0

Bài đọc 6-2. Tăng trưởng và chính sách ở các nước đang phát triển. Chương 8: Tăng trưởng và chính sách khu vực

20 11 0
  • Bài đọc 6-2. Tăng trưởng và chính sách ở các nước đang phát triển. Chương 8: Tăng trưởng và chính sách khu vực

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:28

Ứng với một mức chi phí tuyệt đối, nếu một đất nước vẫn không thể bán giá thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh nước ngoài (ví dụ như Hàn Quốc không thể bán giá thấp hơn Nhật Bản tron[r] (1)Chương T Tăănngg ttrưnngg vvàà cchhíínnhh ssáácchh kkhhuu vvcc Các sách tăng trưởng chiến lược khu vực nhằm hỗ trợ chuyển đổi cấu dài hạn trọng tâm chương Lý thuyết tăng trưởng kinh tế phát triển chủ đề Lý thuyết đóng vai trị tảng cho việc phân tích khung sách cơng nghiệp, nơng nghiệp tương tác ngành với ngoại thương Động học tăng trưởng Mơ hình Kaldor (1978, chương 4) giới thiệu chương khn mẫu để phân tích tăng trưởng khu vực „hiện đại‟ kinh tế Sau đó, chuyển sang dạng mở rộng „nền kinh tế nhị nguyên‟ đơn giản hoá nghiên cứu Rada (2007).1 Mơ hình sử dụng để minh họa ý nghĩa gói tự hố bên ngồi theo đồng thuận Washington Phần phác thảo tốn học hỗ trợ trình bày phụ lục 8.1 Giả định mô hình tình trạng khiếm dụng lao động đáng kể Sự thay đổi mức độ khiếm dụng lao động với mối liên kết động năng suất lao động sản lượng, thiết lập hàm tiến cơng nghệ Kaldor-Verdoorn, đóng vai trò quan trọng động học tăng trưởng Cơ chế Kaldor-Verdoorn liên hệ tăng trưởng suất chung với mở rộng sản lượng trọng tâm mô hình, chế nắm bắt thay đổi công nghệ thể qua thiết bị sinh lợi tăng dần theo quy mơ có tính chất tĩnh động, khai thác hay xảy khu vực đại mở rộng Trong điều kiện này, cầu đóng vai trò xác định tăng trưởng dài hạn, vấn đề thường bị bỏ qua tư liệu nghiên cứu, vốn trọng vào tiến trình tăng trưởng dẫn dắt phía cung Dĩ nhiên, trường hợp ngoại lệ mơ hình tăng trưởng theo Keynes phát triển vào thập niên 50 60 Nicholas Kaldor (1978, chương 2) Joan Robinson (1963), người khác Hầu hết động học kinh tế vĩ mơ phân tích Lance Taylor (2004) rơi vào truyền thống này, đặc biệt xem xét đến mối liên kết phân phối thu nhập chức động học kinh tế vĩ mô khai phá tiên phong Michal Kalecki.2 (2)tăng trưởng suất luôn xác định tăng trưởng tương đối khu vực đại, tăng trưởng hoàn toàn cung dẫn dắt (như nghiên cứu Ros 2000) Tăng trưởng khu vực đại Về bản, khu vực đại bao gồm công nghiệp với phận nông nghiệp dịch vụ Trong chương này, ta đối chiếu khu vực đại với khu vực „chỉ vừa đủ sống‟, hay khu vực phi thức, hoạt động sản xuất dựa vào lao động (tiền lương thấp) mà Tiếp theo thảo luận chương 1, khu vực đại có đặc tính sinh lợi tăng dần khu vực vừa đủ sống phi thức có sinh lợi khơng đổi hay giảm dần chủ yếu Những điểm mơ hình trình bày hình 8.1 Một mối quan hệ chứng minh rõ ràng thực nghiệm, thường cho công lao Kaldor (1978, chương 4) Verdoorn (1949), liên hệ tỷ lệ tăng trưởng suất lao động với tỷ lệ tăng trưởng sản lượng Cơ sở lý luận là: Sự mở rộng sản lượng nhanh dẫn đến du nhập nhiều cơng nghệ có suất đạt lợi kinh tế theo quy mô trạng thái tĩnh động (học hỏi thông qua làm việc dẫn đến đổi trường hợp sau) Độ co dãn Kaldor-Verdoorn tăng trưởng suất theo tăng trưởng sản lượng thường ước lượng vào khoảng 0,5 Sự mở rộng tự nhiên mối quan hệ này, khơng trình bày thảo luận chúng ta, giả định suất đáp ứng trước tiền cơng thực, doanh nghiệp thường phản ứng trước gia tăng chi phí lao động Mối liên kết xác nhận thực nghiệm kinh tế công nghiệp (Naastepad 2006) không khám phá bối cảnh phát triển Kaldor đề xuất tăng trưởng sản lượng đáp ứng đồng biến trước tăng trưởng suất, qua biểu đồ phù hợp hình Cách lý giải thông thường suy từ định nghĩa:3 Chi phí lao động đơn vị = Tiền cơng thực/Năng suất lao động (3)Hình 8.1 Mơ hình Kaldor với (A) cầu yếu lợi nhuận dẫn dắt (B) cầu mạnh lợi nhuận dẫn dắt Tỷ lệ tăng trưởng năng suất lao động (A) Tỷ lệ tăng trưởng sản lượng Tỷ lệ tăng trưởng năng suất lao động (B) Tỷ lệ tăng trưởng sản lượng Biểu đồ bên (a) hình 8.1 trình bày trường hợp cầu hiệu dụng lợi nhuận dẫn dắt cách yếu ớt Nghĩa là, ứng với đường tăng trưởng sản lượng dốc đứng, thay đổi lớn tỷ lệ tăng trưởng suất (trục tung) khơng kích thích tăng trưởng cầu nhiều Cầu lợi nhuận dẫn dắt mạnh biểu đồ bên (b), đường tăng trưởng sản lượng có độ Các đường tăng trưởng việc làm Tăng trưởng sản lượng Các đường tăng trưởng việc làm (4)dốc dương khơng nghiêng nhiều Cịn đường cầu tiền lương dẫn dắt tạo đường tăng trưởng sản lượng có độ dốc âm Một phương án khác (khơng thức hố phụ lục 8.1) giả định mối quan hệ tăng trưởng sản lượng xác định ràng buộc ngoại hối Trong trường hợp này, mối liên kết tăng trưởng sản lượng tăng trưởng suất vận hành thông qua ảnh hưởng tăng trưởng suất gây cán cân thương mại Trong chừng mực mà tăng trưởng suất khu vực đại dẫn đến mở rộng xuất hay phát triển ngành thay nhập nội địa, độ dốc đường tăng trưởng sản lượng có giá trị dương rõ ràng; trường hợp này, độ dốc phụ thuộc vào phản ứng (độ co giãn) cán cân thương mại trước tăng trưởng suất Sau đó, mối liên kết phía cầu trình bày thức phần phụ lục nâng cao ảnh hưởng (nếu kinh tế dẫn dắt lợi nhuận) hay làm suy yếu ảnh hưởng (nếu kinh tế dẫn dắt tiền lương) Ý nghĩa khả khác việc làm hình dung với hỗ trợ đường tăng trưởng việc làm, mà dọc theo đường này, tỷ lệ tăng trưởng việc làm không đổi Điều dựa đồng thức: Tăng trưởng việc làm = Tăng trưởng sản lượng – Tăng trưởng suất lao động Định nghĩa ngụ ý tỷ lệ tăng trưởng việc làm cho trước tạo kết hợp khác tỷ lệ tăng trưởng sản lượng tỷ lệ tăng trưởng suất Dọc theo đường tăng trưởng việc làm (với độ dốc đơn vị, hay đường 45 độ), tỷ lệ tăng trưởng sản lượng cao, tăng trưởng suất phải thấp, ngược lại Những đường tăng trưởng việc làm xa phía đơng nam tương ứng với mở rộng sản lượng nhanh tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng việc làm cao Bây ta xem xét dịch chuyển hướng lên đường Kaldor-Verdoorn Trong biểu đồ (a) bên trên, điểm cân bằng, nơi hai đường cắt di chuyển lên từ vị trí ban đầu, biểu thị mở rộng việc làm chậm dần hay „sự tăng trưởng không tạo việc làm‟, hay xuất hiện tượng „nỗi lo sợ Luddite‟.4 Ở biểu đồ bên (b), thay đổi kỹ thuật nhanh dẫn đến mở rộng việc làm điểm cân dịch chuyển xuống đường tăng trưởng sản lượng ban đầu Điểm khác biệt chỗ: độ co giãn tăng trưởng sản lượng theo tăng trưởng suất biểu đồ bên lớn 1, độ dốc đường tăng trưởng sản lượng nhỏ 45 độ Nói cách khác, cầu hiệu dụng lợi nhuận dẫn dắt mạnh độ co giãn lớn 1; cầu hiệu dụng lợi nhuận dẫn dắt yếu ứng với độ co giãn từ đến 1; trường hợp khác, cầu hiệu dụng dẫn dắt tiền lương Mơ hình Kaldor nhấn mạnh vào ảnh hưởng thuận lợi tiềm sách mở rộng làm dịch chuyển đường tăng trưởng sản lượng sang phải Bất kể độ dốc đường tăng trưởng sản lượng nào, kết tăng trưởng nhanh suất GDP thực (khu vực đại) Ảnh hưởng mạnh công ty nước mở cửa phát minh đổi mới, biểu qua đường Kaldor-Verdoorn dốc đứng (5)Nền kinh tế nhị nguyên Có truyền thống nghiên cứu lâu đời kinh tế „nhị nguyên‟ với hai khu vực có mơ thức sản xuất khác Cách tiếp cận bắt nguồn từ kinh tế học cổ điển (đặc biệt Ricardo) nhấn mạnh W Arthur Lewis (1954) cơng trình đóng góp đại quan trọng Thật hợp lý ta kết hợp mơ hình Kaldor với mơ hình theo kiểu Lewis những người lao động khơng tuyển dụng khu vực đại tìm kiếm loại hoạt động kinh tế khu vực „phi thức‟ hay khu vực „chỉ vừa đủ sống‟ Qua đó, phiên cụ thể định luật Say áp dụng, lao động tuyển dụng „đầy đủ‟, thực chất yếu sinh lợi giảm dần hay điều kiện tốt sinh lợi không đổi hoạt động phi thức có hố cách thể chế thu nhập thực hai khu vực.5 Trên thực tế, phần lớn lực lượng lao động „khiếm dụng‟ hay nói theo ngơn ngữ Marxist, „đội qn dự trữ‟ ln tìm cách để tồn Họ làm điều nào? Chia sẻ hoạt động sản xuất mức vừa đủ sống chủ yếu dựa vào sức lao động khả hiển nhiên Nhưng sau đó, vấn đề phát sinh sản lượng khu vực phi thức có giảm sút hay không số người người lao động khiếm dụng tuyển dụng vào làm việc khu vực đại Tiếp bước Lewis, việc kinh tế nghèo có dự trữ „lao động thặng dư‟ hay không tranh luận sôi thập niên 60 Sen (1966) đề xuất sản lượng phi thức thay đổi lao động tham gia vào khỏi khu vực Thực chất, đề xuất ông là: Năng suất phi thức = Sản lượng phi thức/Lao động phi thức Trong suất phi thức biến thiên nghịch đảo với số lượng lao động rút ra, hay độ co giãn suất theo lực lượng lao động trừ Giả định cô đọng lại thành lập luận vững sinh lợi giảm dần Sử dụng „độ co giãn Sen‟ nằm khoảng từ (sinh lợi không đổi theo quy mô) đến -1, ta phác thảo phiên đơn giản mơ hình Kaldor-Lewis kết hợp Rada (2007) Phần trình bày phần phụ lục 8.1 đơn giản hố ta khơng thức lập mơ hình thay đổi tỷ lệ trao đổi ngoại thương hai khu vực Các ý nghĩa trình bày cách khơng thức Khung phân tích minh họa biểu đồ gồm bốn góc toạ độ hình 8.2 8.3 Dọc theo trục bốn trục, biến số phù hợp giả định tăng dần theo chiều mũi tên Để tập trung vào ảnh hưởng việc làm, phần Kaldor mơ hình bố trí góc toạ độ đơng bắc biểu đồ với tăng trưởng việc làm (thay sản lượng) đo lường dọc theo trục hồnh Hình 8.2 minh họa trường hợp lợi nhuận dẫn dắt mạnh, việc làm tăng theo tăng trưởng suất nhanh hơn; trường hợp cịn lại trình bày hình 8.3 (6)Hình 8.2 Mơ hình Kaldor-Rada với cầu mạnh dẫn dắt lợi nhuận Hình vẽ góc tọa độ tây bắc liên quan đơi chút đến toán đại số (chi tiết phụ lục 8.1) trong giúp liên hệ tăng trưởng việc làm phi thức với tăng trưởng suất khu vực đại (chứ tăng trưởng việc làm) Bí tỷ lệ tăng trưởng việc làm tỷ lệ tăng trưởng suất khu vực đại có quan hệ trực tiếp với mối quan hệ Kaldor-Verdoorn Kết ta có đường việc làm phi thức góc toạ độ tây bắc, cho thấy tăng trưởng việc làm phi thức tăng tốc tăng trưởng suất khu vực đại giảm xuống Như thảo luận sau chương này, động học vận hành đường biểu thị (trong góc toạ độ tây bắc) dịch chuyển ngồi đường Kaldor-Verdoorn góc toạ độ đông bắc dịch chuyển lên Kế đến, ta nhận thấy theo sản lượng phi thức, tăng trưởng thu nhập phi thức tổng tỷ lệ tăng trưởng việc làm tăng trưởng suất khu vực này, biểu thị đường thu nhập phi thức góc toạ độ tây nam Đường nằm ngang trường hợp cực đoan Sen, đó, tăng trưởng thu nhập không thay đổi để đáp ứng trước dịch chuyển tăng trưởng việc làm Nó có độ dốc 45 độ có lợi kinh tế khơng đổi theo quy mô Đối với đường phác thảo biểu đồ, độ co giãn Sen nằm khoảng từ đến -1 Cuối cùng, giả định tỷ lệ trao đổi ngoại thương không đổi, tăng trưởng thu nhập phi thức cao làm tăng cầu hàng hóa khu vực đại biểu thị sức đẩy cầu phi thức góc toạ độ đơng nam Ảnh hưởng thể qua vị trí điểm cắt trục hồnh đường việc làm đại xác định tăng trưởng thu nhập phi thức Tăng trưởng suất đại Tăng trưởng việc làm đại Sức đẩy cầu phi thức Tăng trưởng thu nhập phi thức Thu nhập phi thức Tăng trưởng việc làm phi thức Việc làm phi thức (7)Việc xem xét dịch chuyển tỷ lệ trao đổi ngoại thương làm cho phân tích trở nên phức tạp Ví dụ, suất cao khu vực phi thức, làm tăng thu nhập khu vực gây sức ép giảm giá sản phẩm Trong mơ hình Rada, tuỳ thuộc vào độ nhạy cầu theo giá hàng hóa đại từ thu nhập khu vực đại khu vực phi thức, độ dốc đường sức đẩy cầu phi thức có dấu âm dấu dương Biểu đồ vẽ – thu nhập phi thức cao kích cầu thay đổi bất lợi tỷ lệ trao đổi ngoại thương – chắn mang tính hợp lý Nhưng theo chiều ngược lại với quan điểm Malthus tranh luận Luật bắp ngô Anh vào kỷ 19 Ông nghĩ giá ngũ cốc giảm bãi bỏ hạn ngạch nhập đủ mạnh để gây sức ép giảm cầu từ nông thôn hàng công nghiệp sản xuất thành phố, dẫn đến „sự thừa mứa‟ chung hay đình trệ chung Quan điểm Malthus hồi sinh nhiều thảo luận tác động tăng trưởng suất nông nghiệp Như Houthakker (1976) vạch mơ hình khác, thức xem xét tỷ lệ trao đổi ngoại thương, khu vực (hay kinh tế) bán sản phẩm vào thị trường trạng thái cân theo giá, với độ co giãn thấp cầu cung, không đảm bảo có tăng trưởng thu nhập nhanh Các đường dịch chuyển hình 8.2 cho thấy ảnh hưởng di chuyển hướng lên đường Kaldor-Verdoorn góc toạ độ đơng bắc từ trạng thái cân ban đầu điểm A Với đường việc làm đại có độ dốc dương, lợi ích suất kích thích tăng trưởng lực lượng lao động khu vực Dị tìm ảnh hưởng góc toạ độ tây bắc, mở rộng việc làm khu vực phi thức chậm (bất chấp dịch chuyển hướng đường biểu thị này, tỷ lệ tăng trưởng việc làm khu vực phi thức dịch chuyển sang phải trục hoành) Tăng trưởng thu nhập phi thức chậm góc toạ độ tây nam, dị theo ảnh hưởng dội lại thơng qua góc toạ độ đông nam dẫn đến dịch chuyển nhỏ đường việc làm đại sang trái trạng thái cân sau điểm B Thực chất, khu vực phi thức làm giảm tác động thuận lợi lợi ích suất khu vực đại tăng trưởng việc làm Tăng trưởng suất nhanh khu vực phi thức làm dịch chuyển đường biểu thị góc toạ độ tây nam „xuống dưới‟, làm gia tăng tăng trưởng thu nhập Dị tìm ảnh hưởng dọc theo đường sức đẩy cầu phi thức, ta thấy đường việc làm đại dịch chuyển ngoài, khơi mào cho tăng trưởng việc làm khu vực đại nhanh hơn, mà giảm bớt trạng thái cân sau lý vừa thảo luận Nếu ảnh hưởng tỷ lệ trao đổi ngoại thương bất lợi dẫn đến “một sụt giảm cầu phi thức”, kết tác động tăng trưởng suất đảo ngược Một bẫy trình độ thấp? (8)Hình 8.3 Mơ hình Kaldor-Rada với cầu yếu dẫn dắt lợi nhuận hay dẫn dắt bởi tiền lương Hình 8.3 có ý nghĩa sách phát triển Khi tăng trưởng suất dẫn đến tăng trưởng việc làm chậm khu vực đại, kinh tế dễ dàng rơi vào bẩy cân trình độ thấp bị chi phối hoạt động phi thức.6 Có thể cần phải có gói sách phối hợp để đưa tăng trưởng khu vực đại vào định hướng Cách tiếp cận theo kiểu Trung Quốc bắt đầu vào cuối thập niên 70 ví dụ hấp dẫn Đất nước bắt đầu cách hỗ trợ tăng trưởng suất nông nghiệp thông qua vận dụng thị trường để điều hành giá theo hướng thuận lợi cho nhà sản xuất nông dân thuộc hợp tác xã trước Sở hữu đất đai hợp tác giữ lại với việc vận hành thừa đất nhỏ dựa vào hộ gia đình Các doanh nghiệp hỗn hợp với nhiều hình thức khác giúp giới hoá đạt lợi kinh tế theo quy mô Các nhà sản xuất đáp ứng mạnh mẽ trước động giá kết hợp với thay đổi thể chế, mà thực chất cải cách đất đai Vì thế, can thiệp vào khu vực đại mở rộng kết hợp với đầu tư trực tiếp nước để hỗ trợ tăng trưởng xuất hoạt động trung tâm Đất nước tránh bẫy trình độ thấp, căng thẳng phân phối phát sinh thu nhập khu vực đại tăng trưởng nhanh nhiều so với thu nhập thực vùng nơng thơn Trong ví dụ khác, khu vực đại chủ yếu sản xuất hàng hóa ngoại thương khu vực phi thức sản xuất hàng hóa phi ngoại thương, mơ hình làm sáng tỏ kinh nghiệm tự hoá thúc đẩy đồng thuận Washington Một bẫy „giảm công nghiệp hố‟ mở Như thảo luận chương trước, bãi bỏ điều tiết tài khoản vốn nhiều trường hợp kèm với lên giá thực nội tệ mở rộng tín dụng nội địa Cùng với tự hoá thương mại, tỷ Việc làm đại Tăng trưởng năng suất đại Tăng trưởng việc làm đại Tăng trưởng việc làm phi thức Tăng trưởng thu nhập phi thức Thu nhập phi chính thức Sức đẩy cầu phi thức Việc làm phi (9)giá hối đoái mạnh lên thúc đẩy cầu hàng nhập không khuyến khích xuất (cịn bị tác động việc bãi bỏ trợ cấp số trường hợp) Trong hình 8.3, tác động làm dịch chuyển đường việc làm đại sang trái Các ảnh hưởng bù trừ mở rộng tín dụng làm tăng vay mượn ròng tư nhân thời kỳ kinh tế lên Nhưng xem xét đến yếu tố này, bình diện tổng thể, tự hố khơng kèm với tăng mạnh cầu hàng hóa ngoại thương Các cơng ty sản xuất hàng hóa ngoại thương đứng trước chọn lựa cắt giảm chi phí hay phá sản Thúc đẩy suất lao động phương cách quan trọng để trì sản xuất tiếp tục Đàng xảy tình trạng việc làm, phản ánh qua dịch chuyển hướng lên đường Kaldor-Verdoorn Tình giống mơ tả hình 8.3, số trường hợp tệ dịch chuyển sang trái đường việc làm đại Người lao động phổ thông chịu đựng gánh nặng chủ yếu việc giảm lực lượng lao động hàng hóa ngoại thương, phải chuyển sang hoạt động phi thức nhiều việc làm vừa đủ sống Động học phân phối chịu ảnh hưởng tình hình thể chế thị trường lao động phân khúc, với chi tiết nước khác Trong nhiều trường hợp, thất nghiệp ổn định hay gia tăng, tiền lương có tính khơng đáp ứng khiến cho phân phối thu nhập chung trở nên tập trung Như xảy gần Trung Quốc, chênh lệch mức lương người lao động có kỹ lao động phổ thông (và đô thị nơng thơn) có xu hướng gia tăng Khu vực đại hay khu vực sản xuất hàng hóa ngoại thương nhiều kinh tế phát triển giới lẽ hỗ trợ sách nghịch chu kỳ, lý thảo luận chương 7, phương án khơng tích cực theo đuổi Các sách hỗ trợ định hướng khu vực (ngành) lẽ triển khai lại bị loại bỏ chủ trương không can thiệp đồng thuận Washington Tuy nhiên, sách định hướng hỗ trợ sản xuất cịn để sẵn sàng sử dụng Chính sách cơng nghiệp Trong lịch sử khơng có ngoại lệ, nước thực cơng nghiệp hố theo nghĩa rộng theo đuổi sách công nghiệp Kinh nghiệm Hoa Kỳ phác thảo ngắn gọn chương 1, thảo luận dễ dàng mở rộng Đối với Anh, truyền thống lâu đời nhà lịch sử kinh tế nhấn mạnh vào vai trò mở rộng ngân sách nhằm hỗ trợ chi tiêu quân động lực đàng sau tăng trưởng sản lượng thời hậu Stuart Một nhà thực hành lỗi lạc nhận thấy rằng: (10)kinh tế trị, quên đi, không muốn nhắc lại đất nước cơng nghiệp nợ người cầm kiếm (O‟Brien 1991, trang 33) Chang (2002) hơn, Polanyi (1944) lập luận nhà nước Victoria người giám sát mà thật nhà nước can thiệp hoàn toàn Vì mục đích tại, việc mơ tả đặc điểm khơng phải mối bận tâm Mối quan tâm thực nằm bút kinh tế trị thẳng thừng trích can thiệp phủ vào hoạt động kinh tế cơng nghiệp (và nơng nghiệp), cho dù can thiệp thực hành phổ biến Trong nhà kinh tế học thống bỏ qua hồn tồn cân nhắc sách can thiệp thực tế, họ khơng ngừng tư vấn cách thức làm để phát triển kinh tế thị trường tự mà thực tế không người ta quan sát thấy Thật có lý ta suy nghĩ xem điều thực xảy thực tế Để hiểu hình thức cụ thể sách cơng nghiệp theo đuổi nước phát triển sau Chiến tranh giới II, ta bắt đầu với biểu đồ đơn giản Alice Amsden (2003) đề xuất Trong hình 8.4, định nghĩa chi phí lao động đơn vị sản lượng (trình bày khác so với đây) là: Chi phí lao động đơn vị = Tiền công thực x (Đầu vào lao động/Sản lượng) Các đường cong biểu thị tích số tiền công thực (trục tung) tỷ số lao động/sản lượng (trục hồnh) gọi đường hy-pec-bol vng Đường hy-pec-bol nằm xa gốc toạ độ tiêu biểu cho mức chi phí đơn vị cao Một cơng ty hay kinh tế hoạt động mức chi phí cao phấn đấu để đạt chi phí thấp có hai phương án cực đoan (hay phương án kết hợp khác hai phương án này) mở cho họ Một cắt giảm tiền lương ép chi phí xuống theo chiều dọc Hai tăng suất lao động (giảm tỷ số lao động/sản lượng) di chuyển sang trái theo chiều ngang (11)Hình 8.4 Giảm chi phí lao động đơn vị thơng qua suất cao hay cắt giảm tiền lương Tiền công thực Lao động/Sản lượng Một đổi thể chế chủ yếu việc hỗ trợ sách tạo ngân hàng phát triển Các ngân hàng thường tài trợ „ngồi‟ ngân sách thơng qua khoản phân bổ dành riêng hay vay mượn nước trường hợp tệ mà họ cho vay nhiều Trong trường hợp tốt nhất, ngân hàng điều hành nhà kỹ trị với mục tiêu xây dựng công suất sản xuất tiên tiến mặt kỹ thuật Ở kinh tế thiếu thị trường vốn dài hạn, ngân hàng phát triển trở thành người cung ứng vốn đầu tư công nghiệp thiết yếu Các mục tiêu chia sẻ ngân hàng phát triển nhà hoạch định sách hàng chục đất nước thu nhập trung bình vào thập niên 50 khuyến khích doanh nghiệp „học hỏi‟ hay tiếp thu „tài sản cụ thể‟ để cạnh tranh quốc tế, thay nhập và/hay chuyển sang thị trường xuất Lợi kinh tế theo quy mơ thường có liên quan, làm phát sinh vấn đề then chốt quản lý điều tiết thị trường Có ý tưởng lâu đời kinh tế học cơng nghiệp thống tham gia tự công ty vào ngành có lợi kinh tế theo quy mơ phi hiệu có q nhiều nhà sản xuất tiềm tham gia để sức chia sẻ thị trường, dẫn đến mức đầu tư không tối ưu nhà sản xuất giá thấp thu hồi chi phí Những người theo học thuyết Marx dùng cụm từ „cạnh tranh thái q‟ để mơ tả tình Cắt giảm tiền lương (12)Ta hình dung ý nghĩa hình 8.5, tương tự biểu đồ phác họa nhà kinh tế Thụy Điển Eli Heckscher vào năm 1918 để phân tích tác động thay đổi thuế quan cấu công nghiệp (Hjalmarsson 1991) Tổng sản xuất đo lường phía bên phải trục hồnh, thời gian đo lường phía bên trái Hình 8.5 Mơ hình Heckscher biến phí đơn vị giảm dần đơn vị sản xuất hơn Thời gian Ở xa phía bên phải, đường khơng liền nét cho thấy cơng suất (trục hồnh) chi phí (trục tung) đơn vị sản xuất loại bỏ (thanh lý) Đây đơn vị cũ Đơn vị khơng cịn vận hành chi phí cao giá thị trường hành, xác định chi phí đơn vị cịn hoạt động kế cận bên trái Xa dần phía bên trái loạt đơn vị sản xuất hơn, lớn đỡ tốn hơn, chí đơn vị lớn chờ đợi „dự án đầu tư‟ vào giai đoạn cịn lại Nếu kích hoạt sở biến phí, dự án bán với giá thấp tất đơn vị với khối lượng đủ để thu hồi chi phí vốn Nếu hai đơn vị đưa vào sản xuất gần lúc, ngành rơi vào tình trạng cạnh tranh thái đơn vị cũ buộc phải từ bỏ sản xuất đơn vị cắt giảm giá xuống mức biến phí để trì sản xuất thu hồi chi phí vốn Ở Thụy Điển, đất nước trì trệ cơng nghiệp châu Âu đến cuối kỷ 19, tình trạng cạnh tranh thái giảm dần định hướng sách „ủng hộ độc quyền‟ với công cụ miễn thuế để khuyến khích sáp nhập hàng ngang công ty hội nhập hàng dọc Các công ty tích cực khuyến khích mở rộng thị phần nước ngoài, hỗ trợ đầu tư trực tiếp nước Thụy Điển nhiều trường hợp Kết Thụy Điển có thị phần đáng kể công ty đa quốc gia thành công Ở châu Á 75 năm sau, sách cạnh tranh có tính động Các nhà lập kế hoạch ấn định công cụ điều tiết đầu tư doanh nghiệp, tổ chức cartel để giúp doanh nghiệp hoạt động thời kỳ suy thoái giá quốc tế dao động theo chiều Dự án đầu tư Giá Giá thị trường hành Biến phí đơn vị Sản xuất Biến phí đơn vị Chi phí vốn bình (13)hướng giảm, (khi cần thiết) đàm phán việc rời ngành lý cơng suất (Chang 1994) Chính sách châu Á động mạnh mẽ hoàn toàn quán với tư tưởng Greschenkron (1962) cho can thiệp nhà nước có xu hướng cởi mở chủ động quan trọng kinh tế sau cố gắng cơng nghiệp hố đuổi kịp nước phát triển Các chương trình ưu tiên sách thành cơng nước „cơng nghiệp hố muộn (và muộn hơn) tập trung vào doanh nghiệp, vốn cho nhằm xây dựng lực nội đồng thời phải đạt quy mơ sản xuất hiệu tối thiểu Trong khu vực tư nhân, nhà lãnh đạo quốc gia có xu hướng có quan hệ với nhóm cơng nghiệp đa dạng với mối quan hệ phủ lâu đời hay tách từ nhà nước Với hỗ trợ trực tiếp nhà nước, ln ln có khả xảy tham nhũng chuyển hướng nguồn lực công vào túi tư nhân, phương hại đến công suất sản xuất doanh nghiệp mà trở nên lớn nên chúng thất bại Trên thực tế, phủ tránh vấn đề như „tâm lý ỷ lại‟ thông qua cho phép chủ sở hữu công ty phá sản, đồng thời giữ nguyên tài sản sản xuất chuyển giao quyền sở hữu cho thực thể khác Sự điều hành minh họa cho chất sách cơng nghiệp nước thu nhập trung bình thực tế Đơng Nam Á, châu Mỹ Latin, Thổ Nhĩ Kỳ, đây, ảnh hưởng đồng thuận Washington, nhìn chung sách bị từ bỏ bên châu Á Amsden (1989), Chang (1994) Wade (2003) người khác mơ tả mơ hình sách dựa vào tương tác qua lại – sử dụng thuật ngữ Amsden „cơ chế kiểm soát qua lại‟ – công ty chọn lọc hướng dẫn máy quản lý công nghiệp nhà nước Các doanh nghiệp hỗ trợ sản xuất hình thức hạn ngạch nhập thuế quan, trợ cấp xuất khẩu, phân bổ trực tiếp tín dụng rẻ, v.v… Đổi lại, họ phải thoả mãn tiêu chí kết cụ thể bao gồm tiêu xuất định lượng, khối lượng sản xuất nâng cấp công nghệ (được giám sát thông qua báo thành phần nguyên liệu nước tổng giá trị sản lượng) Mục tiêu nhà hoạch định sách cơng nghiệp làm cho sản xuất quốc gia trở nên có lợi nhuận, thường mức giá điều hành theo mục đích Như cách diễn đạt Evans (1996), quan chức nhà nước có đủ „sự tự có sẵn‟ để thúc đẩy sách họ Họ xã hội tôn trọng sau hưu kỳ vọng „đi lên thiên đường‟ đền đáp công ty họ giúp thành lập xây dựng (14)Với tăng trưởng suất tiếp diễn, tiền cơng thực có xu hướng tăng kinh tế theo kịp tăng trưởng công nghiệp thời gian dài (trong thời gian gần đây, kinh tế chủ yếu châu Á, thấy chương 3) Vì thế, cơng nghệ dòng sản phẩm phải đưa vào Bắt đầu vào thập niên 80, sách ủng hộ độc quyền trở nên sử dụng để hỗ trợ tập trung công nghiệp, nỗ lực nghiên cứu phát triển quốc gia mở rộng Trong so sánh thú vị, kinh tế châu Á tập trung nhiều vào việc xây dựng lực quốc gia so với châu Mỹ Latin, vốn dựa nhiều vào đầu tư trực tiếp nước để mang lại dòng sản phẩm tinh xảo Trung Quốc, với dân số đơng đúc trình độ kỹ đa dạng, xuất khoảng với trọng nhiều vào việc xây dựng lực công nghệ riêng Sự phân biệt chiến lược phù hợp với nước có thu nhập đầu người nằm khoảng từ vài trăm đến vài nghìn USD, tích luỹ nhiều kinh nghiệm cơng nghiệp chế tạo có dân số tương đối đáng kể hay gia nhập tốt vào thị trường bên (Lập luận là: việc tiếp cận thị trường đủ lớn thiết yếu để hỗ trợ sản xuất trường hợp có lợi kinh tế theo quy mô.) Nếu thành công, kinh tế áp dụng kết hợp mơ hình „châu Á‟ „châu Mỹ Latin‟ Những nước nhỏ ln ln có phạm vi điều hành hạn chế hơn, họ triển khai hình thức can thiệp khác ngành xuất khẩu, để bảo đảm dài hạn trở thành công cụ nâng cấp công nghệ Ở mức độ lớn, công cụ sách cơng nghiệp truyền thống mơ tả bị bãi bỏ nước phát triển chi phối tinh thần đồng thuận Washington phải thiết kế lại để phù hợp với biện pháp hạn chế áp đặt cho việc hoạch định sách Tổ chức Thương mại giới (WTO) Mức thuế quan giảm đáng kể, biện pháp hạn chế nhập định lượng „các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại‟ (TRIMs) bị cấm, trợ cấp xuất bị hạn chế gắt gao nước thu nhập trung bình (nhưng trợ cấp nghiên cứu phát triển hoạt động tương tự phép) Quyền sở hữu trí tuệ trở nên nghiêm ngặt hơn, khép lại đường từ lâu sử dụng nước phát triển công nghiệp thành công để chép công nghệ, kể việc khám phá cơng nghệ thơng qua phân tích cấu, chức hoạt động máy móc (reverse engineering) Các nước thu nhập thấp tiêu biểu cho phần ngoại lệ họ phép thực sách cơng nghiệp thương mại chủ động Tuy nhiên, nhiều nước hay chí đa số khơng sử dụng sách này, phần họ bị ràng buộc điều kiện áp đặt gắn liền với viện trợ phát triển quốc tế (15)luận thiết kế sách cơng nghiệp - hay xác sách chuyển đổi cấu - ngày Vấn đề nông nghiệp Kinh tế trị nơng nghiệp làm bận tâm nhà nông, người tiêu dùng nhà nước từ bao đời Như lưu ý đây, độ co giãn cung cầu khu vực gần ln ln thấp, có nghĩa giá nhảy lên nhảy xuống cách nhanh chóng, gây tác hại cho nhóm xã hội quan trọng giá di chuyển theo hướng nào.7 Phát triển công nghiệp đại tạo sức đẩy mạnh trung tâm đô thị, để lại nhiều vùng nơng thơn phía sau, nhiều vùng bị chi phối cấu xã hội hữu hay tàn dư cấu xã hội cũ Chính phủ đứng giữa, lý đó, phủ ln ln can thiệp mạnh vào nơng nghiệp Vì mục đích phát triển, thật có ích ta suy nghĩ nông nghiệp trải qua ba giai đoạn Hai giai đoạn đầu phù hợp trực tiếp với nước nghèo ngày Giai đoạn thứ suất đất suất lao động thấp, thực tế thường gắn liền với hình thức chiếm giữ đất bóc lột bóp nặn „địa tơ‟ hay „thặng dư‟ từ tá điền người lao động khơng có đất Vấn đề trước mắt làm đưa khu vực tiến lên, với tăng trưởng suất kéo dài thu nhập gia tăng Trong số trường hợp lịch sử - Nhật Bản sau Chiến tranh giới II Trung Quốc Việt Nam với việc sửa đổi hệ thống hợp tác hoá thập niên 70 80 – cải cách ruộng đất kích thích tăng trưởng cách mạnh mẽ Trong giai đoạn thứ hai, với tăng trưởng suất tiếp diễn, vấn đề then chốt làm quản lý khu vực để hỗ trợ tăng trưởng sản lượng tăng trưởng lực lượng lao động kinh tế, tránh tình trạng bất bình đẳng vùng bất bình đẳng nơng thôn-thành thị mở rộng thêm Đặc điểm giai đoạn thứ ba việc giảm tỷ trọng sản phẩm lương thực ngân sách người tiêu dùng, xuống 30 phần trăm chẳng hạn, thường kèm với thu hẹp tỷ trọng lực lượng lao động nông nghiệp Vấn đề phù hợp làm chuẩn bị cho việc „cơng nghiệp hố‟ sau nông nghiệp Khu vực hỗ trợ hay tạo tiêu chuẩn thu nhập giống hoạt động dịch vụ công nghiệp đô thị, nơng nghiệp trở nên trợ cấp mạnh, điều quy luật nước thành viên OECD giàu có (Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế) Nếu việc so sánh theo thời gian không gian rộng lớn mà có ý nghĩa, nhiều nước nghèo ngày có trình độ suất cơng nghiệp thấp nhiều so với kinh tế OECD thịnh vượng vào đêm trước q trình cơng nghiệp hố họ - khơng có „cuộc cách mạng nơng nghiệp‟ diễn Một tỷ trọng hình thành vốn nơng nghiệp 20 phần trăm tổng số chuẩn mực hợp lý cho nước này; tỷ trọng quan sát thấy nhiều nước thấp 10 phần trăm (16)họ phải tự sát, xảy với hàng chục nghìn người nơng dân Ấn Độ bắt đầu vào thập niên 90 Cũng với kinh tế vĩ mơ chiến lược cơng nghiệp, có hai cách tiếp cận bao quát sách nơng nghiệp – học thuyết thống theo giá học thuyết cấu Người bảo trợ đại trường phái thống T W Schultz (1964), nhiều viết trực tiếp phản đối Arthur Lewis viện dẫn phân tích Sen thặng dư lao động thảo luận trước Theo quan điểm thống này, nguyên nhân kết lao động yếu giá bị biến dạng thiếu tiếp cận cơng nghệ sản xuất Vì thế, thành cơng cách mạng xanh hình thành từ trợ giá hậu hĩ (đối với nguyên liệu đầu vào sản lượng đầu ra) nhà sản xuất công nghệ suất cao Điều không đề cập tới điều kiện tiên để áp dụng gói giống-phân-thuỷ lợi tác dụng phụ Tình lịch sử bao gồm cấu giai cấp chênh lệch nông nghiệp, cho phép nhà nông lớn (gần theo ý nghĩa từ miền Trung tây nước Mỹ) tranh thủ lợi chi phí giảm dần ngầm ẩn giới hoá, kiểm soát nước việc giao nhận phân bón thuốc trừ sâu khối lượng lớn Cơ sở hạ tầng thuỷ lợi nhà nước cung ứng đóng vai trị then chốt Các tác dụng phụ bao gồm phân phối thu nhập xấu nông thôn, lao động bỏ khỏi trang trại, rủi ro ngầm ẩn việc gieo trồng vụ (đơn canh) phụ thuộc vào yếu tố đầu vào tàn phá sinh thái Vấn đề là: hoạt động nơng nghiệp dựa vào cấu xã hội lâu đời phức tạp mà sách kỹ trị t khơng thể xem xét đến Phải có cách tiếp cận nghĩa để đối phó với tình trạng nhiều yếu tố kết hợp này: Về mặt công nghệ, việc thâm canh vùng đất canh tác khó khăn nhiều nước Ví dụ, Bangladesh sản xuất ba vụ lúa năm, hỗ trợ hệ thống thuỷ lợi đại trà Thực chất, ruộng đất thâm canh đầy ấn tượng, phát kiến tương tự không khả thi vùng đất cằn cỗi Ý nghĩa là: suất hoa màu phải tăng lên để gia tăng thu nhập nông thôn Việc trồng hoa màu đất khơ có suất cao hơn, kiểm soát dịch bệnh gia súc, kiểm sốt nước quy mơ nhỏ, kỹ thuật khác cần thiết, khó mà thực Trong viết có ảnh hưởng, Bhaduri (1973) vạch việc cải thiện công nghệ tiềm bị cản trở địa chủ khai thác địa tơ tốn lãi từ tá điền họ.8 Việc du nhập giếng khoan để làm thuỷ lợi miền đơng Ấn Độ bị trì trệ yếu tố Tình trạng đình trệ nơng nghiệp lạc hậu khơng phải giới hạn vùng giới mà thơi Cũng có vấn đề ngân sách Mở rộng đầu tư công cho sở hạ tầng nông nghiệp trợ cấp trường hợp nhạy cảm hoạt động thiết yếu Nhưng liệu đánh thuế nơng nghiệp để bảo đảm cho việc chi tiêu nhằm cải thiện kết quả? Một mặt, số nước đánh thuế khu vực cách hữu hiệu; mặt khác, sản lượng hoa màu cao giúp giảm trợ cấp lương thực (17)cầu, nhà sản xuất địa phương bị đe doạ tự hố thương mại nơng nghiệp đáng kể xảy theo vòng đàm phán thương mại WTO Doha tiếp diễn suy tàn Như thảo luận đây, thay đổi tỷ lệ trao đổi ngoại thương mơ thức cầu khu vực quan trọng Chẳng biết Malthus có khơng giả định cầu từ nông nghiệp hỗ trợ sản xuất công nghiệp, tỷ lệ trao đổi ngoại thương cao làm tắc nghẽn sản xuất công nghiệp thông qua cắt giảm thu nhập thực khu vực thị? Các mối liên kết phức tạp Giá lương thực cao gây tác hại cho người lao động khơng có đất Ấn Độ lại giúp ích nhà sản xuất nơng nghiệp có đất Anatolia Trong dài hạn, suất nông nghiệp gia tăng phải buộc khu vực điều chỉnh trước tỷ lệ trao đổi ngoại thương giảm sút Sự giảm sút êm điều đáng mong ước, tránh cú sốc giá gây bất ổn chừng mực Sự can thiệp vào thị trường hình thức dự trữ lương thực điều tiết giá trở nên gần tránh khỏi Các động khuyến khích ngồi giá nơng nghiệp quan trọng – ví dụ tiếp cận nông thôn với yếu tố đầu vào nông nghiệp hàng hóa tiêu dùng cơng nghiệp chế tạo, sở hạ tầng phương tiện giải trí khác Kết hợp gói phát triển nơng nghiệp thành công bối cảnh tất điều kiện ràng buộc chuyện dễ dàng, người ta làm Đạt mức giá „đúng‟ (dù vậy, không thiết phải áp đặt thị trường tự khơng giới hạn) cấu phần quan trọng khơng có nghĩa cấu phần Cũng có lúc, tiến công nghệ khả thi, Brazil, bón vơi thâm canh sử dụng phân phốt giúp tăng nhanh suất vùng Cerrado cằn cỗi trước thuộc miền trung tây đất nước Tính đến năm 2008, với giá lương thực giới tăng lên vùn vụt, việc kết hợp gói sách hữu hiệu để tăng suất nơng nghiệp trở nên có tầm quan trọng khẩn thiết Phụ lục 8.1: Mơ hình Kaldor dạng mở rộng Tiếp bước Kaldor (1978, chương 4), xây dựng mơ hình gồm ba phương trình cho khu vực đại kinh tế (ký hiệu chân M) Sau đó, tiếp bước Rada (2007), chúng tơi đưa vào mơ hình khu vực „vừa đủ sống‟ hay khu vực phi thức (ký hiệu chân S) xem xét cách thức tương tác hai khu vực Để đơn giản, xem xét bối cảnh thời gian liên tục, với “dấu mũ” biến số ký hiệu tỷ lệ tăng trưởng biến số đó: = /XM Như thảo luận nội dung chương này, phương trình thứ phát biểu tỷ lệ tăng trưởng sản lượng, , khu vực đại đáp ứng cách nghịch biến với tỷ lệ tăng trưởng tỷ trọng tiền lương, = – M, ω tiền công thực M tỷ lệ tăng trưởng suất lao động khu vực Cơ sở lý luận là: lợi nhuận cao biểu giá trị thấp ψ kích thích đầu tư tăng trưởng xuất khẩu: = Â + α(        (18)bao gồm tăng trưởng thu nhập thực khu vực phi thức Để hạn chế ký hiệu, tăng trưởng tiền lương (tiền công) ấn định không thảo luận sau Như đề xuất Kaldor (1978, chương 4) Verdoorn (1949), tăng trưởng suất đáp ứng trước tăng trưởng sản lượng:          Độ co giãn Kaldor-Verdoorn, , thường nhận giá trị vào khoảng 0,5 ước lượng kinh tế lượng Số hạng tung độ gốc, , tiêu biểu cho tỷ lệ tăng trưởng suất gốc Cuối cùng, ta có phương trình định nghĩa tăng trưởng suất:         Trong tăng trưởng việc làm khu vực đại Trong hình 8.1, phương trình (1) đường tăng trưởng sản lượng, phương trình (2) đường Kaldor-Verdoorn Các đường tăng trưởng việc làm dựa vào phương trình (3) Các hình 8.2 8.3 cho mơ hình Rada dựa vào việc xếp lại phương trình từ (1) đến (3) để xây dựng động học khu vực đại theo tỷ lệ tăng trưởng việc làm tỷ lệ tăng trưởng suất Phương trình ban đầu tăng trưởng việc làm (trong góc toạ độ đông bắc biểu đồ) là: = Â + (α – 1) M (4) Tăng trưởng suất nhanh làm gia tăng tăng trưởng việc làm tổng cầu dẫn dắt mạnh lợi nhuận, hay α > Tăng trưởng suất không ngụ ý = Â, tung độ gốc đường tăng trưởng việc làm nằm trục hoành mặt phẳng ( , M) Đường Kaldor-Verdoorn trở thành: M = ( +  ) (5) Nếu ta đặt σM = /(1 – ), σM > cho thấy sinh lợi tăng dần theo việc sử dụng lao động khu vực đại Gọi tổng lực lượng lao động L = LM + LS; tỷ lệ tăng trưởng lực lượng lao động n Nếu λ = LM/L, tỷ lệ tăng trưởng việc làm khu vực đại khu vực phi thức đánh đổi lẫn theo phương trình: λ + (1 – λ) = n Thơng qua phương trình (5), ta thấy M có quan hệ đơn điệu, nên ta giải tìm tăng (19) = (6) Phương trình đường tăng trưởng việc làm khu vực góc toạ độ tây bắc hình 8.2 8.3 Khu vực phi thức có sinh lợi giảm dần theo quy mơ, lao động yếu tố đầu vào So sánh tương đồng với phương trình Kaldor-Verdoorn, ta có: S = S + σS (7) Trong σS < cho thấy sinh lợi giảm dần theo quy mô (trong bài, σS độ co giãn Sen) Vì tăng trưởng thu nhập thực khu vực là: = + S = + (1 + σS) (8) Nên có sinh lợi giảm dần mạnh σS = -1 (giá trị Sen đề xuất tranh luận thập niên 60 ý nghĩa khu vực nơng nghiệp vừa đủ sống) Sẽ có sinh lợi không đổi theo quy mô ứng với σS = Phương trình (8) đường tăng trưởng thu nhập khu vực phi thức trong góc toạ độ tây nam hình 8.2 8.3 Cuối cùng, tăng trưởng thu nhập khu vực phi thức đóng góp cho việc làm khu vực đại dựa vào mối quan hệ như: Â = + η        Mối quan hệ đường sức đẩy cầu phi thức góc toạ độ đơng nam Chú thích 1 Các phiên đơn giản khơng thức mơ hình tương tự trình bày nghiên cứu Ocampo Taylor (1998) Ocampo (2005) 2 Xem cụ thể tham luận tập hợp nghiên cứu Kalecki (1971) 3 Chúng sử dụng định nghĩa khác chi phí lao động đơn vị thảo luận sách cơng nghiệp sau chương 4 Thuật ngữ „Luddite‟ nói tới nhóm cơng nhân vào đầu kỷ 19 Anh phá hoại máy móc cơng nghiệp tin việc sử dụng máy móc làm giảm việc làm Thuật ngữ đặt theo tên Ned Ludd, công nhân Leicestershire nghĩ ý tưởng (có thể phần tưởng tượng) 5 Các nhà kinh tế học phát triển theo xu hướng tân cổ điển muốn hợp lý hố hố cách thơng qua sử dụng mơ hình tiền lương hiệu cấu tương tự, ta đơn xem diện đương nhiên 6 Rada (2007) nghiên cứu động học cách thức kinh tế bị rơi vào bẫy trình độ thấp 7 Sự đáp ứng theo giá cung nông nghiệp Trung Quốc vào thập niên 80 phi thường, chắn liên quan đến (20) 8 Nói ngắn gọn, đổi cơng nghệ nâng cao thu nhập người thuê đất đủ phép họ trả dứt nợ cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài đọc 6-2. Tăng trưởng và chính sách ở các nước đang phát triển. Chương 8: Tăng trưởng và chính sách khu vực, Bài đọc 6-2. Tăng trưởng và chính sách ở các nước đang phát triển. Chương 8: Tăng trưởng và chính sách khu vực

Hình ảnh liên quan

Hình 8.1 Mô hình Kaldor với (A) cầu yếu do lợi nhuận dẫn dắt và (B) cầu mạnh do lợi nhuận dẫn dắt   - Bài đọc 6-2. Tăng trưởng và chính sách ở các nước đang phát triển. Chương 8: Tăng trưởng và chính sách khu vực

Hình 8.1.

Mô hình Kaldor với (A) cầu yếu do lợi nhuận dẫn dắt và (B) cầu mạnh do lợi nhuận dẫn dắt Xem tại trang 3 của tài liệu.
Biểu đồ bên trên (a) trong hình 8.1 trình bày trường hợp trong đó cầu hiệu dụng do lợi nhuận dẫn dắt một cách yếu ớt - Bài đọc 6-2. Tăng trưởng và chính sách ở các nước đang phát triển. Chương 8: Tăng trưởng và chính sách khu vực

i.

ểu đồ bên trên (a) trong hình 8.1 trình bày trường hợp trong đó cầu hiệu dụng do lợi nhuận dẫn dắt một cách yếu ớt Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 8.2 Mô hình Kaldor-Rada với cầu mạnh được dẫn dắt bởi lợi nhuận - Bài đọc 6-2. Tăng trưởng và chính sách ở các nước đang phát triển. Chương 8: Tăng trưởng và chính sách khu vực

Hình 8.2.

Mô hình Kaldor-Rada với cầu mạnh được dẫn dắt bởi lợi nhuận Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 8.3 Mô hình Kaldor-Rada với cầu yếu được dẫn dắt bởi lợi nhuận hay được dẫn dắt bởi tiền lương  - Bài đọc 6-2. Tăng trưởng và chính sách ở các nước đang phát triển. Chương 8: Tăng trưởng và chính sách khu vực

Hình 8.3.

Mô hình Kaldor-Rada với cầu yếu được dẫn dắt bởi lợi nhuận hay được dẫn dắt bởi tiền lương Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 8.4 Giảm chi phí lao động đơn vị thông qua năng suất cao hơn hay cắt giảm tiền lương  - Bài đọc 6-2. Tăng trưởng và chính sách ở các nước đang phát triển. Chương 8: Tăng trưởng và chính sách khu vực

Hình 8.4.

Giảm chi phí lao động đơn vị thông qua năng suất cao hơn hay cắt giảm tiền lương Xem tại trang 11 của tài liệu.
Ta có thể hình dung ý nghĩa trong hình 8.5, tương tự như biểu đồ được phác họa bởi nhà kinh tế Thụy Điển Eli Heckscher vào năm 1918 để phân tích tác động của sự thay đổi thuế quan đối với  cơ cấu công nghiệp (Hjalmarsson 1991) - Bài đọc 6-2. Tăng trưởng và chính sách ở các nước đang phát triển. Chương 8: Tăng trưởng và chính sách khu vực

a.

có thể hình dung ý nghĩa trong hình 8.5, tương tự như biểu đồ được phác họa bởi nhà kinh tế Thụy Điển Eli Heckscher vào năm 1918 để phân tích tác động của sự thay đổi thuế quan đối với cơ cấu công nghiệp (Hjalmarsson 1991) Xem tại trang 12 của tài liệu.