0

Đề Kiểm tra Học kì 1 vật lý 7 2012-2013 26

5 16 0
  • Đề Kiểm tra Học kì 1 vật  lý 7 2012-2013 26

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:44

[r] (1)THCS LĂNG CÔ Đ KI M TRA H C KỲ IỀ NĂM H C 2012 - 2013Ọ MÔN: V T LÝ 7Ậ Th i gian làm 45 phútờ câu 1(1,5đ) : So sánh nh c a m t v t t o b i gả ủ ộ ậ ương ph ng gẳ ương c u l iầ ? Câu 2(1,5đ) : T n s dao đ ng gìầ ố ộ ? Trong 15 phút, m t thép dao đ ng độ ộ ược 18000 l n H i t n s dao đ ng c a thép làầ ỏ ầ ố ộ ủ ? Câu 3(2đ) : Chi u m t tia sáng t i m t gế ộ ộ ương ph ng, h p v i gẳ ợ ương m t góc b ng 40ộ ằ o. a/ V tia ph n xẽ ả ạ ? b/Tính góc ph n xả ? Câu 4(1đ): T i bay, côn trùng thạ ường t o ti ng vo ve ?ạ ế Câu (2đ): So sánh v n t c truy n âm ba lo i môi trậ ố ề ườ : r n, l ng, khíng ắ ỏ ? Nêu ví d ch ng t âm truy n ch t r n t t h n ch t khíụ ứ ỏ ề ấ ắ ố ấ ? Câu 6(2đ): Cho hai m M,N trể ước m t gộ ương ph ng ( xem hình) V n d ng tính ch t c a nhẳ ậ ụ ấ ủ ả t o b i gạ ương ph ng đ v đẳ ể ẽ ường c a tia sáng t M đ n gủ ế ương ph n x qua Nả (Có nêu cách v ) ẽ N . M G (2)THCS LĂNG CÔ 2.4 ĐÁP ÁN ĐỀ Câu 1(1,5đ) : So sánh nh c a m t v t t o b i gả ủ ộ ậ ương ph ng gẳ ương c u l iầ + Đ u Anh oề ả (0,50đi m)ể + Gương ph ngẳ : nh l n b ng v tẢ ằ ậ (0,50đi m)ể + Gương c u l iầ : nh nh h n v tẢ ỏ ậ (0,50đi m)ể Câu 2(1,5đ) : + Nêu đượ : T n s dao đ ng gìc ầ ố ộ ? (0,50đi m)ể + Tính 20Hz (1,00đi m)ể Câu (2đ): V hìnhẽ : (1,00đi m)ể Tính góc NIR = i’ = i = 900 - 400 = 500 (1,00đi m)ể Câu (1đ): Nêu ý sau Khi bay côn trùng v cánh, ỗ Cánh c a côn trùng dao đ ng phát âm có t n s > 20Hz (1ủ ộ ầ ố ,00đi m)ể Câu (2đ): So sánh : + V n t c truy n âm môi trậ ố ề ườ ch t l ng l n h n ch t khí, nh ng nh h n ch tng ấ ỏ ấ ỏ ấ r n ắ (1,00đi m)ể + Kê tai vào đường ray xe l a, đ nghe ti ng gõ vào đử ể ế ường ray m t v trí xa, ta sở ộ ị ẽ nghe hai ti ngế : ti ng th nh t âm truy n đế ứ ấ ề ường ray (ch t r n), ti ng th haiấ ắ ế ứ âm truy n khơng khí ề (1,00đi m)ể Câu 6(2đ): V đẽ ường c a tia sáng ủ (1,00đi m)ể Nêu đúng, đ ýủ : (1,00đi m)ể + V nh N’ c a N qua gẽ ả ủ ương + N i N’ v i M c t gố ắ ương t i I.ạ + N i N v i I ta đố ược tia NIM tia c n vầ ẽ MA TR N Ậ 1 Ph m vi ki n th c:ạ ế T ti t th 01 đ n ti t th 16 theo PPCT (sau h c xong b16: Tk t Ch âm h c).ừ ế ứ ế ế ứ ọ ế ọ N i dung ki n th c; Chộ ế ứ ương 1: Quang h c ọ Chương Âm h c ọ 1 TR NG S N I DUNG KI M TRA THEO PHÂN PH I CHỌ Ố Ộ ƯƠNG TRÌNH. S N R 500 500 400 (3)THCS LĂNG CÔ N i dungộ T ngổ s ti tố ế thuy tLí ế T lỷ ệ Tr ng s c aọchươố ủ ng Tr ng s bàiki m traọể LT VD LT VD LT VD Ch.1: Quang h cọ 4,9 4,1 54,4 45,6 21,8 18,2 Ch.2: Âm h cọ 4,2 2,8 60,0 40,0 36,0 24,0 T ngổ 16 13 9,1 6,9 114,4 95,6 57,8 42,2 2 Đ : Ề Phương án ki m tra:ể T LU N 100%Ự Ậ 2.1 TÍNH S CÂU H I CHO CÁC CH ĐỐ Ủ Ề C p đấ N i dung (ch đ )ộ ủ ề Tr ngsốọ S lố ượng câu (chu n c n ki m tra)ẩ Đi m ể số T.số TL C p đ 1,2ấ ộ (Lí thuy t)ế Ch.1: Quang h cọ 21,8 2,2 ≈ 2 3,5 Ch.2: Âm h cọ 36,0 3,6 ≈ 3 2,5 C p đ 3,4ấ ộ (V n d ng)ậ ụ Ch.1: Quang h cọ 18,2 1,8 ≈ 1 2,0 Ch.2: Âm h cọ 24,0 2,4 ≈ 3 2,0 T ng ổ 100 9 9 10 2.2 MA TR N Đ KI M TRAẬ Tên chủ đề Nh n bi tậ ế Thông hi uể V n d ngậ TNKQ TL TNKQ TL C p đ th pấ ộ ấ TNKQ TL Chươ ng 1 Quang h cọ 9 ti tế 1 Nh n bi t đậ ế ượ ằc r ng, ta nhìn th y v t có ánhấ ậ sáng t v t truy nừ ậ ề vào m t ta Nêu đắ ược ví dụ v ngu n sáng v t sángề ậ 2 Phát bi u để ược đ nh lu tị ậ truy n th ng ánh sáng.ề ẳ 3 Nh n bi t đậ ế ược ba lo iạ chùm sáng: song song, h iộ t phân kì.ụ 4 Nêu ví d v hi nụ ề ệ tượng ph nả x ánh sáng Phát bi u để ược đ nh lu tị ậ 9 Bi u di n để ễ ược đườ ng truy n c a ánh sáng (tia sáng)ề ủ b ng đo n th ng có mũi tên.ằ ẳ 10 Gi i thích đả ược m t s ngộ ố ứ d ng c a đ nh lu t truy nụ ủ ị ậ ề th ng ánh sáng th c t :ẳ ự ế ng m đắ ường th ng, bóng t i,ẳ ố nh t th c, nguy t th c, ậ ự ệ ự 11 Nêu đượ ức ng d ng chínhụ c a gủ ương c u l i t o raầ vùng nhìn th y r ng ngấ ộ ứ d ng c a gụ ủ ương c u lõmầ có th bi n đ i m t chùm tiaể ế ổ ộ t i song song thành chùm tiaớ (4)THCS LĂNG CÔ ph n x ánh sáng.ả 6 Nh n bi t đậ ế ược tia t i,ớ tia ph n x , góc t i, gócả ph n x , pháp n đ iả ế ố v i s ph n x ánh sáng b iớ ự ả gương ph ng.ẳ 7 Nêu nh ng đ cữ đi m chung v nh c a m tể ề ả v t t o b i gậ ạ ương ph ng:ẳ đó nh o, có kích thả ướ c b ng v t, kho ng cách tằ gương đ n v t nh b ngế nhau 8 Nêu nh ng đ cữ ặ m c a nh o c a m tể ủ ả ả ủ ộ v t t o b i gậ ương c u lõmầ t o b i gạ ương c u l i.ầ ph n x t p trung vào m tả ậ ộ m, ho c có th bi n đ i m tể ặ ể ế ổ ộ chùm tia t i phân kì thích h pớ ợ thành m t chùm tia ph n xộ ả song song S câu h iố 1 C7.1 1 C12.3 S mố ể 1,5 2,0 Chươ ng 2 Âm h cọ 7 ti tế 14 Nh n bi t đậ ế ược m t sộ ố ngu n âm thồ ường g p Nêuặ được ngu n âm m t v tồ ộ ậ dao đ ng.ộ 15 Nêu âm truy nề trong ch t r n, l ng, khíấ ắ và không truy n chânề không. 16 Nêu mơi trường khác t c đố truy n âm khác nhau.ề 17 Nh n bi t đậ ế ược nh ngữ v t c ng, có bậ ứ m t nh n ph nặ x âm t t vàạ nh ngữ v tậ m m, x p, cóề b m t g ghề ặ ồ ph n x âmả kém. 18 Nêu m t s ví dộ ố ụ v ô nhi m ti ng n.ề ễ ế 19 Nêu âm cao (b ng) cóổ t n s l n, âm th p (tr m) cóầ ố ớ t n s nh Nêu đầ ố ược ví d ụ 20 Nêu âm to có biên độ dao đ ng l n, âm nh có biênộ ỏ đ dao đ ng nh Nêu độ ộ ỏ ược ví d ụ 21.Gi i thích đả ược trường h pợ v t dao đ ng phát âmậ 22 K để ược m t s ng d ngộ ố ứ ụ liên quan t i s ph n x âm.ớ ự ả 23 Gi i thích đả ược trường h pợ nghe th y ti ng vang taiấ ế nghe âm ph n x tách bi tả ệ h n v i âm phát tr c ti p tẳ ự ế ngu n 24 Ch đỉ ược v t daoậ đ ng m t s ngu nộ âm nh tr ng, k ng, ngư sáo, âm thoa. 25 Đ đề ược m t s bi nộ ố ệ pháp ch ng ô nhi m doố ễ ti ng n nh ngế ữ trường h p c th ợ ụ ể 26 K để ược tên m t s v tộ ố ậ li u cách âm thệ ường dùng đ ch ng ô nhi m ti ngể ố ễ ế (5)THCS LĂNG CÔ S câu h iố 1 C16.5 1 C19,2 1 C21.4 S mố ể 2,0 1,5 1,0 TS câu 2 2 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Kiểm tra Học kì 1 vật lý 7 2012-2013 26, Đề Kiểm tra Học kì 1 vật lý 7 2012-2013 26

Hình ảnh liên quan

V đúng hình ẽ: (1,00đi m) ể - Đề Kiểm tra Học kì 1 vật  lý 7 2012-2013 26

ng.

hình ẽ: (1,00đi m) ể Xem tại trang 2 của tài liệu.