0

TIM HIsz+eU Vsz+C QH sz+&fnof Visz+ct Nam. 9.2013

62 17 0
  • TIM HIsz+eU Vsz+C QH sz+&fnof  Visz+ct Nam. 9.2013

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:11

Nhằm giải quyết những tồn tại của quy hoạch về kết cấu hạ tầng, đảm bảo tính đồng bộ, kết nối trong nội bộ ngành, liên ngành, liên vùng và toàn quốc, thì Luật Quy hoạch khi đượ[r] (1)TÌM HIỂU VỀ QUY HOẠCH & QUY HOẠCH TỔNG THỂ KINH TẾ-XÃ HỘI - 1 Luật cần giải hạn chế công tác quy hoạch TS, KTS Đào Ngọc Nghiêm Hệ thống quy hoạch Việt Nam vô rắc rối, chồng chéo, lãng phí hiệu Để giải hạn chế trên, Việt Nam cần xây dựng đạo luật chung điều tiết vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch nước Chưa xác định rõ quy hoạch Ở Việt Nam nhiều năm hình thành hệ thống quy hoạch để làm sở quản lý phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng Khái niệm quy hoạch hiểu khác với quan điểm ngành, chuyên gia Song, gần thống cách hiểu quy hoạch định hướng, phương án phát triển tổ chức không gian (cả vật thể phi vật thể) kinh tế - xã hội cho thời kỳ định lãnh thổ xác định Thực tế tồn quy hoạch sau: - Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội: xác lập với hệ thống gồm: quy hoạch nước; vùng kinh tế - xã hội, vùng kinh tế trọng điểm, vùng lãnh thổ đặc biệt; tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương quận, huyện, thị xã (2)(i) Quy hoạch ngành kinh tế quan trọng sản phẩm chủ lực, như: nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch (ii) Quy hoạch ngành kết cấu hạ tầng kỹ thuật, như: giao thông đường bộ, đường sắt quốc gia, cảng biển, sân bay, viễn thông… (iii) Quy hoạch ngành kết cấu hạ tầng xã hội, như: hệ thống trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, hệ thống cơng trình y tế, chăm sóc sức khỏe, hệ thống khu công nghệ cao, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, quy hoạch sử dụng đất, bảo vệ môi trường… - Quy hoạch xây dựng: tổ chức không gian đô thị điểm dân cư nông thôn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân, đảm bảo kết hợp hài hịa lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phịng, an ninh, bảo vệ mơi trường Quy hoạch xây dựng gồm: quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị nước, quy hoạch cấp vùng (vùng trọng điểm, vùng lãnh thổ), quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị quy hoạch điểm dân cư nơng thơn Riêng quy hoạch thị cịn phân loại: quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật thiết kế thị Nhìn vào thực tế hệ thống quy hoạch nay, nhận thấy số tồn sau: Một là, đơn vị hành theo lãnh thổ, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, để quản lý phát triển phải vào nhiều loại quy hoạch khác Thực tế triển khai thấy cịn thiếu đồng bộ, thống nhất, chưa xác định rõ quy hoạch Khơng trường hợp quy hoạch sau điều chỉnh quy hoạch ban hành trước Điều khiến việc thực quy hoạch trở nên khó khăn, nhiều gây lãng phí phải sửa đổi nhiều theo nước cần quy hoạch (3)nghiên cứu, ban hành loại quy hoạch chưa đảm bảo tầng bậc từ xuống dưới, chưa thống thời gian áp dụng có hiệu lực Ba là, quy hoạch “bản thiết kế” cho tương lai cần phải có dự báo, lựa chọn phương án để xác định phương án tối ưu, công tác dự báo chất lượng chưa cao, khác biệt ngành dẫn đến hiệu quản lý chưa mong muốn Bốn là, nội dung quy hoạch quy hoạch ngành chưa phân rõ, đối tượng điều tiết, nên dễ thấy có trùng lặp, đặc biệt chưa có kết nối liên ngành, vùng tỉnh Thí dụ, đề án quy hoạch xây dựng có nội dung tiêu sử dụng đất với việc xác định chức sử dụng khác với tiêu chức sử dụng đưa quy hoạch sử dụng đất Kiến nghị số giải pháp (4)lĩnh vực – ngành xác định quốc gia vùng lãnh thổ định Thứ hai, nay, quy hoạch tổng thể lập cho nước (còn gọi chiến lược), cho cấp vùng, tỉnh quận, huyện Trong đó, quy hoạch đô thị lập cho nước, vùng, tỉnh, quận, huyện quy hoạch chi tiết cho khu vực định, quy hoạch cho lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (giao thơng; cấp nước; lượng; chiếu sáng; thông tin liên lạc; nghĩa trang xử lý chất thải rắn) Cịn quy hoạch ngành thơng thường lại cấp nước cấp tỉnh Quy hoạch sử dụng đất (bao gồm cấp tỉnh, cấp quận huyện cấp xã…) Với hệ thống quy hoạch cho thấy, chưa có tính liên kết, cịn chồng chéo dẫn đến khó khăn quản lý đầu tư phát triển Tình trạng này, cần giải Luật Quy hoạch với đề xuất quy hoạch tổng thể nên có cấp nước, vùng tỉnh, với cấp quy hoạch ngành xã hội kết cấu hạ tầng xã hội Riêng quy hoạch xây dựng cần cấp: vùng, tỉnh, quận, huyện xã Thứ ba, với xác lập hệ thống quy hoạch, Luật Quy hoạch cần quy định số vấn đề sau: - Nội dung loại quy hoạch; - Quy trình thẩm định phê duyệt; - Giám sát thực quy hoạch; - Vai trị quy trình tham vấn ý kiến cộng đồng Những vấn này, cần trao đổi đa ngành để có phân cấp hợp lý, kế thừa thực tế, có đổi Hy vọng rằng, Luật Quy hoạch góp phần bước giải tồn công tác quy hoạch nay, để cơng tác quy hoạch trở lại với vai trị hệ thống pháp lý, quản lý điều hành phân chia đất nước./ ********************** ********************** (5)Kim Quốc Chính Hệ thống quy hoạch Việt Nam phức tạp, vừa chồng chéo trùng lặp nội dung, vừa hiệu lực mang tính hình thức, khiến việc triển khai thực không phát huy hiệu Nhìn nhận nghiêm túc tồn để đưa giải pháp khắc phục trở nên cấp thiết trình xây dựng Luật Quy hoạch Những tồn Hiện nay, hệ thống quy hoạch Việt Nam phân thành 04 nhóm lớn sau: Nhóm thứ gồm quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp vùng, tỉnh huyện Nhóm thứ hai gồm quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu Hai nhóm quy hoạch lập quản lý chủ yếu theo Nghị định 92/2006/NĐ-CP, ngày 07/9/2006 lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Nghị định 04/2008/NĐ-CP, ngày 11/01/2008 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 92/2006/NĐ-CP Nhóm thứ ba gồm quy hoạch thuộc lĩnh vực xây dựng gồm quy hoạch đô thị theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 Nghị định 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị; quy hoạch xây dựng vùng theo Luật Xây dựng năm 2003 Nghị định 08/2005/NĐ-CP, ngày 24/1/2005 quy hoạch xây dựng Ngồi ra, nhóm cịn kể thêm quy hoạch xây dựng nông thôn (6)hải đảo theo Nghị định 25/2009/NĐ-CP, ngày 06/3/2009 quản lý tổng hợp tài nguyên bảo vệ môi trường biển, hải đảo So với nhiều nước khác, hệ thống quy hoạch Việt Nam phức tạp, vừa thừa, vừa thiếu hiệu lực thực tế: Một là, hệ thống loại quy hoạch có chồng chéo, trùng lặp về nội dung nhiệm vụ nhiều loại quy hoạch: Tồn phân tích sâu "Luật phải khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo loại quy hoạch nay" tác giả Hoàng Sỹ Động Cao Ngọc Lan (Tạp chí Kinh tế Dự báo, số 4/2013) Điều dẫn đến vùng, địa phương có nhiều loại quy hoạch lập hiệu thấp, quy hoạch nhiều, không đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác quản lý nhà nước Hai là, hệ thống quy hoạch thiếu tính kết nối rành mạch, đồng giữa loại quy hoạch: (7)thời gây khó khăn, vướng mắc trình lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực quy hoạch Ba là, hệ thống loại quy hoạch thiếu tính chun mơn hóa đa dạng hóa để phù hợp với chế thị trường mục đích yêu cầu đạo, điều hành quản lý nhà nước Đến nay, hệ thống loại quy hoạch nước tồn sở dựa theo đối tượng quy hoạch Mỗi đối tượng quy hoạch (vùng, ngành ) có loại hình quy hoạch, như: quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực hay quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng, địa phương Bởi vậy, việc lập quy hoạch phát triển vùng, ngành phải ôm đồm thực nhiều nội dung nhiệm vụ phạm vi, tầm mức, lĩnh vực khác Nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch có tính bao quát, tản mạn, thiếu trọng tâm, trọng điểm Trong nhiều quy hoạch, nội dung đề cập nhiều vấn đề chung chung, khơng đủ sâu để có luận giải vấn đề, chất lượng quy hoạch thấp Quy hoạch lập xong, không đáp ứng yêu cầu mục đích khác quản lý nhà nước, nhà lãnh đạo thấy không đủ tầm chiến lược để đạo điều hành, nhà quản lý thấy không đủ độ rõ ràng, cụ thể cần thiết để triển khai thực Đây nguyên nhân làm thời gian lập quy hoạch kéo dài, thường khơng tiến độ Trong đó, từ vài thập kỷ nay, nước phát triển nhiều nước phát triển, hệ thống loại quy hoạch thay đổi từ chỗ dựa theo đối tượng quy hoạch sang tiếp cận dựa theo đối tượng quy hoạch theo mục đích yêu cầu lập quy hoạch Theo đó, hệ thống quy hoạch, đối tượng quy hoạch (vùng, ngành ) có loại hình quy hoạch khác nhau, như: quy hoạch chiến lược phát triển; quy hoạch phát triển tổng hợp; quy hoạch tổng thể; quy hoạch không gian (8)các quy hoạch Do tiếp cận quy hoạch tầm mức chiến lược, chủ yếu tập trung vào vấn đề quy hoạch có tính nguyên tắc, định hướng, nên quy hoạch chiến lược có tính linh hoạt, mềm dẻo theo chế thị trường vấn đề cụ thể loại hình quy hoạch khác Quy hoạch phát triển tổng hợp đề cập có tính tồn diện, tích hợp nhiều nội dung hợp phần quy hoạch phát triển vùng, ngành Theo tên gọi, quy hoạch phát triển tổng hợp tiếp cận quy hoạch phát triển vùng, ngành góc độ phát triển tổng hợp, đa chiều, đa ngành, đa lĩnh vực Quy hoạch tổng thể chủ yếu nhấn mạnh vào nhiệm vụ quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng vùng, ngành gắn với quy hoạch sử dụng đất Hiện nay, loại hình quy hoạch tổng thể sử dụng nước thay loại hình quy hoạch khơng gian Quy hoạch không gian tập trung vào nhiệm vụ bố trí, tổ chức khơng gian phát triển đối tượng quy hoạch Chẳng hạn vùng quy hoạch không gian phát triển kinh tế, xã hội, môi trường vùng, bao gồm quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng vùng Hệ thống loại quy hoạch vừa có tính chun sâu, vừa có độ linh hoạt cao Nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch có trọng tâm, trọng điểm giúp nâng cao chất lượng quy hoạch, tiết kiệm thời gian lập quy hoạch, đồng thời đáp ứng mục đích yêu cầu đa dạng đặt với quy hoạch tầm mức, tính chất khác (9)Cần đổi Để khắc phục tồn tại, hạn chế hệ thống quy hoạch nước ta nay, xây dựng Luật Quy hoạch, trước hết cần nghiên cứu đổi hệ thống loại quy hoạch Việc nhằm đảm bảo tính đồng bộ, linh hoạt, phân định rõ ràng, có mối liên hệ chặt chẽ loại quy hoạch loại quy hoạch cấp độ, quy mô khác Cụ thể: Thứ nhất, để giảm thiểu chồng chéo, trùng lặp, đảm bảo kết nối rành mạch, đồng loại quy hoạch, bộ, ngành cần phối hợp rà soát lại toàn văn pháp quy liên quan đến lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch thuộc ngành, lĩnh vực quản lý Trên sở đó, định vị lại hệ thống loại quy hoạch nước, phân loại rõ ràng đối tượng, phạm vi, mục đích, nội dung nhiệm vụ yêu cầu loại quy hoạch Nghiên cứu điều chỉnh lại hợp lý nội dung nhiệm vụ, mục đích yêu cầu loại quy hoạch mối quan hệ với hệ thống quy hoạch để tránh chồng chéo, trùng lặp Xem xét bổ sung bỏ bớt số loại quy hoạch, nội dung nhiệm vụ quy hoạch Nhà nước không cần thiết phải làm, mà doanh nghiệp làm Từ đó, xác lập đồng thống hệ thống loại quy hoạch Luật Quy hoạch luật khác ban hành Thứ hai, nghiên cứu đổi hệ thống quy hoạch theo hướng tích hợp cách hợp lý số loại quy hoạch (toàn phần nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch), thống loại quy hoạch để đảm bảo tính đồng bộ, thống hiệu quả, loại quy hoạch vùng, địa phương, loại quy hoạch phát triển có tính liên ngành cao Chẳng hạn, nghiên cứu tích hợp vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng số phần nội dung nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng vùng số loại quy hoạch phát triển ngành cấp vùng, quy hoạch thuộc lĩnh vực tài nguyên mục đích yêu cầu lập quy hoạch (10)môi trường Điều nhằm xác lập loại quy hoạch phát triển chung cho toàn vùng, làm cho việc lập loại quy hoạch khác Đối với loại quy hoạch có phần nội dung nhiệm vụ tích hợp vào quy hoạch phát triển chung tồn vùng, điều chỉnh lại nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch theo hướng thực chức quy hoạch chun ngành, lĩnh vực có tính chi tiết để cụ thể hóa quy hoạch phát triển chung toàn vùng Thứ ba, nghiên cứu xác lập loại hình quy hoạch theo xu chung giới để tăng tính chun mơn hóa mức độ linh hoạt hệ thống quy hoạch Cần nghiên cứu bổ sung vào hệ thống quy hoạch loại hình quy hoạch đại, phù hợp với điều kiện nước ta, như: quy hoạch chiến lược, quy hoạch phát triển tổng hợp (quy hoạch phát triển tích hợp) Chẳng hạn, cấp vùng đổi quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng quy hoạch chiến lược phát triển vùng Cấp tỉnh bổ sung thêm quy hoạch chiến lược phát triển tỉnh bên cạnh quy hoạch tổng thể tỉnh với điều chỉnh, bổ sung nội dung nhiệm vụ hai loại hình quy hoạch Đối với cấp huyện, đổi quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội quy hoạch phát triển tổng hợp làm cho quy hoạch sử dụng đất./ ********************** ********************** 3 Thống thể chế quy hoạch: Vấn đề cấp thiết cần làm ngay GS, TSKH Đặng Hùng Võ: 28/05/2013 (11)là Luật khó, phải giải nhiều vướng mắc tồn Bài viết khái quát pháp luật hệ thống quy hoạch hành làm rõ “độ khó”, mà q trình xây dựng Luật đối diện Chưa có hành lang pháp lý đầy đủ quy hoạch Công tác quy hoạch có tầm quan trọng đặc biệt trình phát triển đất nước Tại Hiến pháp 1980 (Điều 20 Điều 62) Hiến pháp 1992 (Điều 18 Điều 62), hai từ "quy hoạch" đưa vào với nghĩa quy hoạch đất đai quy hoạch nhà Trên thực tế, việc lập phê duyệt quy hoạch phát triển gồm: quy hoạch theo địa phương quy hoạch theo ngành kinh tế Tuy nhiên, nhiều trường hợp, hai hệ thống quy hoạch không thống Mặc dù quy hoạch coi công cụ quản lý quan trọng thừa nhận Hiến pháp, trước năm 2006, khơng có quy định pháp luật thống quy hoạch Đến năm 2006, trước nhu cầu cấp bách phát triển đất nước, Chính phủ định hình hệ thống quy hoạch, bao gồm: Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch sử dụng đất Quy hoạch xây dựng; hệ thống quy hoạch có cấp quốc gia cấp địa phương Quy hoạch ngành kinh tế coi phận quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Theo thời gian, hệ thống quy hoạch quy định cụ thể văn quy phạm pháp luật dạng luật Quốc hội thông qua, nghị định Chính phủ (12)hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quốc hội chưa thông qua Luật quy định loại quy hoạch Hành lang pháp lý cao thiết lập gần cấp Nghị định Chính phủ, Nghị định số 92/2006/NĐ-CP, ngày 07/9/2006 lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Năm 2008, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 04/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 92 Trước năm 1994, ủy ban nhân dân cấp địa phương tự phê duyệt quy hoạch đô thị để làm công cụ quản lý Văn quy phạm pháp luật quy hoạch đô thị Nghị định số 91-CP, ngày 17/8/1994 ban hành điều lệ quản lý quy hoạch đô thị Tiếp theo, quy hoạch đô thị quy hoạch khu dân cư nông thôn gọi chung quy hoạch xây dựng quy định cụ thể Luật Xây dựng (Quốc hội thông qua năm 2003) Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2005/NĐ-CP, ngày 24/01/2005 quy hoạch xây dựng nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng Năm 2009, Quốc hội tiếp tục thông qua Luật Quy hoạch đô thị, thay phần quy hoạch đô thị Luật Xây dựng với nội dung chi tiết Để hướng dẫn thi hành Luật này, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010, hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị (13)Luật Đất đai năm 1993 đời có quy định cụ thể quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Nội dung quy hoạch sử dụng đất xác định việc "khoanh định loại đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất khu dân cư nông thôn, đất đô thị, đất chuyên dùng, đất chưa sử dụng địa phương nước; điều chỉnh việc khoanh định cho phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội địa phương phạm vi nước" (Điều 17) Quy hoạch hiểu việc khoanh định loại đất với tầm nhìn 10 năm, kế hoạch hiểu việc cụ thể hóa khoanh định cho năm trước mắt Luật quy định nhiệm vụ (Điều 16) thẩm quyền (Điều 18) xét duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Tới cuối năm 2001, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2001/NĐ-CP để hướng dẫn quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai Luật Đất đai năm 2003 tập trung nỗ lực vào hoàn chỉnh hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với 10 điều, quy định cụ thể từ nguyên tắc, cứ, nội dung, cách thức lập điều chỉnh tới thẩm quyền thẩm định, xem xét, phê duyệt tổ chức thực Nghị định số 181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai có 18 điều, cụ thể hóa việc có liên quan tới quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nước địa phương cấp Tiếp theo, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2009/NĐ-CP, ngày 13/8/2009, có điều sửa đổi, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo hướng cấp quy hoạch quan tâm tới số tiêu sử dụng đất định Hiện trạng triển khai quy hoạch sử dụng đất (14)Chính phủ thẩm định quy hoạch, kế hoạch vào tháng 4/2003 để trình Quốc hội định Quốc hội định: (1) Chưa thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nước; (2) Tập trung vào xem xét thông qua Luật Đất đai mới; (3) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần chuẩn bị lại theo quy định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Luật Đất đai Sau Luật Đất đai năm 2003 thông qua, Quốc hội xem xét định quy hoạch sử dụng đất nước đến năm 2010 kế hoạch sử dụng đất nước đến năm 2005 (Nghị số 29/2004/QH11); kế hoạch sử dụng đất năm 2006 - 2010 nước (Nghị số 57/2006/QH11) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tất địa phương cấp tỉnh Chính phủ phê duyệt Đối với cấp huyện cấp xã, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa phê duyệt hết, đa số địa phương thuộc vùng trọng điểm phê duyệt Tiếp theo đó, Quốc hội thơng qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015 cấp quốc gia Địa phương cấp tập trung vào việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất địa phương cho giai đoạn 2011 - 2020 kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015 (15)Box: Đến nay, nội dung cách lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định chi tiết hơn, cụ thể hơn, thống hơn, song vẫn khơng khỏi tư quy hoạch theo diện tích loại đất Theo quy định pháp luật hành, quy hoạch sử dụng đất có chức quản lý đất đai: (i) Cân đối nguồn lực đất đai cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ đất nước gìn giữ mơi trường; (ii) Làm để định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Quy hoạch theo tổng diện tích đất chẳng có tác động nhiều tới cân đối nguồn lực đất đai cho nhu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội Phát triển bền vững cần tới phân vùng địa kinh tế mối liên kết vùng Trên thực tế đời sống quản lý, ủy ban nhân dân cấp tỉnh định cần đất loại cho dự án đầu tư, chẳng cần quan tâm tới quy hoạch sử dụng đất phê duyệt nào? Box: Trên thực tế đời sống quản lý, ủy ban nhân dân cấp tỉnh định cần đất loại cho dự án đầu tư, chẳng cần quan tâm tới quy hoạch sử dụng đất phê duyệt nào? Xem phần đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất kỳ trước nhiều báo cáo khác cho thấy, diện tích số loại đất sử dụng vượt tiêu quy hoạch tới vài chục phần trăm diện tích vài loại đất đưa vào sử dụng đạt khoảng mươi phần trăm tiêu quy hoạch Vậy là, dù quy hoạch sử dụng đất xem xét, tranh luận, định văn pháp lý quan trọng, việc thực lại tùy tiện, quản lý bị bng lỏng tới mức gần khơng có Điều khơng khác làm việc, mà khơng định hình cụ thể, ý niệm lại cho quan trọng! (16)hiện lại tùy tiện, quản lý bị buông lỏng tới mức gần khơng có u cầu việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch phê duyệt rơi vào hoàn cảnh tương tự Nhìn vào thực tế khó thấy việc giao đất cho nhà đầu tư có phù hợp quy hoạch sử dụng đất hay không? Để khắc phục nhược điểm này, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thường phải kèm theo danh sách dự án đầu tư chấp thuận Dự án đầu tư có tên danh sách này, coi phù hợp quy hoạch, cịn chưa có tên, phải đợi điều chỉnh quy hoạch để đưa vào Trong đó, muốn xem vị trí đất có phù hợp quy hoạch hay khơng, lại phải nhìn vào quy hoạch xây dựng thấy Nếu chưa có quy hoạch xây dựng, tùy hồn cảnh mà xử lý Tình trạng cho thấy, quy hoạch sử dụng đất không thực chức quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Mối quan hệ quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng Trước đây, quy hoạch đô thị coi tài liệu mật Thông tin quy hoạch bán "chui" cho người quan tâm, “cò” đất đầu đất, người cần lại chưa tìm mua Người dân quan tâm tới không gian cụ thể quy hoạch xây dựng quy hoạch khơng gian, nhìn vào biết đất bị thu hồi, đất tiếp giáp với mặt đường, đất có giá tăng lên cao tương lai? (17)Theo pháp luật hành, thẩm quyền cao phê duyệt quy hoạch thị thuộc Thủ tướng Chính phủ, hầu hết quy hoạch phân khu quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện Đối với quy hoạch sử dụng đất, thẩm quyền định cao thuộc Quốc hội thẩm quyền thấp thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện Nhìn vào thẩm quyền, thấy, dường quy hoạch sử dụng đất có vị trí quan trọng hơn, thực tế, người dân nhà đầu tư quan tâm tới quy hoạch sử dụng đất, mà đặc biệt quan tâm tới quy hoạch thị Nhà đầu tư khơng thể tìm địa điểm đầu tư theo quy hoạch sử dụng đất phê duyệt Người sử dụng đất khơng thể biết đất có bị thu hồi khơng? hay có giáp mặt đường tương lai khơng? nhìn vào quy hoạch sử dụng đất Quy hoạch sử dụng đất quy hoạch xây dựng quy định cụ thể Luật Đất đai, Luật Xây dựng Luật Quy hoạch đô thị, Luật khơng nói rõ quy hoạch làm trước quy hoạch làm sau? Trong quy hoạch xây dựng ln có chương nói quy hoạch sử dụng đất Nhưng, thực tế nơi có quy hoạch thị phê duyệt, quy hoạch sử dụng đất có nhiệm vụ cộng loại đất quy hoạch thị, phải tn theo trình tự lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất (18)dụng đất hợp lý để thực quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ đất nước, gìn giữ mơi trường ứng phó với biến đổi khí hậu Cịn quy hoạch xây dựng có chức quản lý việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Mối quan hệ quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch phát triển Theo quy định hành, quy hoạch phát triển tất ngành phận quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quy hoạch khu kinh tế, khu công nghiệp đến năm 2020 phạm vi nước Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Gần đây, quy hoạch sân golf đến năm 2020 phạm vi nước phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Bộ Kế hoạch Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Những quy hoạch mang tính khơng gian riêng không đề cập đầy đủ quy hoạch sử dụng đất phê duyệt (đề cập với ý nghĩa không gian) Theo quy định Luật Đất đai, quy hoạch sử dụng đất cấp lập, thẩm định phê duyệt song hành với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quy định vậy, lập song hành hai hệ thống quy hoạch lập theo hai quy trình khác Trình tự, thủ tục thẩm định thẩm quyền phê duyệt hai loại quy hoạch khác Mặt khác, quy định rằng, quy hoạch sử dụng đất tất cấp phải phê duyệt đồng thời vào năm cuối kỳ quy hoạch trước hoàn toàn bất khả thi (19)một năm sau quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội nước phê duyệt Box: Quy định rằng, quy hoạch sử dụng đất tất cấp phải phê duyệt đồng thời vào năm cuối kỳ quy hoạch trước hoàn toàn bất khả thi Những bất cập hệ thống quy hoạch Những bất cập hệ thống quy hoạch nước ta kể nhiều Chính phủ thấy rõ bất cập từ năm đầu thiên niên (những năm 2000) Đã nhiều lần, Chính phủ yêu cầu Bộ gồm: Kế hoạch Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường ngồi lại để bàn trật tự mối quan hệ loại quy hoạch Ngồi bàn nhiều lần, chưa thống ý kiến, tồn mang tính tiêu cực cịn ngun chưa có lời giải Các bất cập lớn hay nhỏ có nhiều, bất cập mang tính nguyên tắc, cụ thể sau: (20)tiễn buộc phải thay đổi nguyên tắc tôn trọng thực tiễn Thứ hai, nói trên, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quy hoạch sử dụng đất có vướng mắc chuyện trình tự xuống, hay từ lên theo cấp hành Trên thực tế, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội có biểu lên ngược lại, pháp luật đất đai lại quy định hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lập theo chiều xuống (có lưu ý tới nhu cầu sử dụng đất cấp dưới) Cách làm khác cho thấy, bảo đảm tính song hành quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quy hoạch sử dụng đất Thứ ba, quy hoạch sử dụng đất quy hoạch xây dựng khơng có ranh giới rõ ràng Quy hoạch chung xây dựng, thị ln có phần nội dung quan trọng quy hoạch sử dụng đất theo ý nghĩa quy hoạch khơng gian sử dụng đất, từ tạo nên cho quy hoạch chi tiết Như vậy, quy hoạch xây dựng quy hoạch đô thị làm việc mà thực tế hoàn toàn thuộc nội dung quy hoạch sử dụng đất Ngược lại, quy hoạch sử dụng đất lại triển khai địa phương có quy hoạch xây dựng chi tiết phê duyệt Cách làm thể tính chồng chéo nặng nề tất yếu lãng phí tiền dân (21)các tỉnh Đây toán phân tích khơng gian phức tạp quy hoạch phân vùng sử dụng đất, có liên quan khơng tới hiệu kinh tế, mà hiệu xã hội hiệu môi trường Sự thiếu mạch lạc phạm vi phân định quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quy hoạch sử dụng đất thực cần khắc phục sớm Thứ năm, nội loại quy hoạch chứa đựng nhiều điểm bất hợp lý chưa tiếp cận đầy đủ thành tựu quy hoạch giới Ví dụ, quy hoạch sử dụng đất, cách tiếp cận Việt Nam dự trữ tổng diện tích đất cho nhu cầu sử dụng ngành kinh tế phạm vi nước địa phương Chắc chắn biết, tính tập trung sử dụng đất đai mang lại hiệu cao nhiều so với tổng diện tích đất lớn, đất đai bị chia cắt manh mún Quy hoạch sử dụng đất cần phải chuyển từ cách tiếp cận theo diện tích sang cách tiếp cận theo không gian Box: Quy hoạch sử dụng đất cần phải chuyển từ cách tiếp cận theo diện tích sang cách tiếp cận theo khơng gian Thứ sáu, thẩm quyền phê duyệt quy hoạch lĩnh vực khác Hệ thống pháp luật khơng tương thích với mức độ quan trọng thẩm quyền Ví dụ, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội phải thông qua Đại hội Đại biểu Đảng cấp tương ứng với phạm vi quy hoạch, văn quy phạm pháp luật cao nghị định Chính phủ Quy hoạch sử dụng đất cấp hành quan cấp phê duyệt, cao Quốc hội luật hóa cụ thể Luật Đất đai Quy hoạch xây dựng quy hoạch đô thị quy định cụ thể Luật Xây dựng Luật Quy hoạch đô thị, thẩm quyền xác lập đan xen nhiều tầng nấc (22)khác với ý nghĩa thành phần quy hoạch xây dựng Bên cạnh đó, quy hoạch chi tiết không gian nông nghiệp, như: quy hoạch đồng ruộng, quy hoạch rừng, quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản lại coi quy hoạch ngành, ý nghĩa tương đương với quy hoạch xây dựng Đây điều cần làm rõ hệ thống quy hoạch nước ta, vừa chồng chéo, vừa buông lỏng công tác quản lý Cần thống thể chế quy hoạch Thực trạng bất cập nêu thực tế cần xem xét sớm Nguyên nhân bất cập cách thức quy hoạch manh mún, quản lý quy hoạch thiếu chuyên nghiệp ý thích nắm giữ quyền lực quy hoạch quan quản lý mạnh Những bất cập làm giảm hiệu quy hoạch gây lãng phí tiền Các quan có liên quan quy hoạch ngồi lại nhiều lần, chưa có kết Chủ trương Chính phủ, Quốc hội xây dựng Luật Quy hoạch thống đắn, chí muộn so với bất cập phát sinh thực tế nhu cầu phát triển, hội nhập Một yêu cầu việc xây dựng Luật Quy hoạch phải bảo đảm tính khách quan, tham gia khơng nghĩ đến việc nằm đâu Luật, mà phải hướng tới lợi ích chung, khắc phục cho yếu bất cập hành Trong trường hợp cần thiết, quan Quốc hội phải vào từ xây dựng Luật Box: Luật Quy hoạch phải bảo đảm tính khách quan, tham gia không nghĩ đến việc nằm đâu Luật, mà phải hướng tới lợi ích chung, khắc phục cho yếu bất cập hành (23)được xem xét để bảo đảm tính khả thi, tính hiệu khắc phục tính cát quyền lực bộ, địa phương Chúng ta hy vọng Luật Quy hoạch (thống nhất) sớm hình thành đắn đủ tính khả thi bước vào sống./ ********************** ********************** 4 Nhận thức, tiếp cận, khái niệm, nội dung củaQuy hoạch tổng thể bối cảnh PGS, TS Hoàng Sỹ Động-01/06/2013 Bài viết dựa nghiên cứu tài liệu, cơng trình liên quan, gồm khảo sát thực tiễn nhận thức, tiếp cận, khái niệm, nội dung quy hoạch, trọng đến quy hoạch tổng thể nước quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, gợi mở số vấn đề quy hoạch tổng thể Việt Nam bối cảnh Nghiên cứu tìm hiểu thực tiễn quy hoạch… (24)quốc gia giới, có Việt Nam lại phân quy hoạch theo cấp bậc, từ cấp quốc gia đến cấp vùng… Khi nghiên cứu quy hoạch tổng thể (QHTT) số nước, tác giả nhận thấy rằng, nội dung (định hướng, tổ chức không gian, giao thông, sử dụng đất môi trường), QHTT xác định vấn đề đưa giải pháp chiến lược cho vấn đề Bên cạnh đó, dự án ưu tiên kinh phí thực quy hoạch xác định cụ thể Đặc biệt, tiêu dự báo ý nghĩa, sống động, ổn định tính tốn được, lại khơng có tiêu tăng trưởng, chuyển dịch cấu kinh tế theo thời gian không gian Vào năm 1990, Việt Nam bắt đầu tiến hành thực cơng trình quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Manh nha cho loại hình quy hoạch vào cuối năm 1980, số chuyên gia bắt đầu xây dựng định hướng phát triển để phục vụ đại hội Đảng tỉnh, thành phố Qua thời gian dài tìm hiểu, Việt Nam có cơng trình nghiên cứu quy hoạch công phu sâu sắc Hơn nữa, trình nhận thức, tiếp cận quy hoạch Việt Nam câu chuyện cần bàn thảo nhiều Thậm chí cụm từ “Master Plan” nhiều người dịch “Quy hoạch tổng thể”, dịch phải “Kế hoạch tổng thể” Việc nâng công trình quy hoạch Việt Nam lên tầm quốc tế trở thành thách thức lớn nhà nghiên cứu quy hoạch nói chung, có chuyên gia làm quy hoạch nói riêng (25)hoạch tổng thể khơng? Và, có “Quy hoạch phát triển”, phải có “Quy hoạch khơng phát triển”? Bài học Hàn Quốc để lại cho nước sau thấy, có lĩnh vực xã hội khó quy hoạch Khi đặt viết “Đi tìm khái niệm quy hoạch chuẩn cho Việt Nam” phục vụ xây dựng Luật quy hoạch, tác giả từ chối viết Nguyên nhân nhiều thách thức, kiến thức mỏng đặc biệt Việt Nam khái niệm quy hoạch cịn hiểu trình bày theo kiểu riêng, khơng theo chuẩn mực chung Thêm vào đó, giáo trình “Lý thuyết quy hoạch” tác giả Philip Allmendinger (2009), giảng dạy nhiều trường đại học danh tiếng Anh, Mỹ, Đức, Trung Quốc… không bàn tới Xin điểm qua ý kiến vài tác giả bàn khái niệm quy hoạch cụ thể để thấy có khác biệt đáng kể Theo GS Sir Peter Hall, Đại học Tổng hợp London, Chủ tịch Hiệp hội Đô thị Nông thôn Vương quốc Anh, “Quy hoạch hoạt động chung, bao gồm việc tạo chuỗi hành động có trình tự, dẫn đến việc đạt hay nhiều mục tiêu đề Các phương tiện thực thuyết minh hỗ trợ cách thích hợp bới dự báo thống kê, quan hệ toán học, đánh giá định lượng sơ đồ minh họa mối quan hệ thành tố khác quy hoạch Các quy hoạch bao gồm không bao gồm phác thảo vật thể xác cơng trình” (Hall, 1992) Còn theo PGS, KTS, TS Trần Trọng Hanh trình bày báo cáo “Giải pháp cho cách tiếp cận tổng hợp quy hoạch vùng Việt Nam” Hội thảo “Đổi công tác quy hoạch vùng Việt Nam” “Quy hoạch trù tính cách thức, đường lối trước làm” (Trần Trọng Hanh, 2013) (26)phát triển tổ chức không gian đối tượng kinh tế, xã hội môi trường cho thời kỳ dài hạn lãnh thổ xác định, có tính tới điều kiện kinh tế thị trường hội nhập quốc tế” (Nguyễn Bá Ân, 2012) Trong tập giảng Quy hoạch phát triển, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, TS Nguyễn Tiến Dũng lại cho rằng: “Quy hoạch phát triển hoạt động nhằm cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước vùng lãnh thổ nhằm xác định cấu ngành khơng gian q trình tái sản xuất xã hội thông qua việc xác định sở sản xuất phục vụ sản xuất, phục vụ đời sống nhằm không ngừng nâng cao mức sống dân cư, hợp lý hóa lãnh thổ phát triển kinh tế bền vững” (Nguyễn Tiến Dũng, 2007) Điểm vài tác giả trình bày khái niệm quy hoạch đây, nhận thấy khác biệt lớn nhận thức, nội hàm khái niệm Theo tác giả, dù nhìn nhận khía cạnh nữa, khái niệm quy hoạch phải phản ánh chất môn này, vốn dạy nhiều trường, đa số nhà khoa học lĩnh vực chấp nhận, thực thi thực tiễn theo chuẩn mực chung, tùy hứng “diễn” cách đáng trách, đến độ muốn hiểu (27)Một cụm từ phổ biến báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội “đẩy mạnh, phối hợp” Có lẽ tác giả sợ rằng, thiếu cụm từ trên, người không thấy tầm quan trọng, dẫn tới không thực Nhiều người, chí nhà chun mơn quy hoạch Việt Nam, nhầm lẫn phương pháp tiếp cận (methodology approach) với phương pháp (method) công cụ quy hoạch (planning tools) Bên cạnh đó, Luật Xây dựng Quốc hội thông qua, xác định rõ có quy hoạch thị quy hoạch xây dựng (quy hoạch xây dựng nước giới thường không làm) Nội dung quy hoạch xây dựng chung chung, chưa đủ độ sâu có nhiều điểm giống quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Phân tích đến quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị quy hoạch giao thông… nằm tình trạng chưa tập trung vào nội dung bản, chưa mang tính chuyên ngành chưa sâu sắc, so sánh với sản phẩm quốc tế loại Đánh giá kiểm tra kỹ thấy rằng, nghiên cứu chuyên đề phục vụ công tác quy hoạch nhiều không thực có chưa đầy đủ, sâu sắc chưa đặt tầm xu phát triển vùng, nước giới, để thấy khác biệt khai thác, phát huy tiềm năng, lợi Quy hoạch bối cảnh Trong bối cảnh tồn cầu hóa sâu rộng chuyển đổi mơ hình phát triển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường, Việt Nam cần có nhận thức, cách làm khái niệm, nội dung quy hoạch phù hợp, tiếp tục làm theo cách tại, “chơi riêng sân”! (28)trên kiến thức từ khái niệm, phân loại, phân cấp nội dung gồm quản lý, giám sát, đánh giá quy hoạch việc sử dụng công cụ theo quốc tế phù hợp thực tiễn Việt Nam, cơng tác nâng cao chất lượng tính khả thi Điều quan trọng phải thực cầu thị, tiếp cận học hỏi chuẩn mực quốc tế, “Việt Nam hóa” điều kiện phù hợp Để thực công việc quy hoạch, sử dụng phương pháp tiếp cận tham gia, ngành phải chịu trách nhiệm ngành Việc hồn thiện phương pháp, sách, quy trình quy phạm nâng cao khả sử dụng công cụ khoa học công nghệ yêu cầu cấp bách người làm công tác quy hoạch Việt Nam Khái niệm quy hoạch, theo tác giả cần thể lộ trình với nội dung chung, ý khâu Việt Nam cịn hạn chế Đó lĩnh vực tổ chức không gian đô thị, khu kinh tế, khu dịch vụ giao thông… để đạt mục tiêu rõ ràng theo thời gian không gian xác định Mặt khác, cần phải cập nhật quy hoạch khơng thể bất biến theo tiến trình phát triển Đó khai thác, phát huy tiềm năng, lợi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu Trên quan điểm này, tác giả đưa khái niệm: “Quy hoạch lộ trình hoạt động để đạt mục tiêu rõ ràng, trọng tổ chức không gian sở khai thác, phát huy tiềm năng, lợi phạm vi không gian định theo thời gian xác định” (29)từ đường bộ, đường thủy, đường không, đường sắt (nổi, ngầm), trọng đồng bộ, đại; Sử dụng đất đai cho nội dung quy hoạch chính; Sự hiệu quả, bền vững, môi trường sinh thái tốt… sở khai thác, phát huy tiềm năng, lợi theo thời gian khơng gian xác định Cơng trình quy hoạch tổng thể cụ thể phải đưa dự án ưu tiên dự tốn kinh phí thực khả thi, đặc biệt xác định cụ thể dự án thuộc nguồn vốn nhà nước (Trung ương, địa phương), dự án thuộc vốn công ty tư nhân dự án vốn hợp tác Nhà nước công ty tư nhân, kêu gọi vốn đầu tư nước Cụ thể nữa, quy hoạch tổng thể cần dự báo tiêu như: dân số, lao động, việc làm, hệ thống đô thị, khu sản xuất, khu dịch vụ với tiêu rõ ràng, hệ thống đường với độ dài dự định xây dựng theo cấp đường, loại tiêu số lượng hành khách, số xe vận tốc xe lưu thông… sử dụng đất bố trí cụ thể cho giao thơng, thị, khu sản xuất, dịch vụ… với tiêu cụ thể, dự báo mơi trường, tính bền vững Rõ ràng với quy hoạch tổng thể nêu thực dự án quy hoạch tổng thể cụ thể thiết ban chủ nhiệm dự án phải gồm chuyên gia thuộc lĩnh vực, như: quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch giao thông; quy hoạch đô thị, công nghiệp, nông nghiệp; quy hoạch môi trường; dự báo… chủ nhiệm phải có kinh nghiệm, trình độ xác định cấp tốt nghiệp, chứng hành nghề số năm kinh nghiệm, uy tín nghề nghiệp./ Tài liệu tham khảo (30)2 Hall, P (1992) Urban & Regional Planning Routledge, London and New York, 350 p 3 Jane Silberstein, & Chris Maser (2000) Land-Use Planning for Sustainable Management, 203 p Lewis Publishhers 4 Nguyễn Tiến Dũng (2007) Bài giảng Quy hoạch phát triển, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, 202 trang 5 Nguyễn Bá Ân (2012) Đề tài khoa học Thực trạng giải pháp đổi xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (vùng tỉnh) công tác kế hoạch địa phương, Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch Đầu tư 6 Phe, H H., & Wakely, P (2000) Status, Quality and the Other Trade-Off: Towards a New Theory of Urban Residential Location, Urban Studies, 37(1), 7-35 SAGE Publications 7 Philip Allmendinger (2009) Planning Theory, Macmillan Publishers Limited, 270 p 8 Trần Trọng Hanh (2013) Giải pháp cho cách tiếp cận tổng hợp quy hoạch vùng Việt Nam, Hội thảo “Đổi công tác quy hoạch vùng Việt Nam”, Bộ Kế hoạch Đầu tư ********************** ********************** 5 Về khung lý thuyết nghiên cứu quy hoạch phát triển tổng thể Việt Nam Ngơ Dỗn Vịnh -14/06/2013 (31) “Quy hoạch phát triển tổng thể”: Hiểu cho đúng? Theo tôi, nên sử dụng thuật ngữ “Quy hoạch phát triển tổng thể” thay cho “Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội” để dễ hiểu, dễ hình dung phù hợp với yêu cầu quy hoạch Việt Nam Bởi lẽ, dự án quy hoạch đề cập tới hoạt động kinh tế, xã hội, mơi trường, an ninh quốc phịng vấn đề quản lý nhà nước, khơng có vấn đề kinh tế xã hội Đồng thời, thuật ngữ giúp tránh nhầm lẫn với quy hoạch ngành, quy hoạch cán bộ… mà nhiều người đề cập, chí lạm dụng từ quy hoạch Trong điều kiện nước ta, có hai vấn đề then chốt cần bàn: Một là, quy hoạch phát triển tổng thể việc luận chứng phát triển phân bố hoạt động kinh tế, xã hội, mơi trường, an ninh quốc phịng người (công dân, doanh nghiệp, tổ chức) lãnh thổ xác định với tầm nhìn dài hạn tới mức tương đối hoàn chỉnh (với thời gian bao quát khoảng vài chục năm, bảy, tám chục năm, chí trăm năm) Từ đó, giai đoạn đầu tư xác định, quy hoạch cho thời gian 10 năm, tầm nhìn 10 năm lâu nước ta làm Do vậy, quy hoạch phát triển tổng thể phải trả lời câu hỏi bản: Phát triển gì? tới mức bao nhiêu? Phát triển đâu? Những tham gia phát triển người (nhà nước, doanh nghiệp, cơng dân) ưu tiên làm gì? Cơ quan quản lý nhà nước phải làm để quy hoạch thực thành công? Hai là, sau quy hoạch phát triển tổng thể phê duyệt tiến hành thiết kế quy hoạch để đầu tư xây dựng phát triển Tức sở quy hoạch phát triển tổng thể xác định làm gì? tới mức đâu? người ta tiến hành thiết kế quy hoạch cho lãnh thổ quan trọng Dự án thiết kế quy hoạch cho việc đầu tư xây dựng (32)trình xây dựng quan trọng khu vực lãnh thổ cụ thể), đề cập thêm nội dung phát triển theo chiều vận động không gian thời gian Phác thảo khung lý thuyết nghiên cứu Ở Việt Nam, có cấp vùng lãnh thổ có lẽ cần lập quy hoạch phát triển tổng thể Đó vùng kinh tế lớn (hiện sử dụng hệ thống vùng) tỉnh, cần thiết lập quy hoạch phát triển tổng thể cho huyện Việc lập quy hoạch phát triển tổng thể vùng lãnh thổ nên theo quy trình bước chủ yếu Bảng Bảng 1: Các bước lập Quy hoạch phát triển tổng thể Cơng việc chính Cách thức tiến hành Kết đạt Phân tích khả sử dụng yếu tố tự nhiên Phương án Phân tích trạng phát triển Phương án Phân tích lực dân cư người lao động Xác định lợi so sánh hạn chế Phương án … Phương án chọn 1- Xác định mục tiêu phát triển Phân tích tác động từ bên ngồi Phân tích ảnh hưởng tích cực tiêu cực Giải pháp khắc chế Xác định ngành Sản phẩm chủ yếu Xác định ngành bổ trợ Sản phẩm chủ yếu Xác định cấu ngành Xác định ngành xuất Sản phẩm chủ yếu Tỷ lệ tương quan loại ngành 2- Luận (33) Cụm liên kết (cluster) công nghiệp án phân bố theo lãnh thổ Lãnh thổ khó khăn phương án đồng đô thị vệ tinh - Lãnh thổ đầu tàu hình thức tổ chức tổ hợp lãnh thổ Cụm liên kết công nghiệp Đường giao thơng Trục Cửa vào (cảng, sân bay, đầu mối giao thông) Cửa Mạng đường dây chuyển tải Hệ thống cung cấp điện Nhà máy sản xuất điện Hệ thống cung cấp nước Nhà máy mạng chuyển tải Hệ thống xử lý chất thải nhiệm vụ để thực hóa mục tiêu Phát triển kết cấu hạ tầng Nhà Phương án đồng thứ tự ưu tiên xây dựng Hệ thống quản lý nhà nước Đội ngũ cán bộ, công chức Quản lý nhà nước Lực lượng thẩm định (34)Tổ chức tư vấn quy hoạch phát triển tổng hợp Lực lượng nghiên cứu lập dự án đầu tư hoạch Nhà nước Tư nhân nước Vốn nước Vốn đầu tư (số lượng) Vốn địa phương (nếu tỉnh, huyện) Hình thức đầu tư: + Nhà nước + Tư nhân đầu tư + Công - tư kết hợp Nhân lực quản lý Nhân lực hoạch định sách Nhân lực Lao động kỹ thuật; Nhân lực giáo dục, y tế Số lượng, giai đoạn Chính sách vốn Chính sách tín dụng Chính sách thu hút nhân tài Chính sách cấp đất Chính sách (khung sách để xây dựng sách cụ thể) Chính sách hỗ trợ khác Khuyến khích hạn chế Về phát triển giao thông 3- Xác định giải pháp để thực mục tiêu Hợp tác liên lãnh thổ quốc tế Về phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế, đào tạo nhân lực Hình thức hợp tác năm đầu (hay năm đầu) 5 năm 4- Phân chia giai đoạn phát triển (từ … (35)việc xác định yêu cầu khả vốn đầu tư) Công bố quy hoạch Tổ chức triển khai (Xác định kế hoạch thực kế hoạch đầu tư) Kiểm tra, giám sát 5- Tổ chức thực hiện Sơ kết, tổng kết Hiệu Nên lập “Quy hoạch phát triển tổng thể” cho nước? Theo tác giả, lập quy hoạch phát triển tổng thể cho nước cần thiết, lẽ, nước ta có lãnh thổ rộng, trải dài nhiều vĩ tuyến, địa hình lãnh thổ lại phức tạp, đa dạng điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội lịch sử phát triển tiếp giáp với nhiều quốc gia Nếu khơng có quy hoạch thiếu kết nối chặt chẽ phương án phát triển địa phương, dễ gây lộn xộn cho trình phát triển đất nước Hơn nữa, Việt Nam có 63 đơn vị hành chính, khơng kết nối tỉnh theo phương án thống khó quản lý, dễ dẫn tới việc đầu tư dàn trải, không hiệu quả, nảy sinh xung đột khơng đáng có địa phương Nếu lập quy hoạch phát triển tổng thể cho nước tạo tiền đề quan trọng để việc quản lý tập trung Nhà nước đem lại hiệu cao hơn, mà tiền đề giữ ổn định kinh tế đất nước, phát huy hiệu nguồn lực đất nước theo hướng bền vững (36)các vùng kinh tế lớn, thành phố trung tâm vùng, lãnh thổ đầu tàu định hướng phát triển đối ngoại, kết nối tối ưu với kinh tế khác xu tồn cầu hóa Cịn quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực sao? Nhìn vào kinh nghiệm Hàn Quốc, trước đây, họ lập quy hoạch sử dụng đất, sở đó, ngành xây dựng phương án định hướng phát triển để kêu gọi đầu tư phát triển doanh nghiệp địa phương Gần đây, Hàn Quốc lập quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông làm sở để tiến hành xây dựng định hướng phát triển đô thị, cơng nghiệp, điểm dân cư Cịn Trung Quốc, lại chủ yếu lập quy hoạch dài hạn phát triển số ngành, lĩnh vực then chốt, như: giao thông vận tải, lượng, kinh tế biển, sử dụng đất sản xuất lương thực…Vậy với Việt Nam sao? Tác giả cho rằng, cấp quốc gia không nên lập quy hoạch phát triển cho tất ngành lĩnh vực, không nên lập quy hoạch phát triển cho “ngành” thuộc chức quản lý Chúng ta nên lập quy phát triển giao thơng vận tải, lượng, khí chế tạo, phát triển kinh tế biển, hệ thống đô thị trung tâm quy hoạch sử dụng đất (nhất đất sản xuất lương thực đất chuyên dùng)./ ********************** ********************** 6 Nâng cao chất lượng lập thẩm định quy hoạch TS Cao Văn Bản:04/07/2013 Nguyên Vụ trưởng Vụ Giám sát Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch Đầu tư (37)cao lực chất lượng công tác lập thẩm định quy hoạch trước phê duyệt, bảo đảm mục tiêu quy hoạch trở thành thực Những yêu cầu cần có quy hoạch Thẩm định quy hoạch, xét cách tổng quát việc kiểm tra, đánh giá hồ sơ quy hoạch trình quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Bản quy hoạch có chất lượng phải đáp ứng ba yêu cầu sau: (1) Bảo đảm tính pháp lý; (2) Bảo đảm tính đầy đủ nội dung; (3) Bảo đảm tính khả thi hiệu Tính pháp lý quy hoạch phê duyệt thể sở luật pháp việc lập, trình duyệt nội dung quy hoạch Bất kỳ quy hoạch phải quan có trách nhiệm tổ chức xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật Tính pháp lý cịn chứa đựng phần nội dung, từ quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển đến giải pháp thực quy hoạch, sở liệu, tài liệu sử dụng cho việc phân tích, đánh giá, lập quy hoạch Tính đầy đủ nội dung có nghĩa quy hoạch phải có mục tiêu, nguồn lực thực hiện, giải pháp rõ ràng Nội dung quy hoạch phê duyệt phải bảo đảm đúng, đủ, có khoa học thực tế, phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam Tính khả thi quy hoạch thể hai khía cạnh: tính thực tính hiệu Tính thực nội dung đưa quy hoạch (mục tiêu, nguồn lực, giải pháp) phải sát với tình hình, bối cảnh thực tế, thực Tính hiệu phải bảo đảm đề xuất, giải pháp thực lựa chọn tối ưu (38)phải có đủ lực cần thiết để thực Cơng việc phải thực đồng thời nhiều nhiệm vụ, nhiệm vụ trọng yếu là: - Điều tra, khảo sát thông tin kinh tế - xã hội liên quan, nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội (đất đai, tài nguyên khoáng sản, lao động, tài ), điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, thủy văn, mơi trường), kết cấu hạ tầng (giao thông, liên lạc, viễn thông ) Đây vấn đề cần nhiều thông tin chuẩn xác từ nguồn khác nhau, phải tốn thời gian công sức điều tra, khảo sát, thu thập, tổng hợp, phân tích q trình lập thẩm định quy hoạch - Xác định quan điểm mơ hình phát triển tổng thể kinh tế - xã hội cho vùng lãnh thổ, ngành, lĩnh vực thời kỳ quy hoạch Đây vấn đề mang tính chiến lược, có tầm nhìn xa, dài hạn, có ảnh hưởng định đến định hướng phát triển ngành, lĩnh vực khơng gian kinh tế Việc xây dựng mơ hình phát triển vùng lãnh thổ, ngành, lĩnh vực phải bảo đảm phù hợp với tư tưởng chiến lược mô hình phát triển chung nước hay vùng kinh tế Quy hoạch phải thể đầy đủ mối quan hệ mục tiêu với yếu tố phát triển, mối quan hệ yếu tố với - Dự báo yếu tố điều kiện phát triển phạm vi quy hoạch Tính lâu dài quy hoạch địi hỏi phải dự báo tất yếu tố mơ hình phát triển kinh tế - xã hội ngành hay vùng lãnh thổ Việc khơng địi hỏi lượng thơng tin, sở liệu đầy đủ chuẩn xác, mà cịn phải lựa chọn phương pháp, mơ hình dự báo thích hợp (39)tầng kinh tế - xã hội (giao thông, thủy lợi, mạng lưới điện, cấp nước ) Nội dung khơng địi hỏi phải phù hợp với quan điểm chung, mà phải đưa tiêu (định lượng) phát triển cụ thể ngành, lĩnh vực Về mặt phương pháp luận, cần có gắn kết mơ hình phát triển tổng thể với phương án phát triển, nhu cầu nguồn lực cho ngành, lĩnh vực vùng lãnh thổ theo giai đoạn quy hoạch - Nghiên cứu giải pháp thực quy hoạch Đây nội dung cần xem xét cách toàn diện, hệ thống đồng bộ, phải bảo đảm huy động sử dụng tốt tiềm lực ngành, lĩnh vực hay vùng lãnh thổ đất nước Vấn đề xem xét từ nhiều mặt: thể chế (luật pháp, sách, chế độ); nguồn lực (vốn, tài nguyên, nhân sự…); khoa học - công nghệ, tổ chức quản lý, kinh tế đối ngoại Các giải pháp cần làm Những nội dung nêu trên, mặt, cho thấy khó khăn, phức tạp cơng tác lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch Mặt khác, đặt vấn đề cần hoàn thiện để nâng cao chất lượng công tác Xem xét thực tế nước ta thời gian qua cho thấy, nhiều quy hoạch phê duyệt chưa bảo đảm yêu cầu chất lượng, đặc biệt tính khả thi, có quy hoạch phải điều chỉnh nhiều lần chí nhiều quy hoạch "treo", làm vai trò quy hoạch Để quy hoạch phê duyệt đáp ứng yêu cầu, tác giả xin đưa số giải pháp sau nhằm nâng cao chất lượng lập thẩm định quy hoạch: Trong thời gian qua, (40)Thứ nhất, hoàn thiện thể chế Thực tế nhiều năm qua, Chính phủ ban hành nghị định lập, phê duyệt quản lý loại quy hoạch Các bộ, ngành có thông tư hướng dẫn thi hành nghị định Các văn quy phạm pháp luật hành tạo khung khổ pháp lý đầy đủ thuận lợi cho việc xây dựng quản lý quy hoạch có Tuy nhiên, quy định hệ thống văn pháp luật hành bộc lộ hạn chế hiệu lực pháp lý, thiếu quy định đảm bảo độ tin cậy tính khả thi quy hoạch phê duyệt Thứ hai, hoàn thiện phương pháp lập quy hoạch Đây vấn đề có ảnh hưởng lớn đến chất lượng quy hoạch, đảm bảo tính khả thi phương án quy hoạch Phương pháp lập quy hoạch phải bảo đảm gắn kết mục tiêu phát triển với giải pháp điều kiện thực quy hoạch, đặc biệt tiềm giải pháp huy động nguồn lực Cách tiếp cận phương pháp lập quy hoạch nhiều năm qua theo trình tự ngược, "từ đến gốc" Cụ thể, mục tiêu ấn định trước, sau đưa định hướng, cấu phát triển giải pháp thực hiện, mà khơng có mơ hình phát triển, lại thiếu mối liên hệ mục tiêu điều kiện phát triển Phương pháp thể rõ ý chí chủ thể lập quy hoạch để đưa mục tiêu mong đợi định hướng phát triển chủ quan, dẫn tới làm tính khả thi quy hoạch phê duyệt Theo tác giả, cần phải thay đổi lại cách tiếp cận này, phải có mơ hình phát triển, gắn liền mục tiêu với điều kiện thực mối liên hệ hệ thống ngành, lĩnh vực, lãnh thổ Lập quy hoạch trình tối ưu hóa mơ hình Phương án lựa chọn phải đạt mục tiêu tốt với điều kiện cụ thể (nguồn lực huy động, trình độ khoa học-công nghệ, yếu tố kinh tế đối ngoại ) (41)Cụ thể, phải đối chiếu với mục tiêu quy hoạch để cải tiến phương án quy hoạch điều kiện việc đưa giải pháp thích hợp (thay đổi cấu đầu tư, bổ sung nguồn lực giảm bớt mục tiêu hạn chế nguồn lực) Q trình cần tối ưu hố lựa chọn phương án phát triển, đảm bảo đảm tương ứng mục tiêu nguồn lực Thứ ba, thực đánh giá sau quy hoạch nhằm phát tồn tại, rút kinh nghiệm để hồn thiện cơng tác lập thẩm định quy hoạch Trong lập quy hoạch nay, chưa đánh giá kết thực quy hoạch thời kỳ trước, khơng thấy rõ nguyên nhân học kinh nghiệm thành công hay thất bại việc thực quy hoạch Do vậy, nội dung phương pháp lập quy hoạch khơng có đổi cần thiết Thiếu hoạt động đánh giá sau quy hoạch nên công tác thẩm định quy hoạch thiếu sở xem xét, đánh giá, đặc biệt tiêu tính khả thi quy hoạch trình duyệt Do thời kỳ quy hoạch tương đối dài nên việc tổ chức đánh giá quy hoạch q trình thực cịn biện pháp tốt để quản lý quy hoạch, phát vướng mắc, trở ngại để có biện pháp điều chỉnh kịp thời nhằm bảo đảm đạt mục tiêu quy hoạch giai đoạn thời kỳ quy hoạch Thứ tư, hoàn thiện tổ chức thẩm định Theo quy định hành, việc thẩm định quy hoạch giao cho quan quản lý ngành (Kế hoạch Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường ) Các quan tổ chức thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật Để bảo đảm yêu cầu thẩm định, quan quản lý ngành thường lấy ý kiến bộ, ngành, địa phương liên quan, sau tổng hợp báo cáo người có thẩm quyền để phê duyệt Cách tổ chức thường dẫn Cách tiếp cận (42)tới chất lượng thẩm định bị hạn chế, trình độ chun mơn tính chun nghiệp quan chưa đáp ứng lực thẩm định cần có Do vậy, để nâng cao chất lượng thẩm định quy hoạch cần huy động tổ chức tư vấn độc lập, chuyên gia giỏi, có nhiều kinh nghiệm tham gia vào trình thẩm định hình thức thích hợp Mơ hình kết hợp quan quản lý nhà nước tổ chức tư vấn, chuyên gia độc lập để thẩm định quy hoạch cách tốt để đáp ứng yêu cầu kết hợp chuyên môn quản lý thẩm định quy hoạch Việc sử dụng tổ chức tư vấn, chuyên gia độc lập thẩm định quy hoạch, mặt, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm họ, mặt khác, gắn liền trách nhiệm họ với kết thẩm định theo quy định pháp luật, tránh ảnh hưởng khơng cần thiết lợi ích nhóm, cục bộ, địa phương Thứ năm, nâng cao lực tổ chức cá nhân lập thẩm định quy hoạch Năng lực cá nhân thể tri thức, trình độ chun mơn, am hiểu luật pháp kinh nghiệm nghề nghiệp Năng lực tổ chức tư vấn xác định lực nhân tổ chức, thâm niên hành nghề điều kiện, phương tiện tổ chức Những vấn đề phải quy định pháp luật liên quan Thứ sáu, bố trí đầy đủ, hợp lý quản lý chặt chẽ nguồn lực cho công tác lập thẩm định quy hoạch Công tác lập thẩm định quy hoạch thuộc lĩnh vực dịch vụ tư vấn có đặc điểm riêng, mang tính chất khó khăn phức tạp Để làm tốt công tác cần phải bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc, nghiên cứu, tùy thuộc vào loại hình, tính chất cơng việc mà bố trí nguồn lực cụ thể thích hợp Hiện có quy định định mức chi phí quản lý chi tiêu cho cơng tác này, nhiên cần xem xét lại cho phù hợp với nhiệm vụ, tính chất cơng việc./ (43)7 Đổi nội dung quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực xã hội TS Nguyễn Văn Thành, Đoàn Thanh Tùng:05/08/2013 Viện Chiến lược phát triển Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực xã hội phần thiếu tranh quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội nói chung Tuy nhiên, thực tiễn nghiên cứu điều hành thực quy hoạch, số vấn đề tồn bất cập bắt đầu bộc lộ, dẫn tới yêu cầu phải đổi nội dung quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực Vai trò quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực xã hội Các ngành, lĩnh vực xã hội hoạt động cung cấp sản phẩm mang tính chất đặc thù riêng, khác với sản phẩm hàng hoá vật chất thông thường Các sản phẩm ngành, lĩnh vực thực dạng dịch vụ gắn liền với sở vật chất - kỹ thuật, lao động ngành trực tiếp cung cấp cho người tiêu dùng, phục vụ, đáp ứng nhu cầu nhân dân Nhiều sản phẩm dịch vụ mang tính phúc lợi xã hội, thể sách xã hội Nhà nước, nên quản lý theo chế thị trường Vì vậy, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực kết cấu hạ tầng xã hội phải thể đặc điểm này, chủ yếu sách đầu tư phát triển sách hỗ trợ thụ hưởng sản phẩm dịch vụ ngành, lĩnh vực (44)Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực xã hội có vai trị ý nghĩa sau: - Làm cho Nhà nước tổ chức xã hội (trong nước) xác định phương hướng xây dựng sở vật chất tổ chức hoạt động dịch vụ xã hội (kể hoạt động kinh doanh) phù hợp với trình độ phát triển kinh tế đất nước, đáp ứng nhu cầu nhân dân hướng đến thực mục tiêu phát triển xã hội, phát triển người cho thời kỳ - Thể vai trò Nhà nước việc thực chức năng, nhiệm vụ đảm bảo phát triển xã hội, song phải huy động cách tối đa nguồn lực khác xã hội (kể nguồn lực nước) cho xây dựng phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng xã hội Do vậy, yêu cầu quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực xã hội phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực nước quy hoạch tổng thể phát triển vùng Quy hoạch phải phù hợp với đường lối, sách Nhà nước phát triển ngành, lĩnh vực xã hội, tác động chế thị trường phát triển ngành, lĩnh vực xã hội việc đáp ứng nhu cầu nhân dân Bên cạnh đó, quy hoạch phải có tính thời đại, tính đến tác động tồn cầu hoá, hội nhập quốc tế đến phát triển ngành, lĩnh vực dịch vụ xã hội; có tính khả thi phải điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với hoàn cảnh yêu cầu Những mặt cịn hạn chế Qua thực tế cơng tác lập quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực xã hội nước ta, rút mặt hạn chế sau: (45)- Nhìn chung, quy hoạch tập trung xác định thực mục tiêu, định hướng xã hội ngành, xuất phát từ mục tiêu phát triển người, chưa gắn cách hữu với lực kinh tế, hiệu kinh tế Do đó, tính khả thi số mục tiêu khơng cao - Sự thể tính liên ngành, liên vùng quy hoạch yếu Nội dung nhiều quy hoạch phản ánh phạm vi hoạt động thuộc bộ, ngành quản lý Do đó, đề xuất việc thực quy hoạch chủ yếu dựa vào nguồn vốn Nhà nước chính, mà chưa Nhà nước cần làm gì? Làm nào? Các tổ chức hoạt động lĩnh vực nhân dân làm trình thực mục tiêu quy hoạch? Đồng thời, thiếu vắng phối hợp ngành - địa phương lãnh thổ (nhất lĩnh vực khám chữa bệnh, đào tạo nguồn nhân lực dẫn đến tình trạng tải, nơi thừa công suất, nơi thiếu sở cung cấp dịch vụ ) - Luận chứng kinh tế phương hướng giải pháp (xác định danh mục cơng trình dự án ưu tiên, giải pháp huy động vốn ) số quy hoạch sơ sài (chưa tính tốn nhu cầu vốn đầu tư, thiếu danh mục cơng trình ưu tiên ) Luận chứng dự báo nguồn lực tính tốn cân đối lớn (vốn, lao động, sách ) cịn thiếu tính thuyết phục Vì vậy, chưa huy động nguồn lực xã hội cho việc thực mục tiêu đề - Nội dung tổ chức hướng dẫn thực quy hoạch cịn sơ sài Các quy hoạch khơng xây dựng đồng thời theo hệ phương pháp thống Vì vậy, quy hoạch thiếu phối hợp từ giai đoạn xây dựng (46)khác xã hội, chưa tính tác động vai trò thị trường phát triển số ngành, lĩnh vực xã hội - Các đường lối, chủ trương Đảng sách xã hội Nhà nước ln thay đổi, cải tiến, hồn thiện làm cho người làm quy hoạch lúng túng việc kịp thời phản ánh chủ trương, sách vào quy hoạch, dẫn đến có tình trạng vừa ban hành quy hoạch, bị lạc hậu so với thực tiễn Phương hướng đổi Để khắc phục hạn chế công tác xây dựng lập quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực xã hội nêu trên, việc đổi nội dung quy hoạch yêu cầu thiết Chúng xin đề xuất số giải pháp sau: Thứ nhất, nhiệm vụ dự báo, phân tích đánh giá yếu tố phát triển: Yêu cầu phải xác định yếu tố lượng hoá tác động yếu tố đến việc hình thành, phát triển phân bố mạng lưới kết cấu hạ tầng ngành, lĩnh vực xã hội, việc hình thành loại dịch vụ ngành, lĩnh vực xã hội Các yếu tố bao gồm: (1) Quy mô, cấu dân số (tuổi, giới, thành phần xã hội ) đặc điểm phân bố dân cư; (2) Hội nhập quốc tế khoa học - cơng nghệ; (3) Tình hình kinh tế - xã hội; (4) Chính sách Hội nhập quốc tế tác động đến phong cách sống, lối sống (qua đường du lịch, xuất nhập lao động, hoạt động kinh doanh, du học ), làm xuất nhu cầu mới, yêu cầu đòi hỏi nâng cao chất lượng dịch vụ tiếp cận chuẩn quốc tế Phát triển kinh tế tăng cường tiềm lực kinh tế, tạo nhiều nguồn vốn tích luỹ dành cho việc xây dựng phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng xã hội Phát triển kinh tế nâng cao mức sống, làm tăng nhu cầu (đa dạng hoá chủng loại), khả chi trả đòi hỏi nâng cao chất lượng dịch vụ xã hội (47)cùng với sách xã hội hố ngành, lĩnh vực xã hội Nội dung cần tập trung vào phân tích, đánh giá tác động sách xã hội Nhà nước, như: sách phổ cập giáo dục, sách việc làm, sách an sinh xã hội, sách y tế Thứ hai, nhiệm vụ phân tích, đánh giá trạng phát triển: Nội dung quy hoạch cần tập trung phân tích, đánh giá trạng, trình độ phát triển hệ thống (mạng lưới) sở vật chất - kỹ thuật ngành, lĩnh vực xã hội mối quan hệ so sánh với mức độ đáp ứng nhu cầu nhân dân so sánh quốc tế (về chủng loại, chất lượng ) Bên cạnh đó, cần phân tích, đánh giá trạng phát triển nguồn nhân lực ngành, lĩnh vực mối quan hệ với yêu cầu trình độ, chất lượng dịch vụ: Số lượng nguồn nhân lực (số lượng chung so sánh theo định mức, u cầu); Cơ cấu theo trình độ chun mơn theo ngành nghề chun mơn (phân tích hợp lý bất hợp lý trình độ chung, cấu theo trình độ, cấu theo ngành nghề chun mơn vấn đề phát sinh); Mức độ đáp ứng trình độ cấu chun mơn nghề nghiệp; So sánh trình độ nguồn nhân lực có với yêu cầu đảm bảo chất lượng chuyên môn nước so sánh quốc tế Ngoài ra, cần phân tích, đánh giá sách phát triển kết cấu hạ tầng ngành, lĩnh vực xã hội thực thi, như: sách đầu tư phát triển; huy động vốn; đất đai; phát triển nguồn nhân lực; khoa học - công nghệ; hỗ trợ nhân dân việc tiếp cận thụ hưởng loại dịch vụ xã hội; tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế… (48)ngành, lĩnh vực đảm nhận nhóm mục tiêu đặc thù ngành, lĩnh vực để phát triển Những mục tiêu cụ thể bao gồm: hệ thống (mạng lưới) sở vật chất, trình độ, chất lượng dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực, mức độ đáp ứng nhu cầu dịch vụ ngành, lĩnh vực cung cấp cho nhân dân… Tuỳ loại mục tiêu mà có so sánh mức độ đạt với mức trung bình quốc tế khu vực Thứ tư, nhiệm vụ luận chứng giải pháp phát triển: Về phát triển hệ thống (mạng lưới) sở vật chất, cần có phương hướng giải pháp mở rộng, nâng cấp, đại hố sở có, đầu tư xây dựng sở Để đa dạng hoá loại dịch vụ xã hội, nâng cao trình độ chất lượng dịch vụ, cần giải pháp khuyến khích phát triển ứng dụng khoa học - công nghệ Về giải pháp phát triển nhân lực, phải dự báo nhu cầu nguồn nhân lực ngành, lĩnh vực (tổng số, theo trình độ chun mơn nhóm ngành nghề chính); có luận chứng xây dựng chương trình (dự án) đào tạo nhân lực; có luận chứng kiến nghị khung sách phát triển nhân lực (49)việc cung cấp dịch vụ ngành, loại hình dịch vụ cao cấp mà nước chưa đáp ứng Về quản lý nhà nước, phải có giải pháp hồn thiện hệ thống khung sách xây dựng phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng xã hội: sách đầu tư, xã hội hoá, phát triển nguồn nhân lực, đất đai, thuế, tín dụng, hỗ trợ người tiêu dùng, hợp tác quốc tế Cải tiến tổ chức quản lý nhà nước sở hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội (thực giao quyền tự chịu trách nhiệm, tự chủ tài chính, sách thu phí) Nâng cao trình độ chun mơn quản lý nhà nước sở kết cấu hạ tầng xã hội kỹ quản lý lãnh đạo chuyên gia quản lý làm việc sở ngành, lĩnh vực xã hội Cuối cùng, cần đưa bước thực quy hoạch thời kỳ: Luận chứng xây dựng danh mục dự án, cơng trình ưu tiên; Luận chứng xây dựng nhiệm vụ cho giai đoạn; Dự báo nhu cầu vốn đầu tư (tổng số dự kiến theo nguồn có khả huy động)./ ********************** ********************** 8 Phát triển kết cấu hạ tầng quy hoạch tổng thể phát triển vùng Việt Nam Nguyễn Văn Vịnh - 26/08/2013 Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch Đầu tư (50)triển kết cấu hạ tầng quy hoạch tổng thể phát triển vùng nào? Tính pháp lý quy hoạch tổng thể phát triển vùng Có thể thấy rõ có nhiều văn pháp lý liên quan đến quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng, từ luật (Luật Đầu tư, Luật Xây dựng…) đến nghị định Chính phủ, văn hướng dẫn thực bộ, ngành Tuy nhiên, quy định pháp lý trực tiếp cụ thể liên quan đến quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Nghị định số 92/2006/NĐ-CP Chính phủ (sau gọi tắt Nghị định 92) Nghị định số 04/2008/NĐ-CP (sau gọi tắt Nghị định 04) sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 92 Khoản 3, Điều - Nghị định 92 quy định: “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ luận chứng phát triển kinh tế - xã hội tổ chức không gian hoạt động kinh tế - xã hội hợp lý lãnh thổ định thời gian xác định” Khoản 6, Điều - Nghị định 92 đưa định nghĩa vùng: “Vùng kinh tế - xã hội phận lãnh thổ quốc gia, gồm số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hoạt động kinh tế - xã hội tương đối độc lập, thực phân công lao động xã hội của nước Đây loại vùng phục vụ việc hoạch định chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo lãnh thổ để quản lý trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đất nước” (51)triển kinh tế - xã hội nước”; khoản quy định: “Xác định nhiệm vụ cụ thể để đạt mục tiêu quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Luận chứng phát triển cấu kinh tế, luận chứng phương án phát triển; xác định hướng phát triển ngành, lĩnh vực then chốt sản phẩm chủ lực, xác định chức năng, nhiệm vụ vai trò vùng trung tâm đô thị tiểu vùng trọng điểm”; khoản quy định: “Luận chứng phương án tổng hợp tổ chức kinh tế, xã hội lãnh thổ vùng (lựa chọn phương án tổng thể khai thác lãnh thổ)” Theo quy định Điều 16, có hai điểm đáng lưu ý cần trao đổi: (i) Nội dung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt ý tổ chức không gian kinh tế, xã hội (khoản 4); (ii) Chú ý nhiều đến việc xác định định hướng phát triển chung phát triển ngành, lĩnh vực chủ yếu thông qua yêu cầu “luận chứng” cách có khoa học khả thi, phù hợp với chiến lược quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội nước Về nguyên tắc, với thể chế kinh tế hay nói cách khác với phương thức quản lý phát triển kinh tế - xã hội nay, khó có quy định cụ thể nội dung nêu bối cảnh chuyển đổi sang kinh tế thị trường Vì thế, quy hoạch phát triển vùng nên làm rõ số vấn đề sau: - Tính pháp lý quy hoạch phát triển vùng nhằm đảm bảo quy hoạch vùng thực hiện, không bị phá vỡ Về nguyên tắc, giá trị pháp lý quy hoạch vùng cao Nhưng nay, quy hoạch phát triển vùng phê duyệt định Thủ tướng Chính phủ Vì thế, thấy, định nhìn chung chưa, hay nói cách khác thực Nguyên nhân do: (52)từ định Thủ tướng đến thực tiễn phát triển “khoảng cách” (cả không gian thời gian) xa chưa lấp đầy biện pháp cụ thể (ii) Việc thực (quản lý) phát triển kinh tế - xã hội lại theo cấp hành (chính quyền cấp) Do vậy, lần làm tăng “khoảng cách” định Thủ tướng thực tiễn (iii) Trách nhiệm pháp lý việc thực định Thủ tướng vùng chưa quy định rõ ràng: chưa có chế tài cụ thể, chưa quy định rõ trách nhiệm pháp lý bên liên quan việc thực định - Trong khung thời gian quy hoạch, cần làm rõ (xác định rõ) không gian: (i) vùng (tiểu vùng), lãnh thổ vùng, lãnh thổ tập trung khai thác phát triển kinh tế - xã hội; (ii) vùng (tiểu vùng), lãnh thổ cần bảo tồn (bảo vệ phát triển sinh thái, môi trường…); (iii) vùng (tiểu vùng), lãnh thổ cần khôi phục, làm giàu tài nguyên khôi phục, bảo vệ môi trường… Thực tế nay, quy hoạch vùng không theo cách tiếp cận Quy hoạch vùng đặt vấn đề khai thác tổng hợp, toàn diện vùng (hay nói cách khác hoạt động kinh tế - xã hội nghiên cứu, bố trí phát triển toàn lãnh thổ theo luận chứng người/cơ quan lập quy hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt) Điều này, phần làm cho quy hoạch phát triển vùng mang tính dàn trải, thiếu trọng tâm mang tính chủ quan sắc thái kế hoạch hóa tập trung… Việc xác định rõ vùng, tiểu vùng lãnh thổ tập trung khai thác phát triển kinh tế - xã hội sở để luận chứng bố trí hợp lý nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ chế, sách (dựa sở thị trường - market based) để đảm bảo hoạt động kinh tế - xã hội vùng tuân thủ quy luật phát triển khách quan (53)Như nêu, có khoản riêng phát triển kết cấu hạ tầng nội dung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng (Khoản 5, Điều 16, Nghị định 92) Song, quy định này, pháp lý chưa có quy định (khung) rõ ràng nội dung quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng quy hoạch phát triển vùng Hơn nữa, quy định có yêu cầu “Lựa chọn phương án phát triển” ngành, lĩnh vực hạ tầng (liệt kê ngành, lĩnh vực), khơng có nội dung cụ thể làm rõ yêu cầu đặt với phương án Thực tế, nghiên cứu phát triển ngành, lĩnh vực hạ tầng thời điểm cho thấy, chưa có nghiên cứu tổng thể chung cho toàn hệ thống kết cấu hạ tầng Các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực hạ tầng quản lý ngành thực phạm vi nước sở quy hoạch để quy hoạch phát triển ngành lĩnh vực hạ tầng (riêng rẽ) xử lý cho vùng, lãnh thổ (54)các biện pháp can thiệp định đến nội dung quy hoạch phát triển vùng nói chung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng nói riêng Một số vấn đề cần làm rõ Theo logic trình bày phần trên, điều kiện ổn định tổ chức hệ thống trị - xã hội nước ta vai trò của Nhà nước với can thiệp trực tiếp tương đối mạnh, quan niệm quy hoạch vùng theo dự thảo Luật Quy hoạch, nội dung quy hoạch tổng thể cấp vùng bao gồm “xác định phương án phát triển ngành kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kết cấu hạ tầng xã hội vùng lãnh thổ” Về nguyên tắc, nội dung quy hoạch kết cấu hạ tầng quy hoạch vùng tương tự nội dung quy hoạch ngành, lĩnh vực phạm vi toàn quốc Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, kết cấu hạ tầng, kết cấu hạ tầng kỹ thuật (hạ tầng kinh tế), có đặc điểm cần đặc biệt quan tâm nghiên cứu Cụ thể là: (i) Tính hệ thống cao Kết cấu hạ tầng mang tính hệ thống chẳng nội phân ngành, mà lĩnh vực (ngành) kết cấu hạ tầng Ngành điện ví dụ tính hệ thống cao phân ngành kết cấu hạ tầng Hạ tầng giao thông ví dụ khác Để đảm bảo hiệu phát triển khai thác dịch vụ vận tải, kết cấu hạ tầng giao thông phải đầu tư phát triển đảm bảo tính hệ thống nhằm phát triển vận tải đa phương thức, logistics, nâng cao hiệu vận tải… Xét khía cạnh khai thác lãnh thổ, đầu tư đảm bảo tính đồng loại hình kết cấu hạ tầng (giữa phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng cấp điện hạ tầng cấp nước…) tạo điều kiện nâng cao hiệu khai thác lãnh thổ (nâng cao “sức chứa” lãnh thổ phát triển kinh tế - xã hội) (55)triển (nói cách khác hoạt động kinh tế - xã hội nghèo), việc đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt giao thông… mở đường cho hoạt động kinh tế - xã hội phát triển Tính chất đặc biệt quan trọng, địi hỏi phải có tầm nhìn dài hạn Tuy nhiên, tầm nhìn phát triển kết cấu hạ tầng vốn phụ thuộc vào ý đồ khai thác phát triển kinh tế - xã hội theo lãnh thổ Vấn đề đặt phát triển kết cấu hạ tầng trước (vượt trước) nào? (iii) Tính đại Các cơng trình kết cấu hạ tầng thường tồn có ảnh hưởng lâu dài đến phát triển kinh tế - xã hội Việc xác định rõ xu phát triển (tiến khoa học công nghệ), xác định rõ yếu tố tảng kỹ thuật công nghệ, để đảm bảo cơng trình kết cấu hạ tầng khơng bị lạc hậu dễ dàng đại hoá quan trọng, đảm bảo hiệu lâu dài cơng trình kết cấu hạ tầng tiết kiệm với đầu tư… Vì thế, dự thảo Luật Quy hoạch cần làm rõ bổ sung số nội dung sau đây: Thứ nhất, kết cấu hạ tầng lĩnh vực đa ngành, để nâng cao hiệu quả cần phải có quy hoạch chung kết cấu hạ tầng (cả hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội) Nói cách khác, quy hoạch chung phát triển kết cấu hạ tầng đảm bảo (phần nào) tính đồng hiệu phát triển kết cấu hạ tầng, từ đảm bảo hiệu phát triển kinh tế - xã hội nói chung (56)Thứ ba, phát triển kết cấu hạ tầng vùng lãnh thổ, nội dung quan trọng cần thể vấn đề liên vùng (liên lãnh thổ) Nói cách khác, định hướng phát triển kết cấu hạ tầng phải đảm bảo tạo kết nối (connectivity) vùng (tiểu vùng), khu vực dân cư (nhất đô thị), tạo điều kiện tiếp cận (accessibility) tới hội phát triển nói chung Thứ tư, phát triển kết cấu hạ tầng đòi hỏi nguồn đầu tư lớn Nội dung quy hoạch kết cấu hạ tầng cần phải thể phương hướng huy động sử dụng nguồn vốn thực sở cân đối vĩ mô Trong đó, có định hướng đầu tư trọng tâm, trọng điểm với ưu tiên định nhằm đảm bảo hiệu chung điều kiện nguồn lực đầu tư hạn chế./ ********************** ********************** 9 Cần tăng cường vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn: Ngô Việt Hương: 17/09/2013 Trường Đại học Hồng Đức Khu vực nơng nghiệp, nơng thơn có khoảng 70% dân số sinh sống khoảng 60% lao động nước, đóng góp 20% GDP Nơng nghiệp, nơng thơn xưa - khẳng định vai trị quan trọng kinh tế quốc dân, kinh tế rơi vào khủng hoảng, cân đối vĩ mô Như người xưa tổng kết "phi nông, bất ổn"! Tuy nhiên, vốn đầu tư vào nông nghiệp, nông thơn cịn thiếu, đáp ứng 1/2 nhu cầu Thực trạng đầu tư nông nghiệp, nông thôn (57)thơn sách hỗ trợ đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, hay Quyết định 315/QĐ-TTg (về bảo hiểm nông nghiệp), Quyết định 1956/QĐ-TTg (về đào tạo nghề nông thôn) Trước có Nghị 26, tổng vốn đầu tư bố trí cho nơng nghiệp, nơng thơn bình qn năm 2006 - 2008 146.575 tỷ đồng (bình quân năm 48.858 tỷ đồng), 45,2% tổng vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước trái phiếu Chính phủ Sau Nghị 26 đời, mức đầu tư cho lĩnh vực tăng lên rõ rệt: Năm 2009, tổng vốn đầu tư cho khu vực 90.006 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2008; Năm 2010 94.754 tỷ đồng, tăng 5,3% so với năm 2009; Năm 2011 100.615 tỷ đồng, tăng 6,7% so với năm 2010 Tính chung năm (2009-2011), tổng vốn đầu tư cơng bố trí cho khu vực 285.465 tỷ đồng, 52% tổng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước trái phiếu Chính phủ, gấp 1,95 lần so với trước có Nghị 26 Như vậy, giai đoạn 2006-2011, nguồn vốn đầu tư công cho nông nghiệp, nông thôn 432.000 tỷ đồng, 49,67% tổng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước trái phiếu Chính phủ Trong đó, đầu tư cho phát triển sản xuất nơng nghiệp 153.548 tỷ đồng, 35,48% tổng vốn đầu tư; đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo nơng thôn 279.240 tỷ đồng, 64,52% tổng vốn đầu tư (58)tỷ đồng, miễn thu thủy lợi phí khoảng 4.000 tỷ đồng (Vương Đình Huệ, 2013) Cùng với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, nguồn vốn ODA cho lĩnh vực ngày mở rộng tăng cường Trong giai đoạn 2006-2011, tổng giá trị vốn ODA ký kết lên đến 26,897 tỷ USD, với 94% nguồn vốn vay ưu đãi, vốn đầu tư dành cho nông nghiệp, thủy lợi, lâm nghiệp thủy sản kết hợp phát triển nơng nghiệp, nơng thơn, xóa đói, giảm nghèo 3,833 tỷ USD Dư nợ cho vay theo chế thương mại lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng trưởng qua năm với tốc độ bình quân gần 24%/năm (Vương Đình Huệ, 2013) Mặc dù Nhà nước trọng đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, thực tế đáp ứng 55% - 60% yêu cầu, chưa phát huy hết tiềm nông nghiệp, nơng thơn Cùng với đó, tình trạng đầu tư dàn trải, hiệu sử dụng vốn chưa cao, số nơi xảy sai phạm quản lý đầu tư khiến vốn đầu tư lại bị lãng phí Nguồn lực đầu tư chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước, việc huy động nguồn lực đầu tư tồn xã hội cịn hạn chế Cụ thể, đầu tư tư nhân nước vào nông nghiệp, nông thôn chủ yếu dựa vào nguồn vốn hộ gia đình Theo kết Tổng điều tra nơng nghiệp, nơng thơn năm 2011, bình qn hộ nơng thơn có 17 triệu đồng tích lũy, cịn hộ nơng nghiệp có 12,5 triệu đồng tích luỹ, tương đương khoảng 600-800USD/hộ/năm Tích lũy thấp, nên nơng dân khó đầu tư máy móc thiết bị, cải thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao hiệu chất lượng sản phẩm Nguồn FDI đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thấp Theo báo cáo Cục Đầu tư nước ngồi, vốn FDI đầu tư vào nơng, lâm, thủy sản năm 2012 chiếm 0,6% tổng vốn đầu tư có xu hướng giảm (59)Vốn đáp ứng nửa nhu cầu, nên để lại cho nơng nghiệp nhiều khó khăn Cụ thể: Một là, thiếu vốn đầu tư, nên sở vật chất – kỹ thuật phục vụ sản xuất nơng nghiệp cịn lạc hậu Nền nông nghiệp đại phải nông nghiệp phát triển dựa sở: thủy lợi hóa, giới hóa, điện khí hóa, hóa học hóa, tự động hóa sinh học hóa Thế nhưng, sản xuất nơng nghiệp nước ta dựa lao động thủ công, lao động bắp người nơng dân Tự động hóa chưa ứng dụng Cơ sở vật chất–kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp lạc hậu dẫn đến suất lao động khu vực thấp Tốc độ tăng suất lao động giảm từ 5,7%/năm giai đoạn 1991-1995 xuống 4,51%/năm giai đoạn 1996-2000; 4,48%/năm giai đoạn 2001-2005 xuống 3,51%/năm giai đoạn 2006-2010 Khi suất lao động thấp tăng chậm chứng tỏ giá trị thặng dư tạo thấp, ảnh hưởng tới tích lũy tái đầu tư để tái sản xuất mở rộng nâng cao mức sống người dân Hai là, hạn chế việc thiếu vốn đầu tư nên việc mở rộng ngành, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn diễn chậm chạp Việt Nam có 3.260 km bờ biển với vùng đặc quyền kinh tế khoảng triệu km2, song thủy sản chưa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đất nước Khai thác hải sản người dân chủ yếu ven bờ, đánh bắt hải sản xa chưa phát triển, tàu cá cơng suất nhỏ Bên cạnh đó, có 14,5 triệu đất lâm nghiệp, diện tích chiếm tới 43,8% tổng diện tích tự nhiên nước, khoảng 20 năm qua, giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp tạo chưa đạt tới 7% tổng giá trị toàn ngành nông nghiệp (60)nông nghiệp chưa đào tạo chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ Sản xuất nông nghiệp đất nước dựa tảng kinh tế hộ nông dân chính; người nơng dân thực cơng việc sản xuất chủ yếu dựa kinh nghiệm "cha truyền, nối" từ hệ sang hệ khác Bốn là, thiếu vốn để phát triển, nông dân nước ta tầng lớp nghèo xã hội Năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo chung nước 14,2%, khu vực thành thị có tỷ lệ 6,9%, cịn khu vực nơng thơn tới 17,4% Đa số nơng dân nước ta chưa có nguồn tài tích lũy dồi để tự đầu tư phát triển hoạt động sản xuất - kinh doanh, cải thiện đời sống Năm là, chất lượng sản phẩm nông nghiệp chưa đạt yêu cầu sức cạnh trạnh thấp trường quốc tế Việc xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản, gạo, thủy sản, cà phê chưa trọng Những thương hiệu sản phẩm tiếng cịn q khiến cho sản phẩm xuất không bán giá cao, chí cịn bị ép giá Việt Nam chủ yếu xuất nông sản thô, hàm lượng chế biến thấp Một số khuyến nghị Thứ nhất, tiếp tục hồn thiện hệ thống sách, pháp luật đầu tư công cho nông nghiệp, nông thôn Trước mắt, Bộ Tài cần sớm hồn thiện dự án Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) theo hướng tăng chi đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn; thực phân bổ ngân sách nhà nước bảo đảm hài hịa lợi ích địa phương có điều kiện phát triển công nghiệp với địa phương nông (61)cường việc công khai q trình phân bổ vốn ngân sách nhà nước thơng qua quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư Thứ ba, tăng vốn đầu tư trực tiếp phát triển nông nghiệp theo hướng ưu tiên nâng cao lực, hệ thống sở nghiên cứu khoa học, công nghệ, nhằm tạo đột phá suất, chất lượng hiệu kinh tế Chủ trương đầu tư cần quan tâm giới hóa, bảo quản, chế biến sau thu hoạch, giảm thất thoát gia tăng giá trị sản phẩm Thứ tư, đẩy mạnh phát triển mạng lưới tín dụng nơng thơn, tiếp tục dành nguồn vốn tín dụng ưu đãi đầu tư cho nơng nghiệp, khuyến khích ngân hàng, tổ chức tín dụng cho vay vốn với chế ưu đãi nơng nghiệp, nơng thơn Tìm cách đưa tín dụng trực tiếp đến tay nơng dân thơng qua hình thức cho vay qua tổ nhóm, lựa chọn ưu tiên với mặt hàng có tiềm thị trường mà nơng dân cần vốn đầu tư (62)phổ biến mơ hình xã hội hóa đầu tư, mơ hình quản lý cơng trình hạ tầng có hiệu quả, bền vững cho vùng nông thôn Thứ sáu, tiếp tục hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương để triển khai mạnh mẽ, sâu rộng chủ trương thí điểm bảo hiểm nông nghiệp nhằm hỗ trợ cho người sản xuất nông nghiệp chủ động khắc phục bù đắp thiệt hại tài hậu thiên tai, dịch bệnh gây ra, góp phần bảo đảm ổn định an sinh xã hội nông thôn, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển Lĩnh vực nơng nghiệp có nhiều rủi ro, nên bảo hiểm nông nghiệp sở để tổ chức tín dụng mạnh dạn việc đưa tín dụng vào khu vực Thứ bảy, tăng cường quản lý, tránh đầu tư dàn trải, thất thoát, lãng phí Nguồn lực hạn chế, nên đồng vốn ngân sách cần sử dụng cho hiệu Phải tăng trách nhiệm xử lý nghiêm người quản lý, hành vi đầu tư khơng hiệu quả, làm thất vốn./ Tài liệu tham khảo: 1 Ban chấp hành Trung ương (2008) Nghị số 26-NQ/TW, ngày 5/8/2008 nông nghiệp, nơng dân, nơng thơn 2 Vương Đình Huệ (2013) Nâng cao hiệu đầu tư công cho nơng nghiệp, nơng dân nơng thơn, Tạp chí Cộng sản điện tử, truy cập từ http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/nong-nghiep- nong-thon/2013/21330/Nang-cao-hieu-qua-dau-tu-cong-cho-nong-nghiep-nong-dan.aspx 3 Nguyễn Đỗ Anh Tuấn (2012) Thực trạng, giải pháp định hướng đầu tư cho "tam nơng", Tạp chí Tài điện tử, truy cập từ http://www.tapchitaichinh.vn/Nghien-cuu-dieu-tra/Thuc-trang-giai-phap-va-dinh-huong-dau-tu-cho-tam-nong/14038.tctc
- Xem thêm -

Xem thêm: TIM HIsz+eU Vsz+C QH sz+&fnof Visz+ct Nam. 9.2013, TIM HIsz+eU Vsz+C QH sz+&fnof Visz+ct Nam. 9.2013

Hình ảnh liên quan

Bảng 1: Các bước lập Quy hoạch phát triển tổng thể Công  - TIM HIsz+eU Vsz+C QH sz+&fnof  Visz+ct Nam. 9.2013

Bảng 1.

Các bước lập Quy hoạch phát triển tổng thể Công Xem tại trang 32 của tài liệu.
Hình thức đầu tư:  - TIM HIsz+eU Vsz+C QH sz+&fnof  Visz+ct Nam. 9.2013

Hình th.

ức đầu tư: Xem tại trang 34 của tài liệu.