@gmail.com - Số điện thoại: 0968900158 Nguyễn Hồng Quân - Tóm tắt q trình đào tạo, nghiên cứu (thời điểm tốt nghiệp chương trình đào tạo, nghiên cứu): + Năm 2005: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Cơ khí ô tô, Trường Đại học Giao thông Vận tải + Năm 2012: Tốt nghiệp Thạc sĩ, ngành Kỹ thuật phương tiện, Trường Đại học Bách khoa (công nghệ) Bắc Kinh - Trung Quốc - Tóm tắt cơng việc tại: Giảng viên, khoa Cơ khí, trường Đại học Giao thơng Vận tải - Lĩnh vực quan tâm: Thiết kế, sản xuất, lắp ráp ô tô, Động lực học ô tô, Đăng kiểm thử nghiệm ô tô - Email: nquan368@gmail.com - Điện thoại: 0986848028 48 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019 LIÊN NGÀNH CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC Nguyễn Thành Cơng - Tóm tắt q trình đào tạo, nghiên cứu (thời điểm tốt nghiệp chương trình đào tạo, nghiên cứu): + Năm 2005: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Cơ khí tơ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội + Năm 2009: Tốt nghiệp Thạc sĩ, ngành Cơ khí động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội + Năm 2015: Tốt nghiệp Tiến sĩ, ngành Kỹ thuật phương tiện giới, Trường Đại học Tứ Xuyên - Trung Quốc - Tóm tắt cơng việc tại: Giảng viên, khoa Cơ khí, Trường Đại học Giao thơng Vận tải - Lĩnh vực quan tâm: Động lực học ô tô, Thiết kế, tối ưu kết cấu thử nghiệm ô tơ, Giải pháp tích hợp CAD/CAE nâng cao hiệu suất trình thiết kế - Email: thanhcongoto@gmail.com - Điện thoại: 0983555685 Lê Đức Thắng - Tóm tắt q trình đào tạo, nghiên cứu (thời điểm tốt nghiệp chương trình đào tạo, nghiên cứu): + Năm 2005: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Động lực tàu thủy, Trường Đại học Thủy sản Nha Trang + Năm 2012: Tốt nghiệp Thạc sĩ, chuyên ngành Kỹ thuật động nhiệt, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - Tóm tắt cơng việc tại: Giảng viên khoa ô tô, Trường Đại học Sao Đỏ (Chí Linh - Hải Dương) - Các hướng nghiên cứu là: Nhiên liệu thay khí xả động - Email: ldt287@gmail.com - Điện thoại: 0974123579 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019 49 ... khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019 47 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KẾT LUẬN Các kết đạt báo thể điểm sau: - Xây dựng mô hình mơ phân tích động học phần tử dẫn hướng hệ thống treo hai. .. Vols 314-316, 2091-2095, 2011 [6] Nguyễn Hồng Quân (2018), Khảo sát động học hệ thống treo độc lập hai đòn ngang, Tạp chí Khoa học GTVT, Số 63, trang 25-31, 2018 THƠNG TIN VỀ TÁC GIẢ Nguyễn Đình... dụng mơ hình tính tốn động học động lực học hệ thống treo hai địn ngang xe tham khảo tơ Toyota Land Cruiser Prado, khảo sát ảnh hưởng vị trí khớp đến góc nghiêng dịch chuyển ngang bánh xe Kết cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích động học hệ thống treo độc lập hai đòn ngang,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Tọa độ ban đầu các điểm khớp của phần tử dẫn hướng - Phân tích động học hệ thống treo độc lập hai đòn ngang

Bảng 1..

Tọa độ ban đầu các điểm khớp của phần tử dẫn hướng Xem tại trang 1 của tài liệu.
Hình 3. Quan hệ giữa ΔXF và ΔYFHình 2. Quan hệ giữa γ và ΔYF - Phân tích động học hệ thống treo độc lập hai đòn ngang

Hình 3..

Quan hệ giữa ΔXF và ΔYFHình 2. Quan hệ giữa γ và ΔYF Xem tại trang 2 của tài liệu.
2.2. Tính toán động học - Phân tích động học hệ thống treo độc lập hai đòn ngang

2.2..

Tính toán động học Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 1. Mô hình mô phỏng - Phân tích động học hệ thống treo độc lập hai đòn ngang

Hình 1..

Mô hình mô phỏng Xem tại trang 2 của tài liệu.
Các tham số có thể dao động di chuyển trong hình vuông như hình 6, khoảng thay đổi của các tham  số từ -50 mm đến 50 mm. - Phân tích động học hệ thống treo độc lập hai đòn ngang

c.

tham số có thể dao động di chuyển trong hình vuông như hình 6, khoảng thay đổi của các tham số từ -50 mm đến 50 mm Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 2. Tọa độ các điểm sau khi tham số hóa - Phân tích động học hệ thống treo độc lập hai đòn ngang

Bảng 2..

Tọa độ các điểm sau khi tham số hóa Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 6. Khoảng thay đổi của tham số - Phân tích động học hệ thống treo độc lập hai đòn ngang

Hình 6..

Khoảng thay đổi của tham số Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 8. |γ|max khi thay đổi vị trí điểm B - Phân tích động học hệ thống treo độc lập hai đòn ngang

Hình 8..

|γ|max khi thay đổi vị trí điểm B Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 7. |γ|max khi thay đổi vị trí điểm A1,A2 - Phân tích động học hệ thống treo độc lập hai đòn ngang

Hình 7..

|γ|max khi thay đổi vị trí điểm A1,A2 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Kết quả khảo sát như hình 8. Trường hợp bánh xe đi lên, khi thay đổi vị trí điểm B thì |γ| max tăng lên tại  các vị trí 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 21, 22 và  giảm tại các vị trí 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20,  23, 24, 25 - Phân tích động học hệ thống treo độc lập hai đòn ngang

t.

quả khảo sát như hình 8. Trường hợp bánh xe đi lên, khi thay đổi vị trí điểm B thì |γ| max tăng lên tại các vị trí 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 21, 22 và giảm tại các vị trí 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 10. |γ|max khi thay đổi vị trí điểm D1,D2 - Phân tích động học hệ thống treo độc lập hai đòn ngang

Hình 10..

|γ|max khi thay đổi vị trí điểm D1,D2 Xem tại trang 5 của tài liệu.
Kết quả khảo sát như hình 10. Trường hợp bánh xe đi lên, khi thay đổi vị trí điểm D 1, D2 thì |γ| max tăng lên tại các vị trí 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 19,  20, 24, 25 và giảm tại các vị trí 1, 2, 6, 7, 11, 12,  13, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - Phân tích động học hệ thống treo độc lập hai đòn ngang

t.

quả khảo sát như hình 10. Trường hợp bánh xe đi lên, khi thay đổi vị trí điểm D 1, D2 thì |γ| max tăng lên tại các vị trí 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 24, 25 và giảm tại các vị trí 1, 2, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23 Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 9. |γ|max khi thay đổi vị trí điểm C - Phân tích động học hệ thống treo độc lập hai đòn ngang

Hình 9..

|γ|max khi thay đổi vị trí điểm C Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 11. ׀ΔXF׀ max khi thay đổi vị trí điểm A1,A2 - Phân tích động học hệ thống treo độc lập hai đòn ngang

Hình 11..

׀ΔXF׀ max khi thay đổi vị trí điểm A1,A2 Xem tại trang 6 của tài liệu.
Kết quả khảo sát như hình 12. - Phân tích động học hệ thống treo độc lập hai đòn ngang

t.

quả khảo sát như hình 12 Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 13. ׀ΔXF׀ max khi thay đổi điểm C - Phân tích động học hệ thống treo độc lập hai đòn ngang

Hình 13..

׀ΔXF׀ max khi thay đổi điểm C Xem tại trang 7 của tài liệu.
Kết quả khảo sát như hình 14. Bánh xe đi lên, thay đổi vị trí điểm D 1 và D2 thì ׀ΔX F׀maxgiảm tại vị trí 18  và tăng lên tại các tất cả các vị trí còn lại - Phân tích động học hệ thống treo độc lập hai đòn ngang

t.

quả khảo sát như hình 14. Bánh xe đi lên, thay đổi vị trí điểm D 1 và D2 thì ׀ΔX F׀maxgiảm tại vị trí 18 và tăng lên tại các tất cả các vị trí còn lại Xem tại trang 7 của tài liệu.
- Xây dựng mô hình mô phỏng phân tích động học phần tử dẫn hướng hệ thống treo hai đòn ngang - Phân tích động học hệ thống treo độc lập hai đòn ngang

y.

dựng mô hình mô phỏng phân tích động học phần tử dẫn hướng hệ thống treo hai đòn ngang Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan