0

Bài đọc 26-2. Phân cấp ngân sách ở các nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi: Tiến độ, khó khăn và triển vọng

32 11 0
  • Bài đọc 26-2. Phân cấp ngân sách ở các nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi: Tiến độ, khó khăn và triển vọng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:45

Các bi n pháp đánh giá mà có thể hỗ trợ cho sự giám sát này bao gồm các qui tắc ngân sách đối với chi tiêu, vi c tạo ra và quản lý nợ, yêu cầu kiểm toán thường niên đối với các công ty[r] (1)Anwar Shah Biên dịch: Hải Đăng Hi u đ nh: Phan Hiển Minh P PHHÂÂNN CCPP TTÀÀIICCHHÍÍNNHH CCÁÁCC NNNN KKIINNHH TT ĐĐAANNGG P PHHÁÁTT TTRRIINN VVÀÀ CCHHUUYYNN ĐĐII TIẾN BỘ, CÁC VẤN ĐỀ VÀ TRIỂN VỌNG Anwar Shah1 Ngân hàng Thế giới Thủ đô Washington, Hoa Kỳ Bài viết Nghiên cứu Ch nh sách Ngân hàng Thế giới số 3282, tháng năm 2004 Loạt viết nghiên cứu sách nhằm phổ biến kết nghiên cứu thực nhằm khuyến khích việc trao đổi ý tưởng vấn đề phát triển Một mục tiêu loạt viết nhằm đưa kết quả cách nhanh chóng, trình bày chưa hồn tồn trau chuốt Các viết mang tên tác giả nên trích dẫn phù hợp Các kết quả, diễn giải, kết luận mơ tả viết hồn tồn của tác giả không thiết đại diện cho quan điểm Ngân hàng Thế giới, Giám đốc Điều hành, hay quốc gia mà viết nói đến Các nghiên cứu sách có sẵn mạng địa http://econ.worldbank.org 1 (2)Anwar Shah Biên dịch: Hải Đăng Hi u đ nh: Phan Hiển Minh 1 Giới thiệu Trong suốt nửa kỷ qua, với vi c theo đuổi kiểu hình phát triển kế hoạch hóa tập trung, kinh tế phát triển chuyển đổi (kể từ sau gọi tắt NKTĐPT&CĐ) nhìn chung theo đường tập trung hóa Kết là, ngày kinh tế mang t nh tập trung hóa cao so với nước công nghi p vào thời kỳ giai đoạn đầu phát triển Nhiều nghiên cứu gần đây, thảo luận sau đây, thúc đẩy hầu hết NKTĐPT&CĐ phải xem xét lại vai trò tương ứng cấp độ ch nh quyền, khu vực tư nhân cộng đồng dân cư đối tác phát triển.2 Bài viết khảo sát lý phải nhen lại mối quan tâm thỏa thuận ngân sách NKTĐPT&CĐ xem lại tiến triển theo thời gian thông qua vi c sử dụng khuôn khổ h thống Nghiên cứu rút học tổng quát học thể chế nhằm đưa vi c cần làm vi c tạo môi trường với động trách nhi m vi c quản trị địa phương Một kết luận chung viết tiếng nói, lựa chọn rút lui công dân quan trọng thành cơng q trình định phân cấp Những lĩnh vực địi hỏi phải có quan tâm đáng kể nổ lực cải cách diễn Cấu trúc viết sau Phần đưa thảo luận động đằng sau thay đổi to lớn Phần đưa khuôn khổ đơn giản để đánh giá đương đầu với áp lực thay đổi Phần xem xét xu hướng lớn chia xẻ quyền lực NKTĐPT&CĐ ý nghĩa chúng quản trị khu vực công Phần xem lại lực hoạt động định hướng khu vực công vi c hỗ trợ nỗ lực cải cách Cuối cùng, Phần rút học chung từ kinh nghi m vi c th ch ứng với giới thay đổi 2 Tìm kiếm cân thích hợp Các nguyên nhân vi c suy nghĩ lại thỏa thuận thu chi ngân sách đa dạng tầm quan trọng nhân tố có t nh đặc thù nước Tuy nhiên, tác nhân chung cho thay đổi bao gồm: (i) sụp đổ kinh tế có kiểm sốt sở hữu tập thể; (ii) khao khát ly khai khỏi dấu t ch chế độ thực dân xung đột sắc tộc châu Phi; (iii) thất bại ch nh quyền trung ương vi c đảm bảo mục tiêu quốc gia; (iv) ch nh sách liên bang ch nh quyền địa phương ch nh sách tự tự lo li u ch nh sách cạnh tranh địa phương; (v) khẳng định tòa án quyền cơng dân; (vi) tồn cầu hóa hoạt động kinh tế; (vii) ảnh hưởng mang t nh chứng minh Liên minh Châu Âu châu Mỹ Latinh Sự chết yểu mơ hình sở hữu tập thể thúc đẩy thay đổi quan trọng tổ chức ch nh phủ địa giới số nước, đặc bi t Đông Âu Liên bang Xô viết cũ Các nước tìm kiếm hướng dẫn từ nguyên lý thực tiễn mà nước công nghi p - với h thống trình định cơng mang t nh bảo v thị trường phát triển thời gian dài - theo đuổi Tại châu Phi, thuộc địa Pháp lẫn Anh kế thừa h thống quản trị mang t nh tập trung hóa cao độ nhằm phục vụ cho m nh l nh kiểm soát với t quan tâm đến sở th ch công dân Vi c giải xung đột sắc tộc đòi hỏi bảo v lớn quyền 2 Vi c suy nghĩ lại tạo nhiều bàn cãi tranh luận nóng bỏng diễn đàn ch nh sách phát triển Thật (3)Anwar Shah Biên dịch: Hải Đăng Hi u đ nh: Phan Hiển Minh lợi nhóm dân tộc thiểu số xã hội bị chia nhỏ mặt ch nh trị hay bị tước đoạt quyền công dân châu Phi Những cải cách ch nh trị châu Mỹ Latinh trao quyền cho dân chúng, mà đến lượt lại địi hỏi trách nhi m lớn từ ph a ch nh phủ Tại hầu hết nước, ch nh phủ quốc gia thất bại vi c đảm bảo công vùng, liên minh kinh tế, độc lập ngân hàng trung ương, môi trường kinh tế vĩ mô ổn định hay tự quản địa phương Thành t ch ch nh quyền tiểu bang/địa phương đáng khen ngợi Các ch nh quyền tiểu bang/địa phương thường theo đuổi ch nh sách nhờ vả địa phương lân cận, mưu cầu “sử dụng trả tiền” mà khơng có trách nhi m giải trình và, tìm kiếm tư lợi hẹp hịi mà làm xói mịn thống quốc gia Các h thống pháp luật số nước cung cấp tác nhân khuyến kh ch thay đổi qua vi c tạo giải th ch rộng quyền đòi hỏi pháp chế cấp quốc gia cấp tiểu bang/địa phương phải tương th ch với quyền công dân Sự lên kinh tế giới “không biên giới” làm phúc tạp thêm tranh qua vi c mang lại thách thức cho chủ nghĩa liên bang theo hiến pháp (xem Courchene 1995) Những thách thức nảy sinh từ suy giảm chủ quyền quốc gia vi c thực thi qui định số hoạt động kinh tế biên giới trở nên lỏng lẻo công ngh thông tin làm suy yếu khả nước vi c kiểm sốt dịng thơng tin Với tồn cầu hóa, điều ngày trở nên rõ ràng chủ quyền quốc gia nhỏ bé để đối đầu với điều to lớn sống lớn để đối phó với điều nhỏ bé Nhiều chủ quyền quốc gia đơn giản nhanh chóng quyền lực số lĩnh vực kiểm soát điều tiết mang t nh truyền thống vi c điều tiết hoạt động ngoại thương, viễn thông, giao dịch tài ch nh Ch nh phủ nước trải qua kinh nghi m kiểm soát bị sút giảm khả kiểm sốt dịng hàng hóa dịch vụ, ý tưởng sản phẩm nông nghi p Những khó khăn mở đường cho lên định chế chun mơn hóa quản trị toàn cầu Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Dịch vụ Mơi trường Tồn cầu nhiều tổ chức khác đời đặc bi t thể chế quản lý kiểm sốt cơng ngh thơng tin, liên lạc qua v tinh, giao dịch tài ch nh quốc tế Vì vậy, chủ quyền quốc gia liên minh lại năm tới từ bỏ trách nhi m lĩnh vực kể cho thể chế siêu quốc gia Tuy nhiên xu hướng góp phần tạo giảm sút t nh dân chủ cơng dân khơng có khả tham gia trực tiếp trình định định chế siêu quốc gia Các ch nh sách nguyên tắc Liên minh châu Âu liên quan đến phụ thuộc3, hài hòa ổn định thu chi ngân sách có ảnh hưởng mang t nh chứng minh đến ch nh sách NKTĐPT&CĐ Tương tự vậy, thành công phân cấp vi c cải thi n tham gia dân chúng, hi u công vi c cung cấp dịch vụ công trách nhi m giải trình khu vực cơng số nước châu Mỹ Latinh Bra-xin, Chi-lê Cô-lôm-bi-a gây cảm hứng cho quốc gia khác phải có rà sốt lại thỏa ước ngân sách (xem Wiesmer, 1994) Cuối cùng, trỗi dậy vi c quan tâm đến quản lý công, ch nh sách thực tiễn liên bang đóng vai trị sở vững mạnh cho vi c tái cấu trúc tái định hướng khu vực công Cơ cấu quản trị lên Vi c xem xét lại tạo cách mạng thầm lặng toàn cầu Cuộc cách mạng âm thầm chậm mang lại tái xếp mà chứa nhiều đặc 3 (4)Anwar Shah Biên dịch: Hải Đăng Hi u đ nh: Phan Hiển Minh trưng khác siêu quốc gia hóa, liên bang hóa, tập trung hóa, tỉnh hóa địa phương hóa Tuy thế, viễn cảnh cấu quản trị mà dần hình thành thơng qua cách mạng thầm lặng viễn cảnh mà dịch chuyển dần từ cấu hiến pháp thể sang loại hình quản trị liên bang hay liên đồn phận lớn dân chúng.4 Điều hàm ý có nhiều khả chuyển từ giới tập trung hóa sang giới tồn cầu hóa địa phương hóa.5 Vai trò ch nh quyền trung ương giới thay đổi từ vai trò quyền lực mang t nh quản lý sang vai trị lãnh đạo mơi trường ch nh quyền đa trung tâm Văn hóa quản trị dần thay đổi từ quan liêu hành ch nh sang cách thức hoạt động có tham gia; từ m nh l nh kiểm soát sang trách nhi m giải trình kết quả; từ vi c phụ thuộc nội sang cạnh tranh canh tân; từ khép k n chậm chạp sang mở cửa nhanh chóng; từ vi c khơng chấp nhận rủi ro sang cho phép tự thất bại hay thành công Các khủng hoảng tài ch nh giới mà khuyến kh ch ch nh sách bảo hộ ngăn cản thay đổi kết viễn cảnh cần phải có quãng thời gian định để định hình kỷ 21 (xem Bảng 1) nhiều NKTĐPT&CĐ viễn cảnh khơng thật trở thành hi n thực vào thời điểm trở ngại thể chế lưu ý phần sau Bảng 1: Cơ cấu quản trị - Thế kỷ 20 so với 21 Thế kỷ 20 Thế kỷ 21  Nhất thể  Tập trung hóa  Trung ương quản lý  Hành quan liêu  M nh l nh kiểm soát  Những kiểm sốt đầu vào  Trách nhi m giải trình từ xuống  Phụ thuộc nội  Khép k n chậm  Không chấp nhận rủi ro  Liên bang/liên đoàn  Toàn cầu hóa địa phương hóa  Trung ương hướng dẫn  Có tham gia  Đáp ứng có trách nhi m cơng dân  Kết quan trọng  Trách nhi m giải trình từ lên  Có t nh cạnh tranh  Cởi mở nhanh  Tự vi c thất bại/thành công Sức ép nói chung thay đổi cho thấy xu hướng trao lại (trao quyền cho dân chúng mặt ch nh trị) và/hoặc địa phương hóa (phân cấp trình định cho cấp địa phương) Sự địa phương hóa theo đuổi thơng qua kết hợp khác các sáng kiến ch nh trị, hành ch nh phân cấp tài ch nh Sự phân cấp trị hay dân chủ hàm ý ch nh quyền địa phương bầu trực tiếp qua tạo cho viên chức bầu chọn có trách nhi m giải trình cơng dân Sự phân cấp hành trao quyền cho ch nh quyền địa phương vi c thuê mướn sa thải nhân viên địa phương (qua tạo cho viên chức địa phương có trách nhi m giải trình viên chức ch nh quyền trung ương) mà khơng có tham khảo ý kiến từ cấp ch nh quyền cao Sự phân cấp tài đảm bảo tất viên chức bầu chọn phải cân nhắc cách cẩn 4 Một đất nước thể có ch nh phủ hay đa cấp mà kiểm sốt hi u nhi m vụ ch nh phủ tùy thuộc vào ch nh quyền trung ương Một loại hình ch nh phủ liên bang có cấu đa tầng vi c ra định chia xẻ tất cấp ch nh quyền Trong h thống ch nh phủ liên đoàn, ch nh quyền trung ương đóng vai trị tác nhân tất đơn vị thành viên, thường khơng có quyền hạn đánh thuế chi tiêu độc lập Liên minh châu Âu v dụ quan trọng hình thức ch nh phủ liên đoàn Thụy Sĩ thể chế liên đoàn thực tế xem nước liên bang 5 (5)Anwar Shah Biên dịch: Hải Đăng Hi u đ nh: Phan Hiển Minh trọng niềm vui vi c tiêu xài tiền người khác cơng sức khó nhọc kèm với vi c tăng số thu từ ph a cử tri đoàn phải đối mặt với khả bị biểu bất t n nhi m Sự giảm bớt tập trung hành chính, mà vi c định chuyển sang cho văn phòng khu vực địa phương ch nh quyền trung ương, không quán với phân cấp hành ch nh Tương tự vậy, ủy thác hành mà ch nh quyền địa phương thực thi hoạt động thay mặt cấp ch nh quyền cao không đạt phân cấp hành ch nh Vì vậy, địa phương hóa quyền lực nhằm mục đ ch mang trình định lại gần sâu sát với phận dân chúng khu vực công phục vụ Sự thay đổi chứng tỏ mục tiêu gây tranh cãi NKTĐPT&CĐ Điều địa phương hóa xem giải pháp cho vấn đề v dụ khu vực công hoạt động không chức thiếu vắng tiếng nói rút lui lẫn nguồn vấn đề mới, v dụ chiếm giữ cải quyền lực nhà lãnh đạo cao cấp vi c làm tồi t thêm quản lý kinh tế vĩ mô thiếu kỷ luật thu chi ngân sách hành vi thu chi ngân sách sai trái đơn vị tiểu bang/địa phương Cũng có khó khăn thuộc nhận thức vi c thực hi n chọn lựa dựa cân th ch hợp (xem Shah, 1994 Boadway, Roberts Shah, 1994) Ngoài vấn đề thuộc nhận thức này, số mối quan tâm thực tế có liên quan đến vi c truy tìm cân bên quốc gia Những quan tâm bao gồm mức độ tham gia phổ biến bầu cử nói chung, đời sống ch nh trị phong kiến, văn hóa tuyển dụng cơng chức động cơ, cấu quản trị trách nhi m giải trình lực quyền địa phương 3 Sự thay đổi hàng đầu: Phát triển tầm nhìn chiến lược Để đương đầu hay th ch nghi với cách mạng thầm lặng địi hỏi phải có tầm nhìn chiến lược mà thiếu chúng quốc gia khơng hồn tồn kiểm sốt số phận Một nhìn cặn kẽ sứ m nh giá trị khu vực công, môi trường pháp lý lực hoạt động chúng NKTĐPT&CĐ mang lại nhìn kỹ lưỡng quan trọng cho vi c hiểu biết vận hành không chức vi c quản trị cơng (a) Tầm nhìn khu vực công hay sứ mệnh giá trị khu vực công Sứ m nh giá trị xã hội chứa đựng hiến pháp hay báo cáo ch nh sách ngân sách hàng năm, có lẽ điểm tham khảo hữu dụng trách nhi m ủy thác khu vực công giá trị kế thừa từ trách nhi m ủy thác (b) Môi trường pháp lý Môi trường pháp lý tượng trưng cho chế thể chế cho vi c chuyển sứ m nh theo hiến pháp thành hành động mục tiêu cụ thể Những điều bao gồm qui chuẩn xã hội, qui tắc ch nh thức phi ch nh thức, thủ tục tổ chức liên quan đến vi c tham gia, tư vấn, định trách nhi m giải trình Các quan lập pháp, điều phối giám sát nhân tố quan trọng môi trường pháp lý Những định chế đảm bảo khu vực công tập trung vào nguy n vọng công dân Tại Thụy Sĩ, quan lập pháp, qui tắc thu chi ngân sách trưng cầu dân ý đại chúng đề xuất ngân sách quan trọng đảm bảo sở th ch công dân tôn trọng (6)Anwar Shah Biên dịch: Hải Đăng Hi u đ nh: Phan Hiển Minh văn hóa hành ch nh quan liêu hay động mà tưởng thưởng cho m nh l nh kiểm soát, tham nhũng bảo trợ Hình 1: Mơi trường thể chế khu vực công kinh tế chuyển đổi phát triển Sự thách thức vi c cải cách khu vực công nước phải làm hài hòa sứ m nh giá trị khu vực công, môi trường pháp lý lực hoạt động có phù hợp chặt chẽ, chưa phải hoàn hảo, ba kh a cạnh quản trị (xem Hình 1) Phần giao ba nhân tố có liên quan đến hi u hoạt động khu vực công vi c thực hi n nhi m vụ giao Do mục tiêu nhằm tối đa hóa phần giao Một nhi m vụ nhiều NKTĐPT&CĐ dễ gây nản kinh tế thường có mục tiêu cao ngất lại thiếu môi trường pháp lý có khả chuyển mục tiêu thành khuôn khổ ch nh sách Vấn đề thường bị làm cho phức tạp thêm động hành ch nh quan liêu mà làm cho lực hoạt động sẵn có thực thi sai chức khuôn khổ 4 Tái tổ chức môi trường pháp lý sang việc tập trung đến mục tiêu xã hội Các cấp ch nh quyền khác có tập trung lớn vào mục tiêu xã hội họ công dân biết rõ vai trị vi c cung cấp dịch vụ công “Vấn đề phân công” hay chia xẻ quyền lực cấp ch nh quyền khác vấn đề trọng yếu quản trị công từ thời xa xưa Đây quan tâm ch nh lý thuyết chế độ liên bang Hi p ước Maastricht đưa nguyên tắc hướng dẫn, “nguyên tắc phụ thuộc” cho vi c phân công trách nhi m thành viên Liên minh châu Âu Theo nguyên tắc này, vi c đánh thuế, chi tiêu chức điều tiết nên thi hành cấp ch nh quyền thấp khơng có trường hợp có sức thuyết phục làm rõ qui cho trách nhi m cấp ch nh quyền cao Lý thuyết thu chi ngân sách liên bang cung cấp các nguyên tắc mà ủng hộ rộng rãi cho nguyên tắc phụ thuộc Danh mục tùy chọn Stigler (Stigler, 1953) xác định hai nguyên tắc vi c thiết kế quyền hạn: (a) ch nh quyền đại di n hoạt động tốt gần gũi sâu sát với dân chúng mình; (b) dân chúng nên có quyền bầu chọn loại hình số lượng dịch vụ cơng mà họ muốn Olson (1969) đề xuất “sự tương đương thu chi ngân sách” tiêu chuẩn cho thiết kế quyền hạn Theo nguyên tắc này, (7)Anwar Shah Biên dịch: Hải Đăng Hi u đ nh: Phan Hiển Minh lợi ch biên tế vi c cung cấp với chi ph biên tế khơng có vấn đề “xài chùa” Oates cải tiến ý tưởng xa Định lý phân cấp mà Oates khởi xướng phát biểu “mỗi dịch vụ công nên cung cấp phạm vi quyền hạn mà kiểm sốt khu vực địa lý tối thiểu mà nội hóa lợi ch chi ph cung cấp vậy” (Oates 1972, trang 55) Điều đơn giản hàm ý vi c phân công nhi m vụ v dụ an ninh quốc gia quốc phòng cho ch nh quyền trung ương vi c thu gom rác phòng cháy chữa cháy cho cấp ch nh quyền địa phương Trong ý tưởng có liên quan, gọi “nguyên tắc phù hợp”, Oates (1972) lập luận phạm vi quyền hạn mà định mức cung cấp của hàng hóa cơng nên bao gồm cách ch nh xác tập hợp cá nhân mà tiêu thụ hàng hóa Vi c áp dụng nguyên tắc để đạt cân th ch hợp số lượng qui mô phạm vi quyền hạn đòi hỏi hoạt động việc bỏ phiếu chân (voting with feet) (Tiebout, 1956), bầu cử cách bỏ phiếu k n, trình hình thành cộng đồng khác (Buchanan, 1065) hay vi c vẽ lại biên giới phạm vi quyền hạn Khi áp dụng nguyên tắc thiết kế phạm vi quyền hạn, lý thuyết thu chi ngân sách liên bang lập luận vi c phân công trách nhi m chi tiêu phải trước hay t thực hi n thời điểm với vi c phân công trách nhi m đánh thuế Điều giúp đảm bảo kết hợp tốt quyền đánh thuế chi tiêu cho trách nhi m giải trình tốt tránh vi c phụ thuộc vào khoản chuyển nhượng vi c tài trợ cho khoản chi tiêu Trong phần tới, hướng dẫn mặt nhận thức thực tiễn phân bổ trách nhi m giải trình xem xét lại cách vắn tắt a Làm rõ vai trị cấp quyền khác cung cấp dịch vụ công (8)Anwar Shah Biên dịch: Hải Đăng Hi u đ nh: Phan Hiển Minh cung cấp dịch vụ cơng địa phương cho có tầm quan trọng lớn Một tham gia làm tăng tiếng nói, lựa chọn rút lui công dân Các thách thức đặc biệt phân cơng chi tiêu từ tồn cầu hóa Trong kinh tế giới khơng biên giới lên, quyền lợi cư dân với tư cách công dân thường không đáng kể so với quyền lợi họ với tư cách người tiêu dùng Nhằm đảm bảo quyền lợi với tư cách người tiêu dùng kinh tế giới, cá nhân ngày tìm kiếm địa phương hóa khu vực hóa q trình định cơng nhằm bảo v tốt quyền lợi Với luân chuyển lớn vốn, vi c nới lỏng môi trường chế định đầu tư trực tiếp nước ngoài, ch nh quyền địa phương nhà cung cấp dịch vụ có liên quan đến sở hạ tầng đóng vai trò kênh thu hút đầu tư th ch hợp so với ch nh phủ quốc gia Do biên giới trở nên lỏng lẻo hơn, thành phố kỳ vọng thay cho quốc gia liên minh kinh tế xuyên quốc gia dân chúng tồn châu Âu khám phá ch nh phủ quốc gia ngày t liên quan đến sống họ Họ ngày nghiêng nhiều vi c liên kết đặc t nh lịng trung thành với thành phố vùng/khu vực Với luân chuyển vốn yếu tố đầu vào khác, kỹ tài nguyên sẵn có định khả cạnh tranh quốc tế Tuy nhiên, giáo dục đào tạo đặc thù trách nhi m ch nh quyền địa phương Do vậy, có nhu cầu phải tái xếp trách nhi m cách tạo cho ch nh phủ quốc gia vai trò lớn vi c nâng cao kỹ thông qua giáo dục đào tạo Môi trường kinh tế làm phân cực phân phối thu nhập có lợi cho cơng nhân có tay nghề cao, qua làm bật bất bình đẳng thu nhập loại trừ tầng lớp thu nhập trung bình thấp Bởi ch nh phủ quốc gia khơng có phương ti n để đối phó với thất bại ch nh sách xã hội này, ch nh quyền trung ương mà hoạt động với ch nh phủ quốc gia phải thiết kế chiến lược để đối phó với khủng hoảng lên ch nh sách xã hội Đã thành đặc trưng, thỏa ước thương mại quốc tế chứa đựng điều khoản ch nh sách xã hội Nhưng ch nh sách xã hội lại đặc thù lĩnh vực trách nhi m ch nh quyền địa phương Can-na-đa, Bra-xin, Ấn Độ, Pa-kít-xtan Hoa Kỳ Đây lĩnh vực lên mâu thuẩn cấp ch nh quyền khác Để tránh mâu thuẩn này, nguyên tắc chủ đạo nên đến mức độ mà thỏa ước chứa đựng điều khoản ch nh sách xã hội thỏa ước phải phụ thuộc vào phê chuẩn ch nh quyền địa phương thực tiễn thực thi Ca-na-đa Trong quản trị kinh tế vĩ mô, thể chế siêu quốc gia Quỹ Tiền t Quốc tế hay Ngân hàng Thế giới nắm vai trò ngày lớn hết Trong phạm vi nước, ngân hàng trung ương độc lập ch nh quyền địa phương tìm kiếm vai trị nâng lên quản lý kinh tế vĩ mô, qua làm cho vai trị trực tiếp ch nh quyền liên bang vi c bình ổn hóa kiểm sốt kinh tế vĩ mơ bị giảm sút Tuy vậy, vai trò ch nh quyền liên bang vi c phối hợp giám sát tăng lên.6 Những xếp lại phạm vi quyền hạn lên 6 (9)Anwar Shah Biên dịch: Hải Đăng Hi u đ nh: Phan Hiển Minh Hộp trình bày quan điểm liên bang hẹp vi c phân công trách nhi m cách quan tâm đến xem xét lưu ý Hộp cho thấy nhi m vụ điều tiết giao dịch tài ch nh, thương mại quốc tế, môi trường toàn cầu, di dân quốc tế dần chuyển lên (được tập trung hóa) vượt chủ quyền quốc gia, số chức ch nh quyền tiểu bang/địa phương đào tạo có nhiều yếu tố đầu vào ch nh quyền trung ương (sự tập trung hóa) chức địa phương phân cấp hoàn toàn liên quan đến tham gia lớn cơng dân khu vực tư nhân Nhìn chung, xu hướng tồn cầu hóa địa phương hóa củng cố lẫn làm giảm tầm quan trọng tập trung quyền lực tương đối ch nh quyền trung ương Hộp Những xếp lại lên: tồn cầu hóa, tập trung hóa địa phương hóa Vượt chủ quyền quốc gia: Vi c giải bất đồng quốc tế, ổn định hóa, điều tiết giao dịch tài ch nh, thuế doanh nghi p, thương mại quốc tế, mơi trường tồn cầu, viễn thông, tiêu chuẩn quốc tế, di dân quốc tế, giám sát điều ki n quản trị, an ninh toàn cầu quản lý rủi ro, sản xuất xuyên quốc gia, đầu tư chuyển giao công ngh , ngăn chặn nạn rửa tiền, buôn lậu ma túy khủng bố Tập trung hóa: Ch nh sách xã hội môi trường thông qua thỏa ước quốc tế, nâng cao kỹ cho khả cạnh tranh quốc tế, mạng lưới an toàn xã hội, phối hợp kinh tế vĩ mô, giám sát hỗ trợ kỹ thuật cho ch nh quyền liên bang Khu vực hóa/Địa phương hóa/Tư nhân hóa: Tất chức thuộc vùng/địa phương Sự phân công lại chi tiêu - tiến Những phân công chi tiêu NKTĐPT&CĐ trải qua thay đổi đáng kể hai thập niên qua Trong kinh tế chuyển đổi, thay đổi phản ảnh vai trị khu vực cơng vi c ủng hộ kinh tế thị trường Kết chi tiêu ch nh quyền tiểu bang/địa phương so với GDP giảm từ mức 17,2% năm 1980 xuống cịn 10,8% năm 1999 (xem Hình 2) Chi tiêu ch nh quyền tiểu bang/địa phương kinh tế chuyển đổi t nh theo tỷ l phần trăm tổng chi tiêu khu vực công ch trải qua sụt giảm mạnh thời kỳ, từ mức 44,9% xuống cịn 22,3% (Hình 3) (10)Anwar Shah 10 Biên dịch: Hải Đăng Hi u đ nh: Phan Hiển Minh Hình 3: Chi tiêu quyền tiểu bang/địa phương theo % chi tiêu phủ hợp Nguồn: IMF Government Finance Statistics (nhiều năm) World Bank Fiscal Indicators (http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/fiscalindicators.htm) Tại nước phát triển, trái lại, có phân cấp nhìn chung chậm liên tục trách nhi m chi tiêu Chi tiêu ch nh quyền tiểu bang/địa phương nước phát triển t nh theo tỷ l phần trăm GDP tăng từ 3% năm 1980 lên 6,1% năm 1997 Chi tiêu ch nh quyền tiểu bang/địa phương t nh theo tỷ l phần trăm tổng chi tiêu khu vực công tăng từ mức 12,7% vào năm 1980 lên 19,6% vào năm 1998 Vai trò ch nh quyền tiểu bang/địa phương chi tiêu cho giáo dục y tế cho thấy xu hướng ngược lại kinh tế chuyển đổi nước phát triển (xem Hình Hình 5) (11)Anwar Shah 11 Biên dịch: Hải Đăng Hi u đ nh: Phan Hiển Minh Hình 5: Chi tiêu cho giáo dục tính theo tỷ lệ % chi tiêu quyền tiểu bang/địa phương Nguồn: IMF Government Finance Statistics (nhiều năm) World Bank Fiscal Indicators (http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/fiscalindicators.htm) Trong kinh tế chuyển đổi, chi tiêu cho giáo dục ch nh quyền tiểu bang/địa phương t nh theo tỷ l phần trăm chi tiêu cho giáo dục khu vực công giảm từ mức 71% vào năm 1981 xuống 55% năm 2000 Tại nước phát triển, trái lại, chi tiêu tăng từ mức 21% tổng chi tiêu cho giáo dục khu vực công vào năm 1980 lên mức 40% năm 2000 Trong y tế, vai trò ch nh quyền tiểu bang/địa phương tổng chi tiêu cho y tế khu vực công kinh tế chuyển đổi giảm từ mức khoảng 92% năm 1977 xuống 39,2% năm 2000 Tại nước phát triển, vai trò tăng từ mức khoảng 22% tổng chi tiêu cho y tế lên đến mức 57% vào năm 1999 Tuy nhiên, xu hướng che dấu biến thiên lớn tỷ l nước trình bày Bảng Ở ph a cao, Trung Quốc (56%), Ấn Độ (46%) Ác-hen-ti-na (40%) thật đáng lưu ý tầm quan trọng tương đối chi tiêu ch nh quyền tiểu bang/địa phương tổng chi tiêu công Mơn-đơ-va (18%) Nam Phi (18%) có tỷ l phần trăm chi tiêu so với GDP cao Cộng hịa Slơ-va-ki-a (8%), Cộng hịa Đơ-mi-n c (2,6%) ghi nhận có tỷ phần thấp chi tiêu ch nh quyền tiểu bang/địa phương so với tổng chi tiêu khu vực công kinh tế chuyển đổi nước phát triển Nếu t nh theo tỷ phần GDP, Crơ-a-ti-a (0,01%), Cộng hịa Đơ-mi-n c (0,4%), Cốt-xta Ri-ta Ba-ranh (thấp 1% GDP) đáng để ý Bảng Các số phân cấp kinh tế phát triển chuyển đổi Chuyển đổi (1999) Đang phát triển (1997) Trung bình Tối đa Tối thiểu Trung bình Tối đa Tối thiểu Chi tiêu quyền tiểu bang/địa phương (12)Anwar Shah 12 Biên dịch: Hải Đăng Hi u đ nh: Phan Hiển Minh bang/địa phương, t nh theo % tổng chi tiêu cho giáo dục khu vực công Chi cho y tế ch nh quyền tiểu bang/địa phương, t nh theo % tổng chi tiêu cho y tế khu vực công 41,9 95,9 0,3 60,2 98,1 13,7 Số thu quyền tiểu bang/địa phương Theo % GDP 7,9 17,1 2,9 5,3 12,5 0,5 Theo % số thu khu vực công 18,4 36,0 5,6 16,6 39,8 2,2 Chuyển nhượng ngân sách Theo % số thu ch nh quyền tiểu bang/địa phương 24,0 50,4 4,1 42,2 80,8 5,0 Tự quản quyền tiểu bang/địa phương Tự quản thuế 55,1 91,0 29,1 40,1 76,5 7,6 Tự quản chi tiêu 74,0 96,2 49,6 58,0 95,0 23,4 Nguồn: T nh toán tác giả dựa Thống kê Tài ch nh Ch nh phủ Quỹ Tiền t Quốc tế (IMF Government Finance Statistics) nhiều năm Số li u Thu chi Ngân sách Ngân hàng Thế giới (WB Fiscal Indicators) (http://www1.worldbank.org/puclicsector/decentralization/fiscalindicators.htm) Nhiều ch nh quyền trung ương đóng vai trị trực tiếp lớn vi c cung cấp dịch vụ so với mức đề xuất lý thuyết V dụ, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Nam Phi Mê-hi-cô, ch nh phủ trung ương chiếm 2/3 tổng chi tiêu Ngay nước mà phân cơng pháp lý chi tiêu phù hợp với nguyên tắc lý thuyết thực tế có khác bi t Bra-xin Pa-kít-xtan trường hợp điển hình Tại Bra-xin, ch nh quyền trung ương cảm thấy thật khó khăn rút lui khỏi nhi m vụ túy địa phương thị trường công cộng, trường học cầu địa phương từ thập niên sau thông qua hiến pháp năm 1988 Tại Pa-kít-xtan, ch nh quyền trung ương ch nh quyền cấp tỉnh có vai trị lớn nhi m vụ địa phương Tại Mê-hi-cô, vai trò to lớn ch nh quyền trung ương kết vi c phân công trực tiếp nhi m vụ cho cấp ch nh quyền liên bang bất lực cấp ch nh quyền thấp vi c đảm đương trách nhi m giao phó Tại Trung Quốc, Nga kinh tế chuyển đổi khác, doanh nghi p nhà nước tiếp tục có vai trị chức ch nh quyền địa phương Vai trò tái phân phối doanh nghi p kèm với người tiêu dùng trợ giá cho nhà sản xuất đặc bi t thị trường nhà lớn đe dọa đến sức khỏe ngân sách ch nh quyền địa phương Bảng Sự liên quan quyền trung ương đến nhiệm vụ quyền địa phương lớn Dịch vụ Số quốc gia Dịch vụ công Nhi m vụ túy trung ương Sự liên quan ch nh quyền trung ương (khác) Nhi m vụ túy địa phương Cỡ mẫu Dịch vụ xã hội Giáo dục mầm non tiểu học 12 12 33 Giáo dục trung học 13 10 31 Y tế công cộng 14 31 B nh vi n 11 12 27 Vận tải Xa lộ thành phố 17 29 Vận tải đô thị 12 22 Dịch vụ công ch Nước uống thoát nước 16 30 Thu gom rác 27 29 Cấp n 13 25 (13)Anwar Shah 13 Biên dịch: Hải Đăng Hi u đ nh: Phan Hiển Minh Trật tự an tồn cơng cộng 1 Cảnh sát 14 10 29 Nguồn: T nh toán tác giả dựa Chỉ số Phân cấp Định t nh Ngân hàng Thế giới (http://www1.worldbank.org/puclicsector/decentralization/qualitativeindicators.htm) Một số lượng lớn ch nh phủ trung ương liên quan đến chức địa phương Trong mẫu gồm 33 nước chi tiết vi c phân công chức địa phương có sẵn, giáo dục tiểu học trách nhi m trung ương 12 nước nước khác ch nh phủ trung ương có liên quan đến dịch vụ với ch nh quyền địa phương (xem Bảng để biết chi tiết liên quan ch nh quyền trung ương đến chức địa phương) Trong lĩnh vực có trách nhi m chia xẻ dịch vụ giáo dục, y tế xã hội, ch nh sách cấp ch nh quyền khác có đặc trưng không phối hợp với Trong chi tiêu cho dịch vụ xã hội có xu hướng t quan trọng nước phát triển so với nước cơng nghi p, vai trị ch nh quyền địa phương nhi m vụ nước phát triển lại quan trọng Đây chức mà số nước hiến pháp qui định phải cung cấp cho người cung cấp miễn ph Trong kinh tế chuyển đổi, ch nh quyền trung ương thường cố gắng chuyển chi tiêu xã hội xuống cho ch nh quyền vùng địa phương mà khơng cấp thêm tài ch nh Do đó, nhi m vụ to lớn không tài trợ xem cố gắng ch nh phủ quốc gia vi c chuyển thâm hụt ngân sách cho cấp ch nh quyền thấp hơn, qua tạo khơng hài hịa mâu thuẩn cấp ch nh quyền Vi c phân chia trách nhi m chi tiêu nước thêm phần phức tạp vai trò nhà tài trợ bên gây Các nhà tài trợ bên cố gắng tạo “các khu vực ảnh huởng riêng” kèm với vi c sử dụng ngân quỹ họ thường hỗ trợ cho vi c tạo cấu song song vi c định mà phớt lờ thể chế ch nh quyền địa phương Cuối cùng, tự quản chi tiêu (% chi tiêu riêng kiểm soát hữu hi u ch nh quyền tiểu bang/địa phương) trung bình cao kinh tế chuyển đổi (74% cho tất nước mẫu đạt mức 96% Crô-a-ti-a có 7% Ác-hen-ti-na) so với nước phát triển (59% cho tất nước mẫu đạt đến mức cao 95% Cộng hịa Đơ-mi-níc 23% Nam Phi) b Các chọn lựa đánh thuế: định đóng thuế gì, mức thuế suất cách (14)Anwar Shah 14 Biên dịch: Hải Đăng Hi u đ nh: Phan Hiển Minh vùng địa phương theo đuổi ch nh sách tái phân phối vô lý cách sử dụng thuế lẫn khoản chuyển nhượng nhằm hấp dẫn người có thu nhập cao gây tổn hại cho người có thu nhập thấp Thứ ba, loại thuế nên phân công cho phạm vi quyền hạn có khả tốt vi c giám sát đánh giá có liên quan Điều giảm thiểu chi ph hành chánh trốn thuế tiềm tàng V dụ, thuế tài sản thuế đất đai loại thuế nên giao cho ch nh quyền địa phương ch nh quyền địa phương có vị tốt vi c đánh giá giá trị thị trường tài sản Thứ tư, để đảm bảo trách nhi m giải trình, phương ti n nguồn thu (khả nâng số thu từ nguồn riêng) nên gắn kết chặt chẽ tốt với nhu cầu chi tiêu (xem Phụ lục bảng để biết vi c phân công mang t nh đại di n cho trách nhi m đánh thuế) Các nguyên tắc cho thấy trường hợp phân cấp quyền hạn đánh thuế không thuyết phục trường hợp phân cấp cung cấp dịch vụ công Điều mức thuế thấp tạo không hi u vi c phân bổ nguồn lực toàn liên bang gây bất bình đẳng người thuộc phạm vi quyền hạn khác Hơn nữa, chi ph thu thập chấp hành tăng đáng kể Những vấn đề trầm trọng số loại thuế so với loại thuế khác, vi c chọn lựa loại thuế để phân cấp phải thực hi n với suy xét cẩn trọng có cân nhắc kỹ đến nhu cầu đạt trách nhi m giải trình ngân sách ch nh trị cấp ch nh quyền thấp so với bất lợi vi c có h thống thuế bị chia nhỏ Sự đánh đổi trách nhi m giải trình tăng lên chi ph kinh tế cao từ vi c phân cấp trách nhi m đánh thuế giảm thỏa ước thu chi ngân sách mà cho phép nắm giữ hài hòa chung loại thuế để khắc phục phân nhỏ khoản chuyển nhượng để cân thu chi ngân sách nhằm làm giảm không hi u không công thu chi ngân sách mà phát sinh từ lực thu chi ngân sách khác ch nh quyền vùng địa phương Phân công lại quyền hạn đánh thuế - Một cập nhật (15)Anwar Shah 15 Biên dịch: Hải Đăng Hi u đ nh: Phan Hiển Minh trong vi c thu thuế ph người sử dụng thực thi số nước V dụ, vi c canh tác nông nghi p có đóng thuế mà nhờ quyền thu lợi tức đấu giá thực hi n ch nh quyền địa phương Pa-kít-xtan để thu thuế ph người sử dụng Số thu thuế riêng ch nh quyền tiểu bang/địa phương chiếm khoảng 7,9% GDP kinh tế chuyển đổi (11% Môn-đô-va, 10% Bê-la-rút-xi-a 0,01% Crô-a-ti-a) 5,3% nước phát triển (8% Ác-hen-ti-na, 1% Ba-ranh, In-đô-nê-xi-a Mô-ri-ti-út 0,1% Công hịa Đơ-mi-n c) vào năm 1999 (xem Hình 6) Trong kinh tế chuyển đổi, t nh trung bình ch nh quyền tiểu bang/địa phương chiếm 18,4% số thu số thu thuế khu vực công (52% Trung Quốc, 3% An-ba-ni-a) nước phát triển số thấp chút - khoảng 16,6% (39% Ác-hen-ti-na Ấn Độ 0,8% Cộng hịa Đơ-mi-n c) vào năm 1997 (xem Hình 7) Trong suốt hai thập niên qua, kinh tế chuyển đổi cho thấy giảm sút số thu thuế vi c thu thuế bị tập trung hóa nước phát triển có gia tăng khiêm tốn mức độ phân cấp thuế nhỏ Số thu ch nh quyền tiểu bang/địa phương tài trợ cho 55% tổng chi tiêu hoạt động tiểu bang/địa phương kinh tế chuyển đổi (71% Lit-va 70% Môn-đô-va, 2% An-ba-ni-a) 40% nước phát triển (78% Ác-hen-ti-na, 63% Cốt-xta Ri-ca 7% Pê-ru Nam Phi) vào năm 1999 Phần tài trợ lại đến từ loại thuế chia xẻ, khoản chuyển nhượng khoản vay Sự phân cấp thuế nhìn chung cịn cơng vi c chưa hồn tất NKTĐPT&CĐ (16)Anwar Shah 16 Biên dịch: Hải Đăng Hi u đ nh: Phan Hiển Minh Hình 7: Số thu thuế cấp tiểu bang/địa phương tính theo % số thu hợp phủ Nguồn: IMF Government Finance Statistics (nhiều năm) World Bank Fiscal Indicators (http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/fiscalindicators.htm) Thảo luận ngầm giả định vi c phân công loại thuế đưa đến kiểm soát sở thuế, mức thuế suất quyền thu thuế Không thiết phải trường hợp cấp ch nh quyền cao hơn, quan tâm đến hài hịa tối thiểu hóa chi ph thu chấp hành, thay vi c cho phép cấp ch nh quyền thấp đánh mức thuế bổ sung lên sở riêng thuế (chia xẻ sở thuế) đồng ý chia xẻ số thuế thu từ loại thuế đặc bi t theo cách thức xác định trước (thuế chia xẻ) Theo thỏa ước vậy, định sở thuế thường tùy thuộc vào ch nh quyền cấp cao cấp quyền thấp đánh mức thuế bổ sung lên sở thuế Thu thuế thường thực hi n cấp ch nh quyền, thường ch nh quyền trung ương kinh tế chuyển đổi ch nh quyền địa phương nước phát triển với số thu chia xẻ từ xuống hay từ lên tùy thuộc vào số thu thuế mang lại Chỉ có số nước phát triển chuyển đổi áp dụng vi c chia xẻ sở thuế Một phụ ph tiểu bang/địa phương thuế thu nhập cá nhân cho phép thu Bra-xin Ấn Độ Nga cho phép thu phụ ph thuế thu nhập doanh nghi p Ch nh quyền cấp tỉnh Pa-kít-xtan cho phép ch nh quyền địa phương thu mức bổ sung thuế chuyển nhượng tài sản Trong thông l chia xẻ sở thuế khơng phổ biến vi c chia xẻ số tiền thu từ nhiều loại thuế khác loại thuế theo sở thuế thường thực hi n NKTĐPT&CĐ Tại kinh tế chuyển đổi, vào năm 1999 có 49,3% số thu thuế ch nh quyền tiểu bang/địa phương thu từ loại thuế chia xẻ (xem Ngân hàng Thế giới, 2001) Tại nước phát triển, vai trò loại thuế chia xẻ vi c tài trợ cho ch nh quyền tiểu bang/địa phương t quan trọng vi c chia xẻ số thu thuế nói chung thực hi n rộng rãi c Thiết kế khoản chuyển nhượng ngân sách: phân chia chiến lợi phẩm hay tạo khn khổ có khả việc cung cấp dịch vụ mang tính đổi cạnh tranh (17)Anwar Shah 17 Biên dịch: Hải Đăng Hi u đ nh: Phan Hiển Minh chiếm trung bình 24% tổng số thu thuế kinh tế chuyển đổi (92% An-ba-ni-a 4% Crô-a-ti-a) 42% (81% Nam Phi, 75% Pê-ru 7% Trung Quốc) nước phát triển Tỷ l có giá trị từ 4% đến 81% nước riêng bi t Các khoản chuyển nhượng chiếm 75-95% số thu thuế tiểu bang/địa phương In-đơ-nê-xi-a, Ni-giê-ri-a, Mê-hi-cơ, Pa-kít-xtan Nam Phi Vi c thiết kế khoản chuyển nhượng có tầm quan trọng cốt yếu t nh hi u công vi c cung cấp dịch vụ địa phương sức khỏe ngân sách ch nh quyền tiểu bang/địa phương (xem Phụ lục bảng để biết nguyên tắc chung thực tiễn tốt vi c thiết kế khoản trợ cấp khơng hồn lại) Để nâng cao tinh thần trách nhi m vi c làm cho phương ti n thu thuế (khả tăng số thu từ nguồn riêng) sát với nhu cầu chi tiêu tốt tất cấp ch nh quyền điều đáng mong ước Tuy nhiên, cấp ch nh quyền cao phải phép có khả tiếp cận lớn đến số thu so với mức cần thiết để hoàn thành trách nhi m dịch vụ trực tiếp họ sử dụng quyền hạn chi tiêu thơng qua khoản chuyển nhượng ngân sách để hồn thành mục tiêu hi u cơng cấp vùng quốc gia Chúng ta xác định mục tiêu lớn cho khoản chuyển nhượng ngân sách quốc gia mà mục tiêu áp dụng cấp độ thay đổi cho nước khác i Lấp đầy hố ngân sách Sự cân khả thu thuế ch nh quyền cấp vùng địa phương khả chi tiêu họ có lẽ phát sinh từ ba nguyên Nguyên thứ nhất, có phân cơng khơng phù hợp trách nhi m đánh thuế chi tiêu mà nhu cầu chi tiêu ch nh quyền tiểu bang/địa phương vượt phương ti n thu thuế họ Thứ hai, hữu hi u cho ch nh phủ quốc gia vi c thu thuế nhân danh bang chuyển khoản ngân quỹ ngược lại cho bang phép bang thực hi n trách nhi m chi tiêu nhằm tránh cạnh tranh thuế, bóp méo thuế vùng ch nh sách nhờ vả địa phương lân cận hi n hữu mà ngăn ngừa bang khơng thu số thu thuế tối ưu Thứ ba, hố cách ngân sách xảy đến cách nội sinh ch nh phủ quốc gia cần phải nắm giữ nhiều sở thuế mức cần thiết để thực hi n nhiều nhi m vụ ngân sách, bao gồm vi c quản lý kinh tế vĩ mơ, trì h thống thuế hài hòa, thực hi n khoản chuyển nhượng ngân sách mà ch nh phủ cần có để thỏa mãn mục tiêu khoản chuyển nhượng Để hi u chỉnh vấn đề kèm với hai loại cân đầu tiên, vi c nắm giữ số sở thuế hay phân cấp số loại thuế ủng hộ Các khoản trợ cấp không điều ki n hay chia xẻ số thu dựa nguyên tắc xuất xứ/nguồn gốc (điểm thu thuế) giải pháp th ch hợp vấn đề Để giải vấn đề cạnh tranh thuế, nổ lực thu thuế cao ch nh phủ quốc gia khoản vi n trợ không điều ki n cần thiết Cuối cùng, để ứng phó với loại cân cuối số hình thức giảm thuế từ ph a ch nh phủ trung ương cần thiết nhằm tạo nhiều sở thuế mà họ nắm giữ với ch nh quyền địa phương Tuy nhiên, điều hàm ý vi c giảm bớt vai trò ch nh phủ quốc gia số lĩnh vực chi tiêu (18)Anwar Shah 18 Biên dịch: Hải Đăng Hi u đ nh: Phan Hiển Minh ii Để hiệu chỉnh bất công không hiệu thu chi ngân sách nảy sinh từ khác biệt lực thu chi ngan sách cấp vùng Vi c định phân cấp tạo lợi ch thu chi ngân sách ròng khác bi t (các lợi ch qui t nh từ chi tiêu công trừ số thuế phải thu) công dân tận hưởng tùy thuộc vào lực thu chi ngân sách nơi cư trú họ Một phạm vi quyền hạn dồi cung cấp mức dịch vụ công cao mức thuế suất thấp Người ta luận lợi ch thu chi ngân sách ròng khác bi t dẫn đến đối xử khơng cơng cơng dân có thu nhập đặc trưng riêng họ tùy thuộc vào nơi cư ngụ Điều thu nhập sau thuế công dân bao gồm lợi ch thu chi ngân sách ròng thay đổi theo nơi cư trú Những lợi ch thu chi ngân sách khuyến kh ch dân chúng chuyển sang khu vực giàu có, hội kinh tế phù hợp khơng hi n hữu Vì phân bổ nguồn lực khơng hữu hi u dân chúng định di chuyển so sánh tổng thu nhập (thu nhập cá nhân cộng với lợi tức ròng trừ chi ph di chuyển) địa điểm cân nhắc hi u kinh tế chứng thực vi c so sánh thu nhập cá nhân trừ chi ph di chuyển Vì quốc gia mà xem trọng t nh công theo chiều rộng (nghĩa đối xử công với tất công dân nước) hi u thu chi ngân sách cần hi u chỉnh bất công không hi u thu chi ngân sách mà vốn phát sinh từ ch nh quyền phân cấp Như lập luận trước đây, ch nh quyền vùng với trách nhi m chi tiêu đánh thuế riêng cung cấp cho cư dân họ khoản lợi ch thu chi ngân sách ròng từ lực thu chi ngân sách khác họ Trong quốc gia hoàn toàn tập trung hóa, điều khơng phát sinh ch nh quyền trung ương cung cấp dịch vụ so sánh cho tất công dân cách sử dụng h thống thuế quốc gia Các khoản trợ cấp ch nh phủ trung ương loại trừ khác bi t lợi ch thu chi ngân sách ròng khoản chuyển nhượng cho vùng tùy thuộc vào lực thuế vùng cho với vùng khác tùy thuộc vào nhu cầu tương đối chi ph cung cấp dịch vụ công vùng H thống thuế phân cấp nhu cầu có khoản chuyển nhượng ngang cao Hầu hết kinh tế chuyển đổi có cấu phần khoản chuyển nhượng ngang chương trình trợ cấp cho ch nh phủ tiểu bang/địa phương Lát-vi-a, Lít-va, Ba Lan, Ru-ma-ni, Nga U-crai-na áp dụng cách thức chuyển nhượng mà đưa vào cách cơng khai lực thu chi ngân sách và/hoặc quan tâm cân nhu cầu chi tiêu Tại nước phát triển, chương trình sử dụng tiêu chuẩn ngang rõ ràng chưa thử nghi m, mục tiêu công ngầm thử chế chia xẻ số thu thuế nói chung sử dụng Ác-hen-ti-na, Bra-xin, Cô-lôm-bi-a, Ấn Độ, Ni-giê-ri-a, Mê-hi-cô, Pa-kít-xtan Nam Phi Một cách đặc trưng, chế kết hợp mục tiêu khác mâu thuẩn vào cách thức không đạt cách đáng kể mục tiêu cá nhân Bởi cách thức thiếu tiêu chuẩn công rõ ràng, thất bại vi c giải mục tiêu công vùng cách thỏa mãn iii Bù đắp cho lan tỏa lợi ích (19)Anwar Shah 19 Biên dịch: Hải Đăng Hi u đ nh: Phan Hiển Minh tỏa tạo động cho vi c tăng chi tiêu Một cách đặc trưng, mức độ lan toả khó đo lường được, tỷ l tương ứng th ch hợp sử dụng có phần tùy ti n Mặc dù lan tỏa chi ph lợi ch nhân tố quan trọng số nước khoản chuyển nhượng không thực hi n nước phát triển ngoại trừ trường hợp Nam Phi Nam Phi cung cấp khoản trợ cấp tương ứng có giới hạn cho b nh vi n dạy học dựa ước t nh lan tỏa lợi ch kết hợp với với quỹ lương sinh viên người địa phương vi c sử dụng dịch vụ b nh vi n khách vãng lai iv Thiết lập tiêu chuẩn quốc gia tối thiểu cho việc trì thị trường chung nội đạt được mục tiêu công Vi c thiết lập tiêu chuẩn quốc gia tối thiểu cho dịch vụ vùng-địa phương quan trọng hai lý Lý thứ có lợi cho tồn quốc gia từ tiêu chuẩn tiêu chuẩn đóng góp vào dịng di chuyển tự hàng hóa dịch vụ, vốn lao động giảm cạnh tranh chi tiêu phạm vi quyền hạn, cải thi n ch lợi có từ thương mại từ thị trường chung nội Thứ hai, tiêu chuẩn phục vụ cho mục tiêu công quốc gia Nhiều dịch vụ công cung cấp tiểu bang/địa phương giáo dục, y tế phúc lợi xã hội mang t nh tái phân phối ý định mình, qua tạo tái phân phối hi n vật cho cư dân Trong h thống liên bang, vi c cung cấp dịch vụ cấp ch nh quyền thấp – đáng mong ước hi u quả, phù hợp ưa th ch, trách nhi m giải trình – tạo khó khăn vi c hồn tất mục tiêu công liên bang Sự luân chuyển nhân tố cạnh tranh thuế tạo động mạnh mẽ cho ch nh quyền cấp thấp cung cấp dịch vụ t làm hạn chế khả tiếp cận đến người cần dịch vụ v dụ người nghèo người già Điều minh chứng nhạy cảm cao họ b nh tật rủi ro tiềm tàng lớn vi c cắt xén chi ph Những động sai trái loại trừ khoản trợ cấp khơng tương ứng có điều ki n mà điều ki n phản ảnh quan tâm đến t nh hi u công nước, có khoản phạt tài ch nh dành cho vi c không chấp hành điều ki n số Vì điều ki n không nằm vi c sử dụng đặc bi t khoản trợ cấp, mà nằm vi c đạt tiêu chuẩn chất lượng, khả tiếp cận mức dịch vụ Những khoản trợ cấp không ảnh hưởng đến động ch nh quyền địa phương vi c giảm thiểu chi ph mà khuyến kh ch chấp hành tiêu chuẩn xác định toàn quốc khả tiếp cận mức cung cấp dịch vụ Những khoản chuyển nhượng khơng tương ứng có điều ki n thiết kế phù hợp tạo động cho vi c đổi cách thức cạnh tranh vi c cung cấp dịch vụ cải thi n (xem Hộp để biết v dụ khoản trợ cấp vậy) Hộp 2: Một ví dụ khoản trợ cấp hướng đến hiệu quả: khoản trợ cấp giáo dục nhằm tạo tiêu chuẩn tối thiểu khuyến khích cạnh tranh đổi Cơ sở phân bổ quyền địa phương: dân số độ tuổi học Sự phân phối cho nhà cung cấp: t nh cho học sinh trường công lẫn trường tư Điều kiện: khả tiếp cận phổ quát cho giáo dục tiểu học trung học thu nhập phụ huynh; cải thi n số điểm thi; khơng có điều ki n cho vi c sử dụng ngân quỹ trợ cấp (20)Anwar Shah 20 Biên dịch: Hải Đăng Hi u đ nh: Phan Hiển Minh Động giảm thiểu chi phí: giữ lại khoản tiết ki m Nguồn: Shah (1998) Các khoản chuyển nhượng không tương ứng có điều ki n nhằm đảm bảo mục tiêu quốc gia tối thiểu sử dụng NKTĐPT&CĐ Những khoản chuyển nhượng ch nh quyền trung ương cho ch nh quyền cấp tỉnh địa phương In-đô-nê-xi-a (đường giao thông cho ch nh quyền tỉnh trợ cấp giáo dục cho ch nh quyền tỉnh địa phương), chuyển nhượng t nh bình quân đầu người trung ương cho giáo dục Cô-lôm-bi-a Nam Phi, trợ cấp thuế thân cho bang Ma-lai-xi-a gần giống với khái ni m khoản chuyển nhượng v Để ảnh hưởng đến ưu tiên địa phương lĩnh vực ưu tiên cao nước ưu tiên thấp địa phương Trong liên bang, luôn có mức độ mâu thuẩn ưu tiên thiết lập cấp ch nh quyền khác Một cách thức khiến cho ch nh quyền cấp thấp theo đuổi ưu tiên mà cấp ch nh quyền cao lập cho phép ch nh quyền cấp cao sử dụng quyền hạn ngân quỹ, gọi quyền hạn chi tiêu Các khoản chuyển nhượng tương ứng thường sử dụng để gây ảnh hưởng ưu tiên cấp ch nh quyền thấp Cả ch nh quyền cấp quốc gia lẫn cấp trung gian theo đuổi cách hợp pháp ch nh sách Các khoản chuyển nhượng tương ứng không giới hạn với tỷ l tương ứng (phần trăm chi tiêu tài trợ nguồn riêng người nhận) thay đổi theo chiều ngược lại với lực thu chi ngân sách quán với vi c sử dụng Vi c sử dụng khoản trợ cấp đặc bi t hay khoản chuyển nhượng tương ứng không giới hạn cho nổ lực thuế địa phương không phù hợp Các khoản chuyển nhượng đặc bi t t có khả có phản ứng hành vi đáp lại cách quán với mục tiêu nhà tài trợ chất khơng giới hạn khoản chuyển nhượng tạo khó khăn ngân sách cho nhà tài trợ Pa-kít-xtan vào cuối thập niên 1990 gặp phải khó khăn nghiêm trọng họ cung cấp khoản chuyển nhượng tương ứng không giới hạn cho nổ lực thuế cấp tỉnh Ch nh quyền trung ương phải hủy bỏ chương trình nửa chừng họ khơng thể đáp ứng bổn phận theo chương trình vi Để tạo ổn định kinh tế vĩ mô vùng nghèo khó Khoản chuyển nhượng ngân sách sử dụng để phục vụ cho mục tiêu ch nh quyền trung ương ổn định vùng Vì mục đ ch này, khoản trợ cấp vốn ngân quỹ th ch hợp sẵn có cung cấp cho vi c bảo dưỡng tương lai sở dịch vụ Kinh nghi m với khoản trợ cấp vốn cho thấy khoản trợ cấp thường tạo sở dịch vụ mà sau không ch nh quyền vùng/bang bảo trì ch nh quyền cịn hồi nghi hữu ch sở dịch vụ khơng có phương ti n để cung cấp bảo trì thường xun Vì lý khó khăn mà có lẽ điều tốt hạn chế vi c sử dụng khoản trợ cấp vốn cách đòi hỏi ngân quỹ tương ứng từ ph a người nhận khuyến kh ch tham gia khu vực tư nhân vào sở hạ tầng cách cung cấp khoản đảm bảo rủi ro ch nh trị ch nh sách (21)Anwar Shah 21 Biên dịch: Hải Đăng Hi u đ nh: Phan Hiển Minh lực ch nh trị dự án ưu tiên mà cho ch nh quyền trung ương thấy dễ nhận biết lớn Các dự án có đặc trưng thiếu tham gia cơng dân người có quyền lợi thường thất bại quyền sở hữu, quyền lợi giám sát riêng địa phương Yêu cầu ngân quỹ tương ứng giúp ch cho vi c giám sát đánh giá dự án cho vi c xây dựng quyền sở hữu địa phương Các vấn đề đặc biệt khoản chuyển nhượng từ cấp trung ương/tỉnh đến cấp địa phương Các khoản chuyển nhượng có mục đ ch chung cho ch nh quyền địa phương đòi hỏi xem xét mặt xã hội ch nh quyền địa phương khác qui mô dân số, di n t ch, khu vực phục vụ loại hình dịch vụ cung cấp v dụ thành thị so với nơng thơn Vì lý mà nên phân loại ch nh quyền địa phương theo qui mơ dân số, loại hình ch nh quyền địa phương, phân bi t thành thị/nông thôn có cách thức riêng cho loại ch nh quyền địa phương Một số cấu phần hữu ch chung cách thức này: cấu phần công cho ch nh quyền địa phương, cấu phần công theo đầu người, cấu phần khu vực dịch vụ cấu phần lực ngân sách Các ngân quỹ trợ cấp nên thây đổi trực khu vực dịch vụ ngược lại với lực ngân sách d Tạo điều kiện thuận lợi cho khả tiếp cận thị trường tài có trách nhiệm Những nhu cầu tài trợ vốn cho vi c khắc phục yếu sở hạ tầng lớn NKTĐPT&CĐ tài trợ từ số thu khoản chuyển nhượng hi n hành Vi c tạo điều ki n thuận lợi cho khả tiếp cận thị trường t n dụng địa phương giảm bớt nhu cầu theo đuổi ch nh sách nhờ vả địa phương lân cận ch nh quyền địa phương Khả tiếp cận t n dụng địa phương đòi hỏi phải có thị trường tài ch nh vận hành tốt ch nh quyền địa phương đáng tin cậy Những điều ki n tiền tiên đáp ứng cách dễ dàng nước công nghi p Mặc dù vậy, điều ki n cho vi c hỗ trợ ch nh quyền địa phương ch nh quyền cấp cao thiết lập tốt nước (22)Anwar Shah 22 Biên dịch: Hải Đăng Hi u đ nh: Phan Hiển Minh các thị trường vốn tài ch nh Ngoài ra, lực nguồn thu cấp địa phương hạn chế tập trung thuế Một bước chuyển đổi nhằm tạo khả tiếp cận thị trường tài ch nh có giới hạn ch nh quyền địa phương thiết lập công ty tài ch nh ch nh quyền địa phương hoạt động theo nguyên tắc thương mại khuyến kh ch phát triển tổ chức đánh giá xếp hạng ch nh quyền địa phương nhằm hỗ trợ cho vay mượn Sự phân cấp thuế quan trọng cho vi c tạo niềm tin khu vực tư nhân vi c cho quyền địa phương vay chia xẻ rủi ro tưởng thưởng cho vay e Sự giám sát quyền địa phương: tự trách nhiệm bên biên giới Vi c kiểm soát giám sát ch nh quyền địa phương lĩnh vực quan tâm nước liên bang lẫn nước thể V dụ, Hiến pháp nước Cộng hòa Nam Phi năm 1996 (Phần 139 (1) (b)) qui định giải tán ch nh quyền địa phương thất bại vi c (i) “duy trì tiêu chuẩn quốc gia hay thỏa mãn tiêu chuẩn tối thiểu dịch vụ”; (ii) “ngăn chặn hành động gây tổn hại đến lợi ch ch nh quyền địa phương khác hay quốc gia nói chung”; (iii) “duy trì thống kinh tế” Hiến pháp qui định vi c giữ lại phần thuế khoản chuyển nhượng không chấp hành nổ lực thuế (Phần 227(2)) Bổn phận theo hiến pháp điều khoản đòi hỏi lực đánh giá quan trọng có chất lượng cao cấp quốc gia tỉnh Các bi n pháp đánh hỗ trợ cho giám sát bao gồm qui tắc ngân sách chi tiêu, vi c tạo quản lý nợ, yêu cầu kiểm tốn thường niên cơng ty thương mại ch nh quyền địa phương; vi c đo lường lực ngân sách cách sử dụng chuẩn so sánh phổ biến v dụ công đánh giá ch nh quyền địa phương; nhấn mạnh đến cách thức trợ cấp so với khoản trợ cấp cho dự án khoản chuyển nhượng tỉnh-địa phương; nhấn mạnh đến hợp tác nhà nước – tư nhân – công dân vi c cung cấp dịch vụ công; thăm dò dư luận tiêu chuẩn dịch vụ thỏa mãn công dân; vi c xếp hạng hi u hoạt động ch nh quyền địa phương dựa hi u suất, kết thỏa mãn công chúng Vi c giám sát ch nh quyền địa phương thực thi cách đặc trưng thông qua kiểm sốt qui trình đầu vào NKTĐPT&CĐ Những kiểm soát thỏa hi p với tự quản địa phương mà không trước mục tiêu quốc gia Vào năm 1999, quyền trung ương thực thi số kiểm soát 25% chi tiêu tiểu bang/địa phương kinh tế chuyển đổi khoảng 50% nước phát triển (xem Hình 8) Sự tự quản địa phương kèm với trách nhi m giải trình cơng dân vi c cung cấp dịch vụ tạo thay tốt cho vi c giám sát ch nh quyền địa phương Do vậy, ch nh quyền địa phương nên có tự vi c thu tiền từ cư dân địa phương tiêu dùng theo mong muốn tự thuê mướn sa thải nhân họ muốn Trong nghiên cứu 29 tổ chức công nước phát triển, Grindle (1999) tìm thấy nơi mà phân cấp tương xứng với tự quản giám sát địa phương ch nh quyền “những tổ chức vận hành đạt hi u tốt” (đạt mức lực, nhi m vụ hoàn thành, khả phản ứng hi u cao) (23)Anwar Shah 23 Biên dịch: Hải Đăng Hi u đ nh: Phan Hiển Minh khơng có thiên l ch qui trình H thống thỏa ước thể chế hóa t nh tự quản cao cho ch nh quyền địa phương so với chế phân cấp khác, qua khiến ch nh quyền địa phương phải chịu trách nhi m với kết – khơng trói buộc qui trình ch nh quyền Vi c thành lập “ủy ban tự quản” Bô-li-vi-a theo nguyên tắc Những ủy ban cấu thành từ đại di n tổ chức cộng đồng cư dân giao nhi m vụ giám sát hi u hoạt động ch nh quyền địa phương vi c hồn thành trách nhi m giao vi c cung cấp dịch vụ đạt thỏa mãn công dân địa phương báo cáo kết lên cho nhà chức trách trung ương f Đảm bảo khai thác công bằng: xem xét mặt thể chế Tôn trọng nguyên tắc liên bang hay “tạo giá đúng” hay ch “tạo qui tắc chơi” thảo luận trước điều ki n cần chưa phải điều ki n đủ cho thành công vi c định phân cấp Các thể chế ch nh thức phi ch nh thức mang t nh bổ sung cho cần thiết để đảm bảo tất người chơi trò chơi tôn trọng qui tắc đồng ý từ trước hành vi sai trái phải xử lý th ch đáng Trong phần tiếp theo, thảo luận kh a cạnh chọn lọc cân nhắc Các thể chế qui trình phối hợp quyền Các nước liên bang địi hỏi phải có thể chế ch nh thức lẫn phi ch nh thức cho phối hợp ch nh quyền Tại số nước liên bang, lĩnh vực có tiềm mâu thuẩn cấp ch nh quyền giảm thiểu thông qua vi c tách bạch rõ ràng trách nhi m cấp quốc gia cấp bang (cái gọi mơ hình liên bang theo kiểu “bánh có nhiều lớp” thực thi Úc, Ca-na-đa, Ấn Độ Pa-kít-xtan) hai cấp ch nh quyền tương tác thông qua gặp mặt viên chức ch nh phủ trưởng (chủ nghĩa liên bang hành pháp) Úc, Ấn Độ Pa-kít-xtan thơng qua chủ nghĩa liên bang đơn phương Một số nước trọng nhiều đến phản ứng chung thông qua nhi m vụ chung hay chia xẻ Đức, nước liên bang Cộng hòa Nam Phi, nước gần giống liên bang Tại nước này, để bổ sung cho chủ nghĩa liên bang hành pháp, thượng nghị vi n (Bundesrat Hội đồng Tỉnh) đóng vai trị cốt yếu phối hợp cấp ch nh quyền Tại số nước có trách nhi m trùng lắp (cái gọi mơ hình chủ nghĩa liên bang theo kiểu “bánh có nhân”) Hoa Kỳ Bra-xin, vi c vận động hành lang bang Quốc hội mối quan h bang với phục vụ cho vai trò phối hợp Tại Trung Quốc, nơi mà quan tâm tăng trưởng tạo cấu liên bang nước thể, đảng viên/nhà lãnh đạo đảng cộng sản vùng tạo ảnh hưởng đáng kể định hướng kiên định Hội đồng Nhà nước Các điều khoản hiến pháp tự tạo ảnh hưởng phối hợp V dụ, số nước liên bang, điều khoản hiến pháp đòi hỏi tất vi c lập pháp phải nhận biết quyền lực tối cao nằm dân chúng V dụ, tất vi c lập pháp Ca-na-đa phải tuân theo Hiến chương Quyền lợi Ca-na-đa Tại Thụy Sĩ, liên đoàn theo luật pháp nước liên bang thực tế, thay đổi pháp luật chủ yếu cần chấp thuận từ vi c trưng cầu dân ý Cũng nước này, có truyền thống phối hợp mạnh mẽ thông qua sáng kiến tr bang Các thỏa ước thể chế cho mối quan hệ thu chi ngân sách (24)Anwar Shah 24 Biên dịch: Hải Đăng Hi u đ nh: Phan Hiển Minh mình ch nh quyền liên bang định vấn đề Chọn lựa phủ nhận chủ nghĩa liên bang không chấp thuận nhiều nước Chọn lựa thứ hai thiết lập tổ chức gần độc lập, v dụ ủy ban trợ cấp, mà mục đ ch thiết kế cải cách h thống thực hi n Úc, Ấn Độ Cộng hòa Nam Phi Chọn lựa thiên giải pháp lý tưởng cách tiếp cận thực tế có khả chịu rủi ro từ vi c đưa giải pháp đề xuất phức tạp mà khơng chấp nhận mặt ch nh trị Chọn lựa thứ ba sử dụng ủy ban liên bang-tiểu bang để thương lượng điều khoản h thống thực thi Ca-na-đa Chọn lựa thứ tư có ủy ban liên ch nh quyền lập pháp chung v dụ Ủy ban Tài ch nh Pa-kít-xtan chọn lựa thứ năm có quan lập pháp liên ch nh quyền v dụ thượng vi n Nghị vi n (Bundesrat) Đức Ba h thống sau cho phép yếu tố đầu vào ch nh trị cơng khai từ phạm vị quyền hạn có liên quan, có khả chọn lựa giải pháp đơn giản khả thi so với giải pháp lý tưởng (thỏa hi p) Các thể chế trách nhiệm giải trình Các thể chế trách nhi m giải trình nắm giữ chìa khóa thắng lợi q trình định phân cấp Điều tạo thể chế chế cho tiếng nói rút lui công dân, qui chuẩn mạng lưới cam kết dân (“vốn xã hội” theo Putnam), đồng thuận xã hội (Williamson, 1994 Weingast, 1993), trì “kẻ cướp ngồi chổ” người độc quyền hợp lý hóa vi c ăn cướp hình thức thuế (Olson, 1993), trách nhi m giải trình mặt pháp lý, trách nhi m giải trình theo chiều rộng chiều sâu Tiếng nói khơng tham gia cơng dân địi hỏi thể chế tham gia dân chủ điều khoản trách nhi m giải trình viên chức bầu chọn Nguồn gốc thành cơng chương trình phân cấp châu Mỹ Latinh truy nguyên từ truyền thống dân chủ mà lên khắp lục địa vào cuối thập niên 1980 Tại Phi-líp-pin, pháp chế ch nh quyền địa phương ban hành gần đây, trao quyền cho ch nh quyền này, tạo vi c bầu cử thường xuyên bãi miễn viên chức bầu họ phá vỡ niềm tin dân chúng (xem Đạo luật nước Cộng hòa Phi-líp-pin số 7160, Bộ luật Ch nh quyền Địa phương, 1991) Trong qui chuẩn mạng lưới cam kết dân phát triển mạnh cách hợp lý xã hội truyền thống tiền thuộc địa tìm thấy nhiều nước phát triển, v dụ Panchayat Raj Ấn Độ thời kỳ tiền Anh Quốc, định chế tàn lụi thời cai trị thuộc địa hay cấu quản trị quan liêu tập trung hóa sau Kết rịng gia tăng chủ nghĩa hội ngờ vực xã hội mà lên đến đỉnh điểm xã hội hoạt động không chức thể chế quản trị ch nh thức thất bại Những thất bại phát triển châu Phi Nam Á chia xẻ móng chung (25)Anwar Shah 25 Biên dịch: Hải Đăng Hi u đ nh: Phan Hiển Minh Trách nhi m giải trình pháp lý luật tăng cường t n nhi m cam kết công Điều đặc bi t quan trọng kinh tế chuyển đổi, nơi mà luật khung quyền sở hữu, quyền sở hữu kiểm soát doanh nghi p theo luật định, phá sản, vi c kế toán kiểm sốt tài ch nh chưa hồn tồn phát triển Cũng thú vị biết trách nhi m giải trình pháp lý khó thi hành nhiều dân chủ nghị vi n so với h thống tổng thống mà tôn trọng tách bi t chức lập pháp hành pháp Điều chế độ dân chủ nghị vi n, phận hành pháp khơng đếm xỉa đến trách nhi m giải trình pháp lý cách chỉnh sửa luật pháp - ván cờ chơi không giới hạn Pa-kít-xtan nhằm làm suy yếu hiến pháp liên bang phân quyền Trách nhi m giải trình pháp lý thỏa hi p xa tổ chức dân ch nh theo kiểu Anh Ấn Độ Pa-kít-xtan (cho đến năm 2001), ủy viên hội đồng khu vực quận nắm giữ lúc quyền hành pháp, lập pháp tư pháp Như Montesquieu (1970) ghi chú, tình ch n muồi cho vi c lạm dụng quyền lực “… Khi quyền lập pháp hành pháp thống vào tổ chức quan tịa, khơng có tự do; … Một lần nữa, khơng có tự quyền tư pháp không tách bi t khỏi quyền hành pháp lập pháp” (Montesquieu, 1970, trang 397) Các kênh truyền thống trách nhiệm giải trình Các chức kiểm toán, điều tra kiểm sốt nên tăng cường chức có xu hướng yếu kinh tế phát triển chuyển đổi Kiểm toán viên trưởng nên trao cho quyền hạn tự quản lớn để thực thi trách nhi m Cùng lúc đó, trường hợp thực hi n để nới lỏng cản ngại qui trình quy hoạch ch nh quyền trung ương nước phát triển Các kế hoạch cấp ch nh quyền trung ương tạo tập trung hóa quyền hạn; giảm bớt t nh động, đổi tự quản cấp địa phương; trì hỗn hoạt động khu vực tư nhân 5 Sắp xếp lực hoạt động với môi trường pháp lý Tại NKTĐPT&CĐ, lực hoạt động quản trị địa phương yếu Tuy nhiên, yếu khắc phục ngắn hạn cách vay mượn lực từ ch nh phủ quốc gia, ch nh quyền địa phương khác, khu vực tư nhân cộng đồng công dân Trong dài hạn, vi c đào tạo đội ngũ tạo mơi trường có khả cho vi c cung cấp dịch vụ mang t nh cạnh tranh thông qua phối hợp với khu vực tư nhân cộng đồng cơng dân làm gia tăng lực hoạt động Một vấn đề nhận quan tâm lớn lao NKTĐPT&CĐ lực sẵn có khơng hướng đến vi c phục vụ cơng dân có quyền bầu cử Một văn hóa hành ch nh quan liêu tương tự phổ biến Tây Âu cách không lâu Triết gia người Đức Nietzsche mô tả ch nh quyền “lạnh lùng trong số tất quái vật lạnh lùng - họ nói điều dối trá – thứ họ có ăn cắp” Qua nhiều năm, nước công nghi p cho thấy thay đổi (26)Anwar Shah 26 Biên dịch: Hải Đăng Hi u đ nh: Phan Hiển Minh “Chúng ngày phấn đấu đẩy mạnh ý thức cộng đồng nhi m vụ chung; Mà vậy…chúng tơi biến đổi thành phố Không không đi, mà lớn hơn, tốt hơn, đẹp So với lúc mà thành phố chuyển giao cho chúng tôi,” Trong thời kỳ hi n đại, cam kiết trách nhi m giải trình kết có tảng vững văn hóa ch nh trị nước công nghi p Trách nhi m giải trình kết củng cố tách nhi m giải trình quan hành pháp quan lập pháp thông qua vi c tạo hiến chương quyền cá nhân nhằm yêu cầu trách nhi m giải trình từ ph a ch nh phủ Một yếu tố quan trọng h thống trách nhi m giải trình mang lại thay đổi văn hóa hành chánh lẫn động lực mà công chức phải đối mặt Điều thực hi n cách hướng ý khỏi qui trình quản lý hành ch nh nội kiểm soát đầu vào (sự kiểm soát cứng) chuyển sang trách nhi m giải trình kết (sự kiểm soát mềm) Trong nước khác theo đuổi ch nh sách khác để đạt chuyển đổi này, khn khổ thúc đẩy cải cách đồng bắt rễ vững khuôn khổ quản trị có trọng tâm cơng dân Khung quản lý đánh giá hướng đến kết (ROME) phục vụ cho vi c đưa vào hoạt động yếu tố khuôn khổ lớn trách nhi m giải trình từ lên Theo quản lý đánh giá hướng đến kết quả, chuỗi dựa kết tạo chuẩn so sánh cho vi c đo lường hi u hoạt động khu vực công Chuỗi quản lý đánh giá hướng đến kết (ROME): Chương trình/dự án => đầu vào => hoạt động =>các đầu => tầm ảnh hưởng (ảnh hưởng thuận lợi hay bất lợi đến người có quyền lợi) => kết (mục đích) => tác động (mục tiêu) =>phản hồi đánh giá cơng dân =>chương trình/dự án Hầu hết cách tiếp cận liên quan đến ROME có yếu tố chung sau: (a) Các giao ước/chương trình hoạt động dựa đầu mục tiêu hi u phân bổ ngân sách xác định trước; (b) Sự linh động mặt quản lý có trách nhi m giải trình kết quả; (c) Nguyên tắc phụ thuộc; (d) Động lực cho vi c cắt giảm chi ph (e) Đặc quyền công dân, trách nhi m giải trình từ lên (27)Anwar Shah 27 Biên dịch: Hải Đăng Hi u đ nh: Phan Hiển Minh 6 Thích nghi với giới thay đổi học hỏi truyền cảm hứng lẫn Các NKTĐPT&CĐ trải qua chuyển đổi khu vực công nước thập niên vừa qua Các kinh tế chuyển đổi nhanh chóng chuyền từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế định hướng thị trường tiến triển nước phát triển vi c chuyển trình định gần gũi sâu sát với dân chúng chậm khiêm tốn Các NKTĐPT&CĐ cố gắng đẩy mạnh phối hợp nội vượt ch nh quyền với mức độ cam kết thành công khác Ác-hen-ti-na, Bra-xin, Chi-lê, Cộng hòa Séc, Hung-ga-ry, Ấn Độ, Ma-lai-xi-a Ba Lan đại di n cho v dụ vi c đạt môi trường pháp lý ổn định – mà có mức độ đồng thuận xã hội đáng kể vai trò trách nhi m cấp ch nh quyền khác phối hợp ch nh quyền với cộng đồng công dân Các nước khác, Trung Quốc, In-đơ-nê-xi-a, Ni-giê-ri-a, Pa-kít-xtan, Nam Phi, Nga U-gan-đa dị dẫm tìm kiếm đồng thuận cân th ch hợp Tại số nước khác châu Phi, Trung Đông Á, vấn đề chưa nhận quan tâm ch nh trị mà chúng xứng đáng có Vì số lượng lớn NKTĐPT&CĐ, tìm kiếm cân th ch hợp vấn đề bị thoái thác nhiều Những tiến triển vi c cần làm đòi hỏi học hỏi từ kinh nghi m khứ nước công nghi p kinh nghi m gần NKTĐPT&CĐ Trong nghiên cứu này, chúng tơi rà sốt lại kinh nghi m NKTĐPT&CĐ sử dụng khuôn khổ phân t ch mà rút từ kinh nghi m nước công nghi p lẫn nước phi công nghi p Các học quan trọng tóm lược từ vi c rà soát là:  Việc rà soát định kỳ phân công mặt pháp lý tối quan trọng việc sắp xếp lại trách nhiệm với thực tiễn kinh tế trị thay đổi Với toàn cầu hóa địa phương hóa, vai trị trực tiếp ch nh phủ quốc gia vi c ổn định hóa kiểm sốt kinh tế vĩ mơ nhiều khả giảm theo thời gian, vai trò ch nh phủ quốc gia vi c bảo v xã hội, giáo dục, đào tạo, nâng cao kỹ năng, phối hợp giám sát trông đợi tăng lên chế độ ch nh phủ tiểu bang/địa phương đảm đương vai trò tăng cường số lĩnh vực thuộc trách nhi m truyền thống ch nh phủ quốc gia Các h thống định chế hiến pháp pháp lý phải tuân theo điều chỉnh kịp thời nhằm th ch nghi với tình thay đổi Một mơi trường có khả cho việc phân cấp, nghĩa thể chế cho tham gia công dân trách nhiệm giải trình, phải đề cập đến cải cách quan trọng hệ thống thu chi ngân sách Những yếu tố chưa đề cập đủ hầu hết nổ lực cải cách Cải cách ngành dân vô quan trọng thành công chương trình phân cấp Một cải cách phải đảm bảo ch nh quyền trung ương (28)Anwar Shah 28 Biên dịch: Hải Đăng Hi u đ nh: Phan Hiển Minh chung, thừa nhận kỹ chuyên mơn hóa h thống đánh liên kết hi u hoạt động, tưởng thưởng dự trù ngân sách Năng lực hành truyền thống có ý nghĩa khơng nên xem chướng ngại cho việc phân cấp Năng lực hành ch nh cho vi c phát triển trì thơng l tổ chức hi n đại dự trù ngân sách, h thống kiểm tốn kế tốn khơng nghi ngờ quan trọng nên xem cản trợ vi c phân cấp miễn đảm bảo tham gia công dân t nh minh bạch vi c định Điều lực kỹ thuật vay mượn từ cấp ch nh quyền cao nơi khác Sự phân cấp bất cân xứng tạo chương trình phân cấp In-đơ-nê-xi-a qui định quyền địa phương cấp tỉnh Pa-kít-xtan cung cấp một cách tiếp cận sâu sắc phân cấp Bất luận giúp đỡ sẵn sàng từ cấp ch nh quyền cao nữa, vi c thiếu vắng lực thể chế không nên xem bào chữa cho vi c khơng phân cấp Thay vào đó, chương trình phân cấp mang t nh khách quan mà thừa nhận chất loại hình ch nh quyền địa phương, đối tượng phục vụ lực thu chi ngân sách ch nh quyền phát triển ch nh quyền địa phương khác phân cơng trách nhi m khác bi t cách xem xét đến nhân tố đề cập Một tách biệt quan trọng định chi tiêu đánh thuế tạo thiếu vắng trách nhiệm giải trình khu vực cơng Khi có liên kết vậy, vai trị khoản chuyển nhượng có điều ki n (có điều ki n tiêu chuẩn dịch vụ khả tiếp cận đến dịch vụ khơng có điều ki n khoản chi tiêu) đáng để xem xét cho vi c nâng cao trách nhi m giải trình Các khoản chuyển nhượng liên quyền nước phát triển làm suy yếu kỷ luật tài trách nhiệm giải trình tạo phụ thuộc vào khoản chuyển nhượng mà gây bóp nghẹt kinh tế vùng bất lợi mặt thu chi ngân sách Ngoài ra, khoản chuyển nhượng liên ch nh quyền thiết kế th ch hợp nâng cao cạnh tranh vi c cung cấp hàng hóa cơng, hài hịa ngân sách, trách nhi m giải trình ch nh quyền tiểu bang/địa phương công giữa vùng Vai trò khoản chuyển nhượng ngân sách việc nâng cao cạnh tranh trong việc cung cấp hàng hóa cơng khơng nên bị bỏ qua V dụ, khoản chuyển nhượng cho dịch vụ y tế giáp dục tiểu học dành cho khu vực công lẫn khu vực tư nhân phi lợi nhuận hay sở công thông qua vi c sử dụng tiêu chuẩn đặc t nh nhân học lượng dân chúng phục vụ, dân số độ tuổi học tỷ l nhập học, vv Điều thúc đẩy cạnh tranh đổi thể chế công lẫn tư cạnh tranh vi c tài trợ cho dân chúng Những chọn lựa tài trợ đặc bi t hấp dẫn cho vi c tạo khả tiếp cận lớn hơn đến dịch vụ công vùng nông thôn Các qui tắc thu chi ngân sách “người giữ cửa” hội đồng/ủy ban liên quyền cung cấp khn khổ hữu ích cho kỷ luật tài phối hợp sách thu chi ngân sách Trong bối cảnh này, người ta rút từ kinh nghi m (29)Anwar Shah 29 Biên dịch: Hải Đăng Hi u đ nh: Phan Hiển Minh từng nước Để đảm bảo chấp hành tự nguy n theo nguyên tắc đạo, khuôn khổ thể chế th ch hợp phải phát triển T nh minh bạch qui trình ngân sách thể chế, trách nhi m giải trình cử tri đồn sẵn có nói chung li u so sánh tình hình thu chi ngân sách tất cấp ch nh quyền củng cố hơn kỷ luật tài ch nh Những qui chuẩn đồng thuận xã hội vai trị cấp quyền khác và hạn chế quyền hạn họ có vai trị quan trọng cho thành cơng q trình định phân cấp Khi thiếu vắng qui chuẩn đồng thuận kiểm sốt trực tiếp trung ương khơng vận hành trò chơi liên ch nh quyền tạo vận hành không chức Sự phân cấp thuế điều kiện tiên cho khả tiếp cận thị trường tín dụng của quyền tiểu bang/địa phương Tại nước có sở thuế tập trung cao độ, khả tiếp cận thị trường tài ch nh không bị hạn chế ch nh quyền tiểu bang/địa phương tạo rủi ro cho ch nh sách ổn định hóa vĩ mơ ch nh phủ quốc gia khu vực tư nhân nhìn thấy trước bảo lãnh ch nh quyền cấp cao trường hợp thất bại không khấu trừ rủi ro cho vay cách phù hợp Sự hỗ trợ thể chế cấp cao cần thiết việc tài trợ cho dự án xây dựng địa phương Sự hỗ trợ hình thức thiết lập cơng ty tài ch nh ch nh quyền địa phương hoạt động theo nguyên tắc thương mại nhằm giảm bớt chi ph vay mượn thông qua vi c sử dụng xếp hạng uy t n t n dụng tiêu chuẩn cao cấp ch nh quyền cao tổ chức xếp hạng ch nh quyền địa phương để quyết định độ tin cậy t n dụng Một thị trường chung nội trì tốt đảm bảo theo hiến pháp Các ch nh phủ quốc gia nước phát triển thất bại điển hình vai trị này Cuối cùng, ngược với quan niệm sai lầm phổ biến, môi trường thể chế nước phát triển địi hỏi phải có mức độ phân cấp cao so với mức cần thiết nước công nghiệp Để cho máy hành ch nh tập trung hóa vận hành hữu hi u, mang lưới thu (30)Anwar Shah 30 Biên dịch: Hải Đăng Hi u đ nh: Phan Hiển Minh Phụ lục Bảng Một phân cơng mang tính đại diện trách nhiệm chi tiêu Chức Chính sách, tiêu chuẩn việc giám sát Cung câp / Quản lý Sản xuất / Phân phối Bình luận Giải bất đồng liên khu vực quốc tế U U N,P Lợi ch chi ph có qui mơ quốc tế Ngoại thương U U, N, S P Lợi ch chi ph có qui mơ quốc tế Viễn thơng U, N P P Điều tiết quốc gia không khả thi Giao dịch tài U, N P P Điều tiết quốc gia không khả thi Môi trường U, N, S, L U, N, S, L N, S, L, P Ngoại tác có qui mơ tồn cầu, quốc gia, bang/tỉnh địa phương Đầu tư trực tiếp nước N, L L P Cơ sở hạ tầng địa phương quan trọng Quốc phòng N N N, P Lợi ch chi ph có qui mơ quốc gia Ngoại giao N N N Lợi ch chi ph có qui mô quốc gia Ch nh sách tiền t , tiền t ngân hàng U, ICB ICB ICB, P Độc lập so với tất cấp quan trọng Một số vai trò quốc tế cho kỷ luật chung Thương mại liên bang Hiến pháp, N N P Các bi n pháp bảo v theo hiến pháp quan trọng luân chuyển nhân tố sản xuất hàng hóa Nhập cư U, N N N Trách nhi m xuyên quốc gia trục xuất bắt buộc Thanh toán chuyển nhượng N N N Tái phân phối Luật hình dân N N N Pháp quyền, quan tâm quốc gia Ch nh sách công nghi p N N P Để trách ch nh sách nhờ vả địa phuơng lân cận Điều tiết N N, S, L N, S, L, P Thị trường chung nội Chính sách thu chi ngân sách N N, S, L N, S, L, P Sự phối hợp Tài nguyên thiên nhiên N N, S, L N, S, L, P Thúc đẫy cơng vúg thị trường chung nội Giáo dục, y tế phúc lợi xã hội N, S, L S, l S, L, P Chuyển nhượng hi n vật Xa lộ N, S, L N, S, L S, L, P Lợi ch chi ph đường khác thay đổi theo qui mô Công viên giải tr N, S, L N, S, L N, S, L, P Lợi ch chi ph đường khác thay đổi theo qui mô Cảnh sát S, L S, L S, L Lợi ch địa phương ch nh Nước, nước, rác thải, phịng cháy L L L, P Lợi ch địa phương ch nh Lưu ý: U trách nhi m xuyên quốc gia, ICB ngân hàng trung ương độc lập, N ch nh quyền quốc gia, S ch nh quyền tiểu bang/địa phương, L ch nh quyền địa phương P khu vực phi ch nh phủ/ngành dân ch nh (31)Anwar Shah 31 Biên dịch: Hải Đăng Hi u đ nh: Phan Hiển Minh Phụ lục Bảng Một phân cơng mang tính đại diện quyền hạn đánh thuế Loại thuế Quyết định sở thuế Thu thuế mức thuế suất Quản lý Bình luận Nhập F F F Thuế thương mại quốc tế Thu nhập doanh nghi p F, U F, U F, U Nhân tố dễ ln chuyển, cơng cụ bình ổn hóa Thuế tài nguyên Thuế (lợi nhận/doanh thu) cho thuê tài nguyên F F F Các cở sở thuế phân bổ không công Tiền quyền, ph , phụ ph ; thuế ngưng sử dụng; thuế đánh vào vi c sản xuất, đầu tài sản S, L S, L S, L Thuế/ph lợi ch dịch vụ bang-địa phương Phí tu S, L S, L S, L Để bảo tồn môi trường địa phương Thu nhập cá nhân F F, S, L F Tái phân phối, nhân tố dễ luân chuyển, cơng cụ bình ổn hóa Thuế cải (thuế đánh vốn, cải, tài sản chuyển nhượng, tài sản thừa kế tài sản để lại) F F, S F Tái phân phối Bảng lương F, S F, S F, S Ph lợi tức, nghĩa khoản đảm bảo an sinh xã hội Thuế doanh thu đa khâu (thuế GTGT) F F F Những điều chỉnh thuế biên giới chuyển nhượng liên bang, cơng cụ bình ổn hóa tiềm Thuế doanh thu đơn khâu (người sản xuất/ bán buôn/bán lẻ) Chọn lựa A S S, L S, L Chi ph chấp hành cao Chọn lựa B F S F Chi ph chấp hành hài hòa thấp Thuế “tội lỗi” Thuế tiêu thụ rượu thuốc F, S F, S F, S Chăm sóc sức khỏe trách nhi m chia xẻ Cá cược, đánh bạc S, L S, L S, L Trách nhi m bang/tỉnh địa phương Xổ số S, L S, L S, L Trách nhi m bang/tỉnh địa phương Đua ngựa S, L S, L S, L Trách nhi m bang /tỉnh địa phương Đánh thuế “những điều xấu” Kh thải F F F Để chống lại nhiễm tồn cầu/quốc gia Thuế BTU F, S, L F, S, L F, S, L Tác động nhiễm mang tầm qc gia, vùng địa phương Nhiên li u động F, S, L F, S, L F, S, L L ph cầu đường liên bang/tỉnh/địa phương Ph kh thải F, S, L F, S, L F, S, L Đê giải vấn đề ô nhiễm liên bang, liên đô thị hay địa phương L ph gây tắc nghẽn giao thông F, S, L F, S, L F, S, L L ph cầu đường liên bang/tỉnh/địa phương Ph đỗ xe L L L Để kiểm soát tắc nghẽn giao thơng địa phương Xe có động Thuế đăng ký, thuế chuyển nhượng ph hàng năm S S S Trách nhi m bang/tỉnh Giấy phép ph lái xe S S S Trách nhi m bang/tỉnh Thuế kinh doanh S S S Thuế lợi tức Thuế tiêu thụ S, L S, L S, L Thuế dựa nơi cư trú Tài sản S S S Là nhân tố hồn tồn khơng di chuyển, thuế lợi tức Đất đai S S S Là nhân tố hồn tồn khơng di chuyển, thuế lợi tức Mặt tiền, giá trị bất động sản tăng lên S, L S, L S, L Thu hồi chi ph Thuế thân F, S, L F, S, L F, S, L Là khoản toán cho dịch vụ địa phương Ph người sử dụng F, S, L F, S, L F, S, L Là khoản toán cho dịch vụ nhận đuợc (32)Anwar Shah 32 Biên dịch: Hải Đăng Hi u đ nh: Phan Hiển Minh Phụ lục Bảng Các nguyên tắc thực tiễn tốt việc thiết kế khoản trợ cấp Mục tiêu trợ cấp Thiết kể khoản trợ cấp Các thực tiễn tốt Các thực tiễn nên tránh Lấp hố cách ngân sách  Phân công lại trách nhi m  Giảm thuế  Chia xẻ sở thuế Giảm thuế Ca-na-đa chia xẻ sở thuế Ca-na-đa, Bra-xin Pa-kít-xtan Các khoản trợ cấp thiếu hụt Đánh thuế cách chia xẻ thuế Ấn Độ Giảm khác bi t ngân sách vùng Các khoản chuyển nhượng bình ổn hóa lực ngân sách khơng tương ứng nói chung Các chương trình bình ổn hóa ngân sách Úc, Ca-na-đa Đức Vi c chia xẻ số thu thuế nói chung với nhiều nhân tố Bù đắp cho lan tỏa lợi ch Các khoản chuyển nhượng tương ứng không giới hạn với tỷ l tương ứng phù hợp với lan tỏa lợi ích Khoản trợ cấp cho b nh vi n dạy học Cộng hòa Nam Phi Thiết lập tiêu chuẩn quốc gia tối thiểu Các gói chuyển nhượng khơng tương ứng có điều ki n với điều ki n tiêu chuẩn khả tiếp cận dịch vụ Các khoản trợ cấp cho đường xá giáo dục tiểu học In-đô-nê-xi-a Các khoản chuyển nhượng giáo dục Cơ-lơm-bi-a Chi-lê Các khoản chuyển nhượng có điều ki n với điều ki n áp dụng cho vi c chi tiêu Các khoản trợ cấp không dự t nh trước Ảnh hướng đến ưu tiên địa phương khu vực ưu tiên cao quốc gia ưu tiên thấp địa phương Các khoản chuyển nhượng tương ứng không giới hạn (tốt với tỷ l tương ứng thay đổi nguợc lại với lực ngân sách) Các khoản chuyển nhượng tương ứng cho trợ giúp xã hội Ca-na-đa Các khoản trợ cấp khơng dự t nh trước Bình ổn hóa Các khoản cấp vốn cung cấp cho trì Vi c sử dụng giới hạn trợ cấp vốn khuyến kh ch tham gia khu vực tư nhân cách cung cấp khoản đảm bảo chống lại rủi ro ch nh trị ch nh sách Các khoản trợ cấp bình ổn hóa mà khơng có u cầu trì tương lai (http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/fiscalindicators.htm (http://www1.worldbank.org/puclicsector/decentralization/fiscalindicators.htm (http://www1.worldbank.org/puclicsector/decentralization/qualitativeindicators.htm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài đọc 26-2. Phân cấp ngân sách ở các nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi: Tiến độ, khó khăn và triển vọng, Bài đọc 26-2. Phân cấp ngân sách ở các nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi: Tiến độ, khó khăn và triển vọng

Hình ảnh liên quan

Hình 1: Môi trường thể chế khu vực công tại các nền kinh tế chuyển đổi và đang phát triển - Bài đọc 26-2. Phân cấp ngân sách ở các nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi: Tiến độ, khó khăn và triển vọng

Hình 1.

Môi trường thể chế khu vực công tại các nền kinh tế chuyển đổi và đang phát triển Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 2: Chi tiêu của chính quyền tiểu bang/địa phương tính theo % của GDP - Bài đọc 26-2. Phân cấp ngân sách ở các nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi: Tiến độ, khó khăn và triển vọng

Hình 2.

Chi tiêu của chính quyền tiểu bang/địa phương tính theo % của GDP Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình 3: Chi tiêu của chính quyền tiểu bang/địa phương theo % chi tiêu của chính phủ hợp nhất - Bài đọc 26-2. Phân cấp ngân sách ở các nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi: Tiến độ, khó khăn và triển vọng

Hình 3.

Chi tiêu của chính quyền tiểu bang/địa phương theo % chi tiêu của chính phủ hợp nhất Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình 4: Chi tiêu cho giáo dục tính theo tỷ lệ % chi tiêu của chính quyền tiểu bang/địa phương - Bài đọc 26-2. Phân cấp ngân sách ở các nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi: Tiến độ, khó khăn và triển vọng

Hình 4.

Chi tiêu cho giáo dục tính theo tỷ lệ % chi tiêu của chính quyền tiểu bang/địa phương Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình 5: Chi tiêu cho giáo dục tính theo tỷ lệ % chi tiêu của chính quyền tiểu bang/địa phương - Bài đọc 26-2. Phân cấp ngân sách ở các nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi: Tiến độ, khó khăn và triển vọng

Hình 5.

Chi tiêu cho giáo dục tính theo tỷ lệ % chi tiêu của chính quyền tiểu bang/địa phương Xem tại trang 11 của tài liệu.
Bảng 2. Các chỉ số phân cấp đối với các nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi - Bài đọc 26-2. Phân cấp ngân sách ở các nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi: Tiến độ, khó khăn và triển vọng

Bảng 2..

Các chỉ số phân cấp đối với các nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi Xem tại trang 11 của tài liệu.
Bảng 3. Sự liên quan của chính quyền trung ương đến các nhiệm vụ của chính quyền địa phương vẫn còn lớn - Bài đọc 26-2. Phân cấp ngân sách ở các nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi: Tiến độ, khó khăn và triển vọng

Bảng 3..

Sự liên quan của chính quyền trung ương đến các nhiệm vụ của chính quyền địa phương vẫn còn lớn Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 6: Số thu thuế cấp tiểu bang/địa phương tính theo % GDP - Bài đọc 26-2. Phân cấp ngân sách ở các nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi: Tiến độ, khó khăn và triển vọng

Hình 6.

Số thu thuế cấp tiểu bang/địa phương tính theo % GDP Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 7: Số thu thuế cấp tiểu bang/địa phương tính theo % số thu hợp nhất của chính phủ - Bài đọc 26-2. Phân cấp ngân sách ở các nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi: Tiến độ, khó khăn và triển vọng

Hình 7.

Số thu thuế cấp tiểu bang/địa phương tính theo % số thu hợp nhất của chính phủ Xem tại trang 16 của tài liệu.
Phụ lục Bảng 1. Một sự phân công mang tính đại diện về trách nhiệm chi tiêu - Bài đọc 26-2. Phân cấp ngân sách ở các nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi: Tiến độ, khó khăn và triển vọng

h.

ụ lục Bảng 1. Một sự phân công mang tính đại diện về trách nhiệm chi tiêu Xem tại trang 30 của tài liệu.
Phụ lục Bảng 2. Một sự phân công mang tính đại diện về quyền hạn đánh thuế - Bài đọc 26-2. Phân cấp ngân sách ở các nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi: Tiến độ, khó khăn và triển vọng

h.

ụ lục Bảng 2. Một sự phân công mang tính đại diện về quyền hạn đánh thuế Xem tại trang 31 của tài liệu.