0

Giáo án Địa lý 5 bài 23 Châu Phi | Địa lý, Lớp 5 - Ôn Luyện

3 18 0
  • Giáo án Địa lý 5 bài 23 Châu Phi | Địa lý, Lớp 5 - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:43

[r] (1)GIÁO ÁN Đ A LÝ L P 5Ị Bài 23 CHÂU PHI I - M C TIÊU Ụ H c xong này, HS bi t: ọ ế - Xác đ nh đị ược b n đ v trí đ a lí, gi i h n c a châu Phiả ị ị ủ - Nêu m t s đ c m v v trí đ a lí, đ c m t nhiên c a châuộ ố ặ ể ề ị ị ặ ể ự ủ Phi - Th y đấ ược m i quan h gi a v trí đ a lí v i khí h u, gi a khí h u v iố ệ ữ ị ị ậ ữ ậ th c v t, đ ng v t c a châu Phi.ự ậ ộ ậ ủ II- Đ DÙNG D Y H C Ồ Ạ Ọ - B n đ t nhiên châu Phi.ả ự - Qu Đ a c u ả ị ầ - Tranh nh: hoang m c, r ng r m nhi t đ i, r ng th a xa-van châuả ậ ệ Phi III CÁC HO T Đ NG D Y - H C Ạ Ộ Ạ Ọ 1 V trí đ a lí, gi i h nị ớ ạ * Ho t đ ng (ạ ộ làm vi c theo c p)ệ Bước 1: HS d a vào b n đ treo tự ả ường, lược đ kênh ch SGK,ồ ữ tr l i câu h i c a m c SGK.ả ỏ ủ ụ Bước 2 : HS trình bày k t qu , ch b n đ v v trí, gi i h n c a châu Phi.ế ả ỉ ả ề ị ủ GV ch qu Đ a c u v trí đ a lí c a châu Phi nh n m nh đ HSỉ ả ị ầ ị ị ủ ấ ể th y rõ châu Phi có v trí n m cân x ng hai bên đấ ị ằ ứ ường Xích đ o, đ i b ph nạ ộ ậ lãnh th vùng gi a chí n.ổ ữ ế - HS tr l i câu h i m c SGK ả ỏ ụ K t lu n: châu Phi có di n tích l n th ba th gi i, sau châu Á vàế ậ ệ ứ ế châu Mĩ 2 Đ c m t nhiênặ * Ho t đ ng ộ (làm vi c theo nhóm nh ) ệ Bước 1: HS d a vào SGK, lự ược đ t nhiên châu Phi tranh nh:ồ ự ả - Tr l i câu h i:ả ỏ + Đ a hình châu Phi có đ c m gì?ị ặ ể (2)GIÁO ÁN Đ A LÝ L P 5Ị Bước 2: HS trình bày k t qu , m i c p ho c nhóm trình bày m t n i dung, cácế ả ỗ ặ ặ ộ ộ nhóm khác nh n xét, b sung HS ch b n đ v quang c nh t nhiên c aậ ổ ỉ ả ề ả ự ủ châu Phi K t lu n:ế - Đ a hình khí h u châu Phi tị ậ ương đ i cao,ố coi nh m t cao nguyênư ộ kh ng l ổ - Khí h u nóng, khơ b c nh t th gi i.ậ ậ ấ ế - Cơng nghi p có quang c nh t nhiên: r ng r m nhi t đ i, r ng th aệ ả ự ậ ệ xa-van, hoang m c Các quang c nh r ng th a xa-van, hoang m c có di nạ ả ệ tích l n nh t.ớ ấ - Mô t m t s quang c nh t nhiên n hình châu Phi.ả ộ ố ả ự ể Sau HS trình bày đ c m c a hoang m c xa-van, GV nên đ a raặ ể ủ s đ th hi n đ c m m i quan h gi a y u t m t quang c nhơ ể ệ ặ ể ố ệ ữ ế ố ộ ả t nhiên nh sau:ự Hoang m cạ Xa-ha-ra Khí h u nóng, khơ ậ b c nh t th gi iậ ấ ế Sông, h r t ấ hi m nế ước Th c vât th k ự ế ỷ đ ng v t nghèo ộ ậ nàn Xa-van Khí h u có m t mùa ậ ộ m a m t mùa ộ khô sâu s cắ Th c v tự ậ Ch y u củ ế ỏ (3)GIÁO ÁN Đ A LÝ L P 5Ị GV v s n ẵ đ , sau yêu c u HS n ti p n i dung vào s đầ ề ế ộ ho c đánh mũi tặ ên n i ô c a s đ cho h p lí.ố ủ ợ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Địa lý 5 bài 23 Châu Phi | Địa lý, Lớp 5 - Ôn Luyện, Giáo án Địa lý 5 bài 23 Châu Phi | Địa lý, Lớp 5 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

- Đa hình khí hu châu Phi ịậ ương đi cao, ố được coi nh mt cao nguyên ộ kh ng l .ổồ - Giáo án Địa lý 5 bài 23 Châu Phi | Địa lý, Lớp 5 - Ôn Luyện

a.

hình khí hu châu Phi ịậ ương đi cao, ố được coi nh mt cao nguyên ộ kh ng l .ổồ Xem tại trang 2 của tài liệu.