0

Cân bằng nội môi | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện

18 5 0
  • Cân bằng nội môi | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:53

[r] (1)(2)Nguyên nhân c a b nh ti u đủ ường ? Nguyên nhân c a b nh ti u đủ ường ? Nguyên nhân c a b nh cao huy t áp ?ủ ế Do th n ti t không đ insullin n ng đ glucôz ậ ế ơ máu cao. 1 Do x v a đ ng m ch.ơ ữ 2 Ăn m n n ng đ NaCl máu cao.ặ Môi trường c th n đ nh trao đ i ch t ể ổ m i di n bình thớ ường. Đ trao đ i ch t n đ nh c th ph i có c ch ể ấ ổ ơ ể ơ ế cân b ng n i môi.ằ (3)M C TIÊU BÀI H C M C TIÊU BÀI H C - Nêu khái ni m cân b ng n i môi, ý nghĩa c a cân ệ b ng n i môi, h u qu c a m t cân b ng n i môi.ằ ả ủ - V đẽ ược khái quát c ch trì cân b ng n i mơiơ ế - Nêu vai trò c a th gan cân b ng áp xu t ủ th m th uẩ (4)Đ c m c I, trang 86/sgk đ tr l i cácc câu h i sau :ọ ể ả ờ - N i mơi ?ộ - Th cân b ng n i mơi ? Cho ví d ?ế - Th m t cân b ng n i mơi ? Cho ví d ?ế I KHÁI NI M VÀ Ý NGHĨA C A CÂN B NG N I MÔI:Ệ 1 Khái ni m:ệ - N i môi: môi trộ ường c th ( bao g m máu, b ch ể huy t, nế ước mô) - Cân b ng n i mơi: s trì s n đ nh c a môi trằ ự ổ ường trong c thơ ể - M t cân b ng n i mơi: Khi u ki n lí hóa c a môi ấ trường bi n đ ng, khơng trì s n đ nh gây nên s ế ự ổ bi n đ i ho c r i lo n ho t đ ng c a t bào c c ế ặ ố ạ ộ ế ơ ơ quan Ý nghĩa : - Các t bào, c quan c th ch có th ho t ế ơ ơ ể đ ng bình thộ ường u ki n lí – hóa c th phù ề ơ ể (5)B ph n ti p nh n ộ ế kích thích B ph n u nộ B ph n th c hi nộ Kích thích Quan sát hình20.1/sgk, k tên thành ph n tham gia vào ể c ch trì cân b ng n i mơi ? Ch c c a t ng b ơ ế ủ ừ ph nậ II S KHÁI QUÁT C CH DUY TRÌ CÂN B NG N I MÔIỒ Ơ II S KHÁI QUÁT C CH DUY TRÌ CÂN B NG N I MÔIỒ Ơ Nhi t đ c th ngệ ộ ể ười 37oC Vì nhi t đ c th ln ệ ộ ể (6)II S KHÁI QUÁT C CH DUY TRÌ CÂN B NG N I MÔIỒ Ơ II S KHÁI QUÁT C CH DUY TRÌ CÂN B NG N I MƠIỒ Ơ B ph n ti p nh n ộ ế kích thích B ph n u nộ B ph n th c hi nộ Kích thích S tr l i c aự ả ủ b ph n th c hiênộ Liên h ệ ngược Nhìn vào s đ cho bi t đơ ồ ế ường c a c ơ ch cân b ng n i môi ?ế Th th c ụ ể ơ quan th c mụ ả Trung ng th n ươ kinh tuy n n i ế ti t.ế Th n, gan, tim, ph i, ậ m ch máu…ạ Giúp t bào ế liên t c u ụ ch nh cân ỉ b ngằ Kích thích b ph n ti p nh n kích thích b ph n u ộ ế khi n ể s tr l i c a b ph n th c hi nự ả ủ b ph n th c ộ (7)II S KHÁI QUÁT C CH DUY TRÌ CÂN B NG N I MÔIỒ Ơ II S KHÁI QUÁT C CH DUY TRÌ CÂN B NG N I MÔIỒ Ơ Vai trò c a liên h ng ược c ch cân b ng n i ơ ế mơi ?Vì tr i l nh ph i m c áo ờ ạ m ? * L u ýư : C ch cân b ng n i mơi ch có hi u l c m t ph m vi nh t ơ ế ệ ự đ nhị Khi u ki n môi trề ường b bi n đ i vị ế ổ ượt kh t u hòa ả ự ề c a c th s ph t sinh tr c tr c, r i lo n ủ ơ ể ạ → b nh t t, t vong.ệ B ph n ti p nh n ộ ế kích thích B ph n u nộ B ph n th c hi nộ Kích thích S tr l i c aự ả ủ b ph n th c hiênộ (8)Th c hi n l nh trang ệ ệ 87/sgk ? Tim m ch máuạ Huy t áp ế bình thu ngờ Huy t áp tăng caoế Th th áp ụ ể l c m ch ự ạ máu (9)II VAI TRÒ C A TH N VÀ GAN TRONG CÂN B NG Ủ II VAI TRÒ C A TH N VÀ GAN TRONG CÂN B NG Ủ ÁP XU T TH M TH UẤ ÁP XU T TH M TH UẤ Áp xu t th m th u ph thu c vào nh ng đ c m ? Áp xu t th m th u ph thu c vào lấ ượng nước n ng đ ch t hòa tan máu, đ c bi t ph ồ thu c vào n ng đ NaCl.ộ Em cho bi t t m quan tr ng ế ầ vi c trì áp xu t th m th u c a máu ? T bào ho t đ ng u ki n áp xu t th u th u thích ế ạ ộ h p Khi áp xu t th u th u c a máu thay đ i s làm thay ợ ổ ẽ đ i ho c r i lo n ho t đ ng c a t bào.ổ ặ ố ạ ộ ủ ế - D a vào ch c c a th n, cho bi t th n đóng vai trị quan ự ế tr ng vi c trì áp xu t th m th u nh th ?ọ ư ế (10)1 Vai trò c a th n: Áp xu t th m th u tăng caoấ Vùng dườ ồi đ i n yênế Gây m t nấ ước ADH ( hocmon ch ng ố m t nấ ước) tăng Th n h p th nậ ụ ước tr v máu ả ề Ptt máu bình thường (11)Áp xu t th m th u gi mấ Vùng dướ ồi đ i n yên ế Lượng nước trong c th tăng ể ADH ( hocmon ch ng ố m t nấ ước ) gi mả Th n tăng cậ ường th i nả ước và ti t nế ước ti u ể Ptt máu bình thường (12)ĐI U HỊA MU I KHỐNG: NaỀ ĐI U HỊA MU I KHỐNG: NaỀ ++ 1 Vai trò c a th n: HA th p Na+ gi mấ Nhóm TB c n qu n c u th nậ Tuy n th n ế ti t hoocmôn ế Th n h p th Na+ tr v máu ậ ả ề N ng đ Na+ ồ (13)ĐI U HỊA MU I KHỐNG: NaỀ ĐI U HỊA MU I KHỐNG: NaỀ ++ 1 Vai trò c a th n: HA cao Na+ tăng Nhóm TB c n qu n c u th nậ Tuy n th n ế ti t hoocmôn ế Th n tăng cậ ường th i ả Na+ qua nước ti uể N ng đ Na+ ồ HA bình thường Th n tham gia u hòa cân b ng áp xu t th m th u nh kh ậ năng tái h p th ho c th i b t nấ ả ước ch t hòa tan ấ (14)2 Vai trò c a gan: Đi u hịa glucơz ơ Glucơz tăng ơ T bào t yế Gan chuy n glucôz ể ơ thành glicogen d tr ự ữ N ng đ glucơz ồ ơ bình thường (0,1%) ti t insulin ế (15)2 Vai trò c a gan: Đi u hòa glucôz ơ Glucôz gi mơ ả T bào t yế Gan chuy n glicogen ể thành glucôzơ N ng đ glucôz ồ ơ bình thường (0,1%) ti t glu cagon ế Glucôz tăng d n ơ Gan có vai trị quan tr ng u hòa n ng đ c a nhi u ọ ộ ủ ch t huy t tấ ế ương, qua trì cân b ng áp xu t th m ằ (16)IV VAI TRÒ C A H Đ M TRONG CÂN B NG pH N I MÔIỦ Ệ Ệ Các t bào c th ho t đ ng môi trế ơ ể ạ ộ ường pH nh t đ nh, pH = 7,35 – 7,45.ấ ị pH máu được trì n đ nh nh th ư ế ? H đ m trì đệ ệ ược pH n đ ng chúng có kh (17)IV VAI TRÒ C A H Đ M TRONG CÂN B NG pH N I MƠIỦ Ệ Ệ - Trong máu có h đ m ch y u sau:ệ ệ ủ ế + H đ m bicacbonat: Hệ ệ 2CO3 / NaHCO3 + H đêm photphat: NaHệ 2PO4 / NaHPO4- + H đ m prôtêinat ( prôtêin )ệ ệ - Ngoài h đ m, ph i th n đ ng vai trò quan tr ng ệ ệ trong u hòa cân b ng n i môi ề * Ph i tham gia u hòa pH máu bàng cách th i COổ 2. * Th n tham gia u hòa pH nh ph th i Hậ +, tái h p th Naấ +, th i NHả 3. Vai trò c a ph i th n trong cân b ng pH n i (18)Môi trường ph thu cụ Máu B ch huy tạ ế Nước mô Áp su t ấ th m th u ẩ ph thu cụ Đ pH ph ộ thu cộ N ng đ đồ ộ ường. N ng đ ch t hòa tan: ồ N+, H+ , urê, acid lactic, HCO3-, CO2. Nước, protein huy t tế ương. S tự ương quan gi a acid ữ và ch t ki m.ấ Th nậ Gan H đ mệ ệ Ph iổ Áp su t ấ th n th u ẩ thích h pợ Đ pH thích ộ h pợ Tái h p thu nấ ước ho c th i nặ ả ước, mu i, urê.ố Đi u hịa lề ượng glucơz ơ máu Th i khí ả CO2 Cân b ng n i môiằ
- Xem thêm -

Xem thêm: Cân bằng nội môi | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện, Cân bằng nội môi | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Quan sát hình20.1/sgk, k tên các thành p hn tham gia vào ầ - Cân bằng nội môi | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện

uan.

sát hình20.1/sgk, k tên các thành p hn tham gia vào ầ Xem tại trang 5 của tài liệu.