0

Bài tập vật lý 10 bai-tap-het-hki-lop-10-nam-2016.thuvienvatly.com.ad45c.42709

36 8 0
 • Bài tập vật lý 10 bai-tap-het-hki-lop-10-nam-2016.thuvienvatly.com.ad45c.42709

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:23

tốc 10m/s. Lực căng dây. Chuyển động của vật M được phân làm 2 thành phần. @ Khi vật chạm đất: Ở cùng độ cao : vật rơi tự do và và vật ném ngang có cùng thời gian để chạm đất. Viết phư[r] (1)Chương hai : ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM Chủ đề LỰC –TỔNG HỢP LỰC - CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM & PHÂN TÍCH LỰC Chủ đề 1.1 LỰC –TỔNG HỢP LỰC 1 Lực F: được biểu diễn mũi tên (véc –tơ ) * Gốc mũi tên điểm đặt lực * Phương chiều mũi tên phương chiều lực * Độ dài mũi tên biểu thị độ lớn lực theo tỷ lệ xích định 2 Tổng hợp lực : thay hai hay nhiều lực tác dụng đồng thời vào vật lực sao cho tác dụng không thay đổi * Lực thay gọi hợp lực * Phương pháp tìm hợp lực gọi tổng hợp lực BÀI TẬP TỔNG HỢP LỰC : LOẠI 1: TỔNG HỢP HAI LỰC - sử dụng quy tắc hình bình hành - sử dụng quy tắc lực phương chiều - sử dụng quy tắc lực phương ngược chiều LOẠI 2: TỔNG HỢP LỰC F F F1, 2, → → uur BƯỚC 1: lựa cặp lực theo thứ tự ưu tiên chiều ngược chiều or vng góc tổng hợp chúng thành lực tổng hợp F12 → BƯỚC 2: tiếp tục tỏng hợp lực tổng hợp F12 → trên với lực F3 → còn lại cho lực tổng hợp cuối cùng F PP: theo quy tắc hình bình hành *F = F12+F22+2 .cosF F1 2 α * Fmin = F1−F2 ≤ ≤F F1+F2 =Fmax BA TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT * Hai lực phương, chiều : 0 1 2: F F α → → ↑↑ = ⇒ F =F1+ F2 * Hai lực phương , trái chiều : 0 1 2: F F α → → ↑↓ = ⇒ F = F1−F2 * Hai lực vng góc : 0 2: F F α → → ⊥ = 2 2 F = F +F 1 Cho lực F1=6N;F2 =8N Tìm độ lớn hợp lực F → của F1 → &F2 → ; vẽ hình F1 → ; F2 → & F → Trong trường hợp góc kẹp hai lực : a α =0O b α =180O c α =90O d α =120O e α =60O f α =30O 2 Cho lực đồng phẳng hình vẽ, tìm độ lớn hợp lực F ; vẽ hình a F1=1N;F2 =3N;F3 =5N b F1=7N;F2 =4N;F3 =3N c F1=F2 =F3 = 3N; góc 1200 1 FFFFFF → W FFFF F F → → → = + FF → α FF → (2)3 Hai lực F1=9N& F2 =4N tác dụng vào vật Hợp lực lực : A 2N B 4N C 6N D 15N Chủ đề 1.2 SỰ CÂN BẰNG LỰC ( kiểm tra thường hỏi dạng ) a Các lực cân : lực tác dụng đồng thời vào vật khơng gây gia tốc cho vật b Điều kiện cân chất điểm : Fhl → = BÀI TẬP CÂN BẰNG LỰC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI @ Vật chịu tác dụng lực đồng quy : @ Vật chịu tác dụng lực đồng quy : 1 F F → → + = ⇒ F1 F2 → → = − (gọi lực trực đối) * 2 lực phương, ngược chiều: F1 F2 → → ↑↓ * độ lớn: F1 = F2 VD: 1 03 F F F → → → → + + = ⇒ F3 (F1 F2) → → → = − + F3 F12 → → = − ( lực thứ ba trực hợp lực lực lại) * lực phương, ngược chiều: F3 F12 → → ↑↓ * độ lớn: F3=F12 PP giải tập: 1 Tìm hợp lực hai lựcF12 (F1 F2) → → → = + 2 Lấy lực thứ ba hợp lực hai lực F3 F12 → → = − 4.Chất điểm chịu tác dụng lực đồng phẳng cân hình vẽ Tìm độ lớn lực F3 → , vẽ hình a F1 =F2 =5N b F1=60 ;N F2 =80N c F1 =F2 =21N d F1=F2 = 3N ĐS: a N b 20 ≈52, 9N c 21N d 3N 4 Chất điểm chịu tác dụng lực cân Tìm độ lớn lực F3 → , vẽ hình a F1 =1N ; F2 =3N b F1=6N;F2 =8N c F1=F2 =10N;α =120O d 1 F =F = N;α =60O (a) 2 F → • • F1 • → A (c) 2 FF → α (d) FF → α 120O FFF → c) W a) FFF → W F1 (3)5 a Một chất điểm đứng yên chịu tác dụng đồng thời lực 3N; 4N 5N Tìm góc hợp lực 3N 4N b Hai lực có độ lớn F1 = F2= F; hợp lực hai lực có độ lớn F Tìm góc hợp hai lực F1 F2 c Một vật chịu tác dụng hai lực F1 = F2 = 3N hợp với góc 60O Tìm độ lớn lực F3 (vẽ hình) để tổng hợp lực lực khơng 6 Ba lực 60N; 80N 100N có tổng hợp lực không a Nếu lực 100N thơi khơng tác dụng hợp lực hai lực lại bao nhiêu? b Nếu lực 60N thơi khơng tác dụng hợp lực hai lực lại bao nhiêu? Chủ đề 1.3 PHÂN TÍCH LỰC Phân tích lực (Ngược với tổng hợp lực): thay lực hay nhiều lực tác dụng đồng thời cho tác dụng không thay đổi @ Phương pháp phân tích lực Ftheo phương cho trước * Từ điểm mút B Fkẻ đường thẳng Bx'&By ' song song với Ox&Oy * đường thẳng vừa kẻ cắt Ox&Oytạo thành hình bình hành Các véc-FxFybiểu diễn lực thành phần Ftheo phương Ox&Oy * Phân tích theo trục toạ độ vng góc & Ox Oy * Phân tích mặt phẳng nghiêng: theo phương song song vng góc với mặt phẳng nghiêng Fx =F.cosα Fy =F.sinα Px=P/ / =P.sinα .cos y P =P⊥ =P α 7 Phân tích lực Fcó độ lớn 10 3N theo phương Ox Oy, tìm độ lớn lực ĐS: 15N & 3N 3N & 15N 10 3N 10N BÀI TẬP: SỰ CÂN BẰNG LỰC & PHÂN TÍCH LỰC –BÀI TỐN LỰC CĂNG DÂY Bài tốn : Treo vật có trọng lực Pvào hai sợi dây hình vẽ Tìm lực căng dây TA TB Nhớ: + vật có khối lượng làm xuất trọng lực P có gốc vecto đặt vật, hướng xuống + vật đè lên mặt sàn làm xuất phản lực N gốc vecto đặt vật, hướng lên + vật tì lên tường xuất phản lực có gốc vecto đặt vật, hướng ngược lại + vật treo vào dây làm xuất lực căng dây T có gốc vecto đặt vật, hướng điểm treo 30O 30O y x O F → 30O x O Fy y x O F → 60O 60O 30O x O Fy W y Fx FF → α y x O Px ⊥ / / PP → α W y O B y x y FFx F (4)PP: (3 lực cân bằng) * BƯỚC 1: Xác định lực tác dụng lên vật theo phương chiều vật * BƯỚC 2: Dịch chuyển lực theo phương chiều lực sang hệ trục Oxy cho lực đồng quy gốc tọa độ ( gốc vecto lực nằm chung gốc tọa độ O hướng vecto lực hướng vật ) * BƯỚC 3: Phân tích lực khơng nằm trục tọa độ thành thành phần theo phương hai trục Ox&Oy Kết hợp với công thức lượng giác sin cos tan BƯỚC 4: GIẢI BÀI TẬP CÂN BẰNG LỰC * Áp dụng điều kiện cân bằng, ta có: P TA 0TB → → → → + + = hay P TAx TAy 0TBx TBy → → → → → → + + + + = (*) * Xét theo phươngOx , ta có: TA.cosα+TB.cosβ = (1) 0 * Xét theo phươngOy , ta có: − +P TA.sinα+TB.sinβ = (2) 0 Giả (1) & (2) 8 Một vật có trọng lực 60N treo vào sợi dây nằm cân hình vẽ Tìm lực căng dây Biết dây AC nằm ngang ĐS: 69N ; 35N 9 10 11 12 Một đèn tín hiệu giao thơng đại lộ có trọng lượng 100N treo vào trung điểm dây AB Bỏ qua trọng lượng dây, tính lực căng dây trường hợp: a α =30O b α =60O ĐS: 100N ; 59N 13 Một đèn tín hiệu giao thơng đại lộ có trọng lượng 120N treo vào trung điểm dây AB dài 8m làm dây thòng xuống 0,5m Bỏ qua trọng lượng dây, tính lực căng dây ĐS: 242N 14 Một vật có trọng lực 80N đặt mặt phẳng nghiêng góc 30Oso với phương ngang Phân tích trọng lực vật theo hai phương : phương song song với mặt phẳng nghiêng phương vuông góc với mặt phẳng nghiêng ĐS: 40N ; 40 N Chủ đề BA ĐỊNH LUẬT NIU –TƠN 1 Định luật I Niu –tơn : khơng có lực tác dụng vào vật tổng hợp lực tác dụng vào vật khơng vật đứng n tiếp tục đứng yên, vật chuyển động tiếp tục chuyển động thẳng Fh a → → = ⇒ = l 2 Định luật II Nịu –tơn : * Fh a m → → = l Hay . h F m a → → = l (aluôn chiều vớiFh → l ) * Độ lớn Fhl =m a 3 Định luật III Niu –tơn : vật A tác dụng lên vật B lực ngược lại vật B tác dụng lại vật A lực FAB FBA → → = − hay mB.(vB vOB) mA.(vA vOA) → → → → − = − − Nếu FAB → gọi lực FBA → gọi phản lực ngược lại Khối lượng * Khối lượng không đổi vật * Khối lượng có tính cộng Chủ đề 2.2B Định luật II Niu –tơn có lực cản (lực ma –sát; lực hãm phanh …) 1200 A B C Bài 246 • • Bài 247 α A • B • Bài 248 A • B • B A • • B TA TPO B TA TPAx TAy TBy TBx T → α β x y (5)@ Tổng quát cho : định luật II Niu –tơn PP: * Chọn hệ trục hình vẽ * Áp dụng định luật II Niu –tơn ta có : FK → +Fcan+ N+ P → = m a → (*) Chiếu (*) xuống trục Ox , ta có: FKFcan =m a @ Chú ý : chiều dương chiều chuyển động Lực “kéo” chiều với chiều chuyển động lấy dấu cộng Lực “cản” ngược chiều với chiều chuyển động lấy dấu trừ Trọng lực P phản lực N vuông góc phương chuyển động nên @ Lực kéo động xe (lực phát động) chiều chuyển động, lực cản hay lực ma sát phương ngược chiều với chuyển động ! CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT II NEWTON THƯỜNG CHO Dạng : Tìm lực tác dụng (hoặc hợp lực): F = m.a PP : + sử dụng kết hợp công thức chuyển động biến đổi liên quan gia tốc a + cơng thức tính lực : F = m.a Dạng Cho gia tốc a, tìm đại lượng cịn lại F ; K m PP: + tìm a công thức chuyển động biến đổi + a vào FKFcan =ma Dạng Cho gia tốc F , tìm K a đại lượng cịn lại PP: + F vào K FKFcan =ma để tìm a + dựa vào công thức chuyển động biến đổi để tìm đại lượng cịn lại @ CHÚ Ý: * Nếu vật chuyển động thẳng a = * Khi thắng (phanh): Lực kéo không * Gia tốc a theo phương chuyển độngOx ; viết dạng đại số (âm dương) quy ước về dấu giống với CĐTBĐĐỀU * Các công thức chuyển động biến đổi : + Vận tốc : v= +v0 a t ; + Công thức liên hệ đường , vận tốc gia tốc : v2−v02 =2as + Liên quan quãng đường đi: 0 2 s=v t+ a t BÀI TẬP Chủ đề 2.1A Tìm lực tác dụng (hoặc hợp lực): F = m.a 15 a Một vật khối lượng 10kg chuyển động tác dụng lực kéo F = 10N Tính gia tốc cho biết tính chất chuyển động b Một vật khối lượng 200g chuyển động với gia tốc 2m/s2 Tìm lực tác dụng vào vật ĐS : 1m/s2 ; 0,4N 16 Một vật có khối lượng 50kg bắt đầu chuyển động nhanh dần sau 50cm đạt vận tốc 0,7m/s Bỏ qua ma sát , tính lực tác dụng vào vật ĐS : 24,5 N 17 Một bóng có khối lượng 700g nằm yên sân cỏ Sau bị đá đạt vận tốc 10m/s Tính lực đá cầu thủ , biết khoảng thời gian va chạm 0,02s ĐS : 350 N 18 Một ô –tô khối lượng sau khởi hành 10s đạt vận tốc 36km/h Bỏ qua ma sát, tính lực kéo ô tô ĐS : 000N can FK FPNx y (6)19 Một ô –tơ có khối lượng 3tấn, sau khởi hành 10s quãng đường 25m Bỏ qua ma sát, tìm: a Lực phát động động xe b Vận tốc quãng đường xe sau 20s ĐS: 500N; 10m/s; 100m 20 Một xe khối lượng chạy với tốc độ 36km/h hãm phanh (thắng lại) Biết lực hãm 250N Tính quãng đường xe chạy thêm đến dừng hẳn ĐS: 200m 21 Một xe khởi hành với lực phát động 000N , lực cản tác dụng vào xe 400N , khối lượng xe 800kg Tính quãng đường xe sau khởi hành 10s ĐS : 100m 22 Một ô –tô có khối lượng chuyển động với vận tốc 72km/h hãm phanh Sau hãm phanh , ô –tô chạy thêm 50m dừng hẳn Tính : a Lực hãm b Thời gian từ lúc ô – tô hãm phanh đến dừng hẳn ĐS : 000N ; 5s 23 Một xe có khối lượng sau khởi hành 10s đạt vận tốc 72km/h Lực cản mặt đường tác dụng lên xe 500N Tính : a Gia tốc xe b Lực phát động động ĐS : 2m/s2 ; 500N 24 Một xe có khối lượng tấn, sau khởi hành 10s quãng đường 50m.Tính : a Lực phát động động xe , biết lực cản mặt đường 500N b Nếu lực cản mặt đường không thay đổi, muốn xe chuyển động thẳng lực phát động bao nhiêu? ĐS : 500N ; 500N 25 Một vật có khối lượng 100g bắt đầu chuyển động nhanh dần 80cm 4s a Tính lực kéo, biết lực cản 0,02N b Sau quãng đường ấy, lực kéo phải để vật chuyển động thẳng đều? ĐS: 0,03 N ; 0,02 N 26 Một lực F không đổi tác dụng vào vật khoảng thời gian 0,6s theo phương vận tốc làm vận tốc thay đổi từ 8m/s cịn 5m/s Sau tăng độ lớn lực lên gấp đôi khoảng thời gian 2,2s giữ nguyên hướng lực Xác định vận tốc vật thời điểm cuối ĐS: – 17m/s 27 Một lực F = 5N nằm ngang tác dụng vào vật khối lượng m = 10kg đứng yên làm vật chuyển động 10 s Bỏ qua ma sát a Tính gia tốc vật b Tìm vận tốc vật lực vừa ngừng tác dụng quãng đường vật thời gian c Sau 10s lực ngừng tác dụng vật chuyển động nào, giải thích? ĐS: 0,5m/s2; 5m/s; 25m 28 Một vật có khối lượng 500g bắt đầu chuyển động nhanh dần tác dụng lực kéo 4N, sau 2s vật đạt vận tốc 4m/s Tính lực cản tác dụng vào vật quãng đường vật thời gian ĐS: 3N; 4m Chủ đề 2.2B TỔNG HỢP 29 Một ô –tô khối lượng chạy với vận tốc v0thì hãm phanh, xe thêm quãng đường 15m 3s dừng hẳn Tính: a v 0 b Lực hãm ĐS : 10m/s ; 666,7N 30 Lực F truyền cho vật m1một gia tốc a1 = 2m/s2; truyền cho vật m2gia tốc a2 = 6m/s2 Hỏi lực F truyền cho vật có khối lượng m = m1+ m2thì gia tốc a bao nhiêu? ĐS : 1,5m/s2 31 Một ô –tô có khối lượng tấn, khởi hành với gia tốc 0,3m/s2 Ơ –tơ chở hàng khởi hành với gia tốc 0,2m/s2 Hãy tính khối (7)32 Một xe chạy với vận tốc 1m/s tăng tốc sau 2s có vận tốc 3m/s Sau xe tiếp tục chuyển động thời gian 1s tắt máy, chuyển động chậm dần sau 2s dừng hẳn Biết xe có khối lượng 100kg a) Xác định gia tốc ô –tô giai đoạn ? b) Lực cản tác dụng vào xe c) Lực kéo động giai đoạn ĐS: a) 1m/s2 ; 0; 1,5m/s2 b) 150N; 250N; 150N; 0N 33 Một chất điểm có khối lượng 10 kg, chuyển động có đồ thị vận tốc hình vẽ a) Tìm gia tốc chất điểm lực tác dụng lên chất điểm ứng với hai giai đoạn b) Tìm quãng đường vật từ lúc t = 5s vật dừng lại ĐS : a) a1 = 0,5m/s2 ; F1 = 5N ; a2 = - 1m/s2 ; F2 = -10N b) 93,75m 34 Một xe lăn khối lượng 50kg, tác dụng lực kéo theo phương ngang, chuyển động không vận tốc đầu từ đầu đến cuối phòng 10s Nếu chất lên xe kiện hàng , xe phải 20s để từ đầu phòng đến cuối phòng Bỏ qua ma sát, tìm khối lượng kiện hàng? ĐS : 150kg 35 a) Một lực → 1 F không đổi , phương với vận tốc , tác dụng vào vật khoảng thời gian 0,8s làm vận tốc thay đổi từ 0,6 m/s đến m/s Tìm gia tốc a1vật thu khoảng thời gian → F tác dụng b) Một lực → F không đổi , phương với vận tốc , tác dụng vào vật khoảng thời gian 2s làm vận tốc thay đổi từ m/s đến 0,2 m/s Tìm gia tốc a2vật thu khoảng thời gian → F tác dụng Vẽ → a F Tính tỷ số : F1/F 2 36 Chủ đề 2.3 Định luật III Niu –tơn ĐỊNH LUẬT III NEWTON –LỰC VÀ PHẢN LỰC 1 Định luật : + Phát biểu : “ Trong trường hợp, vật A tác dụng lên vật B lực , vật B tác dụng lại vật A lực Hai lực có : giá , độ lớn ngược chiều ” + Công thức : FA B FB A → → → = − → 2 ĐẶC ĐIỂM CỦA LỰC VÀ PHẢN LỰC ( N): * Xuất & lúc * Cùng giá, độ lớn, ngược chiều * Khơng cân chúng đặt lên hai vật khác Phương pháp * Ta có : FA B FB A → → → = − → ⇒ m aB B m aA A → → = − m vB( BvOB)= −mA.(vAvOA) * Chú ý : đến dấu vận tốc 37 Một sợi dây chịu lực căng tối đa 100N a Một người cột dây vào tường kéo dây với lực 80N Hỏi dây có bị đứt khơng, giải thích ? b Hai người kéo hai đầu dây với lực kéo người 80N Hỏi dây có vị đứt khơng, giải thích ? 38 Một cầu có khối lượng 2kg bay với vận tốc 4m/s đến đập vào cầu thứ hai đứng yên đường thẳng Sau va chạm hai chuyển động chiều, cầu I có vận tốc 1m/s, cầu II có vận tốc 1,5m/s Hãy xác định khối lượng cầu II ? ĐS : 4kg 0 10 15 20 5 10 v(m/s) t(s) • B A F → → FA B → → A B OA vA vB v → 0 OB v → = B A A B (8)39 Xe thứ chuyển động với vận tốc 50cm/s đường ngang bị xe thứ hai chuyển động với vận tốc 150cm/s va chạm từ phía sau Sau va chạm, hai chuyển động tới trước với cng tốc độ l 100cm/s Tìm tỷ số khối lượng hai xe ĐS: 40 Hai cầu chuyển động đường thẳng ngược chiều với vận tốc 1m/s 0,5m/s đến va chạm vào Sau va chạm hai bật ngược trở lại với vận tốc 0,5m/s và 1,5m/s Biết : m1 = 1kg, tính m2 ? ĐS: 0,75kg 41 Một xe A chuyển động với vận tốc 3,6km/h đến đụng vào xe B đứng yên Sau va chạm xe A dội ngược trở lại với vận tốc 0,1m/s xe B chạy tới với vận tốc 0,55m/s Cho mB = 200g , tìm mA ? ĐS: 100g HD: ý chiều vận tốc BÀI TẬP TỔNG HỢP BA ĐỊNH LUẬT NIU –TƠN 42 Một ô –tô khối lượng tấn, sau khởi hành 10s đường thẳng đạt vận tốc 36km/h Bỏ qua ma sát a Tính lực kéo động –tơ b Nếu tăng lực kéo lên lần sau khởi hành 10s, –tơ có vận tốc ĐS: 43 Một ô –tô khối lượng tấn, sau khởi hành 10s quãng đường 25m Bỏ qua ma sát Tìm: a Lực phát động động xe b Vận tốc quãng đường xe sau 20s c Muốn sau khởi hành 10m đạt vận tốc 10m/s lực phát động động phải tăng bao nhiêu? ĐS: 500N; 10m/s; 100m 44 Một ô –tô khối lượng chuyển động đường thẳng nằm ngang với vận tốc 72km/h hãm phanh Sau hãm phanh, ô –tô chạy thêm 50m dừng hẳn lại Bỏ qua lực bên ngồi a Tìm lực hãm phanh b Tìm thời gian từ lúc hãm phanh đến ô –tô dừng hẳn c Muốn sau hãm phanh –tơ 20m dừng lại cần tăng lực hãm lên lần ĐS: 000N; 5s 45 Một ô –tô khối lượng chạy đường thẳng nằm ngang với vận tốc v hãm phanh, 0 xe cịn thêm 15m 3s dừng lại a Tìm v 0 b Tìm lực hãm Bỏ qua lực cản bên c Nếu tăng lực hãm lên 1,5 lần kể từ lúc hãm phanh đến dừng hẳn lại ô –tô quãng đường bao nhiêu? ĐS: v = 10m/s; 666,67N 0 46 Một ô –tô khối lượng tấn, sau khởi hành 10s đường thẳng nằm ngang quãng đường 50m Biết lực cản tác dụng vào xe 500N Tìm: a Lực phát động động xe b Nếu lực hãm tác dụng vào xe giảm lần lực phát động động phải tăng hay giảm lần để sau khởi hành 10s xe đi 50m ĐS: 47 Một xe chuyển động đường thẳng nằm ngang với vận tốc 1m/s tăng tốc sau 2s đạt vận tốc 3m/s Sau xe tiếp tục chuyển động thẳng 1s tắt máy, chuyển động chậm dần thêm 2s dừng lại a Xác định gia tốc xe giai đoạn b Tính lực cản tác dụng vào xe c Xác định lực kéo động xe giai đoạn Biết xe có khối lượng 100kg lực cản có giá trị khơng đổi giai đoạn ĐS: a 1m/s2; 0; 1,15m/s2 b 150N c 250N; 150N; 48 Một ô –tô khởi hành chuyển động đường thẳng nằm ngang với lực phát động 000N, lực cản tác dụng vào xe 400N, khối lượng xe 800kg a Tính quãng đường xe sau 10s (9)49 Một xe có khối lượng 5kg chuyển động đường thẳng nằm ngang lực kéo F = 20N có phương nằm ngang 5s Sau lực kéo khơng tác dụng nên xe chuyển động chậm dần dừng hẳn lại Biết lực cản tác dụng vào xe ln 15N Tính quãng đường xe từ lúc khởi hành dừng hẳn ĐS: 16,7m 50 Một xe khối lượng 2kg chuyển động đường thẳng nằm ngang không ma sát với vận tốc 0 v = 10m/s chịu tác dụng lực F = 4N ngược hướng với chuyển động a Tính gia tốc xe b Kể từ chịu tác dụng lực F sau xe dừng hẳn? ĐS: –2m/s2; 5s 51 Vật chịu tác dụng lực F ngược chiều chuyển động 6s vận tốc giảm từ 8m/s xuống 5m/s Trong 10s kế tiếp, lực F tăng gấp đôi độ lớn không thay đổi hướng Tính vận tốc vật cuối thời điểm ĐS: –5m/s 52 Một vật có khối lượng 500g đặt mặt bàn nằm ngang chịu tác dụng hai lực 0,6N 0,8N theo phương vng góc Bỏ qua ma sát, tính gia tốc vật ĐS: 2m/s2 Lực hấp dẫn 1 Định luật hấp dẫn: * Phát biểu: Lực hấp dẫn hai chất điểm tỷ lệ thuận với tích hai khối lượng chúng tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách chúng * Công thức: 2 hd m m F G r = * Đơn vị: + F lhd ực hấp dẫn (N) + 2 11 2 6, 67.10 (N m ) G kg − = + m m 1; 2 khối lượng vật (kg) +r khoảng cách hai vật –tính từ trọng tâm (m) 2 Trọng lực & trọng lượng: * trọng lực :là lực hút Trái Đất tác dụng lên vật * trọng lượng: độ lớn trọng lực P=m g 3 Gia tốc rơi tự do: * Tại nơi có độ cao h: 2 ( ) h G M g R h = + * Tại mặt đất: gd G M.2 R = (tại mặt đất h = 0.) @ Với: * M;R khối lượng & bán kính Trái Đất * h độ cao * r = R + h @ Trọng tâm vật điểm đặt trọng lực vật BÀI TẬP: 53 Hai cầu giống có bán kính 40cm, khối lượng 50kg a Tính lực hấp dẫn chng đặt cch 1m? b Tính lực hấp dẫn lớn chúng? ĐS: 0,26.10 -6 N 54 Hai tàu thủy có khối lượng 50 000 cách 1km Tính lực hấp dẫn chúng? So sánh lực với trọng lượng cân 20g (g = 10m/s2) ĐS: 55 Hai vật có khối lượng 10 6kg đặt cách 6, 67 km a Tính lực hút chúng b Muốn lực hút chúng tăng 16 lần phải tăng hay giảm khoảng cách chúng lần c Nếu tăng khoảng cách chúng lên lần lực hút chúng tăng hay giảm lần? m1 → 21 F → 12 F m2 r • • { R h P → Tâm Trái Đất (10)56 a Hai vật đặt cách đoạn r hút lực F Hỏi tăng khoảng cách chúng lên 3 lần lực hút chúng tăng hay giảm lần? b Nếu tăng đồng thời khối lượng vật khoảng cách chúng lên lần lực hấp dẫn nào? 57 Gia tốc rơi tự mặt đất g = 9,8m/s2 Khối lượng Sao hoả 0,11 lần khối lượng Trái đất, bán kính Sao hoả 0,53 lần bán kính Trái đất Tính gia tốc rơi tự Sao hỏa ĐS: 3,8m/s2 58 Bán kính Trái đất 400km, gia tốc trọng trường mặt đất 9,8m/s2 Tính khối lượng của Trái đất Biết số hấp dẫn G = 6,68.10 –11N m 2/kg 2 ĐS: 6.10 24 kg 59 Tính gia tốc rơi tự độ cao10km Biết bán kính trái đất 400 km gia tốc rơi tự mặt đất 9,8 m/s2 60 a Ở độ cao so với mặt đất, gia tốc rơi tự phần tư gia tốc rơi tự mặt đất Cho biết bán kính Trái đất 400km b Tại nơi có độ cao nửa bán kính trái đất, gia tốc rơi tự có giá trị bao nhiêu? Cho g = 9,8m/s2 ĐS: 61 Một vật có khối lượng 1kg, mặt đất có trọng lượng 10N Khi chuyển vật tới điểm cách tâm Trái Đất khoảng 2R (R bán kính Trái Đất ) có trọng lượng bao nhiêu? BÀI TẬP NÂNG CAO 62 Khoảng cách trung bình tâm trái đất tâm mặt trăng 60 lần bán kính trái đất Khối lượng mặt trăng nhỏ khối lượng trái đất 81 lần a Hỏi trái đất mặt trăng hút lực bao nhiêu? Biết bán kính trái đất 400 km, khối lượng trái đất 6.10 24 kg b Tại điểm đường thẳng nối hai tâm chúng , lực hút trái đất lực hút mặt trăng đặt vào vật đặt điểm cân nhau? ĐS : 2.10.20 N ; cách trái đất 345 600 km 63 Hai vật đặt cách 8cm lực hút chúng 125,25.10 – 9N Tính khối lượng vật hai trường hợp sau: a Hai vật có khối lượng b m1 = 3m2 c Tổng khối lượng hai vật 8kg ĐS: 3,5kg; 2kg & 6kg Lực đàn hồi 1 Lực đàn hồi Fdh → có : * Điểm đặt: đầu lò xo * Phương: trùng với trục lò xo * Chiều: ngược với chiều biến dạng * Độ lớn: Fdh =k do : gian =k do : nen Fdh = ∆ =k l k.l −l 0 Nhắc lại : @ Véc –tơ trọng lực P → có : * Điểm đặt: trọng tâm vật * Phương: thẳng đứng * Chiều: từ xuống * Độ lớn: P=m g dh F → • l 0 l ∆l Lị xo bị nén • l 0 l ∆l dh F → Lò xo bị giãn • • Tâm Trái Đất dh FP (11)+ l 0 chiều dài tự nhiên hay chiều dài ban đầu –khi lị xo khơng bị biến dạng ( chưa gắn vật ) (m) + l chiều dài lò xo ( sau biến dạng hay gắn vật ) (m) + ∆ = −l l l0 độ biến dạng lò xo (m) + k độ cứng lò xo hay hệ số đàn hồi (N/m) + F dh lực đàn hồi (N) @ Ví dụ treo vật vào lò xo Phương pháp giải tập Tác dụng lực F vào lò xo Khi vật cân : F Fdh → → → + = Fdh = F Treo vật m vào lò xo Khi vật cân : P Fdh → → → + = Fdh = P Hay : k∆l cb =m g Bài tập 64 Một lò xo có độ cứng 250N/m, bị biến dạng đoạn 5cm chịu lực tác dụng a Tính lực tác dụng vào lị xo b Nếu khơng tác dụng lực phải treo vào lị xo vật có khối lượng bao nhiêu? Lấy g = 10 m/s2 65 a Phải treo vật có khối lượng để lị xo có độ cứng 15N/m giãn 10cm Lấy g = 10 m/s2 b Nếu khơng treo vật phải tác dụng vào lị xo lực có độ lớn bao nhiệu, để lị xo có độ biến dạng trên? ĐS : 0.15kg; 1,5N 66 Một lò xo có chiều dài tự nhiện 25cm, độ cứng 1N/cm Lấy g = 10 m/s2 a Phải treo vật có khối lượng để lị xo có chiều dài 30cm b Khi treo vật 200g lị xo có chiều dài bao nhiệu? 67 Một lị xo treo vật có khối lượng m = 100g giãn cm Cho g = 10 m/s2 a)Tìm độ cứng lị xo b) Tìm khối lượng m’ vật treo vào đàu lị xo để giãn 3cm 68 Một lò xo giãn 2,5cm treo vật m1= 200g, treo vật m2 = 300g lị xo giãn bao nhiêu? ĐS : 3,75cm 69 Một lị xo có chiều dài tự nhiên l0, treo vật m1= 100g vào chiều dài lò xo 31cm, treo thêm vật m2 =100g vào độ dài lị xo 32cm Xác định chiều dài tự nhiên lò xo? ĐS : 30cm 70 Một lò xo treo thẳng đứng Khi treo vật m1= 10g lị xo có chiều dài 50,4cm, treo vật m2 = 50g lị xo có chiều dài 52cm Tính độ cứng chiều dài tự nhiên lò xo Lấy g = 10 m/s2 ĐS: 50cm ; 25N/m 71 Một ô–tô tải kéo ô –tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều, 400m 50s Ơ–tơ con có khối lượng tấn, dây cáp nối xe có độ cứng 2.10 6 N/m a Tính gia tốc đồn xe b Tính lực kéo xe tải tác dụng lên xe độ giãn dây cáp nối xe hai trường hợp: α Bỏ qua ma sát β Lực ma sát 2% trọng lượng g= 10m/s2 ĐS: 640N; 0,32mm; 040N;0,52mm 72 Một đầu máy kéo toa xe , toa xe có khối lượng 20 Khi chuyển động lò xo nối với đầu máy giãn 8cm Độ cứng lò xo dh F → • l 0 l F → • dh F → l 0 l cb ∆l P (12) 5.10 4N/m.Tính lực kéo đầu máy gia tốc đoàn tàu , bỏ qua ma sát cản trở chuyển động ĐS : 000N ; 0,2 m/s2 BÀI TẬP NÂNG CAO 73 Một tàu hỏa gồm đầu máy hai toa Một toa có khối lượng 20 toa có khối lượng 10 tấn nối với lò xo giống Độ cứng lò xo 60 000N/m Cho biết sau chuyển động 20s vận tốc tàu 3m/s.Tính độ giãn lị xo, bỏ qua ma sát hai trường hợp: a) Toa 10 cuối b) Toa 20 cuối ĐS : 2,5cm & 7,5cm ; 5cm & 7,5cm Lực ma sát & hệ số ma sát: Fms =µ.N Chú ý: N áp lực phản lực @ Fms có : * Điểm đặt: mặt tiếp xúc * Phương chiều: ngược với hướng vận tốc * Độ lớn: Fms =µ.N =µ.mg @ Với: * µ hệ số ma sát (khơng có đơn vị) * N là áp lực –lực tác dụng vng góc với mặt bị ép (N) DẠNG BÀI TẬP LỰC NẰM NGANG Dạng Cho gia tốc a, tìm đại lượng F ; K µ; m: Phương pháp: tìm a vàoFh m a → → = l Dạng Cho gia tốc F , tìm K a đại lượng µ;m Phương pháp: F vào K Fh m a → → = l để tìm a đại lượng µ ;m BÀI TẬP Đường ngang –Lực ngang Phương pháp giải tập (tùy theo trường) Fms =µ.mg @ Áp dụng định luật II Niu –tơn, ta có: FK Fms P N m a → → → → → + + + = (*) @ Chiếu (*) xuống Ox , ta có : FKFms =ma FK − mgµ =ma (**) Chú ý : + gia tốc a tìm dựa vào công thức chuyển động biến đổi + có hệ số ma sát µ tức có lực ma sát ngược lại @ Áp dụng định luật II Niu –tơn, ta có: Fhl m a → → = ⇒ FK Fms m a → → → + = FKFms =maK F − µmg =ma (**) 74 Một xe khối lượng tấn, chuyển động thẳng nhanh dần đường ngang với gia tốc 1m/s2 Biết g = 10m/s2 µ = 0,02 a Tính lực ma sát B Tính lực kéo ĐS : 200N 75 Một ô –tô khối lượng 1tấn, chuyển động đường ngang Hệ số ma sát lăn bánh xe mặt đường µ = 0,1 Lấy g = 10m/s2, tính lực kéo động : a Xe chuyển động thẳng b Xe khởi hành sau 10s 100m ĐS: 000N ; 000N ms FFK → ⊕ vP → W • ms FFKP → W x Ny O ms FFK → ⊕ vP → (13)76 Kéo bê tông khối lượng 12000kg mặt đất, lực kéo theo phương ngang có độ lớn 54 000N Tính hệ số ma sát? (g = 10m/s2) ĐS: 0,45 77 Một vật khối lượng 2kg chuyển động thẳng mặt sàn nằm ngang Lực kéo tác dụng lên vật theo phương ngang 4N Lấy g = 10m/s2, tìm hệ số ma sát? ĐS : 0,2 78 Một xe chuyển động với vận tốc 72km/h hãm phanh Xe cịn 40m dừng hẳn Lấy g = 10m/s2 Tính gia tốc xe hệ số ma sát xe mặt đường ĐS: -5m/s2 ; 0,5 79 Một xe chuyển động với vận tốc 36km/h tắt máy Tính thời gian quãng đường xe thêm dừng lại? Lấy g =10m/s2 µ = 0,02 ĐS: 50s ; 250m 80 Một xe chuyển động tắt máy thêm 250m dừng lại Biết hệ số ma sát 0,02 g = 10m/s2 Tính vận tốc của xe lúc bắt đầu tắt máy? ĐS: 10m/s 81 Một ô –tơ có khối lượng chuyển động với vận tốc 72km/h tài xế tắt máy ( g = 10m/s2) a Nếu tài xế không thắng xe thêm 100m dừng lại Tìm lực ma sát b Nếu tài xế đạp thắng xe 25m dừng lại –Giả sử đạp thắng bánh xe trượt mà khơng lăn Tìm lực thắng c Nếu tài xế đạp thắng xe 25m dừng lại –Giả sử đạp thắng bánh xe cịn lăn Tìm lực lực thắng ĐS: 000N ; 16 000N; 12 000N 82 Một xe lăn , đẩy lực F = 20 N nằm ngang chuyển động thẳng Khi chất lên xe kiện hàng khối lượng 20 kg phải tác dụng lực F’ = 60 N nằm ngang xe chuyển động thẳng Tìm hệ số ma sát bánh xe mặt đường ( g = 10m/s2) ĐS: 0,2 83 Một người đẩy thùng có khối lượng 50kg trượt sàn nằm ngang với lực F = 200N (g = 10m/s2) a Tìm hệ số ma sát trượt thùng mặt sàn b Bây người ta không đẩy thùng nữa, hỏi thùng chuyển động nào? ĐS: 0,4 ; – m/s2 84 Một –tơ có khối lượng 1,5 , chuyển động nhanh dần với gia tốc 2m/s2 Hệ số ma sát lăn giữa xe mặt đường 0,02 Cho g = 10m/s2 a Tính lực phát động động xe b Để xe chuyển động thẳng lực phát động phải bằng bao nhiêu? c Tài xế tắt máy, lực phát động bao nhiêu? Xe chuyển động nào? ĐS: F1 = 300N ; F2 = 300N ; F3 = ; a = – 0,2m/s2 85 Một xe có khối lượng chạy với vận tốc 36km/h tài xế thấy chướng ngại vật cách xe 10m nên đạp thắng a Trời khô, lực thắng 22 000N, hỏi có xảy tai nạn khơng? Nếu khơng, xe dừng lại cách vật bao xa? b Trời mưa đường ướt nên lực thắng cịn 000N, tính vận tốc xe lúc chạm vào vật? ĐS: 0,9m; 7,7m/s (14)@ 2 sinα =h; cosα = l −h l l @ phân tích Plàm hai phần P/ / → và P → ⊥ 1 Thành phần : Px =P/ / =P.sinα có tác dụng kéo vật xuống 2 Thành phần :N =Py =P⊥ =P.cosα có tác dụng tạo áp lực 3 Vật xuống : lực ma sát hướng lên & ngược lại Fms=µ.N =µ .cosP α µ= mg.cosα Vật xuống Vật lên @ Áp dụng định luật II Niu –tơn, ta có: / / K ms F F P P N m a → → → → → → ⊥ + + + + = (*) Chiếu (*) xuống Oy , ta có : .cos cos N =P α =mg α(1) Chiếu (*) xuống Ox , ta có : .sin K ms FF +P α =ma(2) @ Thế (1) vào (2), ta có: .cos sin K F −µmg α+mg α =ma (**) Hoặc : FK mg.cos mg.sin a m µ α α − + = @ Áp dụng định luật II Niu –tơn, ta có: / / K ms F F P P N m a → → → → → → ⊥ + + + + = (*) Chiếu (*) xuống Oy , ta có : .cos cos N =P α =mg α(1) Chiếu (*) xuống Ox , ta có : .sin K ms FFP α =ma(2) @ Thế (1) vào (2), ta có: .cos sin K F −µmg α −mg α =ma (**) Hoặc : a FK mg.cos mg.sin m µ α α − − = Tóm lại: Chọn chiều dương chiều chuyển động FK −µmg.cosα±mg.sinα =ma Hoặc FK mg.cos mg.sin a m µ α α − ± = Dấu ( + ) vật xuống; dấu ( – ) lên 1 Đăc biệt: FK =0 &Fms = ⇒a= ±g.sinα 2 Bài tốn khơng cho khối lượng m : FK = a= −µg.cosα ±g.sinα BÀI TẬP : mặt phẳng nghiêng –Vật xuống 86 Thả vật khối lượng 1kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mpn dài10m, nghiêng 30O so với phương ngang Bỏ qua ma sát , lấy g = 10m/s2 a Tìm thành phần trọng lực theo phương song song với mpn theo phương vng góc với mpn v → W P → ⊥ / / PP → α y ms FK FN x v (15) b Tìm gia tốc & vận tốc vật cuối mpn ĐS : a 5N; N b m/s2 ; 10m/s 87 Thả vật khối lượng 1kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mpn dài10m, nghiêng 30O so với phương ngang Hệ số ma sát giữa vật mpn µ = 0,2 , lấy g = 10m/s2 a Tìm lực ma sát b Tìm gia tốc & vận tốc vật cuối mpn ĐS : b) 3,3m/s2 ; 8,1 m/s 88 Một vật trượt xuống từ đỉnh mpn cao 1,5m, với vận tốc 0,5m/s Sau 5s vật đến chân mpn Tìm hệ số ma sát ĐS : 0,75 89 Trên mặt phẳng nghiêng góc α = 30O so với phương ngang, ván có khối lượng M trượt xuống với hệ số ma sát µ Xác định µ để ván trượt xuống ĐS: 0,57 BÀI TẬP : mặt phẳng nghiêng –Vật lên 90 Một xe khối lượng bắt đầu lên dốc dài 200m, cao 50m với vận tốc ban đầu 5m/s Lực phát động 250N , lực ma sát lăn 250N , lấy g = 10m/s2 a) Tìm gia tốc xe lên dốc b) Tìm khoảng thời gian để xe lên hết dốc vận tốc của xe lúc ĐS : 0,5m/s2 ; 20s ; 15m/s 91 Để kéo vật khối lượng 100kg lên mpn nghiêng 30Oso với phương ngang, cần lực 600N song song với mpn Lấy g = 10m/s2 a) Tính hệ số ma sát b) Tính gia tốc vật thả cho trượt xuống ĐS : 0,01 ; 4,9m/s2 Bài 14 Lực hướng tâm 1 Định nghĩa: Lực (hay hợp lực lực) tác dụng vào vật chuyển động tròn gây cho vật gia tốc hướng tâm gọi lực hướng tâm 2 Lực hướng tâm Fhtcó: * Điểm đặt: lên vật * Phương: trùng với đường thẳng nối vật tâm quỹ đạo * Chiều: từ vật hướng vào tâm quỹ đạo * Độ lớn: 2 ht ht v F m a m m r r ω = = = với : 2 ht v a r r ω = = 3 Ví dụ: * DẠNG BT 1: Vệ tinh chuyển động tròn quanh Trái Đất: lực hướng tâm lực hấp dẫn giữa vệ tinh Trái Đất Fhd =Fhth R M G v + = M: khối lượng trái đất * DẠNG BT 2: Vật chuyển động tròn đĩa nằm ngang quay đều: lực hướng tâm lực ma sát nghỉ vật đĩa : ms ht v F F mg m r µ = ⇒ = * DẠNG BT 3: Xe chuyển động qua cầu cong : chọn chiều dương hướng vào tâm Nên lực hướng vào tâm dương, hướng ngược lại âm +Vồng lên: P− =N m a ht  N = mg – m R v2 < P +Võng xuống: N− =P m a ht  N = mg + m R v2 (16) * DẠNG BT 4: Chuyển động vòng xiếc: N = m mg R v −2 vg.R (R bán kính vịng xiếc) * DẠNG BT 5: Xe chuyển động qua cầu cong : Vồng lên: N = mg – m R v2 = xe bay khỏi mặt cầu, mặt dốc * Chuyển động xe vào khúc quanh:(mặt đường phải làm nghiêng) lực hướng tâm hợp lực phản lực Nvà trọng lực P4 Chuyển động ly tâm: lực hướng tâm khơng cịn đủ lớn để giữ cho vật chuyển động theo quỹ đạo trịn thì vật chuyển động ly tâm * Vệ tinh: v G M R h > + (tàu vũ trụ) * Vật chuyển động trịn đĩa quay đều: v2 >µgr (sản xuất đường ly tâm, máy giặt….) * Chuyển động vòng xiếc: v< g R (diễn viên bị rơi) * Chuyển động xe vào khúc quanh: tai nạn xảy BÀI TẬP: 92 Một vệ tinh nhân tạo bay quanh Trái Đất độ cao h bán kính R Trái Đất.Tính tốc độ dai và chu kỳ vệ tinh Lấy g = 10m/s2; R = 400km ĐS: 660m/s; 14 200s 93 Một vệ tinh khối lượng 200kg bay quỹ đạo trịn quanh Trái Đất mà có trọng lượng 920N Chu kỳ vệ tinh 300s a Tính lực hướng tâm tác dụng lên vệ tinh b Tính khoảng cách từ tâm Trái Đất đến vệ tinh ĐS: 661N; 994km 94 Một vật nhỏ đặt đĩa hát quay với vận tốc 78 vịng/phút Để vật đứng n khoảng cách vật trục quay 7cm Tính hệ số ma sát vật đĩa? ĐS : 0,16 95 Một ô– tô khối lượng 2,5tấn chuyển động qua cầu với vận tốc không đổi v= 54km/h Tìm áp lực của –tơ lên cầu qua điểm cầu trường hợp sau ( g= 9,8m/s2) : a.Cầu nằn ngang b.Cầu vồng lên với bán kính 50m c.Cầu vồng xuống với bán kính 50m ĐS: 24 500N ; 13 250N ; 35 750N 96 Một xe chạy qua cầu vồng , bán kính 40m, xe phải chạy với vận tốc để điểm cao nhất: a Không đè lên cầu lực b Đè lên cầu lực nửa trọng lực xe c Đè lên cầu lực lớn trọng lực xe ĐS : 20m/s ; 4,1m/s ; 97 Một người xe đạp vịng xiếc bán kính 10m.Phải qua điểm cao vòng với vận tốc tối thiểu để khỏi rơi? Cho g = 10m/s2 ĐS : 10m/s Tâm đĩa trịn • •Vật msn F → ω O • Vệ tinh • Tâm Trái Đất hd F → • Tâm vòng xiếc P N (17)98 Một người xe đạp (khối lượng tổng cộng 60kg) vòng tròn làm xiếc bán kính 6,4m Hỏi người phải qua điểm cao với vận tốc tối thiểu để không bị rơi ? Xác định lực nén lên vòng tròn xe qua điểm cao chuyển động với vận tốc 10m/s Cho g = 10m/s2 ĐS: 8m/s ; 337,5N c Lực căng dây Bài 15 CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT BỊ NÉM NGANG @ Xét vật M ném theo phương ngang với vận tốc vO , từ độ cao h Chuyển động vật M phân làm thành phần +Theo phương Ox: M chuyển động thẳng vx =vO; x=vOt +Theo phương Oy: M rơi tự vy = g.t ; 2 2 gt y= * Phương trình chuyển động là: ; O x=v t y= gt * Vận tốc thực M là: v vx vy v vO2 g t2 → → → = + ⇒ = + * Góc nghiêng củav : 0 2 v gy v v tg x y = = α * Phương trình quỹ đạo là: 2 2v x g y O = nhánh parabol đỉnh O @ Khi vật chạm đất: Ở độ cao : vật rơi tự và vật ném ngang có thời gian để chạm đất * Thời gian rơi: t= /h g h độ cao ném vật * Tầm xa: L=xmax =vO /h g BÀI TẬP : phần đề không cho lấy g = 10m/s2 99 Từ độ cao h = 80m, người ta ném vật theo phương ngang với vận tốc ban đầu vO = 20m/s a Viết phương trình chuyển động vật Hỏi sau ném vật 1s vật đâu ? b Viết phương trình quỹ đạo vật, quỹ đạo vật có hình dạng hình gì? c Xác định vị trí vật chạm đất vận tốc vật ĐS: a ) x=20t; y =5t2; (20m;5m) b) 80 2 x y= parabol c) (80;80) ; 2000 m/s 100 Từ độ cao h = 20m, vật ném ngang với vận tốc ban đầu vO= 5m/s Chọn hệ trục toạ độ Oxy như hình vẽ a Hai chuyển động thành phần vật theo phương Ox &Oylà loại chuyển động gì? Viết phương trình chuyển động b Viết phương trình quỹ đạo vật c Sau vật chạm đất? Tính vận tốc vật lúc chạm đất? O vOx h y y x vOvOvy vO (18)d Tính vận tốc vật vị trí ứng với độ cao h’= 10m ĐS: a) x= ; 5t y =5t2 b) 5 2 x y = c) t = 2s ; v = 20,8 m/s d) v’ = 15m/s 101 Một vật ném ngang từ độ cao 20m, có tầm xa 6m Tính : a Thời gian chuyển động vật b Vận tốc ban đầu C Vận tốc vật chạm đất ĐS: 2s ; 3m/s ; 20,2m/s 102 Ở độ cao 0,9m không đổi, người thảy viên bi vào lổ mặt đất Lần thứ viên bi rời khỏi tay với vận tốc 10m/s thì vị trí viên bi thiếu đoạn ∆x, lần thứ hai với vận tốc 20m/s viên bi lại dư đoạn x ∆ Hãy xác định khoảng cách giữa lổ người ĐS: 6,345m 103 Một người ném viên bi theo phương ngang với vận tốc 20m/s từ đỉnh tháp cao 320m Lấy g = 10m/s2 a Viết phương trình tọa độ viên bi b Xác định vị trí vận tốc viên bi chạm đất ĐS : a x = 20.t ; y = 5.t2 b 160m ; 82,5m 104 Viên bi sắt ném theo phương ngang từ độ cao 80m Sau 3s vận tốc viên bi hợp với phương ngang góc 45O Hỏi viên bi chạm đất lúc nào, đâu, với vận tốc bao nhiêu? ĐS: 4s ;120m; 50m/s 105 Từ đỉnh tháp cao 80m, cầu ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu 20m/s a) Viết phương trình toạ độ cầu Xác định toạ độ sau ném 2s b) Viết phương trình quỹ đạo cầu Quỹ đạo đường gì? c) Quả cầu chạm đất vị trí nào? Vận tốc chạm đất bao nhiêu? ĐS : 20 ; x= t y= t & x=40 ;m y=20m b) y = 80.x 2 c) 4s ; 44,7m/s 106 Một bóng ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu vO= 25m/s rơi xuống đất sau 3s Hỏi bóng ném độ cao nào? Tầm ném xa bóng bao nhiêu? Tính vận tốc bóng chạm đất ĐS : 45m ; 75m ; 61 m/s = 39,05m/s 107 Một đá ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu vO= 10m/s rơi xuống đất cách chỗ ném 10m Xác định độ cao nơi ném vật vận tốc vật lúc chạm đất Cho g = 10m/s2 ĐS : 5m ; 10 m/s 108 Một vật ném theo phương ngang từ độ cao h = 20m so với mặt đất Vật đạt tầm ném xa 10m Tìm vận tốc đầu vận tốc lúc chạm đất? Cho g = 10m/s2 ĐS: 5m/s ; 5 17 m/s Chương III Cân chuyển động vật rắn A LÝ THUYẾT Bài 17 CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG I Cân vật chịu tác dụng hai lực 1 Thí nghiệm : SGK 2 Điều kiện cân : Muốn cho vật chịu tác dụng lực trạng thái cân thì lực phải giá, độ lớn ngược chiều F1 F2 → → = − 3 Cách xác định trọng tâm vật phẳng, mỏng phương pháp thực nghiệm a Trọng tâm : điểm đặt trọng lực (19) @ Bằng cách treo vật lần * Lần 1: treo vật điểm A, kẻ đường AB vật trùng với phương dây treo * Lần 2: treo vật điểm C, kẻ đường CD vật trùng với phương dây treo @ Giao điểm AB CD trọng tâm G vật Vật có dạng hình học đối xứng: trọng tâm trùng với tâm đối xứng vật II Cân vật chịu tác dụng ba lực không song song 1 Thí nghiệm : SGK 2.Quy tắc tổng hợp lực có giá đồng quy: Muốn tổng hợp hai lực có giá đồng quy tác dụng lên vật rắn, trước hết ta phải trượt véc –tơ lực giá chúng đến điểm đồng quy, áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực 3.Điều kiện cân vật chịu tác dụng lực không song song: * Ba lực phải đồng phẳng đồng quy * Hợp lực hai lực phải cân với lực thứ ba F1 F2 F3 → → → + = − Bài 18 CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH – MÔ MEN LỰC I Cân vật có trục quay cố định Mơmen lực 1 Thí nghiệm : SGK O trục quay cố định 2 Mômen lực : * Định nghĩa : Mômen lực trục quay đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay lực đo tích lực với cánh tay địn * Cơng thức : M =F d * Ý nghĩa cá ký hiệu đơn vị đại lượng : # F lực (N) # d cánh tay đòn lực (m) # M mơmen lực (N.m) @ Cánh tay địn lực : khoảng cách từ trục quay cố định đến giá lực Lực có giá qua trục quay cố định không gây Mô –men quay II Quy tắc mômen lực : 1 Quy tắc : Muốn cho vật có trục quay cố định trạng thái cân bằng, tổng mơmen lực có xu hướng làm vật quay chiều kim đồng hồ phải tổng mơmen lực có xu hướng làm vật quay theo chiều ngược lại M+ =M # M+ là tổng mơmen lực có xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ # Mlà tổng mơmen lực có xu hướng làm vật quay chiều kim đồng hồ Chú ý : Quy tắc mơ men cịn áp dụng cho trường hợp vật khơng có trục quay cố định tình vật xuất trục quay Bài 19 QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU I Thí nghiệm : SGK II Quy tắc tổng hợp hai lực song song chiều :Fhl F1 F2 → → → = + có * Phương:song song với lực * Chiều : hướng với lực * Độ lớn : F = F1 + F2 → 3 FFF I → FFF → 12 F I • • A O H d FA A’ B’ B O 1 d 2 d h F → l 2 FF (20)* Giá (điểm đặt): F d1 =F d2 hay 1 2 F F d = d ( chia –O nằm AB gần lực lớn ) Chú ý: 1.Quy tắc hợp lực song chiều lý giải trọng tâm vật rắn 2.Vận dụng quy tắc hợp lực song song ta phân tích lực Bài 21 CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA VẬT RẮN CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH I Chuyển động tịnh tiến vật rắn : Định nghĩa: Chuyển động tịnh tiến vật rắn chuyển động đường nối hai điểm bất kỳ vật ln song song với Gia tốc chuyển động tịnh tiến : a F m → → = hay F m a → → = II Chuyển động quay vật rắn quanh trục cố định : 1 Đặc điểm chuyển động quay Tốc độ góc * Đặc điểm : điểm vật có tốc độ góc ω * Quay : ω không đổi quay nhanh dần : ω tăng quay chậm dần : ω giảm 2 Tác dụng mômen lực vật quay quanh trục cố định: làm thay đổi tốc độ góc vật 3 Mức quán tính chuyển động quay : * Mọi vật quay quanh trục có mức quán tính Mức quán tính vật lớn khó thay đổi tốc độ góc ngược lại * Mức quán tính vật quay quanh trục phụ thuộc vào khối lượng vật phân bố khối lượng trục quay Bài 22 NGẪU LỰC * Định nghĩa: hệ lực song song, độ lớn ngược chiều tác dụng vào vật * Tác dụng ngẫu lực vào vật : làm cho vật quay không tịnh tiến * Momen M ngẫu lực: M = F.d # F1=F2 = F là độ lớn lực (N) # d là cánh tay đòn ngẫu lực (m) # M mô men ngẫu lực (N.m) @ Cánh tay đòn ngẫu lực : khoảng cách hai giá hai lực @ Mơmen ngẫu lực khơng phụ thuộc vào vị trí trục quay vng góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực B BÀI TẬP Bài 17 CÂN BẰNG CỦA VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG Nhắc lại 1 Tìm hợp lực @ Tổng quát : 2 1 2 .cos1 F = F +F + F F α @ Các trường hợp đặc biệt : # F1 F2 α → → ↑↑ ⇒ = ⇒ =F F1+ F2 # F1 F2 α 180 → → ↑↓ ⇒ = ⇒ =F F1−F2 * Nếu : F1 = F2 ⇒ = F vật chịu tác dụng hai lực cân hay F1&F2 → → trực đối * Nếu : vật chịu tác dụng lực cân F1 F2 F3 → → → + = − hay F12 F3 → → = − hợp lực lực cân với lực thứ ba # F1 F2 α 90 → → ⊥ ⇒ = ⇒ =F F12+F22 FFd W W 1 F → α 2 F → 1 F F F → → → = + → FFF → 12 F (21)Phương pháp : Phân tích lực –Vẽ hình Bước Xác định lực tác dụng trượt lực điểm đồng quy Chọn hệ trục Oxy thích hợp, nếu lực không trùng với trục Ox hay Oy phân tích lực theo hai trục ;Ox Oy(vẽ hình) Bước Áp dụng điều kiện cân : Fhl → = (*) Chiếu (*) lên trục ;Ox Oy Chú ý :Phân tích lực 1 Bắt đầu từ trọng lực : có điểm đặt trọng tâm; phương thẳng đứng; chiều từ xuống 2 Nếu mặt bị ép : phản lực vng góc với mặt bị ép Nếu cứng : phản lực có phương trùng với cứng Nếu sợi dây : có lực căng dây 109 Tìm F1 F2để chất điểm cân ; biết F = 30N; α = 150O ĐS: 10 N ; 20 N 110 Tìm F1 F3để chất điểm cân ; biết F2 = 10N ĐS: 20 / N; 10 N 111 Buộc sợi dây mảnh CD vào trung điểm sợi dây căng ngang hai điểm A B Kéo dây CD theo phương thẳng đứng hướng xuống lực F = 20N hình vẽ a.Cho α = 120Otính lực căng đoạn dây b.Lập biểu thức lực căng dây theoα Từ giải thích căng dây phơi đồ khơng nên căng dây thẳng ĐS: 20N 112 Kéo vật nặng mặt phẳng nằm ngang hai sợi dây song song với mặt phẳng ngang và hợp thành góc α hình vẽ, lực kéo vào dây F = 500N vật trượt đều.Tính lực ma sát góc α có giá trị 0O ; 60O ; 90O ;120O 180O ĐS: 000N ; 500 N ; 500 ; 500N 113 Vật có cân khơng chịu tác dụng lực đồng phẳng, đồng quy, độ lớn và góc tạo lực 120O ? 114 Một hịn bi sắt có trọng lượng 2N treo vào sợi dây khơng dãn có khối lượng khơng đáng kể a Tính lực căng dây b Bây đặt phía hịn bi phương thẳng đứng nam châm theo hình vẽ, biết lực hút nam châm lên bi 1N Tính lại lực căng dây ĐS: 2N; 3N 115 Một hịn bi sắt có trọng lượng N treo vào sợi dây khơng dãn có khối lượng không đáng kể Lực hút nam châm nằm ngang có phương trùng với trọng tâm hịn bi hình vẽ Dây treo hịn bi lệch so với phương thẳng đứng góc 30O Tính lực căng dây lực hút nam châm lên bi ĐS: 2N; 1N 116 Một vật khối lượng 2kg giữ yên mặt phẳng nghiêng 30Oso với phương ngang một sợi dây song song với mặt phẳng nghiêng Bỏ qua ma sát, lấy g = 9,8m/s2 Tìm lực căng dây phản lực mặt phẳng nghiêng tác dụng lên vật ĐS: 9,8N; 16,9N 1 F → 3 FFBài 392 α 1 F → 3 F → 2 F → 60O Bài 393 30O A α B C F D Bài 394 FFms → α Bài 395 F (22)117 Thanh AB dài l = 1,2m, khối lượng m = 1,6 kg treo nằm ngang hai trường hợp đươc mơ tả hình vẽ Chiều dài mỗi đoạn dây l = 1m Tìm lực căng dây lực nén kéo căng AB trường hợp Lấy g = 10 m/s2 ĐS: 10N, 6N 118 Cho viên bi có m = 10kg bán kính R = 10cm treo vào điểm cố định A nhờ sợi dây và nằm tựa tường nhẵn Cho AC = 20cm Tìm lực căng dây T lực nén cầu lên tường.Cho g = 10m/s2. ĐS: 25 (N); 75 (N) 119 Một đèn tín hiệu giao thơng treo ngã tư nhờ dây cáp có trọng lượng không kể.Hai đầu dây cáp giữ hai cột đèn AB A’B’ cách 8m Trọng lượng đèn 60N, treo vào điểm O dây cáp, làm dây võng xuống 0,5m Tính lực căng dây? ` ĐS: 240N 120 Hai mặt phẳng tạo với mặt nằm ngang góc 45O Trên hai mặt đó, người ta đặt cầu có m=2 kg (hình vẽ) Hãy xác định áp lực cầu lên mặt phẳng đó.Bỏ qua ma sát chỗ tiếp xúc Cho g = 10m/s2 ĐS: N1 = N2 = 14(N) 121 Vật m = 4kg treo hình vẽ cân nhờ lực kéo F Cho α = 30O, g = 10m/s2, tính F lực căng dây ĐS: 21,4 ; 10,7N 122 Thanh AB nhẹ nằm ngang gắn vào tường A, đầu B nối với tường dây BC khơng giãn có khối lượng khơng đáng kể Vật có khối lượng m = 1,2kg treo vào B dây BD Biết : AB = 20cm; AC = 48cm, lấy g = 10m/s2 Tính lực căng dây BC lực nén lên AB ĐS: 13N ; 5N 123 Cho hệ hình vẽ:α = 45O;β = 60O.Tìm lực căng dây T ACvà lực đàn hồi AB ĐS: 546N; 669N 124 Một AB đồng chất khối lượng 2kg tựa vào hai mặt phẳng nghiêng không ma sát, với góc nghiêng 30O 60O Biết giá trọng lực qua giao tuyến O hai mặt phẳng nghiêng hình vẽ Lấy g = 10m/s2 Xác định áp lực lên mặt phẳng nghiêng ĐS: 10N; 10 N 125 Một gỗ đồng chất, khối lượng 3kg đặt dựa vào tường Do sàn tường khơng có ma sát nên người ta phải dùng dây buộc đầu B vào chân tường để giữ cho đứng yên Cho OA = OB / ; α FB A O A’ B 45O O B A G 30O 60 O B 411 O B A G dây B 412 W C A B D B 409 β A C B m = 20Kg B 410 (23)Lấy g = 10m/s2 Xác định lực căng dây T ĐS: 10 N Bài 18 CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CĨ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH – MƠ MEN LỰC Phương pháp 1 Xác định trục quay cố định Từ xác định cánh tay địn lực 2 Áp dụng quy tắc mô –men : M+ =M @ Cách : Thay M+ =MF d1 1+F d2 2 =F d3 3+F d4 4 @ Cách : Phân tích lực có giá khó xác định cánh tay đòn thành thành phần : một có giá qua trục quay cố định ( M = 0) thành phần có giá nằm đường thẳng 126 Một chắn đường, dài 7,8m, trọng lượng 100N trọng tâm G cách đầu bên trái A 1,2m Thanh quay quan h trục nằm ngang O cách đầu bên trái 1,5m Để giữ nằm ngang lực tác dụng vào đầu bên phải B bao nhiêu? ĐS: 100N 127 Cho hệ hình vẽ Thanh AC đồng chất, tiết diện có trọng lượng 3N Vật treo A có trọng lượng 8N Tìm trọng lượng phải treo B để hệ cân ĐS: 2,5N 128 Thanh AB đồng chất dài 1m, tiết diện có trọng lượng P = 10N Người ta treo trọng vật P1 = 20N, P2= 30N A, B và đặt giá đỡ O để cân Tính OA? ĐS: 70cm 129 AB = 20cm,mA = 2kg , mB= kg Hỏi phải treo AB điểm để cân ngang Lấy g = 10m/s2 a Thanh AB có khối lượng khơng đáng kể b Thanh AB có khối lượng kg ĐS: a Cách B cm; b Cách trung điểm AB khoảng cm 130 Thanh OA trọng lượng không đáng kể, gắn vào tường O, đầu A có treo vật nặng trọng lượng P = 10N Để giữ nằm ngang, người ta dùng dây BC Biết OB = 2BA Tính sức căng dây Biết góc α = 300 ĐS: 30N 131 Một sắt dài, đồng chất, tiết diện đều, đặt bàn cho / chiều dài nhơ khỏi mặt bàn (hình vẽ) Tại đầu nhô ra, người ta đặt lực F → hướng thẳng đứng xuống Khi lực đạt tới giá trị 40N thì đầu sắt bắt đầu vênh lên Hỏi trọng lượng sắt bao nhiêu? ĐS: 40N 132 Một dây phơi căng ngang tác dụng lực căng T1 = 100N lên cột thẳng đứng tựa sàn cứng Hãy xác định: a Lực căng T2của dây chống Biết góc α = 30o b Áp lực cột vào mặt sàn Bỏ qua trọng lực cột ĐS: 200N ; 100 N 133 Một bàn đạp có trọng lượng khơng đáng kể, có chiều dài OC = 30cm; CA = 10cm, quay dễ dàng quanh trục O nằm ngang hình vẽ Một lị xo gắn vào điểm C Người ta tác dụng lên bàn đạp A lực F vng góc với bàn đạp có độ lớn 20N Bàn đạp trạng thái cân lị xo có phương vng góc với OA a Xác định độ lớn lực tác dụng lên bàn đạp b Tính độ cứng lò xo, biết lò xo bị ngắn đoạn 5cm so với không bị nén ĐS: 30N; 600N/m A B G O B 413 G O A F → P → B 418 2 T → α T1 → B 419 α A p C B O B 417 A O B C PB P B 414 A O B PP B 415 2 P A mA B (24)134 Một người nâng gỗ đồng chất, tiết diện đều, có khối lượng m = 20kg Người tác dụng một lực F→vào đầu gỗ để giữ cho hợp với mặt đất góc α = 30o Hãy tính lực F trường hợp: a Lực nâng vng góc với gỗ b Lực nâng hướng thẳng đứng lên ĐS: 87N ; 100N 135 Một vật khối lượng 4kg treo vào tường sợi dây BC cứng AB Thanh AB đồng chất, tiết diện có khối lượng m = 2kg, gắn vào tường nhờ lề A, biết AB vng góc với tường Xác định độ lớn hướng lực căng dây phản lực mà tường tác dụng lên BC Cho g = 10m/s2 Góc ACB 30O ĐS: 46,2N ; 23,1N 136 Hai AB AC nối với nối vào tường nhờ lề Treo vật có trọng lượng 000N A, góc CBA = 60O; góc ACB = 30O Tìm lực dụng vào AB AC Bỏ qua trọng lượng ĐS: 500N; 500 N 137 Một cuốc hình vẽ.Hỏi lực F có độ lớn tối thiểu để làm khối đá bị đẩy lên? Cho g = 10m/s2 ; m = 30kg; d1 = 30cm; d2 = 1,2m ĐS: 75N 138 Tìm lực F cần để quay vật hình hộp đồng chất khối lượng 10kg quay quanh O hình vẽ Biết a = 50cm; b = 100cm ĐS: F > 25N 139 Một vật hình trụ trịn kim loại có trọng lượng 000N, bán kính R = 15cm đặt nằm ngang hình vẽ Buộc vào hình trụ sợi dây nằm ngang qua trục a.Khi F = 500N, tìm chiều cao h để hình trụ vượt qua bậc thang.của hình trụ để kéo hình trụ lên bậc thang cao O1O2 = h b.Khi h = 5cm, tìm lực F tối thiểu để kéo vật vượt qua bậc thang ĐS: a 1,58cm b 400 N 140 Một dài l = 1m có trọng lượng P = 15N.Hãy tính lực căng dây trọng tâm cách đầu O một đoạn d = 0,4m ĐS: (N) 141 Một gỗ nhẹ có trục quay O,chịu tác dụng lực F1 = 20 (N), phương chiều hình vẽ OA=10cm; AB=40cm Tính lực F2(độ lớn) trường hợp sau để gỗ nằm yên ĐS:4(N);2(N);2,3 (N) Bài 19 QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU Hợp lực F F1 F2 → → → = + hai lực F1 → ↑↑ F2 → , F → có: A A’ B’ B O d d a F → b O B 425 O F → O1 O2 P B 426 α B 421 A B C B 422 C A B B 423 B 420 C α A O FFP B 424 d1 d2 O B P → A Bài 427 1 F → 30O A B F2 → Hình b Bài 428 O 1 F → O B A Hình a) → F F1 → 30O B O 60 O Hình c F2 → (25) * Phương: phương với F1 → &F2 → * Chiều : chiều với F1 → &F2 → * Độ lớn : F = F1 + F2 * Điểm đặt: 1 2 1 (1) (2) F F d d d d AB  =    + =  ( chia –O nằm AB gần lực lớn ) 142 Hai lực song song chiều đặt vng góc hai đầu AB có chiều dài 40cm Biết F1 = 8N F2 = 12N Hợp lực F đặt O cách A B đoạn ? Tìm độ lớn F ĐS: 12N ; 8N 143 Một người gánh thúng gạo nặng 400N thúng bắp nặng 200N Đòn gánh dài 9dm Vai người đặt điểm O cách hai đầu treo thúng gạo thúng bắp khoảng d1và d2 để đòn gánh cân nằm ngang? ĐS: 0,3m; 0,6m 144 Một người gánh hai thúng, thúng gạo nặng 30kg thúng bắp nặng 20kg; đòn gánh dài 1,2m Hỏi vai người phải đặt điểm để đòn gánh cân tự nhiên mà khơng cần phải dùng tay vịn ? Tính lực tác dụng vào vai –bỏ qua khối lượng đòn gánh, lấy g = 10m/s2 ĐS: 0,48m ; 0,72m 500N 145 Thanh nhẹ nằm ngang có chiều dài l = 1m, chịu tác dụng ba lực song song chiều vng góc với F1 = 20N; F3= 50N đặt hai đầu F2= 30N Tìm độ lớn điểm đặt hợp lực, vẽ hình? ĐS: 100N ; 65cm 146 Hai lực song song chiều đặt vng góc hai đầu AB có chiều dài 40cm Hợp lực F đặt O cách A 24cm có độ lớn bằng 20N Tìm F1 F2? ĐS: 12N ; 8N 147 Hai người dùng đòn để khiêng cổ máy nặng 000N , điểm treo máy cách vai người thứ 60cm cách vai người thứ hai 40cm Bỏ qua khối lượng đòn Hỏi vai người chịu tác dụng lực tác dụng bao nhiêu? ĐS : 400N ; 600N 148 Hai lựcF1 → vàF2 → song song chiều đặt hai đầu AB dài 20cm, có hợp lực Fhl → đặt O cách A 12cm có độ lớn Fhl = 10N Tìm F1 F2? ĐS: 4N ; 6N 149 Một ván nặng 240N bắc qua mương hai điểm tựa A B Trọng tâm tấm ván cách điểm tựa A 2,4m cách điểm tựa B 1,2m Hãy xác định lực mà ván tác dụng lên điểm tựa A ĐS: 150 Một người giữ vai bị có trọng lượng 30N Chiếc bị buộc đầu gậy cách vai 40cm Tay người giữ đầu cách vai 20cm Bỏ qua trọng lượng gậy a Hãy tính lực giữ tay b Nếu dịch chuyển gậy cho bị cách vai 20cm tay cách vai 40cm, lực giữ bao nhiêu? c Trong hai trường hợp trên, vai người chịu áp lực bao nhiêu? ĐS: 100N; 25N; 150N ; 75N 151 Hai lực song song ngược chiều có độ lớn 20N, giá chúng cách 50cm tác dụng vào vật Tính mơ men quay hai lực ĐS: 10N.m (26)CHƯƠNG I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Câu 1: Chuyển động cơ, chất điểm, hệ quy chiếu, mốc thời gian gì? • Chuyển động vật (gọi tắt chuyển động) thay đổi vị trí vật so với vật khác theo thời gian • Một vật chuyển động coi chất điểm kích thước nhỏ so với độ dài đường (hoặc so với khoảng cách mà ta đề cập đến) • Hệ quy chiếu gồm : − Một vật làm mốc, hệ toạ độ gắn với vật làm mốc − Một mốc thời gian đồng hồ • Mốc thời gian (gốc thời gian) thời điểm bắt đầu đo thời gian mô tả chuyển động vật Câu 2: Viết cơng thức tính tốc độ trung bình, tốc độ trung bình cho ta biết điều chuyển động? Chuyển động thẳng gì? • Cơng thức tính tốc độ trung bình : tb s v t = Tốc độ trung bình cho biết mức độ nhanh hay chậm chuyển động • Chuyển động thẳng chuyển động có quỹ đạo đường thẳng có tốc độ trung bình qng đường Câu 3: Viết cơng thức tính đường phương trình chuyển động chuyển động thẳng với đầy đủ thích đơn vị hệ S.I ? • Cơng thức tính qng đường đi: s=v t • Phương trình chuyển động: x=xO+v t • Đơn vị: * v: tốc độ vật (m/s) * t : thời gian (s) * s: đường (m) * ;xO x: tọa độ ban đầu tọa độ thời điểm t (m) Câu 4: a Véc –tơ vận tốc tức thời thời điểm chuyển động thẳng biến đổi có: gốc, hướng độ dài nào? b Viết cơng thức tính vận tốc tức thời vật chuyển động thẳng biến đổi điểm quỹ đạo với đầy đủ thích đơn vị ? a Véc –tơ vận tốc tức thời thời điểm véc –tơ có gốc vật chuyển động, có hướng chuyển động có độ dài tỷ lệ với độ lớn vận tốc tức thời theo tỷ lệ xích b Cơng thức: v=vO+a t Đơn vị: * ;v v O : vận tốc lúc đầu vận tốc lúc sau (m/s) * a: gia tốc (m/s 2) * t : thời gian (s) Câu 5: Chuyển động thẳng nhanh (chậm) dần ? Viết cơng thức tính gia tốc ? * Chuyển động thẳng nhanh (chậm) dần chuyển động thẳng có độ lớn vận tốc tăng (giảm) theo thời gian * Cơng thức tính gia tốc : a v vO t − = Câu 6: Gia tốc: khái niệm, cơng thức tính gia, đơn vị? Nêu đặc điểm véc –tơ gia tốc: chuyển động thẳng nhanh dần chuyển động thẳng châm dần * Khái niệm: Gia tốc chuyển động thẳng đại lượng xác định thương số độ biến thiên vận tốc v∆ khoảng thời gian vận tốc biến thiên∆t * Công thức: a = v t ∆ ∆ hay O v v a t − = (m/s2) * Đặc điểm: + Chuyển động thẳng nhanh dần đều: a dấu với v O + Chuyển động thẳng chậm dần đều: a ngược dấu với v O (27)* Đường đi: 2 O s=v t+ a t * Phương trình chuyển động: 2 O O x=x +v t+ a t * Hệ thức độc lập: 2 2as=vvO Câu 8: Sự rơi tự gì? Nêu đặc điểm chuyển động rơi tự do? Viết cơng thức tính vận tốc quãng rơi tự do? Gia tốc rơi tự phụ thuộc vào vị trí vật nào? * Sự rơi tự rơi tác dụng trọng lực * Đặc điểm :Là chuyển động thẳng nhanh dần đều, có phương thẳng đứng, chiều từ xuống * Công thức: v=g t ; 2 s= g t * Gia tốc rơi tự phụ thuộc vào vị trí vật + Tại nơi mặt đất gần mặt đất, vật rơi rơi với gia tốc + Tại nơi khác Trái Đất, gia tốc rơi tự khác Câu 9: a Chuyển động trịn ? b Nêu đặc điểm véc –tơ vận tốc chuyển động tròn đều? a Chuyển động trịn chuyển động có quỹ đạo trịn tốc độ trung bình cung trịn b Những đặc điểm véc –tơ vận tốc chuyển động trịn có: * Phương: tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo * Độ lớn (tốc độ dài): v s t ∆ = ∆ không thay đổi Câu 10: Nêu định nghĩa, viết công thức đơn vị : tốc độ góc, chu kỳ tần số chuyển động trịn ?Viết cơng thức liên hệ tốc độ dài tốc độ góc * Tốc độ góc chuyển động trịn đại lượng đo góc mà bán kính OM quyét đơn vị thời gian Tốc độ góc chuyển động trịn đại lượng không đổi t ϕ ω ∆= ∆ (rad/s) * Chu kỳ T chuyển động tròn thời gian để vật vòng T 2π ω = (s) * Tần số f chuyển động tròn số vòng mà vật giây f T = (Hz) * Công thức liên hệ tốc độ góc tốc độ dài: v=R.ω (m/s) Câu 11: Viết cơng thức tính độ lớn gia tốc hướng tâm chuyển động tròn cho biết hướng của ? * Cơng thức tính gia tốc hướng tâm: 2 ht v a R R ω = = (m/s2) * Gia tốc chuyển động trịn ln hướng vào tâm quỹ đạo Câu 12:Viết công thức cộng vận tốc,và giải thích ý nghĩa đơn vị đại lượng * Công thức cộng vận tốc : v13 v12 v23 → → → = + * Trong đó: v13 → là vận tốc vật hệ quy chiếu đứng yên, gọi vận tốc tuyệt đối v12 → là vận tốc vật hệ quy chiếu chuyển động, gọi vận tốc tương đối v23 → là vận tốc hệ quy chiếu chuyển động hệ quy chiếu đứng yên, gọi vận tốc kéo theo * Vận tốc tuyệt đối tổng vectơ vận tốc tương đối vận tốc kéo theo (28)Câu 13 Phát biểu định nghĩa lực nêu điều kiện cân chất điểm * Lực: đại lượng véc –tơ đặc trưng cho tác dụng vật lên vật khác, kết gây gia tốc làm cho vật bị biến dạng * Nêu điều kiện cân chất điểm: hợp lực lực tác dụng lên vật phải không.F F F1 F3 F → → → → → = + + + = Câu 14 Tổng hợp lực gì? Phát biểu quy tắc hình bình hành * Tổng hợp lực thay lực tác dụng đồng thời vào vật lực có tác dụng giống hệt lực Lực thay gọi hợp lực * Quy tắc hình bình hành : Nếu hai lực đồng quy làm thành hai cạnh hình bình hành, đường chéo kẻ từ điểm đồng quy biểu diễn hợp lực chúng Câu 15:Phân tích lực gì?Nêu cách phân tích lực thành hai lực thành phần đồng quy theo hai phương cho trước? * Phân tích lực thay lực hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt lực Các lực thay gọi lực thành phần * Phân tích lực thành hai lực thành phần đồng quy phải tuân theo quy tắc hình bình hành - Chỉ biết lực có tác dụng cụ thể theo hai phương phân tích lực theo hai phương Câu 16: Phát biểu định luật I Niu-tơn? Quán tính gì? * Định luật I Niu –tơn: Nếu vật không chịu tác dụng lực chịu tác dụng lực có hợp lực khơng, vật đứng n tiếp tục đứng yên, vật chuyển động tiếp tục chuyển động thẳng * Quán tính tính chất vật có xu hướng bảo tồn vận tốc hướng độ lớn * Vì định luật I Niu-tơn gọi định luật quán tính chuyển động thẳng gọi chuyển động theo quán tính Câu 17: Phát biểu viết hệ thức (có thích nêu đơn vị) định luật II Niuton * Định luật II Niuton: Gia tốc vật hướng với lực tác dụng lên vật Độ lớn gia tốc tỉ lệ với độ lớn lực tỉ lệ nghịch với khối lượng vật * Hệ thức: a F m → → = hay F m a → → = * Trong đó: F :lực tác dụng (N); m: khối lượng (kg); a: gia tốc (m/s2) Trường hợp vật chịu nhiều lực tác dụng F→là hợp lực lực Câu 18:Trọng lực trọng lượng vật gì? Viết cơng thức trọng lực trọng lượng * Trọng lực lực hút Trái Đất tác dụng vào vật, gây cho chúng gia tốc rơi tự * Độ lớn trọng lực tác dụng lên vật gọi trọng lượng vật * Hệ thức trọng lực trọng lượng P m g → → = ; P=m g Câu 19:Phát biểu viết hệ thức định luật III Niuton * Định luật III Niuton: Trong trường hợp, vật A tác dụng lên vật B lực, vật B tác dụng lại vật A lực Hai lực có giá, độ lớn, ngược chiều * Hệ thức: FA B FB A → → → = − → Câu 20: Lực phản lực gì? Nêu đặc điểm cặp lực phản lực tương tác hai vật (29) * Lực phản lực có đặc điểm sau : # Lực phản lực xuất (hoặc đi) đồng thời # Lực phản lực hai lực trực đối # Lực phản lực khơng cân chúng đặt vào hai vật khác Câu 21: Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn viết hệ thức (có thích đơn vị) định luật này * Phát biểu: Lực hấp dẫn hai chất điểm tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng chúng tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách chúng * Hệ thức lực hấp dẫn : hd 2 m m F G r = * Đơn vị: # m1, m2là khối lượng hai chất điểm (kg) # r khoảng cách chúng (m) # số hấp dẫn G = 6,67.10-11 (N.m2/kg2 ) # Fhdlà lực hấp dẫn (N) Câu 22: a Tại nói trọng lực trường hợp riêng lực hấp dẫn?Trọng tâm vật gì? b Thành lập cơng thức tính gia tốc rơi tự do, từ giải thích sai gia tốc rơi tự trọng lượng vật lên cao giảm? a * Trọng lực P → mà Trái Đất tác dụng lên vật khối lượng m lực hấp dẫn Trái Đất vật * Điểm đặt trọng lực trọng tâm vật b * Từ P = mg = 2 mM G (R+ h) ⇒ g = GM (R +h) * Từ g = 2 GM (R+ h) cho thấy lên cao h lớn nên g P giảm với R bán kính Trái Đất, h độ cao vật so với mặt đất Nếu vật gần mặt đất (h << R) : g ≈ 2 GM R Câu 23: Lực đàn hồi xuất đâu? Nêu đặc điểm lực đàn hồi lò xo (điểm đặt, hướng) * Lực đàn hồi xuất hai đầu lò xo tác dụng vào vật tiếp xúc (hay gắn) với lị xo, làm biến dạng * Hướng lực đàn hồi đầu lò xo ngược với hướng ngoại lực gây biến dạng Khi lò xo bị giãn, lực đàn hồi lò xo hướng theo trục lị xo vào phía trong, cịn lị xo bị nén, lực đàn hồi lò xo hướng theo trục lị xo ngồi Câu 24:Định luật Húc: phát biểu, công thức, đơn vị? * Phát biểu: Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn lực đàn hồi lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng lị xo * Cơng thức: F = ∆k l * Đơn vị: # ∆ = −l l lo độ biến dạng lò xo (m) # K độ cứng lò xo (hay hệ số đàn hồi) (N/m) # Fđh lực đàn hồi (N) Câu 25:Nêu giới hạn đàn hồi lò xo Đối với dây cao su hay dây thép ,mặt tiếp xúc biến dạng thì lực đàn hồi xuất nào? (30)* Đối với dây cao su, dây thép, bị kéo lực đàn hồi gọi lực căng Đối với mặt tiếp xúc bị biến dạng ép vào lực đàn hồi có phương vng góc với mặt tiếp xúc Câu 26:Lực ma sát trượt xuất nào? Nêu đặc điểm lực ma sát trượt? Viết biểu thức giải thích ý nghĩa đơn vị * Lực ma sát trượt xuất mặt tiếp xúc vật trượt bề mặt, có tác dụng cản trở chuyển động vật bề mặt đó, có hướng ngược với hướng vận tốc * Đặc điểm lực ma sát trượt; – Không phụ thuộc diện tích bề mặt tiếp xúc tốc độ vật – Tỷ lệ với độ lớn áp lực – Phụ thuộc vào vật liệu tình trạng hai mặt tiếp xúc Câu 27: Hệ số ma sát trượt gì? Viết biểu thức giải thích ý nghĩa đơn vị * Hệ số ma sát trượt hệ số tỷ lệ độ lớn lực ma sát trượt độ lớn áp lực * Độ lớn lực ma sát trượt: Fmst = µtN * Đơn vị: # N áp lực tác dụng lên vật (N) # µt hệ số tỉ lệ gọi hệ số ma sát trượt # Fmstlà lực ma sát trượt (N) Câu 28: Lực hướng tâm: định nghĩa, viết công thức nêu đơn vị? * Lực (hay hợp lực lực) tác dụng vào vật chuyển động tròn gây cho vật gia tốc hướng tâm gọi lực hướng tâm * Công thức: 2 ht ht v F m a m m r r ω = = = * Đơn vị: # m khối lượng vật (kg) # r bán kính quỹ đạo trịn (m) # ω tốc độ góc (rad/s) # v vận tốc dài (m/s) Câu 29: a Viết công thức tính: gia tốc, vận tốc tọa độ vật ném ngang theo phương ngang phương thẳng đứng? b Viết công thức xác định: thời gian vật rơi, tầm xa phương trình quỹ đạo vật ném ngang a Cơng thức tính: gia tốc, vận tốc tọa độ vật ném ngang theo * phương ngang: ax =0;vx =vO;x=v tO * phương thẳng đứng: ; ; 2 y y a =g v =g t y= g t b Công thức xác định thời gian vật rơi, tầm xa phương trình quỹ đạo: t 2h g = ; 2 O O h L v t v g = = ; 2 2 O g y x v = CHƯƠNG III CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN Câu 30: a Phát biểu điều kiện cân vật rắn chịu tác dụng hai ba lực không song song b Nêu quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy? a * Điều kiện cân vật chịu tác dụng hai lực: Muốn cho vật chịu tác dụng hai lực trạng thái cân hai lực phải giá, độ lớn ngược chiều.F1 = −F2 ur ur (31) − Ba lực phải có giá đồng phẳng đồng quy − Hợp lực hai lực phải cân với lực thứ ba:F1+ F2 = −F3 ur ur ur b Quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy: Muốn tổng hợp hai lực có giá đồng quy tác dụng lên vật rắn, trước hết ta trượt hai vectơ lực giá chúng đến điểm đồng quy, áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực Câu 31: Trọng tâm vật Phương pháp xác định trọng tâm vật phẳng, đồng chất thực nghiệm? * Trọng tâm điểm đặt trọng lực tác dụng lên vật * Phương pháp: + Treo vật sợi dây hai vị trí khác Giao điểm phương sợi dây kẻ vật hai lần treo trọng tâm vật + Đối với vật rắn phẳng đồng tính có dạng hình học đối xứng trọng tâm nằm tâm đối xứng vật Câu 32: Momen lực: định nghĩa, viết cơng thức tính momen lực nêu đơn vị đo momen của lực Phát biểu quy tắc momen lực? * Định nghĩa: Momen lực trục quay đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay lực đo tích lực với cánh tay địn * Cơng thức tính momen lực: M = F.d * Đơn vị: # d cánh tay đòn (m) – khoảng cách từ trục quay đến giá lực Fur (Fur nằm mặt phẳng vng góc với trục quay) # F lực (N) # M momen lực (N.m) * Muốn cho vật có trục quay cố định trạng thái cân bằng, tổng momen lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải tổng momen lực có xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ M = M’ Trong đó, M tổng momen lực có xu hướng làm cho vật quay theo chiều kim đồng hồ, M’ tổng momen lực có xu hướng làm cho vật quay ngược chiều kim đồng hồ Câu 33: Nêu quy tắc tổng hợp hai lực song song chiều? * Hợp lực hai lực song song chiều: lực song song, chiều có độ lớn tổng độ lớn hai lực * Giá hợp lực: chia khoảng cách hai giá hai lực song song thành đoạn tỷ lệ nghịch với độ lớn hai lực Chia 2 F d F = d hay F d1 =F d2 Câu 34: a Thế : cân bằngbền; cân khơng bền cân phím định? b Mặt chân đế gì? Nêu điều kiện cân vật có mặt chân đế? Làm để tăng mức vững vàngcủa vật có mặt chân đế? a Khi kéo vật khỏi vị trí cân chút mà trọng lực vật có xu hướng: * kéo trở vị trí cân bằng: cân bền * kéo trở xa vị trí cân bằng: cân khơng bền * giữ đứng yên vị trí mới: vị trí cân phím định b * Mặt chân đế : hình đa giác lồi nhỏ bao bọc tất diện tích tiếp xúc vật mặt phẳng đở (32) * Muốn tăng mức vững vàng vật có mặt chân đế thì: hạ thấp tâm tăng diện tích mặt chân đế Câu 35: a Thế chuyển động tịnh tiến? b Momen lực có tác dụng vật có trục quay cố định? c Mức quán tính vật quay quanh trục cố định phụ thuộc vào yếu tố nào? a Chuyển động tịnh tiến vật rắn chuyển động đường nối hai điểm vật ln song song với b Momen lực tác dụng vào vật quay quanh trục cố định có tác dụng làm thay đổi tốc độ góc vật c Mức qn tính vật quay quanh trục cố định phụ thuộc vào khối lượng vật phân bố khối lượng trục quay Câu 36: a Ngẫu lực gì? Ngẫu lực có tác dụng lên vật? b Viết cơng thức tính momen ngẫu lực nêu đơn vị đại lượng công thức? c Momen ngẫu lực có đặc điểm gì? a Ngẫu lực hệ hai lực song song ngược chiều, có độ lớn tác dụng vào vật Ngẫu lực tác dụng vào vật làm vật quay không chuyển động tịnh tiến b Công thức: M =F d # M là momen ngẫu lực (N.m) # F là độ lớn lực (N) # d là cánh tay đòn ngẫu lực (m) – khoảng cách hai giá hai lực B Bài tập Chương : ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM I Chuyển động thẳng & Chuyển động thẳng biến đổi 1 Một vật chuyển động thẳng biến đổi với phương trình chuyển động thẳng là: x = 20 + 2t + t2 (m;s) a Tính quãng đường vật sau 2s a Tính quãng đường vật khoảng thời gian từ t1= 2s đến t2 = 5s b Tính vận tốc vật lúc t1 = 2s ĐS: 8m ; 27m ; 6m/s 2 Phương trình chuyển động hai vật : x1=60 10.− t x2 =20.tt2 (m ; s ) a Vật thuộc chuyển động thẳng hay biến đổi , giải thích ? b Chiều chuyển động vật so với chiều dương trục tọa độ, giải thích ? c Vật hai chuyển động nhanh dần hay chậm dần , giải thích ? d Tìm khoảng cách hai vật sau chuyển động 10s e Hỏi sau chuyển động , khoảng cách hai vật 140m ĐS: 140m ; 10s 3 Ơ –tơ thứ bắt đầu khởi hành từ A chuyển động thẳng nhanh dần B với gia tốc 0,5m/s2 Cùng lúc xe thứ hai qua B cách A 200m với vận tốc 18km/h, chuyển động thẳng phía A Chọn gốc tọa độ A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian lúc bắt đầu khảo sát chuyển động a Lập phương trình chuyển động Xác định vị trí hai xe gặp ? b Dùng phương trình chuyển động , tìm thời gian để xe thứ hai đến A ? ĐS: 100m ; (33)4 Vật chuyển động nhanh dần không vận tốc đầu A với gia tốc 2m/s2, 100m đến B chuyển động chậm dần với gia tốc 1m/s2và dừng lại C a Tính thời gian hết đoạn AC b Tính tốc độ trung bình đoạn đường AC ĐS: 30s ; 10m/s 5 Một xe bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần từ trạng thái đứng yên Trong 100m có gia tốc a1và cuối đoạn đường này có vận tốc 36km/h Trong 100m xe có gia tốc a2 100m vận tốc tăng thêm 5m/s Tính tỷ số a2/a 1 ĐS: 1,25 II Rơi tự lấy 10 / g= m s 6 Một vật rơi tự từ độ cao 80m xuống đất a Tính thời gian vật rơi vận tốc vật lúc chạm đất b Khi vật cách mặt đất 35m có vận tốc ? Tính thời gian vật rơi 35m cuối ĐS: 30m/s ; 1s 7 Một vật rơi tự chạm đất có vận tốc 50m/s a Tính thời gian vật rơi độ cao nơi vật bắt đầu rơi b Khi vật có vận tốc 20m/s cách mặt đất ? Tính thời gian vật rơi đoạn đường lại ĐS: 105m 8 Một vật rơi tự từ độ cao 45m xuống đất Tìm: a Quãng đường vật rơi 2s đầu b Quãng đường vật rơi 2s cuối ĐS: 20m ; 40m 9 Một vật rơi tự từ độ cao 125m xuống đất a Tính thời gian vật rơi 45m đầu b Tính thời gian vật rơi 45m cuối 10 Tính quãng đường vật rơi 5s giây thứ năm Tính độ biến thiên vận tốc giây thứ năm ĐS: 125m ; 45m ; 10m/s 11 Một đá rơi tự từ miệng giếng sâu 50m Hỏi sau kể từ lúc bng hịn đá, người quan sát nghe tiếng động (do va chạm đá đáy giếng) Biết vận tốc truyền âm khơng khí 340m/s ĐS: 3,3s 12 Người ta thả rơi tự hai vật A B độ cao Vật B thả rơi sau vật A 0,1s Hỏi sau kể từ lúc thả vật A khoảng cách chúng 1m ĐS: 1,05s III Chuyển động tròn Cho π =3,14 13 Một tơ qua khúc quanh cung trịn bán kính 100m với vận tốc 36km/h Biết bán kính bánh xe 20cm a Tìm gia tốc hướng tâm : xe điểm nằm vành bánh xe b Tìm tần số góc chu kỳ bánh xe ĐS: 1m/s2 ; 500m/s2 ; 50 rad/s ; 0,01256s 14 Một đĩa tròn có bán kính 30cm quay 100 vịng thời gian 2s 1 Tìm chu kỳ, tần số góc 2 Tính tốc độ dài điểm vành đĩa điểm nằm cách tâm đĩa 10cm ĐS: 94,2m/s ; 31,4m/s 15 Một điểm nằm vành bánh xe chuyển động tròn quay ¼ vịng trịn thời gian 0,25s Biết bánh xe có đường kính 60cm a Tính chu kỳ tần số góc bánh xe b Hỏi phút 20 giây xe chạy quãng đường ? ĐS: 376,8m 16 Một bánh xe quay 300 vòng / phút điểm nằm vành bánh xe có gia tốc hướng tâm (34)a Tính tần số góc đường kính bánh xe b Hỏi thời gian 10s, điểm nằm bánh xe cách vành bánh xe 10cm quay quãng đường ? ĐS: 10π rad/s ; 0,6m ; 62,8m 17 Một bánh xe nhỏ có 20 quay 80 vịng / phút làm bánh xe lớn có 40 tiếp xúc với như hình vẽ quay theo Xác định chu kỳ bánh xe số vòng quay bánh xe lớn phút ĐS: 0,75s ; 1,5s ; 120 18 Một vệ tinh nhân tạo bay tròn quanh Trái Đất với tốc độ dài 14km/h cách mặt đất 600km Cho bán kính Trái Đất 400km a Tính chu kỳ tần số góc vệ tinh b Tính gia tốc hướng tâm vệ tinh ĐS: 140s ; 0,002rad/s ; 28m/s2 19 Một đồng hồ có chiều dài kim 3/4kim phút So sánh tốc độ góc , tốc độ dài gia tốc hướng tâm hai đầu kim ĐS: 12 ; 16 ; 192 IV Lực hấp dẫn 20 Hai vật có khối lượng nhau, xem chất điểm, vật có khối lượng 40kg đặt cách 2 6, 67 cm a Tính lực hút chúng b Muốn lực hút chúng tăng lần khoảng cách chúng phải tăng hay giảm lần? ĐS: 4.10−5N 21 Hai vật có khối lượng 10kg 40kg , xem chất điểm, hút lực 4.10−9N a Tính khoảng cách chúng b Bây tăng khối lượng vật lên lần muốn lực hút khơng đổi phải dịch chuyển chúng lại gần hay xa khoảng ? ĐS: 6,67 2,58m22 Hai vật xem chất điểm, đặt cách 6,67 cm hút lực 9.10−7N Tính khối lượng vật, nếu: a Hai vật có khối lượng b Vật m1 = 9m2 c Hai vật có tổng khối lượng 10kg Biết m2 > m1 ĐS: 3kg; 1kg & 9kg 23 Hai cầu giống , qua có khối lượng bán kính 200kg ; 50cm a Tính lực hút chúng đặt cách 2m b Tính lực hút lớn hai qua cầu này ? ĐS: 6, 67.10− ; 26,68 10−7N 24 Ở độ cao phân nửa bán kính Trái Đất gia tốc trọng trường ? Biết gia tốc trọng trường điểm sát mặt đất 9,8m/2 ĐS: 4,35m/s2 25 Khối lượng Trái Đất gấp 81 lần khối lượng Mặt Trăng, khoảng cách từ tâm Trái Đất đến tâm Mặt Trăng 400 000km Điểm M nằm đường thẳng nối tâm Trái Đất tâm Mặt Trăng mà lực hút Mặt Trăng lên vật có độ lớn với lực hút Trái Đất lên vật Tìm khoảng cách từ điểm M đến tâm Trái Đất ĐS: 360 000km V Lực đàn hồi 26 Một lị xo có chiều dài tự nhiên 20cm, treo vật 500g lị xo có chiều dài 20,5cm Lấy g = 10m/s2 a Tính độ cứng lị xo b Muốn lị xo có chiều dài 22cm phải treo thêm vật có khối lượng bao nhiêu? 27 Một lị xo có chiều dài tự nhiên l O độ cứng K Khi treo vật 200g cân lị xo có chiều dài 22cm, cịn treo vật có khối lượng 500g cân lị xo có chiều dài 50cm Lấy g = 10m/s2, tính O (35)28 Một ô–tô tải kéo ô –tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều, 400m 50s Ơ–tơ con có khối lượng tấn, dây cáp nối xe có độ cứng 2.106N/m Hãy tính lực kéo xe tải độ giãn dây cáp nối xe hai trường hợp: a.Bỏ qua ma sát b Lực ma sát 2% trọng lượng g = 10m/s2 ĐS: 640N; 0,32mm; 040N; 0,52mm VI Lực hướng tâm 29 Vệ tinh địa tĩnh VINASAT bay mặt phẳng xích đạo với chu kỳ 24 Biết gia tốc rơi tự tại mặt đất 9,8m/s2.; bán kính Trái Đất 400km Tính độ cao vận tốc dài vệ tinh ĐS: h = 35,8km; 3 084m/s 30 Một bàn nằm ngang quay tròn với chu kỳ 2s.Trên mặt bàn, cách trục quay đoạn R = 25cm có đặt khối gỗ Lấy g = 10m/s2 Tính hệ số ma sát khối gỗ mặt bàn để vật không trượt khỏi mặt bàn ĐS: 0,25 31 Một xe tải khối lượng qua cầu cong vịng lên có bán 50m với tốc độ 36km/h Lấy g = π = 10m/s2 Tính áp lực xe lên mặt cầu điểm cao ĐS: 39 000N 32 Vòng xiếc vành trịn bán kính 8m nằm mặt phẳng thẳng đứng Một diễn viên xiếc xe đạp vịng xiếc có khối lượng tổng cộng 80kg Lấy g = π = 10m/s2 2 Tính: a Lực ép xe lên vòng xiếc điểm cao với tốc độ 36km/h b Để xe không bị rốt điểm cao tốc độ tối thiểu phải bao nhiêu? ĐS: 216N; 8,85m/s VII Vật ném ngang 33 Từ lầu cao 80m người ta bắn viên đạn theo phương ngang với vận tốc đầu v O thấy vật rơi cách chân lầu 120m g = 10m/s2 a Tính thời gian chuyển động vật từ lúc ném đến chạm đất vận tốc v O b Tính vận tốc vật góc lệch vật so với phương thẳng đứng lúc chạm đất ĐS: 4s; 30m/s; 50m/s; 53O 34 Từ độ cao h so với mặt đất, người ta ném vật theo phương ngang với vận tốc 10m/s vật đạt tầm xa 30m Lấy g = 10m/s2 a Tính độ cao h nơi ném vật b Hỏi sau ném vật 1s vật có vận tốc bao nhiêu? ĐS: 45m; 10 2m/s VIII Định luật III Niu –tơn 35 Một cầu có khối lượng 2kg bay với vận tốc 4m/s đến đập vào cầu thứ hai đứng yên đường thẳng Sau va chạm hai chuyển động chiều, cầu I có vận tốc 1m/s, cầu II có vận tốc 1,5m/s Hãy xác định khối lượng quả cầu II ? ĐS : 4kg 36 Một bóng có khối lượng 1,2 kg bay theo phương ngang với vận tốc 25 m/s đến đập vng góc vào tường thẳng đứng rồi bật ngược trở lại theo phương cũ với vận tốc 15m/s Khoảng thời gian va chạm với tường 0,05s Tính lực tác dụng tường lên bóng vẽ lực Trong thời gian va chạm, tường có chịu lực tác dụng khơng, có lực có độ lớn bao nhiêu hướng nào? ĐS: 960N IX Cân A B (36)37 Một vật khối lượng 4kg treo vào tường sợi dây BC cứng AB Thanh AB đồng chất, tiết diện có khối lượng m = 2kg, gắn vào tường nhờ lề A, biết AB vng góc với tường Xác định độ lớn hướng lực căng dây phản lực mà tường tác dụng lên BC Cho g = 10m/s2 Góc ACB 30O ĐS: 46,2N ; 23,1N 38 Cho hệ hình vẽ Thanh AC đồng chất, tiết diện có trọng lượng 3N Vật treo A có trọng lượng 8N Tìm trọng lượng phải treo B để hệ cân ĐS: 2,5N X Hợp lực song song chiều – Mô -men 39 Một ván nặng 240N bắc qua mương hai điểm tựa A B Trọng tâm ván cách điểm tựa A 2,4m cách điểm tựa B 1,2m Hãy xác định lực mà ván tác dụng lên điểm tựa A ĐS: 80N 40 Hai lựcF1 → vàF2 → song song chiều đặt hai đầu AB dài 20cm, có hợp lực Fhl → đặt O cách A 12cm có độ lớn Fhl = 10N Tìm F1 F2? ĐS: 4N ; 6N 41 Một người giữ vai bị có trọng lượng 30N Chiếc bị buộc đầu gậy cách vai 40cm Tay người giữ đầu cách vai 20cm Bỏ qua trọng lượng gậy a Hãy tính lực giữ tay b Nếu dịch chuyển gậy cho bị cách vai 20cm tay cách vai 40cm, lực giữ bao nhiêu? c Trong hai trường hợp trên, vai người chịu áp lực bao nhiêu? ĐS: 100N; 25N; 150N ; 75N 42 Vận động viên nhảy cầu có khối lượng 60kg đứng mép ván cầu, lấy g = 10m/s2 a Tính mơ –men trọng lực người cọc đỡ B b Tính lực FA FBmà hai cọc đỡ tác dụng lên ván Bỏ qua khối lượng ván ĐS: 800N.m ; 800N ; 400N 3m 1m A B A O B C PB P
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập vật lý 10 bai-tap-het-hki-lop-10-nam-2016.thuvienvatly.com.ad45c.42709, Bài tập vật lý 10 bai-tap-het-hki-lop-10-nam-2016.thuvienvatly.com.ad45c.42709

Hình ảnh liên quan

- sử dụng quy tắc hình bình hành - Bài tập vật lý 10 bai-tap-het-hki-lop-10-nam-2016.thuvienvatly.com.ad45c.42709

s.

ử dụng quy tắc hình bình hành Xem tại trang 1 của tài liệu.
, vẽ hình.  a. F 1= 1 N ; F 2 = 3 N  b. F 1 = 6 N ; F 2 = 8 N c. F 1 = F 2 = 10 N ; α = 120 O  d - Bài tập vật lý 10 bai-tap-het-hki-lop-10-nam-2016.thuvienvatly.com.ad45c.42709

v.

ẽ hình. a. F 1= 1 N ; F 2 = 3 N b. F 1 = 6 N ; F 2 = 8 N c. F 1 = F 2 = 10 N ; α = 120 O d Xem tại trang 2 của tài liệu.
4.Chất điểm chịu tác dụng của 3 lực đồng phẳng cân bằng như hình vẽ. Tìm độ lớn của lực F3→ - Bài tập vật lý 10 bai-tap-het-hki-lop-10-nam-2016.thuvienvatly.com.ad45c.42709

4..

Chất điểm chịu tác dụng của 3 lực đồng phẳng cân bằng như hình vẽ. Tìm độ lớn của lực F3→ Xem tại trang 2 của tài liệu.
* 2 đường thẳng vừa kẻ trên cắt Ox & Oy tạo thành hình bình hành - Bài tập vật lý 10 bai-tap-het-hki-lop-10-nam-2016.thuvienvatly.com.ad45c.42709

2.

đường thẳng vừa kẻ trên cắt Ox & Oy tạo thành hình bình hành Xem tại trang 3 của tài liệu.
8. Một vật có trọng lực 60N được treo vào 2 sợi dây nằm cân bằng như hình vẽ. Tìm lực căng của mỗi dây - Bài tập vật lý 10 bai-tap-het-hki-lop-10-nam-2016.thuvienvatly.com.ad45c.42709

8..

Một vật có trọng lực 60N được treo vào 2 sợi dây nằm cân bằng như hình vẽ. Tìm lực căng của mỗi dây Xem tại trang 4 của tài liệu.
b. Viết phương trình quỹ đạo của vật, quỹ đạo của vật có hình dạng hình gì? c. Xác định vị trí của vật khi chạm đất và vận tốc của vật khi đó - Bài tập vật lý 10 bai-tap-het-hki-lop-10-nam-2016.thuvienvatly.com.ad45c.42709

b..

Viết phương trình quỹ đạo của vật, quỹ đạo của vật có hình dạng hình gì? c. Xác định vị trí của vật khi chạm đất và vận tốc của vật khi đó Xem tại trang 17 của tài liệu.
Vật có dạng hình học đối xứng: trọng tâm trùng với tâm đối xứng của vật. - Bài tập vật lý 10 bai-tap-het-hki-lop-10-nam-2016.thuvienvatly.com.ad45c.42709

t.

có dạng hình học đối xứng: trọng tâm trùng với tâm đối xứng của vật Xem tại trang 19 của tài liệu.
Phương pháp: Phân tích lực –Vẽ hình. - Bài tập vật lý 10 bai-tap-het-hki-lop-10-nam-2016.thuvienvatly.com.ad45c.42709

h.

ương pháp: Phân tích lực –Vẽ hình Xem tại trang 21 của tài liệu.
mặt nằm ngang các góc 45O. Trên hai mặt đó, người ta đặt một quả cầu có m=2 kg (hình vẽ) - Bài tập vật lý 10 bai-tap-het-hki-lop-10-nam-2016.thuvienvatly.com.ad45c.42709

m.

ặt nằm ngang các góc 45O. Trên hai mặt đó, người ta đặt một quả cầu có m=2 kg (hình vẽ) Xem tại trang 22 của tài liệu.
137. Một cái cuốc như hình vẽ.Hỏi lực F có độ lớn tối thiểu là bao nhiêu để làm khối đá bị đẩy lên? Cho g = 10m/s2 ; m = 30kg; - Bài tập vật lý 10 bai-tap-het-hki-lop-10-nam-2016.thuvienvatly.com.ad45c.42709

137..

Một cái cuốc như hình vẽ.Hỏi lực F có độ lớn tối thiểu là bao nhiêu để làm khối đá bị đẩy lên? Cho g = 10m/s2 ; m = 30kg; Xem tại trang 24 của tài liệu.