0

Quần thể sinh vật | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

25 15 0
  • Quần thể sinh vật | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:02

[r] (1)(2)(3)I Th m t qu n th sinh v t?ế (4)T p h p nh ng cá th voi ậ ợ ữ ể Tập h p nh ng cá th ợ ữ ể cọ Phú Thọ T p h p nh ng cá th lúaậ ợ ữ ể T p h p nh ng cá th thôngậ ợ ữ ể (5)Ho t đ ng nhómạ ộ (6)T p h p nh ng cá th voi ậ ợ ữ ể Tập h p nh ng cá th ợ ữ ể cọ Phú Thọ T p h p nh ng cá th lúaậ ợ ữ ể T p h p nh ng cá th thôngậ ợ ữ ể (7) + Cùng m t loài.ộ + Cùng sinh s ng m t không gian nh t đ nh.ố ộ ấ ị + Vào m t th i m nh t đ nh.ộ ờ ể ấ ị + Có kh sinh s n t o th h m i.ả ả ạ ế ệ ớ D u hi u chung c a m t qu n th : Qu n th sinh v t gì? (8)Ví dụ Qu n th sinh ầ v tậể Không ph i QTSV 1.T p h p cá th r n h mang, cú ậ ợ ể ắ ổ mèo l n r ng m t r ng m a ợ ộ nhi t đ iệ 2.R ng thông nh a phân b t i vùng ự ố núi phía Đơng B c Vi t Namắ ệ 3.T p h p cá th cá chép, cá mè, cá rô ậ ợ ể phi s ng chung m t aoố ộ 4.Các cá th r n h mang s ng ể ắ ổ ố đ o cách xa nhauả 5.T p h p cá th chu t đ ng s ng ậ ợ ể ộ ố m t đ ng lúa ………ộ Đánh d u x vào ô tr ng b ng sau nh ng ví d v qu n ụ ề th sinh v t t p h p cá th không ph i qu n th sinh v t: x x x x (9)Chậu cá chép vàng Lồng gà bán ch ợ Có ph i qu n th sinh v t không? L u ý: V i loài sinh s n vơ tính hay trinh s n khơng có ư giao ph i Không ph i qu n th sinh v t đ hình thành m t qu n th sinh v t t nhiên, ngồi d u hi u qu n th ph i ả đư c hình thành qua m t th i gian l ch s lâu d ư i tác đ ng c a ch n l c t nhiên, qu n th ọ ọ ự ể t n t i, sinh ồ ạ (10)Các cá th qu n th có quan h v i v dinh ệ ớ dư ng, n ơi , ở đ c bi t quan h v sinh s n. ệ ề Các cá th qu n th có quan h v i v m t nào? ệ ớ ề ặ R ng sú ven đêừ Voi người Ru ng lúaộ T p h p trâu r ng ậ và ng a v nự Rùa bi n đànể Đàn s u đ u đế (11)T l gi i tính ? ỉ ệ ớ T l gi i tính có ý nghĩa ?ỉ ệ ớ Là t l gi a s lỉ ệ ữ ố ượng cá th đ c / cá th cáiể ự ể - Có ý nghĩa quan tr ng, cho th y ti m sinh s n c a qu n ọ ấ ề ả ủ ầ thể Trong chăn nuôi, u đề ượ ức ng d ng nh th nào?ụ ư ế -Tùy theo t ng loài mà u ch nh t l đ c/cái cho phù h pừ ề ỉ ỉ ệ ự ợ II.Nh ng đ c tr ng c b n c a qu n thữ ư ơ ả 1.T l gi i tínhỉ ệ ớ •T l gi i tính l a tu i trỉ ệ ớ ở ứ ưởng thành loài:ở - Người: 50 / 50 - V t, Ng ng: 60 / 40ị - Gà, Dê, Hươu, Nai: cá th g p – 10 l n cá th đ cể ể ự - Ong, M i: cá th đ c g p – 10 l n so v i cá th cáiố ể ự (12)2.Thành ph n nhóm tu iầ Yêu c u h c sinh nghiên c u Thông tin SGKầ ọ ứ B ng 47.2 Ý nghĩa sinh thái c a nhóm tu iả Các nhóm tu iổ Ý nghĩa sinh thái Nhóm tu i ổ trước sinh s nả Các cá th l n nhanh, v y nhóm có vai ể ớ trị ch y u làm ủ ế tăng trưởng kh i lố ượng kích thướ c a qu n thc Nhóm tu i ổ sinh s nả Kh sinh s n c a cá th quy t đ nh m c sinh s nứả ả c a qu n thủả ủầ ế ị Nhóm tu i sau ổ sinh s nả (13)Trong qu n th sinh v t có nh ng nhóm tu i nào? 2.Thành ph n nhóm tu iầ - Nhóm tu i trổ ước sinh s n - Nhóm tu i sinh s n (14)Nhóm tu i trổ ư c sinh ớ s nả Nhóm tu i sinh s nổ Nhóm tu i sau sinh s nổ (15)Nhóm tu i trổ ư c ớ sinh s nả Nhóm tu i sinh s nảổ Nhóm tu i sau sinh s nổả A D ng phát tri nạ B D ng n ạ ổ đ nhị C D ng gi m sútạ A B C Các d ng bi u ể đ hình tháp tu i Có m y d ng tháp tu i? (16) A D ng phát tri nạ B D ng n ạ ổ đ nhị C D ng gi m sútạ D ng tháp phát tri nạ ể : có đáy r ng, ch ng t t l ộ ỏ ỉ ệ sinh cao, c nh tháp xiên nhi u bi u hi n t l t vong ạ ệ ỉ ệ ử cao. D ng n ạ ổ đ nhị : có đáy r ng v a ph i, c nh tháp xiên ộ ít ho c ặ đ ng bi u hi n t l sinh không cao, ch bù ứ ỉ ệ đ p cho t l t vong.ắ ỉ ệ ử (17)- Bi t ế đư c tợ ương lai phát tri n c a qu n th ể - M c ụ đích: có k ho ch phát tri n qu n th h p lí ế ể ợ ho c b o t n.ặ ả ồ Nghiên c u thành ph n nhóm tu i cho ta bi t u ế Nghiên c u thành ph n nhóm tu i cho ta bi t u ế gì ? Nh m m c đích ? gì ? Nh m m c đích ? (18)3 M t đ qu n thậ ộ M t đ b ch đàn: 625 cây/ha đ iậ ộ M t đ sâu rau: con/mậ ộ 2 ru ng rauộ M t đ chim s : 10 con/ha đ ng lúaậ ộ (19) M t đ qu n th s lậ ộ ầ ể ố ượng hay kh i lố ượng sinh v t có m t đ n v di n tích hay th tích.ậ ộ ị ệ ể M t đ qu n th gì? ậ ộ ầ ể M t đ qu n th gì? ậ ộ ầ ể M t đ qu n th ph thu c vào nh ng y u t nào? ậ ộ ầ ể ụ ộ ữ ế ố M t đ qu n th ph thu c vào nh ng y u t nào? ậ ộ ầ ể ụ ộ ữ ế ố M t đ qu n th ph thu c vào: ậ ộ ầ ể ụ ộ - Chu kì s ng c a sinh v tố ủ ậ - Ngu n th c ăn c a qu n thồ ứ ủ ầ ể (20)Trong đ c tr ng c a qu n th đ c tr ng nàoặ ủ ầ ể ặ Trong đ c tr ng c a qu n th đ c tr ng nàoặ ủ ầ ể ặ c b n nh t? Vì ?ơ ả ấ là c b n nh t? Vì ?ơ ả ấ Trong s n xu t nơng nghi p c n có bi n pháp kĩ ả ấ ệ ầ ệ thu t đ ln gi m t đ thích h p ?ậ ể ữ ậ ộ ợ - Tr ng dày h p lí.ồ ợ - Lo i b cá th y u đàn.ạ ỏ ể ế - Cung c p th c ănấ ứ (21)III nh hẢ ưởng c a môi trủ ường t i qu n th sinh v tớ Th o lu n nhóm tr l i câu h i sau:ả ả ờ 2 S lố ng ch nhái tợ ế ăng cao vào mùa mưa hay mùa khô ? Khi th i ti t m áp ế ấ đ m khơng khí cao s ộ ẩ lư ng mu i nhi u hay ?ợ Chim cu gáy xu t hi n nhi u vào th i gian nấ ăm? 4 Hãy cho ví d v s bi n ụ ề ự ế đ ng s lộ ố ng cá th ợ trong qu n th ầ - T tháng đ n tháng 6, th i ti t nóng m nên ế ờ ế s lố ng mu i tăng. - Mùa mưa mùa sinh s n c a ch nên ủ ế s lố ng ch, nhái ế tăng cao. (22)S thay đ i c a môi trự ổ ủ ường nh hả ưởng nh th t i qu n ế th ?ể Đi u ki n s ng c a môi trề ường thay đ i s d n t i s thay ổ ẽ ẫ ự đ i s lổ ố ượng cá th c a qu n th ể ủ Khi s lố ượng cá th vể ượt kh c a môi trả ường thì gi a cá th hình thành m i quan h nào?ữ Khi s lố ượng cá th vể ượt kh c a mơi trả ường gi a ữ các cá th hình thành m i quan hể c nh tranhạ K t qu c a m i quan h c nh tranh gì?ế ả ủ ệ ạ (23)L L Ỉ Ỉ T T Ệ GG II N N Ớ Ớ C C ẠẠ Á Á T T H H TT TT P P RR II Ị Ị NN Đ Đ Đ Đ I I M M Ổ Ổ NN T T Ậ Ậ G G ẢẢ MM SS ÚÚ TT Ợ Ợ H H Q Q UU HH ỆỆ Q Q UU ẦẦ NN TT HH ỂỂ 6 6 5 5 4 4 7 7 1 2 2 3 3 TRÒ CH TRỊ CHƠƠI Ơ CHI Ơ CHỮỮ T CHÌA KHỐ G M Ừ T CHÌA KHỐ G M Ừ CH CÁIỮ CH CÁIỮ CÓ 12 CH CÁIỮ Đ c tr ng giúp ta ặ ư đánh giá ti m ề sinh s n c a qu n ả thể CÓ CH CÁIỮ Trong trường h p b t l i v ợ ấ ợ ề th c ăn, ch ứ sinh v t có m i quan h ố này CĨ CH CÁIỮ Đây d ng ạ tháp tu i mà s ổ lượng cá th ể trong qu n th ầ bi n đ i theo ế hướng tăng lên CÓ CH CÁIỮ Đây m t ộ d ng tháp tu i ạ mà s lố ượng cá th c a qu n ể ủ th thay đ iể CĨ CH CÁIỮ Đ c tr ng ặ ư cho bi t s ế ố lượng, kh i ố lượng cá th ể m t đ n v di n ộ ơ ị ệ tích hay th tíchể CĨ CH CÁIỮ Là m t d ng tháp ộ ạ tu i mà s lổ ố ượng cá th qu n ể th bi n đ i theo ể ế hướng gi m d n?ả CÓ 11 CH CÁIỮ Khi tr i giá rét ờ sinh v t loài ậ qu n t bên ầ ụ Chúng có m i quan ố h gì?ệ I I ÍÍ NN HH R R AA NN HH H H Ể Ể NN H H Ộ Ộ R R Ỗ Ỗ TT N N A A T T * Ô ch g m hàng * Ô ch g m hàng ữ ồữ ngang, m i hàng ngang ỗ ngang, m i hàng ngang ỗ n ch a m t ch ẩn ch a m t ch ứ ộ ữ ẩ ứ ộ ữ trong t chìa khố trong t chìa khố * T chìa khố ch ỉ * T chìa khố ch ỉ được m có nh t ấ được m có nh t ấ 4 t hàng ngang đừ ược 4 t hàng ngang đừ ược m (24)D N DÒẶ V nhà: - H c tr l i ph n ả ờ “Câu h i t p” SGK trang 142. (25)
- Xem thêm -

Xem thêm: Quần thể sinh vật | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện, Quần thể sinh vật | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Yêu cu hc sinh quan sát các hình nh sau: ả - Quần thể sinh vật | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

u.

cu hc sinh quan sát các hình nh sau: ả Xem tại trang 3 của tài liệu.
Không phi là q un th sinh vt vì ậđ hình thành mt qu ầ th  sinh v t trong t  nhiên, ngoài các d u hi u trên thì qu n ểậựấệầ th  ph i  ểảđược hình thành qua m t th i gian l ch s  lâu dộờịửướ i  tác đ ng c a ch n l c t  nhiên, qu n th   ộủọ ọ ựầểđó t n t i,  - Quần thể sinh vật | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

h.

ông phi là q un th sinh vt vì ậđ hình thành mt qu ầ th sinh v t trong t nhiên, ngoài các d u hi u trên thì qu n ểậựấệầ th ph i ểảđược hình thành qua m t th i gian l ch s lâu dộờịửướ i tác đ ng c a ch n l c t nhiên, qu n th ộủọ ọ ựầểđó t n t i, Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hãy cho b it các hình nh ếả ưới đây đâu làm t q un th sinh v t? ậ - Quần thể sinh vật | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

y.

cho b it các hình nh ếả ưới đây đâu làm t q un th sinh v t? ậ Xem tại trang 10 của tài liệu.
Các d ng bi ểđ hình tháp ồ - Quần thể sinh vật | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

c.

d ng bi ểđ hình tháp ồ Xem tại trang 15 của tài liệu.