0

Công nghệ gen | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

27 14 0
  • Công nghệ gen | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:05

-Công ngh gen.[r] (1)SINH H C 9 Bài 32 (2)Ki m tra cũ Câu 1: Cơng ngh t bào ? G m nh ng công ệ ế đo n ch y u ? ủ ế (3)(4)BÀI 32: CÔNG NGH GEN I/ Khái ni m kĩ thu t gen công ngh gen. II/ ng d ng công ngh gen II/ ng d ng công ngh gen III/ Khái ni m công ngh sinh h c (5)BÀI 32:CÔNG NGH GEN I/ Khái ni m kĩ thu t gen công ngh gen. Hãy đ c SGK quan sát s đ tr l i câu h i ơ ả ờ sau: Câu 1: Kĩ thu t gen gì? M c đích c a kĩ thu t gen? Câu 2: Kĩ thu t gen g m nh ng khâu nào? (6)1-Đo n ADN tách t TB choạ 2- Pt ADN làm th truy nể ề 3- ADN tái t h pổ ợ 4- ADN tái t h p ổ ợ trong TB vi khu nẩ 5- ADN d ng vòng c a ủ VK (7)Tách ADN NST c a “t bào cho”ủ ế Enzim c tắ Enzim c tắ Đo n ADN b c t raạ ị ắ G n đo n b c t vào plasmid nh enzim n iắ ị ắ ADN tái t ổ h pợ (8)Câu 1: Kĩ thu t gen gì? M c đích c a kĩ thu t gen? Câu 2: Kĩ thu t gen g m nh ng khâu nào? Câu 3: Cơng ngh gen gì? Kĩ thu t gen : thao tác tác đ ng lên ADN đ chuy n m t ậ đo n ADN mang ho c c m gen t t bào c a loài cho sang t ạ ừ ế ế bào c a loài nh n nh th truy nủ ờ ể - M c đích c a k thu t gen t o đụ ược phân t ADN lai, ử t t ng h p nh ng phân t protein t o nh ng s n ừ ph m bi n đ i gen (v t nuôi, tr ng, vi sinh v t…)ẩ ế 1/Kĩ thu t genậ : (9)2/Các khâu c a kĩ thu t gen:ủ +T o ADN tái t h p nh enzim ạ ổ ợ +Tách ADN NST c a TB cho tách ADN làm th truy n t vi ủ khu n,vi rútẩ + Chuy n ADN tái t h p vào t bào nh nể ổ ợ ế Công ngh gen ngành kĩ thu t v quy trình ng d ng kĩ thu t ệ ậ ề gen (10)BÀI 32:CÔNG NGH GEN I/ Khái ni m kĩ thu t gen công ngh gen. - K thu t gen: Là thao tác tác đ ng lên ADN đ chuy n m t đo n ỹ ậ ộ ể ể ộ ADN mang m t ho c m t c m gen t t bào c a loài cho sang t bào ộ ặ ộ ụ ế ủ ế c a loài nh n nh th truy n.ủ ậ ể ề - Các khâu c a k thu t gen (SGK).ủ ỹ ậ - Công ngh gen: Là ngành k thu t v quy trình ng d ng k thu t ệ ỹ ậ ề ứ ụ ỹ ậ gen II/ ng d ng công ngh gen (11) ►M c đích t o ch ng vi sinh v t m i gì ? nêu ví d c th ?ụ ụ ể →Các ch ng sinh v t m i có kh s n xu t nhi u lo i s n ph m sinh h c c n thi t (axit amin, ạ ả ế prôtêin, enzim…) v i s lớ ố ượng l n giá thành r VD:Dùng E coli n m men c y gen mã hóa s n xu t kháng sinh hoocmôn. (12)BÀI 32:CÔNG NGH GEN I/ Khái ni m kĩ thu t gen công ngh gen. - K thu t gen: Là thao tác tác đ ng lên ADN đ chuy n m t đo n ỹ ậ ộ ể ể ộ ADN mang m t ho c m t c m gen t t bào c a loài cho sang t bào ộ ặ ộ ụ ế ủ ế c a loài nh n nh th truy n.ủ ậ ể ề - Các khâu c a k thu t gen (SGK).ủ ỹ ậ - Công ngh gen: Là ngành k thu t v quy trình ng d ng k thu t ệ ỹ ậ ề ứ ụ ỹ ậ gen II/ ng d ng công ngh gen (13)►Công vi c t o gi ng tr ng bi n đ i gen ệ ạ ế gì ?cho ví d ? →T o gi ng tr ng bi n đ i gen lĩnh v c ng ế ự ứ d ng chuy n gen quý vào tr ng VD:Cây lúa được chuy n gen quy đ nh t ng h p ß-Caroten(ti n vitaminA) (14)M t s thành t u bi n n p gen Th c v tộ ố ế Gi ng lúa đố ược chuy n gen t ng ể h p ợ β-carotene (gi ng lúa vàng) Sau ố q trình tiêu hố, β-carotene chuy n hoá thành vitamin A ể Kho ng 120 tri u tr em th ả ế gi i b r i lo n thi u vitamin ị ế A Gi ng lúa vàng mang l i “ni m hy ố v ng” vi c b o v kho ng ọ đ n tri u b nh nhân b r i ế lo n thi u vitamin A ạ ế G o ạ bình thư nờ g (15)Cây Cây đđu u đđ ( (Carica papayaCarica papaya L.) L.) đđưưc chuy n gen c chuy n gen kháng b nh virút (trái) kháng b nh virút (trái) đđi ch ng (ph i)i ch ng (ph i) Có kh nả ăng khang virút CMV Đư c ợ đánh giá góp ph n vào vi c ph c h i n n công nghi p s n xu t ồ ề ệ ả ấ đu đ ủ ở Hawaii. (16)Cây chuy n gen kháng sâu Bt -> Mang gen kháng sâu Btể Góp ph n h n ch s d ng thu c tr sâuầ ế ụ Bông chuy n gen Bt kháng sâu b nh (ph i) không ể chuy n gen m n c m v i sâu b nh (trái)ể (17)*Cây cà chua chuy n genể - Gen kéo dài th i gian chínờ + Làm ch m q trình chín ậ nhũn qu ả + Tăng cư ng ch t lờ ư ng ợ qu kéo dài th i gian ả b o qu n sau thu ho chả - Gen kháng b nh virútệ + Kháng v i virút CMVớ + Góp ph n gi m lầ ư ng ợ thu c tr sâu s d ng ố trong trình tr ng tr tồ Cây cà chua chuy n gen kháng virút ể (bên trái) không đư c ợ chuy n gen kháng m n c m v i virút ể CMV - Cucumber mosaic Virus - tr ng tr t ồ đ ng ru ng ồ (bên ph i)ả (18) Cây đ u tậ ương chuy n genể - Kháng sâu (Bt) + Kháng sâu b nh (insect ệ resistance) + Góp ph n làm gi m lầ ư ng ợ thu c tr sâu c n s d ng ố ử ụ (b o v môi trả ư ng gi m ờ chi phí s n xu t)ả - Thay đ i thành ph n axít béoổ + Làm thay đ i thành ph n ổ giá tr dinh dị ư ngỡ (19)BÀI 32:CÔNG NGH GEN I/ Khái ni m kĩ thu t gen công ngh gen. - K thu t gen: Là thao tác tác đ ng lên ADN đ chuy n m t đo n ỹ ậ ộ ể ể ộ ADN mang m t ho c m t c m gen t t bào c a loài cho sang t bào ộ ặ ộ ụ ế ủ ế c a loài nh n nh th truy n.ủ ậ ể ề - Các khâu c a k thu t gen (SGK).ủ ỹ ậ - Công ngh gen: Là ngành k thu t v quy trình ng d ng k thu t ệ ỹ ậ ề ứ ụ ỹ ậ gen II/ ng d ng công ngh gen (20)► ng d ng công ngh gen đ t o đ ng v t ể ạ bi n đ i gen thu đế ược k t qu nh th ế ư ế nào ? →Trên th gi i : chuy n gen sinh trế ớ ưởng bò vào l n giúp hi u qu tiêu th th c ăn cao h n. ụ ứ ơ → Vi t Nam : chuy n gen t ng h p hoocmôn sinh trưởng ng ười vào cá tr ch. (21)(22)BÀI 32:CÔNG NGH GEN I/ Khái ni m kĩ thu t gen công ngh gen. II/ ng d ng công ngh gen 1/ T o ch ng vi sinh v t m i ớ (SGK) 2/ T o gi ng tr ng bi n đ i gen ế (SGK) 3/ T o đ ng v t bi n đ i gen ế ( SGK) (23)Th o lu n l p tr l i câu h i sau:ả ậ ớ ả ờ Câu1:công ngh sinh h c ? g m nh ng lĩnh v c ?ệ ọ ữ ự Câu 2:T i công ngh sinh h c hạ ệ ọ ướng u tiên đ u t phát ầ tri n th gi i Vi t Nam?ể ế ệ →Công ngh sinh h c: ệ ọ ngành s d ng t bào s ng trình sinh h c ử ụ ế đ t o s n ph m sinh h c c n thi t cho ngể ạ ọ ầ ế ười. →Công ngh sinh h c bao g m lĩnh v c:ệ -Công ngh lên men. -Công ngh t bào ệ ế -Công ngh chuy n nhân chuy n phôi. -Cơng ngh sinh h c x lí môi tr ườ ng -Công ngh gen. -Công ngh sinh h c - y d ược. →Công ngh sinh h c hệ ướng u tiên đ u t phát tri n th gi i ư ư ế ớ Vi t Nam ngành cơng ngh có hi u qu kinh t xã h i cao ế (24)BÀI 32:CÔNG NGH GEN I/ Khái ni m kĩ thu t gen công ngh gen. II/ ng d ng công ngh gen 1/ T o ch ng vi sinh v t m i ớ (SGK) 2/ T o gi ng tr ng bi n đ i gen ế (SGK) 3/ T o đ ng v t bi n đ i gen ế ( SGK) III/Khái ni m công ngh sinh h c Công ngh sinh h c ngành s d ng t bào s ng ệ ử ụ ế trình sinh h c đ t o s n ph m sinh h c c n thi t cho ọ ể ạ ế người. (25)Công ngh ệ gen K thu t gen: Là thao tác ỹ tác đ ng lên ADN đ chuy n m t ộ đo n ADN mang m t ho c m t c m ạ ộ ụ gen t t bào c a l i cho sang t bào ế ủ ồ ế c a l i nh n nh th truy n.ủ ồ ờ ể K thu t gen g m khâuỹ Cơng ngh gen: Là ngành k ệ thu t v quy trình ng d ng k ậ ề thu t gen.ậ Khái ni m ệ KTG CNG Khái ni m ệ công ngh sinh ệ h cọ 1/ T o ch ng vi sinh v t m i 2/ T o gi ng tr ng bi n đ i genạ ế 3/ T o đ ng v t bi n đ i genạ ế ng d ng công ngh ệ gen Công ngh sinh h c hệ ướng u tiên ư đ u t phát tri n th gi i ầ ư ế ớ Vi t Nam ngành cơng ngh (26)CÁC CÂU H I Câu 1: Kĩ thu t gen ? G m nh ng khâu c b n ?công ậ ơ ả ngh gen ?ệ Câu 2: Trong s n xu t đ i s ng, công ngh gen đả ờ ố ượ ức ng d ng nh ng lĩnh v c ch y u ?ụ ủ ế (27)• - H c bài, v s đ hình 32 SGK/92ọ ẽ ồ • - Đ c ph n “em có bi t”ọ ế • - Chu n b “ẩ GÂY Đ T BI N NHÂN T O TRONG CH N GI NG”
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghệ gen | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện, Công nghệ gen | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

• Hc bài, sđ hình 32 SGK/92 ồ - Công nghệ gen | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

c.

bài, sđ hình 32 SGK/92 ồ Xem tại trang 27 của tài liệu.