0

[Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội

36 17 0
 • [Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:58

Nếu tăng chiều cao của một khối trụ lên gấp 2 lần và tăng bán kính đáy của nó lên gấp 3 lần thì thể tích của khối trụ mới sẽ tăng bao nhiêu lần so với thể tích của khối trụ ban đầu..[r] (1)SỞ GIÁO DỤC HÀ NỘI NĂM HỌC 2018 - 2019 MƠN TỐN Thơng tin quyền : Bản quyền thuộc tập thể thầy cô STRONG, Khi sử dụng cần trích dẫn nguồn ! Xin cảm ơn ! Câu 1. Hàm số hàm số sau nguyên hàm hàm số y ex? A y xB yex C ylnx D y ex Câu 2. Tập nghiệm bất phương trình 2 3 81 4 256 x         là A 2; 2 B   ; 2  2;  C . D   ; 2. Câu 3. Cho tam giác ABC tam giác cạnh a, gọi H trung điểm cạnh BC Hình nón nhận quay tam giác ABC xung quanh trục AH có diện tích đáy bằng A aB 2a2 C aD a2 Câu 4. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu  S :x2y2z22x 4y 6z 5 Mặt phẳng tiếp xúc với  S song song với mặt phẳng  P : 2x y 2z11 0 có phương trình A 2x y 2z  B 2x y 2z 0 C 2x y 2z  D 2x y 2z 0 Câu 5. Đồ thị hàm số 1 x y x    có đường tiệm cận ngang đường thẳng đây? A x  B 1 y  C x 1 D y  1 Câu Cho 2 ( 1) d f xx x  Khi 5 2 ( )d I f x x bằng A 1 B 2 C 4 D 1. Câu 7: Cho hàm số yf x( ) có bảng biến thiên sau (2)Tổng số đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm số cho A 0 B 3 C 2 D 1 Câu 8. Tập xác định hàm số y 2x A 0;  B . C \ 0  . D 0; . Câu 9. Số nghiệm dương phương trình 2 ln x  0 A 1 B 4 C 0 D 2 Câu 10. Cho hàm số yf x( ) có bảng xét dấu đạo hàm sau: Hàm số yf x( ) đồng biến khoảng ? A 2;0 B 3;1 C 0;  D   ; 2 Câu 11. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu ( ) 2 2 : S x +y + +z x- y- z- = Tọa độ tâm I của mặt cầu  S A 1; 2; 1   B 2; 4; 2   C 2; 4; 2 D 1; 2;1 Câu 12. Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng ( ) : 2P x 2y z 1 0 Khoảng cách từ M(1; 2;0) đến mặt phẳng  P A 2 B 5 3. C 4 3. D 5. Câu 13 Nếu log 32 =a log 10872 A 2 a a + + . B 2 2 a a + + . C 2 a a + + D 2 3 a a + + . (3)A y x 4 2x2 B yx33xC y x 3 3xD y x 3 3x2 Câu 15. Thể tích V khối chóp có diện tích đáy S chiều cao h tương ứng tính cơng thức đây? A VS h . B V 3 S h. C VS h D 1 VS h Câu 16. Với số thực dương a m n, hai số thực Mệnh đề sau đúng? A m m n n a a a   B   n n m m aa C   n m m n a a   D m n m n a a a   . Câu 17 Số hạng không chứa x khai triển   20 x x x         bằng A 2 C 2 209 B 10 10 20 2 C C 2 C 10 1120 D 12 20 2 C . Câu 18. Một vật chuyển động với vận tốc v t( ) 3 t24 m/s , t khoảng thời gian tính giây Tính qng đường vật khoảng thời gian từ giây thứ đến giây thứ 10? A 945m B 994 m C 471m D 1001m Câu 19. Nếu số hữu tỉ a, b thỏa mãn   1 0 ex d e ab x   giá trị biểu thức a bA 4 B 5 C 6 D 3 Câu 20. Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a, cạnh bên SA vng góc với đáy Biết đường thẳng SC hợp với mặt phẳng đáy góc 60 Thể tích khối chóp S ABC A a B a C a D 3 a Câu 21. Biết đường thẳng y x  cắt đồ thị hàm số 2 1 x y x    hai điểm phân biệt A, B có hồnh độ xA, xB Khi giá trị xAxB A 3. B 5. C 1. D 2. (4)Câu 22. Số cạnh hình tứ diện A 12 B 6 C 4. D 8. Câu 23. Trong không gian Oxyz, cho điểm A2; 2;1 , B1; 1;3  Tọa độ véc tơ AB A 3; 3; 4  B 1; 1; 2   C 3;3; 4  D 1;1; 2 Câu 24. Cho cấp số nhân  unu 1 2 biểu thức 20u110u2u3 đạt giá trị nhỏ Số hạng thứ bảy cấp số nhân có giá trị A 31250 B 6250 C 136250 D 39062 Câu 25. Cho hàm số yf x  liên tục  có bảng biến thiên Khẳng định sai? A x  điểm cực đại hàm số.0 B M0; 2 điểm cực tiểu đồ thị hàm số C x  điểm cực tiểu hàm số.0 D f  1 giá trị cực tiểu hàm số Câu 26. Nếu tăng chiều cao khối trụ lên gấp lần tăng bán kính đáy lên gấp lần thể tích khối trụ tăng lần so với thể tích khối trụ ban đầu? A 18 lần. B 36 lần C 12 lần D 6 lần Câu 27. Trong không gian Oxyz, cho điểm A1; 2; 1  Tọa độ hình chiếu vng góc điểm A trục Oy A 1;0; 1  B 0;0; 1  C 0; 2;0 D 1;0;0 Câu 28. Đồ thị hàm số ylnx qua điểm 0;1 B C2;e2 D2e; 2 A1;0 (5)Câu 29. Cho hàm số yf x  có bảng biến thiên 5;7 sau x 5 1 7 y   y 2 9 Mệnh đề đúng? A.Min f x5;7  2 B Max f x5;7  6. C Min f x5;7   6. D Max f x5;7  9. Câu 30. Cho hàm số yf x  liên tục đoạn a b;  Cơng thức tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số yf x , trục hoành, đường thẳng x a đường thẳng x b là A  d b a S f x x B   2 d b a Sf x x C  d b a S f x x D  d b a S f x x Câu 31. Cường độ ánh sáng qua môi trường nước biển giảm dần theo công thức I I eo x    , với Io cường độ ánh sáng bắt đầu vào môi trường nước biển x độ dày môi trường (x tính theo đơn vị mét) Biết mơi trường nước biển có số hấp thụ 1, Hỏi độ sâu 30 mét cường độ ánh sáng giảm lần so với cường độ ánh sáng lúc ánh sáng bắt đầu vào nước biển? A e21 lần B e42 lần C e21 lần D e42 lần Câu 32 Cho tam giác ABC có cạnh 3a Điểm H thuộc cạnh AC với HC a Dựng đoạn thẳng SH vng góc với mặt phẳng ABC với SH 2a Khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng SAB là: A 3a B 21 7 a. C 7 3a. D 3 21 a. Câu 33. Trong không gian Oxyz, cho điểm hai điểm A1;2;1 , B2; 1;3  điểm M a b ; ;0 cho 2 MAMB nhỏ Giá trị a b bằng A 2. B 2. C 3. D 1. Câu 34. Tập tất giá trị thực tham số m để hàm số   2 ln 1 yx   mx đồng biến  là A 1;1 B   ; 1 C   ; 1 D 1;1 Câu 35: Cho hàm số yf x  có bảng biến thiên sau: (6)Tìm tất giá trị tham số m để bất phương trình fx 1 1 m có nghiệm? A m 5. B m2. C m4. D m1. Câu 36. Cho khối cầu  S có bán kính R Một khối trụ tích 3 4 9 R  nội tiếp khối cầu  S Chiều cao khối trụ bằng: A 3 R. B 2 2 R. C 3 3 R. D R 2. Câu 37. Cho M C 20190 C12019C20192  C20192019 Viết M dạng số hệ thập phân số này có chữ số? A 610 B 608 C 607 D 609 Câu 38. Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng  P : 2x y z   0  Q : 2x y z   1 Số mặt cầu qua A1; 2;1  tiếp xúc với hai mặt phẳng    P , Q A 1. B 2. C 0 D vô số. Câu 39. Cho lăng trụ ABCA B C   có đáy ABC tam giác vuông B, đường cao BH Biết   A H  ABC AB 1, AC 2, AA  Thể tích khối lăng trụ cho A 21 4 B 7 4 . C 3 4 D 21 12 Câu 40. Cho hình nón trịn xoay có chiều cao bán kính đáy Mặt phẳng  P qua đỉnh hình nón cắt hình nón theo thiết diện tam giác cân có độ dài cạnh đáy Diện tích thiết diện bằng: A 2 B C 19 D 2 Câu 41 Cho hàm số yf x  liên tục  có đồ thị hình vẽ Hỏi hàm số yf f x  2 có bao nhiêu điểm cực trị ? (7)Câu 42. Cho hàm số bậc ba yf x , hàm số yf x  có đồ thị hình vẽ Hàm số    2 g xfx x nghịch biến khoảng đây? A ;0       . B 1;0. C 2; 1  . D 1; 2. Câu 43. Cho hàm số bậc bốn yf x  có đồ thị hình vẽ Số giá trị nguyên tham số m để phương trình f x m   m có nghiệm phân biệt A 0 B Vô số C 2 D 1 (8)Câu 44 Cho phương trình 2 cos  x x mx   , với m tham số thực Gọi m giá trị 0 m sao cho phương trình có nghiệm thực Khẳng định sau đúng? A m  0 B m 0 C m   0  5; 1. D m  0  1;0. Câu 45 Trong không gian, cho tam giác ABC có đỉnh B C, thuộc trục Ox Gọi 6; 4;0 , 1; 2;0 E F hình chiếu B C, cạnh AC AB, Toạ độ hình chiếu A BC A. ;0;0      . B 7 ;0;0      . C 2;0;0. D ;0;0      . Câu 46. Cho hàm số yf x  liên tục  có đồ thị yf x  hình vẽ Đặt      12 g xf xx Khi giá trị nhỏ hàm số y g x   đoạn 3;3 A g 0 B g 1 C g 3 D g  3 Câu 47. Cho hình nón có chiều cao 2R bán kính đường trịn đáy R Xét hình trụ nội tiếp hình nón cho thể tích khối trụ lớn nhất, bán kính đáy khối trụ bằng? A 3 R B R C R D 3 R Câu 48. Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác vng C, CH vng góc AB H, I trung điểm đoạn thẳng HC Biết SI vng góc với mặt phẳng đáy, ASB  90 Gọi O trung (9)Câu 49. Trong không gian, cho hai điểm A, B cố định độ dài AB Biết tập hợp điểm M cho MA3.MB mặt cầu Bán kính mặt cầu A 3 B 3 2 C 9 2 D 1. Câu 50. Cho hàm số yf x  liên tục 0;  , f x   với x 0;  thỏa mãn  1 f  f x   2x1 f2 x , x 0;  Biết  1  2 2019 a f f f b      với a  ,b  ,a b ,  1 Khẳng định sau sai? A a b 2019. B a b  2019. C 2a b 2022. D b 2020. Hết -GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LÂN 1 SỞ GIÁO DỤC HÀ NỘI NĂM HỌC 2018 - 2019 MƠN TỐN Câu 1. Hàm số hàm số sau nguyên hàm hàm số y ex? A y xB yex C ylnx D y ex Lời giải Tác giả : Nguyễn Minh Cường, FB: yen nguyen Chọn D Ta có: e d e x x x C    . Câu 2. Tập nghiệm bất phương trình 2 3 81 4 256 x         là A 2; 2 B   ; 2  2;  C . D   ; 2. (10)Lời giải Tác giả: Đinh Thị Duy Phương; Fb: Đinh Thị Duy Phương Chọn C Ta có 2 4 2 3 81 3 4 4 256 4 x x x x x                                 Câu 3. Cho tam giác ABC tam giác cạnh a, gọi H trung điểm cạnh BC Hình nón nhận quay tam giác ABC xung quanh trục AH có diện tích đáy bằng A aB 2a2 C aD a2 Lời giải Tác giả: Lê Như Quân; FB: lê Như Quân Chọn C Đáy hình nón nhận quay tam giác ABC xung quanh trục AH hình trịn tâm H, bán kính a r HB  nên có diện tích 2 2 2 . 2 a a S r      Câu 4. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu  S :x2y2z22x 4y 6z 5 Mặt phẳng tiếp xúc với  S song song với mặt phẳng  P : 2x y 2z11 0 có phương trình A 2x y 2z  B 2x y 2z 0 C 2x y 2z  D 2x y 2z 0 Lời giải Tác giả: Đỗ Thủy ; Fb: Đỗ Thủy Chọn A Ta có:         2 2 : S x  y  z  (11)   Q // P  phương trình  Q có dạng: 2x y 2z c 0c11  Q tiếp xúc với  S         2 2 7 2 2.3 , 11 2 c c d I Q R c l                Vậy  Q : 2x y 2z 7 Câu 5. Đồ thị hàm số 1 x y x    có đường tiệm cận ngang đường thẳng đây? A x  B y  C x 1 D y  1 Lời giải Tác giả: Xoài Tây; Fb: Xồi Tây Chọn B Ta có lim li 1 1 m 4 4 x x x x x x           Suy đường thẳng y  là tiệm cận ngang đồ thị hàm số cho Câu Cho 2 ( 1) d f xx x  Khi 5 2 ( )d I f x x bằng A 1. B 2. C 4. D 1. Lời giải Tác giả: Lê Xuân Đức ; Fb: Lê Xuân Đức Chọn C Đặt tx2 1 dt2 dx x Đổi cận :x 1 t2 x 2 t5. Suy 2 2 1 1 ( 1)xd ( )d I f xx f t t Theo giả thiết I 2 nên ta có 5 2 ( )d f t t   Vì tích phân khơng phụ thuộc vào biến nên chọn C Câu 7: Cho hàm số yf x( ) có bảng biến thiên sau (12)Tổng số đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm số cho A 0 B 3 C 2 D 1 Lời giải Chọn B Gọi  C đồ thị hàm số yf x( ) Từ bảng biến thiên ta có:   lim 0 x  f x   y tiệm cận ngang  C .   2 lim x   f x    x tiệm cận đứng  C .   0 lim x  f x   x tiệm cận đứng  C . Vậy tổng số đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang  C Câu 8. Tập xác định hàm số y 2x A 0;  B . C \ 0  . D 0; . Lời giải Tác giả: Võ Văn Toàn; Fb: Võ Văn Toàn Chọn B Hàm số mũ  0, 1 x y aaa có tập xác định . Câu 9. Số nghiệm dương phương trình 2 ln x  0 A 1 B 4 C 0 D 2 Lời giải Tác giả: Cao Thị Xuân Phương Fb: Phuongcao (13)Ta có phương trình: 2 ln x  0  x2 1 2 5 5 x x         6 x x       Vậy phương trình có nghiệm dương Câu 10. Cho hàm số yf x( ) có bảng xét dấu đạo hàm sau: Hàm số yf x( ) đồng biến khoảng ? A 2;0 B 3;1 C 0;  D   ; 2 Lời giải Tác giả: Võ Văn Toàn; Fb: Võ Văn Tồn Chọn A Nhìn bảng xét dấu đạo hàm ta thấy y 0,   x  2;0 Suy hàm số yf x( ) đồng biến khoảng 2;0 Câu 11. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu ( ) 2 2 : S x +y + +z x- y- z- = Tọa độ tâm I của mặt cầu  S A 1; 2; 1   B 2; 4; 2   C 2; 4; 2 D 1; 2;1 Lời giải Tác giả:Phạm Thị Nhiên; Fb: Phạm int ineq Chọn D Ta có ( ) 2 2 2 ( )2 ( )2 ( )2 : S x +y + +z x- y- z- = Û x+ + -y + -z = Do mặt cầu  S có tâm I  1; 2;1 Câu 12. Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng ( ) : 2P x 2y z 1 0 Khoảng cách từ M(1; 2;0) đến mặt phẳng  P A 2 B 5 3. C 4 3. D 5. Lời giải Tác giả:Nguyễn Quang Tuấn ; Fb:Tuan Nguyễn Chọn B Áp dụng cơng thức tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng ta có: (14)2 2 | 2.1 2.( 2) 1.0 1| ( ;( )) 3 ( 2) d M P          Câu 13 Nếu log 32 =a log 10872 A 2 a a + + . B 2 2 a a + + . C 2 a a + + D 2 3 a a + + . Lời giải Tác giả:Phùng Hằng ; Fb:Phùng Hằng Chọn D Ta có: 2 2 72 2 2 log 108 log log 27 3log 3 log 108 log 72 log log 2log 3 a a + + + = = = = + + + Vậy 72 2 log 108 3 a a + = + . Câu 14. Đường cong hình vẽ đồ thị hàm số đây? A y x 4 2x2 B yx33xC y x 3 3xD y x 3 3x2 Lời giải Tác giả: Nguyễn Hoàng Huy; Fb: Nguyen Hoang Huy Chọn C Đồ thị hàm số qua điểm 1;3 nên loại đáp án A, B, D Vậy chọn C Nhận xét: Có thể nhận xét theo nhiều hướng. Đồ thị đề cho đồ thị hàm số bậc ba   3 0 y ax bxcx d a  nên loại đáp án A Quan sát đồ thị ta thấy a 0 nên loại đáp án B (15)Câu 15. Thể tích V khối chóp có diện tích đáy S chiều cao h tương ứng tính cơng thức đây? A VS h . B V 3 S h. C VS h D 1 VS h Lời giải Tác giả: Nguyễn Văn Chí ; Fb: Nguyễn Văn Chí Chọn C Áp dụng cơng thức tính thể tích khối chóp ta có VS h với S diện tích đáy h chiều cao tương ứng Câu 16. Với số thực dương a m n, hai số thực Mệnh đề sau đúng? A m m n n a a a   B   n n m m aa C   n m m n a a   D m n m n a a a   . Lời giải Tác giả:Phùng Văn Khải; Fb:Phùng Khải Chọn A Ta có: m m n n a a a   Câu 17 Số hạng không chứa x khai triển   20 x x x         bằng A 2 C 2 209 B 10 10 20 2 C C 2 C 10 1120 D 12 20 2 C . Lời giải Tác giả: Nguyễn Đăng Thuyết ; Fb: Thuyết Nguyễn Đăng Chọn B Ta có số hạng thứ k 1 khai triển là: 20 3 20 20 1 20 20 4 2 k k k k k k k x T C C x x                   . Số hạng không chứa x có số mũ 0nên ta có 20 2 k  0 k 10 Do số hạng không chứa x khai triển T11 C2010 102 . Câu 18. Một vật chuyển động với vận tốc v t( ) 3 t24 m/s , t khoảng thời gian tính giây Tính quãng đường vật khoảng thời gian từ giây thứ đến giây thứ 10? A 945m B 994 m C 471m D 1001m Lời giải (16)Tác giả: Quỳnh Thụy Trang ; Fb: Xuka Chọn D Quãng đường vật khoảng thời gian từ giây thứ đến giây thứ 10   10 2 3 10 (3 4)dt 1001 3 S  t   tt  m Câu 19. Nếu số hữu tỉ a, b thỏa mãn   1 0 ex d e ab x   giá trị biểu thức a bA 4 B 5 C 6 D 3 Lời giải Tác giả: Bích Phượng; Fb: Bích Phượng Chọn A Ta có     1 1 0 ex d ex e ab xabxa  b a  Ta lại có   1 0 ex d e ab x   Suy ra: 1 2 a a b a b             Vậy a b 4 Câu 20. Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a, cạnh bên SA vng góc với đáy Biết đường thẳng SC hợp với mặt phẳng đáy góc 60 Thể tích khối chóp S ABC A 3 4 a B 3 2 a C 3 8 a D 3 3 a Lời giải Tác giả: Nguyễn Tuyết Lê ; Fb:Nguyen Tuyet Le (17)Tam giác ABC tam giác cạnh a nên có diện tích: 2 3 4 ABC a S  Vì SAABC nên AC hình chiếu SC mặt phẳng ABC Do góc SC mặt phẳng ABC góc SCA Trong tam giác vng SAC ta có SA AC tanSCA a tan 60 a Thể tích khối chóp S ABC là: 1 S ABC ABC VSA S 2 1 3 4 a a a   Câu 21. Biết đường thẳng y x  cắt đồ thị hàm số 2 1 x y x    hai điểm phân biệt A, B có hồnh độ xA, xB Khi giá trị xAxB A 3. B 5. C 1. D 2. Lời giải Tác giả: Cao Văn Nha ; Fb: Phong Nha Chọn B TXĐ: D \ 1  Hoành độ hai điểm A, B nghiệm phương trình: 2 2 1 x x x      1 Điều kiện x 1. Ta có  1  x 2 x1 2x1 x2 5x 1  2 Nhận thấy phương trình  2 có nghiệm phân biệt khác Theo định lý Vi-ét ta có: xAxB 5 Vậy chọn B Câu 22. Số cạnh hình tứ diện A 12 B 6 C 4. D 8. Lời giải (18)Tác giả: Xoài Tây; Fb: Xoài Tây Chọn B Câu 23. Trong không gian Oxyz, cho điểm A2; 2;1 , B1; 1;3  Tọa độ véc tơ AB A 3; 3; 4  B 1; 1; 2   C 3;3; 4  D 1;1; 2 Lời giải Tác giả: Cao Hữu Trường ; Fb: Cao Huu Truong Chọn D Ta có AB   1;1;2  Câu 24. Cho cấp số nhân  unu 1 2 biểu thức 20u110u2u3 đạt giá trị nhỏ Số hạng thứ bảy cấp số nhân có giá trị A 31250 B 6250 C 136250 D 39062 Lời giải Tác giả: Phạm Văn Tuấn; Fb: Phạm Tuấn Chọn A Gọi q công bội cấp số nhân  un Ta có: 2 2 3 u u q q u u q q        Do đó:   2 1 20 10 20 40 10 10, Tuuuqq  q   q Suy minT 10, đạt q 5 Khi số hạng thứ bảy u7 u q1 31250 Câu 25. Cho hàm số yf x  liên tục  có bảng biến thiên Khẳng định sai? A x  điểm cực đại hàm số.0 (19)B M0; 2 điểm cực tiểu đồ thị hàm số C x  điểm cực tiểu hàm số.0 D f  1 giá trị cực tiểu hàm số Lời giải Tác giả: Nguyên Dung; Fb: Dung Nguyên Chọn B Từ bảng biến thiên ta có M0;2 điểm cực đại đồ thị hàm số nên mệnh đề đáp án B mệnh đề sai Câu 26. Nếu tăng chiều cao khối trụ lên gấp 2 lần tăng bán kính đáy lên gấp 3 lần thể tích khối trụ tăng lần so với thể tích khối trụ ban đầu? A 18 lần. B 36 lần C 12 lần. D 6 lần Lời giải Tác giả: Nguyễn Tình; Fb: Gia Sư Tồn Tâm Chọn A Gọi Rh đường cao bán kính đáy khối trụ. Thể tích ban đầu khối trụ V R h2 . Khi tăng chiều cao khối trụ lên gấp 2 lần tăng bán kính đáy lên gấp 3 lần thể tích khối trụ là:     2 2 1 18 18 V  R h  R hV Câu 27. Trong không gian Oxyz, cho điểm A1; 2; 1  Tọa độ hình chiếu vng góc điểm A trục Oy A 1;0; 1  B 0;0; 1  C 0; 2;0 D 1;0;0 Lời giải Tác giả: Vũ Thị Thành; Fb:Thanh Vũ Chọn C Hình chiếu vng góc điểm A trục Oy H0;2;0 Câu 28. Đồ thị hàm số ylnx qua điểm A B0;1 B   2 2;e C C D2e; 2 D A1;0 Lời giải Tác giả : Trần Văn Hiếu, FB: Hieu Tran (20)Chọn D Thay tọa độ điểm vào biểu thức hàm số ylnx ta thấy tọa độ điểm A1;0 thỏa mãn Câu 29. Cho hàm số yf x  có bảng biến thiên 5;7 sau x 5 1 7 y   y 2 9 Mệnh đề đúng? A Min f x5;7   2. B Max f x5;7  6. C Min f x5;7   6. D Max f x5;7  9. Lời giải Tác giả: Nguyễn Thị Hoan ; Fb: Hoan Nguyễn Chọn A Từ bảng biến thiên ta có Min f x5;7   2 Câu 30. Cho hàm số yf x  liên tục đoạn a b;  Công thức tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số yf x , trục hoành, đường thẳng x a đường thẳng x b là A  d b a S f x x B   2 d b a Sf x x C  d b a S f x x D  d b a S f x x Lời giải Tác giả:Phạm Thị Thuần ; Fb: Phạm Thuần Chọn C Câu 31. Cường độ ánh sáng qua môi trường nước biển giảm dần theo công thức I I eo x    , với Io cường độ ánh sáng bắt đầu vào môi trường nước biển x độ dày mơi trường (x tính theo đơn vị mét) Biết mơi trường nước biển có số hấp thụ  1, Hỏi độ sâu 30 mét cường độ ánh sáng giảm lần so với cường độ ánh sáng lúc ánh sáng bắt đầu vào nước biển? A e21 lần B e42 lần C e21 lần D e42 lần Lời giải Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hảo; Fb: Ycdiyc Thanh Hảo (21)Cường độ ánh sáng lúc bắt đầu vào nước biển là: Io. Ở độ sâu x 30 mét với số hấp thụ  1, 4, cường độ ánh sáng vào nước biển là: .x 30.1,4 42 0 0 42 I I I e I e I e e         Vậy độ sâu 30 mét cường độ ánh sáng giảm e42 lần so với cường độ ánh sáng lúc ánh sáng bắt đầu vào nước biển Câu 32 Cho tam giác ABC có cạnh 3a Điểm H thuộc cạnh AC với HC a Dựng đoạn thẳng SH vng góc với mặt phẳng ABC với SH 2a Khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng SAB là: A 3a B 21 7 a. C 7 3a. D 3 21 a. Lời giải Tác giả: Trần Bạch Mai ; Fb: Bạch Mai Chọn D Hạ CIAB HK; AB Ta có 2 2 3 3 3 HK HA HK CI a a CIAC      .   AB HK AB SHK AB SH        . Cách 1: Ta có:       3 ; ; 3 S ABC S ABC SAB SAB V V d C SAB S d C SAB S       * .  2 1 3 .2 3 S ABC ABC VSH S  a aa (22)  ABSHKABSK 2 4 3 7 SKSHHKaaa . 2 1 7.3 2 2 ABC S  SK BCa aa Thế vào  * ta     3 21 ; 7 a d C SAB a a   Cách 2: Dựng HMSK ; ta có ABSHK ABHM . Ta có      ; HM SK HM SBC d H SAB HM HM AB          . Trong tam giác vuông 2 2 2 1 1 1 21 : 4 12 SHK HM a HMSHHKaaa   .            ; 3 3 21 3 21 ; 2 7 ; d C SAB CA d C SAB a a HA d H SAB      Câu 33. Trong không gian Oxyz, cho điểm hai điểm A1;2;1 , B2; 1;3  điểm M a b ; ;0 cho 2 MAMB nhỏ Giá trị a b bằng A 2. B 2. C 3. D 1. Lời giải Tác giả: Đỗ Văn Dương ; Fb: Dương Đỗ Văn Chọn B Ta có :       2 2 2 1 ;2 ;1 2 MA  abMA   a   b  abab  . 2 ; 1 ;3 2 2  1 2 9 2 4 2 14 MB  a   bMB   a    b  abab  2 2 2 6 2 20 MAMBabab 2 3 2 15 15, , 2 a b a b                         . Suy   2 15 min MAMB  , đạt 3 ; 2 ab Vậy a b 2. Câu 34. Tập tất giá trị thực tham số m để hàm số   2 ln 1 yx   mx đồng biến  là (23)Lờigiải Tác giả:Trần Quốc An; Fb:Tran Quoc An Chọn C Tập xác định :D  Ta có: 2 1 x y m x     . Hàm số   2 ln 1 yx   mx đồng biến   y   0, x (Dấu " " xảy hữu hạn điểm x  ) 2 2 0, , 1 x x m x m x x x              Xét hàm số   2 , x f x x x     Ta có:     2 2 2 x f x x     ; f x  0 x1 Bảng biến thiên: Dựa vào bảng biến thiên ta có: 2 , x m x x      m1. Câu 35: Cho hàm số yf x  có bảng biến thiên sau: Tìm tất giá trị tham số m để bất phương trình fx 1 1m có nghiệm? A m 5. B m2. C m4. D m1. Lời giải Tác giả: Phan Mạnh Trường;Fb: phan mạnh trường Chọn C (24)Xét bất phương trình fx 1 1 m  1 Đặt tx 1 1, t 1 Bất phương trình  1 trở thành f t  m. Bất phương trình  1 có nghiệm  bất phương trình f t  m có nghiệm thuộc 1; 1;    4 m f t m      Câu 36. Cho khối cầu  S có bán kính R Một khối trụ tích 3 4 9 R  nội tiếp khối cầu  S Chiều cao khối trụ bằng: A 3 R. B 2 2 R. C 3 3 R. D R 2. Lời giải Tác giả: Lê Thị Nhung ; Fb: Lê Nhung Chọn A Giả sử OO'h Suy ' ' 2 OO h IO   , (vì khối trụ nội tiếp khối cầu) Xét AIO' vng O', ta có: O A' AI2 O I' 2 2 h R         Suy diện tích đáy 2 2 . 4 h S R     Thể tích khối trụ 3 4 9 V   RSh  R 2 2 . 3 4 h R hR          2 3 4 16 3 0 . 0 9 3 h R h Rh R h Rh R               (25)Vậy chiều cao khối trụ 3 R. Câu 37. Cho M C 20190 C12019C20192  C20192019 Viết M dạng số hệ thập phân số này có chữ số? A 610 B 608 C 607 D 609 Lời giải Tác giả: Bùi Xuân Toàn ; Fb: Toan Bui Chọn B Ta có: M C 20190 C12019C20192   C20192019 22019 Số chữ số M viết M dạng số hệ thập phân là: logM 1 log 22019 1 2019.log 608       Câu 38. Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng  P : 2x y z   0  Q : 2x y z   1 Số mặt cầu qua A1; 2;1  tiếp xúc với hai mặt phẳng    P , Q A 1. B 2. C 0 D vô số. Lời giải Tác giả: Trần Thị Thúy; Fb: Thúy Minh Chọn C Ta có  P : 2x y z   0  Q : 2x y z   1 Vì 2 1 2 1       nên    P // Q . Lấy điểm M0;0; 2   P        3 , , 6 d P Q d M Q     Lại có            2.1 2 3 , , 6 d A P       d P Q A Q (26)Suy mặt cầu qua A tiếp xúc với mặt phẳng    P , Q Câu 39. Cho lăng trụ ABCA B C   có đáy ABC tam giác vng B, đường cao BH Biết   A H  ABC AB 1, AC 2, AA  Thể tích khối lăng trụ cho A 21 4 B 7 4 . C 3 4 D 21 12 Lời giải Tác giả: Trương Thanh Nhàn; Fb: Trương Thanh Nhàn Chọn A Ta có BCAC2 AB2  3; 2 2 2 AB AH AC AB AH AC       ' A H  ABCA HAH Tam giác A AH có A H  AA2 AH2 1 2 4    1 2 ABC SAB BC .A B C 7 21 2 ABC ABC V   A H S   Câu 40. Cho hình nón trịn xoay có chiều cao bán kính đáy Mặt phẳng  P qua đỉnh hình nón cắt hình nón theo thiết diện tam giác cân có độ dài cạnh đáy Diện tích thiết diện bằng: A 2 B C 19 D 2 Lời giải Tác giả: Đỗ Tấn Bảo; Fb: Đỗ Tấn Bảo (27)Mặt phẳng  P qua đỉnh S hình nón cắt hình nón theo thiết diện tam giác cân SAB hình vẽ Ta có OA OB 3; SO 4 AB 2. Gọi I trung điểm AB Suy OIAB. Ta có OIOB2 IB2 2 SOI  vuông OSISO2OI2 2 6. 1 .2.2 6 2 SAB SAB SI   (đvdt) Câu 41 Cho hàm số yf x  liên tục  có đồ thị hình vẽ Hỏi hàm số yf f x  2 có bao nhiêu điểm cực trị ? A 12. B 11. C 9 D 10. Lời giải Tác giả: Nguyễn Đăng Thuyết ; Fb: Thuyết Nguyễn Đăng Chọn B Xét hàm số g x  f f x  2 Ta có g' xf ' f x 2 ' f x  (28)            ' g' ' 2         f x x f f x   1 1 2 1 ,              x x x x x x x                                      1 2 2 2 2 2 f x x f x x f x f x f x x f x x Do x1 2  1; 0nên phương trình f x  x1 có nghiệm đơn phân biệt Do x2 20; 1 nên phương trình f x  x2 có nghiệm đơn phân biệt Phương trình f x  0 có nghiệm phân biệt có nghiệm đơn phân biệt nghiệm bội chẵn x2. Tổng cộng phương trình g' x 0 có 11 nghiệm phân biệt đổi dấu qua nghiệm Do yf f x  2 có 11 điểm cực trị Câu 42. Cho hàm số bậc ba yf x , hàm số yf x  có đồ thị hình vẽ Hàm số    2 g xfx x nghịch biến khoảng đây? A ;0       . B 1;0. C 2; 1  . D 1;2. Lời giải Tác giả: Bùi Thị Kim Oanh ; Fb: Bùi Thị Kim Oanh Chọn D Xét hàm số     2 g xfx x Ta có       2 1 g x    x f x x (29)      2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2 0 x x x x x x x f x x x x x g x x x x x f x x x x x                                                                                                   . Suy hàm số g x  nghịch biến khoảng 1 1;         0;  Vậy chọn D Cách 2:     2 1 2 1 0 0 0 x x x g x x x x f x x x x x                                         . Nhận thấy g 1 3.f2 0 nghiệm phương trình g x  0 nghiệm đơn nên ta có bảng xét dấu g x  sau: x   1 1  0    g x     Suy hàm số g x  nghịch biến khoảng 1 1;         0;  Vậy chọn D Câu 43. Cho hàm số bậc bốn yf x  có đồ thị hình vẽ Số giá trị nguyên tham số m để phương trình f x m   m có nghiệm phân biệt (30)A 0 B Vô số C 2 D 1. Lời giải Tác giả:Vũ Thị Thúy; Fb: Vũ Thị Thúy Chọn D Từ đồ thị hàm yf x , ta suy đồ thị hàm số yf x  sau: Đồ thị hàm sốyf x m  có cách tịnh tiến đồ thị hàm số yf x dọc theo trục Ox nên số nghiệm phương trình f x m   m số nghiệm phương trình   f xm Do phương trình f x m có nghiệm phân biệt  đồ thị hàm sốyf x  đường thẳng ym cắt 4 điểm phân biệt 1 m m        , (dựa vào đồ thị). Vậy có giá trị nguyên m thỏa mãn yêu cầu đề Câu 44 Cho phương trình 2 cos  x m x x    , với m tham số thực Gọi m giá trị 0 m sao cho phương trình có nghiệm thực Khẳng định sau đúng? A m  0 B m 0 C m   0  5; 1. D m  0  1;0. Lời giải Tác giả: Quang Pumaths ; Fb: Quang Pumaths Chọn C Ta có       2 2x m.2 cosx x m.2 cosx x x m.cos x 2x x     (31)Nhận xét: ếu x nghiệm phương trình 0 2 x nghiệm phương trình Do điều kiện cần để phương trình có nghiệm x0  2 x0  x0  Với x  , ta có 0 m 4. Thử lại: Với m  ta có:4     2x 4.2 cosxx 4.cos x 2xx         1 Ta có   2 4.cos 4, 2x x 2 2x x 4, VT x x VP x                 Do    2 cos 1 2x x x x           Chọn m 4. Nhận xét : Đối với trắc nghiệm sau tìm điều kiện cần m  chọn 4 đáp án C mà khơng cần thử lại Câu 45 Trong không gian, cho tam giác ABC có đỉnh B C, thuộc trục Ox Gọi 6; 4;0 , 1; 2;0 E F hình chiếu B C, cạnh AC AB, Toạ độ hình chiếu A BC A ;0;0      . B 7 ;0;0      . C 2;0;0. D ;0;0      . Tác giả: Đào Văn Tiến ; Fb:Đào Văn Tiến Lời giải Chọn D Tứ giác BHIE nội tiếp nên IHE EBI  . Tứ giác ABHF nội tiếp nên EBI IHF . (32)Suy IHE IHF  1 .AHOx nên đường thẳng AH có véctơ phương j 0;1;0  Gọi H x ;0;0 Ta có HE6 x; 4;0 ; HF  1 x; 2;0                             . Từ  1 ta có      2  2 4 cos ; cos ; 6 HE j HF j x x                                                                 2  2 8 6 16 16 32 4 x x x x x x                  . Với x 4 ta có H  4;0;0, suy H E F, , thẳng hàng (loại) Vậy 8 ;0;0 H    . Nhận xét: Căn vào đáp án cần giải x x       đủ để chọn đáp án D mà không cần loại điểm H  4;0;0 Câu 46. Cho hàm số yf x  liên tục  có đồ thị yf x  hình vẽ Đặt      12 g xf xx Khi giá trị nhỏ hàm số y g x   đoạn 3;3 A g 0 B g 1 C g 3 D g  3 Lời giải Tác giả: Trần Lê Cường; Fb: Thầy Trần Lê Cường (33)    2 1    1 g x  f x  x   f x  x  Vẽ đường thẳng y x  với đồ thị hàm số yf x  hệ trục tọa độ Ta có:     3 0 1 3 x g x f x x x x                . Bảng biến thiên hàm g x  3;3: x 3 1 3   g x     g x   1 g  3 g  g 3  3;3        ming x g ;g     Gọi S1 diện tích hình phẳng giới hạn đường yf x , y x 1, x 3, x 1. Gọi S2 diện tích hình phẳng giới hạn đường yf x , y x 1, x 1, x 3. Ta có             1 3 1 3 1 1 d d d d 2 S S f x x x x f x x g x x g x x                              1 3 3 3 d d d 0 g x x g x x g x x g x                 3  3  3  3 g g g g         min3;3 g x  g3. (34)Câu 47. Cho hình nón có chiều cao 2R bán kính đường trịn đáy R Xét hình trụ nội tiếp hình nón cho thể tích khối trụ lớn nhất, bán kính đáy khối trụ bằng? A 3 R B R C R D 3 R Lời giải Tác giả: Dương Chiến; Fb: DuongChien.Ls Chọn A Gọi r h, 0 r R, 0 h 2R bán kính đáy chiều cao hình trụ nội tiếp hình nón cho Ta có 2 2 SO A O R h r h R r SO AO R R           Thể tích khối trụ:   3 3 2 2 2 2 3 27 r r R r R V r hr Rr          3 8 27 R maxV    , đạt 2 2 3 R rRrrCâu 48. Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác vng C, CH vng góc AB H, I trung điểm đoạn thẳng HC Biết SI vng góc với mặt phẳng đáy, ASB  90 Gọi O trung điểm AB, O' tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SABI Góc tạo OO' ABCA 45 B 90 C 30 D 60 (35)Chọn C Kẻ IKSHIK SABSAB  vuông S nên O tâm đường tròn ngoại tiếp SAB Kẻ đường thẳng  qua O// IK   SABO. Suy  trục đường tròn ngoại tiếp SAB. Theo giả thiết O' tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SABI, suy O  '   OO ABC',  ,ABC IK ABC,  KIH        Ta có KIH HSI (vì phụ với góc SHI ). SHC  có SI vừa đường cao vừa đường trung tuyến nên SHC cân S  1 . Ta có SH2 HA HB ; CH2 HA HB Suy SH CH  2 . Từ  1  2 suy SHC Vậy  30 HSI    . Câu 49. Trong không gian, cho hai điểm A, B cố định độ dài AB Biết tập hợp điểm M cho MA3.MB mặt cầu Bán kính mặt cầu A 3 B 3 2 C 9 2 D 1. Lời giải Tác giả: Nguyễn Trọng Tú ; Fb: Anh Tú (36)Chọn B Cách 1: +) Gọi I điểm thỏa mãn 9.IB IA  0  1 Từ  1 ta có 8.IB BA  8.IA9.BA   Suy 1 BA IB   9 8 BA IA   +) MA3MBMA29.MB2     2 9 MI IA MI IB         2 2 8.MI 2.MI 9.IB IA IA 9IB         8MI2 18   3 MI   Vậy tập hợp điểm M mặt cầu tâm I , bán kính 2. Cách 2: Trong không gian Oxyz, chọn hệ trục Oxyz cho A OB thuộc tia Ox. DoAB 4 nên B4;0;0 Gọi M x y z ; ;  Ta có :   2 2 2 2 2 3 9 9.y MAMBMAMBxyzx   z 2 2 2 9 18 0 2 2 x y z xxy z                . Vậy tập hợp điểm M mặt cầu tâm ;0;0 I    , bán kính 2. Câu 50. Cho hàm số yf x  liên tục 0;  , f x   với x 0;  thỏa mãn  1 f  f x   2x1 f2 x , x 0;  Biết  1  2 2019 a f f f b      với a  ,b  ,a b ,  1 Khẳng định sau sai? A a b 2019. B a b  2019. C 2a b 2022. D b 2020. Lời giải Tác giả: Lương Văn Huy ; Fb: Lương Văn Huy Chọn A Ta có :           2 2 2 f x f x x f x x f x        Lấy nguyên hàm vế ta   2 1 x x C f x     (37)Mà   1 2 f  nên ta có 1  2 CC0. Do   2 1 x x f x      2 1 1 1 f x x x x x       .  1 1 f    2 1 f   … 2019 1 2020 2019 f    1  2 2019 1 1 1 1 2 2020 2019 2020 f f f              Vậy 2019 2020 a a b b         Chọn A - STRONG TEAM TOÁN VD VDC
- Xem thêm -

Xem thêm: [Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội, [Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội

Hình ảnh liên quan

Câu3. Cho tam giác 42C là tam giác đều cạnh Z, gọi # là trung điểm cạnh ØC., Hình nĩn nhận - [Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội

u3..

Cho tam giác 42C là tam giác đều cạnh Z, gọi # là trung điểm cạnh ØC., Hình nĩn nhận Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 14. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây? - [Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội

u.

14. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây? Xem tại trang 2 của tài liệu.
A. 4, B. 2. C. Š. D. - [Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội

4.

B. 2. C. Š. D Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 22. Số cạnh của một hình tứ điện là - [Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội

u.

22. Số cạnh của một hình tứ điện là Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 29. Cho hàm số ” =/(z) cĩ bảng biến thiên trê n: 5:7) như sau - [Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội

u.

29. Cho hàm số ” =/(z) cĩ bảng biến thiên trê n: 5:7) như sau Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 30. Cho hàm số ở“ lien tục trên đoạn lạcb . Cơng thức tính diện tích hình phẳng giới hạn - [Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội

u.

30. Cho hàm số ở“ lien tục trên đoạn lạcb . Cơng thức tính diện tích hình phẳng giới hạn Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 40. Cho hình nĩn trịn xoay cĩ chiều cao băng 4 và bán kính đáy băng 3. Mặt phăng (P) đi qua đỉnh của hình nĩn và cắt hình nĩn theo thiết diện là một tam giác cân cĩ độ dải cạnh đáy bằng 2 - [Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội

u.

40. Cho hình nĩn trịn xoay cĩ chiều cao băng 4 và bán kính đáy băng 3. Mặt phăng (P) đi qua đỉnh của hình nĩn và cắt hình nĩn theo thiết diện là một tam giác cân cĩ độ dải cạnh đáy bằng 2 Xem tại trang 6 của tài liệu.
Câu 42. Cho hàm số bậc ba v=/0) hàm số y=/t) cĩ đồ thị như hình vẽ. Hàm số - [Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội

u.

42. Cho hàm số bậc ba v=/0) hàm số y=/t) cĩ đồ thị như hình vẽ. Hàm số Xem tại trang 7 của tài liệu.
Câu 46. Cho hàm số 7Ý (+) liên tục trên R cĩ đề thị ŸTÝ (x) như hình vẽ. Đặt - [Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội

u.

46. Cho hàm số 7Ý (+) liên tục trên R cĩ đề thị ŸTÝ (x) như hình vẽ. Đặt Xem tại trang 8 của tài liệu.
E{6;4:0)./'(:2:0) lận lượt là hình chiều của *C trên các cạnh ÁC-4 Tọa độ hình chiếu - [Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội

6.

;4:0)./'(:2:0) lận lượt là hình chiều của *C trên các cạnh ÁC-4 Tọa độ hình chiếu Xem tại trang 8 của tài liệu.
Câu ”7: Cho hàm số —(X” cĩ bảng biến thiên như sau - [Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội

u.

”7: Cho hàm số —(X” cĩ bảng biến thiên như sau Xem tại trang 11 của tài liệu.
lim ƒ(x)=0> „=0. - [Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội

lim.

ƒ(x)=0> „=0 Xem tại trang 12 của tài liệu.
Gọi (C) là đồ thị của hàm sĩ “/(*}_ Từ bảng biến thiên ta cĩ: - [Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội

i.

(C) là đồ thị của hàm sĩ “/(*}_ Từ bảng biến thiên ta cĩ: Xem tại trang 12 của tài liệu.
Câu 10. Cho hàm số Ý (X” cĩ bảng xét đấu đạo hàm như sau: - [Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội

u.

10. Cho hàm số Ý (X” cĩ bảng xét đấu đạo hàm như sau: Xem tại trang 13 của tài liệu.
Câu 14. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây? - [Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội

u.

14. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây? Xem tại trang 14 của tài liệu.
Câu 20. Cho hình chĩp 5-4ZC cĩ đáy ĐC là tam giác đều cạnh Z, cạnh bên 5⁄4 vuơng gĩc với đáy. - [Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội

u.

20. Cho hình chĩp 5-4ZC cĩ đáy ĐC là tam giác đều cạnh Z, cạnh bên 5⁄4 vuơng gĩc với đáy Xem tại trang 16 của tài liệu.
vị 341(48C) nên 4C là hình chiếu của SC trên mặt phăng LABC) . Do đĩ gĩc giữa 5C và - [Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội

v.

ị 341(48C) nên 4C là hình chiếu của SC trên mặt phăng LABC) . Do đĩ gĩc giữa 5C và Xem tại trang 17 của tài liệu.
Câu 25. Cho hàm số Ÿ =ƒ (x) liên tục trên và cĩ bảng biến thiên - [Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội

u.

25. Cho hàm số Ÿ =ƒ (x) liên tục trên và cĩ bảng biến thiên Xem tại trang 18 của tài liệu.
Từ bảng biến thiên ta cĩ "°7 - [Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội

b.

ảng biến thiên ta cĩ "°7 Xem tại trang 20 của tài liệu.
Bảng biến thiên: - [Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội

Bảng bi.

ến thiên: Xem tại trang 23 của tài liệu.
Mặt phẳng (P) đi qua đỉnh Š của hình nĩn và cắt hình nĩn theo thiết diện là tam giác cân S4B như hình vẽ - [Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội

t.

phẳng (P) đi qua đỉnh Š của hình nĩn và cắt hình nĩn theo thiết diện là tam giác cân S4B như hình vẽ Xem tại trang 27 của tài liệu.
Câu 41. Cho hàm số 7 “ý (x) liên tục trên IR cĩ đồ thị như hình vẽ. Hỏi hàm số 7 “/ (/(x) +2) cĩ - [Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội

u.

41. Cho hàm số 7 “ý (x) liên tục trên IR cĩ đồ thị như hình vẽ. Hỏi hàm số 7 “/ (/(x) +2) cĩ Xem tại trang 27 của tài liệu.
áp ÂX) =0. ¬x sa ¬- - [Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội

p.

ÂX) =0. ¬x sa ¬- Xem tại trang 28 của tài liệu.
Câu 42. Cho hàm số bậc ba v=/0) hàm số y=/t) cĩ đồ thị như hình vẽ. Hàm số - [Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội

u.

42. Cho hàm số bậc ba v=/0) hàm số y=/t) cĩ đồ thị như hình vẽ. Hàm số Xem tại trang 28 của tài liệu.
đơn nên ta cĩ bảng xét dấu gía như sau: - [Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội

n.

nên ta cĩ bảng xét dấu gía như sau: Xem tại trang 29 của tài liệu.
É{6;4:0)./'(H:2:0) lận lượt là hình chiều của *C trên các cạnh ÁC-4 Tọa độ hình chiếu - [Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội

6.

;4:0)./'(H:2:0) lận lượt là hình chiều của *C trên các cạnh ÁC-4 Tọa độ hình chiếu Xem tại trang 31 của tài liệu.
Với %9 =Ì: tạ cĩ m=-4, - [Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội

i.

%9 =Ì: tạ cĩ m=-4, Xem tại trang 31 của tài liệu.
(x) như hình vẽ. Đặt - [Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội

x.

như hình vẽ. Đặt Xem tại trang 32 của tài liệu.
Bảng biến thiên của hàm gtz) trên I~3:3| - [Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội

Bảng bi.

ến thiên của hàm gtz) trên I~3:3| Xem tại trang 33 của tài liệu.
Câu 47. Cho hình nĩn cĩ chiều cao 2# và bán kính đường trịn đáy #. Xét hình trụ nội tiếp hình nĩn - [Toánmath.com] - Hướng dẫn giải đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán sở GD&ĐT Hà Nội

u.

47. Cho hình nĩn cĩ chiều cao 2# và bán kính đường trịn đáy #. Xét hình trụ nội tiếp hình nĩn Xem tại trang 34 của tài liệu.