0

Giáo án Âm nhạc 2 bài 3 Ôn tập hát Thật là hay | Âm nhạc, Lớp 2 - Ôn Luyện

3 19 0
  • Giáo án Âm nhạc 2 bài 3 Ôn tập hát Thật là hay | Âm nhạc, Lớp 2 - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:34

[r] (1)Bài 3 ÔN BÀI HÁT: TH T LÀ HAY I M c tiêuụ : - Giúp h c sinh thu c hát, hát có l i s c thái, hát k t h p v i m t sọ ộ ắ ế ợ ộ ố đ ng tác ph ho ộ ụ - Cho em ch i trò ch i âm nh c t p bi u di n.ơ ậ ể ễ - Giáo d c em lòng yêu thích mơn h c.ụ ọ II Chu n bẩ ị: GV: - Đàn - Đài - Đĩa nh c.ạ - M t vài đ ng tác ph ho đ n gi n.ộ ộ ụ ả HS: - V ghi, sách t p hát nh c l p 2.ở ậ III Các ho t đ ng d y h cạ ộ ọ : 1 n đ nhỔ ị : - Ki m tra sĩ s : ể ố Ki m traể : - G i đ n h c sinh hát ọ ế ọ Th t hay.ậ - Giáo viên nh n xét đánh giá.ậ Bài m iớ : * Ph n m đ uầ ở ầ : Hôm ôn l i hát Th t hay k t h p s đ ng tác ph ho đ n gi nạ ậ ế ợ ố ộ ụ ả trò ch i gõ âm hình ti t t u.ơ ế ấ * Ph n ho t đ ngầ ạ ộ N i dungộ Ho t đ ng th yạ ộ ầ Ho t đ ng tròạ ộ + Ho t đ ng 1:ạ ộ Ôn l i hát Th t làậ hay (2)+Ho t đ ng 2:ạ ộ Hướng d n h c sinhẫ ọ hát k t h p đánhế ợ nh p 2.ị + Ho t đ ng 3: Tròạ ộ - Giáo viên đàn hát l i l n hát.ạ ầ - Chia l p thành nhóm hát ngớ ượ ạc l i - Giáo viên nh n xét.ậ - Giáo viên hướng d n HS cách đánh nh pẫ ị (GV v s đ lên b ng).ẽ ả 1: phách m ch.ạ 2: phách nh ẹ Phách m nh đánh xu ng, phách nh kéoạ ố ẹ lên s d ng ngón tr đ đánh nh p.ử ụ ỏ ể ị - Giáo viên làm m u vào hát ẫ th t làậ hay. Nghe véo von _ vòm P1 p2 p1 p2 - Giáo viên hướng d n l p làm.ẫ - G i đ n em làm t t lên b ng th cọ ế ố ả ự hi n.ệ - Giáo viên nh n xét.ậ + Hướng d n trò ch i giáo viên hẫ ướ ng - L p nghe.ớ - L p th c hi n:ớ ự ệ + nhóm hát + nhóm gõ đ m.ệ - L p theo dõi.ớ - HS quan sát - L p th c hi n theoớ ự ệ hướng d n c a giáo viên.ẫ ủ - H c sinh lên b ng th cọ ả ự hi n.ệ - L p th c hi n làm theoớ ự ệ hướng d n c a GV.ẫ ủ (3)ch i đ ng tác phơ ộ ụ ho d n gõ đ m theo âm ti t t u.ẫ ệ ế ấ - Cho t ng nhóm th c hi n.ừ ự ệ - Giáo viên nh n xét.ậ + Đ ng tácph ho (nh giáo viên đãộ ụ chu n b )ẩ ị - Giáo viên làm m u hẫ ướng d n h cẫ ọ sinh th c hi n.ự ệ - Cho l p th c hi n l i.ớ ự ệ - Giáo viên nh n xét.ậ - L p làm theo hớ ướng d nẫ c a giáo viên.ủ - L p th c hi n vài l n.ớ ự ệ ầ * Ph n k t thúcầ ế : C ng củ ố: - Giáo viên đàn, l p hát ôn l i hát k t h p v i v n đ ng ph ho ế ợ ậ ộ ụ - Giáo viên nh n xét gi h c.ậ ọ 5 D n dòặ :
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc 2 bài 3 Ôn tập hát Thật là hay | Âm nhạc, Lớp 2 - Ôn Luyện, Giáo án Âm nhạc 2 bài 3 Ôn tập hát Thật là hay | Âm nhạc, Lớp 2 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

và trò c hi gõ âm hình ti tt u. ấ - Giáo án Âm nhạc 2 bài 3 Ôn tập hát Thật là hay | Âm nhạc, Lớp 2 - Ôn Luyện

v.

à trò c hi gõ âm hình ti tt u. ấ Xem tại trang 1 của tài liệu.