0

Tình huống 1. Cancún, Mêhicô: Tư nhân hóa Hệ thống Nước

16 16 0
  • Tình huống 1. Cancún, Mêhicô: Tư nhân hóa Hệ thống Nước

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:22

Hợp đồng qui định rằng c{c công ty địa phương phải đảm tr{ch ít nhất 20 phần trăm công việc x}y dựng, nhưng theo một quan chức của CAPA, GMD có quyền lợi t|i chính nga[r] (1)Nghiên cứu tình n|y biên soạn Gustavo Merino-Juares v| Carolina Gutierrez, gi{m s{t Henry Lee, Giảng viên ng|nh Chính s{ch Công, Trường Quản lý Nh| nước John F Kennedy Nghiên cứu n|y dựa cuộc vấn v| thơng tin có sẵn v| nhằm mục đích l|m sở cho thảo luận lớp minh họa cho điều h|nh hiệu hay hiệu tình s{ch hay quản lý hành (0800) Copyright © 2000 thuộc President and Fellows Trường Harvard Để đặt mua hay xin phép nh}n t|i liệu, xin gọi đến số 617-495-9523, fax 617-495-8878, email cp_sales@harvard.edu, gửi thư đến Case Program Sales Office, John F Kennedy School of Government, 79 John F Kennedy Street, Cambridge, Mass 02138 Cấm hình thức nh}n bản, sửa đổi, biên dịch, lưu trữ hệ thống truy xuất, sử dụng bảng tính, truyền hình thức phương tiện – điện tử, khí, photocopy, thu băng, c{ch kh{c – chưa phép Case Program Sales Office thuộc trường John F Kennedy School of Government C Caannccúúnn,,MMêêhhiiccơơ:: TTưưnnhhâânn hhóóaa HH tthhnnggNNưưcc Dẫn nhập V|o th{ng 01 năm 1994, Aguak{n, công ty th|nh lập thuộc tập đo|n x}y dựng Grupo Mexicano de Desarrollo (Tập đo|n Ph{t triển X}y dựng Mêhicô, GMD), tiếp quản việc vận h|nh c{c hệ thống cấp, tho{t nước v| xử lý nước thải Cancún v| Isla Mujeres, Mêhicô Đ}y l| nhượng quyền to|n diện lần cấp cho công ty tư nh}n Mêhicô vận h|nh hệ thống cấp tho{t nước nước thải V|o hồi đó, tư nh}n hóa l| c{ch đ{p ứng đắn trước c{c vấn đề tồn kéo d|i bao phủ không đủ, ng}n s{ch thiếu hụt, chất lượng đầu tồi, v| ô nhiễm môi trường, l| bệnh kinh niên vận h|nh quan công hữu Mặc dù đạt số cải thiện giai đoạn đầu hoạt động bên nhận nhượng quyền n|y, c{c kỳ vọng lực ho|n th|nh cam kết Aguak{n không đ{p ứng Suy tho{i kinh tế trầm trọng Mêhicô ảnh hưởng đến công ty mẹ, GMD, l|m giảm khả tiến h|nh c{c dự {n đầu tư Hai năm sau ng|y cấp nhượng quyền, Aguak{n không ho|n th|nh mức độ bao phủ dịch vụ lẫn mục tiêu đầu tư mình, hiệu vận h|nh v| thương thấp C{c bất đồng qui định điều chỉnh biểu gi{ hợp đồng v| việc bên nhận nhượng quyền khơng có lực đ{p ứng c{c cam kết đầu tư dẫn đến đối đầu gay gắt với c{c quan phủ Đến năm 1996, tịa {n lệnh cho quan h|nh nh| nước tiếp quản hoạt động công ty Aguak{n v| hủy bỏ hợp đồng nhượng quyền soạn có 32 th{ng trước đó. (2)2 Dịch vụ Cấp Thoát Nƣớc Cancún Từ 1976 đến 1995, Cancún, th|nh phố liên thị Benito Ju{rez thuộc tiểu bang Quintana Roo, ph{t triển từ l|ng đ{nh c{ nhỏ nằm bên bờ biển Caribê Mêhicô để trở th|nh trung t}m du lịch quốc tế lớn (xem Bảng v| 2) Với trợ giúp đ{ng kể quyền liên bang, Cancún thu hút l|n sóng nhập cư từ c{c vùng kh{c Mêhicô D}n số đô thị tăng từ 20.000 lên 340.000, v| 20.000 phòng kh{ch sạn x}y dựng để đ{p ứng bùng nổ du lịch Dòng du kh{ch nghỉ hè h|ng năm chiếm đến phần ba ngoại hối Mêhicô Th|nh phố kế cận Cozumel v| hịn đảo nhỏ nằm khơng xa bờ biển Cancún, Isla Mujeres, hưởng lợi từ du lịch gia tăng Do bùng nổ du lịch v| d}n cư, Cancún gặp phải vấn đề nghiêm trọng cung cấp nước uống v| dịch vụ tho{t nước Th|nh phố chia th|nh nhiều khu, v| hai khu l| đặc biệt quan trọng – khu đô thị, nơi đa số người d}n sinh sống, v| khu khách sạn dọc theo bờ biển Năm 1993, có 60 phần trăm d}n cư khu đô thị Cancún có nước m{y nh| mình, v| họ trông chờ v|o nước m{y 24/24 Những người cịn lại dựa v|o vịi nước cơng cộng xe tải chở nước, từ họ hứng đầy c{c thùng đem nh| sử dụng Tình trạng nước thải lại cịn tệ hại Chỉ có 30 phần trăm d}n cư khu đô thị nối kết với hệ thống cống tho{t, 70 phần trăm lại l| sử dụng hầm tự hoại l|, số khu vực, đổ nước thải chỗ n|o trống Đảo Isla Mujeres chẳng có hệ thống cống tho{t nước thải n|o Nh| m{y xử lý nước thải th|nh phố Cancún trước x}y dựng với cơng suất 114 lít gi}y, v| lưu lượng thực tế lên đến mức 180 lít/gi}y, tức 158 phần trăm cơng suất Nước thải khu kh{ch sạn xử lý nh| m{y khai th{c hết công suất v| thường ngưng hoạt động thiếu bảo trì Mạng lưới ống tho{t nước hữu khơng tính đến bùng nổ d}n cư Cancún v| cần phải mở rộng tức thời Việc sử dụng vật liệu dẽo (plastic) tạm thời l| phổ biến để giải vấn đề rò rỉ, tạo giải ph{p chắp v{ Đầm Nichupte gần v| nước biển bắt đầu trả gi{ cho việc xử lý nước thải yếu Cancún v| trở nên ô nhiểm đến mức g}y t{c hại nghiêm trọng cho sức khỏe người v| động vật hoang dã Quản trị Công, 1980-1993 (3)3 th|nh phố bang Quintana Roo, quan n|y l}u nằm kiểm so{t quyền tiểu bang; chủ tịch CAPA thống đốc bang Quintana Roo trực tiếp bổ nhiệm Mặc dù hoạt động hiệu năng, hệ thống cấp v| tho{t nước Cancún có lãi, chủ yếu biểu gi{ cao tính v|o c{c kh{ch sạn, sở kh{ch h|ng nhỏ béo bở v| ổn định Cuối cùng, hầu hết lợi nhuận từ hệ thống n|y dùng để ho|n trả vốn vay cho đầu tư trước đ}y v| trợ gi{ cho hệ thống thị kh{c, có lãi Ngo|i ra, nguồn thu CAPA tạo Cancún cịn phục vụ vai trị quỹ dự phịng cho tình trạng khẩn cấp quyền tiểu bang, nhằm trang trải c{c chi phí đột xuất bên ngo|i ng|nh cấp v| tho{t nước Kiểm so{t mạnh mẽ quyền tiểu bang v| gi{m s{t yếu quyền th|nh phố l| đặc trưng hoạt động CAPA Đến 1993, quan chức th|nh phố v| tiểu bang nhận thấy cần phải có h|nh động khẩn cấp để giải mức độ bao phủ không đủ, chất lượng dịch vụ không thỏa đ{ng, nhu cầu đầu tư qui mô lớn, v| mối đe dọa ô nhiểm đầm Nichupte Nhưng lực huy động tín dụng giới hạn quyền th|nh phố v| tiểu bang ngăn trở khu vực công gia tăng tham gia v|o mở rộng v| cải thiện hệ thống Cung cấp nước uống chiếm phần trăm đầu tư công tiểu bang, v| c{c cam kết t|i tăng thêm vượt qu{ ng}n s{ch v| hạn mức nợ khu vực cơng Chính quyền th|nh phố yếu lực vận h|nh lẫn nh}n có trình độ để điều h|nh hệ thống Quan chức th|nh phố v| tiểu bang tin thỏa ước nhượng quyền với cơng ty tư nh}n hay nhóm công ty l| phương c{ch tốt để mang lại cải thiện dịch vụ, tr{nh khỏi cam kết nguồn lực giới hạn mình, v| thu dịng tiền từ việc cấp quyền vận h|nh hệ thống Về phần mình, quyền liên bang thấy đ}y l| hội để củng cố chương trình tư nh}n hóa v| biến Cancún th|nh mơ hình cho c{c quyền th|nh phố kh{c Sự tham gia tư nh}n tăng thêm tính minh bạch cơng khai CAPA t|i v| hoạt động, t{ch biệt vai trị l| quan điều tiết khỏi vai trò người vận h|nh c{c hệ thống nước Con đƣờng đến Tƣ nhân hóa (4)4 nghiệp, để b{n sỉ nước cho CAPA Cho dù c{c dự {n đầu tư sở hạ tầng khơng đ{p ứng đủ c{c cam kết v|o hồi đó, kinh nghiệm chung DHC xem l| tích cực) Theo cựu quan chức CAPA, quyền ngần ngại không muốn đưa hệ thống n|y đấu thầu công khai thiếu c{c thông tin thiết yếu hoạt động v| công suất hệ thống, liệu rõ r|ng yêu cầu đầu tư bổ sung C{c quan chức CAPA cảm thấy nhu cầu cấp b{ch vốn đầu tư, s{ch tư nh}n hóa quốc gia, v| đề nghị dự {n hấp dẫn từ DHC, công ty tập đo|n mạnh Mêhicô, l| lý đủ để cấp nhượng quyền m| khơng cần trì hỗn thêm Tuy nhiên, kết luận vội vã n|y cho tiến trình nhượng quyền v| việc thiếu đấu thầu cạnh tranh tạo quan ngại nhiều quan chức khu vực công v| tư Hợp đồng Nhƣợng quyền Hợp đồng nhượng quyền v| c{c phụ lục kèm theo soạn dẫn định hướng l| qui tắc cụ thể Quyền v| nghĩa vụ tất c{c bên, kể cam kết Aguak{n mức độ bao phủ hệ thống v| mức đầu tư, cấu trúc biểu gi{, v| chế điều chỉnh gi{, ghi điều khoản chung chung g{c lại cho c{c phụ lục đ|m ph{n sau n|y Ví dụ, hợp đồng qui định nghĩa vụ Aguak{n phải cung cấp dịch vụ ‚một c{ch thường xuyên, lúc, liên tục v| hữu hiệu theo tiêu chuẩn chất lượng‛, lại phụ lục đưa định nghĩa cho c{c thuật ngữ n|y Nhiều phụ lục chưa ký, v| số chưa soạn Cả hợp đồng lẫn c{c phụ lục không công bố cho công chúng tham khảo Theo phủ v| lãnh đạo cơng ty DHC, mức độ thơng tin hệ thống v| c{c nhu cầu tương lai l| khơng đầy đủ để x{c lập điều kiện x{c n|o v|o lúc đ|m ph{n nhượng quyền Chỉ tiêu Thành (5)5 Mujeres Hợp đồng cho phép DHC khả gia hạn nhượng quyền n|y sau kết thúc thời hạn 30 năm Thỏa ước nhượng quyền có chứa đựng c{c tiêu th|nh độ bao phủ hệ thống v| hiệu vận h|nh v| thương m| Aguak{n phải đạt C{c tiêu bao phủ qui định cụ thể việc cung cấp dịch vụ cấp v| tho{t nước cho khu vực định ranh giới Kế hoạch Chỉ đạo Ph{t triển Đô thị cho Cancún v| Isla Mujeres Hợp đồng qui định 95 phần trăm khu đô thị Cancún tiếp cận nước m{y v|o năm 1996, v| tiếp cận cống tho{t nước v| hệ thống xử lý nước thải v|o năm 1998 Tuy thế, dịch vụ khu vực kh{c bên ngo|i khu đô thị, dù bao gồm Kế hoạch Ph{t triển Đô thị bị g{c lại cho đ|m ph{n tương lai Hơn nữa, hợp đồng không x{c định đơn vị bao phủ, khơng rõ l| {m số lượng hộ gia đình, khu vực địa lý, hay loại số đo n|o kh{c Dù nữa, công ty mẹ GMD tính to{n, dựa c{c ước tính sơ nhu cầu mở rộng v| bảo trì sở vật chất hữu, cần đến 160 triệu USD vốn đầu tư năm hợp đồng nhượng quyền để đạt c{c tiêu định hợp đồng Ngo|i cần đầu tư năm để gia tăng hiệu vận h|nh v| thương Hiệu vận h|nh định nghĩa l| cắt giảm rò rỉ hệ thống, đo lường hệ số khối lượng nước lên hóa đơn khối lượng sản xuất Hiệu thương định nghĩa l| mức độ cải thiện lập hóa đơn v| thu tiền, đo lường hệ số khối lượng nước m| hóa đơn to{n khối lượng có lập hóa đơn tính tiền Ngay từ đầu, gi{m đốc Aguak{n lập luận c{c tiêu hiệu l| khó đạt liệu không đầy đủ, điều n|y có khả tạo c{c sai sót lớn số liệu dùng để tính to{n hai loại hệ số hiệu Điều tiết Thực thi (6)6 CAPA không thay đổi cấu nội để đ{p ứng tình hình có vai trị l| quan điều tiết ng|nh nước Cancún v| Isla Mujeres Trong đó, tiếp tục vận h|nh dịch vụ cấp tho{t nước v| xử lý nước thải th|nh phố kh{c bang Quintana Roo Không thấy xảy xung đột lợi ích n|o hai chức mình, quan điều tiết (ở Cancún) v| nh| cung cấp dịch vụ (ở nơi kh{c tiểu bang), quan chức CAPA lập luận tổ chức điều tiết độc lập l| không cần thiết Cơ sở lập luận n|y l| cấu trúc CAPA bao gồm ban gi{m đốc điều h|nh chung lo gi{m s{t hoạt động tất hệ thống nước tiểu bang, hệ thống quản lý trực tiếp gi{m đốc độc lập thuộc khu vực công Cancún v| Isla Mujeres theo dõi gi{m s{t giống c{c hệ thống kh{c, có kh{c biệt l| CAPA phải bảo đảm bên nhận nhượng quyền phải hoạt động theo cam kết Biểu giá Nƣớc Nƣớc thải Aguak{n phải {p dụng cấu biểu gi{ hữu CAPA ấn định v| nghị viện bang phê chuẩn Biểu gi{ rõ r|ng phản {nh tính cơng v| c{c quan t}m trị, v| cấu trúc gi{ mang đặc trưng tính gi{ chi phí sản xuất v| trợ cấp chéo lớn Biểu gi{ n|y l| thấp so với chi phí c{c dịch vụ cơng kh{c Chỉ có 50 phần trăm hộ gia đình có gắn đồng hồ nước, v| kh{ch h|ng có gắn đồng hồ trả mức phí thấp họ chẳng có động khuyến khích để sử dụng nước c{ch có tr{ch nhiệm Ví dụ, phí h|ng th{ng tối thiểu cho kết nối nước uống l| 14,6 pêsô Mêhicô hay 0,49 pêsô ng|y1, tức xấp xỉ mức phí gọi ba phút từ m{y điện thoại công cộng Hệ thống biểu gi{ CAPA m| Aguak{n kế thừa bao gồm trợ cấp chéo lớn c{c loại người sử dụng v| c{c loại dịch vụ kh{c Thứ nhất, kh{ch h|ng sử dụng cho mục đích thương mãi, cơng nghiệp v| kh{ch sạn trợ cấp cho kh{ch h|ng hộ gia đình; sử dụng cho sinh hoạt trả mức gi{ thấp mét khối, tính bình qu}n, so với tất c{c mức gi{ kh{c Mức gi{ cho kh{ch sạn cao mức gi{ cho sinh hoạt s{u đến bảy lần Ngay kh{ch h|ng ph}n nhóm chịu c{c mức gi{ kh{c Mức gi{ tối đa cho nhu cầu sinh hoạt cao mức gi{ tối thiểu ph}n nhóm n|y đến muời lần, v| có trường hợp số hộ gia đình chịu mức gi{ mét khối cao số kh{ch sạn kh{ch h|ng công nghiệp (xem Bảng 3) Vậy m| loại trợ cấp chéo kh{c lại sử dụng lợi nhuận từ dịch vụ cung cấp nước uống để bù đắp chi phí tho{t nước bẩn Thực chất, năm phần trăm số người sử dụng phải trợ cấp số 95 phần trăm lại 1 (7)7 Hợp đồng nhượng quyền cho phép Aguak{n, số ho|n cảnh định, tăng biểu gi{ mục đích sử dụng sinh hoạt v| cộng đồng, với điều kiện bên nhận nhượng quyền cải thiện hiệu cung cấp dịch vụ Biểu gi{ kh{ch sạn giữ nguyên không đổi theo gi{ trị thực năm Điều chỉnh gi{ thực theo số gi{ quốc gia, cho dù có bất đồng ý kiến liên quan đến bao l}u điều chỉnh gi{ lần Một phận hợp đồng cho phép điều chỉnh gi{ h|ng th{ng, phận kh{c cho phép tăng gi{ lạm ph{t tích lũy đạt đến năm phần trăm, lấy lần điều chỉnh gi{ gần đ}y l|m mốc sở Mọi thay đổi biểu gi{ phải CAPA phê chuẩn, v| việc phê chuẩn n|y chậm chạp, điều n|y ảnh hưởng ng}n lưu Aguak{n Vận hành tƣ nhân gặp nhiều khó khăn: 1994-95 V|o th{ng 01 năm 1994, Aguak{n bắt đầu vận h|nh Bước công ty tiến h|nh mở rộng phạm vi bao phủ v| c{c hạng mục bảo trì yếu Aguak{n mở rộng dịch vụ số khu vực v| cải thiện dịch vụ số khu vực kh{c Giữa năm 1986 v| 1993, thời gian hệ thống nước Cancún CAPA vận h|nh, số lượng nối kết dịch vụ nước gia tăng với tốc độ h|ng năm 9,3 phần trăm Ngay sau Aguak{n tiếp quản vận h|nh, tốc độ n|y tăng lên 13 phần trăm năm Mức độ bao phủ cống tho{t nước thải tăng lên, với tốc độ chậm nhiều Đến th{ng 02 năm 1997, dịch vụ tho{t nước thải cung cấp cho 37 phần trăm người sử dụng khu đô thị Cancún, có tăng so với mức 30 phần trăm v|o năm 1993 Để giải tình trạng gi{n đoạn cung cấp nước ảnh hưởng phận khu đô thị Cancún, Aguak{n bảo đảm mức nước đầy đủ thông qua hệ thống c{c bồn chứa nước phục vụ cho 83 phần trăm kh{ch h|ng có nối kết Có ph{t h|nh v| quảng b{ với kh{ch h|ng c{c lịch thơng b{o địa điểm nước bơm Có bảo đảm cung cấp nước sẵn s|ng cho người sử dụng n|y l| mười ng|y Đầu tƣ Cơ sở hạ tầng (8)8 thay đổi kinh tế Ngo|i ra, c{c ng}n h|ng dự bên nhận nhượng quyền khơng có khả kiểm so{t trực tiếp biểu gi{, v| họ biết kể từ lúc hệ thống chuyển giao cho nh| vận h|nh tư nh}n, CAPA v| quyền tiểu bang khơng cịn đóng vai người bảo lãnh Do đó, khoản vay m| DHC kỳ vọng từ ngân h|ng Mêhicô Khủng hoảng Tài Mêhicơ V|o th{ng 12 năm 1994, Mêhicô trải qua đợt suy tho{i kinh tế trầm trọng nhiều thập niên vừa qua Dự trữ ngoại hối ng}n h|ng trung ương gần cạn kiệt buộc phủ phải thả đồng pêsô, kéo theo khủng hoảng niềm tin v|o khu vực t|i v| tình trạng khơng chắn trị Chỉ riêng năm 1995, GDP Mêhicô giảm gần bảy phần trăm, tỷ lệ lạm ph{t lên đến 35 phần trăm, v| đồng pêsô giảm gi{ đến 100 phần trăm Cho dù Hoa Kỳ v| IMF chuẩn bị gói trợ giúp t|i khẩn cấp, niềm tin mong manh v| hệ thống ng}n h|ng thiếu l|nh mạnh Với lãi suất 80 phần trăm, c{c danh mục đầu tư cho vay mong manh lại c|ng xấu Nợ qu{ hạn chiếm tỷ lệ lớn tổng dư nợ Hậu l|, vốn vay nước v| quốc tế không cịn đến với hầu hết c{c loại hình doanh nghiệp, kể hệ thống nước Cancún Cuộc khủng hoảng ảnh hưởng trực tiếp đến ng|nh x}y dựng GMD, thu nhập sút giảm thu hẹp nghiêm trọng lực đ{p ứng c{c cam kết với DHC v|, thế, với Aguak{n GMD trơng đợi v|o nguồn thu từ chương trình x}y dựng đường thu phí tư nh}n trị gi{ 13 tỷ USD Mêhicô Công ty n|y tham gia với vai trò nh| đầu tư v|o bên nhận nhượng quyền chương trình n|y lẫn với vai trị nh| thầu x}y dựng Suy tho{i kinh tế Mêhicô năm 1994 l|m sụp đổ c}n t|i c{c bên nhận nhượng quyền đường thu phí v| l|m cho họ khả to{n cho c{c nh| thầu GMD GMD chọn thực nửa cơng trình x}y dựng v| lắp đặt kỹ thuật cho hệ thống t|u điện tư nh}n trị gi{ 650 triệu USD Mexico City, khởi công v|o th{ng 12 năm 1993 Theo sau việc ph{ gi{ đồng pêsô, chi phí vượt dự to{n lớn v| lưu lượng vận chuyển giảm đẩy t|i sản nhượng quyền n|y đến chỗ ho|n to|n bế tắc Vấn đề Biểu giá (9)9 khi n|o công ty chứng tỏ cải thiện hiệu cao v| đ{p ứng c{c cam kết đầu tư Phạm vi v| mức độ điều chỉnh biểu gi{ m| hợp đồng cho phép trở th|nh chủ đề g}y bất đồng ý kiến lớn CAPA v| bên nhận nhượng quyền Khó khăn bên nhận nhượng quyền c|ng tăng thêm v|o năm 1995 c{c kh{ch sạn ‘nổi loạn’ chống lại biểu gi{ cao Aguak{n khởi tính c{c kh{ch sạn 20 phần trăm phụ phí tho{t nước thải hóa đơn tiền nước họ, loại phí m| theo lịch sử để lại họ miễn thông qua thỏa ước với Bộ Du lịch Để phản đối, c{c kh{ch sạn từ chối to{n phí tho{t nước thải tiền nước uống họ từ th{ng đến th{ng Họ cho họ chi trả khoản trợ cấp lớn cho người sử dụng nước, l| v|o mùa kh{ch du lịch Cancún, v| tiền phụ phí tho{t nước thải vi phạm thỏa ước họ với Bộ Du lịch Lãnh đạo Hiệp hội Kh{ch sạn, với hội viên bao gồm khoảng 70 phần trăm kh{ch sạn Cancún, c{c chủ kh{ch sạn đe dọa từ bỏ hệ thống n|y v| đầu tư nh| m{y lọc nước biển riêng để cung cấp nước uống Cho dù lời đe dọa l| yếu, tính đến chi phí đầu tư cho dự {n đó, doanh thu từ khu kh{ch sạn chiếm gần 70 phần trăm tổng doanh thu, v| t|i Aguak{n bị lung lay kiện n|y Gia tăng Nhân Tăng thêm {p lực lên hoạt động bên nhận nhượng quyền, gia tăng nh}n vượt qu{ dự b{o Kế hoạch Chỉ đạo Ph{t triển Đô thị Đến năm 1996, khu đô thị phình nở đến 39 phần trăm cao mức ước tính cho năm 2010 Aguak{n khơng thể đuổi kịp bùng nổ n|y Trong ho|n tất bao phủ khu vực, cầu dịch vụ nảy sinh khu vực kh{c Hơn nữa, CAPA giả định khu vực nhượng quyền bao gồm to|n lãnh thổ c{c th|nh phố thuộc Benito Juarez v| Isla Mujeres, theo quan điểm Aguak{n điều n|y có nghĩa l| cung cấp dịch vụ cho năm cộng đồng nhỏ bổ sung riêng Benito Juarez CAPA, bị {p lực c{c quan chức d}n cử, đòi t{i đ|m ph{n việc cung cấp dịch vụ để bao gồm khu vực n|y Không đạt Chỉ tiêu: 1995-1996 (10)10 x}y dựng v| lắp đặt đường ống, thiếu kinh phí, c{c mương rãnh đường ống bị để lộ thiên, l|m tắt nghẻn giao thông đô thị Hiệu vận h|nh v| thương mức thấp kể từ ng|y tư nh}n hóa (xem Bảng 4) Nói hiệu vận h|nh, có 39 phần trăm nước bơm khỏi hệ thống trung t}m lập hóa đơn tính tiền khu đô thị Cancún, 55 phần trăm Isla Mujeres, v| 75 phần trăm khu kh{ch sạn (nguồn thu yếu), cho thấy rị rỉ lớn vấn đề kh{c tính ho|n thiện hệ thống Aguak{n bắt đầu đặt móng để n}ng cao hiệu thương mãi; đến 1997 công ty tăng số lượng đồng hồ nước từ 50 phần trăm lên 86 phần trăm người sử dụng Nhưng năm 1997, Aguak{n lập hóa đơn tính tiền có 69 phần trăm người có gắn đồng hồ, v| thu tiền cho 32 phần trăm dịch vụ nước v| nước thải lập hóa đơn Aguak{n phải dựa v|o quyền cưởng chế CAPA để thu hồi khoản tiền n|y, không nhận trợ giúp đ{ng kể n|o Luật tiểu bang nước v| nước thải cấm việc ngưng cung cấp dịch vụ lý khơng to{n hay chậm to{n Nhiều l|, dịch vụ bị hạn chế nợ CAPA phê duyệt, CAPA thường không nghiêm việc lệnh hạn chế cung cấp Mặc dù khoản chậm to{n theo ph{p lý l| nợ ng}n s{ch, khơng có cưởng chế CAPA chẳng l|m điều Một cảm nhận chung giới quan chức địa phương v| tiểu bang, chủ doanh nghiệp tư nh}n, l| công ty mẹ GMD quan t}m nhiều đến c{c hội x}y dựng hợp đồng nhượng quyền n|y l| vận h|nh hệ thống Thực sự, người ta tin số doanh thu từ nhượng quyền n|y dùng để t|i trợ cho c{c hoạt động kh{c GMD Aguak{n thuê chủ yếu c{c đơn vị th|nh viên GMD cho c{c cơng trình x}y dựng với chi phí cao nhiều so với ước tính thị trường Hợp đồng qui định c{c cơng ty địa phương phải đảm tr{ch 20 phần trăm công việc x}y dựng, theo quan chức CAPA, GMD có quyền lợi t|i công ty địa phương bên nhận nhượng quyền thuê Theo quan chức DHC v| Aguak{n, Aguak{n có lãi từ vận h|nh hệ thống, cho dù gặp khó khăn ph{t hóa đơn v| đòi tiền Lợi nhuận ròng sau thuế t|i sản nhượng quyền n|y lên đến khoảng 15 đến 20 phần trăm doanh thu gộp Bảng c}n đối kế to{n rút gọn Aguak{n v|o th{ng năm 1996 trình b|y Bảng Cơng chúng nản lịng (11)11 chính phủ l| công ty tư nh}n, v| chí số kh{c kêu ca trở ngại g}y c{c dự {n x}y dựng dở dang Cơng chúng cho quyền lợi trị có dính đến nhượng quyền n|y, v| bên nhận nhượng quyền thu lợi người tiêu dùng phải trả gi{ Một số công d}n nghĩ tham nhũng l|m bẩn qui trình nhượng quyền v| việc khơng có đấu thầu cơng khai v| vội vã CAPA cấp nhượng quyền cho DHC Đối với nhiều người sử dụng dịch vụ, thử nghiệm với tư nh}n cung cấp dịch vụ không th|nh cơng, v| bầu cử quyền cấp th|nh phố năm 1996 Benito Juarez cho thấy chứng rõ r|ng bất mãn công chúng Đảng Partido Revolucionario Institucional (PRI) để quyền th|nhh phố tay đảng thiên tả Partido de la Revolucion Democr{tica (PRD) Thị trưởng thuộc đảng PRD cổ súy t{i quản lý c{c hệ thống nước v| nước thải quyền th|nh phố Theo sau ng|y ơng bổ nhiệm v|o đầu th{ng l| biểu tình đường phố đòi hỏi chấm dứt nhượng quyền cho DHC Đến cuối th{ng 6, ông thị trưởng định cho Aguak{n mười ng|y để trình c{c b{o c{o t|i rõ r|ng hoạt động Benito Juarez v| chứng tỏ tu}n thủ hợp đồng Trong thời gian n|y, bên nhận nhượng quyền hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp GMD, công ty mẹ DHC, thuê nhiều nh| thầu thi công c{c hệ thống cấp v| tho{t nước v| vi phạm nghĩa vụ to{n mình, tích dồn nợ lên đến h|ng triệu pêsơ Căng thẳng trị v| {p lực xã hội lớn địi thay đổi dẫn đến đối đầu công khai quyền tiểu bang, quan chức CAPA v| lãnh đạo DHC CAPA kiện Tòa V|o năm 1996, CAPA nộp đơn tòa kiện bên nhận nhượng quyền Đơn kiện nêu lên việc cung cấp dịch vụ cấp v| tho{t nước Cancún gặp l}m nguy v| cần có biện ph{p nhanh chóng để bảo đảm liên tục dịch vụ v| c{c cam kết theo hợp đồng nhượng quyền Đơn kiện CAPA tập trung v|o năm c{o buộc: (1) cam kết dịch vụ v| phạm vi bao phủ khơng ho|n th|nh; (2) chi phí vận h|nh l| cao so với sản lượng; (3) Aguak{n trì tiếp nhận từ CAPA chẳng có cải thiện đ{ng kể; (4) cơng trình x}y dựng khơng mang lại dịch vụ tốt v| bị bỏ dở dang; v| (5) bên nhận nhượng quyền thuê c{c công ty GMD với mức gi{ cao thị trường (12)12 dụng biện ph{p khẩn cấp tạm thời amparo, hình thức phong tỏa tạm thời t|i sản Aguakán Amparo ngăn cấm CAPA b{n lý t|i sản n|o bên nhận nhượng quyền sử dụng c{c nguồn lực vượt mức cần thiết cho hoạt động h|ng ng|y (13)13 (14)14 (15)15 Bảng Sai biệt Biểu giá mét khối nƣớc tùy theo Nhóm ngƣời sử dụng (Pêsơ Mêhicơ) Mục dích sử dụng Mức tiêu thụ, lên đến (m3) Gi{ trung bình m3 tiêu thụ Tối thiểu (Min) Tối đa (Max) Max / Min Sinh hoạt 100 0.61 6.98 11.4 Thương 5000 2.15 17.55 8.2 Công nghiệp 5000 1.32 21.32 16.2 Kh{ch sạn (hội viên) 25000 3.91 10.00 2.6 Kh{ch sạn (không hội viên) 25000 3.97 10.29 2.6 Cho cộng đồng 5000 1.31 2.61 2.0 Nguồn: Vera Salazar, Arturo (5-1996) Estudio tarifario sobre los servicios de agua potable y alcantarillado de Cancún e Isla Mujeres Mimeo (công t{c tư vấn thực cho DHC) Bảng Thống kê Hiệu Aguakán, 1997 Đo lường hiệu Mức 1997 HIỆU NĂNG VẬN HÀNH Hệ số nước sản xuất nước tính hóa đơn Khu đô thị 39% Isla Mujeres 55% Khu kh{ch sạn 75% HIỆU NĂNG THƢƠNG MÃI Phần trăm kết nối có gắn đồng hồ nước 86% Phần trăm kết nối có đồng hồ nhận hóa đơn 69% (16)16 Bảng Bảng cân đối kế tốn tóm lƣợc Aguakán Tháng năm 1996 Hạng mục US$ (000) $/ m3 nƣớc sản xuất $/ m3 nƣớc tính hóa đơn DOANH THU 10791 2.57 6.31 B{n nước, dịch vụ tho{t nước, xử lý nước thải v| kết nối 10791 2.57 6.31 CHI PHÍ 7829 1.86 4.58 Chi phí hoạt động trực tiếp 2430 0.58 1.42 Chi tiêu hoạt động 1900 0.45 1.11 Khấu hao 1051 0.25 0.61 Phí t|i nguyên nước (Ủy ban quốc gia nước) 345 0.08 0.20 Phí nhượng quyền 1102 0.26 0.64 Chi phí t|i trợ vốn 1001 0.24 0.59 LỢI NHUẬN TRƢỚC THUẾ 2962 0.71 1.73 Thuế thu nhập (34%) 1007 0.24 0.59 LỢI NHUẬN RÒNG 1955 0.47 1.14 Lợi nhuận ròng doanh thu 18% Nước sản xuất theo m3 4198146 Nước tính hóa đơn theo m3 1709314 Rò rỉ hệ thống (hiệu vận hành) 41%
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình huống 1. Cancún, Mêhicô: Tư nhân hóa Hệ thống Nước, Tình huống 1. Cancún, Mêhicô: Tư nhân hóa Hệ thống Nước

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Bản đồ Mêhicô - Tình huống 1. Cancún, Mêhicô: Tư nhân hóa Hệ thống Nước

Bảng 1..

Bản đồ Mêhicô Xem tại trang 13 của tài liệu.
Bảng 2. Bản đồ Bán đảo Yucatan - Tình huống 1. Cancún, Mêhicô: Tư nhân hóa Hệ thống Nước

Bảng 2..

Bản đồ Bán đảo Yucatan Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bảng 3 - Tình huống 1. Cancún, Mêhicô: Tư nhân hóa Hệ thống Nước

Bảng 3.

Xem tại trang 15 của tài liệu.
Bảng 5 - Tình huống 1. Cancún, Mêhicô: Tư nhân hóa Hệ thống Nước

Bảng 5.

Xem tại trang 16 của tài liệu.

Từ khóa liên quan