0

Trung điểm của đoạn thẳng | Toán học, Lớp 6 - Ôn Luyện

28 12 0
  • Trung điểm của đoạn thẳng | Toán học, Lớp 6 - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:00

[r] (1)BÀI GI NG HÌNH H C 6Ả Ọ BÀI 10: (2)(3)I/ M c tiêuụ : - Ki n th cế ứ : Hi u để ược th trung m c a đo n th ng , ế ể ủ ẳ n m đắ ược cách v trung m c a đo n th ng ẽ ể ủ ẳ - K năng : HS bi t v đế ẽ ược trung m c a đo n th ng, nh n ể ủ ẳ ậ bi t đế ược m t m trung m c a m t đo n th ng bi t ộ ể ể ủ ộ ẳ ế v n d ng ki n th c vào t p th c ti nậ ụ ế ứ ậ ự ễ - Thái độ: Giáo d c tính c n th n, xác đo, v , g p ụ ẩ ậ ẽ ấ gi yấ II/ Chu n bẩ ị: GV: Thước th ng có chia kho ng, ph n màu, b ng ph , ẳ ả ấ ả ụ compa, s i dây, gi y trong, g dài kho ng 50cm ợ ấ ỗ ả HS: Thước th ng có chia kho ng, s i dây, compa, gi y trong, ẳ ả ợ ấ b ng nhóm ả BÀI 10: (4)Bài 2: Cho hình v : ẽ Đo đ dài AM, MB.ộ So sánh AM MB? Tính AB? KI M TRA BÀI CŨ Bài 1: Trên tia Ox, v ẽ hai đo n th ng OM ạ ON cho OM=3cm, ON =6cm Tính MN So sánh OM MN (5)L i gi i 1ờ O٠ 3cm ٠M ٠N x 6cm Trên tia Ox có OM < ON (3cm<6cm) nên m M n m gi a hai m O Nể Ta có: OM + MN = ON Hay : + MN = => MN = – MN = 3(cm) V y : ậ MN =3 cm 0 OM = MN Bàim iớ M trung m c a ON Vì M ể n m gi a O,N OM =MNằ M có trung m ể c a ON khơng?Vì ủ sao? Bài2 Trên tia Ox, OM=3cm, ON =6cm Tính MN So sánh OM MN Có OM = 3cm MN =3cm (6) Qua ví d em có ụ nh n xét v v trí ậ ề ị c a m M đ i v i A ủ ố ớ và B - Đi m M n m gi a A ể ằ ữ B - Đi m M cách đ u A ể ề B AM = MB M đđi m c a đo n th ng ể ượủc g i trung ọạ ẳ AB => Đ nh nghĩaị : Trung m M c a đo n ể th ng AB m n m gi a A, B cách ẳ đ u A, B.ề Trung m M c aể đo n th ng AB ạ ? A M B Bài m iớ (7)Ti t 12ế : TRUNG ĐI M C A ĐO N TH NG 1.Trung m c a đo n th ngể : *Đ nh nghĩa:ị B M A M trung m c a ABể Sgk/124 - M n m gi aằ A,B - AM=MB ٠ ٠ ٠ Bài 2 * Chú ý: Trung m c a đo n th ng để ủ ẳ ược g i ọ m gi a c a đo n th ng ể ữ ủ ẳ M i đo n ỗ th ng có m y ẳ trung m ?ể C.Vẽ C C 1ố 2.Cách v trung m c a đo n th ngẽ * Nh n xétậ :N u M trung m c a đo n th ng ế ể ủ ẳ AB thì: MA = MB = AB 2 Trung m M c a đo n ể th ng AB m n m ẳ gi a A,B cách đ u ữ A,B. * Ví d : ụ (8)* Bài 1: Quan sát hình v sau cho bi t v trí ẽ ế ị đi m M m i hình, m M hình trung ể đi m c a đo n th ng AB? Vì sao?ể A M B Hình A B M Hình M A B Hình1 A B M Hình Đi mể M không n m ằ gi aữ hai đi m A ể và B Đi mể M n m gi a A ằ và B nh ngư không cách đ uề hai đi m ể A B Đi mể M cách đ u A ề và B nh ng ư không n m ằ gi aữ hai đi m ể A vàB. Đi mể M n m gi a ằ A ,B và cách đ uề hai m ể A và B Đi m M ể không trung đi m c a ể đo n ạ th ng ABẳ . Đi m M ể không trung đi m c a ể đo n ạ th ng AB.ẳ Đi m M ể không trung đi m c a ể đo n ạ th ng ABẳ . Đi m ể M là trung đi mể c a ủ đo n th ng ABẳ Thy Phỉång 1 3 6 Thy Phỉång 1 3 6 H t ế giờ (9) * Ví d :ụ Cho đo n th ng AB có đ dài b ng 5cm ạ G i M trung m c a đo n th ng AB.ọ Tính MA, MB ? M trung m c a ể đo n th ng AB M ạ th a mãn u ki n ỏ gì? M trung m c a AB, nên : ể ủ Gi i ả M n m gi a ằ ữ A,BMA = MB M n m gi a A,B ta có h ằ ữệ th c ? ứ AM + MB = AB Suy MA = MB = AB 2 = 5 2 = 2,5 (cm) T hai đ ng th c trênứ So sánh MA MB b ng ằ m y ph n ấ c a ủ đo n th ng ạ AB? Bài m iớ (10)Cách v trung mẽ : Cho đo n th ng AB Hãy v ạ trung m M c a đo n th ng yể A M B b1: Đo đo n th ng ẳ AB b2: Tính MA = MB = AB 2 = 5 2 = 2,5 (cm) (11)2.Cách v trung m c a đo n th ngẽ TRUNG ĐI M C A ĐO N TH NG 1.Trung m c a đo n th ngể : * Ví dụ : sgk /125 * Cách vẽ : - Cách 1: Dùng thước có chia kho ngả - Cách 2: G p gi y ấ ấ G p gi yấ - Cách 3: G p dâyấ b1: Đo đo n th ng ẳ AB b2: Tính MA = MB = AB2 b3: V M đo n th ng AB v i đ dài ẽ ẳ ộ MA G p dâyấ C c 2ố * Nh n xétậ :N u M trung m c a đo n th ng ế ể ủ ẳ AB thì: MA = MB = (12)A B (13)A B (14)A B (15)A B (16)A B (17)A B (18)A B (19)A B (20)A B (21)A B (22)A B M (23)A M B Cách 2: G p gi yấ ấ (24)N u dùng m t s i dây đ “chia” m t g ế ộ ợ th ng thành hai ph n dài b ng làm th ẳ ế nào ?        •    • Bài m iớ  •  Tr l iả ờ :: Dùng m t Dùng s i dây s i dây ợợ đo chi u dàiđo chi u dàiềề m t gộ ỗ, , R iồ R iồ g p đo n dây g p đo n dâyấấ ạạ l i cho hai đ u mút l i cho hai đ u mút ạạ ầầ trùng trùng nhau nhau Dùng đo n dây g p đôi đ xác đ nh trung m c a ạ Dùng đo n dây g p đôi đ xác đ nh trung m c a ạ thanh thanh gỗ (25)C NG CỦ Đi n t thích h p vào ch tr ng…đ đề ợ ỗ ố ể ược ki n th c c n ghi nh ế ứ ầ 1) Đi m trung m c a đo n th ng ể ể ủ ẳ AB M n m gi a MA = ằ ữ 2) N u M trung m c a đo n th ng AB ế ể ủ ẳ = = AB1 (26)B M (27)HƯỚNG D N V NHÀ H c kĩ lý thuy t đ :ọ ế ể - N m đắ ược khái ni m trung m ệ c a ủ đo n th ngạ (28)
- Xem thêm -

Xem thêm: Trung điểm của đoạn thẳng | Toán học, Lớp 6 - Ôn Luyện, Trung điểm của đoạn thẳng | Toán học, Lớp 6 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

BÀI GI NG HÌNH HC Ọ - Trung điểm của đoạn thẳng | Toán học, Lớp 6 - Ôn Luyện
BÀI GI NG HÌNH HC Ọ Xem tại trang 1 của tài liệu.
1. Đo đ dài AM, MB. ộ - Trung điểm của đoạn thẳng | Toán học, Lớp 6 - Ôn Luyện

1..

Đo đ dài AM, MB. ộ Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bài 2: Cho hình ẽ - Trung điểm của đoạn thẳng | Toán học, Lớp 6 - Ôn Luyện

i.

2: Cho hình ẽ Xem tại trang 4 của tài liệu.
* Bài 1: Quan sát các hình v sau và cho bi tv trí ị - Trung điểm của đoạn thẳng | Toán học, Lớp 6 - Ôn Luyện

i.

1: Quan sát các hình v sau và cho bi tv trí ị Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan