0

Đặc điểm của cơ thể sống | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

9 17 0
  • Đặc điểm của cơ thể sống | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:04

[r] (1)BÀI 1: Đ C ĐI M C A C TH S NGƠ Ể Ố (2)M đ u sinh h cở ầ Ti t 1: ế Đ c m c a c th s ng ơ ể ố 1.Nh n d ng v t s ng v t không s ng: ậ ố Quan sát môi trường xung quanh, em nêu tên m t vài ộ cây, v t ho c đ v t mà em bi t Sau phân lo i ậ ặ ồ ậ ế ạ v t th s ng v t th không s ng?ậ ể ố ậ ể ố V t th s ng:ậ ể ố (3)M đ u sinh h cở ầ Ti t 1:ế Đ c m c a c th s ng ơ ể ố 1.Nh n d ng v t s ng v t không s ng: ậ ố Tr l i:ả - Con gà, đ u c n th c ăn nậ ầ ứ ước đ trì s s ng.ể ự ố - Hòn đá (hay viên g ch, bàn,…) không c n nh ng u ki n gi ng nh ầ ữ ề ệ ố gà, đ u đ s ng.ậ ể ố - Sau m t th i gian độ ược ni, tr ng gà, đ u s l n lên Nh ng ậ ẽ hịn đá khơng l n lên nên hịn đá s khơng tăng kích thớ ẽ ước => Đi m khác nhau:ể + V t s ng: l y th c ăn, nậ ố ấ ứ ước u ng, l n lên, sinh s n,…ố ả + V t không s ng: không l y th c ăn, không l n lên,…ậ ố ấ ứ Tr l i câu h i sau:ả ỏ - Con gà, đ u c n nh ng u ki n đ s ng?ậ ầ ữ ề ệ ể ố - Hòn đá (hay viên g ch, bàn,…) có c n nh ng u ki n gi ng ầ ữ ề ệ ố nh gà, đ u đ t n t i không?ư ậ ể - Con gà, đ u có l n lên sau m t th i gian đậ ộ ược nuôi, tr ng không? Trong hịn đá có tăng kích thước không? (4)M đ u sinh h cở ầ ọ Ti t 1:ế Đ c m c a c th s ngặ ể ủ ể ố 2 Đ c m c th s ng: ơ ể ố Dùng kí hi u + (có), - (khơng) n vào c t tr ng b ng sau tìm ệ ề ộ ố ả thêm ví d ụ STT Ví dụ L n lênớ Sinh s nả Di chuy nể L y ấ ch t c n ấ ầ thi tế Lo i b ỏ ch t ấ th iả X p lo iế V t ậ s ngố V t khơng ậs ngố Hịn đá (5)M đ u sinh h cở ầ ọ Ti t 1:ế Đ c m c a c th s ngặ ể ủ ể ố 2 Đ c m c th s ng: ơ ể ố K t qu :ế ả STT Ví dụ L n lênớ Sinh s nả Di chuy nể L y ấ ch t c n ấ ầ thi tế Lo i b ỏ ch t ấ th iả X p lo iế V t ậ (6) 2 Đ c m c a c th s ng: ơ ể ố C th s ng có nh ng đ c m quan tr ng:ơ ể ố ữ ặ ể ọ - Có s trao đ i ch t v i môi trự ổ ấ ớ ường (l y ch t c n thi t lo i ấ ấ ầ ế ạ b ch t th i ngồi) m i t n t i đỏ ấ ả ớ ược. - L n lên sinh s n.ớ ả M đ u sinh h cở ầ ọ Ti t 1:ế Đ c m c a c th s ngặ ể ủ ể ố C th s ng ể ố có nh ng đ c ữ ặ (7) Trong d u hi u sau đây, theo em nh ng d u hi u chung ấ ệ ữ ấ ệ cho m i c th s ng :ọ ể ố L n lênớ Sinh s nả Di chuy nể L y ch t c n thi tấ ấ ầ ế Lo i b ch t th iạ ỏ ấ ả C ng c : x x x (8)C ng c : Em quan sát hình sau ch m khác c b n v k t qu ỉ ể ơ ả ề ế ả c a s trao đ i ch t gi a v t s ng v t không s ng:ủ ự ổ ấ ữ ậ ố ậ ố - V t s ng sau trao đ i ch t s l n lên b t đ u trình ậ ố ổ ấ ẽ ớ ắ ầ sinh s n.ả - V t không s ng sau trao đ i ch t s khơng cịn tác d ng.ậ ố ổ ấ ẽ ụ H t thócạ Cây mạ Cây lúa Cây n n b t đ u cháyế ắ ầ Cây n n cháyế (9)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm của cơ thể sống | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện, Đặc điểm của cơ thể sống | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

2. Em hãy quan sát hình sau ch ra đi m khác nhau kt qu ả c a s  trao đ i ch t gi a v t s ng và v t không s ng: ủ ựổấữậ ốậố - Đặc điểm của cơ thể sống | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

2..

Em hãy quan sát hình sau ch ra đi m khác nhau kt qu ả c a s trao đ i ch t gi a v t s ng và v t không s ng: ủ ựổấữậ ốậố Xem tại trang 8 của tài liệu.