0

Kiểm tra vật lý 10 chuong 3 (15 phút)

2 20 0
  • Kiểm tra vật  lý 10 chuong 3 (15 phút)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:52

9.Hieän nay ngöôøi ta thöôøng duøng caùch naøo sau ñaây ñeå laøm giaûm hao phí ñieän naêng trong quaù trình truyeàn taûi ñi xaA. Taêng tieát dieän daây daãn duøng ñeå truyeàn taûi.[r] (1)SỞ GD & ĐT ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT GIỒNG THỊ ĐAM ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ 12 Thời gian làm bài: 15 phút; (10câu trắc nghiệm) Mã đề thi 135 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: 1 Cường độ dòng điện mạch khơng phân nhánh có dạng i=2 cos100πt A( ) Cường độ hiệu dụng mạch là: A I = A B I = 2,83 A C I = A D I = 1,41 A 2.Một mạng điện xoay chiều 220V – 50 Hz, chọn pha ban đầu điên áp khơng biểu thức điện áp có dạng: A u=220cos50t (V) B u=220cos50πt (V) C u=220 2cos100t (V) D u=220 2cos100πt (V) 3 Công thức xác định cảm kháng cuộn cảm L tần số f A zL =2πfL B zL =πfL C fL 1 zL π = D fL zL π = 4 Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R = 100 Ω, tụ điện π =10−4 C (F) cuộn cảm L = π (H) mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB hiệu điện xoay chiều có dạng =u 200cos100πt (V) Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch A I = A B I = 1,4 A C I = A D I = 0,5 A 5 Đặt hai đầu tụ điện π =10−4 C (F) hiệu điện xoay chiều tần số 100Hz, dung kháng tụ điện A ZC = 200Ω B ZC = 100Ω C ZC = 50Ω D ZC = 25Ω 6 Đại lượng sau gọi hệ số công suất mạch điện xoay chiều? A k = sinϕ B k = cosϕ C k = tanϕ D k = cotanϕ 7 Một đoạn mạch điện gồm điện trở thuần,cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Điện áp hiệu dụng phần tử nói là: 40V, 80 V, 50 V Hệ số công suất đoạn mạch bằng: A 0,8 B 0,6 C 0,25 D 0,71 8.Trong máy biến áp lý tưởng có N1 = 5000 vịng; N2 = 250 vịng; U1(điện áp hiệu dụng cuộn sơ cấp) 110 V Điện áp hiệu dụng cuộn thứ cấp ? A 5,5 V B 55 V C 2200 V D 220 V 9.Hiện người ta thường dùng cách sau để làm giảm hao phí điện q trình truyền tải xa? A Tăng tiết diện dây dẫn dùng để truyền tải B Xây dựng nhà náy điện gần nơi nơi tiêu thụ C Dùng dây dẫn vật liệu siêu dẫn D Tăng hiệu điện trước truyền tải điện xa 10.Trong đoạn mạch R – L – C mắc nối tiếp xảy cộng hưởng Tăng dần tần số dịng điện giữ ngun các thơng số mạch, kết luận sau không ? (2)Ma trận đề Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Đại cương dòng điên xoay chiều 1 Mạch R, L, C Công suất điện 1 Truyền tải điện Máy biến áp 1 Tổng cộng 3 Đáp án Câu 10 ĐA C D A C C B A A D C BẢNG THỐNG KÊ LỚP 12CB1 YẾU KÉM TB KHÁ GIỎI TỔNG CỘNG SỐ LƯỢNG 28
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra vật lý 10 chuong 3 (15 phút), Kiểm tra vật lý 10 chuong 3 (15 phút)

Hình ảnh liên quan

BẢNG THỐNG KÊ LỚP 12CB1 - Kiểm tra vật  lý 10 chuong 3 (15 phút)

12.

CB1 Xem tại trang 2 của tài liệu.