0

tai lieu giang day tu han viet

16 16 0
  • tai lieu giang day tu han   viet

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2021, 22:19

Đất nước ta đà phát triển, kinh tế phát triển phải lo giữ gìn sắc dân tộc để tạo đời sống văn hóa h ài hịa, lành mạnh Muốn có sở tiếp nhận tinh hoa văn hoá giới đại, không l ưu tâm khai thác , nghiên c ứu tinh hoa văn hóa truyền thống đ ã lưu lại văn hóa Hán – Việt xưa Do song song v ới việc học tập ph át triển sinh ngữ( Anh, Pháp,Hàn ,… ) cần khuyến khích việc học Hán Việt nhằm tạo lớp ng ười Việt thực có sắc ri êng, lĩnh riêng Cần phải thấy phận từ ngữ Hán Việt tiếng Việt lớn Có nhiều t ài liệu nghiên cứu cho chiếm 60% chí 70% Chính v ì số lượng lớn việc học từ Hán – Việt vô quan trọng Việc đánh tiếng mẹ đẻ, đánh sắc dân tộc h òa tan theo văn hóa , ngơn ng ữ ngoại vấn đề để người làm giáo dục, nhũng người dạy môn ngữ văn nh Trước hết tìm hiểu nét tiếng Hán : Khái niệm, nguồn gốc : Chữ Hán thứ chữ người Trung Quốc sáng chế ra, l chữ Hán tộc gọi chữ Hán chũ Nho cơng cụ để truyền bá đạo Nho Sách truyền vua Phục Hiế Bát Quái nhân đặt ta chữ viết Đến đời vua Hồng Đế có sử quan Thương Hiệt nhân thấy dấu chân chim m nghĩ cách chế chữ Cách loan truyền đến ng ày sau trải qua bao lần thay đổi ( chữ n ày xưa gọi khoa đẩu vân ) Những chữ cổ lại ngày thi thấy khắc đồ đồng đời nhà Hạ cách 4000 năm Đến thời Tần Thủy Hoang có Li T làm Tam thương có 3300 ch ữ , sau Trình Diễn bày bút gỗ chấm sơn đen mà viết vải lụa,nét vng có nét đậm nét nhợt, nét to , nét nhỏ gọi l chữ Lệ Sau đại tướng Mông Điềm đem binh đánh Hung Nô b ày bút lông, mực giấy dùng ngày Bút lông mềm nhẹ viết giấy nhanh nên gọi Khải Thư Vì viết nhanh lên chữ dính với chữ sinh lối Liên Bút Tự Càng mau người ta lại muốn viết mau h ơn lên sinh lối Thảo thư Cũng năm 210 trước CN ơng Lí Tư qui định lối viết tam th ương sau CN 120 năm có Hứa Thuận làm tự điển Thuyết Văn giải Tự đ ược 10.516 chữ Năm 1716 Khang Hy tự điển đời với 40.000 chữ Cấu Tạo : Chữ Hán gồm nét đ ược cấu tạo theo phép gọi l Lục Thư = tượng hình, , hội ý , hình thanh, chuyển giả tá : a Tượng Hình : Thấy vật vẽ vật Như thấy mặt trời có lăn tăn nhấp nháy b èn vẽ b : chữ mà khio ta suy nghĩ đến nét , ta thấy ngụ ý g ì Ví dụ muốn hay người xưa vẽ gạch ngang l àm mặt đất, vẽ thêm cọc nưa cọc mặt đất cị cọc lút muốn hay cho người xưa thêm nét ngang nhỏ đính cọc hay mặt đất c Hội ý : Một chữ có nhiều ph ần, phần có nghĩa , hợp ý nghĩa th ì ý nghĩa tồn chữ Ví dụ chữ cổ có nghia xưa , cũ Ở chữ thập (10) chữ khẩu(miệng ).10 miệng đ ã nói đến cũ d hài : hài hợp,là hòa : âm Muốn đặt chữ nh chữ Hồ hồ nươc phải tìm chữ có sẵn mà âm giống hay gần giống tựa tựa âm hồ th êm thủy nước ,nếu vật l lửa thêm hỏa…… \ D Chuyển : Nhân nghĩa đen chữ n mà chuyển nghĩa đen khác hay chuyển nghĩa bóng khác mà khơng c ần đặt chữ Ví dụ : chữ v õng lưới bắt cá chuyển nghĩa mạng nhện chuyển g ì ràng buộc trần võng lưới trơi e Giả tá : mượn sai Hoặc lầm với chữ khác : luận ngữ có chữ thuyết l nói dùng nhầm cho chữ duyệt vui Xưa có ngư ời viết lộn đền ch ưa dám sửa dùng chữ có sẵn mà đọc khác âm để d ùng vào nghĩa khác ví dụ tr ường dai2co1 đọc trưởng lớn mà viết chữ làm biếng , mượn chữ giống âm mà khơng đặt chữ : Ví dụ chữ vạn 10.000 trước khơng có chữ nh ưng có chữ vạn bị cạp mà người ta không đặt chữ cho 10.000 m lấy chữ vạn l bọ cạp có vẽ hai với nhọn để v iết vạn 10.000 cách viết chữ Hán : Chữ Hán nhiều nét có h ình dạng khác hợp th ành , phân thành loại sau : nét chấm nét ngang nét sổ nét phẩy nét mác nét móc câu nét gãy nét xốc nét quẹt Phép viết sau : nét phần trước , sau nét phần trái trước phải sau nét phần ngang truoc, sổ sau nét phần trước, sổ sau nét phần trước sau Yêu cầu : A ngang phải ngay, sổ phải thẳng b ngang phải nhỏ nét sổ chút c chữ nét phải viết nhỏ cỡ nh ưng đậm chữ nhiều nét phần tả phần hữu nên viết đầu chân d.Nếu phần tả khơng thể cân phần hữu, th ì nên so cho đầu e phần hữu cân phần tả th ì nên so cho bắng chân Sự hình thành từ ngữ Hán –Việt từ vựng Tiếng Việt : Sự tiếp xúc ngôn ngữ H-v thời th ượng cô, tiếp xúc qui mô l ưu lại sâu đậm kể từ triệu Đà xâm lược Âu Lạc , l từ lúc nhà Hán đặt móng hộ Giao Chỉ Cửu Chân 938 Về mặt xã hội :phai kê đến thâm nhậpcủa người Hán vào hoạt động quan xã hội Vn phận lớn kiều nhân (kẻ theo b ,kẻ bị lưu đầy ,kẻ sang lánh nạn , hàng vạn binh lính , h àng vạn thường dân bị đưa di dân sang VN Về mặt văn hóa thời kì truyền bá mạnh mẽ văn hóa Hán làm cho văn hóa Hán thấm sâu vào xã hội VN.Lực lượng góp phần Hán hóa đắc lực tr ước hết máy thống trị quan lại ng ười Hán nắm tầng lớp kiều nhân Hán có uy Hai thái thú đẩy mạnh sách đồng hóa nhân dân Việt Nam theo văn hóa phong kiến Trung Quốc l Tích Quang Nhâm Diên.Mã Vi ện người có âm mưu làm cho x ã hội VN thêm Hán hóa Rồi đến thời Đơng hán th ì việc học hành đẩy mạnh thêm bước với chủ trì Sĩ Nhiếp , người tơn « nam giao học tổ » Qua giáo dục nho giáo , phật giáo, đạo giáo đ ược phổ biến qua giáo dục v thi cử gia cấp phong kiến VN đ ã xuất tầng lớp trí thức am hiểu Hán học v thông qua Hán học nắm Nho giáo, Phật giáo giai đoạn n ày tiếng Hán giữ vai trị thống cơng việc hành giáo duc, văn h ọc Sau thời kì Bắc thuộc thời kì độc lập làm chủ Ở thời kì nảy tiếng Hán giữ vai trị thống giấy tờ h ành chính, giáo dục ,thi cử văn chương M ặc dù có minh quân v bậc sĩ phu có ý thức đề cao vai tr ò tiếng Việt Địa vị tiếng Hán bị lung lay Pháp đặt móng thống trị Vn Tuy tiếng Hán có ảnh h ưởng vộ quan trọng tới tiếng Việt nh ưng học tiếng Hán người Việt có lối đọc riêng khơng giống với tiếng Trung Quốc Ngay việc dùng chữ Hán sáng tác th văn ông cha ta c ũng có lối diễn đạt ri êng khơng hẳn hồn tồn rập khuôn Trung Quốc ý nh lời Ngồi từ Hán Việt VN cịn biết lợi dụng chữ Hán để l àm giàu thêm tiếng Việt Bằng cách dựa vào tạo thêm từ , vừa phong phú nghĩa vừa thích hợp với lối cấu tạo từ dân tộc Bộ tiếng Hán : Quyển tự điển đầu ti ên đặt theo l Thuyết Văn Giải Tự Hứa Thuận chia 540 có nhiều chữ có lại chữ không Nên sau người ta bỏ chữ v khác có khơng ăn nhập tí Đến thời Minh bỏ h ơn 300 214 bộ.đến thời nhà Thanh Khang Hi tự điển đời đặ t 214 : Bộ : Bộ : sổ móc Bộ phiệt : phẩy Bộ triệt : cỏ mọc Bộ bát : tám Quynh : trống rỗng Cân : khăn Kỉ : ghế Yểm : mái nhà Lực : sức Dực : bắn Phương : hộp ất : cong chủ : chấm Bộ đầu : chấm sơn : núi xuyên : sông cổn : sổ nhị : hai Bộ nhân : người nhập : vào cơng : thơ Kỉ : Băng : giá Yêu : đao : dao củng : chấp tay Chủy : thìa , muỗng Kệ : đầu chim Mịch : che Can : phạm khảm : dẫn : bước dài Bao : bao Cung : cung hệ : che cất Sam : lông dài Bốc : bói Qua : mác Khư : gian , riêng Chi ; cành Vi ; vòng Dẩu ; đấu Truy : đến sau thập : 10 tâm : lòng Hán : sườn núi thủ : tay ; miệng văn ; nét sĩ : trị phương : vng xích : bước tiết : tin, mắt tre hộ : cửa ngõ hựu : lại phộc : đánh nhẹ thổ : đất cân ; rìn ; chậm Vô : không Dai : to Nguyệt : trăng Miên : mái nhà Chỉ : dừng Uông : khom lưng Vô : dừng tịch : tối viết : tử : khiếm : thiếu tiểu : nhỏ thù : gậy Tỉ : so sánh sam : lông dài nữ : gái mộc : thốn : tấc đãi : xấu thi : thây lập : đứng Mao : lông Mể gạo Thủy : nước Võng : lưới Phụ : cha Lão : già Phiến : thẻ Nhĩ : tai trúc : tre khí : phữu : bình sành trảo : móng vũ : cánh tường : ván lỗi : cày ngưu : trâu bò thị : họ mịch : tơ nhỏ Hỏa : lửa dương : dê Hào : giao nhi : mà nha : duật : bút Khuyển : chó Thần : Qua : dưa Cữu : cối Sanh : sống Chu : thuyền nhục : thịt huyền : đen chí ; đến Cam : Xuyển : ngang trái điền : ruộng ngọc : ngọc tự : từ ngõa : ngói thiệt : lưỡi dụng : dùng cấn : bền vưng Sơ : đủ chơn Thảo : cỏ Bạch : trắng Huyết : máu Mục : mắt Á : che Thạch : đá sắc : màu bát : rời Trùng : sâu trùng Mãnh :chén đĩa y : áo Thỉ : tên giác : sừng tật : bệnh tật hổ : hùm Bì ; da hành : Mâu : giáo kiến : thấy thị : bảo , dạy Ngơn : nói nhữu : dấu chân thú cốc : hang Hòa : lúa Thỉ : heo Bối : sò Hương : thơm Túc : chân Cao : cao huyệt : hang dậu : hột đậu Trỉ : lồi sâu khơng chân thực : ăn thủ : đầu Xích : đỏ tẩu ; chạy, mã : ngựa cốt : xương thân : thân xa : xe biểu ; tóc giai sô xuống Tân : cay Sưởng : rựu nếp ấp : khu đất Ngư : cá Lý : hàng dặm Kim : vàng đấu : tranh sước : mau quỉ : quỉ quái biện :chia rẽ , phân xử ngư : cá lộc : hưu nai thần : sớm Lịch : nồi có chân giạng dậu : dậu điểu : chim lỗ : muối tự nhiên trường : dài Mơn : cửa Hồng : vàng Chuy :chim đuôi ng ắn Chỉ : may áo Phi : trái , không ph ải ma : gai đãi : đuổi bắt, kịp hắc : đen : xanh đỉnh : đỉnh phụ : gò đống thử : lúa kê vũ : mưa mãnh : loại cóc diện : mặt Cổ : trống Vi : da mềm Tề : chỉnh tề Hiệt : đầu Qui : rùa cách : da tỵ : mũi âm : tiếng long : rồng phi : bay thử : chuột cữu : rau hẹ xỉ : phong : gió thược : ống sáo có lỗ Yếu tố Hán Việt : A khái niệm : yếu tố Hán Việt l yếu tố gốc Hán, âm tiết , phát âm theo cách đọc Hán Việt dùng để cấu tạo từ yếu tố Hán Việt tương đương với chữ Hán Trong tiếng Việt có khoảng 3000 yếu tố hán Việt yếu tố Hán Việt có nghĩa hoăc nhiều nghĩa B phân loại : chia làm loại a Yếu tố Hán Việt dùng độc lập với cương vị từ, yếu tố l từ tiếng Việt nh đông ,tây, hoa , trái , th ắng , … b.yếu tố hán Việt không đ ược dùng độc lập với cương vị từ mà thánh tố cấu tạo từ : sơn(núi) Mã ( ngựa), tiếu( cười ), du( chơi), C H iện tượng đống âm : Hiện tượng yếu tố Hán Việt đâm nét , đ ược viết bàng chữ Hán khác chữ quốc ngữ chi có 1, dễ gây nhầm lẫn Ví dụ nh ư: Thị 1: chợ Thị : thích (thị hiếu) Thị : nhìn Thị : , (thị phi, ) Thị : theo hầu Phụ : cha Phụ :đàn bà , vợ Phụ : đảm nhận ( phụ trách ) Phụ : thêm vào Phụ : giúp đỡ , iup1 th êm vào ( phụ trợ ) Ngồi cịn có tượng đồng âm yếu tố hán Việt với yếu tố phi Hán Việt nh “đường” loại thưc phẩm với đường yếu tố phi Hán Việt đường … D Hiện tượng đồng nghĩa : Đây tượng mang đậm nét yếu tố Hán Việt v yếu tố phi hán Việt Có người thống kê cho số lượng yếu tố Hán Việt có khoảng 75% l yếu tố phi Hán Việt đống nghĩa Tại ? lí giải theo nguy ên nhân sau : tiếp nhận từ HV th ì cha ông ta tiếp nhận chỉnh thể từ gốc Hán tức l tiếp nhận tất th ành tố cầu tạo từ.Khi tiếng Việt có sẵn yếu tố phi hán Việt giữ cương vị từ rôi yếu tố HV tương ứng giữ cương vị yếu tố cấu tạo từ Nhiều trường hợp tiếng việt có sẵn yếu tố phi hán Việt giữ c ương vị từ tiếp nhận yếu tố HV đống nghĩa với c ương vị từ nhu cầu phong cách : Ví dụ : lệ (rơi lệ ) nước mắt Nguyệt (bóng nguyệt) bóng trăng Một điều đáng ý l cặp yếu tố HV đồng nghĩa biến thể ngữ âm cách đọc Hvđối với chữ Hán biến thể ngữ am nhiều nguyên nhân: Do kiêng húy vua chúa , h ọc hàng vua chua, quan lại , người lực : Thanh Hoa chuyển thành Thanh Hóa, c ầu Hoa chuyển th ành cầu Bơng Cao Bình chuyển thành Cao Bằng ( kị húy nguyễn quang b ình tức nguyễn huệ Quảng Nghĩa chuyển th ành Quảng Ngãi kiêng tên Hoằng nghĩa vương nguyễn phúc thái … Do phát triển ngữ âm tiếng Việt : Thu phục thành thâu phục Chu sa châu sa Hiện tương chuyển u sang âu tìm thấy số từ phi hán Việt m dấu vết nhiều phương ngữ : Tru trâu Su sâu Trù trầu Nước nác Lửa lả Có thể tìm thấy lời nă tiếng nói nhân dân thơn Tân B ình thiệu Ngọc – Thiệu Hố – Thanh Hóa Hoặc tràng thành trư ờng Dàng thành đường Lạng lượng Bảng từ Hán Việt Mở rộng : Yếu tố Hán – Việt A Á Nghĩa Dựa vào,nhờ vào, dựa theo 1.Thứ ,dưới bậc gần ,xấp xỉ Tên năm châu câm tiếng quạ kêu Từ chứa yếu tố Hán Việt A dua Á hậu, kim Á nhiệt đới Chấu À Ác xấu , không tốt, trái với thiện gây đau khổ cho người khác dữ, ghê rợn, Ác cảm, ác ý Ái 1.Bụi bặm buồn thảm yêu, thương Trần Ai oán Ái quốc , nhân ái, An Án n , khhơng có nguy hi ểm Cái bàn An lành, bình an Ai Độc ác,ác ơn Ác liệt,ác tính Anh tên chung loài hoa phần tinh túy tài giỏi Bóng 1.dằn ép bước lại gẩn Con vịt tiếng kín, ngâm, khong l ộ hai nguyên lí đất trời từ hai mặt đối lâp Uống long lo lắng, chu đáo , quan tâm băn khoan, day d ứt in phù hiệu vua hơp Tránh đi, dấu đi,kín đón tiếp chỗ đất nhỏ,huyên xã, làng 1.nhỏ, sinh 2.trẻ nhỏ Sóng 1.bác, người lớn tuổi Tinh anh Anh tài Bác học Đổ bác Bái rộng đánh bạc đánh,tát,đánh mỏng manh,bạc bẽo Trăm 1.trắng 2.bày tỏ, nói rõ,rõ ràng 3.có tính chất phản động 1.chê bai 2.đuổi trừ, gạt bỏ Thải Lạy Bại Bàn Hư hỏng, thua, đổ bể gạn hỏi Thất bại ảnh Áp Âm ẩm Ân ấn ẩn ấp ấu Ba Bá Bác Bạc Bách Bạch Bài ảo ảnh Đàn áp Áp sát Âm Âm mưu Âm dươn Âm lịch, âm phủ ẩm thực Ân cần Ân hận ẩn ấu thơ, ấu trùng nam phụ lão ấu Ba đào Bạc phận Bách chiến Bạch cầu,bạch diện Tự bạch,bộc bạch Bạch vệ Bài bác,bài ngoại Bài tiết Bán nửa Vừa có tính chất n ày, vừa có tính chất 1.gốc nguồn gốc, nguyên vốn Thuộc sác vở, tập giấy có h ình mang nội dung định đơn vị Cái bọc Bán nguyệt Bát Bạt Băng 1.chăm sóc, giữ gìn 2.chịu trác nhiệm qui : Đủ , không thêm cách đột ngột 1.tám Nhảy qua, cất nhắc l ên Giá lạnh, Bảo vệ, bảo mẫu Bảo hành Bảo kiếm, gia bảo Bão hòa Bạo lực, bạo tàn Bạo bệnhh Bát giác Đề bạt Bằng Bạn bè Bần Bất Bí Bi Bị Nghèo, thiếu thốn Chẳng, khơng Kín Thương xót 1.Đầy đủ, phịng bị mắc phải thứ đá xanh biếc màu biếc 1.bên cạnh,bờ sông 2.chỗ giáp giới Hai ngựa kèm 1.thay đổi khác , không thấy 3.việc bất ngờ xảy khôn hay Tranh luận điều phải trái Bần hàn Bất đồng Bí ẩn Bi Chuẩn bị Bị bệnh Ngọc bích chia tách rời, lìa khơng để lại dấu vết, tăm Khu biệt, phân biệt Vĩnh biệt, biệt li Biệt tích Bản Báo Bảo Bão Bạo Bích Biên Biền Biến Biện Biệt Bán sơn địa Căn bản, nhân Tư Bản thân Văn bản, kịch In nhiều Biên giới Biền ngẫu Biến chuyển,diễn biến Biến Tai biến bày ra, thể bên 3.bảng ghi hạng mục,số liệu dụng cụ đo Bài văn tấu lên vua Biểu cảm, biểu lộ, phát biểu Niên biểu, Phong vũ biễu, nhiệt biểu Dâng biểu Binh Lính Bình 1.bằng phẳng 2.ngang , 3.thường, vừa phải 4Yên ổn, khơng có xáo động dep n Bình địa Bình quyền,bình quân Bình thường, bình dân Bình an,thái bình Bình định Bố 1.vải 2.tuyên cáo ra, chia bày 1.bước, 2.trình độ 1.mặt sau, phía sau, mặt trái cải, vật quý báu lớp người 1.quay lưng lại với nhau, trái ngược Gấp lên nhiều lần Chạy theo 1.cưỡng hiếp chật hẹp Bao bố Bố cáo, tuyên bố Bách Bộ Bối cảnh Bảo bối Tiền bối Phản bội Cá Các 1.đơn độc ,riêng lẻ Mọi cái, nhiều Cá nhân Cách 1.Phương thức 2.phân cách bên 3.Trở ngai làm cho l ại,tốt ăn xin cấp cho Cách làm Chia cách Gan 1.phần chính, phần quan vật có lực 3.làm chi Can đảm, tâm can Cán bộ, cốt ván Bộ Bối Bội Bôn Bức Cái Can Cán Cảng Cửa biển, chỗ nước sông chia nhánh Gấp bội Bôn ba Cải cách Cái bang Tài cán Mẫn cán, cán 1/ đêm Cảnh Cao Cáo Căn Cầm Cải Cấm Cân Cận Cần Cấp Cập Cầu Cấu Cô Cố canh phòng làm cho ngưởi ta ý cảnh ngộ gặp phải phong cảnh cao bán giá đắt Cảnh giới, cảnh sát Cảnh báo, cành cáo 1.cho biết tố kiện, buộc tôị rễ gốc việc phận vật thể nơi liên kết phận 1.đàn chim bắt giữ Tay đổi khác 1.cấm khơng cho làm 2.giam 3.tránh 4.chỗ vua Khăn lau tay , khăn chít đ ầu 1.gần 2.thân thiết 3.tầm thường quê mùa 1.chăm chỉ, siêng 2.phục vụ, giúp 1.mau gấp, khẩn thiết 2.khơn khéo 1.đạt đến, kịp 2.với , 1.xin,địi hỏi 2.mong , muốn, theo đuổi khối tròn làm ,tạo thành liên kết phận cũ cớ, nguyên nhân xấu chết Thơng cáo, cáo phó Cáo giác, tố cáo Căn Căn nguyên,di că n Căn cơ, não Phong cẩm, vĩ cầm Ggia cầm Cầm nã thủ, giam cầm Cải tạo, hối cải Cấm Cấm cung Đường cấm Cung cấm Cân đai Cận thị Thân cận Thiển cận Cần cù Cần vương Khẩn cấp Cập nhật, cập kê Cầu cứu, u cầu Cầu tồn, cầu nguyện Hình cầu Cơ cấu, hư cấu, cấu trúc Cô độc, độc thân Cố nhân Sự cố Quá cố Cổ Công Cốt Cụ Cung Cùng Cư Cự bền kiên định vốn, nguyên có chủ tâm 1.Xưa,cũ, đời xưa kích thích, làm cho ph ấn chấn nhô lên ông, tước thứ than bậc chức tước pk thuộc nhà nước tập thể thuộc chung, thừa nhận 4.khơng bí mật, cho nhiều người biết khơng thiên vị 6.thợ 7.lao động, làm việc sức ld bỏ để lảm việc Đơn vị tính sức lao động 10 khoản tiền cải vật chất trả công cho ld l àm thuê 11 đánh tiến đánh, trái với thủ Xương đói móng máy Dịp may mắn kinh hãi đồ đạc có đầy đủ kính cẩn cấp cho cung để bắn nhà lớn ngũ âm cuối hết tìm tịi, nghiên cứu khốn khổ 1.ở 2.chứa, trữ 1.to lớn Cố định, kiên cố Cố thủ Cố hữu Cố ý Cổ nhân, cồ tích Cổ động Cổ trướn Công chúa, công tử Công lập, công khố Công cộng, công pháp Công khai Công bằng, công tâm Công nhân Khởi công , phân công Nhân công Làm công Làm không công Phản công Bạch cốt tinh Cơ cực, hàn Cơ , sở Động cơ, giới Cơ hội Dụng cụ Cụ thể Cung phụng Cung cấp Cung tên Cung điện Ngũ cung Tận Cùng khổ Định cư Cự phách Cử Cực Cước Cương Cường Cứu Chân Cừu Chất Châu Chế Chấp Chi Chí chống lại, phản đối Chống cự 1.cất lên 2.nổi dậy,đẩy lên tiến cử, tiến dẫn 1.rất, lắm, cuối Hai đầu trái đất đầy, xấu 1.ống chân đường cứng mạnh nhiều chút giúp đỡ chạy chữa vớt khỏi nơi tai nạn Thực, không giả dối 1.thù hằn giận hờn Người đối địch 1.vật thể 2.tính chất 3.gạn hỏi 4.Thật , phát 1.Màu đỏ, son 2.cồn , bãi đại lục 1.phép định ra,làm ra, đặt 2.chống lại làm cầm nắm kiên trì, mực thực ủng hộ điều khiển tiêu dùng vào việc phần phận nhỏ thứ cỏ thơm đến , rất, nhất, to lớn ý muốn , ý riêng Cử đầu Tiến cử Vô cực Cực nam Cực hình Quyền cước Cước Kim cương Cường quốc Cứu trợ Cấp cứu Chân thật, chân dung Cừu thù Cừu địch Tinh chất Chất vấn Chân chất Châu sa Châu lục Quy chế, pháp chế Cưỡng chế Chế tạo Chấp bút, chấp Cố chấp, tranh chấp Chấp hành Chi viện Chi phối Chi phí, chi tiêu Chi nhánh, kim chi Thậm chí, chí tình Chí khí Ý chí Chỉ Chiến Chỉnh Chinh Chính Chỉnh Chú Chủ Chu Chuẩn Chun 1.ngón tay 2.làm cho người ta nhìn thấy, nhận cách hướng tay vật d ùng làm hiệu phía 3.làm cho thấy, cho biết nêu cho biết, biểu thị Người có vai vế trọng vọng Đánh nhau, tranh thua 1.Trọn vẹn, đầy đủ ngắn , có trật tự 3.sửa lại cho ngy ngắn, cho 1.hành trình xa đánh thẳng, chuẩn mực thời điểm phải quan trọng cả, thuộc bản, trái với phụ thẳng, đắn đạo lí biểu thị ý nhấn mạnh có thứ tự ngắn đặt lại để ý đến ghi chép giải nghĩa người chủ, cốt cán cơng việc 2.chun 1.vịng trịn 2.sự lặp lặp lại có tính chất thường xuyên 3.Trọn đủ đầy đủ, cẩn thận, không s suất phép tắc để đo mặt Điểm Chỉ đường, hướng để lòng vào việc chuyên mặt Chuyên tâm Chuyên nghiệp Chỉ dẫn, giáo Đặc Tiên Chiến đấu , chiến tranh Chỉnh thể, hoàn chỉnh Chỉnh tề Chấn chỉnh Trường chinh Xuất chinh, chinh chiến Chính xác, t ả Chính ngọ Chính diện Chính khóa Chính nghĩa Cính Chỉnh thể, hồn chỉnh Chỉnh tế Tu chỉnh, chấn chỉnh Chú ý đến Chú thích Chủ tướng Chủ cơng Chu vi, chu du Chu kì, chu trình Chu niên Chu tất, chu tồn Chuyển Chung Chúng Chư Chứng Dã Dạ Danh Di động đậy lăn truyền dời chỗ khác Cái chuông đồ đựng rựu cuối cùng, hết, chết ,trọn ven 1.nhiều, đông,trái với 2.số đông người 3.đại từ số nhiều thứ số nhiều Chỉ số lượng nhiều , xác định Bằng chứng 1.Đồng nội, nơi cách dân cư tương đối xa 2.Tàn bạo, khơng kề đến đạo lí Đêm Tên Tiếng tăm, tiếng 1.người chết để lại (tinh dịch) tự chảy mà không tự chủ để lại sau Chuyển chỗ Chung thủy, lâm chung Hợp chúng quốc Công chúng Của chúng Chúng Chư hầu, chư vị Chứng cớ, dẫn chứng Dã ngoại, điền dã, việt dã(việt nghĩa « vượt »),, hoang dã, dã thú Dã man, dã tâm Dạ hội, hương Danh bạ, bút danh, địa danh Danh nhân, danh tướng Di cảo, di chỉ, di chúc, di sản, Di tinh Di họa, di hoạn TỐNG HOÀNG LINH ... Tự đ ược 10.516 chữ Năm 1716 Khang Hy tự điển đời với 40.000 chữ Cấu Tạo : Chữ Hán gồm nét đ ược cấu tạo theo phép gọi l Lục Thư = tượng hình, , hội ý , hình thanh, chuyển giả tá : a Tượng Hình... sau người ta bỏ chữ v khác có khơng ăn nhập tí Đến thời Minh bỏ h ơn 300 214 bộ.đến thời nhà Thanh Khang Hi tự điển đời đặ t 214 : Bộ : Bộ : sổ móc Bộ phiệt : phẩy Bộ triệt : cỏ mọc Bộ bát : tám... thấy thị : bảo , dạy Ngôn : nói nhữu : dấu chân thú cốc : hang Hòa : lúa Thỉ : heo Bối : sò Hương : thơm Túc : chân Cao : cao huyệt : hang dậu : hột đậu Trỉ : lồi sâu khơng chân thực : ăn thủ
- Xem thêm -

Xem thêm: tai lieu giang day tu han viet ,

Hình ảnh liên quan

7. Bảng từ Hán Việt Mở rộng : - tai lieu giang day tu han   viet

7..

Bảng từ Hán Việt Mở rộng : Xem tại trang 8 của tài liệu.
5 sác vở, tập giấy có hình mang nội dung nhất định - tai lieu giang day tu han   viet

5.

sác vở, tập giấy có hình mang nội dung nhất định Xem tại trang 10 của tài liệu.

Từ khóa liên quan