0

BẢO ĐẢM THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

6 9 0
  • BẢO ĐẢM THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI  CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:27

Nội dung TNXH của trường đại học Trường đại học phải có trách nhiệm bảo đảm chất lượng đào tạo như đã cam kết, công khai các hoạt động và sử dụng ngu n tài chính, hợp tác [r] (1)356 http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn BẢO ĐẢM THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Hà Văn Vương Trường Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông – ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Mục tiêu báo nghiên cứu, đánh giá quan điểm tác giả nghiên cứu trước, đề xuất hướng tiếp cận đầy đủ vấn đề thực trách nhiệm xã hội trường đại học Bài báo sử dụng phương pháp tổng hợp, luận giải quan điểm tác giả trước thông qua đề tài nghiên cứu, tài liệu, giáo trình để phản biện đưa hướng tiếp cận mới, đầy đủ vấn đề nghiên cứu Kết nghiên cứu báo đưa định nghĩa trách nhiệm xã hội trường đại học, nội dung phương pháp đo lường kết thực trách nhiệm xã hội trường đại học Bài báo rõ nhiệm vụ mà bên hữu quan phải thực hiện, xác định điều kiện cần để họ bảo đảm thực nhiệm vụ Kết báo bổ sung thêm sở lý luận cho nhà quản lý, nhà nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn Từ khóa: Trách nhiệm xã hội trường đại học; trách nhiệm xã hội; giáo dục đại học; tự chủ đại học; đổi giáo dục đại học Ngày nhận bài: 13/5/2020; Ngày hoàn thiện: 03/6/2020; Ngày đăng: 11/6/2020 IN THE CURRENT PERIOD, THE SOCIAL RESPONSIBILITIES OF UNIVERSITIES IS BEING GUARANTEED Ha Van Vuong TNU - University of Information and Communication Technology ABSTRACT The aim of the paper is to study and evaluate the views of the previous research authors, and then propose a more comprehensive approach to the social responsibility implementation of universities The methods applied includes synthesizing and interpreting the views of previous authors on research topics, documents, textbooks, then criticizing and offering a new, more complete approach to the research problem A new definition of university’s social responsibility as well as content and methods to measure its results would be given The paper also identifies the tasks that the parties concerned must perform and determines the conditions necessary for them to ensure the performance of those tasks The research results would add more theoretical basis for managers and researchers, contributing to improving the quality of higher education in the current period Keywords: University social responsibility; social responsibility; University education; university autonomy; renovating higher education Received: 13/5/2020; Revised: 03/6/2020; Published: 11/6/2020 (2)1 Giới thiệu Đổi giáo dục đại học Việt Nam theo hướng tăng quyền tự chủ, đòi hỏi phải bảo đảm trách nhiệm xã hội (TNXH) trường đại học bên có liên quan bên bên ngồi trường Chức cơng cộng khả mang lại lợi ích cơng lớn buộc trường đại học phải chịu trách nhiệm xã hội phải bảo đảm thực thi Các trường đại học phải có trách nhiệm với xã hội u cầu dân chủ hóa, xã hội hóa giáo dục yêu cầu nhà tài trợ ngu n lực cho nhà trường phải đáp ứng quy luật giá trị quy luật cạnh tranh kinh tế thị trường Thực TNXH nghĩa vụ trường đại học thơng qua việc làm hài lịng bên hữu quan Tuy nhiên, mối quan hệ tương hỗ đó, thân đối tượng hữu quan phải có trách nhiệm với trường học Bởi nơi cung cấp dịch vụ, đối tác, cung cấp ngu n lực đối tượng quản lý mình… Để nâng cao chất lượng giáo dục, trách nhiệm chung tất người, không trách nhiệm riêng trường học Điều mà họ lâu ln địi hỏi kết dịch vụ giáo dục tốt lại không thấy trách nhiệm Bài báo nghiên cứu nghiên cứu lý luận TNXH trường đại học, đưa quan điểm TNXH trường đại học Đ ng thời, nhiệm vụ cần phải thực đối tượng hữu quan mối quan hệ với trường đại học Để bảo đảm thực nhiệm vụ ấy, tác giả xác định điều kiện tương ứng Kết báo bổ sung thêm sở lý luận cho nhà quản lý, nhà nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu nước đề cập đến vấn đề TNXH trường đại học đặt tảng mặt lý luận thực tiễn cho vấn đề Nhóm nghiên cứu Mehran Nejati, Azadeh Shafaei, Yashar Salamzadeh and Mohammadreza Darae qua đề tài “Trách nhiệm xã hội trường đại học: Một nghiên cứu top 10 trang web trường đại học giới” (2011) Tạp chí quản trị kinh doanh Châu Phi cho trường đại học đóng vai trò quan trọng việc giải vấn đề giới cách đảm bảo tương lai bền vững Các trường đại học hàng đầu giới trung thành với cam kết trách nhiệm xã hội Vấn đề thực TNXH phải xuất phát từ thân trường đại học, coi giá trị chuẩn mực, giá trị đạo đức mình, bắt buộc phải thực khơng phải chờ đợi chế nhà nước [1] Hội thảo giáo dục Á – Âu lần thứ (2011) tổ chức Quỹ châu Á châu Âu (The Asia-Europe Foundation's) với chủ đề “Kiến thức xã hội: Các trường đại học trách nhiệm xã hội họ” Chripa Schneller and Erich Thoni biên tập thảo luận nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề TNXH trường đại học Các học giả cho trường đại học trụ cột cho phát triển người, phải có trách nhiệm mặt xã hội sản phẩm (những người tốt nghiệp) bên liên quan tiềm tác động đến tương lai kinh tế – xã hội Nhưng làm để áp dụng TNXH doanh nghiệp (CSR) vào trường đại học Hội thảo đề xuất khuôn khổ quản lý chiến lược TNXH trường đại học (USR) nhằm cân việc quản lý TNXH bên liên quan bên bên ngồi trường học thơng qua trình tạo giá trị [2] (3)được hướng tới nhà đầu tư người quản lý Nhà nước Có nghĩa hướng tới mục đích phục vụ khách hàng thân chủ nhiều Tác giả Lê Thanh Tâm với quan điểm “Cơ sở khoa học quản lý trường đại học thuộc Bộ Công thương theo hướng tự chủ và trách nhiệm xã hội” (2014) cho TNXH trường đại học việc trường đại học tự đánh giá giám sát việc thực quy định Nhà nước, sẵn sàng giải trình, cơng khai minh bạch hoạt động nhà trường chịu trách nhiệm kết hoạt động nhằm đảm bảo lợi ích thân nhà trường bên liên quan [4] Ở phạm vi hẹp danh sách tiếp cận, tác giả Lê Đức Ngọc cho TNXH trường đại học bảo đảm thỏa mãn tiêu chí hiệu cao qua nội hàm chính: Chất lượng cao, hiệu suất cao, phù hợp với bối cảnh công xã hội [5] 2 Phương pháp nghiên cứu Bài báo sử dụng phương pháp tổng hợp, luận giải quan điểm tác giả trước thông qua đề tài nghiên cứu, tài liệu, giáo trình để phản biện đưa quan điểm hướng tiếp cận mới, đầy đủ vấn đề bảo đảm thực TNXH trường đại học 3 Kết nghiên cứu 3.1 Quan điểm TNXH trường đại học Trách nhiệm xã hội trường đại học giới Việt Nam khơng cịn lạ, xong khái niệm cịn nhiều tranh luận, chưa có khái niệm đ ng Tuy nhiên, TNXH trường đại học nước ta vấn đề phương diện lý luận thực tiễn Nhìn chung, vấn đề TNXH hướng tới mục tiêu cung cấp dịch vụ giáo dục tốt nhất, nhằm thỏa mãn yêu cầu xã hội Tuy nhiên, tác giả không phân biệt rõ ràng khái niệm tự chịu trách nhiệm TNXH trường đại học mà gần đ ng TNXH với trách nhiệm giải trình Có thể hiểu trách nhiệm giải trình việc trường đại học phải thực đầy đủ nghĩa vụ báo cáo, giải thích chứng minh việc làm, cịn TNXH việc mà họ phải làm bên hữu quan mối quan hệ lợi ích Việc thực nghĩa vụ không xuất phát từ việc tuân thủ luật pháp, mà xuất phát từ giá trị đạo đức nhân văn Do vậy, phạm vi viết này, tác giả đưa quan điểm mới, “Trách nhiệm xã hội trường đại học việc trường đại học thực nghĩa vụ bên hữu quan” Các đối tượng hữu quan bao g m quan quản lý nhà nước cấp trên, người học, giảng viên, người sử dụng lao động cộng đ ng địa phương (Hình 1) Một trường đại học xem thực tốt TNXH họ thực đầy đủ nghĩa vụ với đối tượng hữu quan Đo lường kết dựa khả phúc lợi chất lượng dịch vụ mà họ cung cấp Hình Các đối tượng hữu quan trường đại học (4)Bảng Nghĩa vụ trường đại học bên hữu quan Đối tượng hữu quan Các nghĩa vụ cần thực Cơ quan quản lý - Đảm bảo hoạt động nhà trường theo sứ mạng, chuẩn đầu công bố khuôn khổ pháp luật - Sử dụng hiệu minh bạch kinh phí đầu tư nhà nước Người học - Đảm bảo chất lượng cam kết - Sử dụng hiệu minh bạch kinh phí, đóng góp người học - Cung cấp dịch vụ giáo dục tốt tương xứng với học phí mà người học trả Giảng viên, người lao động - Bảo đảm mơi trường làm việc văn hóa, an ninh, lành mạnh - Có hội b i dưỡng phát triển lực - Chế độ phúc lợi cao Nhà tuyển dụng - Sử dụng hiệu ngu n tài họ hỗ trợ - Đảm bảo chất lượng đầu theo cam kết chuẩn đầu sinh viên công bố - Tiếp thu ý kiến đóng góp đổi chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội… - Công khai hoạt động, điều kiện đảm bảo chất lượng Cộng đ ng địa pương - Ứng dụng kết nghiên cứu nhà trường vào đời sống - Hỗ trợ phát triển lực đơn vị địa phương lĩnh vực chun mơn liên quan; - Tham gia đóng góp phát triển kinh tế địa phương 3.3 Các phương pháp đo lường kết thực hiện TNXH - Đánh giá tương xứng chất lượng đào tạo với cam kết chuẩn đầu nhà trường công khai - Vấn đề tuân thủ quy định nhà nước hoạt động đào tạo, thực chế độ sách với người lao động, người học - Vấn đề trung thực sử dụng tài thơng qua đợt kế tốn, kiểm tốn giải trình với quan cấp - Sự hài lòng người học dịch vụ nhà trường Việc thực TNXH trường đại học xuất phát từ phía, cần phải có phối hợp, tương hỗ lẫn với bên hữu quan, thực tốt trách nhiệm mối quan hệ lợi ích bên 4 Kiến nghị Bảo đảm TNXH để cung cấp dịch vụ giáo dục đại học chất lượng cao không nhiệm vụ riêng trường đại học, thân cần phải có chia sẻ, chung sức toàn thể xã hội Mỗi bên hữu quan có nghĩa vụ định việc giúp trường học thực trách nhiệm 4.1 Cơ quan quản lý nhà nước - Nhiệm vụ: + Xây dựng khung bảo đảm TNXH với chế bảo đảm TNXH trường đại học thực thi mang tính pháp lý quy định cụ thể trách nhiệm cá nhân có liên quan đến thành lập, giám sát hoạt động trường đại học + Tăng cường kiểm định chất lượng chương trình trường đại học; công khai thông tin hoạt động chất lượng đào tạo trường đại học website Khuyến khích tạo điều kiện để lực lượng xã hội tham gia vào việc giám sát hoạt động trường đại học… - Điều kiện thực hiện: Có quy định ràng buộc chế tài xử phạt; quy chế phối hợp lực lượng xã hội khác việc kiểm tra giám sát việc thực TNXH, nêu vai trò quyền giám sát lực lượng xã hội, tạo sở buộc trường đại học chấp nhận công khai chịu giám sát 4.2 Ban lãnh đạo trường - Nhiệm vụ: (5)dụng lao động bảo đảm quy chế dân chủ quy chế chi tiêu nội công khai minh bạch hoạt động Nhà trường cho bên hữu quan biết rõ định kỳ báo cáo quan chủ quản kết hoạt động Nhà trường + Hội đ ng trường: Hội đ ng trường cần xác định vai trò sứ mệnh to lớn Khơng để lệ thuộc mối quan hệ lợi ích mà khơng làm trịn trách nhiệm - Điều kiện thực hiện: + Lãnh đạo phải có tầm nhìn sâu rộng, có lương tâm trách nhiệm với kết hoạt động nhà trường tác động tới xã hội + Nhà nước cần ban hành quy định cụ thể, trao quyền nhiều có thiết chế đủ mạnh để Hội đ ng trường có đủ khả làm việc độc lập có quyền lực cao trường đại học 4.3 Giảng viên, người lao động - Nhiệm vụ: + Về mặt trách nhiệm, giảng viên giữ vai trò người định hướng người học đến với tri thức Giảng viên người học bình đẳng trước quy chế, nội quy, trước văn pháp quy giáo dục Giảng viên cần tôn trọng nhu cầu đáng người học, cần tạo hội cho người học có đủ điều kiện để tự tư duy, tìm tịi có khả tự định Trong hoạt động đào tạo, cần coi người học trung tâm hoạt động nhà trường, tất hướng tới cung cấp cho người học dịch vụ giáo dục đại học tốt + Về mặt đạo đức, giảng viên ln phải có trách nhiệm lương tâm nghề nghiệp gương không học tập mà đạo đức, phẩm chất liêm + Về chuyên môn, cần tích cực học hỏi, bổ sung kiến thức mới, nghiên cứu thực tiễn, qua cung cấp cho sinh viên học nhiều giá trị Các giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập cần đ ng hành nhiều với sinh viên, chia sẻ học tập, sống, cố gắng cho sinh viên có điều kiện học tập cần thiết… - Điều kiện thực hiện: Môi trường làm việc tự dân chủ, văn hóa tổ chức chuẩn mực pháp lý đạo đức chế độ phúc lợi đảm bảo tối thiểu mức bản, có nghĩa phải thỏa mãn nhu cầu: nhu cầu sinh học, nhu cầu an tồn, nhu cầu xã hội, nhu cầu tơn trọng, nhu cầu phát triển thân 4.4 Sinh viên - Nhiệm vụ: + Sinh viên việc hưởng dịch vụ giáo dục cần thực nghĩa vụ trách nhiệm việc chung sức với Nhà trường xây dựng môi trường học tập văn minh, lành mạnh Sinh viên phải ý thức trách nhiệm với xã hội, quyền nghĩa vụ học tập nghiệp phát triển đất nước Không thể tạo sản phẩm nhân lực chất lượng cao có dịch vụ giáo dục tốt, quan trọng người học phải có tinh thần học tập cao, có khả tự giác học tập nghiên cứu - Cần rèn luyện nhân cách, đạo đức, ứng xử văn minh tác phong cơng nghiệp từ cịn ghế nhà trường để phát triển tồn diện mặt văn – thể - mỹ, nhân tố quan trọng xây dựng tương lai đất nước - Điều kiện thực hiện: + Để thực nhiệm vụ trên, sinh viên cần có mơi trường học tập lành mạnh, văn hóa, xuất phát từ việc noi gương thầy cô, thầy cô cần phải gương đạo đức, lối sống, lực để sinh viên noi theo + Cần có quy chế học sinh – sinh viên cụ thể, biện pháp quản lý xử lý vi phạm nghiêm khắc, đưa sinh viên vào khuôn khổ Bên cạnh đó, sinh viên cần tạo điều kiện cách tốt việc hỗ trợ học tập, sinh hoạt thể thân 4.5 Nhà tuyển dụng - Nhiệm vụ: (6)+ Cung cấp cho Nhà trường biến đổi mới, nhu cầu thị trường có liên quan tới lĩnh vực trường đào tạo để Nhà trường kịp thời tiếp thu, đổi cho phù hợp - Điều kiện thực hiện: + Để doanh nghiệp tham gia vào q trình đào tạo, phía trường đại học phải có thái độ cầu thị, nghiêm túc việc lấy ý kiến đóng góp Các ý kiến đóng góp phải tiếp thu xem xét thực Khơng phải lấy ý kiến có mục đích lấy số liệu + Trường đại học cần tạo điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp việc giám sát hoạt động Cần đăng tải thơng tin xác lên website nội dung “3 công khai” để người theo dõi 4.6 Cộng đồng địa phương - Nhiệm vụ: + Cộng đ ng địa phương cần tích cực giám sát hoạt động đào tạo trường đại học để kịp thời phát hiện, phản ánh có tiêu cực, sai phạm quy chế xảy hoạt động Nhà trường + Gia đình xã hội cần phối hợp với Nhà trường việc quản lý sinh viên, giáo dục em mình, tham gia giữ gìn an ninh trường học, phịng chống tệ nạn xã hội - Điều kiện thực hiện: + Trường đại học phải tạo điều kiện tối đa để cộng đ ng địa phương tham gia vào hoạt động đào tạo, giám sát hoạt động Nhà trường Trường đại học cần cởi mở việc chia sẻ thơng tin cầu thị đóng góp cộng đ ng + Cần đưa đại diện cộng đ ng địa phương vào thành viên Hội đ ng trường chuyên gia, nhà hoạt động xã hội, nhà quản lý, đại diện cha mẹ học sinh Đây cách đổi chế quản lý Nhà trường để hoạt động hiệu 5 Kết luận TNXH dần xem động lực phát triển xã hội Nâng cao TNXH lĩnh vực, khía cạnh một đòi hỏi thiết xã hội phát triển bền vững Cũng loại hình tổ chức nào, thực tốt TNXH trường đại học mang lại nhiều lợi ích cho cộng đ ng thân tổ chức, góp phần tạo lên phát triển bền vững Để thực tốt điều này, bên cạnh việc nỗ lực sở giáo dục đại học, cần có tham gia phủ toàn thể xã hội Mỗi cá nhân, tổ chức hữu quan tùy theo vai trò, mối liên hệ mà có trách nhiệm trường đại học nói riêng hoạt động giáo dục nói chung Trong giới hạn viết, tác giả đưa quan điểm riêng cách tiếp cận vấn đề TNXH trường đại học Đ ng thời xác định nhiệm vụ điều kiện để thực nhiệm vụ bên hữu quan việc đảm bảo TNXH trường đại học Kết nghiên cứu nhằm bổ sung lý luận vấn đề TNXH nghiên cứu thực tiễn TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCES [1] M Nejati, A Shafaei, Y Salamzadeh, and M Darae, “Corporate social responsibility and universities: A study of top 10 world universities’ websites,” African Journal of Business Management, vol 5, no 2, pp 440-447, January 18, 2011 [2] C Schneller, and E Thoni, “Knowledge Societies: Universities and their social responsibilities”, 2nd Asia-Europe Education Workshop, Co-organised by the Asia-Europe Foundation's, 2011 [3] H H Phan, "Ensuring the social responsibility of the university," Journal of Science - Can Tho University, no 13, pp 96-104, 2010 [4] T T Le, “The scientific basis of university management under the Ministry of Industry and Trade in the direction of autonomy and social responsibility,” PhD thesis in educational science, Vietnam Academy of Educational Sciences, 2014
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢO ĐẢM THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, BẢO ĐẢM THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Các đối tượng hữu quan của trường đại học - BẢO ĐẢM THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI  CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Hình 1..

Các đối tượng hữu quan của trường đại học Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 1. Nghĩa vụ của trường đại học đối với các bên hữu quan - BẢO ĐẢM THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI  CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Bảng 1..

Nghĩa vụ của trường đại học đối với các bên hữu quan Xem tại trang 4 của tài liệu.