0

Bai giảng MON SINH THAI RỪNG 2015.BINH DA CHINH 2.doc

147 13 0
  • Bai giảng MON SINH THAI RỪNG 2015.BINH DA CHINH 2.doc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:17

- Theo Sucachev (1964): Rừng là một quần lạc sinh địa, là một khoảnh đất bất kỳ có sự đồng nhất về thành phần, cấu trúc và các đặc điểm của các thành phần tạo nên nó và về mối quan hệ[r] (1)1 BÀI GIẢNG MÔN HỌC: SINH THÁI RỪNG 1 Tên môn học Tên tiếng Việt: Sinh thái rừng Tên tiếng Anh: Forest Ecology Mã môn học: ? 2 Số tín chỉ: 2TC, Trong đó: Lý thuyết: 25 tiết, Thảo luận/Bài tập: tiết; 3 Phân bố thời gian Học phần TT chương Tên chương Tổng số thuyết Thảo luận/Bài tập Sinh thái rừng Bài mở đầu/Nhập môn Sinh thái rừng 2 1 Hệ sinh thái rừng 2 Quần xã thực vật rừng môi trường Cấu trúc động thái quần xã thực vật rừng 4 Phân loại rừng Tổng 30 25 4 Mục tiêu yêu cầu môn học: Sau học mơn học này, sinh viên có khả năng: - Kiến thức: Nhận thức đắn toàn diện rừng, giải thích tượng diễn đời sống rừng (quá trình phát sinh, phát triển, diệt vong mối quan hệ tương tác thành phần hệ sinh thái rừng) làm sở cho việc đề xuất giải pháp phương pháp hợp lý quản lý đánh giá hiệu sinh thái rừng - Kỹ năng: Nhận diện kiểu trạng thái thảm thực vật rừng Độc lập phát vấn đề, đạo thu thập số liệu phân tích cấu trúc động thái quần xã thực vật rừng, mối quan hệ tương tác quan lại rừng với hệ sinh thái, rừng với môi trường - Thái độ, chuyên cần: Có phương pháp làm việc theo nhóm, cẩn thận, trung thực xác xử lý kỹ thuật Có thái độ học hỏi, cởi mở tôn trọng ý kiến người khác 5 Điều kiện tiên (2)2 6 Mô tả vắn tắt nội dung môn học Sinh thái rừng môn khoa học nghiên cứu tượng sinh thái mang tính quy luật diễn đời sống rừng, gồm trình nội lẫn tương tác qua lại rừng với môi trường Sinh thái rừng giúp cho việc nhìn nhận rừng thực thể sinh học, nguồn tài nguyên đa lợi ích thực thể có khả cung cấp nhiều giá trị dịch vụ khác, qua thúc đẩy việc quản lý kinh doanh rừng theo hướng bền vững có hiệu kinh tế cao Là mơn học thuộc khối kiến thức sở, môn học đề cập tới nội dung có liên quan tới hai mảng kiến thức “sinh thái quần xã thực vật rừng” “động thái quần xã thực vật rừng” (3)3 BÀI MỞ ĐẦU 1 Tổng quan sinh thái rừng 1.1 Một số kiến thức sinh thái học 1.1.1 Sự đời sinh thái học - Gắn liền với phát triển nhận thức giới tự nhiên loài người từ săn bắn, hái lượm đến hóa trồng trọt chăn ni, - Tìm lửa, biết làm sử dụng công cụ mốc quan trọng làm cho thiên nhiên biến đổi - Con người phải vừa trì văn minh, vừa phải trì tính ổn định thiên nhiên → Sinh thái học đời 1.1.2 Khái niệm sinh thái học Thuật ngữ “sinh thái học - Ecology” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ đại với tên Oikos-Logos đó: Oikos nghĩa nhà nơi sống cịn Logos có nghĩa mơn học – khoa học Hiểu theo nghĩa Sinh thái học có nghĩa khoa học nơi sống Cụ thể hơn, Sinh thái học môn khoa học nghiên cứu nơi sống, mối quan hệ sinh vật với với môi trường xung quanh Môn sinh thái học thật coi môn khoa học vào khoảng năm 1900 (đầu kỷ 20) lịch sử mơn học có từ lâu: Từ người biết ni trồng, hố lồi động thực vật Cái tên sinh thái học đề xuất năm 1869 E.Hackel (1869) – nhà sinh thái học người Đức Theo tác giả: thuật ngữ sinh thái học nên hiểu tổng hợp kiến thức có liên quan với kinh tế tự nhiên Tức nghiên cứu mối quan hệ sinh vật hoàn cảnh sống chúng, kể hữu sinh, vơ sinh trước hết mối quan hệ hỗ trợ cạnh tranh động vật thực vật, tác động lẫn trực tiếp hay gián tiếp (4)4 Cho đến có nhiều khái niệm, định nghĩa thuật ngữ Sinh thái học Có thể kể đến: - P.E.Odum (1971): sinh thái học môn khoa học nghiên cứu cấu trúc chức tự nhiên - Theo Krebs (1978): sinh thái học môn khoa học nghiên cứu tương tác ấn định (quyết định) phân bố mật độ sinh vật - Grozinxki (1980): sinh thái học khoa học nghiên cứu mối quan hệ tương hỗ thể sống với môi trường xung quanh Nhìn chung có nhiều định nghĩa thuật ngữ sinh thái học chúng có điểm chung là: + Đối tượng: bao gồm sinh vật sống môi trường sống + Mục tiêu: tìm hiểu nguyên tắc điều khiển mối quan hệ Do đó, sinh thái học môn khoa học nghiên cứu cấu trúc chức thiên nhiên, nghiên cứu tất mối quan hệ tương hỗ sinh vật với môi trường” “Sinh thái học khoa học nghiên cứu ứng dụng qui luật hình thành hoạt động tất hệ sinh học, ” Minh hoạ: 1.1.3 Ý nghĩa việc nghiên cứu sinh thái học Cũng khoa học khác, kiến thức sinh thái học đóng góp to lớn cho văn minh nhân loại hai khía cạnh: lý luận thực tiễn (5)5 hoạt động người tự nhiên để phát triển văn minh ngày cao theo nghĩa đại nó, tức không làm huỷ hoại đến đời sống sinh giới chất lượng môi trường Trong sống, sinh thái học có thành tựu to lớn người ứng dụng vào lĩnh vực như: - Nâng cao suất vật nuôi trồng sở cải tạo điều kiện sống chúng - Hạn chế tiêu diệt dịch hại, bảo vệ đời sống cho vật nuoi, trồng đời sống người - Thuần hố di giống lồi sinh vật - Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, trì đa dạng sinh học phát triển tài nguyên cho khai thác bền vững - Bảo vệ cải tạo môi trường sống cho người loài sinh vật sống tốt Sinh thái học sở khoa học, phương thức cho chiến lược phát triển bền vững xã hội người sống hành tinh kỳ vĩ hệ thái dương 1.2 Định nghĩa, nội dung nghiên cứu vai trò sinh thái rừng 1.2.1 Định nghĩa Sinh thái rừng môn khoa học nghiên cứu mối quan hệ qua lại thành phần quần xã sinh vật rừng quần xã sinh vật rừng với hồn cảnh sống Sinh thái rừng mơn khoa học nghiên cứu hệ sinh thái rừng Sinh thái rừng môn khoa học nghiên cứu qui luật phát sinh, phát triển diệt vong hệ sinh thái rừng Sinh thái rừng sinh thái học ứng dụng lâm nghiệp Sinh thái rừng: môn học nghiên cứu tượng sinh thái mang tính quy luật diễn đời sống rừng (nội rừng) tương tác qua lại rừng môi trường (6)6 So sánh nội dung nghiên cứu sinh thái học với sinh thái rừng SINH THÁI HỌC SINH THÁI RỪNG SINH THÁI HỌC CÁ THỂ Nghiên cứu mối quan hệ qua lại cá thể với môi trường SINH THÁI HỌC QUẦN THỂ Quan hệ QT với MT với QT khác; NC cấu trúc chức động thái SINH THÁI HỌC QUẦN XÃ Nghiên cứu đa dạng loài, độ ưu phân bố lồi theo khơng gian thời gian SINH THÁI HỌC - Mối quan hệ qua lại rừng môi trường - Cấu trúc quần xã sinh vật rừng - chủ yếu QXTV rừng ĐỘNG THÁI HỌC - Tái sinh rừng - Sinh trưởng phát triển QXTV rừng - Diễn rừng ỨNG DỤNG SINH THÁI HỌC TRONG LÂM NGHIỆP 1.2.3 Đối tượng nghiên cứu 1 Sinh thái học cá thể: Lấy cá thể sinh vật làm đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu mối quan hệ cá thể với chúng với mơi trường sống, tìm hiểu ảnh hưởng nhân tố môi trường phản ứng sinh vật phản ứng 2 Sinh thái học quần thể: Lấy đối tượng quần thể Sinh thái học quần thể quan tâm tới nhóm cá thể hình thành lên quần thể mơi trường sống quần thể 3 Sinh thái học quần xã: Lấy đối tượng quần thể Nghiên cứu đặc tính nhóm cá thể lồi (quần thể) 4 Sinh thái học hệ sinh thái: Đối tượng nghiên cứu hệ sinh thái – hệ thống tự nhiên bao gồm sinh vật hoàn cảnh sống với mối quan hệ tương hỗ 5 Sinh thái học cảnh quan: Đối tượng nghiên cứu cảnh quan – lĩnh vực tương đối lớn, nhiều hệ sinh thái không giống tạo thành chỉnh thể thống Nghiên cứu kết cấu, lực động thái cảnh quan (7)7 cao khí kết hợp với hoàn cảnh tồn sống lục địa gọi sinh quyển, nghiên cứu vấn đề sinh thái học toàn cầu 7 Sinh thái học khôi phục: Nghiên cứu khôi phục tái tạo hệ sinh thái bị thối hóa bị tổn thất 1.3 Phương pháp nghiên cứu sinh thái rừng a Phương pháp nghiên cứu thực địa Là phương pháp nghiên cứu đối tượng khơng gian hồn cảnh địa lý khác Nội dung điều tra thường là: Số lượng (mật độ), kiểu phân bố, tổ thành, hình thái, sinh trưởng, hành vi, tập quán… b Phương pháp nghiên cứu phịng thí nghiệm + Thực nghiệm đồng ruộng: Là điều tra thực địa, bổ sung giúp nắm tác dụng chế nhân tố đó, cịn tham khảo thực nghiệm sinh thái tương tự để thiết kế khống chế sinh thái học + Thực nghiệm khống chế: Khống chế nhân tố để tìm hiểu những nhân tố cịn lại c Phương pháp mơ hình hóa Tất kết phương pháp nghiên cứu sở cho phương pháp mô hay mơ hình hố, dựa cơng cụ tốn học thông tin xử lý Khi nghiên cứu đối tượng hay phức hợp đối tượng, nhà sinh thái thương sử dụng nhiều phương pháp nhiều cơng cụ cách có chọn lọc nhằm tạo nên kết tin cạnh, phản ảnh chất đối tượng hay phức hợp đối tượng nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa vai trò sinh thái rừng quản lý rừng phát triển lâm nghiệp 1.4.1 Ý nghĩa - Là sở để phân loại thảm thực vật rừng, lập đồ thảm thực vật, lập đồ lập địa - Là sở cho biện pháp kỹ thuật lâm sinh (8)8 - Xây dựng phương thức kinh doanh rừng ổn định, lâu dài bền vững 1.4.2 Vai trò - Nâng cao suất cải tạo điều kiện sống cho vật nuôi, trồng - Kiểm sốt dịch hại, bảo vệ mơi trường sống ngày tốt - Thuần hóa di giống loài sinh vật - Khai thác bền vững tài nguyên, bảo tồn phát triển đa dạng sinh học 2 Một số khái niệm sinh thái rừng 2.1 Sinh vật rừng Sự chung sống động vật, thực vật vi sinh vật nhờ mối liên hệ trao đổi qua lại chúng Sự chung sống thể theo loài, số lượng sinh vật hiệu chúng vịng tuần hồn sinh học 2.2 Hồn cảnh rừng tiểu hoàn cảnh rừng Hoàn cảnh rừng khái niệm tổng hợp nhân tố tồn không gian sinh sống quần thể thực vật rừng Hoàn cảnh rừng bao gồm nhân tố có ảnh hưởng khơng có ảnh hưởng đến đời sống quần thể thực vật rừng Tiểu hoàn cảnh rừng hoàn cảnh bên quần thể thực vật rừng, hình thành tác động trực tiếp quần thể thực vật rừng Tiểu hồn cảnh rừng bao gồm tiểu khí hậu đất rừng 2.3 Khái niệm phân loại nhân tố sinh thái 2.3.1 Khái niệm nhân tố sinh thái Số lượng nhân tố sinh thái nhiều, yếu tố hồn cảnh có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến sinh trưởng, phát triển phân bố sinh vật Ví dụ: Nhiệt độ, độ ẩm, thực vật, O2, CO2 sinh vật khác có tương quan với sinh trưởng sinh vật nhân tố sinh thái Trong nhân tố sinh thái điều kiện hoàn cảnh sinh vật sinh tồn khơng thể thiếu được, có gọi điều kiện sinh thái sinh vật, nhân tố sinh thái hiểu nhân tố tác dụng sinh vật, mà nhân tố hoàn cảnh toàn yếu tố hoàn cảnh bên sinh vật Nhân tố sinh thái nhân tố hồn cảnh hai vừa có quan hệ lại vừa có khái niệm khác (9)9 + Bản chất nhân tố tác động + Cường độ tác động + Tần số tác động + Thời gian tác động 2.3.2 Phân loại nhân tố sinh thái a Phân loại truyền thống Theo phân loại truyền thống, nhân tố sinh thái chia thành 02 nhóm: + Nhóm nhân tố vơ sinh: Đất (có bao gồm nhân tố địa hình, hướng dốc, hướng phơi…), khí hậu + Nhóm nhân tố hữu sinh: Động thực vật, vi sinh vật người Con người với tác động coi nhân tố sinh thái Nhân tố ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới sinh vật b Phân loại A.C Monchatxki Theo phân loại này, nhân tố sinh thái chia thành nhóm dựa vào tính chu kỳ phản ứng sinh vật tính chu kỳ + Nhóm nhân tố có tính chu kỳ đầu tiên: ánh sáng, nhiệt độ, thời tiết… biến đổi theo chu kỳ ngày, tháng, năm, từ hình thành đai khí hậu khác nhau, có tác dụng định phân bố quần thể sinh vật Phản ứng ánh sáng, nhiệt độ sinh vật yêu cầu nhiệt độ ánh sáng khác phản ứng tính thích ứng sinh vật loại nhân tố + Nhóm nhân tố có tính chu kỳ thứ cấp: nhóm nhân tố có tính chu kỳ chịu chi phối nhóm nhân tố thứ Ví dụ: Ẩm độ nhân tố thuộc nhóm nhân tố chu kỳ thứ cấp phụ thuộc vào nhiệt độ + Nhóm nhân tố khơng có tính chu kỳ: nhóm bao gồm nhân tố sinh thái mang tính bất thường, sinh vật thường khơng thích nghi kịp với nhóm nhân tố Ví dụ: Bão, mưa đá, giơng, cháy rừng, hoạt động người… c Phân loại theo mức độ tầm quan trọng nhân tố sinh thái tới đời sống sinh vật Theo tiêu chí này, nhân tố sinh thái phân thành: (10)10 + Nhóm nhân tố chủ đạo: nhóm nhân tố sinh thái có ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh vật biến đổi ảnh hưởng tới biến đổi nhân tố Ví dụ: thực vật ánh sáng nhân tố chủ đạo + Nhóm nhân tố giới hạn: nhóm nhân tố sinh thái nằm mức thấp cao mức chống chịu sinh vật (những nhân tố sinh thái nằm giới hạn chịu đựng – biên độ sinh thái sinh vật) Ví dụ: Nhiệt độ (ánh sáng, độ ẩm…) cao thấp hoạt động bình thường thực vật + Nhóm nhân tố sinh thái độc lập: nhóm nhân tố sinh thái mà biến đổi độc lập với đời sống sinh vật Ví dụ: (1) Địa hình; (2) Ánh sáng mặt trời mặt tán rừng + Nhóm nhân tố sinh thái phụ thuộc: nhóm nhân tố sinh thái mà tồn biến động chịu chi phối nhân tố khác Ví dụ: Lượng mưa, ẩm độ, nhiệt độ tán rừng phụ thuộc vào số lượng chất lượng tán lá, phụ thuộc vào cường độ lượng ánh sáng lọt tán… d Phân loại theo tính chất nhân tố sinh thái Theo phân loại này, nhân tố sinh thái chia thành nhóm: Nhân tố khí hậu: Là nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, mưa, gió, bão, khí áp sấm chớp v.v Nhân tố đất đai: Bao gồm độ phì, độ ẩm đất, tính chất lý hóa học đất, địa hình (độ cao, độ dốc, hướng phơi, vị trí sườn dốc ) Nhân tố sinh vật: Bao gồm quan hệ tương hỗ loài sinh vật phụ sinh, ký sinh, cạnh tranh cộng sinh Nhân tố người: Tác dụng người cải tạo, lợi dụng, phát triển phá hoại tài nguyên sinh vật tác dụng nguy hại, gây nhiễm hồn cảnh Nhóm nhân tố lịch sử: Lịch sử tự nhiên (ảnh hưởng khí hậu, địa chất, hệ thực vật động vật khứ) lịch sử loài người (hoạt động sống người khứ) 2.4 Quần thể thực vật rừng (11)11 2.5 Quần xã sinh vật rừng Quần xã sinh vật rừng tập hợp tất loài sinh vật khác (thực vật, động vật, vi sinh vật) chung sống (định cư) không gian nơi định sinh cảnh định (12)12 Chương HỆ SINH THÁI RỪNG 1.1 Hệ sinh thái rừng 1.1.1 Định nghĩa hệ sinh thái rừng “Rừng” – danh từ đơn giản, khái niệm phức tạp Mọi người biết nhiều thành rừng, không hẳn Rừng khái niệm tương đối phức tạp Các nhà lâm học định nghĩa rừng sau: - Theo Morozov (1912): “Rừng quần xã gỗ, chúng biểu ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, làm nảy sinh tượng mà không đặc trưng cho mọc lẻ Trong rừng khơng có quan hệ qua lại rừng với mà cịn có ảnh hưởng qua lại rừng với đất mơi trường khơng khí; rừng có khả tự phục hồi” - Theo X.B.Belov(1976): Rừng hệ thống sinh học tự điều chỉnh, bao gồm thảm gỗ, bụi,thảm cỏ, động vật, vi sinh vật, đất chế độ thủy văn, khơng khí sinh vật sống mặt đất - Theo Tansley (1935): Rừng hệ sinh thái thành phần chủ yếu gỗ mối quan hệ với hồn cảnh sống - Theo Sucachev (1964): Rừng quần lạc sinh địa, khoảnh đất bất kỳ có đồng thành phần, cấu trúc đặc điểm thành phần tạo nên mối quan hệ chúng với nhau, có nghĩa đơng thực vật che phủ, giới động vật vi sinh vật cư trú đó, điều kiện tiểu khí hậu, thủy văn đất đai, kiểu trao đổi vật chất lượng thành phần với với tượng tự nhiên khác Một số định nghĩa văn pháp qui Việt Nam: - Luật BV PTR (sửa đổi) năm 2004, Điều 3: “Rừng HST bao gồm QTTV rừng, ĐVR, VSV rừng, đất rừng yếu tố mơi trường khác, gỗ, tre nứa hệ thực vật đặc trưng thành phần có độ che phủ tán rừng từ 0,1 trở lên” (13)13 Theo MONRE, tham gia Dự án AR-CDM, rừng VN qui định: Có diện tích tối thiểu 0,5ha, rừng thành thục có Hmin ≥3 m tỷ lệ tàn che tối thiểu 30% - Thông tư số 34/2009/TT-BNN&PTNT năm 2009, Điều 3: Một đối tượng xác định rừng đạt tiêu chí sau: 1 Là HST thành phần lồi lâu năm thân gỗ, cau dừa có Hvn ≥ 5,0 mét (trừ rừng trồng số lồi RNM ven biển), tre nứa,…có khả cung cấp gỗ, LSNG giá trị trực tiếp gián tiếp khác bảo tồn ĐDSH, bảo vệ môi trường cảnh quan Rừng trồng loài thân gỗ rừng tái sinh sau khai thác rừng trồng có chiều cao trung bình 1,5 m loài ST chậm, 3,0 m loài sinh trưởng nhanh N ≥1.000 cây/ha coi rừng Các HST nông nghiệp, ni trồng thủy sản có rải rác số lâu năm thân gỗ, tre nứa, cau dừa,… không coi rừng 2 Độ tàn che tán thành phần rừng phải từ 0,1 trở lên 3 Diện tích liền khoảnh tối thiểu từ 0,5 trở lên, dải rừng phải có chiều rộng tối thiểu 20 mét có từ hàng trở lên Cây rừng diện tích tập trung 0,5 dải rừng hẹp 20 mét gọi phân tán 1.1.2 Đặc trưng hệ sinh thái rừng Các đặc trưng rừng biểu cấu trúc không gian mối quan hệ cấu trúc môi trường 1) Nguồn gốc Nguồn gốc rừng đặc trưng biểu thị xuất xứ rừng không gian, thời gian đặc điểm phát sinh Rừng tự nhiên: rừng hình thành hồn tồn khơng có tác động người Hạt giống rừng gió, nước, động vật gieo giống, sinh trưởng, phát triển nhờ tự nhiên Rừng tự nhiên chia ra: Rừng nguyên sinh rừng thứ sinh (14)14 Rừng thứ sinh: rừng hình thành lại sau người khai phá rừng nguyên sinh Rừng nhân tạo: rừng người gây trồng Rừng chồi: rừng hình thành từ chồi, tái sinh chồi gốc có sẵn để hình thành rừng Rừng hạt: hình thành tái sinh từ hạt 2) Tổ thành rừng Tổ thành rừng biểu thị số loài tỷ lệ loài tham gia tạo thành rừng Ví dụ : Xét cơng thức tổ thành khu rừng sau: 4T3G2N+TT-H-L T:Táu mật G:Giẻ đen N:Ngát TT:Trâm trắng H:Hà nu L:Lim xanh Các hệ số 3,4,2,1 + - hệ số tổ thành Xác định hệ số tổ thành loài công thức sau: a: hệ số tổ thành loài n: số lồi cần tính hệ số n : tổng số lồi tiêu chuẩn điều tra Khi viết công thức tổ thành viết chữ đầu tên sau hệ số Ví dụ : Một tiêu chuẩn khu rừng điều tra sau: Táu mật 40 Giẻ đen 30 Ngát 20 Trâm trắng Hà nu Lim xanh 10   (15)15 Ta đem nhân với công thức tính hệ số cơng thức tổ thành rừng 4T3G2N+TT-H-L Ý nghĩa cơng thức tổ thành : Cho ta biết số lượng tỷ lệ loài lâm phần, giúp ta biết rừng loại hay rừng hỗn loại 3) Tầng thứ rừng Là đặc trưng biểu thị xắp xếp rừng không gian thành tầng cao thấp khác Thơng thường rừng có tầng: + Tầng A chia : Tầng A1 : Tầng vượt tán, cao 40 - 50m Tầng A2 : Tầng ưu sinh thái, cao trung bình 20 - 30m Tầng A3 : Tầng tán, cao - 15m + Tầng B : Tầng bụi thấp, cao - 8m + Tầng C : Tầng cỏ gồm thảm thực vật , thảm cỏ cao không qúa 2m 4) Mật độ Mật độ đặc trưng biểu thị dày thưa rừng, tính số lượng đơn vị diện tích, ví dụ: 1650c/ha, 1100c/ha v.v Ở giai đoạn phát triển rừng có mật độ khác Mật độ ảnh hưởng đến độ tàn che, độ đầy hoàn cảnh rừng Mật độ rừng biến đổi theo tuổi rừng Rừng non mật độ cao, tuổi rừng tăng mật độ giảm, nhu cầu không gian dinh dưỡng dẫn đến cạnh tranh, tỉa thưa tự nhiên, rừng tự điều chỉnh mật độ cho phù hợp Tốc độ giảm mật độ phụ thuộc vào: + Mật độ ban đầu + Điều kiện lập địa + Đặc tính sinh thái lồi (16)16 kinh doanh gỗ lớn tiến hành chặt nhiều đợt để điều chỉnh mật độ cho phù hợp theo giai đoạn rừng 5) Tuổi rừng Tuổi rừng đặc trưng biểu thị thời gian từ hình thành rừng đến ta nghiên cứu Đối với rừng tự nhiên hỗn giao nhiều lồi tuổi rừng tuổi bình qn lồi ưu Tuổi rừng thực chất tuổi loài cao tạo thành rừng Tuổi rừng biểu thị qua loại tuổi.Tuổi tương đối tuổi tuyệt đối Tuổi tương đối số năm cụ thể tính từ hạt giống nẩy mầm, tuổi tương đối tính cấp tuổi Đối với rừng trồng, vào giai đoạn phát triển lâm phần người ta chia thành cấp tuổi: Cấp tuổi 1: rừng non Cấp tuổi 2: rừng sào Cấp tuổi 3: rừng trung niên Cấp tuổi 4: rừng gần thành thục Cấp tuổi 5: rừng thành thục Cấp tuổi 6: rừng thành thục Cấp tuổi ngắn dài, tùy thuộc vào loài cây, điều kiện lập địa Đối với loài sinh trưởng nhanh, cấp tuổi 2-5 năm; lồi sinh trưởng chậm, cấp tuổi 10 năm 6) Độ tàn che Độ tàn che đặc trưng biểu thị mức che phủ tán rừng so với diện tích đất Độ tàn che biểu thị trị số phần 10 Nếu đất rừng che bóng 5/10 độ tàn che rừng 0.5 Cần phân biệt độ tàn che độ che phủ Độ tàn che tính diện tích tán che tầng cao (cây tầng A) Độ che phủ phạm vi lô rừng biểu thị mức độ thảm tươi, bụi, thực vật ngoại tầng….che phủ mặt đất Trên phạm vi rộng lớn cho tỉnh hay phạm vi toàn Quốc, độ che phủ diện tích rừng so với diện tích đất tự nhiên (17)17 Độ đầy đặc trưng biểu thị mức độ tận dụng điều kiện tự nhiên rừng Rừng có độ đầy gọi rừng chuẩn Độ đầy mốc đánh giá, so sánh với lâm phần mức độ tận dụng tiềm đất, không gian dinh dưỡng rừng lân phần Độ đầy mật độ có quan hệ mật thiết với Rừng tự nhiên độ tàn che lớn độ đầy tăng Xác định độ đầy lâm phần cách so sánh tổng diện ngang lâm phần với tổng diện ngang lâm phần chuẩn có độ cao bình qn 8) Cấp đất Cấp đất đặc trưng biểu thị mức độ thích hợp điều kiện lập địa lồi vây đó, biểu khả sản xuất điều kiện lập địa với loài Cùng lồi cây, độ tuổi, nơi sinh trưởng nhanh nơi lập địa phù hợp cho điều kiện sinh thái loài 1.2.3 Kết cấu chức Rừng thể thống phận cấu thành không tách rời sinh vật môi trường Tầng gỗ (gỗ, tre nứa, cau dừa) chiếm chủ đạo Chức Trao đổi vật chất lượng liên tục sinh vật với sinh vật sinh vật với môi trường Hình thành tiểu hồn cảnh rừng ảnh hưởng tới môi trường xung quanh Chức cung cấp dịch vụ môi trường 3 Hệ sinh thái rừng có khả tự tái tạo phục hồi - Phục hồi thành phần sinh vật rừng: Thực vật, Động vật Vi sinh vật - Phục hồi hồn cảnh rừng: Tiểu khí hậu Đất rừng 4 Cân sinh thái hệ sinh thái rừng cân động - Nội cân – tự điều chỉnh – chu trình dinh dưỡng khống - Tính ổn định hệ sinh thái rừng - Tính “mỏng manh” cân sinh thái hệ sinh thái rừng 5 Rừng tượng Địa lý tượng Lịch sử (Tính khơng gian thời gian hệ sinh thái rừng) 1.1.3 Các thành phần hệ sinh thái rừng (18)18 1.1.3.1 Quần xã thực vật rừng Khái niệm rừng TheoTansley (1935), rừng hệ sinh thái Hệ sinh thái rừng (Forest ecosystem) hệ sinh thái mà thành phần nghiên cứu chủ yếu sinh vật rừng (các loài gỗ, bụi, thảm tươi, hệ động vật vi sinh vật rừng) môi trường vật lý chúng Từ khái niệm mà Tansley nêu đưa khái niệm rừng sau: “Rừng hệ sinh thái gỗ chiếm ưu thế, tạo nên lâm phần có mật độ định để chúng nảy sinh mối quan hệ sinh trưởng hợp lý, cũng tạo tiểu khí hậu rừng hồn cảnh đất rừng riêng biệt” Theo khoản điều Luật bảo vệ phát triển rừng Việt Nam năm 2004: Rừng hệ sinh thái bao gồm quần thể thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng yếu tố môi trường khác, gỗ, tre nứa hệ thực vật đặc trưng thành phần có độ che phủ tán rừng từ 0,1 trở lên Tùy góc độ phân loại khác người ta chia loại rừng sau: - Rừng trồng rừng tự nhiên - Rừng chồi rừng hạt - Rừng nguyên sinh rừng thứ sinh (19)19 Khái niệm lâm phần đồng nghĩa với khái niệm rừng, lâm phần có đặc trưng đầy đủ khu rừng phạm vi hẹp Khi nói đến lâm phần nói đến khu rừng cụ thể đồng kết cấu, hình thái ví dụ lâm phần Sao đen, lâm phần Bằng lăng, lâm phần rừng loài, lâm phần rừng hỗn giao Như hiểu theo nghĩa thơng thường Lâm phần phần rừng hay kiểu rừng cụ thể toàn khu rừng Tổ thành lâm phần biểu thị tỷ trọng lồi hay nhóm lồi chiếm lâm phần Tùy theo số lượng lồi có mặt lâm phần mà chia thành loại lâm phần sau: - Lâm phần loài: Thường có lồi - Lâm phần hỗn giao: Có từ lồi trở lên - Lâm phần đồng tuổi lâm phần khác tuổi - Lâm phần tuổi: lâm phần có tuổi cấp tuổi Trên thực tế vùng nhiệt đới, việc xem xét tuổi lâm phần thường nhằm vào đối tượng rừng trồng Với rừng tự nhiên thường có lâm phần tuổi tương đối Tuổi lâm phần nhân tố cấu trúc mặt thời gian, phản ánh giai đoạn sinh trưởng phát triển lâm phần Lâm phần khác tuổi: lâm phần mà rừng có cấp tuổi khác Quần lạc sinh địa rừng: Quần lạc sinh địa rừng khoảnh đất có đồng thành phần, cấu trúc đặc điểm thành phần tạo nên mối quan hệ chúng với nhau, có nghĩa đồng thực vật che phủ, giới động vật vi sinh vật cư trú đó, điều kiện tiểu khí hậu, thủy văn đất đai, kiểu trao đổi vật chất lượng thành phần với tượng tự nhiên khác Quần lạc sinh địa rừng khác biệt hoàn toàn với quần lạc sinh địa khác như: Quần lạc sinh địa sa mạc, quần lạc sinh địa thảo nguyên, (20)20 mối quan hệ mật thiết rừng với hoàn cảnh sống xung quanh Hệ sinh thái rừng đồng nghĩa với quần lạc sinh địa rừng Rừng khác với đám hàng Những nơi gọi rừng hay lâm phần phải thỏa mãn điều kiện sau: - Diện tích đủ lớn - Mật độ đủ lớn để có độ tán che lớn 0,1 tức 10% tán che so với diện tích đất - Chiều cao 6m Với điều kiện thỏa mãn hình thành tiểu khí hậu nơi có rừng khác với bên ngồi rừng thành phần độ ẩm khơng khí, nhiệt độ, gió, … Những thành phần quần xã thực vật rừng Thành phần hệ thực vật số lượng loài quần xã Sự phong phú hệ thực vật đặc điểm khu hệ thực vật, thích ứng lồi với lập địa Rừng mưa nhiệt đới có đặc điểm nhiều loài cây, độ ưu lồi < 5% Điều tra tiêu chuẩn diện tích 1.000m2 rừng mưa có 30 lồi khác Người ta chia quần xã thực vật rừng thành phần chủ yếu để có hướng nghiên cứu, tác động cho đối tượng 1) Thành phần gỗ Đây thành phần chủ yếu hệ sinh thái rừng Đối với rừng nhiệt đới nói chung thành phần gỗ chia thành tầng: tầng vượt tán A1, tầng ưu sinh thái A2 tầng tán A3 Dựa vào thành phần tỷ lệ loài mà người ta chia thành rừng loài rừng hỗn loài Về nguyên tắc, rừng lồi rừng có lồi Tuy nhiên thực tế, rừng có số lồi khác số lượng lồi khác khơng vượt q 10% coi rừng lồi (rừng loài tương đối) Với rừng hỗn loài, để biểu thị mức độ tham gia loài người ta dùng công thức tổ thành Thành phần gỗ phận chủ yếu tạo nên độ khép tán (được biểu diễn thông qua độ tán che), độ đầy trữ lượng lâm phần 2) Lớp tái sinh (21)21 phía tầng khai thác Tùy vào giai đoạn sinh trưởng khác người ta chia lớp tái sinh thành giai đoạn: mầm, mạ Việc phân chia có ý nghĩa quan trọng việc xác định nhân tố ảnh hưởng xác định biện pháp kĩ thuật chăm sóc, bảo vệ - Cây mầm: Là lớp nằm khoảng vài tháng tuổi Đặc trưng lớp giai đoạn chưa có khả quang hợp, sống nhờ vào chất dinh dưỡng có sẵn hạt Trong giai đoạn chịu ảnh hưởng mạnh yếu tố môi trường đặc biệt nhân tố ánh sáng độ ẩm Theo W.Richard (1956), giai đoạn nguy hiểm tái sinh, tái sinh chết hàng loạt môi trường thiếu nước nhiệt độ cao ánh sáng trực xạ Cũng theo W Richard, nguyên nhân khác nguy hiểm mầm loài động vật rừng - Cây mạ: Là hệ gỗ thường có tuổi từ vài tháng đến 1-2 năm, chiều cao thường khơng q 50cm Đặc điểm: Cây có khả tự đồng hóa, lớn lớp mầm song mạ yếu ớt chịu ảnh hưởng nhiều nhân tố môi trường có cạnh tranh cỏ dại - Cây con: Là hệ lớn năm tuổi, thường có chiều cao >50cm Cùng với sinh trưởng, nhu cầu ánh sáng tăng dần Khi có chiều cao >1m, khoẻ mạnh coi có triển vọng Đây đối tượng thay tầng gỗ tương lai 3) Thành phần bụi Là thân gỗ, chiều cao không 6m, phân cành sớm Cây bụi thành phần quan trọng hệ sinh thái rừng Trong kinh doanh rừng đại, lớp bụi mang lại nhiều lợi ích – lợi ích ngồi gỗ 4).Thành phần thảm tươi Bao gồm loài thực vật thân thảo (khơng có cấu tạo gỗ), chúng thường sống tán rừng Cũng bụi, nhiều loài thảo đem lại lợi ích kinh tế cao Đứng quan điểm sinh thái, lớp bụi lớp thảm tươi có ý nghĩa quan trọng, chúng góp phần bảo vệ đất, chống xói mịn, giữ độ ẩm cho đất, tham gia vào trình hình thành, cải tạo đất Tuy nhiên, chúng tác nhân cản trở tái sinh gây khó khăn cơng tác trồng rừng, phục hồi rừng (22)22 Bao gồm loài dây leo, thực vật phụ sinh… chúng mọc không tuân theo trật tự không gian, chúng không phân bố tầng cụ thể Một số lồi thực vật ngoại tầng có giá trị kinh tế, làm dược liệu 1.1.3.2 Quần xã động vật rừng Hệ ĐV Việt Nam phong phú, chưa có tài liệu thống kê cách cụ thể số lồi nhóm động vật Việt Nam, song dựa thơng báo thành phần lồi nhóm ĐV, đây, sơ tổng hợp ĐV Việt Nam sau: Bảng 02: Thống kê nhóm phân loại động vật Việt Nam Nhóm phân loại Họ Lồi Côn trùng1 121 1.340 Cá2 3.109 Ếch nhái3 8 82 Bò sát3 21 258 Chim4 81 828 Thú5 39 224 Ngoài nhóm thống kê trên, cịn có hàng ngàn lồi ĐV khơng xương sống Điều chắn, số lượng loài thống kê bảng 02 chưa đầy đủ chưa phản ánh hết đa dạng khu hệ ĐV Việt Nam Vì sau gần 60 năm, kể từ phát lồi Bị Xám (Bos sauveli) năm 1997, nhà động vật học nghĩ lồi thú lớn cuối phát giới, năm 1992 1994, ghi nhận thêm loài Sao La (Pseudoryx nghetinhensis) Mang Trường sơn lớn (Megamunticus vuquangensis); năm 1995 ghi nhận loài Mang Trường sơn (Caninmiunticus truongsonensis) (23)23 Giới ĐV Việt Nam có nhiều lồi khác có gía trị bảo tồn không nước mà giới Voi (Elephas maximus), Tê giác sừng (Rhinoceros sondaicus), Bò xám (Bos sauveli); Bị rừng (Bos javanicus); Bị tót (Bos gaurus), Trâu rừng (Babalus bubalis); Hổ (Panthera tigris); Báo hoa mai (Panthera pardus); Nai cà tong (Cervus eldi); Chà vá (Pygathryx nemaeus); Sếu cổ trụi (Grus antigon), Cò quắm cánh xanh (Pseudibis davisoni); Cá sấu (Crocodylus siamensis),… Mackinnon, 1986 nhận xát rằng: Việt Nam nước giàu thành phần lồi có mức độ cao tính đặc hữu so với nước vùng phụ Đông Dương Có 21 lồi Linh trưởng đặc hữu vùng phụ Việt Nam có đến lồi; 49 lồi chim đặc hữu vùng Việt Nam có đến 10 lồi Các trung tâm phân bố loài chim thực vật địa thường tập trung chủ yếu vùng núi cao dọc theo dãy Hoàng Liên, dải Trường sơn cao nguyên Tây Nguyên Lâm Đồng 1.1.3.3 Quần xã vi sinh vật rừng 1.1.3.4 Khí hậu rừng 1.1.3.5 Đất rừng 1.1.4 Sự khác biệt rừng nhiệt đới với rừng ôn đới rừng nhiệt đới 1.1.4.1 Rừng mưa nhiệt đới a) Thành phần thực vật rừng mưa Trong rừng mưa thành phần thực vật đa dạng phong phú nêu nhóm loại rừng mưa sau - Quần hợp thực vật; Số cá thể 1- loài chiếm 90% tổng số cá thể quần xã - Ưu hợp thực vật; Số cá thể 10 loài chiếm 40- 50% tổng số cá thể quần xã - Phức hợp thực vật; Độ ưu tương đối lồi khơng rõ rệt - Lồi ưu lồi đóng góp vai trị lớn lồi khác hình thành quần xã - Quần xã thực vật đơn ưu thế; Quần xã có lồi ưu - Quần xã thực vật đa ưu thế; Quần xã có nhiều loài ưu (24)24 - Lồi khơng ưu thế; Lồi có vai trị khơng đáng kể hình thành quần xã - Thành phần dạng sống; Tập hợp nhóm cây, có khác hệ thống phân loại, có khả thích ứng với điều kiện sống định, có tương đồng cấu tạo, chức sinh lý tập tính sinh học - Cây gỗ lớn; tập hợp lồi gỗ hình thành phận rừng - Cây bụi; dạng sống gỗ có kích thước nhỏ bé, tán gọn, phân cành sát gốc đơi gặp lồi cành, ln sống tầng thấp tán rừng có khả chịu bóng cao - Cây thân cỏ; lồi có thân khơng hóa gỗ, sống bò lan mặt đất tán rừng - Cây thân leo; lồi có thân không tự đứng vững mặt đất mà phải dựa vào giá đỡ, sống tầng rừng - Cây thắt nghẹt; thực vật thân gỗ, khởi đầu đời sống chúng lại phụ sinh - Cây phụ sinh; thực vật sống nhờ thân, cành loài khác - Cây ký sinh; loài sống ký sinh thân cành khác 1.1.4.2 Rừng ôn đới Tham khảo tài liệu 1.1.4.3 Rừng Á nhiệt đới Tham khảo tài liệu 1.2 Tính đa dạng hệ sinh thái rừng Việt Nam 1.2.1 Đa dạng sinh học gì? (25)25 Theo Cơng ước Đa dạng Sinh học “ĐDSH phong phú thể sống có từ tất nguồn hệ sinh thái cạn, biển HST dưới nước khác, tổ hợp sinh thái mà chúng tạo nên;” ĐDSH bao gồm đa dạng lồi (đa dạng di truyền hay cịn gọi đa dạng gen), loài (đa dạng loài), HST (đa dạng hệ sinh thái) 1.2.2 Đa dạng di truyền(ĐDDT) - Khái niệm: Đa dạng di truyền hay gọi đa dạng gene, phong phú về gene khác số lượng gen, gen quần thể các cá thể Ví dụ: người 2n = 46, ruồi dấm 2n = + Sự ĐDDT loài thường bị ảnh hưởng tập tính sinh sản các thể QT Một QT có vài cá thể, có QT có hàng triệu thể Các thể QT thường có kiểu gen khác Sự khác kiểu hình cá thể có tương tác kiểu gen khác với môi trường + Sự khác biệt Gene tạo điều kiện cho lồi thích ứng với thay đổi mơi trường Thực tế cho thấy, lồi quý hiếm, phân bố hẹp thường đơn điệu kiểu gen so với loài phổ biến, phân bố rộng; loài thường nhạy cảm với biến đổi môi trường hậu dễ bị tuyệt chủng - Điều kiện để nghiên cứu ĐDDT: Nghiên cứu đa dạng gen đòi hỏi nhiều thời gian, thiết bị, tài chính, kỹ thuật hiểu biết đa dạng gen giới - Ý nghĩa: ĐDDT có tầm quan trọng loài sinh vật để trì khả sinh sản hữu thụ, tính bền vững khả thích nghi cá thể lồi với điều kiện sống ln biến đổi - Bản chất nguồn gốc ĐDDT: ĐDDT gen quy định Trên gen tồn nhiều alen Vật chất di truyền ADN Trên ADN có loại nucleotit xếp khác nhau tạo tính đa dạng di truyền Chính gen tạo nên tính đa dạng di truyền Một gen kiểm soát biểu phát triển tính trạng định một sinh vật (26)26 biến thể gen, ngun liệu tiến hố Có nhiều lý thuyết toán học xác suất thống kê sử dụng nghiên cứu di truyền QT, đặt móng từ năm 1930 Hiện tại, với tiến kỹ thuật AND, có đủ công cụ đủ mạnh để kiểm định cách nghiêm ngặt lý thuyết phức tạp chúng Một vấn đề khác phương pháp đánh giá ĐDDT cơng cụ để tìm hiểu mối quan hệ sinh vật, đa dạng khác chúng Vấn đề đặt cần thiết phải có kết nối hai vấn đề - Từ thấy ĐDDT, kể nội lồi, lớn lượng thơng tin di truyền cịn nhiều số lượng tất cá thể loài Đánh giá ĐDDT lĩnh vực nghiên cứu phát triển mạnh 1.2.3 Đa dạng loài a Loài phân loại học - Theo E.O.Wilson, Loài tập hợp sinh vật giao phối tự nhiên để sinh hệ hữu thụ Một loài nhóm sinh vật có đặc điểm di truyền riêng biệt chiếm khu vực địa lý định Các cá thể lồi thường khơng tự giao phối với cá thể loài khác Điều quy định nhiều yếu tố, bao gồm khác biệt gen, tập tính, nhu cầu sinh học khu vực địa lý sinh sống - Các cá thể lồi có vật chất di truyền “tương đối” giốngnhau Các cá thể lồi chứa tồn thơng tin di truyền lồi - Phân loại học khoa học nghiên cứu xếp thể sống Mục đích phân loại học đại thiết lập hệ thống phân loại mà phản ánh tiến hố nhóm lồi từ tổ tiên Bằng cách xác định mối quan hệ họ hàng loài, nhà phân loại học giúp nhà bảo tồn sinh học xác định lồi nhóm lồi tiến hố theo đường theo cách đặc biệt nhứng nỗ lực bảo tồn (27)27 - Cách đặt tên loài: tên đặt theo hệ thống kép, gồm từ, tư đứng trước giống, chữ viết hoa, từ sau lồi, viết thường Trong nghiên cứu, tên mơt lồi đầy đủ ngồi tên giống, lồi cịn kèm theo tên tác giả đặt tên cho lồi năm định tên b Đa dạng loài(ĐDL) Đa dạng loài phạm trù mức độ phong phú số lượng loài số lượng các phân loài (loài phụ) đất, vùng địa lý, quốc gia hay sinh cảnh định ĐDL hồn tồn bao trùm tính ĐDDT thường coi quan trọng đề cập đến tính ĐDSH Các nhà ĐDSH mơ tả 11.000 lồi năm Hiện có khoảng 1,4 triệu lồi sinh vật mơ tả dự đốn có từ triệu đến 30 triệu loài sinh vật đất (Wilson, 1988) Hiện mô tả khoảng – 5% tổng số loài sinh vật Bảng 01 Số loài sinh vật mơ tả giới (theo Wilson, 1988) Nhóm Số lồi mơ tả Nhóm Số lồi mơ tả Virus 1.000 Động vật đơn bào 30.8000 Thực vật đơn bào 4.760 Côn trùng 751.000 Nấm 70.000 ĐV Không XS khác 238.761 Tảo 26.900 ĐV có XS bậc thấp 1.273 Địa y 18.000 Các 19.056 Rêu 22.000 Echs nhái 4.184 Dương xỉ 12.000 Bó sát 6.300 Hạt trần 750 Chim 9.040 Hạt kín 250.000 Thú 4.629 405.410 1.065.043 Tổng cộng: 1.470.453 loài (nguồn Phạm Nhật, 2002) Cho đến mô tả khoảng – 5% tổng số loài sinh vật ước tính có trái đất 12.4 Đa dạng hệ sinh thái (28)28 - Quần xã sinh học: xác định loài sinh vật sinh cảnh định mối quan hệ qua lại cá thể loài loài với - Đa dạng HST pham trù phòng phú môi trường cạn nước đất tạo nên số lượng lớn HST khác Sự đa dạng HST khác Sự đa dạng HST phản ánh đa dạng sinh cảnh qua mối quan hệ QXSV trình sinh thái sinh quyến - Sự phong phú môi trường cạn nước đất tạo lên số lượng lớn HST Sự đa dạng HST phản ánh đa dạng sinh cảnh qua mối quan hệ QXSV trình sinh thái sinh - Việc phân chia HST hay sinh cảnh thực tế khó khăn ranh giới chúng không rõ ràng Những sinh cảnh rộng lớn đất bao gồm rừng nhiệt đới cánh đồng cỏ, đất ngập nước, rừng ngập mặn, sinh cảnh biển…Những HST nhỏ xác định hồ nước chí gốc Theo Mikos Udvardy (nguồn: Walters and Hamilton) giới bao gồm nhiều chỉnh thể sinh vật Sự phân chia phụ thuộc vào điều kiện khí hậu sinh vật sống trái đất Các HST trái đất: 1 Rừng mưa nhiệt đới Đầm rêu sa mạc 2 Rừng mưa nhiệt đới Sa mạc bán sã mạc lạnh Rừng kim ôn đới 10 Trảng cỏ đồng cỏ nhiệt đới Rừng khô nhiệt đới 11 Đồng cỏ ôn đới 5 Rừng rộng ôn đới 12 Thảm TV vùng núi Thạm TV Địa Trung hải 13 Thảm TV vùng đảo Sa mạc bán sa mạc ẩm 14 Thảm TV vùng hồ 1.2.3 Mối quan hệ mức độ ĐDSH (29)29 Hình 1.1 Sơ đồ mối quan hệ ba mức độ đa dạng sinh học 1.2.4 Đa dạng hệ sinh thái rừng Việt Nam (1) Đa dạng loài thực vật rừng Việt Nam Về thực vật, theo Nguyễn Nghĩa Thìn (1997), đa dạng lồi thực vật nước ta thống kê 11.373 loài thuộc 2.524 chi, 378 họ ngành thực vật khác Số liệu tổng hợp bảng 1.1 Bảng 1.1 Đa dạng thực vật Việt Nam Ngành thực vật Số lượng Tên Việt Nam Tên khoa học Họ Chi Loài 1 Rêu Bryophyta 60 182 793 2 Khuyết thông Psilotophyta 1 3 Thông đất Lycopodiophyta 57 4 Cỏ tháp bút Equisetophyta 1 5 Dương xỉ Polypodiophyta 25 137 669 6 Hạt trần Gymnospermae 23 63 7 Hạt kín Angiospermae 299 2175 9812 Tổng cộng 378 2524 11373 Tỷ lệ% đặc hữu 20 Trong tính đa dạng loài thực vật rừng nhiệt đới Việt Nam có số điểm đáng ý là: - Có số họ giàu lồi: Đa dạng di truyền + Đa dạng nguồn gen + Đa dạng genotype lồi (ADN nơi tích luỹ bảo vệ thông tin di truyền qui định tới tính trạng đặc tính thể) Đa dạng loài + Chỉ mức độ phong phú loài + Quan hệ chặt chẽ với đa dạng di truyền (thụ phấn, giao phối) + Việc phân loại dựa vào nghiên cứu lồi, từ bảo tồn tính đa dạng lồi Đa dạng hệ sinh thái + Thể đa dạng quần xã sinh vật + Đa dạng chu trình sinh địa hóa học (30)30 + Họ Lan (Orchidaceae): 800 loài + Họ Thầu dầu (Euphorbiaceae): 422 loài + Họ Đậu (Leguminoseae): 400 loài + Họ Cỏ (Poaceae): 400 loài + Họ Cà phê (Rubiaceae): 400 loài + Họ Cúc (Asteraceae): 336 loài + Họ Cói (Cyperaceae): 300 lồi + Họ Ơ rơ (Acanthaceae):175 lồi + Họ Long não (Lauraceae): 160 loài + Họ Dẻ (Fagaceae): 120 loài - Nhiều họ lồi giàu cá thể họ thường giữ vị trí quan trọng tổ thành thực vật rừng nhiệt đới nước ta, đồng thời có giá trị kinh tế cao như họ Dầu (Dipterocarpaceae), họ Long não (Lauraceae), họ Xoan (Meliaceae), họ Bồ hịn (Sapindaceae) (2) Đa dạng lồi Động vật rừng Việt Nam Về động vật, dựa theo tư liệu tác giả Võ Q, Nguyễn Cử (1995), Mai Đình n (1995), Nguyễn Văn Sáng, Hồ Thu Cúc (1995), Đặng Huy Huỳnh (1994) Phạm Nhật (2001) tổng hợp số lượng loài số họ động vật nhận biết nước ta bảng 1.2 Bảng 1.2 Đa dạng động vật Việt Nam NHÓM PHÂN LOẠI SỐ HỌ SỐ LOÀI 1 Côn trùng 121 1340 2 Cá - 3109 3 Ếch nhái 82 4 Bò sát 21 258 5 Chim 81 828 6 Thú 39 224 (3) Đa dạng hệ sinh thái rừng Việt Nam (31)31 sinh thái rừng nước ta Điều thể rõ nét hệ thống kiểu thảm thực vật rừng Việt Nam Thái Văn Trừng (1978, 1998) 1.3 Những hệ sinh thái rừng tự nhiên chủ yếu Việt Nam 1.3.1 Hệ sinh thái rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới 1.3.1.1 Phân bố - Những hệ sinh thái rừng thuộc kiểu thảm thực vật phong phú đa dạng, phân bố tỉnh: Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Lào Cai, Ninh Bình (Cúc Phương), Thanh Hố, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Tây Nguyên v.v… - Phân bố theo độ cao so với mực nước biển: Ở miền Bắc: 700m Ở miền Nam: 1.000 m 1.3.1.2 Điều kiện sinh thái - Khí hậu: Nhiệt độ khơng khí trung bình hàng năm từ 20 - 25 oC, khơng có tháng lạnh 150 C Lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.200 mm - 2.500mm, mùa mưa tập trung vào mùa hè thu, số khô hạn chung: 3-0-0 Hàng năm tháng hạn, tháng kiệt, có tháng khơ Độ ẩm khơng khí tương đối trung bình 85% Lượng bốc thường thấp - Đất: Đá mẹ: đá gnai (gneiss), phiến thạch mica (micaschiste), phiến sa thạch (gres schisteux), vi hoa cương (microgranit), lưu vân (riolit), hoa cương (granit), huyền vũ (bazan) v.v…Đất đỏ vàng Feralit hồn tồn thành thục, sâu, dày, khơng có tầng đá ong Đất đỏ (terra rossa) nhiệt đới phong hố đá vơi đất bồi tụ thung lũng chân núi đá vôi 1.3.1.3 Cấu trúc rừng a) Cấu trúc tầng thứ (32)32 - Tầng vượt tán A1: gỗ cao đến 40 - 50 m, phần lớn thuộc họ Dầu (Dipterocarpaceae), Dâu tằm (Moraceae), Đậu (Leguminosae) v.v Phần lớn loài thường xanh có lồi rụng mùa khơ rét Tầng tán khơng liên tục, tán xịe rộng hình ơ, hình tán - Tầng ưu sinh thái A2: gọi tầng lập quần, bao gồm gỗ cao trung bình từ 20 - 30 m, thân thẳng, tán tròn hẹp, tầng tán liên tục, phần lớn loài thường xanh thuộc họ Dẻ (Fagaceae), Re (Lauraceae), Vang (Cacsalpiniaceae), Trinh nữ (Mimosaceae), Cánh bướm (Papilionaceae), Bồ (Sapindaceae), Xoan (Meliaceae), Mộc lan (Magnoliaceae), Trám (Burseraceae) v.v - Tầng tán A3: cao từ - 15 m, mọc rải rác tán rừng, tán hình nón hoặc hình tháp ngược Tổ thành lồi thuộc họ Bứa (Clusiaceae), Du (Ulmaceae), Máu chó (Myristicaceae), Na (Annonaceae), Mùng quân (Flacourtiaceae) v.v Ngồi cịn có con, nhỡ loài tầng A1 tầng A2 có khả chịu bóng - Tầng bụi B: cao từ - m Tổ thành loài thuộc họ Cà phê (Rubiaceae), Trúc đào (Apocynaceae), Cam quýt (Rutaceae), Na (Annonaceae), Mua (Melastomaceae), Nhân sâm (Araliaceae), Thầu dầu (Euphorbiaceae) v.v…Ngồi cịn có "cây gỗ giả" thuộc họ Dừa (Palmae), họ phụ Tre nứa (Bambusoideae), họ Sẹ (Scitaminaceae) v.v…Trong tầng cịn có lồi thân gỗ, chịu bóng rợp Tham gia tầng cịn có con, nhỡ loài gỗ lớn tầng A1, A2, A3 - Tầng cỏ C: cao khơng q 2m Tổ thành lồi thuộc họ Ơ rơ (Acanthaceae), Gai (Urticaceae), Mơn ráy (Araceae), Gừng (Zingiberaceae), Hành tỏi (Liliaceae) loài dương xỉ v.v…Tham gia tầng cịn có tái sinh loài gỗ lớn tầng A1, A2, A3 (33)33 Dây leo thân gỗ thân cỏ thuộc họ Đậu (Leguminosae), Na (Annonaceae), Trúc đào (Apocynaceae), Gắm (Gnetaceae) v.v Ngồi cịn có lồi dây leo điển hình rừng nhiệt đới dài hàng trăm mét thuộc chi Calamus, Daemonorops đặc hữu vùng Đông Nam Á Thực vật phụ sinh (loài thực vật sống nhờ vào loài khác) gồm loài thuộc họ Phong lan (Orchidaceae), Mơn ráy (Araceae), lồi quyết thuộc chi Asplenium, Drynaria, Platycerium, đặc biệt loài sống nhờ kí chủ lồi đa (Ficus), chân chim (Schefflera) loài Fragraea obovata họ Loganiaceae Thực vật kí sinh bao gồm loài thuộc chi Loranthus họ Tầm gửi (Loranthaceae), chi Balanophora họ Cu chó (Balanophoraceae) sống bám cành rễ b) Cấu trúc tổ thành loài thực vật, kiểu phụ ưu hợp Các kiểu phụ miền ưu hợp: Kiểu phụ miền thực vật thân thuộc với khu hệ thực vật Malaixia - Inđônêxia, ưu hợp họ Dầu (Dipterocarpaceae) Các ưu hợp: - Ưu hợp Sao đen (Hopea odorata) - Ưu hợp Kiền kiền (Hopea pierrei) - Ưu hợp Chò ( Parashorea chinensis) - Ưu hợp Chò nâu (Dipterocarpus tonkinensis) - Ưu hợp Dầu rái (Dipterocarpus alatus) - Các ưu hợp táu (Vatica sp) - Ưu hợp Táu mặt quỷ (Hopea mollissima) - Ưu hợp Táu muối (Vatica fleuryana) - Ưu hợp Vên vên (Anisoptera costata) Miền Nam vùng thấp ẩm, độ cao 1.000 m so với mực nước biển thuộc dãy Trường Sơn có nhiều ưu hợp như: (34)34 - Ưu hợp họ Dâu tằm (Moraceae) - Ưu hợp họ Mộc lan (Magnoliaceae) - Ưu hợp họ Đậu (Leguminosae) - Ưu hợp họ Xoài (Anacardiaceae) - Ưu hợp họ Trám (Burseraceae) - Ưu hợp họ Bồ (Sapindaceae) - Ưu hợp họ Hồng xiêm (Sapotaceae) 1.3.1.4 Tái sinh diễn rừng Tác động người đến hệ sinh thái rừng đa dạng phức tạp hình thức, mức độ khác Chính tác động nguyên nhân dẫn đến quá trình diễn thứ sinh tạo nên kiểu phụ thứ sinh nhân tác Trong trình diễn thứ sinh hình thành nên nhiều ưu hợp khác tuỳ theo hình thức, mức độ tác động người tiêu cực hay tích cực a) Tác động phá hoại người: Sau nương rẫy - Ưu hợp Mỡ + Ràng ràng mít ( Manglietia conifera + Ormosis balansae) - Ưu hợp hu đay + ba bét + ba soi Mallotus barbatus Muell - Ưu hợp Nứa to (Schizostachyum funghomii) - Ưu hợp Giang (Maclurochloa sp.) b) Tác động tích cực người Đây kiểu phụ nuôi trồng nhân tạo Con người trồng rừng rừng thông, mỡ, bạch đàn, bồ đề, luồng, phi lao, đước v.v… 1.3.1.5 Ý nghĩa kinh tế, phòng hộ khoa học (35)35 kĩ thuật, không bảo đảm tái sinh rừng nên diện tích trữ lượng rừng bị suy giảm Tỉ lệ rừng thứ sinh nghèo kiệt tăng lên Trong năm gần đây, ngành lâm nghiệp có chủ trương hạn chế lượng khai thác gỗ rừng tự nhiên, tiến tới "đóng cửa" rừng tự nhiên Ngồi ra, nhiều khu rừng nguyên thuỷ nhiệt đới Cúc Phương (Ninh Bình), Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế), Cát Tiên (Đồng Nai) v.v…đã, mang lại nguồn thu nhập lớn từ du lịch sinh thái Hệ sinh thái rừng phân bố hầu hết vùng đầu nguồn sông lớn Việt Nam Đây kiểu hệ sinh thái rừng nhiệt đới điển hình đặc trưng rừng rộng thường xanh hỗn giao phức tạp nhiều tầng tán Có thể coi đặc trưng mơ hình chuẩn đáp ứng tối ưu cho yêu cầu phòng hộ đầu nguồn miền núi trung du.Trên thực tế, kiểu hệ sinh thái rừng giữ vai trị quan trọng cho việc nuôi dưỡng nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mịn, hạn chế lũ lụt cho vùng đồng bằng, đô thị ven biển Việt Nam Hệ sinh thái rừng nhiệt đới có tính đa dạng sinh học cao đa dạng nguồn gen, đa dạng loài đa dạng hệ sinh thái Trong hệ sinh thái có nhiều lồi thực vật động vật rừng q hiếm, có lồi bị đe doạ diệt chủng cần bảo tồn nghiêm ngặt phát triển Đây đối tượng nghiên cứu khoa học vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên nhiều quan nghiên cứu ngành lâm nghiệp Dưới xanh hệ sinh thái rừng nhiệt đới cịn chứa nhiều bí ẩn mà nhà lâm sinh học Việt Nam chưa phát 1.3.2 Hệ sinh thái rừng kín nửa rụng ẩm nhiệt đới 1.3.2.1 Phân bố Hệ sinh thái rừng phân bố Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Thanh Hoá, Nghệ An, Tây Nguyên, miền đông Nam Bộ v.v… Phân bố theo độ cao so với mực nước biển: Ở miền Bắc: 700 m Ở miền Nam: 1.000 m 1.3.2.2 Điều kiện sinh thái (36)36 Nhiệt độ khơng khí trung bình hàng năm 20oC - 25oC Nhiệt độ khơng khí trung bình tháng lạnh 15oC - 20oC Lượng mưa trung bình hàng năm 1.200 - 2.500 mm Chỉ số khô hạn 1-3-0 Mùa hạn kéo dài từ - tháng với lượng mưa 50 mm tháng có lượng mưa 25 mm Độ ẩm trung bình thấp 85% - Thổ nhưỡng: Đất đai kiểu rừng thường đất feralit đỏ vàng, phát triển số loại đá mẹ chủ yếu: sa thạch, hoa cương, phù sa cổ, diệp thạch 1.3.2.3 Cấu trúc rừng a) Tầng thứ Cấu trúc tầng thứ gồm tầng gỗ (A1, A2, A3) Điển hình hai lồi rụng lá: Săng lẻ (Lagerstroemia tomentosa ) Sau sau (Liquidambar formosana) Ngồi cịn có lồi thuộc họ Dipterocarpaceae, Meliaceae, Leguminosae, Datiscaceae, Moraceae, Anacardiaceae, Combretaceae, Lauraceae, Burseraceae, Sapindaceae v.v… Chiều cao đạt đến 40 m Nhiều loài có bạnh vè Tầng tán tầng bụi thưa Tầng thảm tươi rậm rạp có lồi (Pteridophyta) họ Dừa (Palmae) b) Cấu trúc tổ thành loài thực vật, kiểu phụ ưu hợp Các kiểu phụ miền: Kiểu phụ miền thực vật thân thuộc với khu hệ Malaixia - Inđônêxia khu hệ Ấn Độ - Myanma Kiểu phụ phát Mường Xén, Con Cuông (Nghệ An), điển hình Săng lẻ (Lagerstroemia tomentosa) mọc hỗn giao với Lim xanh (Erythrophoeum fordii), Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis), Sến mật (Madhuca pasquieri) Đặc trưng hệ sinh thái số cá thể rụng phải có từ 25 - 75% so với tổng số cá thể quần thể Kiểu phụ miền thực vật thân thuộc với khu hệ địa Bắc Việt Nam - Nam Trung Hoa khu hệ di cư Ấn Độ - Myanma (37)37 nhân rụng số lồi hệ sinh thái rừng khơng khí hậu Khi rừng bị khai thác nhiều lần rừng phục hồi đất thoái hoá có tầng đá ong ngăn cách với mực nước ngầm hạn đất làm cho số lồi có phản ứng rụng mùa khơ hạn Các kiểu phụ thổ nhưỡng Kiểu phụ thổ nhưỡng kiệt nước núi đá vôi: Hệ sinh thái rừng núi đá vôi thí dụ điển hình Kiểu phụ thổ nhưỡng úng nước mặn: Hệ sinh thái rừng ngập mặn thí dụ điển hình 1.3.2.4 Tái sinh diễn rừng Diễn thứ sinh hệ sinh thái hình thành tác động người phục hồi rừng nương rẫy, sau khai thác trồng lại rừng Các ưu hợp trình bày kiểu phụ thứ sinh nhân tác - Tác động phá hoại người: Sau nương rẫy: - Ưu hợp Mỡ + Bồ đề + Xoan ta - Ưu hợp nứa (Shizostachyum funghomii ) - Ưu hợp Hu đay + Bồ đề (Trema angustifolia+Styrax tonkinensis) - Ưu hợp Lim xanh + Lim xẹt (Erythrophoeum fordii+Peltophorum tonkinensis) - Ưu hợp Sau sau + Lim xanh (Liquidamba formosana+Erythrophoeum fordii) 1.3.2.5 Ý nghĩa kinh tế, phòng hộ khoa học (38)38 1.3.3 Hệ sinh thái rừng rộng thường xanh núi đá vôi 1.3.3.1 Phân bố Diện tích rừng núi đá (chủ yếu núi đá vôi) Việt Nam có 1.152.200 ha, diện tích rừng che phủ 396.200 (34,45%), (theo Viện Điều tra Quy hoạch rừng, 1999) Núi đá vôi phân bố 24 tỉnh thành phố chủ yếu tập trung tỉnh phía Bắc Bắc Trung Bộ Các tỉnh có núi đá vơi là: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hịa Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phịng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Ngun, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình Nguyễn Huy Phồn cộng (1999) phân vùng núi đá vôi thành vùng sau: - Vùng Cao Bằng - Lạng Sơn - Vùng Tuyên Quang - Hà Giang - Vùng Tây Bắc - Tây Hồ Bình - Thanh Hoá - Vùng Trường Sơn Bắc - Vùng quần đảo Phân bố theo vĩ độ: từ Hà Tiên đến Cao Bằng (23oN), chủ yếu từ Quảng Bình (17oN) trở Phân bố theo đai độ cao từ vài chục mét lên đến 1.200 m so với mực nước biển 1.3.3.2 Điều kiện sinh thái Khí hậu Ngồi chế độ khí hậu chung khu vực, địa hình vùng núi đá vơi phức tạp nên có đặc điểm khác biệt tạo nên tiểu vùng vi khí hậu Đây qui luật phi địa đới, đặc trưng cho hệ sinh thái nhạy cảm núi đá vôi Việt Nam Nhiệt độ khơng khí trung bình năm khoảng 20oC Về tổng thể, nhiệt độ trung bình tháng cao vùng núi đá vôi Việt Nam tháng tháng 7, tháng lạnh tháng 12 tháng Chế độ mưa độ ẩm: theo đai độ cao vùng núi đá vơi Việt Nam có chế độ mưa khác nhau, đó, đai thấp có chế độ mưa ẩm với lượng mưa trung bình năm từ 1200 - 2500mm, độ ẩm khơng khí trung bình 85% Hiện chưa có số liệu khí hậu vành đai núi cao Thổ nhưỡng: (39)39 1.3.3.3 Cấu trúc tổ thành thực vật Hệ thực vật vùng núi đá vơi mang tính chất pha trộn nhiều luồng thực vật đặc trưng luồng thực vật địa Bắc Việt Nam - Nam Trung Hoa, đồng thời chịu nhiều ảnh hưởng luồng thực vật khác Thảm thực vật núi đá vôi Việt Nam phân bố không liên tục, tập trung vành đai 300 - 1200m so với mặt nước biển a) Hệ sinh thái rừng kín thường xanh chân núi đá vôi Cấu trúc rừng phức tạp, có tầng: - Tầng vượt tán (A1): cao 40m thuộc họ: Leguminosae, Combretaceae, Dipterocarpaceae loài phổ biến, đặc trưng cho tầng như: sấu (Dracontomelum duperreanum), thung (Tetrameles nudiflora), sâng (Pometia pinnata), chò (Anogeissus acuminata) - Tầng ưu sinh thái (A2): gồm gỗ cao từ 20 đến 30m, thân thẳng, tán tròn giao làm nên tán rừng liên tục Các họ có nhiều lồi tầng là: Fagaceae, Lauceae, Caesalpiniaceae, Mimosaceae, Fabaceae, Sapindaceae, Magnoliaceae, Meliaceae loài Hopea siamensis, Knema sp, Hopea sp - Tầng tán (A3): gồm cao 15 m, mọc rải rác thuộc họ: Clusiaceae, Ulmaceae, Annonaceae với Hydnocarpus sp., Sterculia sp., Pterospermum sp., Baccaurea ramiflora loài đặc trưng tìm thấy ruối rơ (Streblus ilicifolius), mạy tèo (Streblus macrophyllus) v.v - Tầng bụi (B): gồm bụi, gỗ nhỏ cao m thuộc họ : Apocynaceae, Rubiaceae, Melastomataceae, Araliaceae, Euphorbiaceae, Acanthaceae v.v… - Tầng thảm tươi (C): gồm thân thảo thấp (dưới m) thuộc họ: Araceae, Acanthaceae, Urticaceae, Zingiberaceae, Begoniaceae, Convallariaceae v.v… - Thực vật ngoại tầng gồm dây leo thuộc họ: Vitaceae, Fabaceae, Connaraceae… bì sinh, kí sinh thuộc Orchidaceae, Pteridaceae, Araceae, Loranthaceae… Đây kiểu thảm thực vật nguyên sinh mà điển hình rừng thung lũng núi đá vơi Cúc Phương (Ninh Bình) Một số ưu hợp có lồi đại diện sau: - Annamocarya chinensis, Dracontmelum duperreanum, Bischofia javanica, Saraca dives, Saraca indica v.v… - Castanopsis symetri, Cryptocaria impressa, Elaeocarpus vigueri, Nephelium chryseum, Streblus macrophyllus v.v (40)40 Có nhiều loài ưu hợp kiểu rừng có giá trị kinh tế cao như: Chị (Parashorea sinensis), Chò xanh (Terminalia myriocarpa), Nghiến (Burretiodendron tonkinensis), Trai (Garcinia fagraeoides), Đinh (Markhamia stipularis), Đinh thối (Fernandoa spp), Vàng kiềng (Nauclea purpurea) v.v… b) Rừng thường xanh sườn núi đá vôi Cấu trúc rừng đá vôi sườn núi khác hẳn với đỉnh núi thành phần loài ngoại mạo Rừng thường có tầng: khơng có tầng A1, có tầng gỗ A2, A3 tầng thảm tươi Tầng A2: thành phần loài đơn điệu gồm có: ruối rơ (Streblus ilicifolius), Mạy tèo (Streblus macrophyllus), Quất hồng bì (Clausena lansium), Lịng tong (Walsura sp), Arytera sp, Sếu (Celtis sp.), Trai (Garcinia fagraeoides), Phoebe sp, Lát (Chukrasia tabularis), Táo vòng Drypetes perreticulata), An phong (Alphonsea sp), Mại liễu (Miliuisa balansae), Cơm rượu (Glycosmis sp), Thị (Diospyros sp), Búng báng (Arenga pinnata), Máu chó (Knema sp), Cách hoa (Cleistanthus sumatranus), Nhọc (Polyalthia sp), Bình linh (Vitex sp), Gội (Aglaia gigantea), Dâu da xoan (Spondias lakonensis) v.v… - Tầng A3: gồm lồi gỗ nhỏ chịu bóng gỗ tái sinh tầng như Cơm nguội (Ardisia spp), Mân mây (Suregada glomerulata), Găng (Randia sp.), Sapindus sp, Lấu (Psychotria spp), Xú hương (Lasianthus spp) v.v… - Tầng C: gồm có lồi Quyển bá (Selaginella spp), Sa nhân (Amomum sp), loài Dương xỉ Tectaria sp, Pteris spp, Colysis spp , Thu hải đường (Begonia spp ), Bóng nước (Impatiens spp), Cao cẳng (Ophiopogon spp), Nưa (Arisaema sp), Amorphophalus sp, Chooc đá vôi (Arisaema sp), Han (Laportea spp) v.v… - Dây leo bì sinh: có lồi dây leo thuộc họ Bầu bí (Cucurbitaceae), Dây khế rừng (Connaraceae) loài xoài lửa (Pergia sarmentosa), qua lâu (Trichosanthes sp) lồi bì sinh thuộc họ Phong lan (Orchidaceae), tầm gửi (Loranthus spp), dương xỉ (Asplenium nidus, Psendodrynaria oronans ) v.v c) Rừng kín thường xanh đỉnh núi đá vơi Cấu trúc rừng đơn giản thường đến tầng gỗ Tầng gồm cây cao từ - 15m Schefflera sp., Memecylon sp., Sinosideroxylon sp., Boniodendron sp., Pistasia sp., cánh kiến (Mallotus philippensis) v.v…Thực vật tầng thấp loài bụi Melastoma sp., Syzygium spp v.v… đơi có xuất tre nứa (Sasa japonica) làm thành rừng hỗn giao tre nứa đỉnh núi đá vôi thấp (41)41 Thực vật ngoại tầng có lồi thuộc họ Phong lan (Orchidaceae), Tầm gửi (Loranthus spp), dây leo Jasminum sp., Mảnh bát (Coccinia grandis), Đại hái (Hodgsonia macrocarpa) v.v… 1.3.3.4 Tái sinh diễn rừng Nhìn chung tổ thành lồi tái sinh rừng núi đá vôi không phong phú rừng núi đất Lồi tái sinh chiếm ưu nhóm lồi đặc trưng cho rừng núi đá vơi nghiến (Burretiodendron tonkinensis), sảng (Sterculia lancacolata), loài thuộc họ Dâu tằm (Moraceae) đa tía (Ficus altissima), Đa hẹp (Ficus stenophylla), Sanh (Ficus benjanica) v.v…Do vậy, diễn rừng núi đá vôi tương đối ổn định điều kiện thổ nhưỡng đặc biệt mà nhiều lồi rừng núi đất khác khơng thích nghi Tái sinh thảm thực vật rừng núi đá vơi có lồi sau: Tái sinh rừng chân núi đá vôi: Ngái (Ficus hispida), Vả (F.auriculata), Macaranga denticulata,Balakata baccata, Sòi (Triadica cochinchinensis),T rotundifolia, Endospermum chinense Nauclea sp vùng bán ngập nước Tái sinh sườn núi: Mạy tèo, Ruối ô rô, Lòng mang v.v… Tái sinh thành trảng: Chuối (Musa sp), Brouessonetia papyrifera, Pterospermum sp, Arenga pinnata, Macaranga auriculata, Mallotus paniculatus, Euodia sp, Styrax tonkinensis v.v… Thảm dây leo tái sinh: Quisqualis indica, Combretum sp, Trichosanthes sp, Entada sp, Merremia spp v.v… Do điều kiện đất núi đá vôi nên sinh trưởng rừng núi đá vôi chậm 1.3.3.5 Ý nghĩa kinh tế, phòng hộ khoa học Về kinh tế, rừng núi đá vôi có nhiều lồi có giá trị kinh tế Bách vàng, Hoàng đàn, Mun sọc, Nghiến, Pơ mu, Kim giao, Thơng pà cị v.v…Nhiều lồi động vật núi đá vơi có giá trị kinh tế khoa học Vọoc đầu trắng, Voọc mông trắng, Voọc gáy trắng, Hươu xạ, Voọc má trắng, v.v… Ngồi ra, cịn có nhiều loài cây làm dược liệu như: Đẳng sâm (Codonopsis javanica), Kim ngân (Lonicera dasystyla), Củ bình vơi (Stephania rotunda), Một (Nervilia fordii), Thuỷ bồn thảo (Sedum sp), Kim anh (Rosa laevigata), Thổ sâm (Talinum patens) v.v… Rừng núi đá vơi cịn có nhiều cảnh, đặc biệt loài phong lan lan Hoà thảo hoa vàng, Vẩy rồng, Hài vệ nữ v.v… Cảnh quan rừng núi đá vôi tạo nên hang động tiếng động Hương Tích, động Phong Nha - Kẻ Bàng vịnh Hạ Long công nhận di sản thiên nhiên giới v.v…Hệ thống hồ Caxtơ tự nhiên mà lớn hồ Ba Bể, hồ Thăng Hen (Cao Bằng), hang nước lộ thiên Quảng Bình… với nhiều vẻ đẹp hùng vĩ, rừng núi đá vôi Việt Nam đã, nơi có nhiều tiềm để phát triển du lịch sinh thái (42)42 núi đá vơi chứa đựng dịng sơng ngầm với lưu lượng nước lớn giữ vai trò điều tiết nguồn nước Hàng trăm nghìn suối đổ sông miền Trung miền Bắc nước ta bắt nguồn từ khối núi đá vơi Do đó, hệ sinh thái cịn có nhiệm vụ điều tiết nước chế độ thủy văn, khí hậu cho vùng hạ lưu lân cận Về ý nghĩa khoa học: Nhiều vùng rừng núi đá vôi quy hoạch xây dựng thành vườn quốc gia khu bảo tồn thiên nhiên Rừng núi đá vôi tập trung nhiều lồi thực vật có giá trị kinh tế khoa học, bao gồm loài rộng như: Mun sọc (Diospyros dasyphylla), Đinh vàng, Đinh thối, Trai lí, Kiền kiền, Lát hoa v.v… lồi kim như: Hoàng đàn, Nghiến, Pơ mu, Kim giao, Thơng pà cị, Thiết sam giả, Thiết sam giả ngắn, Hồng đàn giả v.v có nhiều loài ghi vào sách đỏ Nhiều loài động vật quý Hươu xạ, Sơn dương, Voọc mông trắng, Voọc đầu trắng, Voọc mũi hếch, Vượn đen, Gà lôi trắng, Cú lợn rừng, Ác là, Gà lam đuôi trắng, Rắn hổ chúa, Rùa hộp trán vàng, Rùa núi vàng v.v…Thảm thực vật núi đá vôi hệ sinh thái đặc biệt nhạy cảm, tác động tới hệ sinh thái gây biến đổi lường trước được, đặc biệt cịn nơi có tiềm đa dạng sinh học cao Vì thế, nghiên cứu thảm thực vật đá vôi mang ý nghĩa khoa học quan trọng Có nhiều lồi động thực vật thời gian gần công bố thành phần hệ sinh thái rừng núi đá vôi 1.3.4 Hệ sinh thái rừng kim tự nhiên 1.3.4.1 Phân bố Hệ sinh thái rừng kim tự nhiên có hai loại: - Hệ sinh thái rừng kim nhiệt đới núi thấp phân bố chủ yếu vùng núi Yên Châu, Mộc Châu (Sơn La), Nghệ An, Hà Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng) v.v… - Hệ sinh thái rừng kim ơn đới núi cao trung bình phân bố chủ yếu Sa Pa (Lào Cai), Tuần Giáo (Lai Châu) Hà Giang, Tây Côn Lĩnh (Cao Bằng), Chư Yang Sinh (Nam Trung Bộ), Lâm Đồng v.v… Phân bố theo độ cao so với mực nước biển: - Phân bố rừng kim nhiệt đới: Ở miền Nam, phân bố Thông nhựa (Pinus merkusii) độ cao từ 600 - 1.000 m Phân bố Thông ba (Pinus kesiya ) độ cao 1.000 m, số địa phương có thể xuống thấp Ở miền Bắc, thông nhựa phân bố xuống vùng thấp gần biển Nghệ An, Quảng Ninh Thông ba xuất Hồng Su Phì ( Hà Giang) độ cao khoảng 1.000 m (43)43 1.3.4.2 Điều kiện sinh thái - Khí hậu a) Vành đai khí hậu nhiệt đới núi thấp Đây vành đai khí hậu cịn chịu ảnh hưởng chế độ gió mùa Vành đai khí hậu miền Bắc từ 700 - 1.600 m miền Nam từ 1.000 - 1.800 m so với mực nước biển Nhiệt độ khơng khí trung bình hàng năm 15o - 20oC Nhiệt độ khơng khí trung bình tháng lạnh 15oC miền Bắc 20oC miền Nam Nhiệt độ khơng khí trung bình tháng năm giao động từ 5o - 20oC Lượng mưa trung bình hàng năm : 600 - 1.200 mm Chỉ số khô hạn: (4 - 6) (1 - 2) (1) Mùa khô từ - tháng, mùa hạn từ - tháng có tháng kiệt b) Vành đai khí hậu ơn đới núi cao trung bình Vành đai khí hậu miền bắc từ 1.600 - 2.400 m miền nam từ 1.800-2.600 m so với mực nước biển Hiện chưa có số liệu khí hậu vành đai độ cao - Thổ nhưỡng: Đá mẹ bao gồm sa thạch, diệp thạch, cuội kết, badan v.v…Đất hệ sinh thái kim vùng núi, nay, chưa nghiên cứu nhiều Các loại hệ sinh thái rừng kim tự nhiên a) Hệ sinh thái rừng kim nhiệt đới - Cấu trúc rừng + Ở miền Nam, cấu trúc tầng thứ gồm có tầng: Tầng gỗ có thơng nhựa hoặc thơng ba lá, có nơi mọc lẫn với dầu trà beng (Dipterocarpus obtusifolius) Tầng bụi, chủ yếu thuộc họ Dẻ (Fagaceae) họ Đỗ quyên (Ericaceae) Tầng thảm tươi thuộc họ Cỏ lúa (Gramineae), họ Cúc (Compositae) v.v… Ở miền Bắc, cấu trúc rừng Mộc Châu ( Sơn La ) có tầng vượt tán đứt quãng, điển hình du sam (Keteleeria davidiana) Tầng gỗ lồi thơng nhựa (Pinus merkusii) Tầng bụi gồm có bồ câu vẽ (Breynia fructicosa ), tóc rối (Helicteres angustifolia), dâu (Myrica sapida var tonkinensis) v.v…Tầng cỏ gồm có cỏ lông mi (Eremochloa ciliaris), cỏ mỡ (Ichaemum aristatum), cỏ guột (Dicranoteris linearis) v.v… - Kiểu phụ miền thân thuộc với khu hệ thực vật Ấn Độ - Myanma Rừng thông nhựa (Pinus merkusii) tự nhiên - Kiểu phụ miền thực vật thân thuộc với khu hệ thực vật Himalaya - Vân Nam - Q Châu Rừng thơng ba ( Pinus kesiya ) tự nhiên b) Hệ sinh thái rừng kim ơn đới núi cao trung bình (44)44 Mọc xen với Pơ mu cịn có Thơng dẹp (Ducampopimus krempfii ), Thơng năm Đà lạt (Pinus dalatnensis) Ngoài ra, vành đai ôn đới núi cao thuộc dãy núi Phan Xi Păng độ cao 2.400 - 2.900 m cịn có Thiết sam (Tsuga yunnanensis ), độ cao 2,600 m (Abies pindrow ) v.v… - Kiểu phụ miền thực vật thân thuộc với khu hệ thực vật Bắc Việt Nam - Nam Trung Hoa Ưu hợp tô hạp (Altingia takhtajanii) Ưu hợp phát Mường Phăng, độ cao 1335 m so với mực nước biển Cấu trúc rừng: Tầng A1 cao đến 35m Tơ hạp chiếm vị trí ưu tầng A1, thân thẳng, đường kính thân đến 80 cm, khơng có bạnh vè lồi rừng nhiệt đới Tơ hạp mọc lồi theo đám, tán kín Trữ lượng rừng 400m3 Ngồi ra cịn mọc hỗn loài với loài khác Actinodaphne sinensis, Phoebe sp, Litse abaviensis v.v… thuộc họ Re (Lauraceae), dẻ gai (Castanopsis hickelii) Tầng A2 cao từ 10 - 20 m bao gồm số lồi thuộc họ Re (Lauraceae), họ Bồ hịn (Sapindaceae), họ Myrristicaceae Có tái sinh lồi tơ hạp Tái sinh chủ yếu lồi thuộc họ Re (Lauraceae) họ Du (Ulmaceae) Tầng B gồm số loài Blastus sp, cau rừng (Pinanga baviensis ), loài Lasianthussp, dương xỉ thân gỗ (Gymnosphoera podophylla ), sặt (Arundinaria sp) Tầng C có bá (Selaginella), dương xỉ, lơng cu li (Cibotium barometz), số loài họ Gừng (Zingiberaceae) Các thực vật ngoại tầng, đặc biệt thực vật phụ sinh phong lan có 1.3.4.3 Ý nghĩa kinh tế, phòng hộ khoa học Hai lồi có ý nghĩa kinh tế hệ sinh thái kim tự nhiên lồi thơng nhựa thơng ba Chúng cung cấp gỗ, nhựa đặc biệt nguyên liệu cho cơng nghiệp giấy sợi Đây hai lồi trồng rừng nhiều địa phương, thông nhựa trồng vùng thấp thông ba trồng vùng cao (xem mục 14 Trồng rừng, Cẩm nang lâm nghiệp) (45)45 1.3.5 Hệ sinh thái rừng thưa họ dầu (rừng khộp, dry dipterocarp forest) 1.3.5.1 Phân bố Rừng khộp phân bố tập trung tỉnh Đắc Lắc, Gia Lai Ngồi cịn có Di Linh (Lâm Đồng) đám rừng khộp nhỏ phân bố Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh v.v Về vĩ độ: Rừng khộp phân bố từ vĩ độ 14o B (Gia Lai) đến vĩ độ 11o B (Tây Ninh) Về độ cao so với mực nước biển: rừng khộp phân bố tập trung độ cao từ 400 - 800m 1.3.5.2 Điều kiện sinh thái Những nhân tố sinh thái sau tham gia vào trình hình thành rừng khộp: - Khí hậu: Khí hậu nhiệt đới gió mùa khơng có mùa đơng lạnh có mùa khơ điển hình Tổng tích nhiệt hàng năm từ 7.500 - 9.000oC Nhiệt độ không khí trung bình hàng năm từ 21o - 27oC Nhiệt độ khơng khí tối cao 40oC Nhiệt độ khơng khí tối thấp khơng 10oC Lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.200 - 1.800 mm Chế độ mưa ẩm khắc nghiệt Khí hậu có hai mùa rõ rệt Mùa mưa từ tháng đến tháng 10, lượng mưa chiếm đến 90% tổng lượng mưa năm Mùa khô khắc nghiệt kéo dài từ tháng 11 đến tháng năm sau Hàng năm có - tháng khô, - tháng hạn, tháng kiệt Điều kiện thuỷ văn gây ảnh hưởng đến chế độ nước rừng khộp Trong mùa khô, nước mặt nước ngầm rừng khộp cạn kiệt Hệ thống sông suối cao nguyên không nhiều đồng Nước vấn đề quan trọng Tây Nguyên, mùa khô Mùa mưa lại mưa tập trung gây úng ngập hình thành nên nhóm kiểu lập địa rừng khộp khác Độ ẩm khơng khí trung bình năm 80 - 85%, mùa khơ độ ẩm khơng khí có 72 - 73% - Thổ nhưỡng: (46)46 mịn tầng đất mặt, nhiều nơi có đá lộ mặt đất Cháy rừng hàng năm tiêu huỷ lớp phủ thực bì Do vậy, tầng đất mặt mỏng khơ cứng, chí có nơi khơng có tầng A, có nơi khơng có tầng B, tầng C lộ gần mặt đất Cấu tượng đất bị phá vỡ Mùa mưa đất kết dính gây úng nước, mùa khơ lượng bốc mặt đất nhanh, khơng có khả giữ độ ẩm, dễ gây hạn hán Rừng khộp phân bố loại đất sau: - Đất xấu đá mẹ phiến thạch sét, thường xuất loài dầu đồng (Dipterocarpus tuberculatus) chiếm ưu - Đất Feralit vàng nhạt đá mẹ sa phiến thạch, thạch anh, riolit, thường xuất loài dầu trà beng (Dipterocarpus obtusifolius) chiếm ưu - Đất xám bạc màu phù sa cổ, thường xuất loài chịu hạn, thường xuất loài dầu đồng (Dipterocarpus tuberculatus) - Đất nâu sẫm có tầng đất sét phù sa cổ, thường xuất loài chiêu liêu lơng (Terminalia citrina), dầu đồng, cà chít (Shorea obtusa) v.v… - Đất phù sa bạc mầu glây, thường xuất loài dầu trà beng, dầu đồng v.v… - Đất xám bạc mầu sản phẩm dốc tụ, thường xuất loài dầu đồng, dầu trà beng v.v… - Đất đỏ bazan tầng đất mỏng, thường xuất loài dầu trà beng Chế độ ngập nước mùa mưa nhân tố chủ đạo tham gia vào trình phát sinh rừng khộp Những lồi thường xanh khác khơng thích nghi với điều kiện ngập nước khơng thể chung sống với loài rừng khộp Căn vào chế độ ngập nước mùa mưa, chia kiểu lập địa rừng khộp thành nhóm lập địa sau đây: - Nhóm I: ngập úng kéo dài mùa mưa thiếu nước mùa khô Những lồi khơng thích nghi với ngập úng chịu hạn khơng thể xuất - Nhóm II: ngập nước trung bình, tầng glây sâu hơn, đất lẫn nhiều sỏi đá ảnh hưởng đến phát triển rễ - Nhóm III: Đất nước, tầng đất dày, khơng có tượng glây Các loài rừng khộp sinh trưởng thuận lợi (47)47 - Lửa rừng Do điều kiện khô hạn mùa khô tác động người, đặc biệt lửa rừng, loài rừng thường xanh khơng thích nghi với điều kiện môi trường xuất tổ thành rừng khộp Có thể coi "cao đỉnh lửa" Hầu hết loài rừng khộp có khả chịu lửa cao, có lớp vỏ chịu lửa, đặc biệt rễ trì khả tái sinh chồi rễ mạnh sau bị cháy 1.3.5.3 Cấu trúc rừng Khu hệ thực vật rừng khộp có liên quan đến khu hệ thực vật Malaixia - Inđônêxia với tổ thành loài họ Dầu (Dipterocarpaceae) chiếm ưu Khu hệ thực vật rừng khộp bao gồm 309 lồi thuộc 204 chi, 68 họ, có 90 loài gỗ với 54 loài gỗ lớn, gỗ trung bình Có ưu hợp họ dầu phổ biến: - Ưu hợp cẩm liên (Shorea siamensis) - Ưu hợp cà chít (Shorea obtusa) - Ưu hợp dầu đồng ( Dipterocarpus tuberculatus) - Ưu hợp dầu trà beng (Dipterocarpus obtusifolius) 1.3.5.4 Tái sinh diễn rừng (48)48 1.3.5.5 Ý nghĩa kinh tế, phòng hộ khoa học Với diện tích khoảng nửa triệu hécta Rừng khộp nguồn tài nguyên rừng đặc biệt Tây Nguyên nói riêng nước nói chung Rừng khộp có lồi gỗ lớn có giá trị, tài nguyên lâm sản gỗ dầu nhựa, tananh, dược liệu v.v…và tài nguyên động vật khác Các lồi rừng khộp có tính thích nghi cao với khơ hạn lửa rừng, khó tìm loài khác thay Đây sản phẩm tự nhiên chọn lọc qua trình lịch sử lâu dài Rừng khộp giữ vai trị phịng hộ mơi trường bảo vệ đất Tây Nguyên Về ý nghĩa khoa học, rừng khộp hệ sinh thái rừng độc đáo có Tây Nguyên làm phong phú thêm tính đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam Về ý nghĩa khoa học, hệ sinh thái rừng kim tự nhiên nhiệt đới ôn đới vùng núi làm tăng tính đa dạng sinh học cho hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam Rất tiếc thiếu nhiều cơng trình nghiên cứu hệ sinh thái rừng tự nhiên 1.3.6 Hệ sinh thái rừng ngập mặn 1.3.6.1 Phân bố Hệ sinh thái rừng ngập mặn phân bố dọc bờ biển Việt Nam thuộc 28 tỉnh thành phố Phan Nguyên Hồng (1999) chia vùng phân bố rừng ngập mặn Việt Nam thành khu vực với 12 tiểu khu xác định điều kiện sinh thái cho tiểu khu: a) Khu vực I: Ven biển Đông Bắc b) Khu vực II: Ven biển đồng Bắc Bộ c) Khu vực III: Ven biển Trung Bộ từ mũi Lạch Trường đến mũi Vũng Tàu d) Khu vực IV: Ven biển Nam Bộ 1.3.6.2 Điều kiện sinh thái quần thể ngập mặn (49)49 1.3.6.3 Khu hệ thực vật rừng ngập mặn Thành phần thực vật hệ sinh thái rừng ngập mặn.Tổ thành loài ngập mặn thay đổi theo môi trường sinh thái Theo Phan Nguyên Hồng (1999), khu hệ thực vật rừng ngập mặn Việt Nam bao gồm 47 họ thực vật Số lượng loài biến động theo vùng khác nhau: vùng ven biển bắc Bộ có 52 lồi, vùng ven biển Trung Bộ có 69 lồi, vùng ven biển Nam Bộ có 100 lồi Vùng ven biển Cà Mau có hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú tổ thành loài cây, sinh trưởng phát triển tốt đạt kích thước lớn Nơi gần với trung tâm hình thành phân bố rừng ngập mặn Đông Nam Á Indonesia Malaysia (Chapman, 1975) Trong khu hệ thực vật rừng ngập mặn có họ thực vật giữ vai trò quan trọng họ Đước (Rhizophoraceae), họ Mắm (Avicemiaceae), họ Bần (Sounerratiaceae), họ Đơn nem (Myrsinaceae) họ Dừa (Palmae) Những vật rơi rụng phong phú đa dạng thảm thực vật ngập mặn tạo môi trường sinh thái vô thuận lợi cho khu hệ động vật rừng ngập mặn phát triển 1.3.6.4 Khu hệ động vật rừng ngập mặn (50)50 quan hệ đặc biệt nhân dân ta thể qua câu tục ngữ "Cây Đước rước tôm, tôm ôm Đước" Những xác chết khu hệ động vật rừng ngập mặn tham gia vào trình trao đổi vật chất lượng hệ sinh thái với quy mô cường độ nhanh, nhanh hệ sinh thái rừng 1.3.6.5 Tái sinh diễn rừng Rừng ngập mặn có nhiều tiềm tái sinh tự nhiên có nhiều nguồn giống chỗ điều kiện tái sinh thuận lợi Một đặc điểm sinh vật học lí thú số loài rừng ngập mặn tượng hạt giống nảy mầm Khi hạt rụng xuống rễ mầm bám vào đất lầy bồi không bị sóng trơi ngồi biển Đây phương thức thích nghi đặc biệt rừng ngập mặn với môi trường sinh thái ven biển Đặc điểm chọn lọc tự nhiên hình thành trình lịch sử lâu dài Hiện tượng khơng thể lồi đước mà số lồi thuộc chi mắm sú Để thích nghi với môi trường đất lầy ven biển thường xuyên bị ngập nước nên rễ phải có dạng hình nơm cắm chặt vào đất lầy vỏ cây, vỏ rễ có nhiều khí khổng để trao đổi khí Quá trình diễn tự nhiên rừng ngập mặn đa dạng Tuỳ theo vùng phân bố khác mà diễn rừng ngập mặn khác Sơ đồ hai trình diễn tự nhiên đặc trưng cho miền Bắc (Quảng Ninh) miền Nam (Cà Mau) 1.3.6.6 Khai thác hợp lí sử dụng bền vững rừng ngập mặn Nguyên lí chung cho việc sử dụng bền vững hệ sinh thái rừng nói chung hệ sinh thái rừng ngập mặn nói riêng phải bảo đảm tính ổn định hệ sinh thái Sự cân thành phần thực vật động vật hệ sinh thái giữ vai trò định cho tồn phát triển lâu dài rừng ngập mặn Mối quan hệ hữu nương tựa lẫn làm tiền đề cho phát triển Phá rừng ngập mặn để nuôi tôm làm trái với quy luật tự nhiên Để đạt mục tiêu phát triển bền vững, phải kết hợp hài hồ lợi ích lâm nghiệp, hải sản lợi ích khác, lợi ích trước mắt lợi ích lâu dài (51)51 Bảo vệ nghiêm ngặt rừng ngập mặn có, phòng chống cháy rừng, quy hoạch trồng phục hồi lại rừng bị phá nuôi tôm, khai thác rừng ngập mặn theo quy trình kĩ thuật quy định - Bảo vệ, phát triển khai thác hợp lí tài ngun thuỷ sản Bảo vệ ni trồng phát triển thuỷ sản có giá trị kinh tế cao phục vụ nhu cầu nước xuất sở trì tính ổn định hệ sinh thái rừng ngập mặn - Bảo vệ, phát triển khai thác hợp lí lâm sản ngồi gỗ Rừng ngập mặn có nhiều lâm sản ngồi gỗ có giá trị Bảo vệ, phát triển khai thác nguồn tài nguyên phù hợp kinh tế hộ gia đình góp phần xố đói giảm nghèo có khả làm giầu - Bảo đảm tái sinh tự nhiên diễn tự nhiên hệ sinh thái rừng ngập mặn Đây biện pháp kinh tế phù hợp với tiềm tự nhiên rừng ngập mặn Biện pháp có tính khả thi cao nhiều khả thành cơng - Bảo tồn tính đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng ngập mặn Thành lập vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, sân chim, rừng cấm v.v…để bảo tồn, nghiên cứu khoa học phục vụ nhu cầu du lịch sinh thái 1.3.6.7 Ý nghĩa kinh tế, phòng hộ khoa học Rừng ngập mặn mang lại giá trị cho nhiều ngành kinh tế khác Ngoài nguồn tài nguyên gỗ, rừng ngập mặn cịn có nhiều nguồn tài ngun hải sản, tài ngun lâm sản ngồi gỗ có giá trị phục vụ nhu cầu nước xuất Những tài nguyên này, đặc biệt nguồn tài nguyên hải sản, mang lại giá trị lớn nhiều so với tài nguyên gỗ lớn Chỉ tính tài nguyên lâm sản gỗ lớn, rừng ngập mặn cung cấp: 30 loài cho gỗ, than, củi; 21 loài làm dược liệu chữa bệnh cho người; 21 loài có hoa ni ong mật; 14 lồi cho tananh ; loài chủ thả cánh kiến đỏ; 24 loài cho phân xanh cải tạo đất; loài cho nhựa để sản xuất nước giải khát, đường, cồn Như vậy, ý nghĩa kinh tế rừng ngập mặn đa dạng (52)52 ngập mặn cịn có ý nghĩa mở rộng đất liền nhờ trình bồi tụ lấn biển Rừng ngập mặn Cần Giờ coi "lá phổi xanh" Thành phố Hồ Chí Minh Về ý nghĩa khoa học, rừng ngập mặn hệ sinh thái rừng đặc biệt có bờ biển vùng nhiệt đới Rừng ngập mặn nơi gặp gỡ hệ sinh thái biển hệ sinh thái đất liền Quá trình trao đổi vật chất lượng hệ sinh thái diễn với cường độ lớn tốc độ nhanh hệ sinh thái rừng Đây hệ sinh thái rừng có tính đa dạng sinh học cao kể thành phần loài thực vật động vật biển, nước lợ, bãi lầy động vật bò sát, thú rừng, chim v.v…Vì vậy, nghiên cứu bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn khơng có ý nghĩa cho hệ hôm mà cho hệ mai sau 1.3.7 Hệ sinh thái rừng Tràm 1.3.7.1 Phân bố Hệ sinh thái phân bố tập trung tỉnh đồng sông Cửu Long, hình thành nên ba vùng sau đây: - Vùng Đồng Tháp Mười thuộc ba tỉnh Long An, Tiền Giang Đồng Tháp - Vùng Tứ Giác Long Xuyên thuộc hai tỉnh An Giang Kiên Giang - Vùng U Minh Thượng U Minh Hạ thuộc tỉnh Cà Mau Kiên Giang 1.3.7.2 Điều kiện sinh thái - Độ cao so với mực nước biển: Hệ sinh thái phân bố độ cao so với mực nước biển 2m Nơi đất trũng, độ cao phân bố so với mực nước biển 0,46 m (Lê Phát Quới, 1999) - Khí hậu thuỷ văn: Đây vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa khơng có mùa đơng, cận xích đạo Tổng tích nhiệt năm từ 9.000 - 10.000oC Nhiệt độ khơng khí trung bình năm: 27oC, tháng giêng, nhiệt độ khơng khí trung bình thấp đạt đến 22oC Biên độ nhiệt độ trung bình tháng năm từ - 5oC Nhiệt độ tối cao tuyệt đối 38oC (tháng năm 1991) Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối 15oC (53)53 lượng mưa mùa chiếm đến 90% lượng mưa năm Lượng mưa Đồng Tháp Mười thấp (khoảng 1.500 mm), lượng mưa vùng Tứ Giác Long Xuyên U Minh Cà Mau cao (trên 2.000 mm) gây ngập úng phèn nhiều địa phương Mùa khô từ tháng 12 đến tháng năm sau, ba tháng 1,2,3 tháng hạn Lượng bốc năm từ 1.000 - 1.200 mm, đặc biệt mùa khô lượng bốc gần gấp ba lần lượng mưa Tháng tháng có độ ẩm khơng khí thấp từ 75 - 77% Mùa tiềm ẩn nhiều khả cháy rừng Về thuỷ văn: Chế độ thuỷ văn bị chi phối chế độ mưa, chế độ nước nguồn nước lũ hệ thống sông Cửu Long chế độ thuỷ triều mang nước mặn từ biển vào lục địa Chế độ thuỷ văn làm cho nhiều vùng trũng thấp ngập sâu đến m Đồng Tháp Mười, thời gian ngập kéo dài - tháng hình thành nên vùng úng thuỷ, phần lớn úng nước phèn Đến cuối mùa khô, lưu lượng nước dịng chảy hệ thống sơng giảm xuống tạo điều kiện cho muối mặn xâm nhập vào sâu nội địa Đến mùa mưa, nước mưa hoà tan phèn đất chẩy xuống vùng thấp qua kênh rạch gây tượng nhiễm phèn Chế độ ngập nước rừng Tràm sau: Ngập nước nông 50 cm Thời gian ngập nước hàng năm từ - tháng (tháng đến tháng 12) Vùng khơng chịu ảnh hưởng hệ thống sơng Cửu Long bị ảnh hưởng thời gian khơng q ba tháng Ngập nước trung bình từ 50 - 150 cm Thời gian ngập nước hàng năm từ - tháng (từ tháng đến tháng năm sau) Vùng chịu ảnh hưởng hệ thống sông Cửu Long từ - tháng Ngập nước sâu 150 cm Thời gian ngập nước hàng năm kéo dài tháng Vùng chịu ảnh hưởng mạnh hệ thống sông Cửu Long Độ mặn nước biến động từ - 20 % - Về thổ nhưỡng: (54)54 Ngồi ra, nước cịn chứa chất độc nhôm (Al), sắt (Fe) SO4 v.v… Tầng sinh phèn tiếp xúc với khơng khí biến từ phèn tiềm tàng sang phèn hoạt động Đất hệ sinh thái rừng phèn có hai nhóm chính: a) Nhóm đất phèn Theo Thái Văn Trừng (1999), nhóm đất phèn Đồng Tháp Mười có loại sau đây: - Đất phèn nhiều tiềm tàng; loại đất phân bố chủ yếu nơi trũng thấp úng thuỷ Thời gian ngập năm tháng, mùa khô đất cịn ẩm nên khơng xuất phèn hoạt động tầng sinh phèn dày 50cm - Đất phèn nhiều hoạt động; nguyên nhân người đào kênh rạch làm hạ thấp mức nước phá huỷ lớp thực bì giữ ẩm, tầng sinh phèn tiếp xúc với khơng khí chuyển sang phèn hoạt động Ở xuất ổ phèn jarosite nằm sâu khoảng 50cm, Jarosite loại khoáng đặc trưng đất phèn hình thành trình oxy hố lưu huỳnh phản ứng xẩy khơng hồn tồn - Đất phèn trung bình tiềm tàng, tầng sinh phèn có tổng số sulfat thấp khả sinh phèn yếu - Đất phèn trung bình hoạt động; loại đất đất phèn trung bình tiềm tàng người đào kênh, lên líp rửa phèn nên đất cải tạo phần (Phùng Trung Ngân cộng tác viên, 1986), vùng Tứ Giác Long Xuyên U Minh (Cà Mau) có loại đất nói chia làm hai loại: loại bị nhiễm mặn loại không bị nhiễm mặn b) Nhóm đất than bùn Theo Phùng Trung Ngân (1987), đặc biệt vùng U Minh cịn có nhóm đất than bùn Do mơi trường ngập nước, yếm khí nên chất hữu xác chết thực vật động vật khơng phân huỷ hồn tồn, tích luỹ lâu dài hình thành nên tầng than bùn Tầng than bùn có tác dụng quan trọng hạn chế trình phèn hố giữ cho mực nước ngầm khơng bị tụt xuống mùa khô Tuy nhiên, than bùn nguyên nhân gây tượng cháy ngầm khó phát hiện, cháy lâu dài khó chữa Nhóm đất chia làm hai loại: loại có phèn tiềm tàng loại khơng có phèn tiềm tàng (55)55 Trước đây, loài Tràm xác định tên khoa học Melaleuca leucadendron Từ năm 1993, tên khoa học loài Tràm xác định lại Melaleuca cajuputi (Scott Poynton, 1993) Lồi Tràm Việt Nam có chủng (variete) Tràm cừ, Tràm gió, Tràm bụi Tràm bưng Tràm cừ Tràm gió phân bố tự nhiên đất phèn đồng sông Cửu Long Tràm bụi Tràm bưng phân bố tự nhiên Quảng Bình, Quảng Trị Thừa Thiên Huế Dưới giới thiệu hệ sinh thái rừng Tràm đồng sông Cửu Long môi trường sinh thái đặc biệt úng phèn 1.3.7.4 Tái sinh diễn rừng Tràm loài ưa sáng mạnh giai đoạn nhỏ Vì vậy, Tràm tái sinh nhiều nơi đất trống, sau rừng Tràm bị cháy.Một đặc điểm khác thường Tràm tái sinh, kể mạ tái sinh tuổi, bị chìm ngập mơi trường nước nhiều ngày sống tồn lâu dài Điều chứng tỏ Tràm tái sinh có khả quang hợp hơ hấp mơi trường nước (nước trong, ánh sáng lọt qua được) Đặc tính sinh thái đặc biệt hình thành trình chọn lọc tự nhiên lâu dài Đây đặc điểm chung lồi sống mơi trường ngập nước, nét độc đáo loài Tràm sống môi trường nước mặn Tuy nhiên, nên coi khả chống chịu loài Tràm mơi trường ngập nước điều kiện đất ẩm, không bị ngập nước quanh năm, Tràm sinh trưởng tốt sinh trưởng mạnh mùa mưa Tràm sinh trưởng bình thường đất phèn ngập nước nơng 50 cm thời gian ngập hàng năm không kéo dài - tháng Trong môi trường ngập nước 70 cm thời gian ngập nước hàng năm kéo dài tháng, sinh trưởng Tràm bắt đầu bị ức chế Sinh trưởng Tràm bị ảnh hưởng rõ rệt môi trường ngập nước sâu ngập quanh năm Tính chống chịu Tràm có giới hạn (56)56 Độ mặn mơi trường nước có ảnh hưởng rõ rệt đến tỉ lệ nẩy mầm hạt Tràm tốc độ sinh trưởng Theo Ngô Quế (2003), độ mặn 0,7% hạt Tràm nẩy mầm bình thường Ở độ mặn 0,7%, tỉ lệ nẩy mầm hạt Tràm bắt đầu giảm Ở độ mặn 1,5%, hạt Tràm khơng có khả nẩy mầm Nếu độ mặn từ 1,5 - 2,0% sinh trưởng Tràm bị giảm sút đáng kể Nếu độ mặn 2% rừng Tràm non tuổi bị chết Mức độ phèn hoá ảnh hưởng đến sinh trưởng Tràm Tràm sinh trưởng thuận lợi đất phèn hoạt động yếu trung bình Trên đất phèn hoạt động mạnh Tràm sinh trưởng Hàm lượng chất hữu đất ảnh hưởng đến sinh trưởng Tràm Nếu hàm lượng chất hữu đất 8% Tràm sinh trưởng tốt Tràm sinh trưởng tốt hàm lượng chất hữu từ - 15% Nếu hàm lượng chất hữu 15%, dày 40 cm sinh trưởng Tràm bị hạn chế Nếu ngăn chặn lửa rừng phá hoại người, khai thác rừng kĩ thuật khả phục hồi tự nhiên lại rừng Tràm khả thực tế, tốn Tràm có khả tái sinh chồi mạnh Mỗi gốc có -3 chồi, sau ni dưỡng cho sản phẩm cừ cừ Sau cháy rừng, Tràm tái sinh mạnh, mật độ từ 50.000 - 100.000 cây/ha phân bố không 1.3.7.5 Ý nghĩa kinh tế, phòng hộ khoa học Rừng Tràm mang lại lợi ích kinh tế nhiều mặt Rừng Tràm cung cấp gỗ xây dựng, đặc biệt dùng làm cừ để đóng móng vùng đầm lầy, xây đập đắp đê, cung cấp củi, than, than bùn dùng làm phân bón nhiều lâm sản gỗ lớn tinh dầu Tràm, mật ong, thú rừng, khỉ, trăn, rắn v.v… nhiều sân chim với nhiều lồi sếu, cị, vạc, diệc, quắm, bồ nơng v.v… đặc biệt nguồn tài nguyên hải sản, thuỷ sản vơ phong phú Đây mơ hình tự nhiên kết hợp hữu lâm - ngư - nơng có tính ổn định khơng bị tác động phá hoại người Tràm loài rừng bảo đảm tốt yêu cầu "chung sống với lũ" đồng sông Cửu Long (57)57 1.3.8 Hệ sinh thái rừng tre nứa 1.3.8.1 Khái quát rừng tre nứa Tre nứa tên gọi chung cho loài thực vật thuộc phân họ Tre (Bambusoidae), họ Hoà thảo (Gramineae hay Poaceae) 1.3.8.2 Phân bố Tre nứa phân bố rộng từ vùng nhiệt đới, nhiệt đới đến ôn đới, từ 510 vĩ độ bắc đến 47o vĩ độ nam 1.3.8.3 Sinh thái Hầu hết loài tre nứa yêu cầu nhiệt độ ấm ẩm nên chúng thường phân bố vùng thấp đai cao trung bình tập trung chủ yếu bên xích đạo (Lin, 2000) Trên giới có khoảng 1.300 lồi thuộc 70 chi, phân bố vùng chính: Châu Thái Bình Dương, Châu Mỹ Châu Phi, vùng Châu Á Thái Bình Dương trung tâm phân bố tre nứa chiếm khoảng 80% tổng số lồi diện tích toàn giới (Lin, 2000) Việt Nam vùng trung tâm phân bố tre nứa giới có điều kiện tự nhiên thuận lợi, chế độ nhiệt, ẩm thổ nhưỡng Các hệ sinh thái rừng tre nứa Việt nam phong phú đa dạng, chiếm vị trí quan trọng tài nguyên rừng mặt kinh tế, môi trường khoa học Tre nứa Việt Nam có 133 loài thuộc 24 chi, nhiên chưa phải số đầy đủ Trong số thống kê được, Việt nam có 10 lồi số 19 lồi tre ưu tiên cao để quốc tế loài 18 loài tre khác quốc tế ghi nhận quan trọng (Vũ Văn Dũng Lê Viết Lâm, 2004; Nguyễn Hoàng Nghĩa, 2004) Theo kết kiểm kê tài nguyên rừng năm 1999, rừng tre nứa có diện tích 1,489 triệu ha, chiếm 4,53% diện tích tồn quốc, trữ lượng 8,4 tỷ Rừng tre nứa tự nhiên 1,415 triệu ha, chiếm 15% diện tích rừng tự nhiên, trữ lượng 8,3 tỷ cây; rừng tre nứa loại 0,789 triệu ha, chiếm 8,36% diện tích rừng tự nhiên, trữ lượng 5,863 tỷ cây; rừng hỗn giao 0,626 triệu ha, chiếm 6,63% diện tích, trữ lượng 2,441 tỷ 1.3.8.4 Kiểu sống tre nứa (58)58 - Nhóm kiểu mọc cụm hay hợp trục (Sympodial): thân khí sinh mọc thành khóm, phần thân ngầm có dạng củ, phần gốc thân khí sinh Ví dụ: Tre gai, Nứa, … - Nhóm kiểu mọc tản hay đơn trục (Monopodial): thân khí sinh mọc tản cây, thân ngầm có dạng roi Ví dụ: Vầu, Trúc sào, - Nhóm kiểu trung gian hay kiểu mọc hỗn hợp, bao gồm kiểu phụ: Kiểu phụ mọc tản hỗn hợp: thân khí sinh mọc quần tụ thành khóm nhỏ, khóm liên kết với thân ngầm dạng roi, thân ngầm dạng củ dạng roi hỗn hợp Kiểu phụ mọc cụm hỗn hợp: thân khí sinh mọc quần tụ thành khóm nhỏ, khóm liên kết với thân ngầm dạng củ dài, thân ngầm dạng củ ngắn dài hỗn hợp Tre nứa có khả tái sinh mạnh thân ngầm, có tái sinh lồi rộng cạnh tranh Do vậy, hệ sinh thái rừng tre nứa ổn định thời gian tương đối lâu dài Khả diễn rừng tre nứa sang loại rừng khác thường xẩy tre nứa bị khuy, hoa kết chết đồng loạt Tre nứa xác định nhóm lồi trồng rừng cho tất vùng sinh thái nước với nhiều mục tiêu khác Tre, nứa trồng ngày nhiều nước ta, với mục đích khác kinh tế, phòng hộ kết hợp hai Đến năm 1999, có 82% diện tích rừng tre trồng nhằm mục đích kinh tế Việc trồng tre chủ yếu hộ gia đình tập thể thực Trong tổng số rừng tre trồng có 85,6% tập thể hộ gia đình quản lý 1.3.8.5 Giá trị kinh tế Ở Việt Nam, tre nứa loại lâm sản đứng sau gỗ giá trị kinh tế Nhân dân ta từ lâu đời sử dụng tre nứa để làm vật liệu xây dựng, từ cọc móng, dàn dáo, vách ngăn, sàn, trần, mái nhà đến khung nhà xuất khẩu,… vùng nông thôn, ước tính 50% sản lượng khai thác hàng năm dùng vào mục đích Trong giao thơng, tre nứa dùng làm thuyền, bè, phao, cầu v.v… Trong khai thác mỏ, tre vật liệu chống lò, chèn lò (59)59 nông nghiệp v.v… Nhu cầu chiếm khoảng 25-30% sản lượng khai thác tre nứa hàng năm Trong công nghiệp, tre nứa nguyên liệu để sản xuất giấy, ván ghép thanh, ván ép, cót ép, với nhiều cấp chất lượng khác tuỳ theo trình độ cơng nghệ chế biến Măng tre nứa thực phẩm sạch, ăn ngon có tác dụng chữa bệnh, ưa chuộng thị trường nước quốc tế Nhiều sản phẩm khác từ tre nứa lá, than tre, tinh tre, có giá trị cao thị trường 1.3.8.6 Giá trị môi trường cảnh quan Khả chống xói mịn bảo vệ đất, bảo vệ nguồn nước, chắn sóng, bảo vệ xóm làng, chống gió bão, bảo vệ đê điều, rừng tre hay đai tre phòng hộ ghi nhận từ lâu Những giá trị gián tiếp tre nứa đời sống người dân to lớn, với quốc gia 80% dân cư sống nơng thơn ý nghĩa lớn Những khái niệm như: “nôi tre”, “Luỹ tre làng”, trở thành nét đặc sắc độc đáo cảnh quan văn hố nơng thơn Việt nam, trở thành sắc văn hoá, giá trị phi vật thể tồn tiềm thức người Việt Nam Tre trúc vào đời sống tâm hồn, văn hoá, nghệ thụât, truyền thuyết lịch sử dân tộc Việt nam Nghiên cứu tre nứa nhiều người quan tâm Trong điều tra thống kê sơ thành phần loài, phân bố, trữ lượng toàn quốc, làm sở cho bảo tồn, khai thác hợp lý Về nội dung kỹ thuật lâm sinh như: nhân giống, kỹ thuật gây trồng, chăm sóc, khai thác, cho số lồi chủ yếu luồng Thanh Hố, trúc sào Cao Bằng, diễn trứng Phú Thọ, vầu đắng Hà Giang, nứa nhỏ Tun Quang v.v…đã có nhiều cơng trình nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, từ xây dựng số quy trình kỹ thuật phục vụ sản xuất Về công nghệ chế biến sản phẩm từ tre nứa như: sản xuất ván cót ép, ván ghép thanh, ván dăm tre, chiếu, mành, đũa v.v…đã tạo nhiều sản phẩm phục vụ nhu cầu nước xuất Trong bảo quản tre nứa đạt số kết chống sâu, mọt, nấm phá hại, bảo quản mầu sắc, độ bền, tăng tuổi thọ sản phẩm (60)60 nứa (QPN 14-92), quy trình tạm thời khai thác tre, quy trình nhân giống luồng, quy phạm kỹ thuật trồng khai thác luồng v.v… Một số địa phương xây dựng số quy trình, hướng dẫn kỹ thuật trồng trúc Cao Bằng, trồng tre Tàu lấy măng Thành phố Hồ Chí Minh 1.4 Những hệ sinh thái rừng trồng chủ yếu Việt Nam 1.4.1 Rừng trồng loài Phổ biến, chiếm > 90% diện tích rừng trồng Việt Nam - Rừng trồng nguyên liệu - Rừng trồng đặc sản - Rừng trồng phòng hộ Ví dụ: Hệ sinh thái rừng trồng Thơng; Hệ sinh thái rừng trồng Trầm dó; Hệ sinh thái rừng trồng Bạch đàn; Hệ sinh thái rừng trồng Keo; Hệ sinh thái rừng trồng Bồ Đề, Hệ sinh thái rừng trồng đen,… 1.4.2 Rừng trồng hỗn giao - Rừng trồng hỗn giao địa - Rừng trồng hỗn giao công nghiệp/nguyên liệu,… 1.5 Vận dụng định nghĩa hệ sinh thái rừng quản lý rừng 1.5.1 Nguyên tắc vận dụng Vận dụng đặc điểm hệ sinh thái rừng tự nhiên vào sản xuất nông, lâm nghiệp cần quan tâm vào đặc tính sau: Tính đa dạng Trong rừng tự nhiên khơng có vấn đề dịch bệnh nghiêm trọng Nguyên nhân có đa dạng cao lồi cây, động vật vi sinh vật Tính đa dạng đảm bảo cân bằng, ổn định Còn độc canh hệ canh tác đơn điệu, không ổn định dễ mẫn cảm với thay đổi môi trường Tăng đa dạng hệ sinh thái làm tăng thu nhập cho Giảm nhẹ nguy rủi suất… Những phương pháp canh tác nhằm đảm bảo tính đa dạng lâm nghiệp là: Trồng nhiều loài hay nhiều giống loài đơn vị diện tích, luân canh, trồng lâu năm khu vực giáp ranh, đa dạng hệ phụ( nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau), lai tạo giống Các hình thức canh tác cụ thể: (61)61 Đất khơng phải có vai trò vật lý (làm giá đỡ, giữ nước, giữ chất dinh dưỡng) mà đất vật thể sống, có nhiều vi sinh vật Hoạt động vi sinh vật định độ phì nhiêu đất Là sinh vật sống nên đất cần ni dưỡng chăm sóc Những điều kiện sau đảm bảo cho đất sống: cung cấp chất hữu cơ, nước thường xuyên cho đất Phủ đất thường xn để chống xói mịn Khử làm giảm thiểu tối đa chất gây hại cho đất Phải tái chu chuyển Trong rừng tự nhiên có vịng dinh dưỡng dựa vào đất Mọi đất cuối lại trở với đất Do vòng chu chuyển mà có vai trị tự nhiên Mọi cần cho hỗ trợ Vòng chu chuyển vấn đề mấu chốt sử dụng hợp lý nguồn tài ngun Cịn nơng nghiệp, vịng chu chuyển ln bị rối loạn làm nảy sinh nhiều vấn đề Xu hướng chuyên mơn hố sản xuất làm người ta thiếu tỉnh táo xem xét mối quan hệ ngành chun mơn hố với thứ khác, điều kiện môi trường tài nguyên xung quanh Vấn đề quan trọng phải tìm cách tái lập vòng chu chuyển, tạo mối quan hệ đắn thành phần hệ, để có loại cho thành phần toàn thể Tia chu chuyển điểm mấu chốt viẹc sử dụng tài nguyên đồng, vướn… để tránh phụ thuộc vào bên Cấu trúc nhiều tầng Nguồn lực thực tạo ánh sáng luợng mặt trời, nước mưa khí co2 Sản luợng sinh khối rừng tự nhiên cao sản luợng sinh khối hệ thông nông nghiệp Nguyên nhân thảm thực vật nhiều tầng rừng sử dụng tối đa nguồn lợi Còn cấu trúc hệ canh tác thường nằm ngang nên không sử dụng với hiệu suất cao loại tài nguyên Nếu ánh sáng mặt trời nước mưa đất nông nghiệp sử dụng thích đáng chúng mang lại nhiều lợi ích cho đất Nấu khơng chúng lại ngun nhân gây hạn hán, lũ lụt, xói mịn đất…Khí hậu nhiệt đới nắng mưa nhiều cần phải xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp nhiều tầng (62)62 1.5.2 Phát triển quan điểm kinh doanh quản lý rừng 1.5.2.1 Quan điểm giá trị mơ hình rừng phát triển Tài nguyên thiên nhiên có giá Bất vật chất lượng theo hình thức nào, cần gọi “tài nguyên” (tài nguyên nghĩa rộng mơi trương), tất phải có liên quan với nhu cầu người Loài người phát triển đến ngày nay, nhu cầu sinh tồn khả thu nhận mở rộng đến ngóc ngách địa cầu, địa cầu không tồn “vật tự nhiên” Xuất phát từ quan niệm “chỉ có địa cầu”, tài ngun (cả mơi trường) đất này, nằm phạm trù quản lý khoa học người, để khống chế ngăn chặn lạm dụng phá hoại tài nguyên người Xuất phát từ mục tiêu phù hợp với lợi ích người, nên nhận thức rằng: Luận điểm tài nguyên tự nhiên có giá đứng hàng đầu Nó thực tiền đề phát triển bền vững Quan điểm giá trị rừng truyền thống thay đổi (63)63 tính bền vững, tính hưởng làm cho rừng trở thành hệ sinh thái, giá trị kinh tế mà cịn có giá trị sinh thái giá trị xã hội từ tạo thành quan điểm giá trị đa hiệu Về quan điểm giá trị đa hiệu rừng tuỳ theo nhận thức khoa học người mà nâng cao đuợc loài người nhận thức Nhưng đặc tính phức tạp tính hưởng (Thương phẩm công cộng) luôn trở thành vấn đề lượng giá trị bồi thương chưa giải Cơ sở khách quan để đánh giá đa hiệu ích rừng Rừng hệ sinh thái phức tạp lại phận quan trọng tác dụng toàn xã hội hệ thống mơi trương , tính điều chỉnh thống kết cêu hệ sinh thái rừng chức nó, trở thành hệ thống tách rêi trạng thái cân có đặc điểm tiêu hao kết cêu, đồng thời có hệ thống tự điều chỉnh định từ mà trì tính ổn định tương đối Kết cêu hệ thống định chức hệ thống mà thể chức hình thành hiệu ích phục vụ cho người, đặc điểm đa hiệu ích hệ sinh thái rừng trở thành sở khách quan mà đánh giá Ba hiệu ích lớn rừng Rừng đối tượng kinh doanh lâm nghiệp, có hiệu ích sản phẩm, đồng thời trình kinh doanh bền vững lại phát huy hiệu ích hệ thống lớn gọi hiệu ích lớn Đó hiệu ích kinh tế, sinh thái hiệu ích xã hội Hiệu ích kinh tế trước cịn gọi hiệu ích trực tiếp, cịn hiệu ích sau hiệu ích gián tiếp Hiệu ích kinh tế tất lợi ích sản phẩm thu hoạch từ rừng kinh doanh thực theo hệ thống lượng hàng hố tiền thu trao đổi thị trương Hiệu ích sinh thái tổng hợp hiệu ích trình kinh doanh rừng bảo đảm trì kết cêu cân động thái hệ thống mơi trương người Nó bao gồm điều hồ khí hậu, bảo vệ nguồn nước, cải tạo đất, giảm tác hại, bảo tồn sinh vật, sở hiệu ích (64)64 Vì lợi ích lớn có ảnh hưởng rộng lớn đến đặc điểm hiệu ích bật, đánh giá phải ý đến tính tổng thể, tính giai đoạn phát triển, tính chủ thể người tính phức tạp việc tính tốn Đến giới chưa có tiêu chuẩn phương pháp đánh giá thống hoàn chỉnh Nội dung tầng thứ đánh giá đa hiệu ích rừng Đánh giá đa hiệu ích rừng tồn hệ thống, đánh giá phải bao quát: Đánh giá tài nguyên rừng, đánh giá môi trường, đánh giá kết cấu, đánh giá chức đánh giá hiệu ích tổng hợp Đánh giá tài nguyên rừng đánh giá tài nguyên rừng, rừng chủ thể tài nguyên rừng Đánh giá môi trường: Những lâm phần khác tồn khác theo khu vực trình tự diễn thế, thấm vào can thiệp khác người ảnh hưởng đến hiệu suất hệ thống, từ mà làm cho rừng biểu chức hiệu ích khác Đánh giá kết cấu: Kết cấu rừng phản ánh mức độ chức lâm phần ảnh hưởng lớn đến nội tổ thành Đánh giá chức năng: Chức tác dụng hiệu suất rừng, mục đích trực tiếp mà người tìm kinh doanh Cũng chức kinh tế rừng, chức sinh thái chức xã hội rừng Đánh giá chức chủ yếu tiến hành phân tích loại chức nói trên, đồng thời phải đánh giá ảnh hưởng mơi trương bấn ngồi Đánh giá hiệu ích đo đếm hiệu phân tích tổng hợp sở đánh giá trên, cuối tính hàng hóa tiền tương ứng để tìm tiêu chuẩn giá trị ngành kinh tế quốc dân (65)65 1.5.2.2 Nguyên tắc phương pháp đánh giá đa hiệu ích rừng Nguyên tắc đánh giá đa hiệu ích rừng tiêu chuẩn nhằm đánh giá thực thi thực Khi đánh giá phải tuân theo nguyên tắc sau: Nguyên tắc phát triển bền vững Phát triển bền vững rừng tư tưởng đạo việc đánh giá đa hiệu ích phải xuất phát từ nhu cầu phát triển tồn diện xã hội lồi người, tìm tiêu chuẩn phát triển bền vững khu vực khác nhau, loại hình rừng khác giai đoạn phát triển khác nhau, xây dựng hệ thống tiêu đánh giá tương ứng Nguyên tắc tổng hợp Đánh giá đa hiệu ích rừng cơng tác có tính tổng hợp, đặc trưng kết cêu, chức đa hiệu ích rừng kết ảnh hưởng tổng hợp nhân tố thuộc tính tự nhiên, kinh tế, xã hội kỹ thuật Cho nên đánh giá phải toàn diện, tổng hợp, tự nhiên, kinh tế xã hội, đồng thời kết hợp với hiệu ích đánh giá toàn diện, khách quan để tăng cương giá trị khoa học lợi dụng thành quả, để cung cấp cho việc lợi dụng hợp lý phát triển rừng bền vững Nguyên tắc hệ thống Ba hiệu ích rừng có mối liên hệ có tính khác biệt nhau, hiệu ích lại có hạng mục khác nhau, chi tiết cụ thể Đồng thời lại cêu thành hệ thống hiệu ích phức tạp Cho nên phải tiến hành phân loại tổng thể tiêu chuẩn, phải tiến hành đo đếm phân rõ danh giới làm cho việc đánh giá không lặp lại khơng sai sót Ngun tắc thể hố thời gian không gian (66)66 chấp nhạn Nghĩa đánh giá phải dựa vào nhu cầu xã hội làm xác định giai doạn thời gian phạm vi hệ thống khác để điều chỉnh 1.5.3 Phát triển quan điểm hạch tốn giá trị rừng 1.5.3.2 Tính tốn đánh giá hiệu ích kinh tế rừng Đánh giá hiệu ích rừng lấy gỗ Rừng trồng (dưới 10 năm), dùng công thức sau: Tn =Ci x (1+P) n-i +i x K Trong đó: Tn gía thành lặp năm thứ n Ci – Giá thành sản xuất năm, bao gồm trồng rừng năm đầu, sau đso chăm só bảo vệ, thuế đất P- Lợi suất năm (Tỷ lệ khơng bao gồm tỷ lệ tăng hàng hóa) K- Hệ số điều chỉnh, vào tình hình sinh trưởng rừng sai khác bình quân địa phương mà điều chỉnh Trong công thức tính tốn theo lồi cây, phân biệt lơ, khoảnh Đánh giá vốn rừng, tuổi trung niên: Trong đó: Ao giá bình qn gỗ kinh tế L chi phí sản xuất bình qn gỗ kinh tế tiền thuế Mn sản lượng/ đơn vị diện tích lơ N tuổi Mn sản lượng/ đơn vị diện tích gốc chặt theo biểu sinh trưởng u tuổi gốc chặt f tỷ lệ xuất gỗ kinh tế Mn sản lượng/ đơn vị diện tích lâm phần năm thứ n theo biểu sinh trưởng (67)67 V chi phí quản lý năm Đánh giá vốn rừng rừng thành thục Tn = (Ao +L) x Mu x f Trong Mu sản lượng gỗ rừng thành thục Đánh giá đất rừng Trong đó: Au thu nhập chặt Đánh giá hiệu ích kinh tế rừng kinh tế Đồi chè Trong đó: En lợi ích thu nhập đơn vị diện tích năm bình quân u tuổi thọ kinh tế bình quân đồi chè n tuổi thực tế đồi chè Vốn ăn Vườn trồng n Tn =  Ci x (+P) u-i+1 i =1 Trong đó: Ci - Giá thành đầu tư năm Đánh giá vốn đầu tư sản xuất Theo phương pháp gía trị hiên tính tồn, cơng thức tính tốn giống đánh giá vườn chè Đánh giá vốn đất rừng Đánh giá vốn đất rừng vưấn vưấn chè tham khảo tiêu chuẩn đánh giá đất rừng lấy gỗ, theo thuế đất 30% tính thu nhập 1.5.3.3 Đánh giá kinh tế hiệu ích sinh thái rừng Đánh giá kinh tế hiệu ích bảo vệ nguồn nước rừng (68)68 Thứ , rừng cản tích lại lớp lớp mưa bão làm cho nước mưa đọng lại rừng, từ mà làm giảm nước lũ, giảm bớt mưa bão, nước lũ có tác hại lớn cho sản xuất tài sản nông nghiệp, rừng có hiệu ích phịng chống lũ Hiệu ích này, nói chung dùng “phương pháp thay tương quan đẳng hiệu ích” (hiệu ích ngang nhau) để tính toán Bộ phận thủy lợi nói chung áp dụng phương thức hồ đờ đập để ngăn chặn tác hại nước lũ Ví dụ Hắc Long Giang có cơng trình phịng lũ 40 năm có hiệu ích 12 tỷ 700 triệu tệ, hiệu ích 12,7 lần đầu tư Rừng “kho nước màu xanh”, “cơng trình màu xanh”, chức phịng lũ chống hại khơng thể cơng trình thuỷ lợi đó, lấy rừng cản lượng nước tính đổi thành cơng trình thuỷ lợi phí cần thíet cản nước lũ đó, lại nhan với hiệu ích / tỷ lệ đầu tư giá trị hiệu ích phịng lũ rừng, cơng thức tính tốn là: V1 =  Si (Hi – H0) b. Trong đó: V1 Giá trị kinh tế hiệu ích phịng lũ rừng (yuan =2000đ) Si – Diện tích loại hình rừng lồi thứ i (ha) Hi – Khả cản lũ loại hình rừng loài thứ i (m3/ ha) H0 – Năng lực cản lũ nơi khơng có rừng (m 3 / ha) n – số loại hình rừng b - Chi phí xây dựng hồ chứa nước hay đập cản 1m3 nước lũ (yuan)  - Hiệu ích / trị số tỷ lệ đầu tư Căn vào tài liệu thiết kế viện thủy lợi Hắc Long Giang, chi phí đẻ xây hố, đập 1m3 nước 0, 47 tệ, tuổi thọ sử dụng 50-100 năm (bình qn 75 năm), chi phí xây sửa cơng trình cản 1m3 nước nên chai cho 75, lại vào 40 năm hiệu ích thuỷ lợi Long Giang biết trị số tỷ lệ hiệu ích phịng lũ cơng trình thuỷ lợi tổng đầu tư 12,7 Cho nên đánh giá kinh tế hiệu ích phịng lũ rừng có Hắc Long Giang là: V1 = 2,03 x 10 (yuan) (69)69 khả đóng mở nước đồng ruộng cung cấp nước cho cơng nghiệp hiệu ích sản sinh hiệu ích tài nguyên nước tăng thấm rừng Cơng thức tính tốn sau: V2 = Vz1 + Vz2 = M P1 1 +M P2 2 Trong : V2 – Giá trị kinh tế tài nguyên hiệu ích nước tăng tài nguyên rừng(yuan) Vz1- Giá trị kinh tế khả nâng cao đưa nước vào đồng ruộng(yuan) Vz2 – Giá trị kinh tế khả tăng cung cấp nước thành phố (yuan) M – Tổng tài nguyên thấm nước rừng (m3) P1, P2 giá nước chi phí đóng mở đơn vị (yuan/m ) 1, 2 hệ số lợi dụng nước đóng mở đồng ruộng nước cung cấp thành thị (%) Căn vào tài liệu thiết kế viện thuỷ lợi Hắc Long Giang tài nguyên nước mặt đất chủ yếu đóng mở cho đồng ruộng chiếm 90%, nước cung cấp cho công nghiệp chiếm 10% Hiện giá nước 0,2-0,4yuan/m3, bình quân 0,3 tệ/m3 nước, giá nước cho công nghiệp tệ/m3 Căn vào điều tra theo công thức tính V2 = 8,51x10 (yuan) Thơng qua hiệu ích phịng lũ hiệu ích sử dụng tài ngun nước ta tính giá trị hiệu ích giữ nước rừng là: V= V1 + V2 = 2,03x10 + 8,51x109 = 1,054x1010 Đánh giá hiệu ích phịng chống chảy bùn cát Đánh giá hiệu ích xã hội rừng Hiệu ích xã hội rừng tất hiệu ích, ngồi hiệu ích kinh tế hệ thống kinh doanh lâm nghiệp hệ thống xã hội thể thúc đâỷ sức khoẻ người, thể tác dụng cải thiện kết cêu xã hội, thể cải thiện văn minh tinh thần xã hội Chúng ta dựa vào phương pháp biến dị bồi thương phương pháp tính tốn tương quan để đánh giá bước đầu hiệu ích xã hội (70)70 Hiệu ích mức độ thoả mãn sức khoẻ tinh thần nhân dân 1.5.3.4 Đánh giá hiệu ích tổng hợp Trong hiệu ích tổng hợp rừng, hiệu ích kinh tế trực tiếp chiếm phận nhỏ, phần lớn tập trung vào hiệu ích cơng ích rừng, tỷ lệ hiệu ích kinh tế trực tiếp hiệu ích công ích rừng 1/5,83, nước khác Nhật Bản 1/11,7, Mỹ 1/9,1, Phần Lan 1/3,1, Liên Xô cũ 1/4 Từ kết ta so sánh tỷ lệ tỉnh Hắc Long Giang Những kết nghiên cứu lần chứng minh nhận thức giá trị rừng, quan trọng để xác định phương án kinh doanh rừng hợp lý Trong giá trị hiệu cơng ích rừng, bảo vệ đất chống xói mịn, làm khơng khí, bảo vệ nguồn nước chiếm tỷ lệ lớn, phát huy tác dụng quan trọng, hiệu ích cảnh quan rừng chiếm tỷ lệ nhỏ (chỉ 0,1%) Tuy nhiên kinh tế phát triển, mức sống nhân dân không ngừng nâng cao, nguyện vọng người quay với thiên nhiên, yêu môi trương rừng ngày tăng lấn, nghiệp du lịch rừng phát triển nhanh, giá trị cảnh quan rừng ngày nâng cao Bồi thường kinh tế đa hiệu ích rừng Trong điều kiện kinh tế thị trương xã hội chủ nghĩa, người hưởng lợi (đơn vị cá nhân) nên hưởng chi phí tương ứng Để bồi thương cho người kinh doanh chi thu kinh tế phải kinh doanh quản lý rừng “Ai hưởng lợi, người bồi thương ”mới hợp tình hợp lý Nhưng trước nước ta thực chế độ vô giá rừng tính chất “thương phẩm cơng cộng”của hiệu ích sinh thái, hiệu ích xã hội rừng, vấn đề bồi thương cuối chưa giải Sự bồi thường kinh tế, nước phương Tây giải từ lâu, nứoc ta khai thác rừng tự nhiên lâu dài theo chế độ khơng có giá, sau cải cách mở cửa, bước đầu xây dựng giá rừng, nhiều khâu tài quản lý, cuối chưa đến nơi đến chốn Đặc biệt phận rừng nhà nước ln bị trói buộc vấn đề Nó giống cải cách giá cả, đến lúc phải mạnh bước làm triệt để (71)(72)72 Chương QUẦN XÃ THỰC VẬT RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG 2.1 Một số qui luật sinh thái ứng dụng lâm nghiệp 2.1.1 Quy luật địa đới Khái niệm Quy luật địa đới thay đổi có tính quy luật thành phần địa lí cảnh quan địa lí theo vĩ độ (từ Xích đạo hai cực) Nguyên nhân dẫn tới quy luật địa đới dạng hình cầu Trái Đất xạ Mặt Trời Dạng cầu Trái Đất làm cho góc chiếu tia sáng Mặt Trời tới bề mặt đất thay đổi từ Xích đạo hai cực, lượng xạ Mặt Trời mà mặt đất nhận thay đổi theo Bức xạ Mặt Trời nguồn gốc động lực nhiều tượng trình tự nhiên bề mặt đất Vì thế, phân bố theo đới lượng xạ Mặt Trời gây tính địa dới nhiều thành phần cảnh quan địa lí Trái Đất Dưới số biểu quy luật địa đới Biểu quy luật * Sự phân bố vòng đai nhiệt Trái Đất Sự hình thành vịng đai nhiệt Trái Đất khơng phụ thuộc vào lượng xạ Mặt Trời tới bề mặt đất mà phụ thuộc vào nhân tố khác Vì thế, ranh giới vịng đai nhiệt thường phân biệt theo đường đẳng nhiệt Từ Bắc cực đến Nam cực có bảy vịng đai nhiệt sau: Vịng đai nóng nằm hai đường đẳng nhiệt năm +20o C hai bán cầu (khoảng hai vĩ tuyến 30o B 30oN) Hai vịng đai ơn hồ hai bán cầu nằm đường đẳng nhiệt năm +20o C đường đẳng nhiệt +10o C tháng nóng Hai vòng đai lạnh vĩ độ cận cực hai bán cầu, nằm đường đẳng nhiệt +10o C 0oC tháng nóng Hai vòng đai băng giá vĩnh cửu bao quanh cực, nhiệt độ quanh năm 0o C * Các đai khí áp đới gió Trái Đất (73)73 Khí hậu hình thành xạ Mặt Trời, hồn lưu khí mặt đệm Song, nhân tố thể rõ quy luật địa đới, tạo đới khí hậu * Các nhóm đất thảm thực vật 2.1 Quy luật phi địa đới Khái niệm Quy luật phi địa đới quy luật phân bố khơng phụ thuộc vào tính chất phân bố theo địa đới thành phần địa lí cảnh quan Nguyên nhân tạo nên quy luật phi địa đới nguồn lượng bên Trái Đất Nguồn lượng tạo phân chia bề mặt Trái Đất thành lục địa, đại dương địa hình núi cao Biểu quy luật Biểu rõ quy luật phi địa đới quy luật địa ô quy luật đai cao * Quy luật địa ô - Khái niệm: Quy luật địa ô thay đổi có quy luật thành phần tự nhiên cảnh quan theo kinh độ Nguyên nhân tạo nên quy luật địa ô phân bố đất liền biển, đại dương, làm cho khí hậu lục địa bị phân hố từ đơng sang tây: vào trung tâm lục địa, tính chất lục địa tăng Ngồi cịn ảnh hưởng dãy núi chạy theo hướng kinh tuyến - Biểu quy luật: Sự thay đổi kiểu thảm thực vật theo kinh độ biểu hiện rõ nét quy luật địa ô * Quy luật đai cao - Khái niệm: Quy luật đai cao thay đổi có quy luật thành phần tự nhiên cảnh quan theo độ cao địa hình Nguyên nhân tạo nên đai cao giảm nhiệt độ theo độ cao với thay đổi độ ẩm lượng mưa miền núi - Biểu rõ rệt tính quy luật đai cao phân bố vành đai (74)74 Các quy luật địa đới phi địa đới không tác động riêng lẻ mà diễn đồng thời tương hỗ lẫn Tuy nhiên, quy luật lại đóng vai trị chủ yếu trường hợp cụ thể, chi phối mạnh mẽ chiều hướng phát triển tự nhiên 2.1.3 Quy luật tác động tổng hợp - Các nhân tố sinh thái tác động lên thể sinh vật hay quần thể thực vật cách đồng thời tổng hợp Đây quy luật có tính khái quát phổ biến tự nhiên Ví dụ: 6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6O2 - Sự tác động nhân tố sinh thái nên thể sinh vật hay quần thể thực vật tác động tổng hợp vì: + Trong tự nhiên khơng có nhân tố sinh thái tồn độc lập chúng luôn phụ thuộc chi phối tác động lẫn + Trong tự nhiên khơng có sinh vật cần nhân tố sinh thái mà tồn Ví dụ: Nước nhân tố sinh thái quan trọng, có điều kiện nước thích hợp, mà khơng có chiếu sáng, nhiệt độ, dinh dưỡng, chất khoáng… phối hợp thoả đáng nhân tố sinh thái, thực vật khơng thể sinh trưởng phát triển bình thường - Các nhân tố sinh thái gắn bó với tạo thành tổ hợp sinh thái Khi nhân tố sinh thái thay đổi kéo theo thay đổi nhân tố sinh thái khác, cuối cùng làm cho tổ hợp sinh thái thay đổi Ví dụ: chế độ chiếu sáng rừng thay đổi nhiệt độ, độ ẩm khơng khí đất thay đổi ảnh hưởng đến hệ động vật không xương sống vi sinh vật đất, từ ảnh hưởng đến chế độ dinh dưỡng khoáng thực vật (75)75 - Mỗi nhân tố biểu hồn tồn tác động đầy đủ nhân tố khác hoạt động bình thường Ví dụ: đất có đủ muối khống khơng sử dụng độ ẩm khơng thích hợp; nước ánh sáng khơng thể có ảnh hướng tốt đến thực vật đất thiếu muối khoáng - Ứng dụng: thực tiễn lâm nghiệp người ta phải hình thành nên hệ thống các biện pháp kỹ thuật đảm bảo yêu cầu: + Tổng hợp: Các kỹ thuật đơn lẻ giải mâu thuẫn trực tiếp, giải mâu thuẫn mâu thuẫn khác nên lại áp dụng kỹ thuật đơn lẻ + Liên hoàn: Biện pháp kỹ thuật trước làm tiền đề cho biện pháp kỹ thuật sau phát huy tác dụng Những biện pháp kỹ thuật đơn lẻ hệ thống phải xắp xếp theo trật tự đảo ngược 2.1.4 Quy luật nhân tố chủ đạo Trong toàn đời sống sinh vật nói chung quần xã thực vật rừng nói riêng có giai đoạn có nhân tố sinh thái hay nhóm nhân tố sinh thái nên chi phối trình sinh trưởng phát triển giai đoạn nhân tố nhóm nhân tố sinh thái gọi nhân tố chủ đạo - Tầm quan trọng nhân tố sinh thái không - Bản chất: tạo mâu thuẫn đặc tính di truyền thực vật với môi trường sinh thái - Các nhân tố chủ đạo thay đổi: thay đổi nhân tố chủ đạo thường dẫn tới rất nhiều nhân tố sinh thái khác phát sinh biến đổi khiến tăng trưởng, phát triển thực vật có biến đổi rõ rệt Nhân tố chủ đạo có hàm nghĩa hai mặt: + Thứ nhất, từ thân nhân tố sinh thái mà nói, biến đổi nhân tố chủ đạo dẫn đến biến đổi nhân tố sinh thái khác, biến đổi xạ mặt trời dẫn đến biến đổi nhiệt độ, độ ẩm…; + Thứ hai, thực vật mà nói, tồn nhân tố chủ đạo biến đổi số lượng làm cho sinh trưởng phát triển thực vật sinh biến đổi rõ rệt Trên hàm nghĩa nhân tố chủ đạo thứ hai gọi nhân tố hạn chế (76)76 chủ đạo, qua thoát nước, lượng nước giảm dẫn đến điều kiện đất cải thiện Do nhân tố chủ đạo thường khống chế điều chỉnh môi trường sinh thái rừng, nâng cao suất sản lượng rừng Nhân tố chủ đạo không thay đổi, mà có thay đổi theo thời gian, khơng gian theo tuổi rừng Ví dụ: rừng trồng năm tuổi nhân tố chủ đạo ảnh hưởng đến chất lượng tốt, xấu thường cạnh tranh cỏ dại Sau rừng khép tán nhân tố chủ đạo ảnh hưởng đến sinh trưởng không gian dinh dưỡng không đủ, thiếu dinh dưỡng nên dẫn đến tỉa thưa tự nhiên - Ứng dụng: Tạo “đòn bẩy” để kích thích sinh trưởng, giải mơi trường tác động kỹ thuật người: Tỉa thưa, che bóng… 2.1.5 Quy luật thay đổi theo khơng gian, thời gian - Hồn cảnh sinh thái bao gồm nhiều nhân tố sinh thái, ảnh hưởng nhân tố sinh thái đến sinh vật rừng thay đổi theo không gian thời gian + Ở vị trí khác trái đất yếu tố khí hậu, đất đai khác ảnh hưởng chúng đến thực vật khác Ví dụ: Vú sữa Nam Bộ, nơi có nhiệt độ bình quân năm 27 độ C, mùa khô mưa khơng bị đợt gió lạnh miền Bắc trưởng thành hoa, kết trái bình thường Cịn Vú sữa trồng Bắc bộ, nơi có nhiệt độ bình qn năm 230C, có mùa Đơng giá lạnh, sinh trưởng chậm so với trồng Nam Bộ hoa, kết trái nhiều Cây Mai vàng mọc tự nhiên nhiều vùng núi Đông Băc Bắc Bộ, chúng nở hoa vào tháng Ba âm lịch, Nam Bộ Mai vàng nở hoa từ tháng trước, vào dịp tết Nguyên đán + Theo thời gian tác động hoàn cảnh sinh thái đến thực vật khác Ban ngày ánh sáng mặt trời có cường độ xạ khác thời điểm Giữa trưa cường độ xạ thường mạnh quang mây, có nhiều mây che phủ bầu trời cường độ xạ thấp Buổi sáng buổi chiều cường độ xạ thường yếu so với buổi trưa Trong năm, mùa mưa có nhiều nước cho cây, mây mưa làm giảm cường độ chiếu sáng, mùa khô nắng nhiều lại thiếu nước, sinh trưởng chậm (77)77 - Bản thân rừng đối tượng chịu tác động biến đổi theo không gian thời gian - Ứng dụng: + Đề xuất giải pháp kĩ thuật phải mềm dẻo + Tính thời vụ lựa chọn lồi trồng thích hợp - Ví dụ: Cây rừng thời gian mà bón phân với liều lượng thích hợp 2.1.6 Quy luật hỗ trợ lẫn thay Các nhân tố sinh thái có chung vai trị hay chức hoạt động sống sinh vật chúng bổ xung hay hỗ trợ cho khơng thể thay được. Ví dụ: rừng u cầu Fe đất, thiếu Fe sống rừng bị ảnh hưởng nghiêm trọng Điều nói lên nhân tố Fe khơng thể thiếu được, giống nhân tố ánh sáng nước Đây tính khơng thể thay nhân tố sinh thái Ví dụ: tái sinh sống sinh trưởng tán rừng điều kiện ánh sáng yếu thiếu, lại có độ phì đất nơng độ CO2 cao kết sống bình thường Nhưng tái sinh hồn tồn thiếu ánh sáng làm cho điều kiện khác ưu việt lên sống Ứng dụng: chọn loài hỗn giao,… 2.1.7 Một số quy luật khác 2.1.7.1 Quy luật tác động nhân tố tối thiểu - Định luật lượng tối thiểu J Von Liebig (1940) Để sống chống chịu điều kiện cụ thể thực vật đòi hỏi phải có chất cần thiết để tăng trưởng sinh sản “Mỗi lồi thực vật địi hỏi loại lượng muối dinh dưỡng xác định, số lượng muối tối thiểu suất thực vật đạt mức tối thiểu” LƯU Ý: Liebig nhận thấy suất mùa màng tăng giảm tỷ lệ thuận với tăng giảm chất khống bón cho nó; vậy, sinh trưởng thực vật bị giới hạn số lượng muối khoáng (78)78 Định luật trạng thái tĩnh bỏ qua số quan hệ khác, yếu tố khác phối hợp với nhân tố giới hạn để tạo nên suất 2.1.7.2 Định luật chống chịu Shelford (1913) “Năng suất sinh vật không phụ thuộc sức chống chịu tối thiểu mà phụ thuộc vào sức chống chịu tối đa nhân tố sinh thái đó” - Sự tăng hay giảm cường độ tác động nhân tố sinh thái vượt khỏi giới hạn thích hợp sinh vật làm giảm khả sống sinh vật Nếu tăng, giảm vượt giới hạn chịu đựng (ngoài biên độ sinh thái) sinh vật sẽ khơng thể tồn Lưu ý: + Trung tâm phân bố lồi vùng có điều kiện sống tối ưu (optimum) + Mỗi cá thể, quần thể, lồi tồn khoảng xác định NTST Khoảng xác định gọi “khoảng chống chịu” hay “giới hạn sinh thái/trị số sinh thái” Trong giới hạn có hai điểm: GH (minimum), GH (maximum), 2GH có khoảng cực thuận (optimum) (79)79 Mô tả giới hạn sinh thái loài A,B,C nhân tố nhiệt độ Hai loài B,C có trị sinh thái hẹp so với lồi A; nhiên, lồi B chịu lạnh cịn lồi C đòi hỏi nhiệt độ cao * Từ quy luật giới hạn sinh thái rút số nhận xét: - Một loài sinh vật có giới hạn sinh thái rộng nhân tố sinh thái lại có giới hạn hẹp nhân tố sinh thái khác - Lồi có giới hạn sinh thái rộng nhiều nhân tố sinh thái lồi có vùng phân bố rộng - Giới hạn sinh thái nhân tố sinh thái thay đổi tuỳ thuộc giai đoạn phát triển loài - Trong trường hợp nhân tố sinh thái khơng thuận lợi, làm co hẹp giới hạn sinh thái nhân tố khác - Trong số pha sinh trưởng phát triển lồi pha sinh sản pha non trẻ có giới hạn sinh thái hẹp 2.2 Mối quan hệ qua lại quần xã thực vật rừng môi trường 2.2.1 Quan hệ quần xã thực vật rừng với nhóm nhân tố khí hậu - thủy văn 2.2.1.1 Mối quan hệ qua lại quần xã thực vật rừng với nhân tố xạ mặt trời A Bức xạ mặt trời ảnh hưởng đời sống rừng Phạm vi xạ mặt trời xuống Trái đất có bước sóng vào khoảng từ 200 đến 9.000 m (1 m = 10-9m), tập trung chủ yếu 150 đến 4000m (99% xạ mặt trời) Những tia xạ có ý nghĩa với rừng trình quang hợp gọi những tia “bức xạ sinh lý” Những tia xạ sinh lý có bước sóng nằm khoảng từ 380 đến 1000m tia hồng (660-670m) tia chàm (430 - 440m) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng (80)80 Ý nghĩa sinh thái nhân tố ánh sáng: Với rừng nói riêng thực vật nói chung, ánh sáng có ý nghĩa vô quan trọng Thể ở: - Ảnh hưởng đến q trình quang hợp, hơ hấp, thoát nước thực vật - Ảnh hưởng đến sinh trưởng rừng: Khi ánh sáng thiếu có xu hướng phát triển chiều cao, thừa ánh sáng có xu hướng phát triển nhánh - Ảnh hưởng đến hình thái cây: Thân, tán, cành, lá,… + Ảnh hưởng đến tượng vật hậu (ra hoa, kết quả, đâm chồi, nảy lộc), trạng mùa (rụng lá), tỉa cành tự nhiên Cùng loài chiếu sáng nhiều hoa kết sớm, số lượng chất lượng hạt cao hơn… Ngay phần phía tán thường cho hoa nhiều tốt (to nặng chín đều)  điều tiết ánh sáng phù hợp việc làm quan trọng rừng giống, vườn giống - Ảnh hưởng đến khả nẩy mầm hạt giống, đến khả sống cịn lớp tái sinh (thơng qua hàng loạt nhân tố sinh thái khác: Nhiệt độ, độ ẩm, gió, … từ gián tiếp ảnh hưởng đến đời sống rừng) - Ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển lớp bụi, thảm tươi tán rừng hoạt động vi sinh vật đất, từ ảnh hưởng tới biện pháp xử lý lâm sinh B Tính ưa sáng, chịu bóng rừng phương pháp xác định - Dựa vào nhu cầu sáng, thực vật chia thành nhóm ưa sáng, nhóm chịu bóng nhóm trung tính + Nhóm ưa sáng nhóm lồi khơng có khả sống bóng râm, yêu cầu ánh sáng hồn tồn cường độ >50% tồn sáng (Ví dụ: Sao đen, Thông, Phi lao, Ba bét, Phượng,…); + Nhóm chịu bóng lồi có khả sống tốt điều kiện che bóng (cường độ ánh sáng vào khoảng 20-50% tồn sáng) Ví dụ: Vân sam, Nanh chuột, Côm, Dầu rái,… (81)81 phải che bóng, sau lượng ánh sáng tăng lên, chúng lại sinh trưởng tốt điều kiện sáng hoàn toàn, điều kiện sáng sản lượng cao nhất, Thông, Giẻ đỏ, Sa mộc, Trúc sào, Trắc bách, Đa si… thời gian sinh sản cần độ che tương đối nhẹ như: Cát cánh, Đẳng sâm, Sa sâm, Hoàng tinh, Quế nhục… Để xác định tính ưa sáng chịu bóng rừng có nhiều phương pháp song thuộc nhóm chính: - Nhóm biện pháp sinh thái: nghiên cứu khả sống sinh trưởng rừng điều kiện che bóng khác  xác định thuộc nhóm ưa sáng hay chịu bóng - Nhóm biện pháp sinh lý - giải phẫu: thơng qua thí nghiệm mặt sinh lý, giải phẫu để kết luận tính ưa sáng, chịu bóng Ví dụ tính tỷ lệ mơ dậu, mơ khuyết + Cây ưa sáng thường có tỷ lệ mô dậu nhiều mô dậu dày so với chịu bóng + Cây ưa sáng thường có tỷ lệ mơ khuyết cao hơn, mô khuyết thường lớn thường chứa nhiều nước so với chịu bóng (bảo vệ khỏi đốt nóng xạ mặt trời) - Nhóm biện pháp dựa vào hình thái: dựa vào hình thái Ví dụ ưa sáng thường có nhỏ, dày, vỏ dày… Chỉ tiêu phân biệt Loài ưa sáng Lồi chịu bóng Mật độ thưa dày Màu sắc xanh sáng xanh thẫm Kích thước nhỏ đến trung bình to đến trung bình Độ dày nhẵn vỏ dày bong mảng mỏng nhẵn Vươn cành xoè ngang xiên Tỉa cành nhanh chậm Vị trí tán rừng tầng tầng (dưới, giữa) Hình dạng tán hình ơ, dù hình tháp c Ảnh hưởng quần xã thực vật rừng tới ánh sáng (82)82 Sự phân bố thành phần ánh sáng rừng phụ thuộc vào nhiều yếu tố + Lượng ánh sáng lọt tán nhiều hay phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, độ cao mặt trời, độ tàn che rừng, lồi cây, hình dạng cách bố trí lá…(ví dụ: lượng ánh sáng lọt tán nhiều trời nhiều mây, độ tàn che rừng thấp…) + Lượng ánh sáng hấp thụ lượng ánh sáng lọt tán thay đổi phụ thuộc vào giai đoạn sinh trưởng rừng Trong giai đoạn sinh trưởng mạnh, rừng hấp thụ ánh sáng mạnh so với lúc giai đoạn rừng thành thục thành thục + Sự phân bố ánh sáng tầng rừng bị chi phối cấu trúc tầng thứ rừng Chất lượng ánh sáng rừng độ cao khác phụ thuộc nhiều vào loài  Trong kinh doanh rừng, ánh sáng vừa nhân tố sinh thái dễ điều khiển nhất, lại vừa nhân tố sinh thái chủ đạo Do đó, điều khiển kiểm sốt lượng ánh sáng trong kinh doanh rừng đóng vai trị quan trọng c Điều tiết ánh sáng Lâm nghiệp (83)83 - Điều khiển trình hoa kết quả, hỗ trợ xúc tiến tái sinh,… Tiết kiệm ánh sáng biện pháp nâng cao suất tính ổn định rừng BREAD:“Ánh sáng đòn bẫy để điều khiển sức sản xuất rừng” 2.2.1.2 Mối quan hệ qua lại quần xã thực vật rừng với nhân tố nhiệt độ A Ý nghĩa sinh thái nhiệt độ - Nguồn nhiệt cung cấp cho bề mặt trái đất gồm: + Bức xạ nhiệt mặt trời + Phản xạ từ vật thể bề mặt + Nhiệt giải phóng từ q trình hơ hấp + Sóng điện từ,… - Nhiệt độ có ảnh hưởng trực tiếp định tới cường độ trình sinh lý, sinh hóa như: Quang hợp, hơ hấp, thoát nước, hấp thụ chất dinh dưỡng,… - Đối với tái sinh, giai đoạn nhỏ, chúng mẫn cảm với nhân tố nhiệt độ, đặc biệt nhiệt độ cao thấp Nhiệt độ cao làm cho tế bào bị bỏng nhiệt độ thấp làm cho tế bào bị vỡ (sương muối) → quan tâm giai đoạn vườn ươm - Nhiệt độ ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển: Ra lộc non, sinh trưởng chiều cao đường kính, hoa, kết quả,… - Nhiệt độ nhân tố ảnh hưởng tới phân bố kiểu rừng tạo nên tượng “song hành sinh học” B Nhiệt độ cực hạn biện pháp phòng chống nhiệt độ Lâm nghiệp Nhiệt độ cực hạn nhiệt độ vượt nằm giới hạn sống thực vật - Tác hại nhiệt độ cực hạn cao: + Thoát nước mạnh => cân nước + Làm bỏng phận phần non, hoa, + Hô hấp bị rối loạn + Protein bị phân hủy => NH3 gây độc cho - Tác hại nhiệt độ cực hạn thấp: (84)84 + H20 dịch tế bào bị đóng băng => tổn thương giới + Khi rét, đóng băng, đất bị nén chặt, nứt nẻ dẫn đến vỏ rễ bị hại giới làm xấu q trình hơ hấp rễ + Rụng hoa không thụ phấn - Biện pháp phòng chống nhiệt độ cực hạn Lâm nghiệp: Dự báo; chọn loài trồng; trồng hỗn giao; tạo đai (băng) bảo vệ; bón phân, tưới nước; hun khói; làm giàn che, che phủ gốc non trồng vật liệu cỏ khô C Ảnh hưởng quần xã thực vật rừng đến nhiệt độ - Rừng có ảnh hưởng đến chế độ nhiệt khơng khí đất thơng qua số q trình sau: + Ngăn cản xạ trực tiếp + Giảm xạ nhiệt từ mặt đất phát ra, + Hấp thu phản xạ xạ qua hệ thống tán lá, + Thoát nước qua hệ thống lá, + Tích tụ thu nước từ lớp đất sâu (85)85 + Giảm biên độ biến động nhiệt độ ngày đêm năm + Vai trò lớn rừng làm dịu biên độ nhiệt độ ngày đêm không khí đất vào mùa hè Lúc trưa hè nhiệt độ ngồi đất trống cao nhiệt độ rừng từ 5-100C Ban đêm, rừng có khả bảo vệ mặt đất khỏi phát xạ nhiệt, nên khơng khí rừng ẩm ngồi đất trống 2-50 C + Về mùa đông chênh lệch nhiệt độ rừng đất trống hơn, nhiệt độ rừng ẩm đất trống 2-50 C D Tầm quan trọng nhiệt độ Lâm nghiệp - Nhiệt độ cao nhiệt độ thấp gây thương tổn chồi non tượng tầng, đất nước trở nên khô làm ảnh hưởng đến rễ Chính thời tiết nóng hè, vào mùa đơng lạnh khơng thích hợp cho việc trồng rừng - Những non vườn ươm độ cao thấp chết đem trồng núi cao chúng chưa có thời gian thích ứng với sinh cảnh → nhà Lâm học cần phải huấn luyện cho chúng thích nghi với hồn cảnh thời gian thích hợp trước đem trồng ngồi tự nhiên - Nhiệt độ ấn định khả cung cấp chất khống, q trình phân giải chất hữu cơ, q trình nước thực vật bốc nước từ đất → điều chỉnh chế độ nhiệt thích hợp - Việc gây trồng lồi khoảnh đất trống rộng làm cho non bị chết hàng loạt - Khai thác trắng gây hại cho khoảnh khai thác lỗ trống - Ở vùng thuộc vĩ độ cao núi cao, diễn rừng bị lửa kiểm sốt - Nhiệt độ có ý nghĩa định đoạt phân bố thực vật bên rừng mưa - Tiểu khí hậu có ý nghĩa việc định biện pháp lâm sinh - Khai thác trắng làm thay đổi cân xạ khoảnh chặt trắng - Phương thức chặt trắng rừng nhiệt đới phải cân nhắc thật kỹ hậu nhiệt độ cực hạn (86)86 A Ý nghĩa sinh thái nhân tố nước - Nước nhân tố sinh thái có tính sinh tồn thực vật nói riêng tất sinh vật sống nói chung Trong mơi trường, nước tồn dạng rắn, lỏng, dạng khí (hơi) Đối với rừng nước dạng lỏng dạng (khí) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - Nước chiếm tỷ lệ lớn rừng: Nước thành phần cấu tạo protein axit nucleic, nước cần thiết cho tất tế bào sống Trong rừng có chứa đến 60-80% trọng lượng nước Nước có chứa tế bào sống tế bào chết - Nước tham gia vào trình trao đổi chất cung cấp cho trình thoát nước nhằm hạ nhiệt độ xuống - Nước làm cho có tư thái riêng - Tham gia qua trình nảy mầm, sinh trưởng - Lượng mưa số nhân tố tự nhiên ảnh hưởng tới phân bố kiểu rừng + Rừng mưa nửa thường xanh (nửa rụng lá) phân bố nơi có lượng mưa khoảng từ 1270 – 1720 mm/năm với tháng khô, tháng không 100mm 25mm + Rừng mưa thường xanh phân bố nơi có lượng mưa hàng năm vào khoảng 1200 – 2500mm với tháng khô, tháng hạn, tháng kiệt - Cùng với nhiệt độ, nước ảnh hưởng đến phân bố thực vật trái đất, tạo thành Phức hệ nhiệt ẩm Chế độ khô ẩm phức hệ: Lượng mưa (Pm/năm), Chỉ số khô hạn (X) độ ẩm tương đối khơng khí trung bình thấp (W%) Nó định hình thành kiểu thảm thực vật khí hậu nguyên sinh (Thái Văn Trừng, 1970) Chỉ số khô hạn X: X = S.A.D (87)87 A - số tháng hạn: Pa  t, Pa 25 mm D - số tháng kiệt (Pd): lượng mưa < mm Căn vào lượng mưa trung bình năm, độ ẩm tương đối trung bình năm số khơ hạn, Thái Văn Trừng (1978) phân chia chế độ khô ẩm Việt Nam thành cấp - Sự biến đổi chế độ ẩm từ mưa ẩm đến hạn kéo theo thay đổi thành phần loài rừng: từ rừng gỗ lớn đến trảng cỏ thảo nguyên Ở vùng thấp Việt Nam, chế độ ẩm khác xuất kiểu thảm thực vật rừng khác xuất kiểu thảm thực vật rừng khác nhau: (1) rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới, (2) rừng kín nửa rụng ẩm nhiệt đới, (3) rừng kín rụng ẩm nhiệt đới, (4) trảng gỗ, bụi, cỏ cao khô nhiệt đới,… (Thái Văn Trừng, 1978) - Nói chúng nơng-lâm nghiệp, đánh giá chế độ nước địa phương, người ta thường sử dụng tiêu sau: + Lượng mưa trung bình năm (mm) + Lượng mưa mùa sinh trưởng (mm) + Độ ẩm tương đối tuyệt đối khơng khí đất (%) + Lượng bốc tiềm bốc thực tế (mm) + Tính biến động mưa rơi theo mùa năm B Các loại giáng thủy tự nhiên (88)88 Nước ảnh hưởng đến quần xã thực vật rừng dạng: nước mưa, độ ẩm khơng khí độ ẩm đất Mưa nguồn nước thực vật Theo đánh giá lượng mưa hình thành nước lượng nước mưa rơi xuống mặt đất ngang C Nhu cầu yêu cầu nước thực vật Nhu cầu nước lượng nước cần phải có để đảm bảo q trình sống bình thường Hệ số sử dụng nước rừng: 150 đến 350 (Belov,1969); Hệ số sử dụng nước hòa thảo: 200 - 1130 (Đào Minh Khang, 1981) Yêu cầu nước thực vật khả thoả mãn nhu cầu nước cho điều kiện môi trường khác Dựa vào nhu cầu yêu cầu nước mà người ta phân chia thực vật thành ba nhóm: - Thực vật chịu hạn lồi sống điều kiện khơ hạn Ví dụ lồi thuộc chi Bạch đàn (Eucalyptus), Phi lao (Casuarina equisetifolia), Keo tràm (Acacia auriculiformic) lồi có khả chịu hạn cao Chúng sống vùng khơ hạn ven biển đồi núi trọc - Thực vật ưa ẩm loài sinh trưởng phát triển điều kiện thường xuyên ẩm ướt Ví dụ lồi ngập nước: Sú, Vẹt, Đước, Bần chua, - Thực vật trung sinh/trung tính lồi có u cầu trung bình nước, phần lớn rừng loài trung sinh Chúng có cho suất cao điều kiện đất thoát nước, đủ ẩm Ý nghĩa: Phục vụ cho q trình trồng rừng xác định lồi trồng rừng, mùa trồng rừng, biện pháp kỹ thuật D Ảnh hưởng quần xã thực vật rừng nhân tố nước Theo Freise, rừng nhiệt đới Brazin lượng mưa (Pm) phân phối: + Nước lọt qua tán: 33% + Bốc hới từ tán: 21% + Chảy dọc thân cây: 46% Trong đó: + Bốc từ tán: 9,2% (89)89 + Xuống gốc: 27,6% Phần chia ra: Rễ hấp thu: 20,7% Xuống nước ngầm: 6,9% - Ảnh hưởng rừng đến mưa biểu qua đặc điểm: + Rừng làm tăng lượng mưa rơi + Rừng có khả tạo mưa ngưng kết nước tán rừng + Rừng giữ lại thâu tóm phần mưa rơi thơng qua ngăn tán rừng Cân nước rừng ảnh hưởng quần xã thực vật rừng tới cân bằng nước Phương trình cân nước rừng Oc = O + p + q + r + s + t  u , mm; + Oc - lượng mưa rơi + O - lượng nước tán rừng giữ lại + p - tiêu hao nước cho thoát nước thực vật + q - tiêu hao nước thành bốc vật lý từ mặt đất rừng, + r - dòng chảy bề mặt đất rừng Nước trọng lực (s) (Dịng chảy ngầm) Thốt nước rừng (P) Bốc nươc từ đất (q) Nước thấm qua Thảm thực vật rừng (O) Mưa (Oc) Dòng chảy bề mặt (r) Mặt đất Dòng nước ngầm (u) (90)90 + s - dòng chảy ngầm đất + t - nước để tạo thực vật khối (t1) làm ẩm sinh khối (t2 ), + u - tiêu hao nước bổ sung vào nước ngầm làm ẩm đất, Phân tích cân nước rừng 1 Lượng nước tán rừng giữ lại phụ thuộc tổ thành rừng (loài cây), tuổi, kiểu rừng, cấu trúc rừng… 2 Thoát nước thực vật phụ thuộc loại rừng, vị trí địa lý, lồi cây, tuổi, khí hậu…(bảng 2.1) Bảng 2.1 Thoát nước số rừng Quần xã thực vật Địa phương Tương quan thoát nước rừng với lượng mưa bình qn năm thốt nước (mm) lượng mưa (mm) % thoát nước - Rừng bạch đàn - Rừng mưa thường xanh - Rừng tre - Rừng Fagus - Rừng kim - Rừng thảo nguyên - Rừng tai ga - Rừng Chaparana Nam Phi Kenya Kenya Đan Mạch Trung Âu Liên Xô (cũ) Liên Xô (cũ) Mỹ 1200 1570 1150 522 580 500 150 - 310 400 - 500 700 1950 2160 840 1250 650 500 500 - 600 100 80 53 62 46 77 60 80 - 83 (Dẫn theo V Larcher, 1976) Phương pháp xác định hệ số thoát nước rừng - Cân nhanh phận  (Ivanov) - Đo  tập hợp - Từ phương trình cân nước p = Oc - O - q - r - s - t ± u 3 Bốc vật lý (đất, thảm cỏ, bụi) rừng nhỏ nơi đất trống đến 2-3 lần Nguyên nhân: Nhiệt độ rừng thấp, tốc độ gió giảm… 4 Lượng nước tiêu hao để tạo lượng tăng trưởng thực vật khối: t = t1 + t2 = 0,55 + 1,15 = 1,7 (91)91 tính dẫn nước, tán rừng nhiều tầng làm gia tăng khả ngăn đón mưa, cản dịng nước chảy mặt đất… 6 Tổng độ ẩm tích lũy đất By: By = p + q + r + s + t  u, mm Vai trò nước hoạt động lâm nghiệp - Giảm độ che phủ rừng làm giảm ngăn đón nước mưa phân bố nước mưa sàn rừng, làm biến đổi khả giữ nước thu nhận nước từ đất, làm tăng dịng chảy bề mặt, làm tăng xói mịn đất, làm giảm độ phì đất đất bị thối hóa ảnh hưởng đến sinh trưởng rừng Cung cấp đủ ẩm dinh dưỡng khoáng cho rừng quan trọng Thiếu hụt ẩm đất làm chậm trình phân giải vật rơi rụng khống hóa chất hữu cơ, thiếu dinh dưỡng giảm suất Trong điều kiện thiếu nước, non bị phới nắng hồn tồn gió mạnh, tỷ lệ tử vong cao hệ rễ chúng chưa kịp phát triển,… Chọn lựa phương thức lâm sinh Tại chế độ khô ẩm định việc chọn lựa phương thức lâm sinh? (1)Thật Công việc gieo ươm gỗ non thực vào lúc khơng có mưa rơi, việc trồng rừng phải thực vào thời kỳ có mưa rơi tập trung (2) Khi trồng rừng đất thiếu ẩm nhà lâm nghiệp phải thực biện pháp giữ ẩm cho (cắt bớt cây, tủ gốc cỏ khô) (3) Ở nơi đất có thành phần giới nhẹ (nhiều cát), mặt đất dốc có mưa lớn nhà lâm nghiệp nên khai thác rừng theo phương thức chặn chọn với cường độ nhẹ (chặt nhóm thành thục không gian hẹp) kết hợp tái sinh tự nhiên Nếu khai thác trắng chọn phương thức khai thác trắng theo băng hẹp (bề rộng băng chặt băng chừa từ 20 - 30 m) Khi mặt đất nâng cao khỏi mặt biển, nước thủy triều khơng vào rừng đước nhường chỗ cho rừng dừa nước Trong trường hợp này, để đảm bảo môi trường sống cho đước, nhà lâm nghiệp phải thực biện pháp làm chậm tốc độ nâng cao dần mặt đất Chẳng hạn đào kênh dẫn nước mặn, hạ thấp mặt đất thông qua san lấp… (92)92 A Thành phần (%) khí thể khí theo độ cao Độ cao (km) Oxy Nitơ Argon Heli Hydro Áp suất (mmHg) 0 20,94 78,09 0,93 - 0,01 760 5 20,94 77,89 0,93 - 0,01 405 10 20,99 78,02 0,94 - 0,01 168 20 18,10 82,24 0,59 - 0,04 41 100 0,11 2,97 - 0,56 96,31 0,0067 B Ý nghĩa sinh thái khí thể 1 Vai trò Dioxit carbon (CO2) quang hợp hơ hấp - Tham gia vào q trình quang hợp - Tạo cân CO2 O2 - CO2 đất - Tăng tỉ lệ % khí dẫn đến bién đổi khí hậu - Ảnh hưởng quần xã thực vật rừng tới CO2 + Biến đổi nồng độ CO2 theo không gian thời gian + Quan hệ hai chiều với CO2 2 Vai trò Oxy quang hợp hô hấp (93)93 - Oxy trở thành nhân tố giới hạn, trừ môi trường nước - Giống CO2, O2 có quan hệ hai chiều với đời sống thực vật - Oxy đất - Cách xác định hấp thu CO2 thải O2 rừng - Nguyên lý dựa vào định luật nhiệt động học hóa học: Hiệu suất lượng chuyển hóa hóa học phụ thuộc vào trạng thái đầu cuối hệ mà không phụ thuộc vào cách thức phản ứng xảy Đối với thực vật - Trạng thái đầu: CO2, chất khống từ đất máy đồng hóa - Trạng thái cuối: Lượng tăng trưởng thực vật khối hàng năm, thành phần hóa học thực vật khối lượng CO2 dư thừa O2 thải khơng khí Ví dụ: Hấp thụ CO2 giải phóng khí O2 rừng Vân sam (Liên Xơ cũ) Bảng 2.2 Thành phần nguyên tố trung bình sinh khối rừng Vân sam trạng thái khô tuyệt đối Các phận Thành phần hóa học trung bình, %: C H O N2 Tro 1 Gỗ vỏ Lá 3 Theo trọng lượng 4 Theo trọng lượng, kg/1 chất khô 50,50 52,40 51,04 510,40 6,20 6,10 6,19 61,90 42,8 36,4 40,8 408,00 0,20 1,32 0,53 5,30 (94)94 CO2 = C + O2 1873 = 510,4 + (510,4*2,67) = 510,4 + 1362,6 (kg) Tương tự, để tách 61 kg hydro từ H2O cần phân tích 557,1 kg H2O theo phương trình: H2O = H2 + 1/2 O2 557,1 = 61,9 + (61,9*8) = 61,9 + 495,1 kg Để tạo sinh khối khô Rừng thu vào: O2 : 1857,7 kg Rừng thải ra: O2: 1857,7 - 408 = 1449,7 kg = 1,45 Lượng nhiệt cần thu vào: 5.106 kcal Ước tính O2 rừng trái đất thải năm: 400 - 430 tỷ tấn/năm Lượng CO2 rừng hấp thu lượng O2 rừng thải khơng khí phụ thc vào lồi cây, tuổi lâm phần, tăng trưởng rừng … Phân bố CO2 quần thể thực vật theo quy luật: Tăng dần từ mặt tán rừng trở lên phía khơng khí Giảm dần từ mặt tán rừng đến tầng tán rừng thấp Sau đó, từ tầng tán rừng trở xuống nồng độ CO2 quần thể thực vật lại tăng dần đạt cao lớp khơng khí sát mặt đất Nguồn CO2 rừng 50 lần lớn khơng khí ngồi trời Nồng độ CO2 khơng khí cao suất rừng cao Biện pháp nâng cao CO2 rừng: bón phân, đẩy nhanh phân giải vật rụng, làm thống khí (tỉa thưa, khai thơng tán…)… 3 Vai trị Khí Nitơ đời sống thực vật - Nitơ trạng thái tự có ý nghĩa sinh thái trừ số vi khuẩn có khả cố định N2 từ khơng khí - Nitơ thực có ý nghĩa trạng thái liên kết: + NH+4 NO-3=> Muối hòa tan + NO2 lại nguy hiểm, chúng tạo Peroxyaxetyl nitrat (PAN) độc thực vật (95)95 - Ngăn chặn làm giảm loại bụi - Giảm tiếng ồn - Phân phối điều tiết CO2 O2 theo chiều thẳng đứng C Gió ý nghĩa sinh thái nhân tố gió Gió chuyển dịch khơng khí từ nơi ánh sáng cao tới nơi có ánh sáng thấp => xáo trộn thành phần khơng khí, di chuyển nước gây mưa nơi làm hạn nơi khác Gió loại dịng khí chuyển động theo hai chiều thẳng đứng nằm ngang với vận tốc khác gió nhân tố sinh thái điều chỉnh giới hạn đời sống sinh vật Gió ảnh hưởng tới: Quang hợp, hơ hấp, bốc nước Gió ảnh hưởng đến thu phấn hoa, phát tán hạt giống Gió ảnh hưởng đến hình thái tán, thân - Tác hại gió: đổ gãy bão; gió mùa; gió hại, Gió đẩy nhanh cháy rừng,… Ảnh hưởng rừng đến gió: Quan sát mơ tả ảnh hưởng rừng đến gió theo hình 2.3 - Tốc độ gió đai rừng V = [ 2,22(H/2) - 0,83 (H/2)2 + 0,100 (H/2)3 + 0,003 (H/2)4 ]* (0,076 V0 +0,063); (-) (+) -3 -2 -1 10 (đơn vị 100m) 1,0V0 0,45Vo 0,15Vo 0,55Vo 0,92Vo -15H -10H -5H 0,0H 0,0H 5H 10H 15H 20H H, m (96)96 Ở H tầm cao tán rừng - Ý nghiã nghiên cứu quan hệ đai rừng với gió + Xác định rõ quy luật phân bố cháy rừng + Thiết kế đai rừng phòng hộ + Xác định nguy gây hại cho rừng - Ý nghĩa gió lâm nghiệp + Tình hình chung: Gió lớn làm thay đổi cân nước thực vật, làm hư hại rễ non, làm đổ gẫy Gió có ảnh hưởng đến q trình phát tán hạt giống, thiết kế băng trổng rừng cần phải tính đến tốc độ gió, hướng gió đặc tính phát tán lồi Gió có ảnh hưởng đến hình thái kết cấu số kiểu rừng Cùng với lửa rừng nhân tố sinh thái khác, gió đẩy nhanh hạn chế tốc độ trình diễn rừng - Một số ứng dụng: Tại nói gió ấn định việc chọn lựa phương thức kinh doanh rừng khai thác – tái sinh rừng ? Tại vì: (1) Ở nơi có gió lớn, gỗ bị đổ gẫy Do đó, khai thác chọn kèm theo tái sinh tự nhiên biện pháp thích hợp (2) Trong khai thác trắng, tái sinh tự nhiên nhờ vào nguồn hạt giống từ vách rừng cần phải biết quan hệ khoảng cách phát tán hạt tốc độ gió Khi trồng rừng vào lúc gió lớn đất khơ thực vật nước nhanh Do đó, để đảm bảo cân nước cho cần phải thực biện pháp hạn chế thoát nước Tính khoảng cách hai đai rừng phịng chống gió hại nông nghiệp 2.2.2 Mối quan hệ qua lại quần xã thực vật rừng với nhân tố đất Thuật ngữ đất đai hiểu tổng hợp số yếu tố mặt đất địa hình đất có liên quan đến vị trí địa lý hệ sinh thái (97)97 Nhà nông - lâm học: Những lớp bên bề mặt trái đất cung cấp cho vật chất cần thiết nước, chất khoáng giá đỡ cho Hội khoa học đất Mỹ (1973): “Vật chất khoáng bề mặt trái đất bị phụ thuộc chịu ảnh hưởng yếu tố nội sinh mơi trường bên ngồi đá, khí hậu (bao gồm nước nhiệt độ), sinh vật (thực vật, động vật vi sinh vật) địa hình; tất tác động qua lại theo thời gian tạo sản phẩm (đất) khác hẳn với vật chất mà bắt nguồn từ đặc tính tính chất vật lý, hóa học, sinh học hình thái” Tóm lại: Đất = f(đá mẹ, khí hậu, sinh vật, địa hình, thời gian) A Ảnh hưởng đất đến rừng 1 Ý nghĩa sinh thái của nhân tố đất - Là phận hoàn cảnh sinh thái → nhân tố sinh thái có tác dụng phân hóa - Là giá thể cho cây, cung cấp nước, dinh dưỡng khống→ chu trình tuần hồn nước - Ảnh hưởng đến phân bố rừng, kiểu rừng - Ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển quần xã thực vật rừng - Sự khác đất rừng đất nơi khơng có rừng 2 Ảnh hưởng địa hình tới đặc tính nhân tố đất - Độ cao: ảnh hưởng gián tiếp thông qua nhiệt độ, xạ nhiệt, độ ẩm, sương mù → phân bố thực vật theo đai cao - Hình thành trình Feralit, trình Potzon hóa → hình thành loại đất khác - Độ dốc, hướng phơi → thay đổi tiểu khí hậu: nhiệt độ, phân phối lượng mưa, độ ẩm đất,…→ phân hạng đất, phân chia điều kiện lập địa - Hiện tượng “song hành sinh học”: thống phân bố thực vật theo độ vĩ độ cao (Tham khảo thêm GT từ trang 209 đến 230) (98)98 - Thành phần giới (cát: 0,02 – 2mm); thịt: 0,002-0,02mm; sét: <0,002mm)→ đá mẹ → keo đất (hỗn hợp hữu vơ cơ) - Khơng khí đất - Nước đất - Nhiệt độ đất 4 Ảnh hưởng đặc tính hóa học đất đến quần xã thực vật rừng - Tính chất hóa học đất phụ thuộc vào đá mẹ thay đổi với biến đổi loại hình thực bì theo thời gian - Các loại chất khống có đất: N,P,K, Ion Ca, Mg,…(đa lượng) - Các nguyên tố vi lượng (Cu, B, Mo, Zn,…) - pH môi trường đất - Mùn → đặc trưng đất rừng → độ phì nhiêu đất B Ảnh hưởng quần xã thực vật rừng đến nhân tố đất Rừng có ảnh hưởng trực tiếp đến trình hình thành đất, đến đặc tính lý hố học đất sinh vật đất Rừng có ảnh hưởng gián tiếp đến đất thông qua tác dụng rừng làm thay đổi điều kiện khí hậu tán rừng (tiểu khí hậu rừng) Như vậy, rừng có ảnh hưởng nhiều mặt đến trình phát sinh, phát triển đất Tác dụng làm thay đổi theo không gian thời gian Ảnh hưởng rừng đến đất thể qua mặt sau đây: -Vật rơi rụng tạo thành tầng thảm mục rừng rễ chết đất lượng sinh khối giữ vai trò quan trọng chu kì tuần hồn dinh dưỡng khống hệ sinh thái rừng Chính tác dụng làm cho rừng giữ vai trị quan trọng q trình hình thành đất - Rừng tạo môi trường thuận lợi hình thành nên quần lạc vi sinh vật giữ vai trò quan trọng việc phân huỷ chất hữu mục nát để biến thành mùn, sở quan tạo nên độ phì đất - Thơng qua tiểu khí hậu hình thành tác dụng tán rừng, giảm bớt lượng mưa rơi xuống đất, làm thay đổi chế độ ẩm, chế độ nhiệt chế độ thơng khí đất (99)99 Do ảnh hưởng nên đất rừng mang đặc thù riêng khác hẳn với đất nông nghiệp Vật rơi rụng thảm mục rừng Vật rơi rụng Vật rơi rụng thành phần sinh khối thực vật rừng chết rơi xuống đất bao gồm cành lá, hoa quả… Đây phần thể thực vật chứa nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt nitơ chất khoáng cần thiết cho trình sống Vật rơi rụng nguồn dinh dưỡng động vật đất, đặc biệt vi sinh vật, sở vật chất ban đầu hình thành nên thảm mục rừng mùn Vì có ý nghĩa quan trọng dây chuyền biến đổi lượng, chu trình sinh địa hố học trở thành đặc điểm độc đáo hệ sinh thái rừng Thành phần, số lượng vật rơi rụng thay đổi theo loài cây, loại rừng, mùa tuổi Chất lượng vật rơi rụng phụ thuộc hàm lượng tro chúng Hàm lượng tro cao thân cành Lồi rộng có hàm lượng tro lớn loài kim Hàm lượng tro bụi cao Đặc biệt vật rơi rụng rừng tre nứa có chất tro, phần lớn silic khó phân giải Nhìn chung làm lượng tro phụ thuộc vào loài Loài hút nhiều chất dinh dưỡng khoáng đất hàm lượng tro cao Thảm mục rừng Thảm mục rừng phần vật rơi rụng trạng thái ban đầu bị phân giải mức độ khác Thảm mục sản phẩm đặc trưng thành phần hệ sinh thái rừng, giữ vai trị quan trọng đời sống rừng (100)100 Thơng qua ảnh hưởng trên, thảm mục có ảnh hưởng lớn đến tái sinh, sinh trưởng, phát triển, phát triển rừng Điều kiện hoạt động vi sinh vật, điều kiện khí hậu (chế độ nhiệt chế độ ẩm) với chế độ nước khơng khí đất định chiều hướng phân giải thảm mục Mùn có hai loại: mùn nhuyễn mùn thô Ở rừng mưa nhiệt đới, lượng vật rơi rụng nhiều rừng ôn đới điều kiện nhiệt ẩm cao nên trình phân giải thảm mục diễn nhanh chóng, lớp thảm mục thường mỏng không che phủ hết mặt đất Xu phổ biến vùng nhiệt đới hình thành mùn nhuyễn Mùn thơ xuất vùng núi cao mang đặc điểm khí hậu nhiệt đới ôn đới núi cao Đặc biệt số vùng đất ngập lầy thiếu oxi trình phân giải thảm mục diễn chậm xuất nhiều chất độc kiềm chế hoạt động vi sinh vật Thảm mục chuyển hoá thành than bùn Tuần hồn dinh dưỡng khống rừng: Tuần hồn dinh dưỡng khống đặc trưng có hệ sinh thái rừng chất dinh dưỡng khoáng hệ rễ hấp thu phần đựơc rừng sử dụng để xây dựng thể phần tích luỹ dạng chất hữu để hồn thành q trình sinh lý Phần cịn lại hàng năm không ngừng trả lại đất thông qua vật rơi rụng hệ rễ bị chết đất, vật rơi rụng lại phân giải thành mùn Khống hố chất hữu thành chất vơ cung cấp chất dinh dưỡng cho Toàn trính di chuyển chất dinh dưỡng khống tạo nên chu trình tuần hồn dinh dưỡng khống rừng Mặc dù chu trình tuần hồn dinh dưỡng khống khơng hồn tồn khép kín chu trình làm cho rừng có khả tự bón phân mà quần thể nông nghiệp thực (101)101 sở tiến hành khoanh nuôi phục hồi rừng biện pháp đơn giản để phục hồi vốn rừng bảo vệ đất đai Chu trình tuần hồn dinh dưỡng EhVan – 1956 Đây chu trình hở Phát triển theo hình xốy trơn ốc (vịng chu trình sau lớn chu trình trước) Biện pháp bảo vệ đất Bảo vệ lớp phủ thực vật lớp vật rụng Điều chỉnh hợp lý độ che phủ rừng Đẩy nhanh khống hóa vật rụng Cải tạo đất chua, phèn, mặn Trồng che phủ xây dựng hệ thống VAC Nghiêm cấm chặt phá chăn thả súc vật Xây dựng hệ thống ruộng bậc thang làm thủy lợi 2.2.3 Mối quan hệ qua lại quần xã thực vật rừng với động vật rừng Đọc giáo trình trang 231 - 234 2.3 Mối quan hệ qua lại quần xã thực vật rừng người 2.3.1 Sự phụ thuộc người vào hệ sinh thái rừng Lồi người ln phụ thuộc vào rừng: (102)102 - Rừng phổi xanh khổng lồ toàn thể sinh vật sống có người - Trong khoảng kỷ 17 – 19 người sử dụng nhiều gỗ để đóng tàu dùng cho mục tiêu chiến tranh - Khi xã hội phát triển đến giai đoạn TBCN đánh dấu cách mạng công nghiệp kỉ 18, gỗ củi đóng vai trị quan trọng để thúc đẩy q trình cơng nghiệp hố Nếu khơng có than đá, gỗ củi cách mạng cơng nghiệp hố không xảy - Ngày người sáng tạo nhiều vật liệu thay gỗ song thực tế nhu cầu gỗ ngày tăng Điều cho thấy vai trị quan trọng sản phẩm gỗ 2.3.2 Những thành phần phục hồi hệ sinh thái rừng tác động người (1) Đa dạng sinh học: Rừng nơi dự trữ tính đa dạng nguồn gen; rừng => nguồn gen tự nhiên => Đa dạng sinh học Đây thành phần quan trọng nhất tự phục hồi bị người tác động mức Ngun nhân khơng thể phục hồi để hình thành tính di truyền, tạo kiểu gen phải trải qua q trình thích nghi, chọn lọc tự nhiên môi trường hoang dã => khả hệ sinh thái chức vốn có (2) Tài nguyên đất: Trong hệ sinh thái tất sinh vật phụ thuộc vào môi trường đất Mất rừng=> Mất đất=>Mất sức sản xuất hệ sinh thái => Mất suất sơ cấp=> Khơng có suất thứ cấp Nguyên nhân phục hồi: Đất hàm số Thời gian, Khí hậu, Thảm thực vật, Động vật, Địa hình chất Đá mẹ Quá trình hình thành đất mơt tượng chịu ảnh hưởng q trình vật lý, hóa học, sinh học theo thời gian 2.3.3 Quần xã thực vật rừng với nhân tố lửa rừng (1) Ý nghĩa sinh thái nhân tố lửa (103)103 (Đọc giáo trình trang 234-235) (2) Vai trò lửa rừng Tái sinh rừng Ví dụ: Rừng Khộp - Lửa rừng với sâu bệnh hại - Lửa rừng với trình phân hủy Vật rơi rụng - Lửa rừng với q trình hình thành đặc tính chịu hạn chịu lửa số loài tiên phong 2.3.4 Mối liên hệ biến đổi khí hậu với rừng suy thoái rừng (1) “BĐKH trái đất thay đổi hệ thống khí hậu gồm khí quyển, thuỷ quyển, sinh quyển, thạch tương lai nguyên nhân tự nhiên nhân tạo” (2) Mất rừng tượng rừng bị chặt phá, chuyển đổi mục đích sử dụng, bị tác động BĐKH: cháy, dịch hại, ngập lụt, sạt lở đất, chiến tranh hay qui luật tự nhiên khác (3) Tại COP 16, (Cancun, Mexico), suy thoái rừng định nghĩa tượng suy giảm đo được, người gây làm suy giảm dự trữ carbon vùng rừng thời gian định Thảo luận thêm 2.3.5 Vai trò hệ sinh thái rừng giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu (104)104 Hình 2.4 Dự trữ C khu rừng suy thối khơng khai thác (105)105 Chương CẤU TRÚC VÀ ĐỘNG THÁI CỦA QUẦN XÃ THỰC VẬT RỪNG 3.1 Cấu trúc rừng 3.1.1 Định nghĩa cấu trúc Cấu trúc rừng quy luật xắp xếp tổ hợp thành phần cấu tạo nên quần xã thực vật rừng theo không gian thời gian 3.1.2 Phân chia cấu trúc quần xã thực vật rừng - Cấu trúc sinh thái: cấu trúc bao gồm tổ thành loài thực vật, dạng sống, tầng phiến - Cấu trúc hình thái: + Cấu trúc thẳng đứng: Tầng thứ + Cấu trúc theo mặt phẳng nằm ngang: Mật độ; Mạng hình phân bố cây; Độ tàn che - Cấu trúc thời gian: Tuổi rừng + Tuổi quần thể/ quần xã + Tuổi cá thể 3.1.3 Các nhân tố cấu trúc quần xã thực vật rừng 3.1.3.1 Tổ thành thực vật Tổ thành rừng biểu thị số loài tỷ lệ loài tham gia tạo thành rừng Ví dụ : Xét cơng thức tổ thành khu rừng sau: 4T3G2N+TT-H-L Trong : T:Táu mật G:Giẻ đen N:Ngát TT:Trâm trắng H:Hà nu L:Lim xanh Các hệ số 3,4,2,1 + - hệ số tổ thành Xác định hệ số tổ thành lồi cơng thức sau: 10   (106)106 a: hệ số tổ thành lồi n: số lồi cần tính hệ số n : tổng số lồi tiêu chuẩn điều tra Khi viết công thức tổ thành viết chữ đầu tên sau hệ số Ví dụ : Một ô tiêu chuẩn khu rừng điều tra sau:  Táu mật 40  Giẻ đen 30  Ngát 20  Trâm trắng  Hà nu  Lim xanh Ta đem nhân với cơng thức tính hệ số cơng thức tổ thành rừng 4T3G2N+TT-H-L Ý nghĩa công thức tổ thành : Cho ta biết số lượng tỷ lệ loài lâm phần, giúp ta biết rừng loại hay rừng hỗn loại Tổ thành thực vật nhân tố cấu trúc rừng nói lên tổ hợp mức độ tham gia loài số cá thể loài hệ sinh thái rừng Có thể xác định loại rừng thơng qua tổ thành lồi + Rừng loài: rừng bao gồm loài khai thác trữ lượng loài > 90% + Rừng hỗn lồi: quần xã có từ loài trở lên Ý nghĩa tổ thành + Đánh giá tính bền vững, ổn định tính đa dạng hệ sinh thái rừng (107)107 lại khó khăn khơng nhỏ cho cơng tác điều chế rừng đáp ứng tối đa mục tiêu kinh doanh Phương hướng chung kinh doanh rừng tự nhiên nhiệt đới đơn giản hoá tổ thành, giảm chênh lệch cấp tuổi + Những hệ sinh thái có tổ thành thực vật phức tạp sức đề kháng chống chịu, ổn định cao + Tổ thành nhân tố có quan hệ mật thiết với nhân tố khác, điều chỉnh tổ thành có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới tiểu hoàn cảnh rừng thành phần để lại Các phương pháp biểu thị tổ thành: Biểu thị tổ thành theo số loài (Ý nghĩa sinh thái) Biểu thị theo tiết diện ngang: (Ý nghĩa mặt kinh tế) Biểu thị theo thể tích thân a) Biểu thị tổ thành theo số cây: (Theo OTC) - Tính số lượng cá thể bình qn cho lồi: Xbq= N/m=> N: ∑cá thể tất loài, m: Tổng số lồi Chọn lồi có số ≥ Xbq - Xác định HSTT: Ki= Xi/N*10=> Ki HSTT loài i, Xi số lượng cá thể loài i - Viết CTTT: Ki>=0,5 dùng dấu (+); Ki<0,5 dùng dấu (-) Nếu lâm phần có nhiều lồi gộp chúng lại ghi loài khác đồng thời để chúng cuối công thức tổ thành CTTT b) Biểu thị theo giá trị quan trọng (Important Value-IV): IV%= (N%+G%)/2 Trong đó: N%=Ni/N; G%=Gi/G Ni Gi mật độ tổng tiết diện ngang lồi i Chú ý: Nếu lồi có IV%≥ 5%, lồi có ý nghĩa mặt sinh thái quần xã (QX); nhóm có 10 lồi có ΣIV%≥40% nhóm lồi ưu sử dụng đặt tên cho QX Dựa theo thành phần lồi phân biệt: Quần hợp thực vật: Số cá thể - loài chiếm 90% tổng số cá thể quần xã (108)108 Phức hợp thực vật: Độ ưu tương đối loài khơng rõ rệt Vai trị lồi quần xã Chỉ tiêu biểu thị khả tạo lập quần thể cường độ cải biến mơi trường lồi Phân chia vai trị lồi Lồi ưu lồi lồi đóng góp vai trị lớn lồi khác hình thành quần xã QXTV đơn ưu thế: Quần xã có lồi ưu QXTV đa ưu thế: Quần xã có nhiều lồi ưu Loài ưu ổn định: Loài ưu tồn lâu dài quần xã Lồi khơng ưu thế: Lồi có vai trị khơng đáng kể hình thành quần xã Ý nghĩa nghiên cứu thành phần loài Xây dựng hệ thống phân loại kiểu quần xã thực vật phân định ranh giới hệ sinh thái rừng Cung cấp thông tin cho việc hoạch định chiến lược tuyển chọn loài kinh doanh rừng Xây dựng phương thức trồng rừng, nuôi dưỡng, khai thác tái sinh rừng 3.1.3.2 Dạng sống Là đơn vị phân loại sinh thái bao gồm nhiều lồi thực vật khác xa hệ thống phân loại tự nhiên giống biện pháp đường thích nghi với hồn cảnh sinh thái Trong rừng mưa nhiệt đới (một quần lạc kín tán, khơng phải độc mà gồm gỗ lớn rộng, thường xanh, ưa ẩm, thông thường với hai tầng gỗ lớn bụi nhiều với dạng sống khác), có số dạng sống điển hình: - Dạng sống trội chiếm ưu dạng sống loài gỗ lớn (109)109 - Dạng sống thắt nghẹt: Là dạng sống đặc biệt rừng mưa Chúng bao gồm gỗ bắt đầu đời sống phụ sinh, hạt chúng nảy mầm tán hốc, chạc rừng Ban đầu chúng sinh trưởng chậm đâm dần rễ xuống đất Khi rễ tiếp xúc với đất, chúng bắt đầu sinh trưởng nhanh rễ phân nhánh tạo thành mạng lưới dày đặc bao lấy chủ Cùng với trình sinh trưởng, để cạnh tranh dinh dưỡng chúng thắt nghẹt đến lúc giết chết chủ  từ trở thành độc lập Nhóm thắt nghẹt xếp vào nhóm xâm chiếm rừng mưa Những lồi thuộc chi Ficus thí dụ điển hình (Ficus chi thực vật khoảng 850 loài thân gỗ, bụi, dây leo thực vật biểu sinh gia đình họ Dâu tằm) Cây phụ sinh: Đó thực vật sống nhờ thân, cành loài khác (thân bụi gỗ ) Cây ký sinh: Đó lồi sống ký sinh thân cành khác (thân bụi gỗ ) Phân loại dạng sống C.Raunkiaer (1934): + Dựa vào vị trí chồi theo chiều cao + Dựa vào vị trí chồi mặt đất mặt đất + Dựa vào vật hậu học (hiện tượng học): Rụng lá, thường xanh, có bao chồi khơng bao chồi MỘT SỐ LƯU Ý: 1 Dạng sống ưu thực vật rừng mưa thuộc nhóm thực vật chồi cao (Phanerophyte) Trữ lượng gỗ rừng mưa phụ thuộc vào dạng sống 2 Cây bụi lồi có cấu tạo thân gỗ kích thước nhỏ phân cành sớm, khơng có thân rõ ràng Là lồi có dạng sống chồi thấp (Hemicryptophyte) Đây dạng sống có ý nghĩa sinh thái giá trị kinh tế nhóm chồi thấp đánh giá cao khai thác sử dụng bền vững rừng nhiệt đới với tư cách nhóm có tiềm cung cấp NTFPs (110)110 lớn lớp mầm Ngồi ý nghĩa sinh thái, nhóm đánh giá nhóm lồi cung cấp lâm sản gỗ đầy tiềm 3.1.3.3 Tầng thứ rừng Định nghĩa Tầng thứ nhân tố cấu trúc rừng theo chiều thẳng đứng Tầng thứ biểu diễn xếp rừng theo chiều thẳng đứng Nguyên nhân Sự xếp tầng thứ ngẫu nhiên, chất, tầng thứ phản ánh nhu cầu ánh sáng lồi Lồi ưa sáng ln tìm cách chiếm lĩnh tầng phía trên, ngược lại, lồi chịu bóng lại ln ln nằm tầng tán rừng Sự phân tầng thể thích nghi loài với ánh sáng khác nhau: Thành phần loài khác Dạng sống tuổi khác nhau, Sự thích ứng sinh thái Sự thay đổi mơi trường Rừng ơn đới nhìn chung có cấu trúc từ đến hai tầng thành phần lồi đơn giản Trong rừng tự nhiên nhiệt đới thường có cấu trúc phức tạp Rừng nhiệt đới điển hình có cấu trúc tầng (Thái Văn Trừng, 1970; 1978): + Tầng cao: Ký hiệu A, lại chia thành tầng: - Tầng A1 Gọi tầng vượt tán (tầng nhơ): bao gồm thường có chiều cao vượt khỏi tán rừng Thí dụ: Những họ Dầu (Dipterocarpaceae) Chò, Dầu rái, Vên vên v.v - Tầng A2 Gọi tầng ưu sinh thái, tầng tạo khép tán liên tục theo chiều nằm ngang chiếm số lượng nhiều rừng Nó tầng định đến đặc trưng tiểu hoàn cảnh rừng - Tầng A3 Gọi tầng tán, bao gồm chịu bóng che cao vươn lên tầng A2 (111)111 nhau.hay họ cau dừa góp phần bổ xung cho tiểu hồn cảnh rừng ( tạo nên độ che phủ đinh) nơi cư trú cung cấp thức ăn cho động vật + Tầng cỏ quyết: Ký hiệu C, bao gồm thân thảo phần lớn thực vật lớp mầm số loài thực vật bậc thấp dương xỉ, Nó góp phần ngăn chặn dịng chảy hạn chế xói mịn rửa trơi cung cấp thức ăn cho động vật, có nhiều lâm sản ngồi gỗ Ngồi cịn có số loại thực vật ngoại tầng: Dây leo, thực vật phụ sinh, thực vật ký sinh Ý nghĩa: - Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng thứ sở để đánh giá nhu cầu ánh sáng loài - Rừng nhiều tầng, tận dụng tốt không gian dinh dưỡng phát huy hiệu phòng hộ cao (chắn gió, chống xói mịn…) - Mơ tả cấu trúc đứng - Phân loại rừng - Hướng dẫn bước xử lý lâm sinh - Mô tả động thái rừng theo thời gian Phương pháp xác định tầng thứ: - Để xác định tầng thứ người ta dùng phương pháp vẽ trắc đồ đứng rừng (W.Richard, 1934) - Phương pháp vẽ trắc đồ theo DAVID&PW RICHARDS, 1954: + Trắc đồ đứng=> Tầng thứ + Trắc đồ ngang=> Tàn che, mạng hình phân bố cây, độ giao tán… 3.1.3.4 Tầng phiến + Gams (1918): Là tập hợp cá thể có dạng sống sống quần thể (112)112 + P.W Richards (1952): Là nhóm thực vật có dạng sống giống nằm vị trí giữ vai trị quần xã mà phận hợp thành Tầng phiến rừng mưa + Thực vật độc lập mặt giới: Cây gỗ bụi; Cây thân thảo + Thực vật phụ thuộc giới: Dây leo; Cây thắt nghẹt; Phụ sinh (Theo P.W Richards,1952) Ý nghĩa: Làm rõ cấu trúc quần xã thực vật rừng, xác định nguyên nhân hình thành tầng phiến phân loại quần xã thực vật rừng … 3.1.3.5 Mật độ mạng hình phân bố Định nghĩa: - Mật độ nhân tố cấu trúc để số lượng cá thể thực vật có đơn vị diện tích (thường tính hecta) Ví dụ: Mật độ quần thể Keo tràm (Acacia auriculiformis) lâm phần 1660 cây/ha; 2500cây/ha,… Ý nghĩa: + Cơ sở đánh giá khả tận dụng điều kiện lập địa thực vật + Đánh giá mức độ cạnh tranh thực vật - thực vật => phân hóa đào thải tự nhiên + Đánh giá mức độ thích nghi thực vật với điều kiện lập địa + Ảnh hưởng đến chất lượng gỗ… + Ý nghĩa kinh tế: M = f (Zv,N) Phương pháp xác định + Mật độ loài: số loài i/ha + Mật độ quần xã: ∑ni/ha Mạng hình phân bố cây: + Là sơ đồ thể vị trí hệ trục tọa độ + Phương pháp xác đinh: sử dụng phương pháp vẽ trắc đồ Một số ứng dung: 1 Xác định mật độ trồng rừng: (113)113 - Trồng rừng chu kì ngắn: Mật độ trồng mật độ khai thác - Trồng rừng chu kỳ dài: Mật độ trồng lớn mật độ khai thác => tỉa thưa - Xác định Nopt chặt nuôi dưỡng - Điều chỉnh mật độ/ha theo giai đoạn sinh trưởng phát triển 2 Ứng dụng nghiên cứu qui luật kết cấu lâm phần - Phân bố N-D1.3 (thực nghiệm, lý thuyết) - Phân bố N-Hvn (thực nghiệm, lý thuyết) 3.1.3.6 Độ tàn che Định nghĩa: Độ tàn che tiêu cấu trúc rừng tính tỷ lệ diện tích tán rừng với diện tích mặt đất có phân bố rừng Đặc điểm: Độ tàn che thay đổi tuỳ theo giai đoạn sinh trưởng phát triển rừng, phụ thuộc vào loại rừng, lồi cây, nhân tố cấu trúc khác (tầng) biện pháp kỹ thuật lâm sinh tác động người Phân chia độ tàn che + Từ 0,9 đến 1: Rất cao, kín tán + Từ 0,7 đến 0,8: ĐTC cao + Từ 0,5 đến 0,6: ĐTC trung bình + Từ 0,3 đến 0,4: ĐTC thấp + <0,3: Rừng bị vỡ tán Ý nghĩa độ tàn che: + Hoàn cảnh rừng + Số chất lượng tái sinh + Kiểm soát cân thảm tươi + Đánh giá hiệu phòng hộ rừng - Các phương pháp xác định: (114)114 3.1.3.7 Độ che phủ (Forest Cover-%) Định nghĩa: Là tỷ lệ phần trăm diện tích có rừng diên tích lãnh thổ Ý nghĩa: An ninh sinh thái vùng, quốc gia…Ví dụ Dự án trồng 5triệu rừng 3.1.3.8 Tuổi rừng - Tuổi nhân tố cấu trúc quan trọng Mỗi giai đoạn tuổi khác rừng có khả sinh trưởng khác địi hỏi biện pháp kỹ thuật lâm sinh khác - Theo đối tượng phân thành: tuổi cá thể (với đối tượng cá thể); tuổi quần thể (với đối tượng quần thể) tuổi quần xã (với đối tượng quần xã) Tuy nhiên thực tế, việc xác định tuổi cho quần xã (đặc biệt rừng tự nhiên) việc làm đơn giản Với cá thể, có hai loại tuổi: tuổi tương đối tuổi tuyệt đối - Tuổi tương đối tuổi phận  tuổi tương đối phận khác - Tuổi tuyệt đối: tuổi tính từ tạo Với đối tượng quần thể, quần xã người ta có khái niệm cấp tuổi Mỗi cấp tuổi biểu thị cho giai đoạn sinh trưởng phát triển lâm phần Cấp tuổi ngắn (2-5 năm) sinh trưởng nhanh mà tương đối dài (10-20 năm) sinh trưởng chậm Từ cấp tuổi, người ta phân thành rừng tuổi rừng khác tuổi - Rừng tuổi rừng có tất tuổi (đều tuổi tuyệt đối) tất cấp tuổi (rừng tuổi tương đối) - Rừng khác tuổi rừng có rừng phân bố nhiều cấp tuổi khác Rừng nhiệt đới chủ yếu rừng khác tuổi Với rừng trồng, người ta phân thành cấp tuổi tương ứng với giai đoạn sinh trưởng chúng (phần giới thiệu phần sau) 3.1.4 Ý nghĩa nhân tố cấu trúc rừng (115)115 thành điều kiện Vấn đề quan trọng tức trước tiên phải tìm cho xem quần lạc xây dựng lên nào, kết cấu - Nghiên cứu nhân tố cấu trúc rừng cho biết bố trí xếp thành phần kiểu rừng Là sở để phân loại kiểu rừng - Cấu trúc rừng sở để đề xuất BPKTLS cho phù hợp với kiểu rừng, giai đoạn phát triển rừng - Nghiên cứu cấu trúc rừng, đặc biệt rừng tự nhiên giúp người trồng rừng, kinh doanh rừng theo hướng “phỏng tự nhiên” cách hiệu - Một số nội dung cấu trúc rừng sở để dự đoán sản lượng, suất chiều hướng phát triển (động thái ) rừng - Cấu trúc rừng cho biết giai đoạn PT quần xã, tính ổn định cân sinh thái quần xã => tính bền vững quần xã… 3.2 Động thái rừng Động thái rừng trình vận động biến đổi thành phần tham gia HSTR theo không gian thời gian, biểu thông qua trình: Tái sinh rừng – Sinh trưởng -phát triển rừng diễn rừng Tham khảo giáo trình trang 271-304 3.2.1 Tái sinh rừng 3.2.1.1 Định nghĩa Theo Melekhov (1980): Tái sinh rừng trình phục hồi lại thành phần chủ yếu rừng: Tầng gỗ Theo Pogrebnhiax (1968): Tái sinh rừng phủ định thay thế hệ gỗ già hệ gỗ non trẻ diễn rừng (môi trường rừng - đất rừng) Chú ý: * Nếu đứng quan điểm sinh thái tái sinh: quần xã thực vật rừng tái sinh rừng bao gồm q trình: + Hồn trả, lặp lại quần xã sinh vật có + Phục hồi lại theo hướng tiến hoá * Nếu quan điểm sinh học tuý: tái sinh rừng thể tính (bản năng) tự nhiên rừng để trì nịi giống mở rộng phạm vi phân bố (116)116 * Nếu đứng quan điểm kinh tế: tái sinh rừng trình tái sản xuất mở rộng tài nguyên rừng 3.2.1.2 Các loại hình tái sinh Tuỳ thuộc vào đặc điểm sinh vật học loài, người ta phân thành loại hình (hình thức) tái sinh: Tái sinh hữu tính/hạt: trình tái sinh mà tái sinh hình thành từ hạt rừng Tái sinh hạt chia thành giai đoạn sau: (Tham khảo thêm giáo trình 273-275) - Giai đoạn hoa, kết phát tán hạt giống + Giai đoạn hoa: Phụ thuộc vào đặc tính sinh vật học lồi Phụ thuộc vào tuổi; Mật độ Điều kiện nơi mọc Cây rừng có chu kỳ sai khác + Giai đoạn kết quả: Phụ thuộc vào đặc tính di truyền: đơn tính/lưỡng tính Hình thức tác nhân thu phấn hoa Thời tiết ảnh hưởng rõ đến số lương chất lượng + Phát tán hạt giống: Nhiều hình thức: nhờ gió, nhờ động vật, nhờ nước, nhờ trọng lực, địa hình người - Giai đoạn nảy mầm hạt giống: + Bản chất nảy mầm xảy phản ứng thuỷ phân chuyển hoá chất dinh dưỡng hạt thành chất dễ tiêu để nuôi mầm Các yếu tố sinh trưởng ảnh hưởng tới trình nảy mầm nhiệt độ, độ ẩm khơng khí Trong công tác trồng rừng, để thúc đẩy nhanh nâng cao tỷ lệ nảy mầm hạt giống cần thiết phải qua xử lý nhiệt độ độ ẩm Trong điều kiện tự nhiên số loài phát tán nhờ động vật, hạt giống sau động vật ăn tiêu hóa xử lý thế; số loài khác tổn thương giới động vật gây vỏ hạt có tác dụng làm cho hạt giống nảy mầm nhanh + Ở rừng có thảm khơ thảm tươi dày đặc hạt giống rụng xuống không tiếp xúc với đất không nảy mầm Những kiểu cách nảy mầm hạt giống (117)117 Những loài nảy mầm điều kiện có bóng râm (Dầu rái, Sao đen, Trâm…) - Giai đoạn sinh trưởng phát triển tái sinh bao gồm: + Giai đoạn mạ: Là phát triển từ mầm (thời điểm đánh dấu mầm sử dụng hết chất dinh dưỡng dự trữ giai đoạn nguy hiểm thứ nhiều khơng tiếp xúc với mơi trường khơng có khả đồng hố) Cơ thể cịn yếu, tán hệ rễ hình thành khả đồng hóa cịn yếu, tính ổn định chưa cao, khả đề kháng với thay đổi điều kiện hồn cảnh cịn yếu, tham gia vào tầng thảm tươi rừng + Giai đoạn con: (cây mạ – lần nguy hiểm thứ 3) Tính chịu bóng giảm so với mạ, tán hệ rễ phát triển, khả sinh trưởng chống đỡ với biến đổi điều kiện hoàn cảnh cao hơn, tham gia vào tầng bụi rừng Giai đoạn gặp nguy hiểm lần thứ Cây sống tán rừng nhu cầu ánh sáng tăng tán rừng không cải thiện bị ức chế kéo dài có chịu ức chế tham gia vào tầng tán rừng (nếu tán rừng xử lý, chọn lọc tự nhiên) 2 Tái sinh vơ tính/ sinh dưỡng: q trình hình thành rừng có nguồn gốc từ phận sinh dưỡng cây: thân, cành lá, rễ, mơ (cây kim có Sa mộc có khả tái sinh chồi) - Tái sinh chồi: chồi gốc, chồi rễ, hom Dựa vào đặc tính chồi ngủ có sẵn cấu tạo thứ cấp thân Trong chồi gốc đặc biệt quan tâm Nguyên nhân: auxin chi phối Tái sinh chồi phụ thuộc vào loài, tuổi, mùa khai thác, công cụ khai thác => tạo rừng chồi; => hom số loài: bạch đàn, keo lai Tái sinh thân ngầm (118)118 - Các loại thân ngầm: mọc cụm, mọc tản, mọc tản hỗn hợp Tre nứa cịn tái sinh từ khí sinh, hom cành (hom chét) số trường hợp từ hạt (Hiện tượng rừng tre nứa bị “khuy”: rừng nứa hoa kết chết rừng) Nuôi cấy mô tế bào (in vitro): Tạo chủng/kháng bệnh/giữ tính trạng tốt mẹ/ đồng genotype phenotype Hiện có nhiều lồi trồng Lâm nghiệp nhân giống phương pháp 3.2.1.3 Các phương thức tái sinh a) Phương thức tái sinh tự nhiên - Là phương thức tái sinh dựa vào lực tái sinh tự nhiên chủ yếu, khơng có can thiệp người - Ưu điểm: + Tận dụng nguồn giống chỗ, sẵn có tự nhiên + Cây tái sinh có mơi trường sống thuận lợi - Hạn chế: + Không chủ động trình tái sinh (tổ thành, mạng hình phân bố, mật độ…) + Thời kỳ tái sinh dài; nhiều lồi phi mục đích - Điều kiện áp dụng: Nơi hẻo lánh, khơng có đầu tư, rừng đặc dụng b) Phương thức tái sinh nhân tạo - Là phương thức tái sinh có tác động tích cực người từ khâu gieo giống, trồng cây, chăm sóc, bảo vệ nuôi dưỡng rừng - Ưu điểm: chủ động lựa chọn kỹ thuật, loài => đáp ứng mục tiêu kinh doanh Cây chọn lọc nhân tạo=> chất lượng tốt Phủ xanh đất trống trọc lập địa khó khăn - Hạn chế: + Chi phí kinh tế tốn (tất nhiên với số đối tượng khơng phải vấn đề lớn), khó tạo rừng hỗn lồi hạn chế hiểu biết đặc tính sinh vật học, lâm học + Địi hỏi phải có nắm vững kỹ thuật - Điều kiện áp dụng: có tiềm khoa học kỹ thuật, tài lực Thích hợp với loài ưa sáng; tạo rừng nguyên liệu (119)119 - Là phương thức tái sinh dựa vào tái sinh tự nhiên chính, người can thiệp hỗ trợ kỹ thuật để thúc đẩy tái sinh nhằm nâng cao số lượng chất lượng tái sinh - Ưu điểm: dung hòa nhược điểm tái sinh tự nhiên tái sinh nhân tạo đồng thời phát huy ưu điểm phương thức tái sinh - Nhược điểm: hiểu biết thời điểm tái sinh giai đoạn diễn rừng bị hạn chế - Điều kiện áp dụng: cho giải pháp lợi dụng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh khoanh nuôi xúc tiến tái sinh kết hợp trồng bổ sung 3.2.1.4 Những thuận lợi khó khăn chủ yếu trình sinh trưởng cây tái sinh a) Trường hợp tái sinh tán rừng Thuận lợi: + Nguồn giống tự nhiên phong phú, số lượng lớn, chất lượng thường cao + Đất có độ ẩm cao, giàu dinh dưỡng, khoáng điều kiện thuận lợi cho hạt nảy mầm + Cây che chắn bảo vệ + Hạn chế cạnh tranh dinh dưỡng lớp bụi, thảm tươi + Phong phú lượng vi sinh vật đất đặc biệt nấm rễ Khó khăn: + Sự thiếu hụt ánh sáng thường xuyên tác nhân kìm hãm sinh trưởng con, loài ưa sáng + Giữa hệ thống rễ mẹ có cạnh tranh khốc liệt nước dinh dưỡng khoáng + Trong số trường hợp, thảm cỏ dày, vật rơi rụng dày tác nhân cản trở hạt giống tiếp cận với mặt đất  ảnh hưởng tới khả nảy mầm hạt b) Trường hợp tái sinh tự nhiên đất trống Đất trống hiểu khoảnh khai thác trắng, đám rừng bị cháy… nơi cịn hồn cảnh rừng (120)120 + Với số loài, điều kiện thuận lợi cho sinh trưởng tái sinh, đặc biêt với loài ưa sáng tiên phong + Khơng có cạnh tranh mẹ + Thuận lợi cho q trình phân giải thảm mục, khống hố (nhiệt độ tăng  hoạt động vi sinh vật tăng) + Cây bảo vệ tán rừng xung quanh  tránh tác động bất lợi đặc biệt thời tiết Khó khăn: + Cây phải chống chịu với điều kiện nhiệt độ cực hạn + Nếu diện tích chỗ trống lớn dẫn đến đất rừng bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu  ảnh hưởng tới sinh trưởng + Cỏ dại thường phát triển mạnh + Nhiều lồi chịu bóng giai đoạn nhỏ thường có hội sinh trưởng 3.2.1.5 Một số đặc điểm tái sinh rừng mưa nhiệt đới a Một số đặc điểm rừng mưa nhiệt đới - Đại phận thực vật thân gỗ có kích thước gỗ lớn - Tổ thành loài thực vật thân gỗ phong phú - Có tính chất tương đối đồng đều, mặt tầm vóc chung ngoại mạo (thân thẳng, đều, thường xanh, thường có bạnh vè, nhựa mủ,…) b Một số đặc điểm tái sinh rừng mưa nhiệt đới (1) Đặc điểm tái sinh phân tán, liên tục (Van Stenit, 1956) - Sự hoa, trình tái sinh thường không tập trung mặt không gian thời gian - Đặc điểm chất rừng nhiệt đới: Tổ thành loài phong phú, khác tuổi, phân bố lồi thường khơng tập trung (tạo thành phức hợp) (2) Đặc điểm tái sinh vệt (tái sinh lỗ trống) (Van Stenit, 1956) - Xuất rừng nguyên sinh già - Thích hợp với loài ưa sáng (121)121 - Khi rừng xuất khoảng trống, sau thời gian thấy xuất tái sinh loài ưa sáng tiên phong “gắn liền với vết sẹo”, tạo điều kiện thuận lợi cho loài chịu bóng cịn nhỏ tái sinh sinh trưởng Sau dần chúng thay phần toàn tiên phong ban đầu (3) Đặc điểm tái sinh khảm (lý luận tuần hoàn tái sinh – Aobreville, 1938) + Cây non lồi ưu rừng mưa cực vắng hẳn; + Thành phần loài tầng so với thành phần loài đám mầm non non mà tương lai thay gỗ lớn thường khác nhiều (sự tái sinh loài gỗ lớn rừng yếu) + Cây tái sinh xuất tán mẹ khác lồi có tính tuần hồn → lý luận tái sinh khảm => coi diện tích rừng mưa khảm, mảnh ghép khảm tổ hợp loài ưu khác phạm vi toàn rừng tổ hợp lồi ưu có kế thừa cách tuần hoàn 3.2.1.6 Một số phương pháp đánh giá tái sinh Nội dung Chỉ tiêu đánh giá 1 Tổ thành Viết CTTT theo số cây/so sánh tầng cao Mật dộ Biểu thị số loài i/ha Ncts/ha 3 Chất luợng tái sinh Tỷ lệ sinh truởng: Tốt-Trung bình-Xấu Phân cấp tái sinh Theo cấp Hcts <50cm, 50-<100cm >100cm Phân bố số theo cấp chiều cao Biểu thị phân bố số theo cấp chiều cao 6 Cây tái sinh có triển vọng Tỷ lệ tái sinh vuợt qua giai doạn “ức chế”, H=2-2,5m 7 Hình thái phân bố Dựa vào phân bố Poisson: cụm-dều-ngẫu nhiên 3.2.2 Sinh trưởng phát triển quần xã thực vật rừng 3.2.2.1 Một số khái niệm - Sinh trưởng cá thể rừng tăng lên kích thước khối lượng (hoặc phận) có liên quan tới tạo thành quan, tế bào - tức có đồng hoá Sinh trưởng cá thể trình khơng có chiều ngược lại (122)122 - Sinh trưởng rừng tăng lên kích thước rừng gia tăng mức độ ảnh hưởng chúng chúng với môi trường xung quanh Sinh trưởng rừng trình hai chiều có số cá thể - Phát triển rừng thay đổi cấu trúc tổ thành trình sinh học quần thể, quần xã, trải qua biến đổi chất giai đoạn tuổi khác quần thể, quần xã 3.2.2.2 Qui luật Sinh trưởng tăng trưởng cá thể (1) Sinh trưởng rừng • Sinh trưởng sở tạo nên sản lượng rừng => phụ thuộc vào sinh trưởng cá thể quần xã • Sinh trưởng hàm số thời gian (t): YM = f(t) =>(0≤t≤T) • Có đại lượng ST nghiên cứu là: - Sinh trưởng Đường kính: Y(D1.3) = f(t) - Sinh trưởng Chiều cao: Y(Hvn) = f(t) - Sinh trưởng Thể tích: Y(V) = f(t) Hình 3.2 Đường cong tăng trưởng lồi ưa sáng (1) lồi chịu bóng (2) Chú ý: (123)123 Sinh trưởng chiều cao nhờ hoạt động mô phân sinh đỉnh (hình thành chồi ngọn); giống tạo vòng năm, sinh trưởng chiều cao tạo vòng cành (nhóm lồi sinh trưởng nhịp điệu)=> đặc điểm sinh học lồi chế độ khí hậu 3 Sinh trưởng thể tích (V) phụ thuộc D H N/ha=> hình dạng thân cây: V=G.H.f Đọc thêm giáo trình trang 282-286 (2) Tăng trưởng rừng - Là tốc độ tăng lượng sinh trưởng khoảng thời gian định - Tăng trưởng hàm số thời gian (t) tính đạo hàm bậc Hàm sinh trưởng: ZM= Y’M= dM/dt= f’(t) (với M tiêu sinh trưởng) - Lượng tăng trưởng thường xuyên hàng năm ZM coi giá trị biểu thị tốc độ sinh trưởng, số lượng biến đổi nhân tố điều tra năm ZM = Mt – Mt-1 - Lượngtăng trưởng bình quân (∆M) lượng sinh trưởng (M) chia cho thời gian (t) để đạt lượng tăng trưởng ∆M = M/t - Thời gian rừng đạt lượng tăng trưởng cực đại có ý nghĩa thực tiễn quan trọng, giai đoạn rừng có suất sinh trưởng cao Nếu tác động BPKTLS xác kịp thời có ảnh hưởng tốt đến phát triển lâm phần sau (124)124 Các nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến sinh trưởng hình thái rừng Có nhiều nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến sinh trưởng hình thái rừng Các nhân tố tuân theo quy luật sinh thái học song nhân tố diện tích dinh dưỡng đánh giá nhân tố quan trọng rõ nét Xét chất, diện tích dinh dưỡng phụ thuộc cấu trúc rừng đặc biệt quan trọng nhân tố mật độ, mạng hình phân bố tầng thứ 3.2.2.3 Qui luật sinh trưởng quần xã thực vật rừng/lâm phần Quy luật sinh trưởng quần xã thực vật rừng/lâm phần Sinh trưởng lâm phần gồm trình: lớn lên cá thể chết già cỗi Chú ý: 1) Sinh trưởng cá thể sau đạt giá trị max không thay đổi đến chết; Sinh trưởng rừng sau đạt giá trị max giảm nhanh chóng chết có kích thước lớn 2) Thời điểm M max thời điểm khai thác hiệu 2 Phân hóa tỉa thưa tự nhiên rừng 2.1 Phân hóa rừng gì? 2.2 Tỉa thưa tự nhiên gì? 2.3 Nguyên nhân tượng phân hóa? 2.4 Ứng dụng phân hóa tỉa thưa tự nhiên sản xuất lâm nghiệp 3 Phân cấp rừng (125)125 - Quy luật phân hoá tỉa thưa tự nhiên rừng  phân hoá chất lượng quy luật số giảm dần theo tuổi  Phân cấp rừng để có biện pháp KTLS cho phù hợp với đối tượng b) Phân cấp rừng * Phân cấp Kraft (1884) – Phân cấp cho rừng trồng Riêng với đối tượng rừng trồng có nhiều hệ thống phân cấp khác song phân cấp Kraft coi phân cấp kinh điển tương đối dễ sử dụng Theo phân cấp rừng chia thành nhóm chính: nhóm thống trị nhóm cây bị chèn ép Trên sở nhóm ơng chia rừng thành cấp Cơ sở chủ yếu để phân cấp tán chiều cao Cây cấp I sinh trưởng tốt nhất, chiều cao vượt khoảng 20 – 25% chiều cao trung bình; tán to,rộng Cây cấp II thấp cấp I sinh trưởng tốt, tán phát triển đặn; chiều cao vượt khoảng 15 -20% chiều cao trung bình tán rừng Cây cấp III bao gồm có chiều cao đường kính tán với chiều cao trung bình lâm phần Cây cấp IV bao gồm tán rừng, sinh trưởng yếu, bị chèn ép song sức sống Tán vươn lên tới tán rừng song tán phát triển không Cây cấp IV chia làm cấp phụ: + Cấp VIa gồm tán hẹp đều, tán chiếu sáng lỗ trống rừng + Cấp VIb gồm tán lệch, thấp, không chiếu sáng trực tiếp Cây cấp V gồm sinh trưởng xấu, nằm hoàn toàn tán rừng Cấp V chia làm cấp phụ: + Cấp Va gồm sống, + Cấp Vb gồm chết (126)126 Tại Thụy Điển, năm 1972 G.S.Shadelin tiến hành phân cấp rừng theo tiêu số lượng sở hệ thống số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị; số có đơn vị; - Hàng trăm (100, 200, 300): Cho biết đặc điểm, vai trò gỗ lâm phần - Hàng chục (10, 20, 30): Chỉ số phản ánh chất lượng thân - Hàng đơn vị (1, 2, 3): Chỉ số phản ánh chất lượng tán Cụ thể: + Hàng trăm: 100: Là tầng tán lâm phần 200: Là tầng tán phụ lâm phần 300: Là tầng tán phụ, lệ thuộc bị chèn ép + Hàng chục: 10: có chất lượng thân tốt 20: có chất lượng thân trung bình 30: có chất lượng thân xấu + Hàng đơn vị: 1: chất lượng tán tốt 2: chất lượng tán trung bình 3: chất lượng tán xấu Ví dụ: đạt số 111 tốt điều kiện sống, tốt hình thái thân hình thái tán Ngược lại, có số 333 xấu tiêu Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng lâm phần: + Loài + Tuổi lâm phần + Cấu trúc lâm phần + Nguồn gốc lâm phần (chồi hay hạt) + Điều kiện lập địa + Tác động người (127)127 - Phát triển lâm phần thay đổi cấu trúc tổ thành trình sinh học quần thể, quần xã, trải qua biến đổi chất giai đoạn tuổi khác quần thể, quần xã Sự phát triển rừng tuân theo quy luật phát triển giới thực vật Tuy nhiên đời sống rừng thường dài, hoa kết diễn nhiều lần suốt đời sống nên quy luật đối tượng nơng nghiệp tỏ ra không phù hợp với đối tượng rừng Với rừng, sinh trưởng phát triển hai q trình ln diễn song song Với đối tượng rừng trồng, Nesterop (1949) phân thành giai đoạn sinh trưởng phát triển tương ứng với cấp tuổi - Giai đoạn rừng non (cấp tuổi I): tính di truyền chưa ổn định, dễ bị biến dị theo chiều hướng thích nghi với môi trường Quan hệ rừng chủ yếu hỗ trợ - Giai đoạn rừng sào (cấp tuổi II): sinh trưởng mạnh chiều cao Phân hoá, tỉa thưa mạnh Quan hệ chủ yếu cạnh tranh BPKTLS chủ yếu chặt tỉa thưa, điều hoà mật độ - Giai đoạn rừng trung niên (cấp tuổi III): sinh trưởng chiều cao mạnh, sinh trưởng đường kính tăng nhanh Cây rừng hoa nhiều Rừng đạt tuổi thành thục cơng nghệ - Giai đoạn rừng gần già (Cấp tuổi IV): sinh trưởng chậm dần, tỉa thưa tự nhiên Cây rừng hoa nhiều - Giai đoạn rừng già (cấp tuổi V): hoa chất lượng số lượng giảm Sinh trưởng chậm - Giai đoạn rừng già (cấp tuổi VI): hoa, Tán bị phá yếu ớt dễ bị công sâu bệnh hại, rỗng ruột 3.2.3 Diễn quần xã thực vật rừng 3.2.3.1 Định nghĩa (128)128 Diễn rừng thay thế hệ rừng hệ rừng khác mà tổ thành tầng cao - lồi ưu sinh thái có thay đổi Diễn rừng q trình thay hệ sinh thái hệ sinh thái rừng khác Diễn rừng trình phát triển theo thứ bậc quần xã thực vật rừng có liên quan đến biến đổi cấu trúc, trình trao đổi vật chất lượng trình tiến triển quần xã thực vật rừng theo thời gian (P.E Odum,1956) 3.2.3.2 Nguyên nhân diễn Theo Sucasov (1954, 1964), nguyên nhân diễn chia thành loại: a Nguyên nhân nội tại: chủ yếu cạnh tranh lồi Ví dụ: rừng trồng hỗn loài Long não Bạch đàn, Bạch đàn tiết chất phytoxit để ức chế sinh trưởng Long não b Nguyên nhân nội sinh thái: mối quan hệ nội thực vật với thực vật, kết quan hệ làm thay đổi môi trường sinh thái,… tạo điểu kiện cho lồi phát triển mạnh Ví dụ: diễn rừng ngập mặn c Nguyên nhân bên ngồi - Do khí hậu thay đổi - Do đất đai biến đổi - Do động vật: côn trùng, sâu bệnh, thú - Do người: Khai thác; nương rẫy, lửa rừng; chiến tranh… → Mọi q trình diễn có ngun nhân tổng hợp Việc phân chia loại nguyên nhân mang ý nghĩa xem xét nguyên nhân giữ vai trò chủ đạo 3.2.3.2 Phân loại diễn Theo chiều hướng, phân thành diễn tiến hoá diễn thoái - Diến tiến hố diễn mà q trình thay hệ sinh thái rừng theo chiều hướng phức tạp dần tổ thành, tăng dần tính ổn định - Diễn thoái hoá diễn mà chiều hướng làm giảm tính đa dạng bền vững hệ sinh thái rừng Theo nguồn gốc phân thành: (129)129 Căn vào môi trường, diễn nguyên sinh phân thành loại: diễn trên cạn, diễn nước diễn bờ biển: Theo Clements trình diễn nguyên sinh chia làm pha: + Pha di cư: mầm mống sống di cư đến (thường mầm mống thực vật) + Pha định cư: mầm mống sống (thực vật) nảy mầm, bắt rễ sinh trưởng + Pha quần tập: xuất hiện tượng tái sinh, hình thành nhóm lồi + Pha xâm nhập: xuất nhóm sinh vật (thực vật, động vật, vsv) xâm nhập khác b Diễn thứ sinh: nới có hệ thống diễn nguyên sinh tồn bị gián đoạn lực tác động từ bên → tồn q trình phục hồi rừng sau gọi diễn thứ sinh Theo Thái Văn Trừng (1978) có hai chuỗi diễn thứ sinh: Diễn đất rừng ngun trạng: Có thể phịng hộ rưng gần giống rừng nguyên sinh ban đầu Đây trường hợp người tác động vào thực vật chưa làm biến đổi tính chất đất rừng=> Rừng thứ sinh Đặc trưng rừng thứ sinh: - Kích thước rừng nh ỏ rừng nguyên sinh - Giai đoạn non rừng có cấu trúc tương đối tái sinh đồng loạt - Nghèo trữ lượng tái sinh - Tổ thành phức tạp, nhiều loài ưa sáng, mọc nhanh…đặc biệt với rừng phòng hộ sau nương rẫy - Cây bụi, dây leo phát triển mạnh có thay đổi tính chất đất rừng - Rừng thứ sinh phục hồi sau khai thác thường có cấu trúc khơng rõ ràng, tán bị phá vỡ, … Diễn đất rừng thoái hóa: Có thay đổi tính chất đất rừng => rừng khơng cịn khả tự phục hồi (đốt cỏ chăn nuôi, cháy hàng năm ) (130)130 Diện tích bị phá hoại => diện tích lỗ trống tác động từ bên ngồi 2 Hình thức kiểu tác động: Nương rẫy-Khai thác-Chặt phá-Cháy rừng-Sâu bệnh hại-Chăn nuôi… 3 Mức độ tác động: Số lần tác động (thời gian b ỏ hóa…), chu kỳ khai thác, chu kỳ cháy hay sâu bệnh hại… 4 Điều kiện khí hậu-đất đai-thảm thực vật (điều kiện lập địa) Nguồn giống có sẵn đất hay khu rừng kế cận lại 3.2.3.4 Ý nghĩa nghiên cứu diễn Lâm nghiệp - Nhận biết giai đoạn phát triển rừng thông qua đặc trưng lâm học: cấu trúc, tổ thành cao/cây tái sinh - Lựa chọn giải pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp cho giai đoạn diễn - Lựa chọn lồi thời điểm thích hợp kỹ thuật làm giàu rừng, xúc tiến tái sinh trồng địa tán rừng… - Đánh giá chất lượng phục hồi rừng diễn thứ sinh… (131)131 Chương PHÂN LOẠI RỪNG 4.1 Mục đích, ý nghĩa phân loại rừng 4.1.1 Một số khái niệm (1) Phân loại rừng: hoạt động kết xếp HST rừng thành các Đơn vị (kiểu/cấp/trạng thái…) có đặc trưng cấu trúc, động thái tương đối đồng => phục vụ cho công tác quản lý rừng theo mục đích khác nhau (2) Kiểu rừng: Là tập hợp khu rừng giống tổ thành loài gỗ lớn, đặc điểm chung tầng thực vật, khu hệ động vật phức hệ tổng hợp các điều kiện sinh trưởng thực vật rừng (Khí hậu - Thổ nhưỡng - Thủy văn), quá trình tái sinh diễn rừng Do đó, điều kiện kinh tế giống phải dùng biện pháp quản lý kỹ thuật lâm sinh giống (3) Kiểu điều kiện lập địa: đơn vị phân loại gồm khoảnh đất có khả xuất thực vật giống nhau; nghĩa có phức hệ yếu tố tự nhiên, khí hậu, đất đai giống nhau…, chúng có ảnh hưởng giống đến xuất hiện, sinh trưởng - phát triển thực vật (4) Kiểu thảm thực vật rừng: tập thể gỗ lớn đem lại hình dáng đặc biệt cho phong cảnh tập hợp cỏ khác lồi có dạng sống ưu thế” (Trochain, 1954) 4.1.2 Mục đích, ý nghĩa phương pháp phân loại Mục đích: - Nghiên cứu mối quan hệ đặc trưng Đơn vị phân loại - Là việc làm cần thiết để nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học địa lý học rừng Ý nghĩa: (132)132 - Việc phân loại rừng yêu cầu ban đầu; việc nghiên cứu chất Đơn vị rừng với động thái làm sở cho đề xuất BPKT, biện pháp quản lý nhằm hướng tới sử dụng bền vững rừng mục tiêu lâu dài Phương pháp phân loại - Phương pháp dựa vào môi trường vật lý (khí hậu, địa lí tự nhiên) - Phương pháp dựa vào đặc trưng thảm thực vật - Phương pháp dựa vào tất nhân tố chủ đạo hệ sinh thái 4.1.3 Những khó khăn phân loại rừng nhiệt đới 1 Khó xác định nguồn gốc phát sinh rừng 2 Sự biến động yếu tố mơi trường: Khí hậu-Đất đai… 3 Rừng nhiệt đới có tính khơng cấu trúc, phức hệ thực vật Động thái rừng nhiệt đới phức tạp, khó xác định qui luật 4.2 Phân loại rừng nhiệt đới Việt Nam 4.2.1 Lược sử hình thành hệ thống phân loại rừng Việt Nam - Maurand, 1943 (một kỹ sư lâm học người Pháp) chia Đông Dương thành vùng: Bắc Đông Dương, vùng Nam Đông Dương vùng trung gian kê kiểu quần thể vùng (Maurand, 1943: Lâm nghiệp Đơng Dương) - Dương Hàm Hy, 1956 đưa bảng xếp loại thảm thực vật rừng miền Bắc Việt Nam - Năm 1953, Maurand lần đưa bảng phân loại quần thể thực vật miền Nam để tổng kết kết nghiên cứu Rollet, Lý Văn Hội Neang Sam Oil - Năm 1960, Cục Điều tra quy họach rừng áp dụng cách phân loại rừng Loschau để đề xuất biện pháp lâm sinh thích hợp - Năm 1962, Schmid nghiên cứu thảm thực vật dãy núi Nam Trung Bộ vùng lân cận dùng hệ thống phân loại Aubréville (133)133 - Năm 1971, Trần Ngũ Phương đưa bảng phân loại rừng miền Bắc Việt nam Bảng phân loại chia rừng miền Bắc Việt Nam thành đai lớn: đai rừng nhiệt đới mưa mùa; đai rừng nhiệt đới mưa mùa; đai rừng nhiệt đới mưa mùa núi cao Trong đai có phân biệt kiểu thảm thực vật, kiểu thảm thực vật lại phân thành loại hình khí hậu, kiểu phụ thổ nhưỡng kiểu phụ thứ sinh Những kiểu đặc trưng một, hai loài ưu - Thái Văn Trừng (1978, 1998): Thảm thực vật rừng Việt Nam Những HST rừng nhiệt đới Việt Nam - Loetchau (1963): Phân loại trạng thái rừng… - Phân loại rừng theo QPN 6-84 - Phân loại rừng theo Thơng tư số 34/2009/BNN… Nhìn chung phân loại trình bày đánh giá có giá trị giới hạn định Bên cạnh giá trị đó, cịn tồn nhiều vấn đề chưa làm sáng tỏ chưa gần với thực tiễn khách quan Trong hệ thống phân loại nói trên, hệ thống phân loại Thái Văn Trừng ý nguyên tắc, tiêu chuẩn, đơn vị phân loại nêu lên với những rõ ràng, khoa học thừa nhận rộng rãi 4.2.2 Phân loại thảm thực vật rừng Thái Văn Trừng 1 Quan điểm: sinh thái phát sinh quần thể thảm thực vật rừng hệ sinh thái - Sinh thái phát sinh quần thể thảm thực vật rừng nhiệt đới Việt Nam hình thành kiểu thảm thực vật, xã hợp thực vật tác động nhóm nhân tố sinh thái phát sinh bên quần thể thực vật Ở Việt Nam quần xã thực vật bị xáo trộn, đặc điểm khí hậu - tự nhiên nên không dùng quần hệ thực vật làm đơn vị phân loại mà phải dùng kiểu thảm thực vật làm đơn vị phân loại - Rừng hệ sinh thái quần lạc sinh địa: Sự thống thành phần thực vật rừng với yếu tố vật lý môi trường Lưu ý: (134)134 - Tùy theo mức độ ưu loài kiểu thảm thực vật, hình thành nên: Các loại QXTVR + Quần hợp thực vật (Association): điều kiện lập địa cực đoan=> độ ưu gần tuyệt đối: Số cá thể 1-2 loài chiếm 90% tổng cá thể quần thể + Ưu hợp thực vật (Dominion): tập hợp lồi thực vật có độ ưu tương đối: Số cá thể 10 loài chiếm 40-50% tổng số cá thể quần xã + Phức hợp thực vật (Complexion): rừng hỗn loài (cả rừng nguyên sinh thứ sinh), độ ưu lồi khơng rõ ràng… 2 Đơn vị phân loại: có hai đơn vị quần hệ (tiêu chuẩn nhận biết hình thái cấu trúc) xã hợp (tiêu chuẩn nhận biết thành phần loài; nhiệt đới ưu hợp thực vật) Đơn vị phân loại sở kiểu thảm thực vật Có hai kiểu thảm thực vật dựa nguồn gốc phát sinh: kiểu thảm thực vật nguyên sinh kiểu thảm thực vật thứ sinh Một kiểu thảm thực vật chia nhiều kiểu phụ Tiêu chuẩn phân loại kiểu phụ: Khu hệ thực vật Đá mẹ - thổ nhưỡng Sinh vật - người Nếu kiểu phụ có lồi ưu khác sử dụng đơn vị xã hợp thực vật để phân chia Các xã hợp thực vật lại phân chia thành đơn vị nhỏ – quần hợp thực vật, ưu hợp thực vật phức hợp thực vật; ưu hợp thực vật đơn vị xã hợp 3 Tiêu chuẩn phân loại - Dựa vào phân tích nhóm nhân tố sinh thái phát sinh thảm thực vật Việt Nam: a Nhóm nhân tố Đia lý – Địa hình (135)135 + Đặc trưng nhóm nguyên nhân dẫn đến “qui luật song hành sinh học”=> Nhóm quần thể thực vật theo độ vĩ nhóm quần thể thực vật theo độ cao (≥700m miền Bắc ≥1.200m miền Nam) b Nhóm nhân tố Khí hậu – Thủy văn + Là nhóm nhân tố chủ đạo định tới hình dạng cấu trúc kiểu thảm thực vật + Trong nhóm này, “chế độ khơ ẩm” (là phức hệ Pm/năm, X W%) yếu tố định hình thành kiểu thảm thực vật khí hậu X=S.A.D Trong đó; S - số tháng khô: Ps  50 mm A - số tháng hạn: Pa t, Pa  25 mm D - số tháng kiệt: Pd < mm Ý nghĩa: + Chọn loài trồng vùng sinh thái khác + Qui hoạch quản lý ba loại rừng + Vai trị bảo vệ ni dưỡng nguồn nước thảm thực vật + Vấn đề quản lý lửa rừng c Nhóm nhân tố đá mẹ - thổ nhưỡng - Có vai trị định hình thành nên kiểu thảm thực vật thổ nhưỡng - khí hậu kiểu phụ thổ nhưỡng - Kiểu thảm thực vật địa đới hình thành loại đất địa đới thành thục: + Trong điều kiện khí hậu, lý tính đất phối hợp tác động, hình thành nên kiểu thảm thực vật thổ nhưỡng: rừng thưa, trảng cỏ, truông gai… + Khi trình hình thành đất khơng hồn chỉnh hình thành đất phi địa đới đất lầy mặn ven biển, đất phèn, đất núi đ vơi; đất bị đ ong hóa hình thành đất nội địa đới Những thảm thực vật xuất đất phi địa đới nội địa đới gọi chung kiểu phụ thổ nhưỡng (136)136 - Vấn đề trì độ che phủ thảm thực vật q trình thối hóa đất rừng nhiệt đới d Nhóm nhân tố khu hệ thực vật - Là nhóm nhân tố hình thành nên qui luật cấu trúc tổ thành loài kiểu thảm thực vật - Nếu điều kiện khí hậu thổ nhưỡng có nguồn giống khác hình thành kiểu thảm thực vật có cấu trúc tổ thành khác - Trong điều kiện khí hậu thổ nhưỡng, tổ thành loài chịu tác động khu hệ thực vật địa lân cận hình thành nên kiểu phụ miền thực vật - Khi thảm thực vật bị yếu tố tiểu địa hình, hướng phơi, độ dốc…tạo hoàn cảnh đặc biệt, dẫn đến thảm thực vật có cấu trúc khác hẳn với thảm thực vật phổ biến vùng hình thành nên kiểu trái hay rừng hành lang ven sông suối… Ý nghĩa: vấn đề bảo tồn nguồn gen, đa dạng sinh học, trồng địa, nhập nội, lai sinh vật xâm hại e Nhóm nhân tố Sinh vật Con người - Tham gia vào trình diễn thứ sinh làm thay đổi mạnh mẽ hình thái cấu trúc quần xã thực vật + Thay rừng tự nhiên rừng nhân tạo hay cơng nghiệp hình thành nên kiểu phụ nuôi trồng nhân tạo + Nương rẫy, khai thác mức, cháy rừng…rừng phục hồi lại hình thành nên kiểu phụ thứ sinh nhân tác + Sự phá hoại rừng người kết hợp với ảnh hưởng địa hình, mưa gây xói mịn đất, xuất lồi cỏ chịu hạn hình thành nên kiểu phụ thổ nhưỡng nhân tác + Nếu phá rừng tạo đồng cỏ cho chăn nuôi hàng năm đốt cỏ vào mùa khơ hình thành nên Kiểu phụ sinh vật nhân tác + Động vật, côn trùng, nấm bệnh…phá hoại theo chu kỳ gây biến đổi hình thái - cấu trúc rừng hình thành nên kiểu phụ sinh vật - Lấy hình thái cấu trúc quần xã làm tiêu chuẩn phân loại Có tiêu chuẩn bản: (137)137 + Độ tàn che tầng ưu sinh thái (để nói lên rừng kín hay thưa) + Hình thái sinh thái (lá rộng hay kim hay hỗn giao) + Trạng mùa tán (thường xanh hay nửa rụng hay rụng lá; có bao chồi hay khơng có bao chồi) Ngun tắc quy tắc đặt tên cho kiểu thảm thực vật rừng Việt Nam a Nguyên tắc phân loại Nguyên tắc xuyên suốt dựa vào tôn ti trật tự nhân tố sinh thái Trên nguyên tắc ấy, tác giả đặt vị trí nhóm nhân tố sinh thái phát sinh theo thứ tự tương ứng: nhóm nhân tố địa lý - địa hình; nhóm nhân tố khí hậu - thuỷ chế; nhóm nhân tố khu hệ thực vật; nhóm nhân tố đá mẹ - thổ nhưỡng cuối nhóm nhân tố người b Quy tắc đặt tên Tên quần thể gồm phần (tên = phần + phần 2) - Phần 1: biểu thị cho đặc thù hình thái cấu trúc thảm thực vật Trong phần này, chữ thứ kiểu quần hệ lớn (ứng với dạng sống ưu thế) như rừng, rú, trảng, truông, hoang mạc…; chữ thứ hai độ tàn che đất (kín hay thưa); chữ thứ ba hình thái chất nhịp mùa tán Ví dụ: RỪNG/ KÍN /LÁ RỘNG /THƯỊNG XANH - Phần thứ hai: biểu thị cho chế độ khí hậu tương ứng Trong phần này, hay nhiều chữ đầu để chế độ mưa ẩm, hay nhiều chữ sau chế độ nhiệt Ví dụ: -MƯA MÙA/NHIỆT ĐỚI  tên đầy đủ: * RỪNG /KÍN /LÁ RỘNG/ THƯỜNG XANH /MƯA MÙA /NHIỆT ĐỚI * RỪNG/THƯA/HỖN GIAO LÁ RỘNG VÀ LÁ KIM/NỬA RỤNG LÁ/MƯA ẨM/Á NHIỆT ĐỚI 6 Những kiểu thảm thực vật rừng Việt Nam theo phân loại Thái Văn Trừng (138)138 III Kiểu rừng kín rụng ẩm nhiệt đới IV Kiểu rừng kín cứng khô nhiệt đới V Kiểu rừng thưa rộng khô nhiệt đới VI Kiểu rừng thưa kim khô nhiệt đới VII Kiểu trảng to, bụi, cỏ cao khô nhiệt đới VIII Kiểu truông bụi gai hạn nhiệt đới IX Kiểu rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt X Kiểu rừng kín hỗn hợp rộng kim, ẩm nhiệt đới núi thấp XI Kiểu rừng kín kín, ẩm ơn đới núi vừa XII Kiểu rừng thưa kim, khô nhiệt đới núi ẩm XIII Quần hệ khô vùng cao XIV Quần hệ lạnh vùng cao - Từ 14 kiểu thảm thực vật Thái Văn Trừng dựa vào đặc điểm phân bố, điều kiện sinh thái, hình thái cấu trúc thành phần thực vật để phân chia thành nhiều kiểu phụ khác Hệ thống phân loại Thái Văn Trừng cơng trình tổng hợp, vận dung tiếp thu lý luận tiên tiến môn học thảm thảm thực vật liên hệ cách khoa học vào điều kiện nhiệt đới Việt Nam Hạn chế: thảm thảm thực vật chưa phải đơn vị phân loại bản, nhỏ => áp dụng kỹ thuật lâm sinh 4.2.3 Phân loại rừng theo QPN 6-84 Tham khảo thêm Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 2001 Văn tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh tập II Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội 4.2.4 Phân loại rừng theo thông tư số 34/TT-BNNPTNT Phân loại rừng theo mục đích sử dụng 1 Rừng phòng hộ: rừng sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mịn, chống sa mạc hố, hạn chế thiên tai, điều hồ khí hậu bảo vệ mơi trường (139)139 3 Rừng sản xuất: rừng sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh gỗ, lâm sản gỗ kết hợp phịng hộ, bảo vệ mơi trường Phân loại rừng theo nguồn gốc hình thành 1 Rừng tự nhiên: rừng có sẵn tự nhiên phục hồi tái sinh tự nhiên a) Rừng nguyên sinh: rừng chưa bị tác động người, thiên tai; Cấu trúc rừng tương đối ổn định b) Rừng thứ sinh: rừng bị tác động người thiên tai tới mức làm cấu trúc rừng bị thay đổi - Rừng phục hồi: rừng hình thành tái sinh tự nhiên đất rừng nương rẫy, cháy rừng khai thác kiệt; - Rừng sau khai thác: rừng qua khai thác gỗ loại lâm sản khác Rừng trồng: rừng hình thành người trồng, bao gồm: a) Rừng trồng đất chưa có rừng; b) Rừng trồng lại sau khai thác rừng trồng có; c) Rừng tái sinh tự nhiên từ rừng trồng khai thác Theo thời gian sinh trưởng, rừng trồng phân theo cấp tuổi, tùy loại trồng, khoảng thời gian quy định cho cấp tuổi khác Phân loại rừng theo điều kiện lập địa 1 Rừng núi đất: rừng phát triển đồi, núi đất 2 Rừng núi đá: rừng phát triển núi đá, diện tích đá lộ đầu khơng có có đất bề mặt 3 Rừng ngập nước: rừng phát triển diện tích thường xuyên ngập nước định kỳ ngập nước a) Rừng ngập mặn: rừng phát triển ven bờ biển cửa sơng lớn có nước triều mặn ngập thường xuyên định kỳ b) Rừng đất phèn: rừng phát triển đất phèn, đặc trưng rừng Tràm Nam Bộ c) Rừng ngập nước ngọt: rừng phát triển nơi có nước ngập thường xuyên định kỳ (140)140 Phân loại rừng theo loài 1 Rừng gỗ: rừng bao gồm chủ yếu loài thân gỗ a) Rừng rộng: rừng có rộng chiếm 75% số - Rừng rộng thường xanh: rừng xanh quanh năm; - Rừng rộng rụng lá: rừng có lồi rụng toàn theo mùa chiếm 75% số trở lên; - Rừng rộng nửa rụng lá: rừng có lồi thường xanh rụng theo mùa với tỷ lệ hỗn giao theo số loại từ 25% đến 75% b) Rừng kim: rừng có kim chiếm 75% số c) Rừng hỗn giao rộng kim: rừng có tỷ lệ hỗn giao theo số loại từ 25% đến 75% 2 Rừng tre nứa: rừng chủ yếu gồm loài thuộc họ tre nứa như: tre, mai, diễn, nứa, luồng, vầu, lô ô, le, mạy san, hóp, lùng, bương, giang, v.v… 3 Rừng cau dừa: rừng có thành phần loại cau dừa Rừng hỗn giao gỗ tre nứa a) Rừng hỗn giao gỗ - tre nứa: rừng có gỗ chiếm > 50% độ tàn che; b) Rừng hỗn giao tre nứa - gỗ: rừng có tre nứa chiếm > 50% độ tàn che Phân loại rừng theo trữ lượng 1 Đối với rừng gỗ a) Rừng giàu: trữ lượng đứng 300 m3/ha; b) Rừng giàu: trữ lượng đứng từ 201- 300 m3/ha; c) Rừng trung bình: trữ lượng đứng từ 101 - 200 m3/ha; d) Rừng nghèo: trữ lượng đứng từ 10 đến 100 m3/ha; đ) Rừng chưa có trữ lượng: rừng gỗ đường kính bình qn < cm, trữ lượng đứng 10 m3/ha 2 Đối với rừng tre nứa: Rừng phân theo loài cây, cấp đường kính cấp mật độ a) Nứa Trạng thái D (cm) N (cây/ha) Nứa to ≥ (141)141 - Rừng trung bình 5.000 - 8.000 - Rừng nghèo (thưa) < 5.000 Nứa nhỏ < - Rừng giàu (dày) ≥ 10.000 - Rừng trung bình 6.000 - 10.000 - Rừng nghèo (thưa) < 6.000 b) Vầu Trạng thái D (cm) N (cây/ha) Vầu to ≥ - Rừng giàu (dày) ≥ 3.000 - Rừng trung bình 1.000 – 3.000 - Rừng nghèo (thưa) < 1.000 Vầu nhỏ < - Rừng giàu (dày) ≥ 5.000 - Rừng trung bình 2.000 - 5.000 - Rừng nghèo (thưa) < 2.000 c) Tre, luồng Trạng thái D (cm) N (cây/ha) Tre, luồng to ≥ - Rừng giàu (dày) ≥ 3.000 - Rừng trung bình 1.000 – 3.000 - Rừng nghèo (thưa) < 1.000 Tre, luồng nhỏ < - Rừng giàu (dày) ≥ 5.000 - Rừng trung bình 2.000 - 5.000 - Rừng nghèo (thưa) < 2.000 d) Lồ ô Trạng thái D (cm) N (cây/ha) Lồ ô to ≥ - Rừng giàu (dày) ≥ 4.000 - Rừng trung bình 2.000 - 4.000 - Rừng nghèo (thưa) < 2.000 Lồ ô nhỏ < - Rừng giàu (dày) ≥ 6.000 - Rừng trung bình 3.000 - 6.000 - Rừng nghèo (thưa) < 3.000 Đất chưa có rừng (142)142 Đất trống có gỗ tái sinh: đất chưa có rừng quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp, thực vật che phủ gồm bụi, trảng cỏ, lau lách gỗ tái sinh có chiều cao 0,5 m trở lên đạt tối thiểu 500 cây/ha 3 Đất trống khơng có gỗ tái sinh: đất chưa có rừng quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp gồm đất trống trọc, đất có bụi, trảng cỏ, lau lách, chuối rừng, chít, chè vè v.v… 4 Núi đá không cây: núi đá trọc núi đá có chưa đạt tiêu chuẩn thành rừng (143)143 MỤC LỤC BÀI GIẢNG MÔN HỌC: SINH THÁI RỪNG BÀI MỞ ĐẦU 3 1 Tổng quan sinh thái rừng 1.1 Một số kiến thức sinh thái học 1.1.1 Sự đời sinh thái học 1.1.2 Khái niệm sinh thái học 1.1.3 Ý nghĩa việc nghiên cứu sinh thái học 1.2 Định nghĩa, nội dung nghiên cứu vai trò sinh thái rừng 1.2.1 Định nghĩa 1.2.3 Đối tượng nghiên cứu 1.3 Phương pháp nghiên cứu sinh thái rừng 1.4 Ý nghĩa vai trò sinh thái rừng quản lý rừng phát triển lâm nghiệp 1.4.1 Ý nghĩa 1.4.2 Vai trò 2 Một số khái niệm sinh thái rừng 2.1 Sinh vật rừng 2.2 Hoàn cảnh rừng tiểu hoàn cảnh rừng 2.3 Khái niệm phân loại nhân tố sinh thái 2.3.1 Khái niệm nhân tố sinh thái 2.3.2 Phân loại nhân tố sinh thái 2.4 Quần thể thực vật rừng 10 2.5 Quần xã sinh vật rừng 11 3 Vai trò ý nghĩa rừng phát triển kinh tế - xã hội 11 Chương HỆ SINH THÁI RỪNG 12 1.1 Hệ sinh thái rừng 12 (144)144 1.1.2 Đặc trưng hệ sinh thái rừng 13 1.1.3 Các thành phần hệ sinh thái rừng 17 1.1.3.1 Quần xã thực vật rừng 18 1.1.3.2 Quần xã động vật rừng 22 1.1.3.3 Quần xã vi sinh vật rừng 23 1.1.3.4 Khí hậu rừng 23 1.1.3.5 Đất rừng 23 1.1.4 Sự khác biệt rừng nhiệt đới với rừng ôn đới rừng nhiệt đới 23 1.1.4.1 Rừng mưa nhiệt đới 23 1.1.4.2 Rừng ôn đới 24 1.1.4.3 Rừng Á nhiệt đới 24 1.2 Tính đa dạng hệ sinh thái rừng Việt Nam 24 1.2.1 Đa dạng sinh học gì? 24 1.2.2 Đa dạng di truyền(ĐDDT) 25 1.2.3 Đa dạng loài 26 12.4 Đa dạng hệ sinh thái 27 1.2.3 Mối quan hệ mức độ ĐDSH 28 1.2.4 Đa dạng hệ sinh thái rừng Việt Nam 29 1.3 Những hệ sinh thái rừng tự nhiên chủ yếu Việt Nam 31 1.3.1 Hệ sinh thái rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới 31 1.3.1.1 Phân bố 31 1.3.1.2 Điều kiện sinh thái 31 1.3.1.3 Cấu trúc rừng 31 1.3.3 Hệ sinh thái rừng rộng thường xanh núi đá vôi 38 1.3.5 Hệ sinh thái rừng thưa họ dầu (rừng khộp, dry dipterocarp forest) 45 1.3.8 Hệ sinh thái rừng tre nứa 57 1.4 Những hệ sinh thái rừng trồng chủ yếu Việt Nam 60 1.4.1 Rừng trồng loài 60 1.4.2 Rừng trồng hỗn giao 60 1.5 Vận dụng định nghĩa hệ sinh thái rừng quản lý rừng 60 (145)145 1.5.2 Phát triển quan điểm kinh doanh quản lý rừng 62 2.1 Một số qui luật sinh thái ứng dụng lâm nghiệp 72 2.1.1 Quy luật địa đới 72 2.1 Quy luật phi địa đới 73 2.1.3 Quy luật tác động tổng hợp 74 2.1.4 Quy luật nhân tố chủ đạo 75 2.1.5 Quy luật thay đổi theo không gian, thời gian 76 2.1.6 Quy luật hỗ trợ lẫn thay 77 2.1.7 Một số quy luật khác 77 2.2 Mối quan hệ qua lại quần xã thực vật rừng môi trường 79 2.2.1 Quan hệ quần xã thực vật rừng với nhóm nhân tố khí hậu - thủy văn 79 2.2.2 Mối quan hệ qua lại quần xã thực vật rừng với nhân tố đất 96 2.2.3 Mối quan hệ qua lại quần xã thực vật rừng với động vật rừng 101 2.3 Mối quan hệ qua lại quần xã thực vật rừng người 101 2.3.1 Sự phụ thuộc người vào hệ sinh thái rừng 101 2.3.2 Những thành phần phục hồi hệ sinh thái rừng tác động người 102 2.3.3 Quần xã thực vật rừng với nhân tố lửa rừng 102 (2) Vai trò lửa rừng Tái sinh rừng 103 2.3.4 Mối liên hệ biến đổi khí hậu với rừng suy thối rừng 103 2.3.5 Vai trị hệ sinh thái rừng giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu 103 Chương 105 CẤU TRÚC VÀ ĐỘNG THÁI CỦA QUẦN XÃ THỰC VẬT RỪNG 105 3.1 Cấu trúc rừng 105 3.1.1 Định nghĩa cấu trúc 105 3.1.2 Phân chia cấu trúc quần xã thực vật rừng 105 3.1.3 Các nhân tố cấu trúc quần xã thực vật rừng 105 2 Ứng dụng nghiên cứu qui luật kết cấu lâm phần 113 3.2.2 Sinh trưởng phát triển quần xã thực vật rừng 121 (146)146 3 Phân cấp rừng 124 3.2.3 Diễn quần xã thực vật rừng 127 Chương PHÂN LOẠI RỪNG 131 4.1 Mục đích, ý nghĩa phân loại rừng 131 4.1.1 Một số khái niệm 131 4.1.2 Mục đích, ý nghĩa phương pháp phân loại 131 4.2 Phân loại rừng nhiệt đới Việt Nam 132 4.2.1 Lược sử hình thành hệ thống phân loại rừng Việt Nam 132 4.2.2 Phân loại thảm thực vật rừng Thái Văn Trừng 133 4.2.3 Phân loại rừng theo QPN 6-84 138 4.2.4 Phân loại rừng theo thông tư số 34/TT-BNNPTNT 138 4.3 Một số hệ thống phân loại rừng giới 142 MỤC LỤC 143 (147)147 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt 1 G Baur, 1976 Cơ sở sinh thái học kinh doanh rừng mưa Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Hà Nội 2 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 2001 Văn tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh tập II Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội 3 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 2006 Cẩm nang ngành lâm nghiệp chương Hệ sinh thái rừng tự nhiên Việt Nam chương Trồng rừng Chương trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp đối tác 4 Bộ NN&PTNT, 2009 Thông tư số 34/2009/TT-BNN&PTNT 5 Hoàng Kim Ngũ, Phùng Ngọc Lan 2005, Sinh thái rừng Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội 6 Cao Liêm, Trần Đức Viên, 2008 Sinh thái nông nghiệp Đại học Nông nghiệp Hà Nội 7 Trần Ngũ Phương, 2000 Một số vấn đề rừng nhiệt đới Việt Nam Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội 8 Thái Văn Trừng, 1978 Thảm thực vật rừng Việt Nam Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Hà Nội 9 Thái Văn Trừng, 1998 Những hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Hà Nội 10 Nguyễn Văn Thêm, 2001 Sinh thái rừng Đại học Nơng lâm Tp Hồ Chí Minh Tiếng anh 1 Burton V.Barnes et al., 1998 Forest Ecology John Wiley & Sons, Inc, NewYork ISBN 0-471-30822-6 773 p 2 Kimmins J.P, 2005 Forest ecology Inc publishing as Prentice Hall Copy right 2004 hệ sinh thái. rừng, ịa sa mạc, thảo nguyên, thực vật, động vật, lâm phần.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai giảng MON SINH THAI RỪNG 2015.BINH DA CHINH 2.doc, Bai giảng MON SINH THAI RỪNG 2015.BINH DA CHINH 2.doc

Hình ảnh liên quan

“Sinh thái học là khoa học nghiên cứu ứng dụng các qui luật hình thành và các hoạt động của tất cả các hệ sinh học,...”  - Bai giảng MON SINH THAI RỪNG 2015.BINH DA CHINH 2.doc

inh.

thái học là khoa học nghiên cứu ứng dụng các qui luật hình thành và các hoạt động của tất cả các hệ sinh học,...” Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 02: Thống kê các nhóm phân loại của động vật Việt Nam - Bai giảng MON SINH THAI RỪNG 2015.BINH DA CHINH 2.doc

Bảng 02.

Thống kê các nhóm phân loại của động vật Việt Nam Xem tại trang 22 của tài liệu.
Hình 1.1. Sơ đồ mối quan hệ giữa ba mức độ đa dạng sinh học 1.2.4. Đa dạng hệ sinh thái rừng ở Việt Nam  - Bai giảng MON SINH THAI RỪNG 2015.BINH DA CHINH 2.doc

Hình 1.1..

Sơ đồ mối quan hệ giữa ba mức độ đa dạng sinh học 1.2.4. Đa dạng hệ sinh thái rừng ở Việt Nam Xem tại trang 29 của tài liệu.
Bảng 1.1. Đa dạng thựcvật ở Việt Nam - Bai giảng MON SINH THAI RỪNG 2015.BINH DA CHINH 2.doc

Bảng 1.1..

Đa dạng thựcvật ở Việt Nam Xem tại trang 29 của tài liệu.
Hình 2.1. Sơ đồ giới hạn sinh thái - Bai giảng MON SINH THAI RỪNG 2015.BINH DA CHINH 2.doc

Hình 2.1..

Sơ đồ giới hạn sinh thái Xem tại trang 78 của tài liệu.
- Nhóm các biện pháp dựa vào hình thái: dựa vào hình thái. Ví dụ cây ưa sáng thường có lá nhỏ, dày, vỏ dày… - Bai giảng MON SINH THAI RỪNG 2015.BINH DA CHINH 2.doc

h.

óm các biện pháp dựa vào hình thái: dựa vào hình thái. Ví dụ cây ưa sáng thường có lá nhỏ, dày, vỏ dày… Xem tại trang 81 của tài liệu.
Hình 2.2. Sơ đồ cân bằng nướ cở rừng - Bai giảng MON SINH THAI RỪNG 2015.BINH DA CHINH 2.doc

Hình 2.2..

Sơ đồ cân bằng nướ cở rừng Xem tại trang 89 của tài liệu.
Bảng 2.1. Thoát hơi nước của một số rừng - Bai giảng MON SINH THAI RỪNG 2015.BINH DA CHINH 2.doc

Bảng 2.1..

Thoát hơi nước của một số rừng Xem tại trang 90 của tài liệu.
Bảng 2.2. Thành phần nguyên tố trung bình của sinh khối rừng Vân sa mở trạng thái khô tuyệt đối  - Bai giảng MON SINH THAI RỪNG 2015.BINH DA CHINH 2.doc

Bảng 2.2..

Thành phần nguyên tố trung bình của sinh khối rừng Vân sa mở trạng thái khô tuyệt đối Xem tại trang 93 của tài liệu.
Gió ảnh hưởng đến hình thái tán, thân... - Bai giảng MON SINH THAI RỪNG 2015.BINH DA CHINH 2.doc

i.

ó ảnh hưởng đến hình thái tán, thân Xem tại trang 95 của tài liệu.
Đây là chu trình hở Phát triển theo hình xoáy trôn ốc (vòng chu trình sau lớn hơn chu trình trước) - Bai giảng MON SINH THAI RỪNG 2015.BINH DA CHINH 2.doc

y.

là chu trình hở Phát triển theo hình xoáy trôn ốc (vòng chu trình sau lớn hơn chu trình trước) Xem tại trang 101 của tài liệu.
Hình 2.4. Dự trữ C giữa các khu rừng suy thoái và không khai thác - Bai giảng MON SINH THAI RỪNG 2015.BINH DA CHINH 2.doc

Hình 2.4..

Dự trữ C giữa các khu rừng suy thoái và không khai thác Xem tại trang 104 của tài liệu.
Hình 3.2. Đường cong tăng trưởng của loài cây ưa sáng (1) và loài cây chịu bóng (2)  - Bai giảng MON SINH THAI RỪNG 2015.BINH DA CHINH 2.doc

Hình 3.2..

Đường cong tăng trưởng của loài cây ưa sáng (1) và loài cây chịu bóng (2) Xem tại trang 122 của tài liệu.
3. Sinh trưởng về thể tích (V) phụ thuộc và D và H và N/ha=> hình dạng thân cây: V=G.H.f  - Bai giảng MON SINH THAI RỪNG 2015.BINH DA CHINH 2.doc

3..

Sinh trưởng về thể tích (V) phụ thuộc và D và H và N/ha=> hình dạng thân cây: V=G.H.f Xem tại trang 123 của tài liệu.
Các nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến sinh trưởng và hình thái cây rừng - Bai giảng MON SINH THAI RỪNG 2015.BINH DA CHINH 2.doc

c.

nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến sinh trưởng và hình thái cây rừng Xem tại trang 124 của tài liệu.