0

Ưu thế lai | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

23 21 0
  • Ưu thế lai | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:03

Lai cùng dòng.. Lai khác th.[r] (1)Bài 35: U TH LAIƯ (2)Chương VI: ng D ng Di Truy n H c (3)Trong ch n gi ng ng ười ta dùng hai phương pháp t th ph n b t ự ụ bu c giao ph i g n nh m m c ố ầ đích gì? Ki m tra cũ: +Có tác d ng c ng c trì m t s tính tr ng mong ụ ủ ố ộ ố mu n, t o dòng thu n ch ng chu n b cho lai khác ố ầ ủ ẩ ị dòng t o u th laiạ ế +Thu n l i cho vi c đánh giá ki u gen t ng dòng, phát ậ ợ ệ ể hi n gen x u đ lo i b kh i qu n th ệ ấ ể ỏ ỏ ầ ể (4) Hs so sánh b p ngơ dịng t th ph n v i ự ự cây b p ngô c th lai F ở ể 1 hình. Hi n tệ ượng u th lai ngôư ế a c) Cây b p ngơ dịng t th ph n; b) Cây b p c a c ắ ự ụ ơ th lai Fể 1 I/ Tìm hi u hi n t ệ ượng u th lai:ư ế (5)I/ Tìm hi u hi n t ệ ượng u th lai:ư ế I/ Tìm hi u hi n t ệ ượng u th lai:ư ế Chú ý: Chi u cao thân cây,chi u dài b p, s lắ ố ượng h tạ Hi n tệ ượng u th lai ngôư ế (6)I/ Tìm hi u hi n t ệ ượng u th lai:ư ế I/ Tìm hi u hi n t ệ ượng u th lai:ư ế u th lai gì? Cho ví d v Ư ế ề ư u th lai đ ng v t th c v tế ở ộ ự ậ * u th lai hi n tƯ ế ệ ượng c th lai F1 kho h n, ơ ể ẻ ơ sinh trưởng nhanh phát tri n m nh, ch ng ch u t t, ị ố các tính tr ng hình thái su t cao h n trung ơ bình gi a hai b m ho c v ố ẹ ặ ượt tr i h n c hai ộ ơ d ng b m ố ẹ * Vd: Cây B p lai, g à, v t, l n, bò…ị ợ Qua quan sát hình nghiên c u SGK, HS tr l i ứ ả Qua quan sát hình nghiên c u SGK, HS tr l i ứ ả câu h i sau:ỏ (7)II/ Nguyên nhân c a hi n t ệ ượng u th laiư ế II/ Nguyên nhân c a hi n t ệ ượng u th laiư ế .. Vì h u h t c p gen tr ng thái d h p ầ ế ặ ở ạ ị ợ → ch có gen tr i có l i m i đỉ ộ ợ ớ ược bi u hi n ể ệ c th lai F1. ở ể T i lai dòng thu n, u th lai bi u hi n rõ nh t? ư ế Ví dụ: M t dòng mang gen tr i lai v i m t dòng ộ ộ ớ ộ mang m t gen tr i s cho lai Fộ ộ ẽ 1 mang gen tr i có l i.ộ ợ (8)II/ II/ Nguyên nhân c a hi n tNguyên nhân c a hi n tủủ ệ ượệ ượng u th laing u th laiưư ếế Vì đ i sau có hi n tở ệ ượng phân li t o ki u gen ể đ ng h p v gen l n có h i, v y s c p gen d ợ ề ặ ậ ố ặ ị h p gi m.ợ ả T i u th lai bi u hi n rõ ư ế nh t th h F1, sau gi m d n ấ ế ệ qua th h ?ế ệ Mu n trì u th lai ph i dùng bi n pháp nhân gi ng ố ế ả ệ ố vơ tính b ng giâm, chi t, ghép, nuôi c y mô…ằ ế ấ (9)II/ II/ Nguyên nhân c a hi n tNguyên nhân c a hi n t ệ ượệ ượng u th laing u th laiưư ếế .. - S t p trung gen tr i có l i c th lai Fự ậ ợ ể 1 là m t nguyên nhân c a hi n t ệ ượng u th laiư ế - u th lai bi u hi n rõ nh t F1 sau gi m Ư ế ấ ở d n qua th h ế ệ - C s c a hi n tơ ủ ệ ượng u th lai: (SGK)ư ế - Mu n trì u th lai ph i dùng bi n pháp ư ế nhân gi ng vơ tính b ng giâm, chi t, ghép, ế nuôi c y mô… * Ti u k t: ế (10)III/ III/ Các phCác phươương pháp t o u th laing pháp t o u th laiạ ưạ ư ếế 1/ Phương pháp t o u th lai tr ngạ ư ế + Lai khác dòng: T o hai dòng thu n ch ng (b ng cách ầ ủ ằ cho t th ph n) r i cho giao ph n v i nhau.ự ụ ấ ấ +Lai khác th : Đ k t h p gi a t o u th lai t o ứ ể ế ợ ữ ế gi ng m i.ố Con người ti n hành t o u th lai ế ạ ư ế tr ng b ng ph ương pháp nào? Trong hai phương pháp trên, phương pháp được s d ng ph bi n h n?ử ụ ổ ế ơ (11)* Lai kinh tế: Là phép lai gi a c p v t nuôi b m ữ ặ ậ ố ẹ thu c hai dòng thu n khác r i dùng c th lai Fộ ầ ể 1 làm s n ph m, không dùng làm gi ng.ả ẩ ố 2/ Phương pháp t o u th lai v t nuôiạ ư ế ở ậ Người ta ti n hành t o u th lai v t ế ạ ư ế ở ậ nuôi b ng ph ương pháp nào? Cho ví d (12) * Vì th h sau gen l n gây h i tr ng ế ệ ặ ạ ạ thái đ ng h p s đồ ợ ẽ ược bi u hi n tính ể ệ tr ng.ạ T i ng ười ta không dùng con lai kinh t đ nhân ế ể gi ng? (13)* Ti u k t ế * Ti u k t ế : HS n vào b ng sau:: HS n vào b ng sau: Các phương pháp t o u th laiạ ư ế Phương pháp t o u th lai ư ế cây tr ngồ Phương pháp t o u th lai v t nuôiậ ạ ư ế * Lai kinh tế: Là phép lai gi a ữ c p v t nuôi b m thu c ặ ố ẹ hai dòng thu n khác ầ r i dùng c th lai Fồ ơ ể 1 làm s n ph m, khơng dùng ả làm gi ng.ố + Lai khác dòng: T o hai dòng ạ thu n ch ng (b ng cách ầ cho t th ph n) r i cho ự ụ giao ph n v i nhau.ấ +Lai khác thứ: Đ k t h p ể ế ợ gi a t o u th lai t o ữ ư ế gi ng m i.ố * Ví d : l n, Con Móng Cái lai v i đ c ụ Ở ợ ựỈ thu c gi ng Đ i B ch ộ L n m i đ n ng 0,8 ợ ớ ẻ ặ kg, tăng tr ng nhanh, t l ọ ỉ ệ th t n c cao h n.ị ạ ơ (14)(15)(16)BỊ VÀNG THANH HỐ BỊ (17)(18)Câu 1 Câu 1: Phép lai t o u th lai l n nh t?: Phép lai t o u th lai l n nh t?ạạ ưư ếế ớớ ấấ Lai khác dòng. Lai dòng. Lai khác th ứ Lai khác loài. a b c d HS làm t p tr c nghi m sau: (19)Câu h i 2ỏ : Vì t Fừ 2 tr đi, u th lai ở ư ế gi m d n?ả ầ T l d h p tăngỉ ệ ị ợ Xu t hi n c đ ng h p l n d h p.ấ ệ ả ồ ợ ẫ ị ợ T l đ ng h p l n có h i tăng.ỉ ệ ồ ợ ặ ạ T l đ ng h p gi m, t l d h p tăng.ỉ ệ ồ ợ ả ỉ ệ ị ợ a b c (20)Câu 3: Phép lai dưới g i kinh t ?ọ ế Lai ngô Vi t Nam v i ngô Mêhicô.ệ ớ Lai lúa Vi t Nam v i lúa Trung Qu c.ệ ớ ố Lai l n v i l n Đ i B ch; ợ Ỉ ợ ạ ạ lai bị Thanh Hố v i bị Sindớ C a, b, c đ u đúng.ả ề a b c (21)Hướng d n v nhà : (22)(23)1 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Ưu thế lai | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện, Ưu thế lai | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

cây và bp ngô c th lai ể1 trong hình. - Ưu thế lai | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

c.

ây và bp ngô c th lai ể1 trong hình Xem tại trang 4 của tài liệu.
Qua quan sát hình trên và nghiên cu SGK, HS tr li ờ - Ưu thế lai | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

ua.

quan sát hình trên và nghiên cu SGK, HS tr li ờ Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan