0

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ THỜI VỤ MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH VÙNG LƯU VỰC SÔNG PHÓ ĐÁY TUYÊN QUANG

7 15 0
 • TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ THỜI VỤ MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH VÙNG LƯU VỰC SÔNG PHÓ ĐÁY TUYÊN QUANG

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:47

Do vậy, đánh giá và mô hình hóa tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp tại vùng nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc hoạch định ch[r] (1)TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ THỜI VỤ MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH VÙNG LƯU VỰC SƠNG PHÓ ĐÁY TUYÊN QUANG Nguyễn Văn Giáp1, Đỗ Thị Lan2* 1Đại học Tân Trào - Tuyên Quang, 2Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Nghiên cứu tác động biến đổi khí hậu (BĐKH) đến sản xuất nông nghiệp thực lưu vực sông Phó Đáy Tuyên Quang Nghiên cứu thu thập liệu, phân tích, tính tốn chuẩn hóa liệu khí hậu (lượng mưa, nhiệt độ, độ bốc hơi, chiếu sáng, ) Phân tích xu hướng biến đổi khí hậu để xây dựng kịch BĐKH vùng nghiên cứu Đồng thời dùng mơ hình DSSAT tính tốn suất lúa xn, lùa mùa, ngơ, lạc và đậu tương thời kỳ tham chiếu Kết nghiên cứu cho thấy tác động biến đổi khí hậu thời gian sinh trưởng loại trồng giảm từ 5-10 ngày Năng suất lúa xuân, lùa mùa, ngô, lạc và đậu tương giảm từ 0,5 - tấn/ha/vụ Đồng thời nghiên cứu thời điểm tối ưu cho gieo cấy vùng nghiên cứu lúa xuân từ 25/2 - 5/3, ngô xuân 25/2 - 25/4, lạc xuân 15/1-15/3, đậu tương Xuân hè từ 15/4 - 25/4 Kết nghiên cứu đề xuất số giải pháp thích ứng với BĐKH cho số trồng vùng nghiên cứu Từ khóa: Tác động BĐKH; lúa; ngơ; lạc; đậu tương; lưu vực sơng Phó Đáy Tun Quang Ngày nhận bài: 17/7/2020; Ngày hoàn thiện: 25/7/2020; Ngày đăng: 31/7/2020 IMPACT OF CLIMATE CHANGE TO AGRICULTURE ACTIVITES AND PRODUCTIVITY OF SOME CROPS IN PHO DAY RIVER BASIN IN TUYEN QUANG Nguyen Van Giap1, Do Thi Lan2* 1Tan Trao University - Tuyen Quang, 2TNU - University Agriculture and Forestry ABSTRACT Research on the impact of climate change on agricultural activities was conducted in Pho Day river basin of Tuyen Quang The research collected data, analyzed, calculated and standardized climate data (rainfall, temperature, evaporation, lighting hours, etc.) to analyze climate change trends to develop scenarios of the study area At the same time, DSSAT model was used to calculate the yield of spring rice, summer rice, maize, peanut and soybean in the reference period Research results show that under the impact of climate change, the growth time of all crops decreases from 5-10 days The yield of spring rice, summer rice, maize, peanut and soybean also decreased from 0.5 to tons/ha/crop The study also pointed out the optimal time for cultivation in the study area for spring rice from February 25 to March 5, for spring maize from February 25 to April 25, for spring peanut on January 15 to March 15, for spring-summer soy bean from April 15 to April 25 The research results also suggest many climate change adaptative solutions for some crops in the study area Keywords: Impacts of climate change; rice; corn; peanuts; soybean; Pho Day river basin Tuyen Quang Received: 17/7/2020; Revised: 25/7/2020; Published: 31/7/2020 (2)1 Đặt vấn đề Những tác động tiêu cực biến đổi khí hậu (BĐKH) là mối đe dọa và gây tổn thương đến nông dân vốn đa phần sống dựa vào sản xuất nông nghiệp làm cho sống nông dân gặp nhiều khó khăn [1], phát triển kinh tế trị nơng thơn có nguy cân đối, vậy, giảm nhẹ tác động và thích ứng với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ quan trọng để hỗ trợ nông dân ổn định sản xuất, đời sống, hướng tới phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn và nông dân [2] Do ảnh hưởng BĐKH, ước tính 30 năm qua gây thiệt hại người và tài sản, giá trị thiệt hại chiếm khoảng 1-1,5% GDP/năm [3] Tuyên Quang là tỉnh thuộc vùng miền núi phía Bắc, với diện tích vùng núi cao chiếm 50%, có khí hậu gió mùa và chịu ảnh hưởng nặng khí hậu lục địa, mặc dù không chịu ảnh hưởng nặng nề tỉnh ven biển, vùng nghiên cứu chịu nhiều tác động tiêu cực gia tăng nhiệt độ, thay đổi phân bố và lượng mưa Sự thay đổi bất thường điều kiện khí hậu tác động tiêu cực và nghiêm trọng đến vùng sản xuất nông nghiệp tỉnh, đặc biệt vùng núi cao Do vậy, đánh giá và mô hình hóa tác động biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp vùng nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng việc hoạch định sách, xây dựng kế hoạch ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững, đảm bảo an sinh 2 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp mơ hình hóa mơ dự báo tác động biến đổi khí hậu lên đối tượng nơng nghiệp (chủ yếu là hàng năm) sử dụng bao gồm biến số sau: - Phân tích, tính tốn chuẩn hóa liệu khí hậu (lượng mưa, nhiệt độ, độ bốc hơi, chiếu sáng, dựa vào nguồn số liệu quan trắc giai đoạn 1986 - 2005) để tích hợp đưa vào phân tích mơ hình (cịn gọi là điều kiện tham chiếu) [4]-[6] - Phân tích xu hướng biến đổi khí hậu để xây dựng kịch biến đổi khí hậu vùng nghiên cứu (dựa theo kịch Bộ Tài nguyên và Mơi trường (MONRE, 2016) để tích hợp phân tích mơ hình [4], [5], [7] - Các số liệu trạng: Thông tin loại trồng cần đánh giá bao gồm lúa xuân, lúa mùa, ngô đông, lạc xuân và đậu tương - Sử dụng mô hình DSSAT tính tốn suất lúa xn, lùa mùa, ngô, lạc và đậu tương thời kỳ tham chiếu [4], [5] - So sánh suất tác động BĐKH với suất thời kỳ tham chiếu để thấy rõ thay đổi suất giai đoạn bị BĐKH 3 Kết nghiên cứu 3.1 Ảnh hưởng BĐKH đến lúa 3.1.1 Lúa xuân 100 105 110 115 120 125 130 135 140 B1 B2 A2 B1 B2 A2 B1 B2 A2 Tham chiếu 2020 2030 2040 Thoi gi an sinh truon g ( ng ay ) Tiềm Không tưới 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 B1 B2 A2 B1 B2 A2 B1 B2 A2 Tha m chiếu 2020 2030 2040 Na ng su at (k g/ ha ) NS tiềm nă ng NS không tưới NS ca nh tá c bình thường Hình Ảnh hưởng BĐKH đến thời gian sinh trưởng (đồ thị trên) suất lúa xuân (đồ thị dưới) vùng nghiên cứu Diễn biến kịch BĐKH hình cho thấy: Kể điều kiện tối ưu và điều kiện khơng tưới thời gian sinh trưởng (TGST) lúa xuân bị rút ngắn từ đến ngày vào năm 2030 và đến 10 ngày vào năm 2050 (3)quản lý dịch bệnh suất thực tế đạt tấn/ha/vụ Quan trọng là suất kịch tương lai tăng dần, là hiệu ứng tăng nhiệt độ vùng cận ôn đới thường bị lạnh mùa đông, nhiệt độ tăng, ánh sáng và lượng mưa tăng làm tăng suất trồng Điều kiện đất đai phù hợp với điều kiện khí hậu phát huy tiềm cung cấp chất dinh dưỡng cho trồng phát triển tốt 3.1.2 Lúa mùa Thời gian sinh trưởng lúa mùa vùng nghiên cứu có bị suy giảm nhẹ vòng ngày so với TGST tất kịch Đặc biệt là điều kiện khơng tưới TGST lúa tương đương với điều kiện tối ưu Chứng tỏ lúa mùa không chịu áp lực điều kiện khí hậu cực đoan Năng suất lúa tất kịch bị suy giảm so với thời kỳ tham chiếu vòng 0,5 – 0,7 tấn/ha/vụ 80 90 100 110 120 130 140 B1 B2 A2 B1 B2 A2 B1 B2 A2 Tham chiếu 2020 2030 2040 Thoi gi an sinh truong (ng ay ) Điều kiện tiềm Không tưới 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 B1 B2 A2 B1 B2 A2 B1 B2 A2 Tham chiếu 2020 2030 2040 Na ng sua t ( kg /ha ) NS tiềm NS khơng tưới NS canh tác bình thường Hình Ảnh hưởng BĐKH đến thời gian sinh trưởng (đồ thị trên) suất lúa mùa (đồ dưới) vùng nghiên cứu Diễn biến kịch BĐKH hình cho thấy: Trong điều kiện khơng tưới suất lúa mùa bị thấp Qua theo dõi thấy, vụ mùa thường bị hạn vào thời kỳ đầu sau cấy Năng suất điều kiện có tưới bón phân dao động khoảng tấn/ha/vụ, là mức suất cao, xa mức suất tiềm thể điều kiện đất đai tốt, tiệm cận suất tiềm biện pháp canh tác thâm canh tốt 3.1.3 Ảnh hưởng BĐKH đến ngô 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 B1 B2 A2 B1 B2 A2 B1 B2 A2 Tham chiếu 2020 2030 2040 Tho i g ian sinh tr uo ng (ng ay ) Tiềm Không tưới 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 B1 B2 A2 B1 B2 A2 B1 B2 A2 Tham chiếu 2020 2030 2040 Na ng sua t ( kg /ha ) NS tiềm NS khơng tưới NS canh tác bình thường Hình Ảnh hưởng BĐKH đến thời gian sinh trưởng (đồ thị trên) suất ngô (đồ thị dưới) tại vùng nghiên cứu Diễn biến kịch BĐKH hình cho thấy: Ngơ bị tác động BĐKH tương đối mạnh hầu hết ngô bị rút ngắn TGST kịch BĐKH Sự rút ngắn TGST tương đối mạnh lên đến 10 ngày Năng suất tiềm ngơ khơng có biến động nhiều, nhiên có suy giảm suất theo thời gian Năng suất không tưới bị tác động nhẹ kịch BĐKH không biến động nhiều Mức suất giao động khoảng 1,7 - 2,0 /ha/vụ Năng suất thực tế ngô thể đất không thực phù hợp với trồng ngô khoảng cách suất thực tế vào suất tiềm là tương đối lớn Cần có biện pháp thâm canh cải tạo tính chất đất để đạt suất ngơ Việt Nam 3.1.4 Ảnh hưởng BĐKH đến Lạc 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 B1 B2 A2 B1 B2 A2 B1 B2 A2 Tham chiếu 2020 2030 2040 Thoi gia n s inh truong (ng ay) DK tiềm Không tưới 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 B1 B2 A2 B1 B2 A2 B1 B2 A2 Tham chiếu 2020 2030 2040 Na ng sua t ( kg/ ha ) NS tiềm NS khô ng đ ược tưới NS canh tác b ình thường Hình Ảnh hưởng BĐKH đến thời gian sinh (4)Diễn biến kịch BĐKH hình cho thấy: Lạc vùng nghiên cứu bị ảnh hưởng tác động BĐKH TGST không bị ảnh hưởng suất Tuy nhiên, điều kiện vùng nghiên cứu khơng tưới suất bị suy giảm nặng nề, 0,6 tấn/ha/vụ, suất tiềm đạt gần tấn/ha/vụ Năng suất thực tế không cao, 2,5 tấn/ha/vụ Cần phải xác định yếu tố hạn chế đất để tác động phát huy tiềm đất nâng cao suất cải thiện thu nhập cho người dân 3.1.5 Ảnh hưởng BĐKH đến đậu tương 100 105 110 115 120 125 B1 B2 A2 B1 B2 A2 B1 B2 A2 Tham chiếu 2020 2030 2040 Th oi gia n s inh tr uo ng (n gay ) Series1 Series2 0 500 1000 1500 2000 2500 B1 B2 A2 B1 B2 A2 B1 B2 A2 Tham chiếu 2020 2030 2040 Na ng sua t ( kg/ ha ) Series1 Series2 Series3 Hình Ảnh hưởng BĐKH đến thời gian sinh trưởng (đồ thị trên) suất đậu tương (đồ thị dưới) vùng nghiên cứu Diễn biến kịch BĐKH hình cho thấy: Đậu tương vùng nghiên cứu bị tác động thời gian sinh trưởng tương đối lớn, thời gian sinh trưởng bị rút ngắn đến 17 ngày vụ Năng suất tiềm đậu tương đạt tấn/ha/vụ Trong điều kiện có tưới suất đạt khoảng 0,3 /ha/vụ Trong điều kiện tưới và bón phân, suất đậu tiệm cận với suất tiềm lên đến 1,5 tấn/ha/vụ Điều giúp nhận biết là đậu tương chịu hạn chế dễ thâm canh cho suất gần với suất tiềm 3.2 Hiện tượng thời tiết cực đoan, rét đậm rét hại Diễn biến nhiệt độ tối thấp tháng 1, và biển diễn hình cho thấy rõ nhiệt độ tối thấp tháng khác rõ rệt, nhiệt độ tháng thấp so với tháng và 3, đặc biệt có nhiều ngày có nhiệt độ tối thấp ngưỡng rét đậm (10oC) và rét hại (13oC), ngưỡng gây hại ngừng phát triển trồng Nhìn vào hình ta thấy, có nhiều ngày tháng có nhiệt độ nằm đường 13oC Sang tháng cịn có rét đậm rét hại nhiều so với tháng Điều cho thấy việc gieo trồng vào tháng rủi ro trồng bị chết bị hại lớn, đặc biệt năm 2008, nhiệt độ rơi xuống cực thấp tháng 1, Hình Diễn biến nhiệt độ tối thấp theo ngày các tháng 1, thời kỳ 1998-2017 Hình Số ngày có nhiệt độ tối thấp 13oC của tháng 1, thời kỳ 1998-2017 Để xem xu hướng tượng rét đậm rét hại vùng nghiên cứu, nghiên cứu vẽ đồ thị số ngày có nhiệt độ thấp 13oC (Hình 7) Đồ thị cho thấy xu từ năm 1998-2017 có số ngày nhiệt độ 13oC tháng tăng dần, tháng có số ngày rét hại tăng giảmso với tháng 1, cịn tháng xu hướng khơng rõ ràng, hay nói khơng tăng (5)cao Nếu chuyển sang gieo trồng vào tháng an toàn Tuy nhiên, xét yếu tố thời vụ chọn thời vụ tối ưu vào thời gian thích hợp Bằng việc phân tích liệu thơng qua phần mềm DSSAT chuỗi số liệu giai đoạn 1998-2017 cho thấy: - Đối với lúa xuân: Thời gian tối ưu để bố trí thời vụ lúa xuân thích hợp với thời điểm cấy khác 5/01, 15/01, 25/01, 5/02, 15/02, 25/02, 5/3 15/3 Hình Năng suất lúa xuân thời gian cấy khác từ 5/1 đến 15/3 Kết suất trung bình thời kỳ thể hình Kết cho thấy, suất lúa thấp cấy vào tháng 1, suất tăng dần cấy vào tháng và tăng dần từ đầu tháng đến tận thời điểm 5/3 sang thời điểm 15/3 suất lúa giảm Như vậy, thời điểm tối ưu để cấy lúa xuân vùng nghiên cứu là 25/2 đến 5/3 - Đối với ngơ xn: Thời điểm gieo ngơ vụ xn thích hợp 25/02, 05/3, 15/3, 25/3, 05/4, 15/4 25/4 Hình Năng suất ngơ thời gian gieo khác nhau từ 5/1 đến 25/4 Kết phân tích hình cho thấy, suất ngô thấp gieo vào tháng 1, suất tăng và ổn định gieo vào cuối tháng đến tận thời điểm 25/4 Như vậy, thời điểm tối ưu để gieo ngô xuân vùng nghiên cứu 25/2 đến 25/4 - Đối với lạc xuân: Thời điểm gieo lạc vụ xuân thích hợp 05/01, 15/01, 25/01, 05/02, 15/02, 25/02, 05/3 15/3 Hình 10 Năng suất lạc thời gian gieo khác nhau từ 5/1 đến 25/4 Kết phân tích hình 10 cho thấy, suất lạc tăng cao gieo vào đầu tháng 1, suất giảm và ổn định gieo vào vào thời điểm từ 15/01 đến 15/3 Sau thời điểm này suất lạc giảm dần Như vậy, thời điểm tối ưu để gieo lạc Xuân vùng nghiên cứu là 05/01 đến 15/3 - Đối với đậu tương vụ Xuân Hè: Thời điểm gieo đậu tương vụ Xuân Hè thích hợp 05/01, 15/4 25/4 Hình 11 Năng suất đậu tương thời gian gieo khác từ 5/1 đến 25/4 (6)3.3 Đề xuất giải pháp thích ứng với khí hậu biến đổi vùng lưu vực sơng Phó Đáy * Về kỹ thuật canh tác với lúa: - Lựa chọn giống trồng thích ứng với khí hậu biến đổi; - Lựa chọn biện pháp kỹ thuật canh tác lúa thích ứng với khí hậu biến đổi, cụ thể: + Bón lót phân chuồng, sử dụng thảo mộc để trừ sâu + Theo dõi và phòng trừ bọ trĩ giai đoạn mạ và sau cấy Sâu giai đoạn lúa đẻ nhánh + Diệt bọ xít: Dùng giẻ thành cuộn to, ngâm vào nước giải cắm ruộng cho nước vào ruộng, bọ xít bị lên lá, dùng vợt để bắt + Chống rét cho mạ: vãi tro bếp và phủ nilon + Chống rét cho lúa: Tháo bớt nước đến cm * Biện pháp kỹ thuật canh tác ngơ thích ứng với BĐKH - Chủ động trồng ngô sớm vụ đông - Khuyến khích chuyển đổi đất trồng lúa hiệu sang trồng ngơ Mở rộng diện tích giống ngơ lai có suất cao HT119 P4199 - Thay đổi kỹ thuật, phương thức canh tác truyền thống như: Làm đất: làm luống thấp; Kỹ thuật trồng: + Trồng xen nhiều loại trồng + Dùng phế phụ phẩm để ủ gốc, phủ lên mặt luống - Chăm sóc và phịng trừ sâu bệnh: + Dùng bẫy đèn để bắt sâu xâm hại ngô + Trừ sâu xám: Bắt sâu ban đêm tay + Tưới nước pha phân lân ngô trỗ cờ bị hạn giúp trỗ đồng Biện pháp kỹ thuật canh tác lạc thích ứng với BĐKH - Cập nhật thường xuyên thơng tin thời tiết để bố trí thời vụ và theo hướng dẫn cán khuyến nông + Làm đất: Đất cày bừa kỹ, nhỏ tơi, nhặt cỏ dại, bón lót phân chuồng và vơi bột Làm đất và bón lót xong nên phun thuốc phòng trừ bệnh héo xanh Lên luống thấp + Gieo hạt: Trước gieo hạt dùng nilon che phủ kín mặt luống, vét đất rãnh chặn kỹ bên mép luống tránh gió lật Nên dùng loại nilon trắng mỏng giúp lạc dễ đâm tia loại nilon dày khác Nếu đất q khơ nên tưới nhẹ trước gieo hạt giúp lạc nhanh mọc, mọc và mọc khoẻ [7] - Chăm sóc và phịng trừ sâu bệnh: + Luân canh trồng và vệ sinh đồng ruộng + Bắt diệt thủ công mật độ thấp + Tăng cường bón phân chuồng và vơi bột Biện pháp kỹ thuật canh tác đậu tương thích ứng với BĐKH - Chọn giống: Lựa chọn giống trồng thích ứng với khí hậu biến đổi; Lựa chọn biện pháp kỹ thuật canh tác thích ứng với khí hậu biến đổi, cụ thể: -Thời vụ: Căn đặc điểm thời gian sinh trưởng giống mà bố trí thời vụ thích hợp để đậu tương sinh trưởng phát triển thuận lợi, thời điểm xuống giống thuận lợi vụ Đông Xuân và Xuân Hè, phổ biến vụ Xuân Hè Nên luân canh, xen canh đậu tương với trồng khác họ (không trồng đậu tương qua nhiều vụ chân đất vụ trước trồng họ đậu) [1] - Đất trồng: Đậu tương là khơng kén đất, để có suất cao nên ưu tiên đất có thành phần giới nhẹ trung bình, giữ ẩm và nước tốt: đất thịt nhẹ, đất cát pha, phù sa ven sông, Đất phải cày bừa kỹ, cỏ dại; Đất dốc phải thiết kế thành băng chống sói mịn - Mật độ, khoảng cách trồng: + Cây cách 15 cm Mật độ 3.600 - 4.000 khóm/sào (Lưu ý: Không gieo hạt vào ngày mưa to, hạt bị trương nước làm giảm sức nảy mầm; Phơi lại hạt nắng nhẹ để kích thích nảy mầm trước gieo) (7)+ Khi có - thật, kiểm tra tỉa bỏ còi cọc, sâu bệnh,… để lại - đậu khỏe/khóm - Bón phân: Bón đủ phân hữu cơ, bón cân đối N-P-K và đủ lượng canxi - Phòng trừ sâu bệnh: Phòng trừ dòi đục thân, sâu khoang, sâu xám,… Nếu sâu hại phát sinh gia tăng, cần tăng số lần phun thuốc 4 Kết luận Kết nghiên cứu cho thấy tác động BĐKH thời gian sinh trưởng lúa xuân bị rút ngắn từ đến ngày vào năm 2030 và đến 10 ngày vào năm 2050 Năng suất bị suy giảm nghiêm trọng xuống tấn/ha/vụ và đến năm 2050 xuống tấn/ha/vụ thiếu nước Lúa mùa TGST giảm nhẹ ngày so với TGST tất kịch Năng suất lúa tất kịch bị suy giảm so với thời kỳ tham chiếu vịng 0,5-0,7 tấn/ha/vụ Ngơ bị tác động BĐKH tương đối mạnh lên đến 10 ngày, suất này giao động khoảng 1,7 đến tấn/ha/vụ Cây lạc không tưới suất bị suy giảm nặng nề, 0,6 tấn/ha/vụ suất tiềm đạt gần tấn/ha/vụ Đậu tương vùng nghiên cứu bị tác động thời gian sinh trưởng tương đối lớn, TGST Đặc biệt là loại thiên tai như: bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, úng ngập, hạn hán, xâm nhập mặn và thiên tai khác làm thiệt hại đáng kể, nghiên cứu được: Năng suất lúa Xuân thấp cấy vào tháng 1, suất tăng dần cấy vào tháng và tăng dần từ đầu tháng đến tận thời điểm 5/3 sang thời điểm 15/3 suất lúa giảm Do vậy, thời điểm tối ưu để cấy lúa xuân vùng nghiên cứu là 25/2 đến 5/3; Năng suất ngô Xuân thấp gieo vào tháng 1, suất tăng và ổn định gieo vào cuối tháng đến tận thời điểm 25/4 Do vậy, thời điểm tối ưu để gieo ngô Xuân vùng nghiên cứu 25/2 đến 25/4; Năng suất lạc Xuân tăng cao gieo vào đầu tháng 1, suất giảm ổn định gieo vào thời điểm từ 15/01 đến 15/3 Sau thời điểm này suất lạc giảm dần Do vậy, thời điểm tối ưu để gieo lạc Xuân vùng nghiên cứu là 05/01 đến 15/3; Năng suất đậu tương Xuân Hè cao gieo vào đầu tháng 01, 15/4 đến 25/4 Năng suất giảm gieo vào thời điểm từ 15/01 đến 05/4 Do vậy, thời điểm tối ưu để gieo đậu tương vụ Xuân Hè vùng nghiên cứu 05/01 thời điểm 15/4 25/4 TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCES [1] S M Phan, and H N Ha, "Impacts of climate change on agriculture and rural Vietnam in reality and solutions," Vietnam Journal of Social Sciences, vol 5, no p 66, 2013 [2] Q D Bach, and T Q Pham, “Climate change impacts in rural Areasin the red river delta,” Vietnam Journal of Hydrometeorology, vol 08, pp 25-34, August 2017 [3] Ministry of Agriculture and Rural Development - UNDP, Some knowledge to know about climate change with Agriculture Agriculture Publishing Company, Hanoi, 2012 [4] Viet Bac meteorological station, Tuyen Quang meteorological data series in the period 1980-2015, 2016 [5] Viet Bac meteorological station, Tuyen Quang meteorological data series in the period of 1998-2017, 2017 [6] M E Brown et.al., Climate Change, Global Food Security, and the U.S Food System, USDA, 2015
- Xem thêm -

Xem thêm: TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ THỜI VỤ MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH VÙNG LƯU VỰC SÔNG PHÓ ĐÁY TUYÊN QUANG, TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ THỜI VỤ MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH VÙNG LƯU VỰC SÔNG PHÓ ĐÁY TUYÊN QUANG

Hình ảnh liên quan

Do vậy, đánh giá và mô hình hóa tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp tại vùng nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm t - TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ THỜI VỤ MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH VÙNG LƯU VỰC SÔNG PHÓ ĐÁY TUYÊN QUANG

o.

vậy, đánh giá và mô hình hóa tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp tại vùng nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm t Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 2. Ảnh hưởng của BĐKH đến thời gian sinh - TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ THỜI VỤ MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH VÙNG LƯU VỰC SÔNG PHÓ ĐÁY TUYÊN QUANG

Hình 2..

Ảnh hưởng của BĐKH đến thời gian sinh Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 3. Ảnh hưởng của BĐKH đến thời gian sinh - TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ THỜI VỤ MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH VÙNG LƯU VỰC SÔNG PHÓ ĐÁY TUYÊN QUANG

Hình 3..

Ảnh hưởng của BĐKH đến thời gian sinh Xem tại trang 3 của tài liệu.
Diễn biến các kịch bản BĐKH hình 2 cho thấy: Trong điều kiện không được tưới thì năng suất lúa mùa vẫn bị thấp - TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ THỜI VỤ MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH VÙNG LƯU VỰC SÔNG PHÓ ĐÁY TUYÊN QUANG

i.

ễn biến các kịch bản BĐKH hình 2 cho thấy: Trong điều kiện không được tưới thì năng suất lúa mùa vẫn bị thấp Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 5. Ảnh hưởng của BĐKH đến thời gian sinh - TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ THỜI VỤ MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH VÙNG LƯU VỰC SÔNG PHÓ ĐÁY TUYÊN QUANG

Hình 5..

Ảnh hưởng của BĐKH đến thời gian sinh Xem tại trang 4 của tài liệu.
Diễn biến các kịch bản BĐKH hình 4 cho thấy: Lạc tại vùng nghiên cứu chỉ bị ảnh hưởng bởi tác động của BĐKH về TGST nhưng không bị ảnh hưởng về năng suất - TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ THỜI VỤ MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH VÙNG LƯU VỰC SÔNG PHÓ ĐÁY TUYÊN QUANG

i.

ễn biến các kịch bản BĐKH hình 4 cho thấy: Lạc tại vùng nghiên cứu chỉ bị ảnh hưởng bởi tác động của BĐKH về TGST nhưng không bị ảnh hưởng về năng suất Xem tại trang 4 của tài liệu.
Diễn biến các kịch bản BĐKH hình 5 cho thấy: Đậu tương ở vùng nghiên cứu bị tác động về thời gian sinh trưởng tương đối lớn, thời gian sinh trưởng có thể bị rút ngắn đến 17 ngày trong 1 vụ - TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ THỜI VỤ MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH VÙNG LƯU VỰC SÔNG PHÓ ĐÁY TUYÊN QUANG

i.

ễn biến các kịch bản BĐKH hình 5 cho thấy: Đậu tương ở vùng nghiên cứu bị tác động về thời gian sinh trưởng tương đối lớn, thời gian sinh trưởng có thể bị rút ngắn đến 17 ngày trong 1 vụ Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan