0

Bài đọc 4. Điểm lại Báo cáo Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam

33 12 0
 • Bài đọc 4. Điểm lại Báo cáo Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:28

Chѭѫng trình hӛ trӧ lãi suҩt ÿã ÿѭӧc thӵc hiӋn vào ÿҫu năm 2009 trong gói kích c ҫu cӫa Chính phӫ ÿã giúp tái tài trӧ nhanh chóng cho các khoҧn nӧ (chӫ yӃu là nӧ ngҳn h ҥn) ÿã ÿѭӧc vay[r] (1)ĈIӆM LҤI Báo cáo Cұp nhұt Tình hình Phát triӇn Kinh tӃ ViӋt Nam BÁO CÁO CӪA NGÂN HÀNG THӂ GIӞI Hӝi nghӏ giӳa kǤ Nhóm tѭ vҩn nhà tài trӧ cho ViӋt Nam (2)           (3)Tӌ GIÁ HӔI ĈOÁI LIÊN NGÂN HÀNG:US$ = VND 18,544 NĂM NGÂN SÁCH CӪA CHÍNH PHӪ: tháng Giêng ÿӃn 31 tháng 12 DANH MӨC CÁC TӮ VIӂT TҲT ASEAN CPI HiӋp hӝi quӕc gia Ĉông Nam Á ChӍ sӕ Giá tiêu dùng FDI Ĉҫu tѭ trӵc tiӃp nѭӟc GDP Tәng sҧn phҭm quӕc nӝi IMF ODA (4)i MӨC LӨC Vѭѫn Lên Tӯ Khӫng Hoҧng……… LiӋu Tăng Trѭӣng Có Chӳng Lҥi Khơng ? ……… Xuҩt Khҭu Phөc Hӗi Trӣ Lҥi……….……… Nhұp Khҭu Còn Phөc Hӗi Mҥnh Hѫn……… … Xu Hѭӟng Trong Ngoҥi Thѭѫng……… 11 Phөc Hӗi Các Dòng Vӕn Vào ViӋt Nam……….……… 12 Cán Cân Thanh Toán ……… 13 Quҧn Lý TӍ Giá……… 15 Nhӳng ĈiӇm DӉ Bӏ Tәn Thѭѫng cӫa Khu vӵc Ngân hàng……… 16 Thҳt Chһt TiӅn TӋ……… 18 Cӫng Cӕ Tài Khóa………… ……… 20 BӅn Vӳng Nӧ Cơng…… 21 LiӋu Lҥm Phát Có Gia Tăng ? ……… ……… 22 Theo Hѭӟng Nào Ĉây? ……… 24 TriӇn Vӑng Năm 2010……… 26 Bҧng biӇu Bҧng 1: Thu nhұp tӯ mһt hàng xuҩt khҭu chính……… Bҧng 2: Giá trӏ nhұp khҭu mһt hàng chӫ lӵc ……….………… 10 Bҧng 3: Cán cân thѭѫng mҥi vӟi bҥn hàng chính………. 11 Bҧng 4: Ĉҫu tѭ trӵc tiӃp nѭӟc ngoài……… 12 Bҧng 5: Cán cân toán, giai ÿoҥn 2007-2010……… 14 Bҧng 6: Quҧn lý tӍ giá……… 16 (5)ii Hình vӁ Hình 1: Tăng trѭӣng GDP theo q……… Hình 2: Ĉóng góp vào tăng trѭӣng GDP………. Hình 3: Thay ÿәi cѫ cҩu theo thӡi vө……… Hình 4: Thay ÿәi GDP Q1 hàng năm……… Hình 5: Tăng trѭӣng xuҩt khҭu giӳa quý trѭӟc ÿây (trung bình trѭӧt)………. Hình 6: Xuҩt khҭu mӝt sӕ hàng ngun liӋu nơng sҧn……… Hình 7: TӍ giá giӳa VND ÿôla Mӻ……… 15 Hình 8: Lãi suҩt cӫa Ngân hàng Nhà nѭӟc……… 18 Hình 9: Các cân ÿӕi tiӅn tӋ……… ….……… 19 Hình 10: ChӍ sӕ giá tiêu dùng so vӟi kǤ … 23 Hình 11: Giai ÿoҥn lãi suҩt cao ………. 25 Hình 12: Lãi suҩt liên ngân hàng……….…… 26 Hình 13: TӍ giá cӫa ÿӗng tiӅn khu vӵc……… 27 (6)1 TÓM TҲT ViӋt Nam ÿã vѭӧt qua khӫng hoҧng kinh tӃ tài tồn cҫu tӕt hѫn so vӟi nhiӅu nѭӟc khác GDP tăng 5,3% năm 2009 ÿó quý IV ÿã ÿҥt mӭc 6,9% Vӟi mӭc 5,8%, tӕc ÿӝ tăng trѭӣng quý I năm 2010 ҩn tѭӧng, nhѭng chѭa có khҷng ÿӏnh ý kiӃn cho rҵng tăng trѭӣng ÿang chӳng lҥi Xuҩt khҭu năm 2009 giҧm, lҫn ÿҫu tiên kӇ tӯ tiӃn hành ÿәi mӟi kinh tӃ, nhѭng mӭc suy giҧm vүn thҩp hѫn nhiӅu nѭӟc khác khu vӵc ĈӃn nay, tăng trѭӣng xuҩt khҭu ÿã phөc hӗi bҵng khoҧng 30% tӕc ÿӝ tăng trѭӣng hàng năm cӫa giai ÿoҥn trѭӟc khӫng hoҧng Lҥm phát ÿã giҧm tӯ 19,9% năm 2008 xuӕng cịn 6,5% năm 2009 Mһc dù có mӝt sӕ dҩu hiӋu ÿáng lo ngҥi vӅ khҧ bùng phát lҥm phát vào cuӕi năm 2009 ÿҫu năm 2010, nhѭng cho tӟi nay, mӭc tăng chӍ sӕ giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng vүn dӯng ӣ mӭc vӯa phҧi CNJng nhѭ nhӳng năm trѭӟc, không xҧy khӫng hoҧng ngân hàng, cho dù vүn nhiӅu bҩt әn kinh tӃ vƭ mơ Nhӳng kӃt quҧ tích cӵc chӫ yӃu nhӡ phӫ ÿã quyӃt tâm phҧn ӭng kӏp thӡi trѭӟc tình hình kinh tӃ thay ÿәi Trong vòng chѭa ÿҫy ba năm, nӅn kinh tӃ ViӋt Nam ÿã chuyӇn tӯ tình trҥng tăng trѭӣng ÿӅu ÿһn sang phát triӇn nóng, rӗi әn ÿӏnh hóa ÿӃn kích cҫu cuӕi tái cân bҵng nӅn kinh tӃ Khi tình hình thay ÿәi, phӫ ÿã khơng mҩt nhiӅu thӡi gian ÿӇ ÿiӅu chӍnh sách Trong mӝt sӕ trѭӡng hӧp, sӵ thay ÿәi ÿịi hӓi phҧi sӱ dөng biӋn pháp khơng thӕng, chҷng hҥn nhѭ sӱ dөng trái phiӃu bҳt buӝc ÿӇ xӱ lý nӕt nhӳng khoҧn chѭa tốn chҩm dӭt tình trҥng bong bóng giá tài sҧn, hay nhѭ sӱ dөng chѭѫng trình hӛ trӧ lãi suҩt cho phép doanh nghiӋp nhanh chóng trҧ nhӳng nӧ mà hӑ ÿã phҧi vay vӟi nhӳng ÿiӅu khoҧn hӃt sӭc khҳc nghiӋt Gҫn ÿây hѫn, gói kích cҫu rҩt lӟn, kӃt hӧp chѭѫng trình miӉn giҧm thuӃ vӟi tăng chi tiêu phӫ tăng trѭӣng tín dөng nhanh ÿã thành cơng viӋc kích thích cҫu nӝi ÿӏa trì tăng trѭӣng kinh tӃ Thành cơng cịn ÿáng kӇ hѫn nӃu biӃt rҵng xuҩt khҭu hàng hóa dӏch vө vүn chiӃm khoҧng 67% GDP bӏ cuӝc khӫng hoҧng tҩn công năm 2009 (7)2 không cҫn thiӃt viӋc ÿiӅu chӍnh lãi suҩt ÿã kéo dài thêm cuӝc vұt lӝn cӫa phӫ nhҵm әn ÿӏnh thӏ trѭӡng ngoҥi hӕi Tuy khơng có khӫng hoҧng ngân hàng song nhӳng bҩt әn vӅ kinh tӃ vƭ mơ thay ÿәi sách hai năm qua cNJng ÿã tҥo rӫi ro cho hӋ thӕng ngân hàng Trong ÿó, nѭӟc khơng làm tӕt ÿѭӧc nhѭ ViӋt Nam hұu quҧ cӫa cuӝc khӫng hoҧng toàn cҫu lҥi thu hút vӕn ÿѭӧc tӕt hѫn So vӟi nѭӟc này, mһc dù chӍ sӕ VN Index tăng 57% năm 2009, ViӋt Nam vүn không tiӃp nhұn ÿѭӧc luӗng vӕn ÿҫu tѭ gián tiӃp ÿáng kӇ Các nѭӟc khác khu vӵc ÿang chӭng kiӃn viӋc lên giá ÿӗng bҧn tӋ thu hút ÿѭӧc luӗng vӕn vào, ViӋt Nam vүn phҧi vұt lӝn ÿӇ ngăn chһn sӵ mҩt giá nhanh chóng hѫn ÿӗng bҧn tӋ cӫa Và lãi suҩt chênh lӋch rӫi ro quӕc gia cӫa ViӋt Nam vүn cao so vӟi nhӳng nѭӟc mà tình hình kinh tӃ chung khӫng hoҧng chҳc chҳn không tӕt nhѭ ViӋt Nam NiӅm tin vào tiӅn ÿӗng ÿang lҩy lҥi dҫn, nhѭng ÿáng lӁ có thӇ ÿѭӧc khơi phөc sӟm hѫn nӃu phӫ cho phép lãi suҩt tiӅn ÿӗng ÿѭӧc ÿiӅu chӍnh theo thӏ trѭӡng Khác biӋt giӳa kӃt quҧ kinh tӃ mӭc trung bình sӵ ÿánh giá dѭӟi mӭc trung bình cӫa thӏ trѭӡng cho thҩy ý nghƭa quan trӑng cӫa viӋc cӫng cӕ kinh tӃ vƭ mô cҧi thiӋn trao ÿәi ÿӕi thoҥi vӅ lӵa chӑn sách Cӫng cӕ kinh tӃ vƭ mô ÿѭӧc thӇ hiӋn ӣ viӋc nâng cao lӵc dӵ báo ngân sách, phát hành thành công trái phiӃu phӫ theo kӃ hoҥch cNJng nhѭ tránh tình trҥng chұm trӉ khơng cҫn thiӃt viӋc ÿiӅu chӍnh lãi suҩt ĈӇ cҧi thiӋn luӗng trao ÿәi thông tin, cҫn công bӕ mӝt sӕ thông tin hiӋn ÿang ÿѭӧc bҧo mұt (nhѭ thông tin vӅ dӵ trӳ ngoҥi hӕi), thu thұp trình bày thơng tin hӧp thông lӋ chuҭn cӫa quӕc tӃ (nhѭ trѭӡng hӧp thâm hөt ngân sách hay phân loҥi nӧ lƭnh vӵc ngân hàng) cung cҩp thông tin thѭӡng xuyên (ÿһc biӋt nhӳng thông tin liên quan ÿӃn viӋc quҧn lý thӵc hiӋn ngân sách) Tăng cѭӡng trao ÿәi thơng tin cNJng ÿịi hӓi phҧi có sӵ giҧi thích rõ ràng cho biӋn pháp sách phi thӕng hoһc có thӇ bӏ thӏ trѭӡng hiӇu sai QuyӃt ÿӏnh gҫn ÿây vӅ viӋc cӕ gҳng hҥ nhanh lãi suҩt mӝt ví dө Mong muӕn có mӭc lãi suҩt hӧp lý ÿiӅu dӉ hiӇu Tuy nhiên nӃu ép ÿҭy thái q sӁ dӉ bӏ hiӇu ViӋt nam quay lҥi vӟi sách kích cҫu, ÿó sӁ làm suy giҧm niӅm tin vӕn vүn rҩt mong manh vào tiӅn ÿӗng (8)VѬѪN LÊN TӮ KHӪNG H Mһc dù mӟi chӍ mӝt n báo tăng trѭӣng ҧm ÿҥm, ViӋ vӟi nѭӟc khác khu vӟi kǤ năm 2008, trѭӣng GDP ÿã ÿҥt mӭc ÿán 7.4% cӫa Ҩn Ĉӝ, nhѭng ca Inÿơnêxia (4,5%) Philíppi 2009 cӫa hӑ khó khăn hѫn nh Thái Lan 2,3% ChӍ có nhӳng có thành tích hѫn ViӋt N H Ngu͛n: Tәng cөc Thӕn Các chӍ báo kinh tӃ k giҧm so vӟi mӭc 19,9% năm ÿҫu tiên kӇ tӯ Ĉәi mӟi T vӵc Ӣ Thái Lan, xuҩt khҭu h Malayxia 21,1% Philíppin vӟi tӕc ÿӝ mҥnh hѫn 13.3 năm 2008 xuӕng cịn 7,8% G dӵ ÿốn Ĉһc biӋt phҧi kӇ ÿӃ 3 HOҦNG năm trѭӟc ÿây, nhiӅu nhà phân tích quan sát Ӌt Nam vүn vѭӧt qua cuӝc khӫng hoҧng tồn cҫu u vӵc Tính ÿӃn quý IV năm 2009, GDP ÿã tăng i khӫng hoҧng bҳt ÿҫu (Hình 1) Tính cho cҧ ng khích lӋ 5,3%, thҩp hѫn mӭc 8,7% cӫa ao hѫn tҩt cҧ nӅn kinh tӃ lӟn khác in (0,9%) Vӟi mӝt sӕ nѭӟc láng giӅng gҫn hiӅu GDP cӫa Malayxia suy giҧm 1,7%, C g nӅn kinh tӃ nhӓ khu vӵc nhѭ Lào Pap Nam Hình 1: Tăng trѭӣng GDP theo quý (So vͣi kǤ, ph̯n trăm) ng kê khác cNJng ÿáng khích lӋ Tӕc ÿӝ lҥm phát cҧ nă m 2008 Xuҩt khҭu giҧm 9,7% so vӟi năm 2008 Tuy nhiên, mӭc giҧm cịn thҩp hѫn nѭӟ hàng hàng hóa giҧm 13,6%, Inÿônêxia 15%, Tru n 21,9% Hѫn nӳa, nhұp khҭu cӫa ViӋt Nam lҥi t % Nhӡ ÿó, thâm hөt tài khoҧn vãng lai ÿã giҧm GDP Các dòng vӕn cNJng thӇ hiӋn sӵ bình phөc n Ӄn viӋc vӕn FDI cam kӃt ÿã giҧm tӯ mӭc cao kӹ ÿã ÿѭa dӵ u tѭѫng ÿӕi tӕt so g trѭӣng 6,9% so năm 2009, tăng a Trung Quӕc g khu vӵc, kӇ cҧ n ViӋt Nam, năm Campuchia 2% pua Niu Ghinê (9)4 năm 2008 xuӕng 21,5 tӍ ÿôla năm 2009 Tuy nhiên, vӕn FDI thӵc hiӋn ѭӟc tính có giҧm, nhѭng ӣ mӭc khiêm tӕn hѫn 13% Phân tách cҩu thành tăng trѭӣng GDP theo yӃu tӕ cӫa cho thҩy phҧn ӭng quyӃt liӋt cӫa phӫ ÿóng vai trị quan trӑng viӋc ÿҥt ÿѭӧc kӃt quҧ tѭѫng ÿӕi tӕt nhѭ ÿã nêu Năm 2009, ngành nông nghiӋp tăng trѭӣng 1,8%, công nghiӋp – xây dӵng 5,5% dӏch vө 6,6% Ngành xây dӵng dүn ÿҫu trình phөc hӗi (11,4%) nhӡ tác ÿӝng cӫa biӋn pháp kích cҫu cӫa phӫ Tәng ÿҫu tѭ tăng khoҧng 15% so vӟi năm 2008 bҵng 42,7% GDP ÿó khu vӵc nhà nѭӟc ÿóng góp mӝt phҫn ba Nhӡ nhұp khҭu hàng hóa dӏch vө giҧm mҥnh hѫn nhiӅu so vӟi xuҩt khҭu mà thay ÿәi cán cân thѭѫng mҥi ÿã ÿóng góp 0.35 ÿiӇm phҫn trăm vào tăng trѭӣng GDP năm 2009 so vӟi 2008 (Hình 2) Tuy mӟi chӍ mӝt sӕ khiêm tӕn nhѭng sӵ dӏch chuyӇn cNJng dҩu hiӋu tích cӵc ViӋc xuҩt khҭu hàng hóa dӏch vө chiӃm 67% GDP ViӋt Nam khiӃn nhiӅu nhà phân tích quan sát cho rҵng ÿó tác ÿӝng tiêu cӵc mҥnh tӯ ngoҥi thѭѫng Hình 2: Ĉóng góp vào tăng trѭӣng GDP (So vͣi kǤ, ph̯n trăm) Ngu͛n: Tәng cөc Thӕng kê ѭӟc tính cӫa Ngân hàng ThӃ giӟi -2 10 12 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009/e (10)5 LIӊU TĂNG TRѬӢNG CĨ CHӲNG LҤI KHƠNG? Khi phӫ bҳt ÿҫu thu lҥi sách kích cҫu nӅn kinh tӃ tồn cҫu chѭa phөc hӗi hồn tồn câu hӓi ÿһt liӋu kӃt quҧ tăng trѭӣng mҥnh mӁ ÿã chӭng kiӃn năm 2009 có cịn tiӃp tөc năm 2010 nӳa không Trong quý I năm nay, GDP ÿã tăng 5,83% so vӟi kǤ năm 2009 Nông nghiӋp tăng trѭӣng 3,4%, công nghiӋp – xây dӵng 5,65% dӏch vө 6,64% Các tiӇu ngành có tӕc ÿӝ tăng trѭӣng cao quý I năm xây dӵng (7,82%) dӏch vө tài (7,86%) Ĉây nhӳng kӃt quҧ to lӟn so vӟi ViӋt Nam mӝt năm trѭӟc ÿây Vào quý I năm 2009, GDP chӍ tăng ÿѭӧc 3,1%, sӕ thҩp nhҩt tӯng có CNJng vào thӡi ÿiӇm ÿó, tăng trѭӣng cӫa ngành công nghiӋp – xây dӵng chӍ 1,7% dӏch vө 4,95% Dӵa nhӳng kӃt quҧ này, phӫ vүn ÿһt mөc tiêu tăng trѭӣng cho cҧ năm 2010 6,5% Nhѭng kӃt quҧ kinh tӃ quý I năm 2010 ҩn tѭӧng hѫn kӃt quҧ quý IV năm ngoái, tăng trѭӣng GDP ÿҥt mӭc 6,9% Sӵ suy giҧm khiӃn mӝt sӕ nhà phân tích kӃt luұn rҵng ViӋt Nam ÿang bѭӟc vào giai ÿoҥn suy giҧm kinh tӃ Ĉúng nӃu dùng phѭѫng pháp loҥi bӓ yӃu tӕ thӡi vө GDP quý 1-2010 cӫa ViӋt Nam giҧm khoҧng 1,3 phҫn trăm so vӟi quý 4- 2009 Tuy nhiên, phѭѫng pháp ÿiӅu chӍnh theo thӡi vө ӣ ViӋt Nam không ÿѭa kӃt quҧ q tin cұy Khơng hồi nghi rҵng quý I thӡi ÿiӇm chӳng lҥi hoҥt ÿӝng kinh tӃ, nghӍ TӃt (thӡi gian nghӍ lӉ dài nhҩt năm) công nhân di cѭ chұm quay trӣ lҥi chӛ làm sau vӅ quê ĈiӅu chӍnh theo thӡi vө ÿã “thәi phӗng” mӭc GDP cӫa quý I ngang bҵng vӟi mӭc GDP cӫa q “bình thѭӡng” khác, nhӡ ÿó cho phép so sánh mӭc GDP (ÿã ÿiӅu chӍnh) giӳa quý trѭӟc ÿây Qui mơ ÿiӅu chӍnh ÿѭӧc ѭӟc tính dӵa ÿӝ chӋch xu thӃ cӫa GDP mӛi quý Vҩn ÿӅ ӣ chӛ phѭѫng thӭc tăng trѭӣng cӫa ViӋt Nam ÿã thӇ hiӋn mӝt xu thӃ rõ ràng tӯ năm 2007, nhѭng lҥi trӣ nên thҩt thѭӡng thӡi kǤ bҩt әn kinh tӃ vƭ mơ Khi ÿó, tăng trѭӣng kinh tӃ chӏu ҧnh hѭӣng bӣi hàng loҥt sách tӯ әn ÿӏnh hóa ÿӃn kích cҫu tái cân bҵng Sӵ thay ÿәi rҩt rõ nӃu so sánh tӕc ÿӝ tăng trѭӣng theo quý tӯ năm 2007 vӟi nhӳng thay ÿәi quan sát ÿѭӧc tӯ năm 2006 trӣ vӅ trѭӟc (Hình 3) Bên cҥnh nhӳng thay ÿәi tình hình kinh tӃ vƭ mơ, dѭӡng nhѭ có mӝt xu hѭӟng GDP cӫa quý IV thѭӡng cao hѫn GDP cӫa quý I (Hình 4) Xu hѭӟng cho thҩy hoҥt ÿӝng kinh tӃ quý thѭӡng tӓ yӃu ӟt hѫn so vӟi quý hàng năm (11)này cNJng chѭa ÿӫ ÿӇ dӵ báo ÿѭӧc ÿà tăng trѭӣng ÿã có tӯ H (Quý Ngu͛n: Tәng cөc Hình (Quý Ngu͛n: Tәng cөc Th 6 vӅ mӝt tӕc ÿӝ tăng trѭӣng cao hѫn, chӭ chѭa ӯ trѭӟc khӫng hoҧng tồn cҫu Hình 3: Thay ÿәi cѫ cҩu theo thӡi vө ý i năm T so vͣi quý i năm T-1, ph̯n trăm) c Thӕng kê ѭӟc tính cӫa Ngân hàng ThӃ giӟi h 4: Thay ÿәi GDP Q1 hàng năm ý năm T so vͣi quý IV năm T-1, ph̯n trăm) hӕng kê ѭӟc tính cӫa Ngân hàng ThӃ giӟi (12)XUҨT KHҬU PHӨC HӖI Sau chӭng kiӃn m ÿang phөc hӗi Tәng kim ngҥ xuҩt khҭu ÿҥt mӭc 23,7%, sa ÿәi ngoҥi thѭѫng vӅ vàng kh quan ÿӃn viӋc mua bán cӫa N ÿѭӧc xác ÿӏnh bӣi quyӃt ÿӏn tích trӳ tài sҧn tài dѭӟi mӝt mһt hàng khác tѭѫng khơng tính ÿӃn xuҩt khҭu dҫ xuӕng chӍ cịn quanh quҭn 30 Hình 5: Tăng trѭӣng (Ba tháng so vͣ Ngu͛n: Tәng cөc Hҧi Xuҩt khҭu phөc hӗi phҭm xuҩt khҭu Sӵ phөc hӗ dөng nhiӅu lao ÿӝng nhѭ dӋt năm 2010, xuҩt khҭu dӋt may Xuҩt khҭu dӋt may sang Mӻ dӋt may Xuҩt khҭu máy tín ÿơla Sӕ liӋu tѭѫng ӭng ÿӕi v 7 TRӢ LҤI mӝt năm tӗi tӋ, nhҩt năm 2009, xuҩt khҭu cӫ ҥch xuҩt khҭu tăng 6,9% bӕn tháng ÿҫu n au ÿã loҥi trӯ tái xuҩt vàng (Hình 5) Nói c hông phҧi mӝt hiӋn tѭӧng tiӅn tӋ ӣ ViӋt Nam, Ngân hàng Nhà nѭӟc ViӋt Nam Các dòng thѭ nh ÿҫu tѭ gián tiӃp cӫa ÿӕi tѭӧng nѭ i dҥng kӃt hӧp giӳa tài sҧn bҵng VND, ÿôla g ÿӕi biӃn ÿӝng thҩt thѭӡng kim ngҥch ҫu vàng tӕc ÿӝ tăng kim ngҥch xuҩt khҭ 0%, tӭc bҵng vӟi xu thӃ trѭӟc khӫng hoҧng to g xuҩt khҭu giӳa q trѭӟc ÿây (trung bì ͣi ba tháng tr˱ͣc, khơng k͋ xṷt kẖu vàng, ph̯n tră i quan ѭӟc tính cӫa Ngân hàng ThӃ giӟi ҭn chӭa hai xu hѭӟng rҩt khác nhau, nӃu xét ӗi diӉn mҥnh xuҩt khҭu nhӳng mһt h t may, giày dép, ÿiӋn tӱ, thӫy sҧn ÿӗ gӛ Tron y ÿã tăng 16,4% (ÿҥt khoҧng tӍ ÿôla) so vӟi cù ӻ tăng 24%, hiӋn ÿã chiӃm 58% tәng doanh thu h sҧn phҭm ÿiӋn tӱ tăng khoҧng 35,8% vӟi ngành thӫy sҧn 19% (Bҧng 1) ӫa ViӋt Nam hiӋn ăm 2010 Tӕc ÿӝ xác trao khơng liên ѭѫng mҥi chӫ yӃu ѭӟc, nhӳng ngѭӡi vàng Dҫu thơ h xuҩt khҭu NӃu ҭu hiӋn quay ồn cҫu nh trѭӧt) ăm) (13)8 Bҧng 1: Thu nhұp tӯ mһt hàng xuҩt khҭu TriӋu USD, năm 2009 Tӕc ÿӝ tăng (so vӟi kǤ, %) 2008 2009 4M-2009 4M-2010 Tәng kim ngҥch xuҩt khҭu 57.096 29,1 -8,9 1,4 6,9 Dҫu thô 6.195 22,0 -40,2 -43,7 -13,5 Ngoài dҫu 50.901 30,6 -2,7 12,3 9,4 Gҥo 2.664 94,3 -8,0 41,9 -0,3 Nông sҧn khác 4.771 17,2 -13,1 -12,4 10,7 Thӫy sҧn 4.251 19,8 -5,7 -6,5 18,7 Than 1.317 38,8 -5,1 -10,9 28,3 DӋt may 9.066 17,7 -0,6 1,1 16,4 Giày dép 4.067 19,4 -14,7 -5,7 7,3 Máy tính hàng ÿiӋn tӱ 2.763 22,5 4,7 -8,5 35,8 Thӫ công, mӻ nghӋ (kӇ cҧ vàng) 3.177 65,1 133,1 948,0 -89,7 Ĉӗ gӛ 2.598 17,7 -8,2 -17,0 31,0 Xṷt kẖu không k͋ vàng 54.596 29,1 -12,9 -12,3 23,7 Ngu͛n: Tәng cөc Hҧi quan Mһt khác, lѭӧng xuҩt khҭu hàng hóa chӫ lӵc khác lҥi giҧm mҥnh Mһc dù giá dҫu quӕc tӃ nhӳng tháng ÿҫu năm 2010 ÿã tăng mҥnh nhѭng doanh thu xuҩt khҭu tӯ dҫu ÿã giҧm 13,5% Ĉó khӕi lѭӧng xuҩt khҭu giҧm 49% trӳ lѭӧng công suҩt khai thác tҥi giӃng dҫu cӫa ViӋt Nam tә hӧp lӑc dҫu ÿҫu tiên ӣ Dung Quҩt ÿã ÿi vào hoҥt ÿӝng Tѭѫng tӵ, bӕn tháng ÿҫu năm 2010, ViӋt Nam ÿã xuҩt khҭu khoҧng 2,17 triӋu tҩn gҥo, chӍ bҵng 87% lѭӧng gҥo xuҩt khҭu kǤ năm 2009 Trѭӟc triӇn vӑng giá gҥo quӕc tӃ giҧm dѭ cung, phӫ ÿã có kӃ hoҥch tích trӳ khoҧng triӋu tҩn, hy vӑng bҵng cách ÿó giҧm thiӇu ÿѭӧc tác ÿӝng cӫa sӵ giҧm giá quӕc tӃ ÿӃn giá gҥo nѭӟc (14)9 Hình 6: Xuҩt khҭu mӝt sӕ hàng nguyên liӋu nơng sҧn Thay ÿ͝i có tr͕ng s͙ kim ng̩ch xṷt kẖu, giá c̫ s͙ l˱ͫng Các m̿t hàng bao g͛m d̯u thô, than ÿá, g̩o, cà phê cao su S͙ li͏u ÿ˱ͫc tính bình qn gia quy͉n ÿ͋ ˱ͣc thay ÿ͝i v͉ giá tr͓, giá kh͙i l˱ͫng xṷt kẖu Ngu͛n: Tәng cөc Hҧi quan ѭӟc tính cӫa Ngân hàng ThӃ giӟi NHҰP KHҬU CÒN PHӨC HӖI MҤNH HѪN Nhұp khҭu ÿã tăng 36,5% bӕn tháng ÿҫu năm 2010, góp phҫn làm thâm hөt thѭѫng mҥi ÿӭng ӣ mӭc 4.6 tӍ ÿơla Mһc dù có nhӳng quan ngҥi vӅ sӵ mҩt cân ÿӕi nhѭng nhұp khҭu tăng dѭӡng nhѭ chӫ yӃu cҫu ÿҫu tѭ nӝi ÿӏa cӫa cҧ nhà ÿҫu tѭ nѭӟc quӕc tӃ tăng mҥnh nhұp khҭu sҧn phҭm trung gian ÿӇ tái xuҩt VӅ mһt ÿҫu tѭ, giá trӏ nhұp khҭu máy móc thiӃt bӏ, mһt hàng chiӃm ÿӃn 16% tәng kim ngҥch nhұp khҭu tăng 16,4% kӇ tӯ năm ngoái, so vӟi mӭc suy giҧm 9,4% năm 2009 Tѭѫng tӵ, nhұp khҭu phө liӋu hàng dӋt may giày dép tăng thêm 25,6% nhұp khҭu vҧi tăng 20,6% (Bҧng 2) Giá xăng dҫu quӕc tӃ tăng cNJng làm giá trӏ kim ngҥch nhұp khҭu tăng thêm gҫn 30%, mһc dù lѭӧng nhұp khҭu ÿã giҧm 17% ͲϱϬ ͲϰϬ ͲϯϬ ͲϮϬ ͲϭϬ Ϭ ϭϬ ϮϬ ϯϬ ϰϬ ϱϬ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϰDͲϭϬ й (15)10 Bҧng 2: Giá trӏ nhұp khҭu mһt hàng chӫ lӵc TriӋu USD, năm 2009 Tӕc ÿӝ tăng (so vӟi kǤ, %) 2008 2009 4M-09 4M-10 Tәng giá trӏ kim ngҥch nhұp khҭu 69.949 28,8 -13,3 -41,0 36,5 Xăng dҫu 6.255 42,2 -43,0 -57,3 30,0 Máy móc, thiӃt bӏ 12.673 25,8 -9,4 -27,3 16,4 Máy tính linh kiӋn ÿiӋn tӱ 3.954 25,5 6,5 -21,0 40,8 Dѭӧc phҭm 1.097 22,9 26,9 23,3 16,2 Phө liӋu dӋt may giày dép 1.932 9,4 -18,0 -19,8 25,6 Sҳt, thép 5.361 31,5 -20,2 -67,7 14,1 Phân bón 1.415 47,3 -3,9 -33,8 -25,4 Sҧn phҭm chҩt dҿo 2.813 17,5 -4,5 -31,5 55,4 Vҧi loҥi 4.226 12,7 -5,2 -7,7 20,6 Hóa chҩt 1.625 21,1 -8,5 -27,9 38,6 Sҧn phҭm hóa chҩt 1.580 24,8 -1,5 -14,5 39,4 Ơ tơ loҥi (COMP/CKD/IKD) 3.071 57,2 3,8 -50,9 57,7 Sӧi dӋt 811 4,6 4,6 -26,2 61,3 Thuӕc trӯ sâu 488 94,3 -34,3 -32,4 40,7 Bông 392 74,7 -16,0 -54,0 180,9 Giҩy 771 25,5 2,3 -31,4 33,1 Ngu͛n: Tәng cөc Hҧi quan (16)11 XU HѬӞNG TRONG NGOҤI THѬѪNG HiӋn cѫ cҩu tәng hӧp theo vùng cӫa thѭѫng mҥi quӕc tӃ ViӋt Nam ÿang có tiӃn bӝ Sӵ phөc hӗi cӫa thu nhұp tӯ xuҩt khҭu phҧn ánh mӝt môi trѭӡng kinh tӃ ÿang khӣi sҳc vӟi bҥn hàng chӫ lӵc, nhѭng cNJng có nhӳng khác biӋt quan trӑng giӳa vùng Xuҩt khҭu sang Mӻ tăng 22,4% bӕn tháng ÿҫu năm 2010, so vӟi kǤ năm 2009 HiӋn tѭӧng ÿã xuҩt hiӋn sau mӝt giai ÿoҥn giҧm tuyӋt ÿӕi năm 2009 Xuҩt khҭu sang thӏ trѭӡng chӫ lӵc ӣ châu Âu Nhұt Bҧn cNJng mӣ rӝng vӟi mӝt tӕc ÿӝ tѭѫng tӵ Nhѭng xuҩt khҭu sang nѭӟc khác khu vӵc tăng nhanh hѫn nӳa Lҥi xét bӕn tháng ÿҫu năm 2010, xuҩt khҭu sang Inÿônêxia tăng 116,9%, sang Hӗng Công (Trung Quӕc) tăng 86,4%, sang Trung Quӕc ÿҥi lөc tăng 43,7% sang Hàn Quӕc tăng 39,4% Nhӏp ÿӝ phөc hӗi khác giӳa thӏ trѭӡng ÿã dүn ÿӃn sӵ chuyӇn hѭӟng xuҩt khҭu cӫa ViӋt Nam theo vùng, vӟi tӍ trӑng xuҩt khҭu sang Trung Quӕc nѭӟc ASEAN ÿang tăng dҫn Cҫu khu vӵc tăng nhanh có thӇ ÿóng góp cân bҵng lҥi mӝt phҫn vӏ thӃ ngoҥi thѭѫng cӫa ViӋt Nam HiӋn nay, có sӵ khác biӋt lӟn giӳa nѭӟc phѭѫng Tây châu Á ÿang phát triӇn, vӟi Ҩn ÿӝ, Nhұt Bҧn Nga ÿang giӳ vӏ trí trung gian ViӋt Nam rõ ràng nѭӟc xuҩt khҭu ròng sang nѭӟc phѭѫng Tây Trѭӡng hӧp nәi bұt Hoa kǤ, nѭӟc ÿã tiӃp nhұn 19,8% xuҩt khҭu cӫa ViӋt Nam, nhѭng chӍ góp phҫn vào 4,5% giá trӏ nhұp khҭu cӫa nѭӟc (Bҧng 3) Ӣ mӝt thái cӵc khác, Trung Quӕc chӍ chiӃm có 9,5% xuҩt khҭu cӫa ViӋt Nam, nhѭng lҥi góp mӝt tӍ lӋ ÿáng kinh ngҥc bҵng 22,7% kim ngҥch nhұp khҭu cӫa ViӋt Nam Nhѭng sӵ mҩt cân ÿӕi vүn tiӃp tөc, cho dù cҫu cӫa Trung Quӕc vӅ hàng hóa cӫa ViӋt Nam gҫn ÿây ÿang gia tăng Bҧng 3: Cán cân thѭѫng mҥi vӟi bҥn hàng (S͙ li͏u cͯa b͙n tháng ÿ̯u năm 2010, tri͏u ÿô la MͿ) Xuҩt khҭu Nhұp khҭu Cán cân thѭѫng mҥi Trung quӕc 1,872 5,531 -3,659 Hàn quӕc 101 2,601 -2,500 Ĉài loan (Trung quӕc) 405 2,104 -1,699 ASEAN 3,401 4,740 -1,339 Ҩn ÿӝ 235 653 -417 Nhұt bҧn 2,238 2,580 -342 Nga 162 337 -175 Ôxtrâylia 913 375 537 Hoa kǤ 3,906 1,088 2,818 EU 3,352 1,847 1,505 (17)12 Cán cân thѭѫng mҥi thѭӡng yӃu tӕ cѫ bҧn quyӃt ÿӏnh cán cân tài khoҧn vãng lai cӫa ViӋt Nam KiӅu hӕi vӅ cѫ bҧn cân ÿӕi ÿѭӧc thiӃu hөt cӫa dӏch vө ÿҫu tѭ ròng KiӅu hӕi ÿã hӗi phөc sau khӫng hoҧng kinh tӃ Lѭӧng kiӅu hӕi ѭӟc tính ÿҥt tӍ ÿơla năm 2009, khoҧng 1,5 tӍ ÿôla quý I năm 2010 Mӝt cách giҧi thích cho sӵ phөc hӗi nhanh kiӅu hӕi không phө thuӝc nhiӅu vào lѭӧng công nhân xuҩt khҭu nhѭ vào cӝng ÿӗng kiӅu bào ngѭӡi ViӋt ӣ nѭӟc ngồi Khҧ trì ÿѭӧc hӧp ÿӗng xuҩt khҭu lao ÿӝng dành cho lao ÿӝng di cѭ ngҳn hҥn có thӇ sӁ giҧm tác ÿӝng cӫa khӫng hoҧng tồn cҫu Nhѭng có nhӳng bҵng chӭng lҿ tҿ cho thҩy nhiӅu ngѭӡi ViӋt Nam ÿӏnh cѭ ӣ nѭӟc ÿã tranh thӫ lúc giá bҩt ÿӝng sҧn giҧm kӇ tӯ lúc sӕt ÿҩt năm 2007 ÿӇ mua nhà ÿҩt PHӨC HӖI CÁC DÒNG VӔN VÀO VIӊT NAM Dòng vӕn FDI giҧm cịn 7,4 tӍ ÿơla so vӟi 10 tӍ ÿơla năm 2008 Nhѭng sӵ suy giҧm chӫ yӃu khӫng hoҧng tồn cҫu, chӭ khơng phҧi sӭc hҩp dүn chung cӫa ViӋt Nam ÿӕi vӟi nhà ÿҫu tѭ ÿã mҩt dҫn Theo ĈiӅu tra TriӇn vӑng Ĉҫu tѭ ThӃ giӟi 2009-2011, Hӝi nghӏ Liên HiӋp Quӕc vӅ Thѭѫng mҥi Phát triӇn công bӕ, ViӋt Nam mӝt 15 nѭӟc thân thiӋn vӟi FDI nhҩt thӃ giӟi Mӝt ÿiӅu ÿáng ghi nhұn cam kӃt vӕn FDI năm 2009 giҧm mҥnh dӵ án dӵ án có liên quan tӟi khách sҥn, bҩt ÿӝng sҧn Tuy mӭc cam kӃt vӕn FDI năm 2009 giҧm xuӕng mӭc thҩp, chúng vүn chiӃm ÿӃn 22% GDP, mӝt sӕ rҩt cao so vӟi nѭӟc thӃ giӟi Khi nӅn kinh tӃ thӃ giӟi phөc hӗi dịng FDI thu hút vào ViӋt Nam cNJng phөc hӗi theo Trong bӕn tháng ÿҫu năm 2010, khoҧng 3,6 tӍ ÿôla ÿã ÿѭӧc giҧi ngân, tăng 5.9% so kǤ năm trѭӟc Xu hѭӟng ÿi lên dӵ kiӃn vүn tiӃp tөc Trong bӕn tháng ÿҫu năm 2009, hѫn mӝt nӱa lѭӧng vӕn FDI thӵc hiӋn ÿӇ mӣ rӝng dӵ án hiӋn hành Nhѭng bӕn tháng ÿҫu năm 2010, dӵ án ÿăng ký mӟi lҥi chiӃm vӏ trí dүn ÿҫu (Bҧng 4) Trong sӕ dӵ án ÿăng ký mӟi, ÿҫu tѭ vào dӏch vө, chӃ tҥo công nghӋ cao dҫn dҫn thay thӃ cho khách sҥn, bҩt ÿӝng sҧn ÿӇ trӣ thành nhӳng ngành chӫ lӵc thu hút FDI Bҧng 4: Ĉҫu tѭ trӵc tiӃp nѭӟc 4T-2009 (tӍ ÿôla) 4T-2010 (tӍ ÿôla) Thay ÿәi (phҫn trăm) Vӕn thӵc hiӋn 3,4 3,6 5,9 Vӕn ÿăng ký 8,0 5,9 -25,7 Ĉăng ký mӟi 3,5 5,6 58,5 Dӵ án hiӋn hành 4,4 0,3 -92,7 (18)13 Ĉӕi vӟi cҩu phҫn khác cӫa tài khoҧn vӕn cán cân tốn, luӗng vӕn Hӛ trӧ phát triӇn thӭc (ODA) thu hút vào ViӋt Nam tăng, nhӡ tә chӭc ÿa phѭѫng nѭӟc tài trӧ tăng mӭc hӛ trӧ cӫa hӑ cho ViӋt Nam ÿӇ ÿӕi phó vӟi khӫng hoҧng tồn cҫu Khoҧng tӍ ÿơla ODA ÿã ÿѭӧc giҧi ngân năm 2009 ODA cam kӃt Hӝi nghӏ nhóm Tѭ vҩn tháng 12 năm 2009 ÿã ÿҥt mӭc kӹ lөc tӍ ÿôla Mһc dù hҫu hӃt sӕ vӕn hӭa hҽn ÿã ÿѭӧc chuyӇn thành cam kӃt chҳc chҳn, giҧi ngân vүn có xu hѭӟng chұm hѫn nhiӅu tài trӧ cho dӵ án ODA ÿѭӧc dàn nhiӅu năm viӋc thӵc hiӋn dӵ án ӣ ViӋt Nam chұm Mһt khác, ÿҫu tѭ gián tiӃp cịn nhӓ bé Sau ÿҥt mӭc 8,8 tӍ ÿơla năm 2007, nguӗn vӕn chuyӇn thành sӕ âm nhӓ năm 2008 (-0,6 tӍ ÿơla) sau ÿó chӍ khôi phөc lҥi không ÿáng kӇ Mһc dù chӍ sӕ ViӋt Nam Index ÿã tăng 57% năm 2009 nhѭng nhà ÿҫu tѭ nѭӟc cNJng chӍ mua vào khoҧng 160 triӋu ÿôla cә phiӃu Sàn giao dӏch thành phӕ Hӗ Chí Minh CÁN CÂN THANH TỐN (19)14 Bҧng 5: Cán cân tốn, giai ÿoҥn 2007-2010 (tính theo ph̯n trăm GDP) 2007 2008 Ѭӟc 2009 Dӵ báo 2010 Cán cân tài khoҧn vãng lai -9,8 -11,9 -8,0 -9,1 Cán cân thѭѫng mҥi -14,6 -14,2 -8,9 -9,5 Dӏch vө phi nhân tӕ -1,3 -1,0 -1,2 -2,6 Thu nhұp tӯ ÿҫu tѭ -3,0 -4,9 -4,9 -3,8 ChuyӇn giao 9,0 8,1 7,0 6,8 Cán cân tài khoҧn vӕn 23,7 13,4 12,3 11,7 Ĉҫu tѭ FDI (dòng vӕn vào ròng) 9,2 10,0 7,4 7,3 Vӕn vay trung dài hҥn 2,9 1,1 4,8 2,4 Các loҥi vӕn khác (ròng) 2,8 2,9 -0,1 0,4 Ĉҫu tѭ gián tiӃp 8,8 -0,6 0,1 1,5 Lӛi sai sӕ 0,5 -1,2 -13,1 0,0 Cán cân chung 14,3 0,3 -8,8 2,6 Ngu͛n: Ngân hàng Nhà nѭӟc ViӋt Nam, Quӻ TiӅn tӋ Quӕc tӃ Ngân hàng ThӃ giӟi Xét khía cҥnh ViӋt Nam ÿang làm tӕt Trong mӝt vài năm gҫn ÿây, thһng dӵ tài khoҧn vӕn ÿã cao hѫn thâm hөt tài khoҧn vãng lai, có lúc mӭc chênh lӋch lӟn Hѫn nӳa, năm 2008 2009, hҫu hӃt thһng dѭ tài khoҧn vӕn ÿӅu nhӡ dòng vӕn vào dài hҥn, chӭ không phҧi vӕn ngҳn hҥn hay ÿҫu tѭ gián tiӃp (20)15 QUҦN LÝ Tӌ GIÁ Do kǤ vӑng ÿӗng tiӅn sӁ giҧm giá nên năm 2009 mӝt vài tháng ÿҫu năm 2010, tӍ giá thӏ trѭӡng ‘tӵ do’ thѭӡng vѭӧt ngồi biên ÿӝ dao ÿӝng thӭc (Hình 7) Khoҧng cách so vӟi cұn cӫa biên ÿӝ thӭc chѭa bao giӡ lӟn nhѭ vào tháng Năm năm 2008, ngѭӡi ta lo ngҥi rҵng ViӋt Nam có thӇ trӣ thành mӝt “Thái Lan năm 1997” mӟi, nhѭng khoҧng chênh lӋch tӗn tҥi lâu hѫn nhiӅu Nguyên nhân cӫa vҩn ÿӅ có thӇ truy lҥi tӯ sӵ dӏch chuyӇn tӯ sách әn ÿӏnh hóa sang kích cҫu vào q cuӕi năm 2008 Tҥi thӡi ÿiӇm ҩy, quan ÿiӇm sách mӣ rӝng ÿã ÿҭy lãi suҩt ÿӗng VND xuӕng Trong ÿó, năm 2008 lҥi chӭng kiӃn mӭc lҥm phát leo thang ÿӃn 19,9%, nhѭng sӵ giҧm giá thӵc tӃ cӫa ÿӗng VND so vӟi ÿӗng ÿô la chӍ ӣ mӭc khoҧng 9% Lãi suҩt bҵng VND thҩp, cӝng vӟi kǤ vӑng vӅ mӝt sӵ giҧm giá ÿӗng tiӅn nhҵm lҩy lҥi lӵc cҥnh tranh cho ViӋt Nam ÿã khiӃn phѭѫng án cҩt trӳ bҵng ÿô la ngày trӣ nên hҩp dүn Hình 7: TӍ giá giӳa VND ÿô la Mӻ Ngu͛n: Ngân hàng Nhà nѭӟc ViӋt Nam ViӋc hҥ tӍ giá thӭc ÿiӅu chӍnh biên ÿӝ dao ÿӝng ÿã không lҩy lҥi ÿѭӧc niӅm tin vào ÿӗng VND (Bҧng 6) Chính sách tiӅn tӋ thҳt chһt áp dөng vào nhӳng tháng cuӕi năm 2009, phӫ chӑn phѭѫng án cân bҵng lҥi giӳa mөc tiêu kích cҫu tăng trѭӣng, cNJng khơng ÿӫ ÿӇ làm viӋc ÿó Cịn vӟi yêu cҫu Tұp ÿoàn kinh tӃ lӟn tӯ bӓ viӋc nҳm giӳ ngoҥi tӋ chӍ làm tăng tính khoҧn bҵng ÿӗng ÿô la cho cѫ quan quҧn lý tiӅn tӋ chӭ 15,000 16,000 17,000 18,000 19,000 20,000 Jan-08 May-08 Sep-08 Ja n-09 Ma y-09 Sep-09 Jan-10 Ma y-10 VND p e r USD (21)16 chҷng làm ÿѭӧc ÿӇ lҩy lҥi niӅm tin vào ÿӗng VND ChӍ phӫ rӕt cuӝc cNJng chҩp nhұn tӵ hóa lãi suҩt bҵng ÿӗng VND quý ÿҫu năm 2010 xu hѭӟng mӟi ÿҧo chiӅu tӍ giá thӏ trѭӡng tӵ mӟi quay dҫn vӅ biên ÿӝ giao dӏch thӭc Bҧng 6: Quҧn lý TӍ giá ĈiӅu chӍnh vӅ Ngày Biên ÿӝ giao dӏch TӍ lӋ giҧm giá Biên ÿӝ giao dӏch 24-12-07 +/-0.75% Biên ÿӝ giao dӏch 10-03-08 +/-1.0% TӍ giá thӭc 11-06-08 2.0% Biên ÿӝ giao dӏch 27-06-08 +/-2.0% Biên ÿӝ giao dӏch 7-11-08 +/-3.0% TӍ giá thӭc 25-12-08 3.0% Biên ÿӝ giao dӏch 24-03-09 +/-5.0% TӍ giá thӭc Biên ÿӝ giao dӏch 25-11-09 +/-3.0% 5.4% TӍ giá thӭc 11-02-10 +/-3.0% 3.4% Ngu͛n: Ngân hàng Nhà nѭӟc ViӋt Nam NHӲNG ĈIӆM Dӈ Bӎ TӘN THѬѪNG CӪA KHU VӴC NGÂN HÀNG Khu vӵc ngân hàng ViӋt Nam ÿã vѭӧt qua cѫn bão khӫng hoҧng tài tồn cҫu tӕt hѫn dӵ ÿốn cӫa thӏ trѭӡng Nhӳng hành ÿӝng ÿiӅu chӍnh sách tiӅn tӋ ÿúng lúc cӫa Ngân hàng Nhà nѭӟc vӟi biӋn pháp khác cӫa Chính phӫ sau cuӝc khӫng hoҧng tài ÿã giúp tә chӭc tín dөng vѭӧt qua thӡi kǤ khó khăn cӫa khӫng hoҧng tài tồn cҫu Chѭѫng trình hӛ trӧ lãi suҩt ÿã ÿѭӧc thӵc hiӋn vào ÿҫu năm 2009 gói kích cҫu cӫa Chính phӫ ÿã giúp tái tài trӧ nhanh chóng cho khoҧn nӧ (chӫ yӃu nӧ ngҳn hҥn) ÿã ÿѭӧc vay vӟi mӭc lãi suҩt cao hѫn nhiӅu thӡi kǤ trѭӟc ÿó Tuy nhiên, vүn nhiӅu thách thӭc ÿӇ ViӋt Nam ÿҥt ÿѭӧc sӵ cӣi mӣ hoàn toàn cho khu vӵc nhѭ cam kӃt WTO phát triӇn mӝt hӋ thӕng tài әn ÿӏnh vӳng chҳc Tҩt cҧ ngân hàng thѭѫng mҥi ÿӅu ÿáp ӭng ÿѭӧc yêu cҫu vӅ vӕn tӕi thiӇu nghìn tӹ ÿӗng vào cuӕi năm 2008 Tuy nhiên, viӋc ngân hàng có thӇ ÿҥt ÿѭӧc u cҫu nghìn tӹ ÿӗng trѭӟc cuӕi năm 2010 có vҿ sӁ khó khăn hѫn, ÿһc biӋt bӕi cҧnh mӟi ÿây ӣ nѭӟc thӃ giӟi Theo báo cáo vүn cịn tӟi 20 ngân hàng chѭa ÿҥt yêu cҫu cӫa năm 2010 Ngân hàng Nhà nѭӟc ÿã yêu cҫu ngân hàng chѭa ÿҥt yêu cҫu phҧi nӝp kӃ hoҥch cө thӇ ÿӇ tăng vӕn theo yêu cҫu hoһc kӃ hoҥch chҩm dӭt tѭ cách pháp nhân theo luұt pháp ViӋt Nam Các ngân hàng, ÿang phҧi chҥy ÿua ÿӇ ÿҥt yêu cҫu vӅ tăng vӕn, cҫn tұp trung ý quҧn lý chҩt lѭӧng tài sҧn mӭc tăng trѭӣng tín dөng Thӵc tӃ tín dөng tăng nhanh có thӇ sӁ tҥo ҧnh hѭӣng tiêu cӵc tӟi chҩt lѭӧng tài sҧn tăng tӹ lӋ nӧ xҩu (22)17 2009 lên tӟi 38% phҫn lӟn nhӡ chѭѫng trình hӛ trӧ lãi suҩt chѭѫng trình hӛ trӧ khác cӫa Chính phӫ Ĉӕi vӟi năm 2010, vүn cịn có nhӳng quan ngҥi lӧi nhuұn cӫa ngân hàng có thӇ sӁ bӏ ҧnh hѭӣng bӣi mөc tiêu tăng trѭӣng tín dөng thҩp hѫn (25% cho năm 2010) viӋc cҳt giҧm phҫn lӟn chѭѫng trình hӛ trӧ cӫa Chính phӫ vào cuӕi năm 2009 Yêu cҫu mӟi bҳt buӝc ngân hàng tăng tӹ lӋ an toàn vӕn (CAR) tӯ mӭc hiên tҥi 8% lên 9% vào quý IV năm 2010 sӁ tăng cѭӡng khҧ ÿӕi phó vӟi khó khăn tѭѫng lai cӫa ngân hàng, song yêu cҫu sӁ có thӇ tăng thêm áp lӵc lên lӧi nhuұn cӫa ngân hàng năm 2010 Cҫn lѭu ý mӟi ÿây Ngân hàng Nhà nѭӟc ÿã mӝt quy ÿӏnh mӟi vӅ hӋ sӕ an toàn Quy ÿӏnh sӁ tăng cѭӡng yêu cҫu vӅ báo cáo sӕ liӋu sӁ giúp Ngân hàng Nhà nѭӟc ngân hàng có nhӳng thơng tin tӕt hѫn ÿӇ kiӇm sốt khu vӵc ngân hàng Có vҿ nhѭ ngân hàng ÿang trì ÿѭӧc chҩt lѭӧng tài sҧn Vӟi mӭc nӧ xҩu chung ÿѭӧc báo cáo 1.9% vào cuӕi năm 2009 (mӭc cӫa Ngân hàng Thѭѫng mҥi Nhà nѭӟc 2.08% ngân hàng cә phҫn 1.77%) Tuy nhiên, mӭc nӧ xҩu ÿѭӧc báo cáo theo Tiêu chuҭn KӃ toán ViӋt Nam (VAS) quy ÿӏnh nѭӟc NӃu áp dөng tiêu chuҭn kӃ toán quӕc tӃ hoһc tiêu chuҭn báo cáo tài quӕc tӃ tӹ lӋ sӁ lҥc quan hѫn Quy ÿӏnh mӟi vӅ phân loҥi nӧ dӵ phòng ÿang chuҭn bӏ ÿѭӧc phê duyӋt sӁ tiӃn gҫn hѫn tӟi thông lӋ quӕc tӃ (mһc dù chӍ mӟi chӍ chӫ yӃu dӵa Basel I) ViӋc có thӇ sӁ ҧnh hѭӣng tӟi cҧ viӋc báo cáo nӧ xҩu lүn lӧi nhuұn mӭc yêu cҫu dӵ phòng sӁ cao hѫn (23)18 THҲT CHҺT TIӄN Tӊ Trong quý IV năm 2009, có sӵ chuyӇn dӏch dҫn sách kinh tӃ vƭ mơ theo hѭӟng ÿҧm bҧo sӵ cân bҵng giӳa mөc tiêu tăng trѭӣng әn ÿӏnh hóa Sӵ kiӋn giá vàng nѭӟc tăng ÿӝt biӃn khoҧng cách giӳa tӍ giá tӵ tӍ giá thӭc ngày mӣ rӝng cho thҩy rõ ràng rҵng quan ÿiӇm vӅ sách mӣ rӝng khơng thӇ trì ÿѭӧc lâu hѫn nӳa Lãi suҩt thҩp cNJng ÿã khiӃn viӋc phát hành trái phiӃu phӫ khơng cịn sӭc hҩp dүn Mһc dù giҧi ngân vӕn ODA nhanh ÿã tăng mҥnh tiӅn gӱi cӫa phӫ tҥi hӋ thӕng ngân hàng ÿã giҧm nhѭng viӋc tài trӧ cho thâm hөt ngân sách vүn ngày trӣ nên khó khăn Trên mһt trұn tiӅn tӋ, quan ÿiӇm sách mӟi ÿã ÿѭӧc phҧn ánh qua viӋc hҥ chӍ tiêu tăng trѭӣng tín dөng năm 2010 (25% so vӟi mӭc tăng trѭӣng 39,6% ÿã thӵc hiӋn ÿѭӧc năm 2009), chҩm dӭt chѭѫng trình hӛ trӧ lãi suҩt ngҳn hҥn tăng lãi suҩt sách, vӟi lãi suҩt cѫ bҧn lãi suҩt tái cҩp vӕn lҥi tăng tӯ ÿӃn 8% (Hình 8) Hình 8: Lãi suҩt cӫa Ngân hàng Nhà nѭӟc Ngu͛n: Ngân hàng Nhà nѭӟc ViӋt Nam Tuy nhiên, ӣ ViӋt Nam, lãi suҩt sách khơng ÿóng vai trò giӕng nhѭ ӣ nӅn kinh tӃ thӏ trѭӡng khác QuyӃt ÿӏnh cӫa Ngân hàng Nhà nѭӟc vӅ viӋc tăng tính khoҧn cho ngân hàng thѭѫng mҥi viӋc kêu gӑi tinh thҫn trách nhiӋm cӫa ngân hàng (nhҩt ngân hàng thѭѫng mҥi quӕc doanh) thѭӡng ÿóng vai trị rҩt quan trӑng Vì thӃ, q ÿҫu năm 2010, tình trҥng mӣ rӝng tín dөng ngân hàng ÿã ÿѭӧc kiӅm chӃ mҥnh, mһc dù lãi suҩt sách có tăng nhҽ Tӯ cuӕi tháng 12 năm 2009 ÿӃn cuӕi tháng năm 2010, dѭ nӧ 0 10 12 14 16 Jan-08 May-08 Sep-08 Jan-09 May-09 Sep-09 Jan-10 May-10 % (24)19 tín dөng chӍ tăng có 3,8%, tѭѫng ӭng vӟi mӭc ѭӟc quy ÿәi cho cҧ năm 15,2%, ÿây quý mà phѭѫng tiӋn toán thѭӡng phҧi cung ӭng rҩt mҥnh ÿӇ ÿáp ӭng nhu cҫu chi tiêu bҵng tiӅn cao dӏp TӃt Nguyên ÿán ViӋc ÿҧo chiӅu nhanh chóng quan ÿiӇm vӅ sách tiӅn tӋ ÿã ÿánh dҩu mӝt giai ÿoҥn mӟi trình ÿiӅu hành theo kiӇu “bѭӟc ÿi, bѭӟc dӯng” cӫa ba năm gҫn ÿây, ViӋt Nam ÿi tӯ tăng trѭӣng nhanh sang sách bình әn kinh tӃ, rӗi gói kích cҫu quay trӣ vӅ tái cân bҵng giӳa mөc tiêu tăng trѭӣng әn ÿӏnh hóa (Hình 8) Chính sách tiӅn tӋ thҳt chһt lҥi mâu thuүn vӟi trҫn lãi suҩt cho vay mà phӫ ÿã ҩn ÿӏnh giai ÿoҥn bình әn kinh tӃ năm 2008 Trҫn ÿѭӧc ҩn ÿӏnh ӣ mӭc 150% cӫa lãi suҩt cѫ bҧn Trong giai ÿoҥn bình әn kinh tӃ, vӟi lãi suҩt cѫ bҧn 14%, mӭc trҫn cho phép lãi suҩt cho vay lên ÿӃn 21%, tӭc ÿҧm bҧo mӝt mӭc lӧi nhuұn trung gian hӧp lý Ĉҫu năm 2010, vӟi lãi suҩt cѫ bҧn 8%, ngân hàng thѭѫng mҥi không ÿѭӧc phép cho vay 12%, ÿây lúc mà ngѭӡi ÿi vay sҹn sàng trҧ nhiӅu hѫn thiӃu phѭѫng tiӋn tốn Phí phө thu trӣ thành công cө phә biӃn cho khoҧn vay ngân hàng, cNJng nhѭ viӋc ÿӏnh khoҧn thѭӣng hoһc cho phép rút trѭӟc hҥn khoҧn tiӅn gӱi ngân hàng Vҩn ÿӅ lӟn ӣ chӛ mӭc trҫn 150% lҥi ÿѭӧc qui ÿӏnh Luұt Dân sӵ, nên chӍ có thӇ bãi bӓ bҵng mӝt luұt khác Ý kiӃn chung cho rҵng cách nhҩt ÿӇ giҧi quyӃt ÿѭӧc mӭc trҫn phҧi sӱa ÿәi Luұt vӅ Tә chӭc tín dөng, nhѭng kӇ cҧ ÿó sӟm nhҩt cNJng phҧi ÿӃn tháng Giêng năm 2011, luұt ÿó mӟi có hiӋu lӵc thi hành Ĉӭng trѭӟc thách thӭc này, cuӕi Ngân hàng Nhà nѭӟc cNJng phҧi cho phép ngân hàng thѭѫng mҥi cho vay theo lãi suҩt thӓa thuұn, tӭc thӵc tӃ ÿã bãi bӓ quy ÿӏnh trҫn lãi suҩt Hình 9: Các cân ÿӕi tiӅn tӋ (Thay ÿ͝i so vͣi kǤ, ph̯n trăm) Ngu͛n: Ngân hàng Nhà nѭӟc ViӋt Nam ϭϬ ϮϬ ϯϬ ϰϬ ϱϬ ϲϬ ϳϬ ĞĐͲϬϳ ƉƌͲϬϴ ƵŐͲϬϴ ĞĐͲϬϴ ƉƌͲϬϵ ƵŐͲϬϵ ĞĐͲϬϵ ƉƌͲϭϬ й Tәng phѭѫng tiӋn tốn Tәng tín dөng (25)20 CӪNG CӔ TÀI KHOÁ Thâm hөt ngân sách chung năm 2009 chiӃm 8,4% GDP, mӝt tӍ lӋ cao bҩt thѭӡng so vӟi cҧ mӭc thâm hөt trѭӟc ÿây ӣ ViӋt Nam cNJng nhѭ thâm hөt ӣ nѭӟc khác cNJng áp dөng sách kích cҫu quyӃt liӋt (Bҧng 8) Tuy nhiên, kӃt quҧ lҥi khiêm tӕn nӃu so vӟi dӵ báo ÿѭӧc ÿѭa tӯ ÿҫu năm ViӋc áp dөng biӋn pháp kích cҫu thӵc tӃ ÿã ÿѭӧc giҧi thích theo cách khiӃn khơng biӃt chҳc vӅ viӋc thâm hөt ngân sách chung sӁ lӟn ÿӃn cӥ KӃ hoҥch ngân sách nhà nѭӟc năm 2009, ÿѭӧc thông qua tháng 11 năm 2008, mӝt kӃ hoҥch ngân sách nӟi lӓng Theo chuҭn mӵc quӕc tӃ, sách sӁ khiӃn thâm hөt ngân sách chung vѭӧt ngѭӥng 8% GDP Ĉӗng thӡi, quý I II năm 2009, mӝt loҥt biӋn pháp mӟi ÿѭӧc ban hành, mang theo nhiӅu ý nghƭa tài khóa tiӅm tàng khác Nhӳng biӋn pháp tәng hӧp lҥi mӝt gói kích cҫu trӏ giá “143 nghìn tӍ ÿӗng” (hѫn 8% GDP), dѭӡng nhѭ ÿây ÿӍnh ÿiӇm cӫa kӃ hoҥch ngân sách mӣ rӝng cho năm ÿó Trên thӵc tӃ, gói “143 nghìn tӍ” có sӵ tính trùng rҩt lӟn Mӝt sӕ biӋn pháp ÿã ÿѭӧc ÿѭa vào dӵ toán ngân sách năm tӯ trѭӟc, mӝt sӕ khác ÿѭӧc nêu hai lҫn (mӝt lҫn nhѭ mӝt khoҧn chi tiêu, mӝt lҫn nӳa dѭӟi dҥng nguӗn tài trӧ cho khoҧn chi tiêu ÿó) Lҥi cịn nhӳng khoҧn khác dӵ kiӃn khơng nҵm ngân sách, nhҩt năm 2009 Tuy vұy, kӇ cҧ ÿã loҥi trӯ viӋc tính trùng tính ÿӃn giӳa năm 2009, dѭӡng nhѭ thâm hөt ngân sách ÿã lên ÿӃn 12% GDP Bҧng 7: ĈiӅu hành ngân sách nhà nѭӟc (Tính theo ph̯n trăm GDP) 2007 2008 2009 Ѭӟc tính 2010 Dӵ báo Tәng thu viӋn trӧ 28.7 28.1 26.7 26.9 Thu (khơng tính viӋn trӧ) 28.1 27.6 26.3 26.7 Thu tӯ thuӃ 23.5 24.2 22.3 22.8 Thu tӯ dҫu 6.9 6.0 3.6 3.6 Thu thuӃ ngồi dҫu thơ 16.6 18.2 18.7 19.2 Thu thuӃ thu tӯ vӕn 4.7 3.4 4.0 3.9 ViӋn trӧ 0.5 0.5 0.4 0.3 Chi thӭc 29.4 29.2 31.7 28.6 Thѭӡng xuyên 20.3 20.1 20.9 21.7 Ĉҫu tѭ 9.1 9.2 10.9 7.0 Cân ÿӕi ngân sách thӭc -0.7 -1.2 -5.1 -1.7 Chi khác 1.2 2.5 3.9 4.2 Chi ngân sách 1.5 1.8 2.8 2.4 Cho vay lҥi ODA -0.3 0.7 0.5 1.4 Tәng chi 30.6 31.7 35.6 32.9 Cân ÿӕi ngân sách chung -1.9 -3.7 -8.4 -5.5 Chi phí hӛ trӧ lãi suҩt 0 0.6 0.4 Ngu͛n: Bӝ Tài chính, Quӻ TiӅn tӋ Quӕc tӃ Ngân hàng ThӃ giӟi Sӕ liӋu ngân sách không bao (26)21 Tình hình thӵc hiӋn ngân sách cịn xa so vӟi dӵ toán ngân sách Tәng chi ngân sách cao hѫn 16%, chӫ yӃu chi ÿҫu tѭ phát triӇn, vӟi mӭc tăng bҩt thѭӡng lên ÿӃn 60% Nhѭng tәng thu ngân sách cNJng trӝi lên theo, tăng 13% so vӟi dӵ tốn ban ÿҫu, mһc dù phӫ ÿã áp dөng giҧm hoãn thuӃ nhѭ mӝt biӋn pháp kích cҫu Thu tӯ cҧ thuӃ Giá trӏ gia tăng thuӃ Thu nhұp doanh nghiӋp ÿã tăng thêm 7,1% so vӟi năm 2008 Thu thuӃ xuҩt nhұp khҭu tăng 29%, cho dù khӕi lѭӧng xuҩt nhұp khҭu có giҧm Phí lӋ phí (kӇ cҧ tiӅn cho thuê ÿҩt) tăng 47% Nguӗn ÿóng góp ÿáng kӇ cho vѭӧt thu ngân sách năm vӯa rӗi thu thuӃ xuҩt nhұp khҭu thu tiӅn sӱ dөng ÿҩt Cuӕi nhѭng khơng phҫn quan trӑng, chi ngồi ngân sách ÿã ÿѭӧc kiӅm chӃ khơng tăng thêm chѭa hồn thành kӃ hoҥch phát hành thêm trái phiӃu phӫ ÿӇ tài trӧ cho khoҧn chi ÿó Lãi suҩt giao dӏch, cơng cө ÿӇ ÿҥt mөc tiêu này, ÿѭӧc qui ÿӏnh thҩp nên không hҩp dүn ngѭӡi mua Sӵ cân bҵng lҥi quan ÿiӇm ÿiӅu hành sách kinh tӃ vƭ mơ bҳt ÿҫu tӯ cuӕi năm 2009, dӵ kiӃn sӁ kiӅm chӃ ÿѭӧc thâm hөt ngân sách năm 2010; cao hѫn năm “bình thѭӡng” nhѭng sӁ thҩp hѫn nhiӅu so vӟi năm 2009 Theo kӃ hoҥch ngân sách thâm hөt ngân sách chung sӁ 5,5% GDP Nhѭng vӟi viӋc thu tӯ thuӃ tiӃp tөc tăng nhѭ ÿã thҩy tӯ cuӕi năm 2009 sӕ có thӇ giҧm ÿѭӧc hѫn nӳa LiӋu ÿiӅu có xҧy hay khơng phө thuӝc rҩt lӟn vào viӋc phӫ sӁ sӱ dөng nguӗn vѭӧt thu nhѭ thӃ BӄN VӲNG NӦ CƠNG Khơng phҧi bҩt cӭ khoҧn thâm hөt ngân sách cNJng tӵ ÿӝng chuyӇn thành mӝt khoҧn nӧ cơng tѭѫng ӭng Thí dө, thâm hөt ngân sách chung năm 2009 8,4% GDP, nhѭng tӍ lӋ nӧ công so vӟi GDP chӍ tăng ӣ mӭc khiêm tӕn hѫn ÿiӇm phҫn trăm Có nhiӅu lý giҧi thích cho sӵ khác biӋt ÿó Tăng trѭӣng hiӇn nhiên mӝt nguyên nhân GDP tăng tӯ ÿҫu ÿӃn cuӕi năm, có nghƭa cҧ tӱ mүu sӕ cӫa tӍ lӋ nӧ ÿӅu tăng lên mӝt lúc Mӝt lý khác rõ rӋt hѫn sӵ lên giá cӫa tӍ giá thӵc Mӝt phҫn lӟn nӧ công cӫa ViӋt Nam bҵng ngoҥi tӋ Khi giá cҧ nѭӟc tăng nhanh hѫn tӍ giá, nhѭ thӵc tӃ ÿã diӉn năm 2009, tӍ lӋ nӧ sӁ giҧm mӝt cách cѫ hӑc Cuӕi cùng, phӫ có thӇ dӵa vào nguӗn tài trӧ ngồi nӧ, nhѭ ÿã làm năm 2009, hoһc tài trӧ cho khoҧn chi tiêu không ÿѭӧc phҧn ánh ngân sách, nhѭ phѭѫng án phӫ có thӇ sӁ chӑn năm 2010 (27)22 2009 Chi phí ÿó, ѭӟc tính vào khoҧng 1% GDP, Ngân hàng Nhà nѭӟc gánh Nhѭng sӟm hay muӝn chi phí cNJng lҥi rѫi vào ngân sách nhà nѭӟc, hoһc thông qua viӋc giҧm mӭc nӝp ngân sách cӫa Ngân hàng Nhà nѭӟc hay qua trình tái cҩp vӕn Vì thӃ, phѭѫng thӭc tài trӧ nӧ giúp kiӅm chӃ ÿѭӧc mӭc tăng trѭӣng nӧ cơng năm 2009, nhѭng có thӇ làm gia tăng năm 2010 Cuӕi năm 2009, nӧ công chiӃm khoҧng 49% GDP Hai phҫn ba mӭc nӧ chӫ nӧ nѭӟc sӣ hӳu khoҧng mӝt phҫn tѭ nӧ bҵng ÿӗng VND Nӧ cơng có xu hѭӟng vүn bӅn vӳng nӃu q trình phөc hӗi kinh tӃ hiӋn tiӃp tөc cѫ quan nhà nѭӟc có thӇ thay ÿәi tình hình thâm hөt ngân sách chung ÿӇ chӍ cịn chiӃm khoҧng 3-4% GDP vòng ba năm tӟi Theo kӏch bҧn cѫ sӣ vӅ phân tích tính bӅn vӳng nӧ hiӋn cӫa IMF, Ngân hàng Phát triӇn châu Á Ngân hàng ThӃ giӟi, tӍ lӋ nӧ dӵ báo sӁ tăng hѫn 50% GDP mӝt chút nӱa cuӕi thұp niên này, trѭӟc bҳt ÿҫu giҧm thұp niên tӟi Thâm hөt ngân sách lӟn năm 2009 2010 khơng ҧnh hѭӣng ÿáng kӇ ÿӃn tính bӅn vӳng nӧ nói chung, nӃu phӫ có thӇ quay ÿѭӧc vӅ mӭc thâm hөt tiӅn khӫng hoҧng mӝt vài năm tӟi Mһc dù tình hình vay nӧ gҫn ÿây ÿã gҫn vӟi ÿiӅu kiӋn thӏ trѭӡng hѫn nhѭng gҫn hai phҫn ba sӕ nӧ cӫa ViӋt Nam vүn theo ÿiӅu khoҧn ÿѭӧc ѭu ÿãi cao KӃt quҧ tӍ lӋ trҧ nӧ kim ngҥch xuҩt khҭu dӵ báo vүn ӣ mӭc 5% hoһc thҩp hѫn, cho ÿӃn năm 2013 KiӇm ÿӏnh vӅ mӭc ÿӝ căng thҷng năm vүn chѭa hoàn tҩt nhѭng bӭc tranh cѫ bҧn khơng thay ÿәi kӇ tӯ lҫn kiӇm ÿӏnh trѭӟc diӉn năm 2009 Hai rӫi ro vӅ khҧ bӅn vӳng nӧ vүn có xu hѭӟng tiӃp diӉn sӵ giҧm giá ÿӝt ngӝt cӫa ÿӗng VND sӵ gia tăng dòng tҥo nӧ Cҧ hai kӏch bҧn hiӋn xem ÿӅu khҧ xҧy Vӏ thӃ nӧ nѭӟc ngồi cӫa ViӋt Nam vүn cịn rҩt lành mҥnh, vӟi kӃt quҧ sѫ bӝ tӯ ÿánh giá tính bӅn vӳng nӧ cho thҩy rӫi ro vӅ căng thҷng nӧ gây thҩp, nhӡ tính ѭu ÿãi cao thӡi hҥn trҧ nӧ dài khoҧn vay Cuӕi năm 2009, tәng nӧ ngѭӟc (kӇ cҧ nӧ cӫa khu vӵc tѭ nhân) bҵng khoҧng 34,4% GDP, ÿó 30,4% nӧ nѭӟc ngồi cӫa khu vӵc cơng Nhѭng tҩt cҧ chӍ báo vӅ gánh nһng nӧ vүn thҩp hѫn so vӟi ngѭӥng cҧnh báo theo cҧ kӏch bҧn cѫ sӣ lүn kӏch bҧn chuҭn khác cNJng nhѭ theo kiӇm ÿӏnh vӅ mӭc ÿӝ căng thҷng nӧ LIӊU LҤM PHÁT CÓ GIA TĂNG ? (28)23 tháng Ba năm 2010, CPI ÿã cao hѫn năm ngoái 9,6%, khiӃn mөc tiêu lҥm phát 7% mà Quӕc hӝi ÿһt cho năm 2010 khó lịng ÿҥt ÿѭӧc (Hình 10) Tuy nhiên, hai tháng vӯa qua ÿã cho thҩy sӵ tái cân bҵng quan ÿiӇm vӅ sách kinh tӃ vƭ mơ cӫa phӫ, sách thҳt chһt tiӅn tӋ ÿi theo quan ÿiӇm ÿó, ÿang thành công viӋc kiӅm chӃ lҥm phát gia tăng CPI chӍ tăng 0,14% vào tháng Tѭ năm 2010 0,27% tháng Năm Ĉúng quý II thѭӡng có ÿһc ÿiӇm lҥm phát thҩp, nhҩt nӃu so sánh vӟi mӭc lҥm phát cao có tính thӡi vө cӫa q I, cҧ sӵ khan hiӃm thӵc phҭm mùa ÿông TӃt Nguyên ÿán ÿӅu áp lӵc làm tăng giá Nhѭng kӃt quҧ tháng Tѭ tháng Năm vүn ÿѭӧc khҷng ÿӏnh cҧ sau ÿã khӱ yӃu tӕ thӡi vө Hѫn nӳa, dѭ cung vӅ gҥo thӃ giӟi sӁ giúp kiӅm chӃ giá cӫa thӵc phҭm thiӃt yӃu ӣ ViӋt Nam, vӕn nhӳng hàng hóa có trӑng sӕ cao tính tốn CPI, cҧ theo kênh trӵc tiӃp lүn gián tiӃp (thông qua hiӋu ӭng thay thӃ ÿӕi vӟi loҥi thӵc phҭm khác) Căn cӭ vào nhӳng tiӃn triӇn này, mөc tiêu vӅ lҥm phát mà Quӕc hӝi ÿһt có thӇ khơng ÿҥt ÿѭӧc nhѭng lҥm phát vүn có thӇ sӁ chӍ ӣ mӭc mӝt sӕ năm 2010 Hình 10: ChӍ sӕ giá tiêu dùng so vӟi kǤ Ngu͛n: Tәng cөc Thӕng kê 0 10 20 30 40 50 Ma y-08 Sep-08 Ja n-09 Ma y-09 Sep-09 Ja n-10 Ma y-10 p e rcen t ChӍ sӕ giá chung Lѭѫng thӵc phҭm (29)24 THEO HѬӞNG NÀO ĈÂY ? Trong bӕi cҧnh sách tiӅn tӋ thҳt chһt, viӋc dӥ bӓ hҥn mӭc trҫn ÿӕi vӟi lãi suҩt cho vay sӁ làm tăng chi phí ÿi vay Nhѭng tiӅn gӱi bҵng ÿӗng VND sӁ không cịn hҩp dүn nӃu vүn cӭ trì mӭc trҫn ÿó, ngân hàng khơng có nhiӅu khҧ khoҧn ÿѫn giҧn cҫu vӅ tín dөng vүn tiӃp tөc phҧi phân bә theo ÿӏnh suҩt Vӟi lãi suҩt linh hoҥt, cung cҫu vӅ vӕn vay sӁ cân bҵng ӣ mӭc lãi suҩt cao hѫn Chi phí ÿi vay cao hѫn ÿang trӣ thành mӕi quan ngҥi cӫa nhiӅu ngѭӡi, nhӳng ngѭӡi coi ÿây mӝt nguy cѫ tiӅm ҭn ÿe dӑa trình phөc hӗi kinh tӃ cӫa ViӋt Nam Trong ÿiӅu kiӋn lҥm phát ÿang hҥ nhiӋt hiӋn nay, ngày có nhiӅu ý kiӃn ÿӅ nghӏ cҧi thiӋn nhanh tính khoҧn hҥ lãi suҩt Nhѭng sӁ có nhӳng rӫi ro nӃu ÿi theo hѭӟng LiӋu nhӳng kiӃn nghӏ có hӧp lý hay không phө thuӝc rҩt nhiӅu vào tӕc ÿӝ mӣ rӝng tính khoҧn cѫ chӃ ÿѭӧc sӱ dөng ÿӇ ÿiӅu hành q trình ÿó Lãi suҩt ngân hàng chҳc sӁ giҧm cҧ phӫ khơng can thiӋp Khi lãi suҩt bҵng ÿӗng VND hҩp dүn hѫn nhiӅu nhѭ hiӋn ÿӕi tѭӧng nѭӟc có thӇ thay ÿәi danh mөc ÿҫu tѭ cӫa bҵng cách giҧm tích lNJy bҵng vàng hoһc tài sҧn bҵng ngoҥi tӋ ViӋc bán ÿӗng ÿơla sӁ góp phҫn ÿѭa tӍ giá thӏ trѭӡng tӵ phù hӧp sâu hѫn vӟi biên ÿӝ dao ÿӝng thӭc, thұm chí cҧ viӋc khӟp vӟi tӍ giá thӭc cNJng mӝt tѭѫng lai khơng xa Ĉӗng ÿôla xuӕng giá dҫn dҫn sӁ xua tan ÿi nӛi lo sӧ vӅ mӝt sӵ mҩt giá tѭѫng lai cӫa ÿӗng VND góp phҫn tái cѫ cҩu lҥi danh mөc tích lNJy tài sҧn theo hѭӟng tài sҧn bҵng ÿӗng VND ngày hҩp dүn hѫn Ĉây thӡi ÿiӇm mà Ngân hàng Nhà nѭӟc phҧi mua vào phҫn dѭ cung vӅ ÿôla ÿәi lҥi, tăng tính khoҧn bҵng VND Bҵng cách ÿó, Ngân hàng Nhà nѭӟc sӁ bҳt ÿҫu tái thiӃt lҥi dӵ trӳ ngoҥi hӕi cӫa quӕc gia, cung cҩp ÿӗng bҧn tӋ cho ngân hàng ÿӇ ÿáp ӭng cҫu cho vay Khi tính khoҧn bҵng ÿӗng VND tăng, khӕi lѭӧng cho vay sӁ tăng lãi suҩt sӁ giҧm (30)H Có mӝt sӕ bҵng chӭn trѭӣng có 3,8% ba thán cӝng dӗn tháng Tѭ Rõ hai tháng (Hình 12 Tuy nhiên, ÿӇ trì danh mөc ÿҫu tѭ cӫa ÿӕi tiӋn toán cӫa Ngân hàn ÿáp ӭng mӭc cҫu lӟn hѫn vӅ tình trҥng dѭ cung vӅ ÿôla N nѭӟc thӵc sӵ ÿѭӧc thu ngoҥi tӋ sang tài sҧn bҵng ÿӗ sӁ bӏ tәn thѭѫng nghiêm trӑn rҩt rõ trѭӡng hӧp Khơng làm ÿѭӧc ÿiӅu th trình cân bҵng lҥi quan ÿiӇm 25 Hình 11: Giai ÿoҥn lãi suҩt cao ng cho thҩy trình thӵc tӃ ÿang diӉn ng ÿҫu năm nay, tín dөng ngân hàng ÿã ÿѭӧc mӣ õ ràng lãi suҩt qua ÿêm liên ngân hàng ÿã ÿѭӧc 2) ình ÿiӅu chӍnh diӉn phҧi ÿѭӧc dүn dҳt bӣ i tѭӧng nѭӟc, chӭ không phҧi bҵng cách ng Nhà nѭӟc Nói cách khác, cҫn phҧi tăng tính Ӆ tài sҧn bҵng tiӅn VND cӫa cơng chúng giҧ NӃu viӋc tăng tính khoҧn diӉn trѭӟc k uyӃt phөc ÿӇ ÿiӅu chӍnh danh mөc cӫa hӑ tӯ ӗng bҧn tӋ niӅm tin vӕn vүn cịn rҩt mong m ng Vì thӃ, nӃu phӫ quyӃt tâm ÿi theo hѭӟn phӫ sӁ tăng tính khoҧn cho hӋ th hì nhӳng tiӃn triӇn ÿҥt ÿѭӧc sӁ bӏ hҥn chӃ, kӇ tӯ vӅ sách kinh tӃ vƭ mơ Sau chӍ tăng ӣ rӝng thêm 5.6% nӟi lӓng ÿáng kӇ (31)26 Hình 12: Lãi suҩt liên ngân hàng Ngu͛n: Ngân hàng Nhà nѭӟc ViӋt Nam TRIӆN VӐNG NĂM 2010 Dѭӟi tác ÿӝng cӫa cuӝc khӫng hoҧng toàn cҫu, ViӋt Nam ÿã làm tӕt hѫn hҫu hӃt nѭӟc khác khu vӵc Tӕc ÿӝ tăng trѭӣng GDP cӫa ViӋt Nam vүn sӕ tӕc ÿӝ cao nhҩt mӭc suy giҧm xuҩt khҭu vүn sӕ mӭc thҩp nhҩt Tuy vұy, mһc dù kӃt quҧ cӫa ViӋt Nam mӭc trung bình nhѭng nhұn thӭc vӅ ÿiӅu ÿó vӅ khҧ phӫ chèo lái nӅn kinh tӃ nhӳng giai ÿoҥn bҩt әn kinh tӃ vƭ mô dѭӡng nhѭ vүn dѭӟi mӭc trung bình NiӅm tin trӣ nên quan trӑng hѫn chӍ báo sách then chӕt nhѭ bӝi chi ngân sách, thâm hөt tài khoҧn vãng lai, tӹ lӋ lҥm phát… chӍ ngҩp nghé ngѭӥng an toàn Trên phҥm vi quӕc tӃ, có sӵ hiӇu sai rõ ràng vӅ mөc tiêu cӫa phӫ, mӭc ÿӝ rӫi ro kinh tӃ vƭ mô mà ViӋt Nam ÿang phҧi ÿӕi mһt, hoһc ÿӝng cѫ ÿӭng sau mӝt sӕ ÿӕi sách cө thӇ mà phӫ ban hành (nhҩt biӋn pháp ÿó khơng có tính thӕng) ThiӃu thông tin công khai vӅ mӭc dӵ trӳ quӕc tӃ, nhӳng sai lӋch so vӟi thông lӋ chuҭn quӕc tӃ trình bày sӕ liӋu vӅ ngân sách khác biӋt giӳa dӵ toán ngân sách vӟi kӃt quҧ ÿiӅu hành ngân sách thӵc sӵ ÿang hұu thuүn cho nhӳng nghi ngҥi ÿó Trong nhӳng tình huӕng nhѭ thӃ, chҷng có làm lҥ ViӋt Nam không tranh thӫ ÿѭӧc sӵ phөc hӗi trӣ lҥi cӫa dòng vӕn vào quӕc tӃ mà nѭӟc khác ÿang ÿѭӧc hѭӣng Ӣ nѭӟc khác, nhӳng dòng vӕn vào ÿang làm ÿӗng bҧn tӋ lên giá, ӣ ViӋt Nam lҥi phҧi dành phҫn lӟn thӡi gian cӫa năm ngoái ÿӇ vұt lӝn vӟi sӵ giҧm giá cӫa ÿӗng tiӅn 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Jan-10 Mar-10 May-10 Lãi suҩt tái cҩp vӕn NHNN (32)27 (Hình 13) Tӯ tháng Năm năm 2009, ÿӗng rupi cӫa Inÿônêxia ÿã mҥnh thêm 11,2%, ÿӗng bҥt cӫa Thái Lan thêm 7,7% ÿӗng pêxơ cӫa Philíppin thêm 2,7% Cùng thӡi kǤ ÿó, ÿӗng VND lҥi mҩt 6.8% giá trӏ Hình 13: TӍ giá cӫa ÿӗng tiӅn khu vӵc (Ĉ͛ng b̫n t͏ so vͣi ÿ͛ng ÿôla MͿ) Ngu͛n: Ngân hàng ThӃ giӟi Nhұn thӭc khơng xác cӫa thӏ trѭӡng cNJng có thӇ ҧnh hѭӣng ÿӃn chi phí ÿi vay cӫa ViӋt Nam So vӟi nѭӟc ÿѭӧc ÿánh giá nӧ an toàn, nѭӟc ÿang phát triӇn thѭӡng phҧi chӏu mӝt lãi suҩt chênh lӋch rӫi ro Hình ҧnh quӕc tӃ vӅ khҧ quҧn lý kinh tӃ vƭ mô cӫa mӝt nѭӟc tӕt lãi suҩt chênh lӋch thҩp chi phí ÿi vay cӫa nѭӟc ÿó rҿ Trѭӟc xҧy tình trҥng bҩt әn tồn cҫu, xu hѭӟng kinh tӃ vƭ mô cӫa ViӋt Nam dӉ dӵ ÿốn lãi suҩt chênh lӋch rӫi ro cӫa ViӋt Nam tѭѫng ÿӕi thҩp; cao hѫn Thái Lan nhѭng thҩp hѫn Inÿơnêxia hoһc Philíppin HiӋn giӡ, mӭc rӫi ro quӕc gia cӫa ViӋt nam cao nhҩt nѭӟc (Hình 14) Nguyên nhân ӣ ÿây không phҧi xuҩt phát tӯ nӅn tҧng cѫ bҧn cӫa nӅn kinh tӃ cҧ thâm hөt cán cân toán tӹ lӋ lҥm phát hiӋn ÿӅu thҩp hѫn mӭc trѭӟc ÿây 85 90 95 100 105 110 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Jan-10 Mar-10 May-10 Inde x Ma y 2009= 100 (33)Hình 14: Chênh lӋc ( Ngu͛n: STRMG - Ngân Các nhà phân tích sӕ cӫa nѭӟc ÿã phҧi dành rҩ ÿiӅu chӭng tӓ phӫ nhѭ viӋc thiӃt kӃ thӵc hiӋ viӋc có thӇ ViӋt Nam vay thҩp hѫn, mà cҧ hai ÿiӅu tiӃp diӉn, ViӋt Nam sӁ chӭng GDP ÿҥt 6.5 % hoһc cao hѫn vƭ mô, tăng cѭӡng trao ÿәi th kinh tӃ cӫa có thӇ giúp 28 ch rӫi ro quӕc gia cӫa nӅn kinh tӃ k (Hoán ÿ͝i rͯi ro tín dͭng năm - CDS) n hàng ThӃ giӟi ng ӣ ViӋt Nam nghƭ rҵng hӑ hiӇu vӅ tình hì ҩt nhiӅu thӡi gian ÿӇ ‘giҧi thích’ ÿiӅu ÿó vӟi ngѭ ӫ vүn chѭa làm tӕt viӋc “giҧi thích” chín Ӌn sách ÿó NӃu ViӋt Nam làm ÿѭӧc m ÿã ÿѭӧc hѭӣng lӧi tӯ nhӳng dịng vӕn vào lӟn u ÿó ÿӅu có tác dөng thúc ÿҭy tăng trѭӣng kinh g tӓ có thêm mӝt năm tѭѫng ÿӕi thuұn lӧi, vӟi tӕ n, tӍ lӋ lҥm phát dѭӟi 9% ViӋc hồn thiӋ hơng tin “giҧi thích” tӕt hѫn vӅ nhӳng quyӃt ViӋt Nam ÿҥt nhӳng thành tӵu kinh tӃ tӕt hѫn tr khu vӵc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài đọc 4. Điểm lại Báo cáo Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam, Bài đọc 4. Điểm lại Báo cáo Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam

Hình ảnh liên quan

Hình 1: Tăng trѭӣng GDP theo quý - Bài đọc 4. Điểm lại Báo cáo Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam

Hình 1.

Tăng trѭӣng GDP theo quý Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 2: Ĉóng góp vào tăng trѭӣng GDP - Bài đọc 4. Điểm lại Báo cáo Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam

Hình 2.

Ĉóng góp vào tăng trѭӣng GDP Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình - Bài đọc 4. Điểm lại Báo cáo Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam

nh.

Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình 3: Thay ÿәi cѫ cҩu theo thӡi vө - Bài đọc 4. Điểm lại Báo cáo Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam

Hình 3.

Thay ÿәi cѫ cҩu theo thӡi vө Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình 5: Tăng trѭӣng - Bài đọc 4. Điểm lại Báo cáo Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam

Hình 5.

Tăng trѭӣng Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 6: Xuҩt khҭu mӝt sӕ hàng nguyên liӋu và nông sҧn - Bài đọc 4. Điểm lại Báo cáo Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam

Hình 6.

Xuҩt khҭu mӝt sӕ hàng nguyên liӋu và nông sҧn Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình 7: TӍ giá giӳa VND và ÿôla Mӻ - Bài đọc 4. Điểm lại Báo cáo Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam

Hình 7.

TӍ giá giӳa VND và ÿôla Mӻ Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hình 8: Lãi suҩt cӫa Ngân hàng Nhà nѭӟc - Bài đọc 4. Điểm lại Báo cáo Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam

Hình 8.

Lãi suҩt cӫa Ngân hàng Nhà nѭӟc Xem tại trang 23 của tài liệu.
Hình 9: Các cân ÿӕi tiӅn tӋ - Bài đọc 4. Điểm lại Báo cáo Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam

Hình 9.

Các cân ÿӕi tiӅn tӋ Xem tại trang 24 của tài liệu.
Hình 10: ChӍ sӕ giá tiêu dùng so vӟi cùng kǤ - Bài đọc 4. Điểm lại Báo cáo Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam

Hình 10.

ChӍ sӕ giá tiêu dùng so vӟi cùng kǤ Xem tại trang 28 của tài liệu.
Hình 11: Giai ÿoҥn lãi suҩt quá cao - Bài đọc 4. Điểm lại Báo cáo Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam

Hình 11.

Giai ÿoҥn lãi suҩt quá cao Xem tại trang 30 của tài liệu.
Hình 12: Lãi suҩt liên ngân hàng - Bài đọc 4. Điểm lại Báo cáo Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam

Hình 12.

Lãi suҩt liên ngân hàng Xem tại trang 31 của tài liệu.
(Hình 13). Tӯ tháng Năm năm 2009, ÿӗng rupi cӫa Inÿônêxia ÿã mҥnh thêm 11,2%, ÿӗng bҥt c ӫa Thái Lan thêm 7,7% và ÿӗng pêxô cӫa Philíppin thêm 2,7% - Bài đọc 4. Điểm lại Báo cáo Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam

Hình 13.

. Tӯ tháng Năm năm 2009, ÿӗng rupi cӫa Inÿônêxia ÿã mҥnh thêm 11,2%, ÿӗng bҥt c ӫa Thái Lan thêm 7,7% và ÿӗng pêxô cӫa Philíppin thêm 2,7% Xem tại trang 32 của tài liệu.
Hình 14: Chênh lӋc - Bài đọc 4. Điểm lại Báo cáo Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam

Hình 14.

Chênh lӋc Xem tại trang 33 của tài liệu.