0

Bài tập vật lý 10 bai-tap-chuong-22013buoi-2.thuvienvatly.com.b2ac9.38272

10 146 0
  • Bài tập vật  lý 10 bai-tap-chuong-22013buoi-2.thuvienvatly.com.b2ac9.38272

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:23

Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng có chiều dài 5(m), góc hợp bởi mặt phẳng nghiêng so với phương ngang bằng 30 o. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng bằng[r] (1)BÀI TẬP CHƯƠNG Câu Một vật có khối lượng m chịu tác dụng hai lực Fr1 F2 r hình Cho F1 = 34,64N; F2 = 20N, α = 300là góc hợp 1 Fr với phương thẳng đứng Tìm khối lượng m vật để vật cân Câu Một người muốn kéo thùng hàng M = 50kg từ sân vào nhà cách 20m Người tác dụng lực F → theo phương ngang có độ lớn F = 300 N (Hình 2) Cho lực cản thùng hàng mặt phẳng ngang Fcản = 150N Hãy phân tích lực tác dụng lên vật, xác định gia tốc mà vật thu thời gian kéo người Câu 3: Một cầu I chuyển động với vận tốc (m/s) đến va chạm vào cầu II nằm yên mặt phẳng nằm ngang Sau va chạm hai cầu chuyển động theo hướng cũ cầu I với vận tốc (m/s) Tính tỷ số khối lượng hai cầu Câu Một người muốn kéo thùng hàng m=30kg từ sân vào nhà cách 10m Người tác dụng lực F → có phương hợp với phương ngang góc 300và có độ lớn F=300 N (Hình 3) Bỏ qua lực cản Hãy phân tích lực tác dụng lên vật, xác định gia tốc mà vật thu thời gian kéo người Câu Một bóng khối lượng 0,5 kg nằm yên sân Một cầu thủ đá vào bóng làm bay với tốc độ 36 km/h Cho thời gian chân tác dụng vào bóng 0,02 s Tính lực đá bóng cầu thủ.? Câu Một bóng khối lượng 0,5 kg nằm yên sân Một cầu thủ đá vào bóng lực 250N Cho thời gian chân tác dụng vào bóng 0,02 s Tính tốc độ mà vật thu được.? LỰC HẤP DẪN: 2 m m Fhd G r = G= 6,67.10-11N.m2/kg2 Câu Hai tàu thủy có khối lượng m1=m2=50000 cách đoạn R=1(km) Tính lực hấp dẫn chúng? Lực nhỏ hay lớn trọng lượng cân có khối lượng 20 (g)? Lấy g =10 m/s2 Câu 8 Hai vật cách 8(cm) lực hút giữ chúng F =125,25.10–9(N) Tính khối lượng vật trường hợp: a) Hai vật có khối lượng b) Khối lượng tổng cộng vật 8(kg) LỰC ĐÀN HỒI: Fdh =kl k: độ cứng lò xo.∆ = −l l l0 : độ biến dạng ( độ giãn, độ nén) lò xo Câu Một lị xo có khối lượng khơng đáng kể chiều dài tự nhiên 20 (cm), treo vào đầu lò xo vật m = 100 (g) lị xo có chiều dài 25 (cm) Tính độ cứng lị xo Câu 10 Một lị xo có khối lượng khơng đáng kể có độ dài tự nhiên l0 Khi treo vật có khối lượng m1= 100(g) lị xo dài l1= 31(cm) Khi treo vật có khối lượng m2 = 200(g) lị xo dài l2 = 32(cm) Tìm độ cứng k chiều dài tự nhiên lò xo Lấy g = 10(m/s2) BÀI TẬP CHƯƠNG Câu Một vật có khối lượng m chịu tác dụng hai lực Fr1 F2 r hình Cho F1 = 34,64N; F2 = 20N, α = 300 góc hợp 1 Fr với phương thẳng đứng Tìm khối lượng m vật để vật cân Câu Một người muốn kéo thùng hàng M = 50kg từ sân vào nhà cách 20m Người tác dụng lực F → theo phương ngang có độ lớn F = 300 N (Hình 2) Cho lực cản thùng hàng mặt phẳng ngang Fcản = 150N Hãy phân tích lực tác dụng lên vật, xác định gia tốc mà vật thu thời gian kéo người Câu 3: Một cầu I chuyển động với vận tốc (m/s) đến va chạm vào cầu II nằm yên mặt phẳng nằm ngang Sau va chạm hai cầu chuyển động theo hướng cũ cầu I với vận tốc (m/s) Tính tỷ số khối lượng hai cầu Câu Một người muốn kéo thùng hàng m=30kg từ sân vào nhà cách 10m Người tác dụng lực F → có phương hợp với phương ngang góc 300và có độ lớn F=300 N (Hình 3) Bỏ qua lực cản Hãy phân tích lực tác dụng lên vật, xác định gia tốc mà vật thu thời gian kéo người Câu Một bóng khối lượng 0,5 kg nằm yên sân Một cầu thủ đá vào bóng làm bay với tốc độ 36 km/h Cho thời gian chân tác dụng vào bóng 0,02 s Tính lực đá bóng cầu thủ.? Câu Một bóng khối lượng 0,5 kg nằm yên sân Một cầu thủ đá vào bóng lực 250N Cho thời gian chân tác dụng vào bóng 0,02 s Tính tốc độ mà vật thu được.? LỰC HẤP DẪN: 2 m m Fhd G r = G= 6,67.10-11N.m2/kg2 Câu Hai tàu thủy có khối lượng m1=m2=50000 cách đoạn R=1(km) Tính lực hấp dẫn chúng? Lực nhỏ hay lớn trọng lượng cân có khối lượng 20 (g)? Lấy g =10 m/s2 Câu Hai vật cách 8(cm) lực hút giữ chúng F =125,25.10–9(N) Tính khối lượng vật trường hợp: a) Hai vật có khối lượng b) Khối lượng tổng cộng vật 8(kg) LỰC ĐÀN HỒI: Fdh =kl k: độ cứng lò xo.∆ = −l l l0 : độ biến dạng ( độ giãn, độ nén) lò xo Câu 9 Một lị xo có khối lượng khơng đáng kể chiều dài tự nhiên 20 (cm), treo vào đầu lò xo vật m = 100 (g) lị xo có chiều dài 25 (cm) Tính độ cứng lò xo Câu 10 Một lò xo có khối lượng khơng đáng kể có độ dài tự nhiên l0 Khi treo vật có khối lượng m1= 100(g) lị xo dài l1= 31(cm) Khi treo vật có khối lượng m2 = 200(g) lị xo dài l2 = 32(cm) Tìm độ cứng k chiều dài tự nhiên lò xo Lấy g = 10(m/s2) α Hình Fr Fr F Hình 2 F 300 Hình 3 m m2 r hd Fr Fhd r F 300 Hình 3 1 m m2 r hd Fr Fhd (2)LỰC HẤP DẪN A BÀI TẬP CƠ BẢN Lực hấp dẫn hai chất điểm : a) Khoảng cách chúng tăng lần b) Khoảng cách chúng giảm lần c) Khối lượng vật tăng lần d) Khối lượng vật giảm lần e) Khối lượng vật tăng lần, khối lượng vật giảm lần f) Khối lượng vật tăng lần, khoảng cách chúng giảm lần g) Khối lượng vật tăng lần, khoảng cách chúng tăng lần Hai cầu giống nhau, có khối lượng 50(kg), bán kính 10(cm) Hãy tính: a) Lực hấp đẫn chúng đặt cách 100(cm) b) Lực hấp dẫn tối đa chúng Một khối lượng M bị tách thành hai phần: m (M – m), sau chúng đặt cách khoảng Tính tỷ số M m lực hấp dẫn hai mảnh đạt giá trị cực đại B LUYỆN TẬP Tính lực hút lớn hai cầu có khối lượng m1= m2 = 50(kg) Biết đường kính cầu d = 2,5(m) Để lực hút hai cầu giảm 10 lần khoảng cách hai cầu phải bao nhiêu? Một người khối lượng 60(kg) chịu lực hút người cách tâm trái đất 60 lần bán kính trái đất Cho biết chu kỳ chuyển động Mặt Trăng quanh Trái Đất 27,32 ngày khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng 3,84.108(m) Hãy tính khối lượng Trái Đất Giả thiết quỹ đạo Mặt Trăng tròn Hai tàu thủy có khối lượng m1 = m2 = 50.000 cách đoạn R = 1(km) Tính lực hấp dẫn chúng ? Lực nhỏ hay lớn trọng lượng cân có khối lượng 20 (g) ? Hai vật có khối lượng đặt cách 40 (cm) hút lực 1,67.10–9(N) Tìm khối lượng vật Hai vật cách 8(cm) lực hút giữ chúng F = 125,25.10–9(N) Tính khối lượng vật trường hợp: a) Hai vật có khối lượng b) Khối lượng tổng cộng vật 8(kg) Mặt đất mặt trăng hút lực bao nhiêu? Cho biết bán kính quỹ đạo mặt trăng quay quanh trái đất r = 3,84.108 (m), khối lượng mặt trăng m = 7,35.1022 (kg) trái đất M = 6.1024 (kg) TRỌNG LỰC A BÀI TẬP CƠ BẢN Baøi Biết gia tốc rơi tự g= 9,81(m/s2) bán kính trái đất R= 6400(km) a) Tính khối lượng trái đất b) Tính gia tốc rơi tự độ cao nửa trái đất c) Tính gia tốc rơi tự độ cao 10 (km) d Tính gia tốc rơi tự độ cao bán kính trái đất Bài Một vật mặt đất bị Trái Đất hút lực 72N Ở độ cao h = R/2 so với mặt đất (R bán kính Trái Đất), vật bị Trái Đất hút với lực bao nhiêu? Biết gia tốc rơi tự sát mặt đất 10 (m/s2) B LUYỆN TẬP Baøi Một cầu mặt đất có khối lượng 400 N Khi chuyển tới điểm cách tâm trái đất 4R (R bán kính trái đất) có trọng lượng bao nhiêu? Bài Lực hút Trái Đất đặt vào vật mặt đất 45N, độ cao h 5N Cho bán kính Trái Đất R Độ cao h bao nhiêu? Baøi (3)Cho gia tốc trọng trường độ cao h g = 4,9 (m/s2) Biết gia tốc trọng trường mặt đất g0 = 9,8 (m/s2) Bán kính Trái Đất R = 6400 (km) Tìm h Bài Tính gia tốc rơi tự mặt Sao Hỏa Biết bán kính Sao Hỏa 0,53 lần bán kính Trái Đất; khối lượng Sao Hỏa 0,11 khối lượng Trái Đất; gia tốc rơi tự mặt đất 10 (m/s2) Baøi Biết gia tốc rơi tự mặt đất g0 = 9,8 (m/s2) Biết khối lượng Trái Đất gấp 81 lần khối lượng Mặt Trăng, bán kính Trái Đất gấp 3,7 lần bán kính Mặt Trăng Tìm gia tốc rơi tự bề mặt Mặt Trăng Baøi Hỏi độ cao Trái Đất, trọng lực tác dụng vào vật giảm lần so với trọng lực tác dụng lên vật đặt mặt đất Cho bán kính Trái Đất 6400 (km) LỰC ĐÀN HỒI A BÀI TẬP CƠ BẢN Một lị xo có khối lượng khơng đáng kể chiều dài tự nhiên 20 (cm), treo vào đầu lị xo vật m = 100 (g) lị xo có chiều dài 25 (cm) Tính độ cứng lò xo Lò xo thứ bị giãn 8cm treo vật có khối lượng 2(kg); lị xo thứ hai bị giãn (cm) treo vật có khối lượng 4(kg) So sánh độ cứng hai lị xo Cả hai lị xo có khối lượng khơng đáng kể Một lị xo có khối lượng khơng đáng kể, có chiều dài tự nhiên 40 (cm) Một đầu treo cố định, đầu lại treo vật m = 100 (g) lị xo giãn thêm (cm) Tính chiều dài lị xo treo thêm vật có khối lượng 25 (g) Một lị xo có khối lượng khơng đáng kể, treo vật m = 100(g) bị giãn (cm), cho g = 10 (m/s2) a) Tính độ cứng lị xo b) Khi treo vật có khối lượng m’ lị xo giãn (cm) Tính m’ c) Khi treo vật khác có khối lượng 0,5 (kg) lị xo giãn ? B LUYỆN TẬP Một lò xo có khối lượng khơng đáng kể, treo thẳng đứng, treo m1 = 200 (g) vào đầu lò xo lị xo dài l1 = 25 (cm); thay m1 m2 = 300 (g) vào lò xo chiều dài lị xo l2 = 27 (cm) Hãy tính độ cứng lị xo chiều dài chưa treo vật Một lị xo có khối lượng khơng đáng kể, treo thẳng đứng, phía treo cân khối lượng m1 = 200 (g) chiều dài lị xo l1 = 30 (cm) Nếu treo thêm vào vật m2 = 250(g) lị xo dài l2 = 32(cm) Cho g = 10 (m/s2) Tính độ cứng chiều dài chưa treo vật lò xo Một lò xo có khối lượng khơng đáng kể có độ dài tự nhiên l0 Khi treo vật có khối lượng m1= 100(g) lị xo dài l1= 31(cm) Khi treo vật có khối lượng m2 = 200(g) lị xo dài l2 = 32(cm) Tìm độ cứng k chiều dài tự nhiên lò xo Lấy g = 10(m/s2) Xe tải kéo ô tơ nhờ sợi dây cáp có độ cứng k = 2.106(N/m) Chúng bắt đầu chuyển động nhanh dần 200(m) 20(s) Bỏ qua ma sát khối lượng dây cáp Tính độ giãn dây cáp lực kéo xe tải Một ô tô vận tải kéo ô tô có khối lượng chạy nhanh dần đều, sau 50(s) 400(m) Khi dây cáp nối hai ô tô dãn đoạn trường hợp sau Cho biết độ cứng dây cáp k = 2.106(N/m) bỏ qua ma sát khối lượng dây cáp a) Dây cáp nằm ngang b) Dây cáp hợp với phương ngang góc 600 Một đầu máy kéo toa xe có khối lượng 10 (tấn) lị xo nhẹ có độ cứng 4.104(N/m) Cho biết sau bắt đầu chuyển động đuợc 40 (s) tàu có vận tốc (m/s) Hãy Tính độ giãn lò xo (Bỏ qua ma sát) Một đầu máy kéo toa xe có khối lượng 20 (tấn) lị xo Trong q trình chuyển động, lò xo giãn 0,04(m) Biết độ cứng lị xo 8.104 (N/m) Bỏ qua ma sát Tính: a) Lực kéo đầu máy b) Gia tốc tàu Một đoàn tàu gồm đầu máy, toa 10 (tấn) toa (tấn) nối với Khi chịu tác dụng lực 500 (N) lò xo giãn (cm) Sau bắt đầu chuyển động 10 (s), vận tốc đoàn tàu đạt (m/s) Tính độ giãn lị xo C NÂNG CAO Vật có khối lượng 100 (g) gắn vào đầu lò xo dài 20 (cm), độ cứng 20 (N/m) quay tròn mặt phẳng nằm ngang với tốc độ 60 (vịng/phút) Tính độ dãn lò xo Lấy π2 ≈ 10 Một lị xo có khối lượng khơng đáng kể, chiều dài 30(cm), độ cứng 350(N/m) đặt nằm ngang nhờ giá đỡ, đầu gắn vào trục quay thẳng đứng, đầu lại gắn với cầu khối lượng 20(g) Quay lò xo quanh trục cho lò xo dãn 2(cm) Tính số vịng quay hệ phút (4)Một hệ hình 15 gồm bốn nhẹ nối với khớp lò xo nhẹ Khi chưa treo m, tạo thành hình vng chiều dài lò xo l = 9,8cm Khi treo m = 500g góc nhọn α = 600 Cho g = 9,8m/s2) Tính độ cứng lị xo Thanh đồng chất có tiết diện khơng đổi, chiều dài l, đặt mặt bàn nhẵn nằm ngang Tác dụng lên hai lực kéo ngược chiều 2 1,F Fr r (F1 > F2) Tính lực đàn hồi xuất thanh, vị trí tiết diện cách đầu chịu lực F1 đoạn x LỰC MA SÁT A BÀI TẬP CƠ BẢN Một toa tàu có khối lượng m = 80tấn chuyển động thẳng tác dụng lực kéo F = 6.104N Xác định hệ số ma sát toa tàu mặt đường Kéo bê tông trọng lượng 120.000N mặt đất Lực kéo theo phương ngang có độ lớn 54.000N Xác định hệ số ma sát bê tông mặt đất Một xe lăn, đẩy lực F = 20N nằm ngang xe chuyển động Cịn chất thêm lên xe kiện hàng 20 kg lực tác dụng phải 60N Tính hệ số ma sát bánh xe mặt đường Một xe có khối lượng m = 2000kg chuyển động hãm phanh dừng lại sau 3s Tìm quãng đường vật thêm kể từ lúc hãm phanh Biết lực hãm 4000N Một xe có khối lượng 100 kg bắt đầu chuyển động đường ngang Biết sau chạy 200m vận tốc đạt 20 m/s a) Tính gia tốc chuyển động b) Tính lực kéo động khi: i/ Lực cản không đáng kể ii/ Lực cản 100N B LUYỆN TẬP Một đầu máy tạo lực kéo để kéo toa xe có khối lượng m = (tấn) chuyển động với gia tốc a = 0,4 (m/s2) Biết hệ số ma sát toa xe mặt đường µ = 0,02 Hãy xác định lực kéo đầu máy Cho g = 10m/s2 Một ô tô có khối lượng m = (tấn), chuyển động mặt đường nằm ngang Hệ số ma sát lăn bánh xe mặt đường µ = 0,1 Tính lực kéo động nếu: a) Ơtơ chuyển động thẳng b) Ơtơ chuyển động nhanh dần với gia tốc a = (m/s2) Một tơ có khối lượng 200 (kg) chuyển động đường nằm ngang tác dụng lực kéo 100 (N) Cho biết hệ số ma sát bánh xe mặt đường 0,025 Tính gia tốc ô tô Cho g =10 m/s2 Một người đẩy thùng có khối lượng 50 (kg) lực F = 200 (N) cho thùng trượt sàn nằm ngang (Lấy g =10m/s2) a) Tính hệ số ma sát thùng sàn b) Bây người thơi khơng tác dụng nữa, hỏi thùng chuyển động nào? Tính gia tốc thùng Tính lực tối thiểu Fmin cần ép khối thủy tinh có m = 50g theo phương ngang để giữ cho nằm yên sát với bề mặt tường thẳng đứng Biết hệ số ma sát nghỉ cực đại thủy tinh tường µ = 0,2 Lấy g = 9,8m/s2 Một khối gỗ khối lượng m = (kg) bị ép hai ván Lực nén ván lên khối gỗ N = 50 (N) Hệ số ma sát gỗ ván µ = 0,5 (Lấy g =10m/s2) a) Hỏi khối gỗ có tự trượt xuống khơng? b) Cần tác dụng lên khối gỗ lực F thẳng đứng theo chiều nào, có độ lớn bao nhiêu? Để khối gỗ: Baøi 7: Đi lên Baøi 8: Đi xuống Người ta đặt ly lên tờ giấy đặt bàn dùng tay kéo tờ giấy theo phương ngang a) Cần truyền cho tờ giấy gia tốc để ly bắt đầu trượt tờ giấy? Biết hệ số ma sát ly tờ giấy µ = 0,3 (Lấy g = 10m/s2) b) Trong điều kiện trên, lực tác dụng lên tờ giấy bao nhiêu? Biết hệ số ma sát tờ giấy bàn µ’ = 0,2 Khối lượng ly m = 50g PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG LỰC HỌC A BÀI TẬP CƠ BẢN Một xe khối lượng 1tấn, sau khởi hành 10s đạt vận tốc 72km/h a) Tính gia tốc xe b) Tính lực phát động động Biết lực cản mà mặt đường tác dụng lên xe 500N l x 1 (5)Một xe khối lượng (tấn), sau khởi hành 10 (s) quãng đường 50 (m) a) Tính lực phát động động xe Biết lực cản 500(N) b) Tính lực phát động động xe sau xe chuyển động Biết lực cản khơng đổi suốt q trình chuyển động Một xe chuyển động với vận tốc 1(m/s) tăng tốc, sau 2(s) có vận tốc 3(m/s) Sau đó, xe tiếp tục chuyển động thời gian 1(s) tắt máy chuyển động chậm dần thêm 2(s) dừng lại Biết khối lượng xe 100(kg) a) Tính gia tốc xe giai đoạn b) Lực cản tác dụng vào xe bao nhiêu? Biết lực cản có giá trị khơng đổi giai đoạn c) Tính lực kéo động xe giai đoạn Một ôtô khởi hành với lực phát động 2.000(N) Lực cản tác dụng vào xe 400(N), khối lượng xe 800(kg) Tính quãng đường xe sau 10(s) khởi hành B LUYỆN TẬP Một xe trượt có khối lượng 5(kg) kéo theo phương ngang lực F = 20 (N) (lực có phương ngang) 5(s) Sau vật chuyển động chậm dần dừng lại hẳn Lực cản tác dụng vào xe 15(N) Tính quãng đường xe từ lúc bắt đầu chuyển động đến dừng hẳn Từ A, xe (I) chuyển động thẳng nhanh dần với vận tốc đầu 5(m/s) đuổi theo xe (II) khởi hành lúc B cách A 30 (m) Xe (II) chuyển động thẳng nhanh dần không vận tốc đầu hướng xe (I) Biết khoảng cách ngắn xe (m) Bỏ qua ma sát, khối lượng xe m1 = m2 = (tấn) Tìm lực kéo động xe Biết xe chuyển động với gia tốc a2 = 2a1 Một xe chạy đường nằm ngang tài xế hãm phanh khẩn cấp làm bánh xe không lăn mà trượt tạo thành vết trượt dài 12(m) Giả sử hệ số ma sát bánh xe mặt đuờng µ = 0,6 Lấy g = 10(m/s2) Hỏi vận tốc xe bánh xe bắt đầu tạo vết trượt bao nhiêu? Một diễn viên xiếc có khối lượng 52(kg), tuột xuống dọc theo sợi dây treo thẳng đứng Dây chịu lực căng tối đa 425(N) Lấy g = 10(m/s2) a) Người tuột xuống với gia tốc 2,5(m/s2) Hỏi dây có bị đứt khơng? b) Để dây khơng đứt người phải tuột xuống với gia tốc tối thiểu bao nhiêu? Một người dùng dây kéo vật có khối lượng m = 5(kg) trượt sàn nằm ngang Dây kéo nghiêng góc 300so với phương ngang Hệ số ma sát trượt µ = 0,3 Xác định độ lớn lực kéo Một người dùng dây kéo vật có khối lượng m = 100(kg) sàn nằm ngang Dây kéo nghiêng góc 300 so với phương ngang Biết vật bắt đầu trượt từ trạng thái nghỉ, chuyển động nhanh dần đạt vận tốc 1(m/s) 1(m) Lực ma sát sàn lên vật vật trượt có độ lớn 125(N) Tính lực căng dây vật trượt Một vật có khối lượng m = 10(kg) chuyển động mặt phẳng nằm ngang lực kéo F = 20(N) hợp với phương ngang góc 300 Biết sau bắt đầu chuyển động 3(s), vật quãng đường 2,25(m) Cho g = 10(m/s2), 3 =1, 73 a) Tính gia tốc vật b) Tính hệ số ma sát vật với mặt phẳng Một xe chạy hai điểm đường thẳng với vận tốc biến thiên theo đồ thị hình 14 Trên quãng đường ứng với đoạn BC lực phát động Tính lực phát động hai quãng đường ứng với đoạn OA AB Biết lực ma sát không đổi suốt thời gian chuyển động Một vật M có khối lượng 10kg kéo trượt mặt phẳng ngang lực F hợp với phươg nằm ngang góc 300 Cho biết hệ số ma sát µ = 0,1 a) Tính lực F để vật chuyển động b) Tính lực F để sau chuyển động 2s vật quãng đường 5m Lấy g= 10m/s2 Một lắc gồm cầu nhỏ khối lượng m = 200g treo vào sợi dây chiều dài l = 15cm, buộc vào đầu cọc gắn mép bàn quay (hình 15) Bàn có bán kính r = 20cm quay với vận tốc góc khơng đổi a) Tính số vịng quay bàn phút để dây nghiêng so với phương thẳng đứng góc α = 600 b) Tính lực căng dây trường hợp câu a MẶT PHẲNG NGHIÊNG A BÀI TẬP CƠ BẢN Hãy thành lập cơng thức tính gia tốc vật thả trượt mặt phẳng nghiêng Một xe lăn nhỏ khối lượng kg thả từ đỉnh A dốc nghiêng Coi bỏ qua lực ma sát, tính thời gian chuyển động từ A đến chân dốc B trường hợp sau: 10 0 20 40 120 t(s) v(m/s) A B C Hình 14 m α (6)a) Mặt dốc nghiêng 300, độ dài AB = 1m b) Độ dài AB = 1m, độ cao AH so với mặt ngang 0,6m c) Độ cao AH = BH = 1m Hãy xác định gia tốc vật trượt từ mặt phẳng nghiêng xuống Cho biết góc nghiêng α= 300, hệ số ma sát vật mặt phẳng nghiêng 0,3 Lấy g= 9,8m/s2 Một vật trượt từ đỉnh mặt phẳng nghiêng dài 10m góc nghiêng 300 Hỏi vật tiếp tục chuyển động mặt phẳng ngang xuống hết mặt phẳng nghiêng Cho biết mặt phẳng nghiêng nhẵn bóng mặt phẳng ngang có hệ số ma sát 0,1 Cho g= 10m/s2 Từ vị trí đứng yên thả vật lăn xuống dốc nghiêng Trong 2(s) đầu vật 10(m) Bỏ qua ma sát Tìm góc nghiêng dốc? Một vật trượt mặt phẳng nghiêng có chiều dài 2(m), chiều cao h = 0,5(m) Hãy tính hệ số ma sát vật mặt phẳng nghiêng? Thí nghiệm cho số liệu: mặt phẳng nghiêng dài 1(m), cao 20(cm), vật có khối lượng 200(g), lực kéo vật vật lên dốc 1(N) Tính hệ số ma sát B LUYỆN TẬP Một xe lăn nhỏ khối lượng kg thả từ điểm A cho chuyển động xuống mặt dốc nghiêng 300với gia tốc không đổi m/s2 Cho g = 10 m/s2, hệ ma sát mặt phẳng nghiêng xe lăn bao nhiêu? Một vật nặng đặt mặt phẳng nghiêng có độ dài AB = 3m, độ cao AH so với mặt ngang 2m Dùng lực F = 2N song song với mặt phẳng nghiêng kéo vật lên thấy vật chuyển động sau 5s vận tốc đạt 20 m/s Tính hệ số ma sát vật mặt phẳng biết khối lượng vật 150g g = 10 m/s2 Một vật có khối lượng 50(kg) nằm mặt phẳng nghiêng dài 5(m), cao 3(m) Hệ số ma sát 0,2 Cho g = 10(m/s2) Phải đặt dọc theo mặt phẳng nghiêng lực để: a) Vừa đủ giữ vật đứng yên b) Đẩy lên dốc với chuyển động c) Đẩy lên dốc với gia tốc 1(m/s2) Một xe lăn nhỏ khối lượng 50g truyền vận tốc v0 = 20m/s từ chân dốc B mặt phẳng nghiêng 300 Cho hệ số ma sát 3 5 , xác định quãng đường dừng lại mặt phẳng nghiêng Một xe nặng 1(tấn) bắt đầu lên dốc dài 200(m), cao 50(m) so với chân dốc với vận tốc đầu 18(km/h) Lực phát động F = 3250(N), lực ma sát f = 250(N) Cho g = 10(m/s2) Tìm thời gian để xe lên hết dốc Vật chuyển động với vận tốc 25(m/s) trượt lên dốc Biết dốc dài 50(m), cao 14(m), hệ số ma sát 0,25 Cho g = 10(m/s2) a) Tìm gia tốc vật lên dốc? b) Vật có lên hết dốc khơng? Nếu có, tìm vận tốc vật đỉnh dốc thời gian lên dốc? Một vật chuyển động với vận tốc v0 bắt đầu lên dốc dài 50(cm), cao 30(cm), hệ số ma sát vật dốc 0,25 Cho g = 10(m/s2) a) Tìm gia tốc vật lên dốc v0 để vật dừng lại đỉnh dốc b) Ngay sau vật lại trượt xuống dốc Tìm vận tốc xuống đến chân dốc c) Tìm thời gian chuyển động kể từ lúc lên dốc lúc trở đến chân dốc Vật thả trượt mặt phẳng nghiêng nhẵn, dài 10(m) nghiêng 300 a) Tính vận tốc vật đạt chân mặt phẳng nghiêng? b) Sau xuống hết mặt phẳng nghiêng, vật tiếp tục chuyển động mặt phẳng ngang có hệ số ma sát 0,1 Tính thời gian vật chuyển động mặt phẳng ngang Cho g = 10(m/s2) Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng có chiều dài 5(m), góc hợp mặt phẳng nghiêng so với phương ngang 30o Hệ số ma sát vật mặt phẳng nghiêng 0,1 Lấy g = 10(m/s2) a) Tính vận tốc vật vật hết mặt phẳng nghiêng b) Sau hết mặt phẳng nghiêng vật tiếp tục chuyển động mặt phẳng ngang, hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang 0,2 Tính quãng đường vật mặt phẳng ngang Một ơtơ có khối lượng m= chuyển động đường ngang AB, qua A xe có vận tốc 54km/h tới B vận tốc đạt 72km/h quãng đường AB= 175 m Biết suốt quãng đường xe chuyển động có hệ số ma sát khơng đổi 0,05 Lấy g= 10m/s2 a) Tính gia tốc lực kéo động đường ngang AB b) Tới B xe tắt máy xuống dốc không hãm phanh, dốc cao 10m, nghiêng 300 so với phương ngang Tính gia tốc vận tốc xe chân dốc, lấy 3= 1,73 (7)Một vật trượt với vận tốc 18 km/h xuống mặt phẳng nghiêng, trượt nhanh dần với gia tốc 1,5m/s2 Đến chân mặt phẳng nghiêng vật đạt vận tốc 13 m/s tiếp tục trượt mặt phẳng ngang Hệ số ma sát mặt phẳng ngang 0,2 Mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng ngang góc 300 Lấy g = 10 m/s2 a) Tìm hệ số ma sát mặt phẳng nghiêng b) Tìm chiều dài mặt phẳng nghiêng c) Tính thời gian từ lúc vật bắt đầu trượt xuống mặt phẳng nghiêng đến lúc dừng lại Vật chuyển động với vận tốc 90km/h trượt lên dốc dài 50m cao 14m, hệ số ma sát 0,25 Lất g= 10m/s2 a) Vật có lên hết dốc khơng? Nếu có tìm vận tốc vật đỉnh dốc thời gian lên dốc b) Tới đỉnh dốc vật dừng lại trượt xuống dốc, sau chuyển động mặt phẳng ngnag đoạn dừng lại (hệ số ma sát mặt phẳng ngang 0,2) Tìm quãng đường vật từ đỉnh mặt phẳng ngang đến dừng lại CHUYỂN ĐỘNG CỦA HỆ VẬT A BÀI TẬP CƠ BẢN Một đầu máy xe lửa có M = 40(tấn) kéo theo toa xe khối lượng 20(tấn) chuyển động đường nằm ngang với gia tốc không đổi 0,25(m/s2) Hệ số ma sát lăn bánh xe đường ray 0,025 Tính lực phát động đầu máy lực căng nối đầu máy với toa xe Cho g = 10m/s2 Cho hệ hình 2, biết: m1 = 2(kg), m2 = 3(kg) Hệ số ma sát vật mặt bàn 0,2 Một lực kéo F = 12(N) đặt vào vật (1) theo phương song song với mặt bàn Cho g = 10m/s2 Hãy tính: a) Gia tốc vật b) Lực căng dây c) Biết dây chịu lực căng tối đa 10(N) Hỏi lực kéo F có trị số tối đa để dây không bị đứt? Cho hệ hình 2: m1 = 50kg, m2 = 10kg, F = 18N Bỏ qua ma sát a) Tính lực căng dây, vận tốc quãng đường sau 2s kể từ lúc bắt đầu chuyển động b) Nếu dây chịu lực tối đa 5N dây có đứt khơng? c) Tìm độ lớn F để dây đứt d) Nếu cho hệ số ma sát sàn µ = 0,1 Tìm lực căng dây vận tốc sau 2s Cho hệ hình 4, biết m1 = 1(kg), m2 = 2(kg), F = 6(N), α = 300, g= 10(m/s2), 3 =1, 7, hệ số ma sát vật sàn µ = 0,1 a) Tính gia tốc vật lực căng dây b) Tính quãng đường vật giây thứ kể từ bắt đầu chuyển động? B LUYỆN TẬP Cho hệ hình 5, biết m1 = 3(kg), m2 = 2(kg), m3 = 1(kg), F = 12(N) Bỏ qua ma sát, khối lượng dây nối Tìm gia tốc chuyển động vật lực căng dây nối vật Lấy g = 10(m/s2) Cho hệ vật hình 6: m1 = 7kg; m2 = 5kg; F = 9N tác dụng vào m2 lị xo giãn 3cm a) Tính độ cứng lò xo b) Nếu thay lò xo sợi dây chịu lực căng cực đại 4,5N dây có đứt khơng? Bỏ qua khối lượng lò xo ma sát Trên mặt phẳng ngang nhẵn có vật m1 = 1kg, m2 = 2kg nối với sợi dây nhẹ, khơng dãn (hình 7) Vật m1 bị kéo theo phương ngang lò xo bị dãn thêm đoạn x = 2cm Độ cứng lò xo k = 300N/m Tính: a) Gia tốc vật b) Lực dây tác dụng lên vật Cho hệ hình biết: m1 = 1(kg), m2 = 0,5(kg) Cho g = 10(m/s2) Tính độ lớn F lực căng dây nối khi: a) Các vật lên với vận tốc không đổi b) Vật (2) lên nhanh dần từ trạng thái nghỉ, đạt vận tốc 0,5(m/s) sau 25(cm) Cho hệ hình 9, biết: m1 = 1,6kg, m2= 0,4kg a) Bỏ qua ma sát, tìm lực căng dây lực nén lên trục rịng rọc b) Nếu hệ số ma sát m1 µ = 0,1; tìm lực căng dây vận tốc vật sau bắt đầu chuyển động 0,5s Tính lực nén lên trục rịng rọc Cho hệ hình 9, biết m1 = 1(kg), m2 = 250(g), bỏ qua khối lượng dây ròng rọc, bỏ qua ma sát ròng rọc, hệ số ma sát vật m1 sàn 0,4 Ban đầu hệ giữ đứng yên a) Thả cho hệ tự do, hệ có chuyển động khơng? b) Người ta thay m2 m3 = 500(g) Tìm gia tốc lực căng dây hệ chuyển động Ở đầu dây vắt qua ròng rọc nhẹ cố định người ta treo hai vật có khối lượng 240(g) Phải thêm khối lượng vào hai đầu dây để hệt thống chuyển động 160(cm) 4(s) Cho g = 9,8m/s2 m1 m2 Fr Hình 2 m2 m1 Fr Hình 6 m2 m1 Hình 7 m1 m2 Hình 8 Fr m1 m2 m1 m2 Fr m3 Hình 5 m1 m2 Fr α (8)Một ròng rọc treo vào đầu lị xo hình 12, biết: m1 = 1,3kg, m2 = 1,2kg; dây không giãn, bỏ qua ma sát, khối lượng dây ròng rọc Cho g = 10m/s2 a) Tính gia tốc vật lực căng dây? b) Tính độ cứng lò xo, biết lò xo bị dãn đoạn x = 2cm Cho hệ hình 13: lị xo có độ cứng k = 250N/m; dây khơng giãn, rịng rọc có khối lượng khơng đáng kể: m1= m2= 0,5kg, m3= 0,2kg Tính: a) Gia tốc hệ thống b) Độ giãn lò xo c) Sau 3s, dây nối m1 m2 bị đứt, hệ thống chuyển động sao? Cho hệ hình 14, biết: m1 = 1(kg) = m2 có độ cao chênh khoảng 2(m) Đặt thêm vật m’ = 500(g) lên vật m1 Bỏ qua ma sát, khối lượng dây rịng rọc Tìm vận tốc vật chúng ngang Cho g = 10(m/s2) Cho hệ hình 14, biết: m1 = 2m2 lực căng dây treo rịng rọc 52,3(N) Tìm gia tốc chuyển động vật, lực căng dây khối lượng vật Cho g = 9,8(m/s2) Bỏ qua ma sát, khối lượng của dây ròng rọc Cho hệ hình 16: m1 = 3kg, m2 = 12kg trượt không ma sát mặt phẳng nghiêng α = 300, g= 10m/s2 Dây nhẹ không co dãn, bỏ qua ma sát ròng rọc Ban đầu hệ giữ đứng yên, sau thả cho hệ tự a) Tìm gia tốc m1 m2 b) Tính lực căng dây Cho hệ hình 16: m1= 130g, m2 trượt không ma sát mặt phẳng nghiêng α = 300, g= 10m/s2 Dây nhẹ không co dãn, bỏ qua ma sát ròng rọc Người ta thả cho hệ chuyển động nhận thấy m2 lên dốc mặt phẳng nghiêng với gia tốc không đổi 1,5m/s2 a) Tìm khối lượng m2 lực căng dây b) Để vật m2 đứng yên mặt phẳng nghiêng ta thay đổi góc nghiêng mặt phẳng nghiêng nào? Cho hệ hình 16: m1= 2kg, m2= 5kg, hệ số ma sát m1 mặt phẳng nghiêng µ = 0,1; α= 300, g= 10m/s2 a) Vật m2 chuyển động theo chiều bỏ qua ma sát? Tìm quãng đường vật sau 2s b) Tính gia tốc chuyển động (có ma sát) Suy vận tốc, đường vật sau 1s đầu Cho hệ hình 19, biết m1 = 2(kg), m2 = 3(kg) Bỏ qua ma sát rịng rọc, khối lượng dây nối khơng đáng kể, dây không co dãn Lúc đầu hệ đứng yên, m2 cách mặt đất 0,6(m) Lấy g= 10(m/s2) a) Tính vận tốc m2 chạm đất b) Tính thời gian kể từ lúc hệ bắt đầu chuyển động đến m2 chạm đất c) Giả sử lúc m2 đạt vận tốc 1(m/s) dây nối bị đứt Mô tả chuyển động vật tính độ cao cực đại mà m1 đạt Cho: lúc bắt đầu chuyển động m1 cách mặt đất 0,5(m) Cho hệ hình 20, biết m1 = 3(kg), m2 = 2(kg), m3 = 1(kg) Bỏ qua khối lượng dây nối rịng rọc Tìm gia tốc chuyển động vật lực căng dây nối vật trường hợp: (lấy g= 10(m/s2) a) Bỏ qua ma sát b) Bỏ qua ma sát ròng rọc, mặt nằm ngang µ = 0,1 Một vật có khối lượng m1 = 1,5kg nối với vật có m2 = 2,5kg sợi dây không dãn vắt qua ròng rọc cố định kéo vật chuyển động mặt nằm ngang có hệ số ma sát trượt µ = 0,2 Lúc đầu giữ cho hệ vật nằm yên, sau thả cho hệ chuyển động tự (hình 21) a) Hỏi hai vật đạt vận tốc 2m/s độ dời vật bao nhiêu? Lấy g = 10m/s2 b) Tìm thời gian chuyển động hệ vật c) Sau 2s dây bị đứt, tìm quãng đường vật sau đứt dây Cho hệ hình vẽ, biết m1 = 4(kg); m2 = 5(kg) Giữ m2 cho m1 trượt m2 thấy: muốn cho m1 trượt m2 phải tác dụng lực nhỏ 12(N) theo phương ngang vào m1 Bây đặt hệ nói lên mặt bàn nằm ngang khơng ma sát Tìm trị số lực ngang lớn Fmax tác dụng vào m2 để hệ trượt tìm gia tốc vật Hai khối m = 16(kg) M = 80(kg) không gắn với Hệ số ma sát chúng µ = 0,4; cịn mặt M khơng có ma sát Hỏi độ lớn tối thiểu lực F phải để giữ khối m áp sát vào M TĂNG GIẢM TRỌNG LƯỢNG A BÀI TẬP CƠ BẢN Baøi 10 m1 m2 Hình 12 m2 m1 Hình 13 m3 m1 m2 Hình 16 m1 m2 Hình 14 m2 m1 Hình19 m1 m2 m3 Hình 20 m M Fr Hình 22 Fr m1 m2 Hình 21 m1 (9)Một người có m = 60(kg) đứng yên sàn thang máy chuyển động Lấy g= 10(m/s2) Tìm lực ép người lên sàn thang máy khi: a) Thang máy lên nhanh dần với gia tốc 2(m/s2) b) Thang máy lên chậm dần với gia tốc 2(m/s2) c) Thang máy xuống nhanh dần với gia tốc 2(m/s2) d) Thang máy xuống chậm dần với gia tốc 2(m/s2) e) Thang máy rơi tự B LUYỆN TẬP Bài 11 Một người có m = 60(kg) xách vali nặng 20(kg) đứng yên sàn thang máy chuyển động biến đổi Áp lực người tác dụng lên sàn 750(N) Lấy g= 10(m/s2) Xác định độ lớn chiều gia tốc thang máy Baøi 12 Một người có khối lượng 50 (kg) đứng buồng thang máy độ cao 20 (m) so với mặt đất Thang máy bắt đầu xuống nhanh dần với gia tốc 0,04 (m/s2) thời gian 30 (s), sau chuyển động chậm dần đứng lại mặt đất Tính áp lực người nén lên sàn thang máy hai giai đoạn Bài 13 Một vật có khối lượng 5kg treo vào sợi dây Sợi dây chịu lực căng tối đa 52 (N) Nếu cầm dây kéo vật lên nhanh dần với gia tốc 0,8 (m/s2) dây có bị đứt khơng ? Vì sao? (cho g =10m/s2) PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ A BÀI TẬP CƠ BẢN Một người ném viên bi sắt theo phương nằm ngang với vận tốc 20m/s từ đỉnh tháp cao 320m a) Viết phương trình tọa độ viên bi b) Xác định vị trí vận tốc viên bi chạm đất Lấy g= 10m/s2 Một bóng ném theo phương ngang với vận tốc 25m/s rơi xuống đất sau 3s Lấy g= 10m/s2 a) Bóng ném từ độ cao nào? b) Bóng xa c) Vận tốc bóng chạm đất d) Vẽ dạng quĩ đạo chuyển động bóng B LUYỆN TẬP Một hịn đá ném theo phương ngang với vận tốc đầu 10m/s Hịn đá rơi xuống đất cách chỗ ném (tính theo phương ngang) đoạn 10m Xác định độ cao nơi ném vật Lấy g= 10m/s2 Một vật ném theo phương ngang từ độ cao h = 2m so với mặt đất Vật đạt tầm ném xa 7m Tìm thời gian chuyển động vật, vận tốc đầu vận tốc lúc chạm đất Lấy g= 10m/s2 Một vật ném theo phương ngang từ độ cao h = 20m so với mặt đất Vật phải có vận tốc đầu để trước lúc chạm đất vận tốc 25m/s Lấy g= 10m/s2 Một cầu ném ngang từ độ cao 80m Sau ném 3s vận tốc cầu hợp với phương ngang góc 450 a) Tính vận tốc ban đầu cầu b) Quả cầu chạm đất lúc nào? Ở đâu? Với vận tốc bao nhiêu? Trong trận đấu Tennis, đấu thủ giao bóng với tốc độ 86,4km/h bóng rời vợt theo phương ngang cao mặt sân 2,35m Lưới cao 0,9m cách điểm giao bóng theo phương ngang 12m Hỏi bóng có chạm lưới khơng? Nếu qua lưới tiếp đất cách lưới bao xa Lấy g= 9,8m/s2 Ở độ cao 0,9m không đổi, người thảy viên bi vào lỗ mặt đất Lần thứ viên bi rời khỏi tay với vận tốc 10m/s vị trí chạm đất viên bi thiếu đoạn ∆x, lần thứ với vận tốc 20m/s viên bi lại dư đoạn ∆x Hãy xác định khoảng cách người lỗ Từ mép bàn, viên bi chuyển động với vận tốc ban đầu v0, viên bi rời mép bàn lại rớt xuống đất cách chân bàn 1,2m Cho biết bề dài bàn 2m, bề cao 0,8m Hệ số ma sát viên bi mặt bàn µ= 0,2 Tính vận tốc ban đầu v0 viên bi Một vật ném xiên với vận tốc v0 nghiêng góc α so với phương ngang Bỏ qua ma sát, lực cản khơng khí a) Thành lập phương trình tọa độ theo phương ngang phương thẳng đứng vật b) Lập phương trình quỹ đạo chuyển động vật c) Xác định độ cao cực đại mà vật đạt so với vị trí ném vật d) Xác định tầm xa vật đạt theo phương ngang e) Tính thời gian vật chuyển động từ lúc ném đến đạt độ cao cực đại f) Lập cơng thức tính vận tốc vật thời điểm (10)Từ tòa nhà cao h = 45m, người ta ném hịn đá nhỏ lên phía với vận tốc v0= 20m/s theo phương hợp với mặt nằm ngang góc 300 Lấy g= 10m/s2 Tính: a) Thời gian chuyển động đá b) Vận tốc đá trước chạm đất c) Khoảng cách từ chân tòa nhà đến chỗ rơi đá Từ độ cao 7,5m cầu ném lên xiên góc α = 450 so với phương ngang với vận tốc đầu 10m/s Viết phương trình quỹ đạo cầu cho biết cầu chạm đất vị trí nào? Từ A cách mặt đất khoảng AH = 45(m) người ta ném vật với vận tốc v01 = 30(m/s) theo phương ngang Cho g = 10(m/s2) a) Viết phương trình quỹ đạo chuyển động vật b) Cùng lúc ném vật từ A, B mặt đất (BH = AH) người ta ném lên vật khác với vận tốc v02 Định v02 để hai vật gặp CHUYỂN ĐỘNG CONG A BÀI TẬP CƠ BẢN Một xe chạy qua cầu cong lên với bán kính R= 40m Xe phải chạy với vận tốc để qua cầu xe không đè lên cầu lực cả? Cho g = 10m/s2 Một tơ có khối lượng chuyển động với vận tốc khơng đổi 36km/h Tìm áp lực ô tô lên cầu qua điểm cầu trường hợp: a) Cầu nằm ngang b) Cầu vồng lên với bán kính 50m c) Cầu võng xuống với bán kính 50m Bỏ qua ma sát Lấy g= 10m/s2 Xe khối tấn, qua cầu vồng có bán kính cong R= 50m với vận tốc 10m/s Tính lực nén xe lên cầu: a) Tại điểm cao cầu b) Tại điểm mà bán kính R hợp với phương thẳng đứng góc α = 200 Cho cos200≈ 0,9; g = 10m/s2 B LUYỆN TẬP Một xe chuyển động đường tròn nằm ngang bán kính R = 200m, hệ số ma sát xe mặt đường µ = 0,2 Xác định vận tốc tối đa mà xe đạt để không bị trượt? Một người xe đạp (khối lượng tộng cộng xe người m= 60kg) vịng xiếc trịn có bán kính R= 6,4m Cho g= 10m/s2 a) Xác định vận tốc tối thiểu xe người qua điểm cao vịng xiếc để khơng bị rơi? b) Tính lực nén xe lên vòng xiếc điểm cao xe qua điểm với vận tốc v = 10m/s Quả cầu có khối lượng m = 50g treo đầu A dây OA dài 90cm Quay cho cầu chuyển động tròn mặt phẳng thẳng đứng quanh tâm O Tìm lực căng dây A vị trí thấp O, OA hợp với phương thẳng đứng góc 600 tốc độ cầu 3m/s Một viên bi sắt có khối lượng 100g nối vào đầu A sợi dây có chiều dài OA= 1m Quay cho viên bi chuyển động tròn mặt phẳng thẳng đứng quanh O với vận tốc 60vịng/ phút Tính sức căng dây vị trí cao nhất, thấp nằm mặt phẳng nằm ngang qua O Lấy g = 10m/s2 Một lị xo có độ cứng k = 200N/m, chiều dài tự nhiên l0 = 20cm, đầu giữ cố định đầu A, đầu gắn vào cầu khối lượng m = 10g trượt khơng ma sát Ax nằm ngang (hình 8) Thanh Ax quay với tốc độ góc π ω 20= rad/s xung quanh trục (∆)thẳng đứng Tính độ dãn lị xo Một lị xo có chiều dài tự nhiên 20cm, lò xo dãn thêm 1cm tác dụng lực kéo 1N Người ta treo vào lò xo cầu m= 100g quay lò xo quanh trục thẳng đứng OO’ với tốc độ góc ω, trục lị xo tạo với trục quay OO’ góc 600 Xác định chiều dài lúc lò xo số vòng quay 1s Một lị xo có khối lượng khơng đáng kể, chiều dài chưa co dãn l0= 3,6dm Lò xo dãn 2cm chịu lực căng 5N a) Tính chiều dài lị xo treo vật nặng m = 200g b) Lò xo OA nằm ngang quay mặt phẳng nằm ngang quanh trục thẳng đứng Biết chiều dài lị xo quay quanh 4dm, tính số vòng quay 1s α 02 v 01 v k m x ) (∆ ω A lực t lực khối lượng trọng lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập vật lý 10 bai-tap-chuong-22013buoi-2.thuvienvatly.com.b2ac9.38272, Bài tập vật lý 10 bai-tap-chuong-22013buoi-2.thuvienvatly.com.b2ac9.38272

Hình ảnh liên quan

Hình 14 - Bài tập vật  lý 10 bai-tap-chuong-22013buoi-2.thuvienvatly.com.b2ac9.38272

Hình 14.

Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 8 - Bài tập vật  lý 10 bai-tap-chuong-22013buoi-2.thuvienvatly.com.b2ac9.38272

Hình 8.

Xem tại trang 10 của tài liệu.