0

Chi tit thi th mn a C p n trường THPT Yn Lc Vnh Phc ln 4 - 2019

6 10 0
  • Chi tit  thi th mn a C p n trường THPT Yn Lc  Vnh Phc ln 4 - 2019

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:54

Câu 51: So với các đồng bằng khác trong cả nước, sản xuất nông nghiệp ở ĐBS Hồng có thế mạnh độc đáo về.. nuôi trồng thủy sản.[r] (1)SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC Đề thi có trang MÃ ĐỀ THI: 701 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 ĐỀ THI MƠN: ĐỊA LÍ – KHỐI 12 Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề (Thí sinh sử dụng Atlat địa lí Việt Nam) Họ, tên thí sinh: SBD: Câu 41: Dân cư đồng sông Cửu Long chủ động sống chung với lũ A lũ lên chậm xuống chậm B lũ xảy thường xuyên quanh năm C lũ mang lại nhiều nguồn lợi D tập quán lâu đời người dân Câu 42: Đặc điểm sau không với miền khí hậu phía Bắc? A Độ lạnh tăng dần phía Nam B Mùa mưa chậm dần phía Nam C Tính bất ổn cao thời tiết khí hậu D Biên độ nhiệt năm cao Câu 43: Thuận lợi sau chủ yếu khu vực đồng bằng? A Cung cấp nguồn lợi khác thủy sản, lâm sản, khoáng sản B Là sở để phát triển nơng nghiệp nhiệt đới, đa dạng hóa trồng C Địa bàn thuận lợi để phát triển tập trung công nghiệp dài ngày D Là điều kiện thuận lợi đề tập trung khu công nghiệp, thành phố Câu 44: Đất feralit có mùn phát triển vùng sau đây? A Núi có độ cao từ 600 - 700 m đến 1600 - 1700 m B Trung du bán bình nguyên C Núi cao 2400 m D Đồi núi thấp 1000 m Câu 45: Biện pháp khơng thích hợp để hạn chế ảnh hưởng tính chất thất thường khí hậu nước ta đối với sản xuất nông nghiệp A làm tốt công tác dự báo thời tiết B đẩy mạnh tăng vụ C chuyển đổi cấu mùa hợp lí D phát triển cơng tác thủy lợi, trồng rừng Câu 46: Cơ cấu mùa vụ ngành trồng lúa nước ta chuyển dịch theo hướng A mở rộng diện tích lúa đông xuân hè thu B mở rộng diện tích lúa đơng xn lúa mùa C giảm diện tích lúa đơng xn, tăng lúa hè thu D giảm diện tích lúa đơng xn lúa mùa Câu 47: Để tăng sản lượng khai thác thủy sản nước ta, vấn đề quan trọng hàng đầu cần phải giải A đầu tư, trang bị phương tiện khai thác khai thác xa bờ B mở rộng quy mô nuôi trồng thủy sản C phổ biến kinh nghiệm, trang bị kiến thức cho ngư dân D tìm kiếm ngư trường Câu 48: Cho bảng số liệu: Giá trị xuất, nhập Nhật Bản qua năm (Đơn vị: tỉ USD) Năm 1990 1995 2000 2004 2010 2014 Xuất 287,6 443,1 479,2 565,7 833,7 815,5 Nhập 235,4 335,9 379,5 454,4 768,0 958,4 Biểu đồ thích hợp thể giá trị xuất, nhập Nhật Bản thời gian A cột B miền C đường D tròn Câu 49: Cho bảng số liệu: Nhiệt độ trung bình Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh (Đơn vị: 0C) Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Hà Nội 16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2 Tp Hồ Chí Minh 25,8 26,7 27,9 28,9 28,3 27,5 27,1 27,1 26,8 26,7 26,4 25,7 Nhận xét sau không đúngvới bảng số liệu trên? A Nhiệt độ trung bình năm Hà Nội cao Thành phố Hồ Chí Minh. (2)B Tháng có nhiệt độ cao Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh khơng giống C Hà Nội có biên độ nhiệt năm cao Thành phố Hồ Chí Minh D Hà Nội có nhiệt độ thấp Thành phố Hồ Chí Minh Câu 50: Nguyên nhân chủ yếu làm gia tăng dấn số tự nhiên nước ta nửa đầu kỉ XX thấp A tỉ suất sinh thấp, tỉ suất tử thấp B tỉ suất sinh thấp, tỉ suất tử cao C tỉ suất sinh cao, tỉ suất tử cao D tỉ suất tăng học thấp Câu 51: So với đồng khác nước, sản xuất nơng nghiệp ĐBS Hồng mạnh độc đáo A nuôi trồng thủy sản B lúa cao sản, lúa có chất lượng cao C chăn nuôi đại gia súc gia cầm D sản xuất rau ôn đới vào vụ đông Câu 52: Cho bảng số liệu sau: LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 – 2015 (Đơn vị: Nghìn người) Năm Tổng số Kinh tế nhà nước ngoài nhà nước Kinh tế đầu tư nước ngồi Khu vực có vốn 2005 42775 4967 36695 1113 2013 52208 5330 45092 1786 2015 52840 5186 45451 2204 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016) Nhận xét sau với cấu lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc phân theo thành phần kinh tế giai đoạn 2005 – 2015? A Tỉ trọng khu vực kinh tế nhà nước tăng B Tỉ trọng khu vực kinh tế ngồi nhà nước ln tăng C Tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước giảm D Tỉ trọng khu vực kinh tế nhà nước lớn Câu 53: Không phải biểu chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành nướcta A giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp B giảm tỉ trọng lương thực, tăng tỉ trọng công nghiệp C giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng thủy sản D giảm tỉ trọng khu vực nhà nước, tăng tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngồi Câu 54: Việc phân bố lại dân cư nguồn lao động vùng phạm vi nước cần thiết A dân cư nước ta tập trung chủ yếu đồng B tỉ lệ thất nghiệp thiếu việc làm nước ta cao C lao động nước ta cịn thiếu tác phong cơng nghiệp D dân cư nước ta phân bố không đồng chưa hợp lí Câu 55: Căn vào đồ nhiệt độ At lat Địa lí Việt Nam trang 9, nhiệt độ trung bình tháng Đồng Bắc Bộ phổ biến A từ 180C – 200C B từ 140C – 180C C 140C D từ 200C – 240C Câu 56: Nếu chân núi Phan xi Păng có nhiệt độ 20,90C theo quy luật đai cao nhiệt độ đỉnh núi (3143m) A 25,90C B 20C C 15,90C D 18,90C Câu 57: Nguyên nhân thúc đẩy ngành chăn nuôi nước ta phát triển năm gần A dịch vụ cho chăn ni có nhiều tiến bộ, ngành cơng nghiệp chế biến sản phẩm chăn nuôi trọng B sở thức ăn cho chăn nuôi ngày đảm bảo, nhu cầu thị trường sản phẩm ngành chăn nuôi ngày tăng (3)Câu 58: Cho bảng số liệu: GDP giới, EU, Hoa Kì, Trung Quốc năm 2014 Quốc gia Thế giới EU Hoa Kì Nhật Bản Trung Quốc GDP (tỉ USD) 76 858,2 18 514,0 17 419,0 601,5 10 354,8 Theo bảng số liệu tỉ trọng GDP Hoa Kì so với giới năm 2014 (%) A 26,22 B 77,34 C 2,66 D 22,66 Câu 59: Trở ngại lớn sử dụng tự nhiên miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ A nhịp điệu mùa khí hậu, sơng ngịi thất thường, thời tiết khơng ổn định B bão, lũ, trượt lở đất, hạn hán C xói mịn, rửa trơi đất, lũ lụt, thiếu nước nghiêm trọng mùa khô D động đất, lũ quét, lũ ống, hạn hán Câu 60: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, thảm thực vật ôn đới núi cao xuất khu vực nước ta? A cao nguyên Lâm Viên B vùng núi Ngọc Linh C vùng núi Bạch Mã D vùng núi Hoàng Liên Sơn Câu 61: Cao nguyên sau thuộc nhóm cao nguyên ba zan A Đồng Văn B Mộc Châu C Tà Phình – Sín Chải D Mơ Nơng Câu 62: Nguyên nhân chủ yếu làm cho phần lớn sơng ngịi nước ta mang đặc điểm nhỏ, ngắn độ dốc lớn A hình dáng lãnh thổ khí hậu B hình dáng lãnh thổ địa hình C địa hình thổ nhưỡng D khí hậu địa hình Câu 63: Trong trình chuyển dịch cấu kinh tế theo lãnh thổ nước ta nay, vùng có giá trị sản xuất cơng nghiệp cao nước A Đồng sông Hồng B Duyên hải Nam Trung C Đông Nam Bộ D Đồng sông Cửu Long Câu 64: Đồng Trung Quốc bồi tụ sông Trường Giang A Hoa Bắc B Hoa Trung C Đông Bắc D Hoa Nam Câu 65: Việc tạo dựng mơi trường hịa bình, ổn định khu vực Đơng Nam Á có ý nghĩa trị xã hội to lớn A điều kiện để thực mục tiêu ASEAN B điều kiện cần thiết để thu hút khách du lịch quốc tế C sở cho phát triển kinh tế xã hội quốc gia toàn khu vực D tiền đề quan trọng để thu hút đầu tư nước Câu 66: Ở Đông Nam Á, lúa nước trồng nhiều ở Đông Nam Á lục địa A bị thiên tai, bão lũ B lao động có kinh nghiệm C thị trường xuất rộng lớn D có diện tích đất phù sa lớn Câu 67: Căn vào Atlat địa lí Việt Nam trang 19, cho biết vùng nước ta có tỉ lệ diện tích trồng lúa so với tỉ lệ diện tích trồng lương thực cao (trên 80%) A Đồng sông Cửu Long Duyên hải Nam Trung Bộ B Đồng sông Hồng Đồng sông Cửu Long C Đồng sông Cửu Long Bắc trung Bộ D Bắc Trung Bộ Tây Nguyên Câu 68: Nguyên nhân làm cho tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên Trung Quốc ngày giảm A thực sách dân số triệt để B tâm lí khơng muốn sinh người dân C số phụ nữ độ tuổi sinh đẻ D kinh tế ngày phát triển Câu 69: Biển có ảnh hưởng sâu sắc đến thiên nhiên phần đất liền nước ta chủ yếu do A biển Đông biển rộng. B hướng núi tạo điều kiện cho ảnh hưởng biển vào sâu đất liền. C bờ biển có nhiều vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền. (4)D hình dạng lãnh thổ nước ta kéo dài hẹp ngang Câu 70: Cho biểu đồ: Biểu đồ thể nội dung sau đây: A Cơ cấu sản lượng giấy trang in nước ta B Sự thay đổi sản lượng giấy trang in nước ta C Tốc độ tăng trưởng sản lượng giấy trang in nước ta D Quy mô cấu sản lượng giấy trang in nước ta Câu 71: Việt Nam thành viên tổ chức liên kết khu vực sau A ASEAN APEC B EU ASEAN C ASEAN NAFTA D NAFTA EU Câu 72: Đặc điểm không với hoạt động bão Việt Nam A mùa bão thường bắt đầu vào tháng kết thúc vào tháng 11 B mùa bão chậm dần từ Nam Bắc C 70% số bão mùa tập trung vào tháng 8,9,10 D trung bình năm có từ – bão đổ bổ vào vùng bờ biển nước ta Câu 73: Căn vào At lat Địa lí Việt Nam trang 4- 5, tỉnh Đồng sông Hồng giáp biển A Hà Nam, Ninh Bình B Hà Nội, Hải Phòng C Hải Phịng, Ninh Bình D Quảng Ninh, Hải Phịng Câu 74: Trong cấu ngành trồng trọt nước ta loại trồng có xu hướng tăng nhanh tỉ trọng năm gần A lương thực, công nghiệp B lúa, công nghiệp C công nghiệp, rau đậu D rau đậu lương thực Câu 75: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chuyển dịch cấu lao động theo ngành theo thành phần kinh tế nước ta khôngphải A Sự phát triển khoahọc kĩ thuật B chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa. C chất lượng sống khơng ngừng cải thiện. D sách điều tiết nhà nước. Câu 76: Hiện muốn nâng cao lực cạnh tranh kinh tế nước phát triển cần A tiếp thu văn hóa nước. B nhận chuyển giao công nghệ cũ nước phát triển. C tăng cường tự hóa thương mại. D làm chủ ngành kinh tế mũi nhọn. Câu 77: Sự phân bố đàn trâu, bò nước ta mang đặc điểm A bị chủ yếu ni phía Bắc, trâu tập trung chủ yếu phía Nam. B tỉnh phía nam trâu ni nhiều bị, tỉnh phía Bắc bị ni nhiều trâu. C tỉnh phía Bắc trâu ni nhiều bị, tỉnh phía Nam bị ni nhiều trâu. D trâu bị tập trung phía Bắc cịn phía Nam khơng nuôi. Câu 78: Nguyên nhân chủ yếu khiến tỉ lệ thiếu việc làm nơng thơn nước ta cịn cao là A tỉ lệ lao động qua đào tạo nông thôn thấp. (5) Trang 5/5-Mã đề thi 701 C sản xuất nông nghiệp mang tính mùa vụ, nghề phụ phát triển D đầu tư khoa học kĩ thuật làm lao động chân tay dư thừa Câu 79: Đặc điểm vị trí địa lí khiến nước ta khác hẳn với nước vĩ độ Tây nam Á, Bắc Phi A nằm khu vực nhiệt đới gió mùa tiếp giáp với biển Đông rộng lớn B tiếp giáp với biển Đơng rộng lớn C nằm rìa đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm Đơng Nam Á D nằm gần khu vực xích đạo Câu 80: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, thị có quy mơ dân số lớn thứ vùng Đồng sông Hồng A Hà Nội B Hải Phòng C Nam Định D Hạ Long - - HẾT - (6)made cautron dapan 701 B 701 A 701 C 701 A 701 B 701 A 701 A 701 A 701 A 701 10 C 701 11 D 701 12 D 701 13 D 701 14 D 701 15 B 701 16 B 701 17 B 701 18 D 701 19 A 701 20 D 701 21 D 701 22 B 701 23 C 701 24 B 701 25 C 701 26 D 701 27 B 701 28 A 701 29 D 701 30 B 701 31 A 701 32 B 701 33 C 701 34 C 701 35 C 701 36 D 701 37 C 701 38 C 701 39 A
- Xem thêm -

Xem thêm: Chi tit thi th mn a C p n trường THPT Yn Lc Vnh Phc ln 4 - 2019, Chi tit thi th mn a C p n trường THPT Yn Lc Vnh Phc ln 4 - 2019

Hình ảnh liên quan

Câu 52: Cho bảng số liệu sau: - Chi tit  thi th mn a C p n trường THPT Yn Lc  Vnh Phc ln 4 - 2019

u.

52: Cho bảng số liệu sau: Xem tại trang 2 của tài liệu.
D. hình dạng lãnh thổ nướcta kéo dài và hẹp ngang. - Chi tit  thi th mn a C p n trường THPT Yn Lc  Vnh Phc ln 4 - 2019

h.

ình dạng lãnh thổ nướcta kéo dài và hẹp ngang Xem tại trang 4 của tài liệu.