0

Tóm tắt luận án tiến sĩ quản trị kinh doanh nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến động lực kinh doanh của nữ chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tiểu vùng tây bắc

14 16 0
  • Tóm tắt luận án tiến sĩ quản trị kinh doanh nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến động lực kinh doanh của nữ chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tiểu vùng tây bắc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Minh Trai VŨ QUANG HƯNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC KINH DOANH CỦA NỮ CHỦ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TIỂU VÙNG TÂY BẮC Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH (KHOA QTKD) Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án MÃ SỐ: 9340101_QTK cấp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Vào hồi: TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÀ NỘI - 2020 ngày tháng Có tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia - Thư viện Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2020 PHẦN MỞ ĐẦU DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN [1] Nguyễn Thành Độ Vũ Quang Hưng (2018), ‘Động lực kinh doanh nữ chủ doanh nghiệp nhỏ vừa đại bàn tỉnh Sơn La: Cơ hội thách thức’, Kỷ yếu hội thảo quốc tế 2018 “Doanh nghiệp nữ cách mạng công nghiệp 4.0”, tr 286-296, NXB Hồng Đức, Hà Nội [2] Vũ Quang Hưng (2018), ‘Doanh nghiệp nhỏ vừa phụ nữ khởi nghiệp làm chủ: Nghiên cứu tỉnh Điện Biên’, Tạp chí Thông tin Dự báo Kinh tế - xã hội, số 154, tr 92-96 [3] Vũ Quang Hưng (2018), ‘Thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ vừa phụ nữ làm chủ phát triển thời gian tới’, Tạp chí Kinh tế Dự báo, số 29, tr 40-42 [4] Vũ Quang Hưng (2020), ‘Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực kinh doanh nữ chủ DNNVV Tiểu vùng Tây Bắc: Một mơ hình nghiên cứu đề xuất’, Tạp chí Công thương, số 13, tr 118-124 1.1 Lý lựa chọn đề tài Động lực kinh doanh (ĐLKD) qua việc tạo lập trì DN động lực cho phát triển kinh tế quốc gia Một kinh tế phát triển nhờ phát triển số lượng chất lượng doanh nghiệp (DN) Carree and Thurik (2003) có mối quan hệ chặt chẽ việc tạo lập DN với tăng trưởng kinh tế vùng địa phương Những nơi có tỷ lệ thành lập trì DN cao thường có tốc độ phát triển kinh tế cao Phụ nữ ngày trở nên quan trọng đặc biệt phát triển kinh tế xã hội phát triển, họ chiếm tỷ lệ đáng kể khu vực DNNVV Theo ước lượng IFC (2011) có từ 31 đến 38% tổng số DNNVV khu vực thức kinh tế phụ nữ làm chủ Họ đóng góp cơng sức vào tăng trưởng phát triển kinh tế thông qua việc tham gia vào hoạt động thành lập, trì phát triển DN họ khu vực DNNVV Một số nghiên cứu gần cho thấy DN phụ nữ làm chủ có xu hướng tăng nhanh số lượng so với DN nam giới làm chủ chiếm tỷ lệ ngày cao DNNVV (IFC, 2017) Theo GEM (2012) có 6,3% phụ nữ giới độ tuổi lao động có tham gia hoạt động quản lý DN, có 19% DNNVV quản lý phụ nữ Với tầm quan trọng DNNVV phụ nữ làm chủ, thúc đẩy hình thành phát triển DN xu hướng chung tất kinh tế giới Các DN phụ nữ làm chủ doanh nhân nữ Việt Nam công nhận động lực phát triển kinh tế Ở đây, có tới 72% phụ nữ tham gia lực lượng lao động (ILO, 2013) DNNVV phụ nữ làm chủ nói riêng có tầm ảnh hưởng quan trọng phát triển kinh tế xã hội Việt Nam Theo kết nghiên cứu ADB HAWASME (2016) cho thấy DNNVV phụ làm chủ chiếm ¼ số DNNVV hoạt động Việt Nam Các DN có đóng góp tích cực giải việc làm, tạo thu nhập cho người lao động, đặc biệt lao động nữ đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Ở khía cạnh xã hội DNNVV phụ nữ làm chủ giải việc làm cho nhiều lao động nữ giúp nâng cao vị người phụ nữ, DNNVV phụ nữ làm chủ thực sách trách nhiệm xã hội thường tốt DN khác Xét Tiểu vùng Tây Bắc (TB) bao gồm 04 tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hịa Bình, nơi phát triển DNNVV nhiều nghiên cứu trước giải pháp để tạo động lực phát triển cho vùng Song phát triển DNNVV khu vực chưa tương xứng với tiềm vốn có phần lớn khó khăn điều kiện địa hình, xuất phát điểm thấp Bên cạnh yếu sở hạ tầng, trình độ cơng nghệ, quản lý rào cản lớn trình nâng cao lực cạnh tranh khối DN này, DNNVV phụ nữ làm chủ Trong đó, tài liệu có sẵn tập trung vào lý hay nguyên nhân phụ nữ, doanh nhân nữ khởi nghiệp hay động lực họ kinh doanh, rào cản họ gặp phải vùng nơng thơn thành thị, chưa có nghiên cứu thực khu vực Phương pháp nghiên cứu định lượng Điều tra khảo sát qua giai đoạn: giai đoạn miền núi chưa có nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới ĐLKD nữ chủ DNNVV Tiểu vùng TB, Việt Nam, nơi vùng miền có tính chất đặc thù Qua khảo sát sơ điều tra sơ nhằm điều chỉnh thang đo, bảng hỏi phù hợp giai đoạn điều tra thức nhằm đánh giá thang đo, kiểm định mơ hình giả thuyết nghiên cứu cho thấy đa phần DNNVV phụ nữ làm chủ Tiểu vùng chủ yếu phát triển từ mơ hình Hộ kinh doanh, nữ chủ DN vốn quen với phương thức quản lý kinh doanh hộ gia đình vốn kiến thức, 1.6 Đóng góp luận án kỹ quản trị cịn thiếu yếu, chưa khai thác hết tiềm thiên bẩm người phụ nữ loại hình DN Chính phủ ưu tiên ưu đãi nhiều mặt Đây điểm đáng lưu ý để đẩy mạnh hoạt động thành lập, trì phát triển DN cho phụ nữ nhằm gia tăng số lượng chất lượng khu vực DN góp phần tăng trưởng kinh tế vùng phát triển bền vững Với lý luận kể trên, tác giả lựa chọn đề tài “Nghiên cứu số nhân tố ảnh hưởng đến động lực kinh doanh nữ chủ DNNVV Tiểu vùng Tây Bắc” làm nội dung nghiên cứu cho luận án tiến sĩ 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Xuất phát từ lý trên, luận án tập trung vào mục tiêu chính: Nghiên cứu nhân tố tác động tới ĐLKD nữ chủ DNNVV bối cảnh Tiểu vùng TB Cụ thể, hệ thống hóa sở lý luận động lực ĐLKD; xây dựng kiểm định mơ hình lý thuyết, giả thuyết mối quan hệ nhân tố cá nhân môi trường tới ĐLKD nữ chủ DNNVV Tiểu vùng TB đề xuất số khuyến nghị thúc đẩy ĐLKD phụ nữ, nữ chủ DNNVV Tiểu vùng TB 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Một là, nhân tố cá nhân môi trường tác động đáng kể tới ĐLKD nữ chủ DNNVV Tiểu vùng TB mức độ tác động chúng? Hai là, nhóm nhân tố cá nhân hay mơi trường tác động lớn tới ĐLKD nữ chủ DNNVV Tiểu vùng TB? Ba là, Các nhà hoạch định sách thân phụ nữ, nữ doanh nhân cần phải Về lý luận Kế thừa nghiên cứu cơng bố, luận án tiếp tục phân tích, khám phá nhân tố ảnh hưởng đến ĐLKD nữ chủ DNNVV Tiểu vùng TB Qua nghiên cứu định tính vấn sâu chuyên gia có báo bổ sung, thang đo lường điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh nghiên cứu Hai nhân tố riêng biệt lý thuyết “Địa vị xã hội nữ doanh nhân” “Ý kiến người xung quanh” thực tiễn Tiểu vùng TB, Việt Nam trở thành nhân tố đơn hướng “Chuẩn mực xã hội” Kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ĐLKD nữ chủ DNNVV Tiểu vùng TB gồm nhân tố theo mức độ giảm dần: (1) Tiếp cận vốn, (2) Chuẩn mực xã hội, (3) Nhu cầu thành đạt, (4) Rào cản nhận thức, (5) Hình mẫu nữ doanh nhân (6) Lạc quan Trong đó, nhân tố tác động tiêu cực là: Rào cản nhận thức, nhân tố lại tác động tích cực Điều thú vị nhân tố Tiếp cận vốn có mức độ tác động mạnh mẽ nhân tố Lạc quan lần xem xét Việt Nam góc độ biến độc lập Bên cạnh đó, luận án cịn cho thấy nhóm nhân tố mơi trường tác động lớn nhóm nhân tố cá nhân ĐLKD nữ chủ DNNVV Tiểu vùng TB, lần đầu so sánh Việt Nam Về thực tiễn Từ kết nghiên cứu kết hợp với đặc thù phụ nữ, nữ chủ DNNVV Tiểu vùng TB khám phá, luận án đề xuất số khuyến nghị tác động vào nhân tố ảnh hưởng đến ĐLKD nữ chủ DNNVV Tiểu vùng TB, hướng đến thúc đẩy làm để thúc đẩy ĐLKD nữ chủ DNNVV Tiểu vùng TB? trình hình thành, trì phát triển DNNVV phụ nữ làm chủ 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận án trở thành tài liệu tham khảo cho nhà hoạch định sách thân phụ nữ, nữ chủ DNNVV để thúc đẩy q trình hình thành, trì phát triển loại - Đối tượng nghiên cứu luận án: Xác định nhân tố tác động lên ĐLKD nữ chủ DNNVV - Phạm vi không gian: Dữ liệu thu thập từ nghiên cứu định tính, vấn chun hình DNNVV phụ nữ làm chủ 1.7 Bố cục luận án gia điều tra khảo sát thực Tiểu vùng TB gồm 04 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình Ngồi phần phụ lục, tài liệu tham khảo nội dung chủ yếu luận án trình bày sau:Phần mở đầu; Chương 2: Tổng quan nghiên cứu trước đây; Chương 3: Cơ 1.5 Phương pháp nghiên cứu sở lý thuyết mơ hình nghiên cứu; Chương 4: Phương pháp nghiên cứu; Chương 5: Kết nghiên cứu; Chương 6: Thảo luận khuyến nghị; Kết luận Phương pháp nghiên cứu định tính Sử dụng thảo luận nhóm, kỹ thuật vấn sâu nữ chủ DNNVV vấn chuyên gia 4 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY ĐLKD thể lúc qua báo kéo đẩy, chúng không loại trừ lẫn 2.1 Tổng quan động lực động lực kinh doanh 2.1.1 Động lực 2.1.1.1 Khái niệm Nhiều khái niệm động lực đưa ra, dù lĩnh vực kinh tế hay tâm lý học, định nghĩa đưa dựa ba thành phần động lực Arnold cộng (1998) nêu: thứ nhất, định hướng, nghĩa cá nhân cố gắng làm; thứ hai, nỗ lực, nghĩa cá nhân cố gắng nào; thứ ba, kiên trì, nghĩa người tiếp tục cố gắng Rõ ràng động lực liên quan đến động thúc đẩy cá nhân hành xử theo cách định để có hài lịng thành cơng mà họ mong muốn Đó hành vi hướng đến mục tiêu Động lực cá nhân bị thúc đẩy yếu tố tâm lý bên (động lực kéo) mơi trường bên ngồi (động lực đẩy) 2.1.1.2 Các loại động lực Động lực phân loại theo nhiều cách khác tùy thuộc vào quan điểm nhà nghiên cứu lý thuyết động lực Trong số phân loại này, chấp nhận phổ biến biểu động lực (động lực ngầm động lực bộc lộ); nguyên nhân động lực (động lực bên động lực bên ngoài) 2.1.2 Tổng quan động lực kinh doanh 2.1.2.1 Khái niệm động lực kinh doanh Kế thừa thống từ nghiên cứu ĐLKD, luận án đề xuất sử dụng khái niệm ĐLKD nghiên cứu theo quan điểm Malebana (2014) kết hợp với Carsrud and Brännback (2011) Shane cộng (2003) “ĐLKD lý do, động mục tiêu để cá nhân bắt đầu điều hành DN” Thông qua động mục tiêu mình, cá nhân cho có ĐLKD người định tìm kiếm, đánh giá khai thác hội kinh doanh trình thành lập, trì phát triển DN 2.1.2.2 Các báo động lực kinh doanh Trên giới, nhiều lý thuyết động lực đưa để thảo luận ĐLKD số lý thuyết yếu tố kéo (động lực “kéo”) yếu tố đẩy (động lực “đẩy”) thường nhắc đến nhiều yếu tố xem động lực ban đầu doanh nhân để tạo DN (Munir and Sandhu, 2016) Xuất phát từ khái niệm ĐLKD, lý do, động mục tiêu để cá nhân bắt đầu điều hành DN Lý do, động mục tiêu động lực kéo động lực đẩy (động lực ban đầu cá nhân) để bắt đầu điều hành DN cá nhân ĐLKD xác định qua báo kéo đẩy 2.2 Tổng quan nhân tố ảnh hưởng đến động lực kinh doanh Trên giới có nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới ĐLKD nhiều góc độ, quan điểm phạm vi khác Các nhân tố tác động tới ĐLKD đa dạng từ mơi trường, văn hóa, thể chế, đặc tính cá nhân nhiều nhân tố khác Theo truyền thống nghiên cứu ĐLKD thực theo hai đường khác (Taormina and Lao, 2007) Con đường thứ nghiên cứu kiểm tra đặc tính cá nhân người sáng lập DN để xem điều làm cho họ khác biệt với người khác Gartner (1989) gọi “cách tiếp cận dựa đặc điểm” quan điểm bắt nguồn từ nghiên cứu McClelland (1961) Theo Lý thuyết đặc điểm tâm lý học cách tiếp cận nghiên cứu tính cách người Các nhà nghiên cứu theo lý thuyết đặc điểm chủ yếu quan tâm đến việc đo lường đặc điểm, định nghĩa mơ hình thói quen hành vi, suy nghĩ cảm xúc Theo quan điểm này, đặc điểm tính cách tương đối ổn định theo thời gian, ảnh hưởng khác tới hành vi cá nhân Đặc điểm kinh doanh đại diện cho chủ đề nghiên cứu thực nghiệm nhiều hoạt động bắt đầu DN (Vecchio, 2003) Con đường thứ hai tập trung vào điều kiện bên ngồi (mơi trường) chìa khóa định thay đổi số lần DN tạo theo thời gian Lý thuyết bối cảnh (contextual theory) cho rằng: tình hồn cảnh doanh nhân hỗ trợ ngăn cản trình bắt đầu DN (Gnyawali and Fogel, 1994) Nhiều nghiên cứu trước cho thấy, điều kiện mơi trường hay nói xác cảm nhận cá nhân điều kiện mơi trường xung quanh có tác động lớn tới việc bắt đầu DN (Elfving and Carsrud, 2009; Gnyawali and Fogel, 1994) Theo Aldrich (1990), cách tiếp cận gọi phương pháp theo “định mức” Chính phủ giữ nguyên quy tắc quy định mức tối thiểu, giảm thuế cung cấp tư vấn để tăng khả thành lập tổ chức hay ILO (2003) gọi “cách tiếp cận theo hoàn cảnh” nhấn mạnh đến vấn đề pháp luật, quy định Chính phủ, hỗ trợ tài chính, gia đình cộng đồng xã hội Theo Gnyawali and Fogel (1994), khơng phủ nhận vai trị đặc điểm tính cách người sáng lập đóng góp, cho mơi trường bên ngồi hữu ích việc hiểu biết việc bắt đầu DN Vì vậy, Các nghiên cứu ĐLKD giới dù quốc gia phát triển, phát triển hay nghiên cứu chủ đề kinh doanh bắt đầu nhấn mạnh yếu tố môi trường vĩ mô (như điều kiện kinh tế xã hội) để giải thích việc thành lập DN Ủng hộ điều này, Fereidouni cộng phát triển Việt Nam với đối tượng nghiên cứu khác doanh nhân tiềm năng, doanh nhân nam hay nữ, khu vực hay khu vực khác, hầu hết tất chứng tỏ (2010) nhấn mạnh yếu tố môi trường kinh doanh, trị, địa vị xã hội để giải thích cho động lực bắt đầu DN Một số nghiên cứu chia môi trường hoạt động cá nhân thành nhóm Nhóm yếu tố mơi trường hồn cảnh gồm: yếu tố mơi trường kinh diễn vùng có điều kiện kinh tế phát triển Hà Nội, HCM, Cần Thơ doanh thực tế yếu tố ngăn cản, hỗ trợ mơi trường, khả tiếp cận tài chính, thơng tin hỗ trợ, sách ưu đãi quy định luật lệ phủ, văn hóa, tình trạng kinh tế, trị Việt Nam Tiểu vùng TB, khu vực có ý nghĩa chiến lược an ninh, quốc phịng, kinh tế phát triển, văn hóa xã hội mang nặng tính địa phương cịn gặp nhiều khó khăn xã hội, thể chế quốc gia Nhóm yếu tố mơi trường cảm xúc bao gồm hình mẫu chủ DN, ý kiến người xung quanh địa vị xã hội chủ DN (Elfving and Carsrud, 2009; Nasurdin phát triển DNNVV DNNVV phụ nữ làm chủ lại chưa có nghiên cứu ĐLKD nhân tố ảnh hưởng thực Cũng đây, qua nghiên cứu sơ tác cộng sự, 2009) Nhưng hầu hết nghiên cứu Taormina and Lao (2007), Yushuai cộng (2014) luận án nhóm nhân tố xem xét thuộc môi trường giả nhận thấy đối tượng nữ chủ DNNVV yếu tố nhân trình độ học vấn, tình trạng nhân, số con, độ tuổi bắt đầu thành lập điều hành DN nhóm doanh nhất, gọi chung nhóm nhân tố thuộc môi trường nhân nữ người dân tộc thiểu số cịn nhiều khác biệt so với nhóm dân tộc kinh điều cần phân tích nghiên cứu Tổng quan cơng trình ngồi nước, luận án nhấn mạnh nhóm: nhóm nhân tố cá nhân gồm Nhu cầu thành đạt, Chấp nhận tủi ro, Lạc quan, Năng lực thân nhóm nhân tố môi trường gồm Mạng lưới xã hội, Tiếp cận vốn, Hình mẫu doanh nhân, Địa vị xã hội chủ doạnh nghiệp, Ý kiến người xung quanh, Rào cản nhận thức 2.3 Xác định khoảng trống định hướng nghiên cứu Quá trình tổng quan cho thấy số khoảng trống nghiên cứu sau: CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý thuyết liên quan đến động lực kinh doanh 3.1.1 Lý thuyết tính cách cá nhân Thứ nhất, giới nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ĐLKD cá nhân, Lý thuyết tính cách (traits theory) sử dụng để giải thích cho mối quan hệ đặc tính doanh nhân với ĐLKD Theo cách tiếp cận tính cách khác doanh nhân tiềm năng, doanh nhân, doanh nhân nữ đa dạng Từ cơng trình nghiên cứu nước ngồi thấy tác động ổn định hầu hết nhân tố cá nhân môi doanh nhân ảnh hưởng đến ĐLKD họ, đặc tính khác ảnh hưởng đến ĐLKD (Munir and Sandhu, 2016) Các đại diện phân tích tâm lý cho trường tới động lực kinh doanh là: Nhu cầu thành đạt, Chấp nhận rủi ro, Năng lực thân, Lạc quan Hình mẫu chủ doanh nghiệp, Địa vị xã hội chủ doanh nghiệp, Mạng lưới doanh nhân, người thành công việc bắt đầu kinh doanh riêng họ, người sinh doanh nhân, người đào tạo xã hội, Rào cản nhận thức Chỉ riêng nhân tố Tiếp cận vốn có kết trái chiều Trong đó, Việt Nam tìm thấy số nhân tố tác động tương tự giáo dục để trở thành doanh nhân (Shane, 2003 cho ví dụ, gen tác động đến khả thành công doanh nhân) Điều có nghĩa doanh nhân thành giới tất đối tượng doanh nhân tiềm bao gồm Nhu cầu thành đạt, Năng lực thân, Xu hướng chấp nhận rủi ro, Tiếp cận vốn Riêng nhân tố Ý kiến người công sinh tự nhiên, có khiếu có số phận riêng để trở thành doanh nhân Khả sống sót doanh nhân hồn thành khóa đào tạo giáo dục kinh xung quanh tác động thuận chiều có nhiều nghiên cứu đề cập doanh nhân tiềm năng, đặc biệt giới trẻ, sinh viên khơng xã hội phương Tây có độc lập cao phát doanh hơn, hạn chế họ khơng có tài năng, giác quan để trở thành doanh nhân Tài năng, giác quan có dạy giỗ Chúng triển tư định nghề nghiệp Các đối tượng Việt Nam cịn phụ thuộc nhiều vào gia đình để học tập, tích lũy kinh nghiệm nhiều người số họ phải tuân sinh bẩm sinh, người đào tạo giáo dục, khơng có giác quan phù hợp để điều hành doanh nghiệp họ tồn giới kinh doanh, đặc biệt nơi cạnh tranh khắc nghiệt theo xếp bậc phụ huynh Trên sở tổng quan cơng trình ngồi nước, tác giả nhận thấy cần kiểm định lại nhân tố để khẳng định tính ổn định tác động chúng đến ĐLKD nữ chủ DNNVV Chưa có nghiên cứu Việt Nam đề cập đến nhân tố Lạc quan với vai trị biến độc lập nhóm nhân tố cá nhân, cần đưa vào mơ hình để kiểm chứng tác động Cũng chưa có nghiên cứu so sánh tác động tương đối nhóm nhân tố cá nhân môi trường đến ĐLKD nữ chủ DNNVV, Các học giả nghiên cứu theo Lý thuyết Lowell (2003) cho rằng, người có động lực thành lập, trì phát triển DN người xã hội nhận biết hội kinh doanh mà phải sở hữu đặc điểm tính cách cá nhân riêng biệt Theo quan điểm người có sở hữu số đặc điểm cá nhân, tính cách định khoảng trống cần lấp đầy có ĐLKD tính cách không sợ rủi ro, nhu cầu thành đạt sáng tạo, mạo hiểm, tự kiểm soát hành vi, lạc quan thái Quan điểm cho người khơng có tố chất chủ Thứ hai, nghiên cứu ĐLKD nhân tố ảnh hưởng chủ yếu tiến hành nước phương Tây nước phát triển, nước phát triển cịn hạn chế doanh nghiệp khơng trở thành doanh nhân Các cá nhân có đặc tính khác có ĐLKD, chí động lực kéo động lực đẩy khác (Munir and Sandhu, 2016) Các nghiên cứu theo quan điểm cho người có tố chất tính cách Bảng 3.1: Tóm tắt tác động yếu tố cá nhân môi trường đến ĐLKD nghiên cứu trước đề xuất mơ hình nghiên cứu doanh nhân trở thành doanh nhân tìm kiếm dạng đặc điểm tính cách doanh nhân để phân biệt doanh nhân với nhóm người khác 3.1.2 Lý thuyết thể chế Lý thuyết thể chế (institutional theory) nhà nghiên cứu phát triển sử dụng theo nhiều cách khác nhau, hai cách tiếp cận phổ biến kinh tế học thể chế lý thuyết thể chế từ góc độ xã hội học Thể chế có hai loại thể chế thống thể chế khơng thống: Thể chế thống bao gồm hệ thống pháp luật, sách, quy định Thể chế khơng thức bao gồm tục lệ, truyền thống, chuẩn mực văn hóa vốn Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực kinh doanh người, cộng đồng thừa nhận tuân theo Nó ảnh hưởng lớn đến hành vi người (Nguyễn Văn Thắng, 2015) Vì vậy, nhân tố mơi trường suy diễn giải thích Những thể chế hình thức chuẩn mực xã hội quy định vai trò và chức thành viên cộng đồng hình thức luật lệ đề quy tắc pháp lý Việc phân tích thể chế có tính đến loạt yếu tố cấp độ sách - xã hội- trị khác xem xét nên cơng cụ tối ưu để đánh giá thành tích hoạt động doanh nhân nữ Thể chế góp phần hình thành nên cấu trúc xã hội mà tổ chức vận hành thơng qua sách, thể chế định hình sách kinh tế luật pháp Ở xã hội mà sách luật pháp rõ ràng, nguồn lực vật chất, tri thức hỗ trợ cho hình thành DN cung cấp đầy đủ, DN có động lực lớn để hình thành phát triển (Nguyen cộng sự, 2009) Lý thuyết khuynh hướng văn hóa (Hofstede, 1980), thuyết giá trị (Schwartz cộng sự, 2001) giải thích cho khác biệt “văn hóa quốc gia” lên mối quan hệ đề cập mơ hình yếu tố tác động đến dự định khởi nghiệp Cốt lõi văn hóa giá trị, giá trị cá nhân xã hội thể qua quan điểm, suy nghĩ, niềm tin hành vi họ (Hofstede cộng sự, 2010) điều ảnh 1999 2003 2004 2007 2009 2010 2011 2011 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2018 2018 lý thuyết thể chế cảm nhận, đánh giá cá nhân, doanh nhân môi trường Lý thuyết liên quan đến thể chế đề xuất North (1990) North (1990) mô tả thể chế người tạo cấu thành mối tương tác người với Simon cộng Lüthje and Franke Kristiansen and Indarti Taormina and Lao Nasurdin cộng Fereidouni cộng Keat cộng Bùi Huỳnh Tuấn Duy cộng Sesen Dinis cộng Malebana Yushuai cộng Cheng and Soo Phan Anh Tú Nguyễn Thanh Sơn Mekonnin Phan Anh Tú Giang Thị Cẩm Tiên Hassan and Midih Hassan and Anas Hassan and Ying Nguyễn Quốc Nghi cộng Lê Thị Trang Đài Nguyễn Thị Phương Anh Kabir cộng Nguyễn Hải Quang Cao Nguyễn Trung Cường Nguyễn Phương Mai cộng Nguyễn Thảo Nguyên Các nhân tố cá nhân o + + o + + Năng lực thân + + + + + o Lạc quan o + Chấp nhận rủi ro o + o + + Các nhân tố môi trường Mạng lưới xã hội + + Địa vị xã hội doanh o o + Nhu cầu thành đạt nhân Tiếp cận vốn - + + + + o + + + o Rào cản nhận thức Hình mẫu doanh nhân + o + Ký hiệu (+): tác động tích cực; (-): tác động tiêu cực; (o): khơng tác động Ý kiến người xung quanh o + + o + + + - + + o + + + o (Nguồn: Tổng hợp Tác giả) 3.2.2 Phát triển giả thuyết nghiên cứu hưởng đến suy nghĩ, ĐLKD doanh nhân Tác giả sử dụng 10 cặp giả thuyết thể tác động kỳ vọng 10 nhân tố tới 3.2 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu ĐLKD nữ chủ DNNVV Tiểu vùng TB Trong đó, ngoại trừ nhân tố Rào cản nhận thức tác động tiêu cực, tất nhân tố cịn lại tác động tích cực 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu luận án Thông qua nghiên cứu Cơ sở lý thuyết với kết tổng quan từ cơng trình nghiên cứu có liên quan 10 nhân tố đề xuất vào mơ hình nghiên cứu chia thành nhóm nhân tố, nhóm nhân tố cá nhân gồm Nhu cầu thành đạt, Năng lực thân, Chấp nhận rủi ro Lạc quan nhóm nhân tố mơi trường gồm Mạng lưới xã hội, Địa vị xã hội doanh nhân, Tiếp cận vốn, Ý kiến người xung quanh, Rào cản nhận thức, Hình mẫu doanh nhân (Bảng 3.1) CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Nghiên cứu định tính 4.1.1 Mục tiêu nghiên cứu định tính Mục tiêu nghiên cứu định tính (1) xác định nhân tố ảnh hưởng đến ĐLKD nữ chủ DNNVV phù hợp với bối cảnh Tiểu vùng TB, (2) hiệu chỉnh thang đo 10 11 sử dụng nghiên cứu định lượng trước để sử dụng điều tra sơ bộ, đánh Bảng 4.4 Thang đo Nhu cầu thành đạt giá tính hợp lý báo, (3) khám phá cịn góp phần luận giải kết định lượng hỗ trợ khuyến nghị 4.1.2 Nội dung nghiên cứu định tính Thảo luận nhóm tiến hành với 03 giảng viên ngành kinh tế quản trị kinh doanh đưa mơ hình ban đầu Sau đó, kỹ thuật vấn sâu chuyên gia là: giảng viên đại học, nhà quản lý DN, cán ngân hàng, cán thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư, cán thuế, người đứng đầu hiệp hội, câu lạc sử dụng kỹ thuật chọn mẫu lý thuyết (theoretial sampling), 10 nữ chủ DNNVV địa bàn tỉnh Sơn La Điện Biên lựa chọn vấn sâu nhằm đánh giá phù hợp nhân tố ảnh hưởng thang đo, bảng hỏi Thành phần Đặt mục tiêu cao Thể nỗ lực công việc 4.2 Nghiên cứu định lượng 4.2.1 Mục tiêu nghiên cứu định lượng Phương pháp nghiên cứu định lượng nhằm: kiểm định thang đo (lần thức); thống kê mơ tả mẫu thân, gia đình, mơ tả ĐLKD nữ chủ DNNVV; xác định thứ tự mức độ ảnh hưởng nhân tố so sánh tác động nhóm nhân tố cá nhân mơi Địi hỏi cơng việc có thành tích cao Câu hỏi Nguồn Tơi thích đặt cho mục tiêu cao Phan Anh Tú Giang Thị Cẩm Tiên (2015); Phan Anh Tú Nguyễn Thanh Sơn (2015) Phan Anh Tú Giang Thị Cẩm Tiên (2015); Phan Anh Tú Nguyễn Thanh Sơn (2015); Dinis cộng (2013) Kristiansen and Indarti (2004); Ahmad cộng (2016), có điều chỉnh Kristiansen and Indarti (2004); Ahmad cộng (2016) Phan Anh Tú Nguyễn Thanh Sơn (2015); Dinis cộng (2013) Khi làm việc tơi khơng hồn thành cơng việc mà phải hồn thành tốt Tôi cố gắng thể tốt so với bạn bè, đồng nghiệp Tôi cố gắng để vượt qua thành tích q khứ Tơi không quan tâm đến công việc thường lệ, không thử thách cơng việc khơng cho tơi thành tích cao trường tới ĐLKD nữ chủ DNNVV Bảng 4.5 Thang đo Năng lực thân doanh nhân 4.2.2 Nội dung nghiên cứu định lượng Thông qua ý kiến chuyên gia (thảo luận vấn sâu) Tổng hợp biến phát triển thành câu hỏi mã hóa, nguồn thang đo thể bảng sau: Bảng 4.3 Thang đo Động lực kinh doanh Thành phần Động lực kéo Câu hỏi Nguồn Để có công việc thú vị Noi gương người phụ nữ mà ngưỡng mộ Để thử thách thân Để kiếm nhiều tiền Malebana (2014); Choo and Wong (2006); Kế thừa Malebana (2014); Choo and Wong (2006); có điều chỉnh Malebana (2014); Choo and Wong (2006) Malebana (2014); Choo and Wong (2006); Hassan and Midih (2016) Kế thừa Malebana (2014); Choo and Wong (2006); Taormina and Lao (2007), Fereidouni cộng (2010); Buttner and Moore (1997) có điều chỉnh Malebana (2014); Choo and Wong (2006) Kế thừa Malebana (2014); Choo and Wong (2006); Hassan and Midih (2016) Malebana (2014); Choo and Wong (2006) Được làm bà chủ Để tận dụng tài sáng tạo Tận dụng hội từ thị trường Động lực đẩy Để trì truyền thống gia đình Để tăng địa vị / uy tín tơi Nhu cầu có công việc Cân công việc sống gia đình Buttner and Moore (1997) Thành phần Tự tin đối phó với tình gặp phải Tự tin hoàn thành mục tiêu kinh doanh Tự tin xây dựng, quản lý phát triển DN Câu hỏi Tôi tự tin gặp vấn đề, tơi thường tìm thấy số giải pháp Tơi đối phó với điều bất ngờ mà tơi gặp phải Tơi đạt tất mục tiêu kinh doanh mà đặt cho Tơi xác định xây dựng đội ngũ quản lý để phát triển doanh nghiệp Nguồn Kế thừa Hassan and Midih (2016); Kabir (2017); Neill cộng (2017) Kế thừa Hassan and Midih (2016) Bảng 4.6 Thang đo Lạc quan Thành phần Với sống Với kinh tế Với công việc Câu hỏi Nguồn Tôi thường mong đợi cải thiện kinh tế sống Tôi cảm thấy kinh tế phát triển năm tới Tôi cảm thấy hiệu suất cải thiện năm tới Kế thừa Simon cộng (1999); Wally and Baum (1994) Thành phần Bản thân sẵn sàng chấp nhận rủi ro 12 13 Bảng 4.7 Thang đo Chấp nhận rủi ro Bảng 4.10 Thang đo Hình mẫu nữ doanh nhân Câu hỏi Tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao để có lợi nhuận cao Tơi thích mạo hiểm Tôi chấp nhận rủi ro cần thiết để đạt mục tiêu quan trọng Nhận thức chấp nhận rủi ro DN Nguồn Phan Anh Tú Nguyễn Thanh Sơn (2015); Dinis cộng (2013); Neill cộng (2017) Phan Anh Tú Nguyễn Thanh Sơn (2015); Nguyễn Thảo Nguyên (2018); Neill cộng (2017) Nguyễn Thảo Nguyên (2018); Dinis cộng (2013); Neill cộng (2017) Với hội lớn tơi chấp nhận rủi ro cao Để đạt lợi nhuận cao doanh nghiệp phải chấp nhận rủi ro cao Nguyễn Thảo Nguyên (2018); Neill cộng (2017) Thành phần Biết người khác doanh nhân nữ Biết doanh nhân nữ khác thành công Thành phần Sự ngưỡng mộ Vị trí cao Uy tín Nguồn Chế độ xã hội nên coi trọng người chủ doanh nghiệp nữ Kế thừa Begley and Tan (2001); Fereidouni cộng (2010); Nasurdin (2009); có điều chỉnh Việc điều hành cơng ty riêng mang lại vị trí cao cho doanh nhân nữ xã hội Việc bắt đầu kinh doanh riêng mang lại uy tín cho doanh nhân nữ Việc bắt đầu doanh nghiệp tạo nên tôn trọng cho doanh nhân nữ Tơi có khả tích luỹ vốn (nhờ tiết kiệm chi tiêu, làm thêm…) Tơi vay mượn tiền từ bạn bè, người thân để kinh doanh Từ cá Tơi huy động vốn từ nguồn khác nhân tổ (ngân hàng, quỹ tín dụng,…) chức khác Tơi dễ dàng huy động vốn từ tín dụng đen Kế thừa Begley and Tan (2001); Fereidouni cộng (2010); có điều chỉnh Bảng 4.12 Thang đo Ý kiến người xung quanh Nguồn Kế thừa Taormina and Lao (2007); Hassan and Anas (2016) Thành phần Người thân Bạn bè Đồng nghiệp Câu hỏi Gia đình ủng hộ định bắt đầu doanh nghiệp Bạn bè ủng hộ định bắt đầu doanh nghiệp Đồng nghiệp ủng hộ định bắt đầu doanh nghiệp Nguồn Malebana (2014); Nguyễn Quốc Nghi cộng (2016); Phan Anh Tú Giang Thị Cẩm Tiên (2015); Begley and Tan (2001); Kabir (2017); Liñán and Chen (2009); Nguyễn Thảo Nguyên (2018) Kế thừa Malebana (2014); Liñán and Chen (2009) Bảng 4.13 Thang đo Rào cản nhận thức Thành phần Cơ sở hạ tầng Bảng 4.9 Thang đo Tiếp cận vốn Câu hỏi Kế thừa Malebana (2014), có điều chỉnh Câu hỏi Bảng 4.8 Thang đo Mạng lưới xã hội Thành phần Từ thân (chủ sở hữu) Cá nhân biết doanh nhân nữ thành công cộng đồng Nguồn Bảng 4.11 Thang đo Địa vị xã hội nữ doanh nhân Sự tơn trọng Thành phần Câu hỏi Vai trị Sở hữu mạng lưới xã hội điều quan việc bắt đầu trọng để bắt đầu doanh nghiệp DN Mạng lưới xã hội đóng vai trị quan trọng phát triển doanh nghiệp Vai trò Khi cần giúp đỡ, thường dựa vào mạng việc phát lưới xã hội có triển DN Một mạng lưới xã hội lớn mạnh chắn quan trọng doanh nghiệp Câu hỏi Cá nhân biết doanh nhân nữ khác Nguồn Quy định Chính phủ Nguyễn Quốc Nghi cộng (2016); Phan Anh Tú Giang Thị Cẩm Tiên (2015); Yushuai cộng (2014) Chính sách hỗ trợ phụ nữ địa phương Tác giả đề xuất qua nghiên cứu định tính Thiếu kỹ quản lý Câu hỏi Đường xá phương tiện vận chuyển chưa tốt Quá nhiều quy định bất lợi Chính phủ DNNVV Cấu trúc thuế phức tạp khó hiểu DNNVV Thiếu sách khuyến khích hỗ trợ phụ nữ khởi doanh nghiệp địa phương Thiếu gói hỗ trợ tài dành cho nữ chủ DNNVV mở rộng sản xuất kinh doanh Thiếu kỹ quản lý nhân Thiếu kỹ lập kế hoạch kinh doanh Thiếu kỹ tiếp thị Thiếu kỹ quản lý tài Nguồn Nguyễn Thảo Nguyên (2018) vấn chuyên gia Nguyễn Thảo Nguyên (2018); Malebana (2014); có điều chỉnh Tác giả đề xuất qua nghiên cứu định tính Kế thừa Malebana (2014) 14 15 Phương pháp định lượng thực qua giai đoạn: định lượng sơ định lượng Tổng hợp kết thảo luận vấn sâu chuyên gia thu bảng hỏi sơ thức Luận án sử dụng phần mềm SPSS 22 để hỗ trợ cho việc sử lý số liệu 10 nhân tố với 43 báo 11 báo cho biến phụ thuộc Ở bước định lượng sơ có hai nội dung thực hiện, là: Sử dụng hệ số Cronbach’s Alpha đánh giá độ tin cậy thang đo kiểm định nhân tố khám phá EFA để 5.2 Kết nghiên cứu định lượng đánh giá sơ tính đơn hướng, giá trị hội tụ thang đo Loại bỏ báo không đảm bảo Cỡ mẫu tối thiểu xác định 215 Ở định lượng thức, Thực tế thu 713 sử dụng 669 mẫu Các bước gồm: kiểm định độ tin cậy thang đo, Phân tích nhân tố khám phá EFA, tương quan hồi quy kiểm tra giả định mô hình hồi quy 4.3 Khái quát quy trình nghiên cứu Tổng quan nghiên cứu định tính Kết định lượng sơ có 03 báo bị loại ThanhDat2 - Nhu cầu thành đạt (do bị coi biến “rác”), RuiRo2 - Xu hướng chấp nhận rủi ro RuiRo3 - Xu hướng chấp nhận rủi ro (do tải nhiều nhân tố khác biệt hệ số tải factor loading < 0.3) 5.2.2 Kết nghiên cứu định lượng thức 5.2.2.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu Công cụ Hoạt động 5.2.1 Một số báo bị loại sau nghiên cứu định lượng sơ Kết Mơ hình thang đo ban đầu - Tuổi mẫu từ 35 tham gia bắt đầu điều hành DN người 35 Chiếm tỷ lệ tương đối ngang nhau, số người 35 lớn - Dân tộc kinh so với tổng số dân tộc thiểu số (Thái, Mường, khác) chiếm tỷ trọng nhỏ hơn, phù hợp với thực tế nhân Tiểu vùng - Số nhiều nữ chủ DNNVV chiếm tỷ trọng lớn với tổng số cịn lại, Điều chỉnh mơ hình Nghiên cứu định tính thang đo lần phù hợp với tập tục vùng miền, với đối tượng người dân tộc thiểu số - Trình độ học vấn qua đào tạo (từ Trung cấp, nghề trở lên) chiếm tỷ trọng gần so với bậc học phổ thông người không trải qua trường lớp Điều tra sơ Cronbach’s Alpha, EFA Điều chỉnh thang đo lần (141 nữ chủ DNNVV) Điều tra thức (669 nữ chủ DNNVV) Cronbach’s Alpha, EFA Hồi quy bội (đa biến) Thang đo thức Kiểm định giả thuyết Thảo luận, khuyến nghị - Về độ tuổi bắt đầu công việc kinh doanh phụ nữ Tiểu vùng TB với nhóm tuổi chiếm nhiều từ 36-45 kinh nghiệm làm việc, kinh doanh trước chiếm tỷ trọng lớn người chưa làm cho người khác Các kết phù hợp với thực tế phụ nữ bắt đầu công việc kinh doanh muộn kinh nghiệm nhiều phần lớn họ quản lý mơ hình Hộ kinh doanh, Tổ hợp tác, HTX sau thành lập mơ hình DN - Số năm DN hoạt động chiếm nhiều 1-5 năm thực tế DNNVV phụ nữ làm chủ thành lập rầm rộ thời gian gần đây, Luật DNNVV có hiệu lực năm 2017 Hình 4.1 Quy trình nghiên cứu luận án 5.2.2.2 Kết mô tả ĐLKD nữ chủ DNNVV Nhìn chung phụ nữ, doanh nhân nữ Tiểu vùng TB thể động lực “kéo” CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 5.1 Các báo sau nghiên cứu định tính Tổng quan lý thuyết nghiên cứu định tính xây dựng mơ hình gồm 10 nhân tố Tiếp tục sử dụng nghiên cứu định tính thơng qua thảo luận nhóm, vấn sâu chun gia xác (DLKD1 > DLKD7) cao so với động lực “đẩy” (DLKD8 > DLKD11) để bắt đầu điều hành DN 5.2.2.3 Kết đánh giá độ tin cậy thang đo liệu khảo sát Qua hệ số Cronbach’s Alpha loại bỏ biến quan sát Mạng lưới xã hội (MangLuoi4) định 10 nhân tố tác động tới ĐLKD phù hợp với đặc thù tính cách phụ nữ, nữ chủ DNNVV bối cảnh Tiểu vùng TB Đồng thời kế thừa phát triển thang đo cho 10 giữ lại Xu hướng chấp nhận rủi ro (RuiRo1), Lạc quan (LacQuan3), Tiếp cận vốn (Von3) Ý kiến người xung quanh (YKien3) Nghiên cứu lại 39 biến, thang đo nhân tố với thang đo cho biến phụ thuộc đạt độ tin cậy để sử dụng bước phân tích EFA (bảng 5.6) 16 17 5.2.2.4 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA 5.2.2.6 Kiểm định mối tương quan biến Ở lần chạy thứ nhất, biến không đảm bảo yêu cầu bị loại lần chạy EFA là: Ý kiến người xung quanh (YKien3), Lạc quan (LacQuan3), Xu hướng chấp Tác giả tiến hành phân tích tương quan để kiểm tra liên hệ biến định lượng thông qua hệ số tương quan Pearson (r) Các hệ số tương quan bảng 4.16 cho nhận rủi ro (RuiRo1) thấy mối quan hệ biến tương đối hợp lý Cụ thể: Ở lần chạy thứ hai, biến quan sát Xu hướng chấp nhận rủi ro 4, (RuiRo4, RuiRo5) tải lên nhân tố hiệu hệ số tải nhân tố < 0.3, loại RuiRo4, RuiRo5 khỏi mơ hình nghiên cứu Tuy nhiên, 04 biến quan sát thang đo Địa vị xã hội nữ doanh nhân lại tải với 02 biến quan sát lại thang đo Ý kiến người xung quanh thành nhân tố Gộp thang đo nhân tố thành nhân tố đặt tên “Chuẩn mực xã hội - ChuanMuc” gồm biến quan sát từ ChuanMuc1>ChuanMuc6 Các yếu tố cá nhân Điều chỉnh mơ hình nghiên cứu Đa phần Sig < 0.05, vài Sig > 0.05 biến độc lập với Cần H2+ H3+ H5+ Các yế u t ố t h uộc m ô i t rườ n g nữ doanh nhân (HinhMau), nghĩa chúng có tương quan dương, chiều với ĐLKD nữ chủ DNNVV Đồng thời, 08 hệ số biến độc lập với biến phụ thuộc có Sig < 0.05 (mức ý nghĩa nghĩa thống kê cao) Kết hoàn toàn phù hợp với mối quan hệ Thứ hai, mối tương quan biến độc lập với H1+ Mạng lưới xã hội Động lực kinh doanh nữ chủ DNNVV H6+ Tiếp cận vốn H7+ Hình mẫu nữ doanh nhân (ChuanMuc), Năng lực thân doanh nhân (NangLuc), Tiếp cận vốn (Von), Nhu cầu thành đạt (ThanhDat), Mạng lưới xã hội (MangLuoi), Sự lạc quan (LacQuan), Hình mẫu dự kiến phần giả thuyết nghiên cứu luận án nêu Nhu cầu thành đạt Sự lạc quan Ngoại trừ biến Rào cản nhận thức (RaoCan) có hệ số tương quan (r) mang dấu (-), nghĩa có tương âm Rào cản ĐLKD nữ chủ DNNVV, mối quan hệ ngược chiều Tất hệ số lại mang dấu (+) cho biết biến Chuẩn mực xã hội Cho đến lần thứ ba, tác giả rút trích 08 nhân tố Năng lực thân doanh nhân Thứ nhất, mối tương quan biến độc lập với biến phụ thuộc Biến kiểm soát: Dân tộc; độ tuổi; học vấn; hôn nhân; Số H8+ xem xét hệ số Pearson để lưu ý vấn đề đa cộng tuyến |r| cách xa 1, khơng xảy đa cộng tuyến Tuy nhiên, để cẩn trọng hồi quy cần kiểm tra thêm vấn đề đa cộng tuyến (xem xét thêm hệ số VIF hồi quy) 5.2.2.7 Kết hồi quy đa biến nhân tố ảnh hưởng đến ĐLKD nữ chủ DNNVV Mơ hình 1, đưa biến kiểm sốt gồm Độ tuổi (DoTuoi), Dân tộc (DanToc), Tình trạng nhân (HonNhan), Trình độ học vấn (HocVan) Số (SoCon) vào kiểm định Kết tất biến kiểm sốt có p>0,05, chúng khơng có ý nghĩa thống kê Mơ hình khơng có ý nghĩa thống kê, hệ số R2 hiệu chỉnh 0,003, F mơ hình 1,386, p>0,05, nhân tố mơ hình giải thích 0,3% biến ĐLKD nữ chủ DNNVV R2 thay đổi 0,010 (thay đổi 1%) Chuẩn mực xã hội H10Rào cản nhận thức Hình 5.7 Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh 5.2.2.5 Kiểm định dạng phân phối liệu Kết phân phối thang đo sử dụng nghiên cứu có dạng phân phối chuẩn, đáp ứng u cầu phân tích Mơ hình 2, đưa tiếp nhân tố thuộc mơi trường gồm Rào cản nhận thức (RaoCan), Chuẩn mực xã hội (ChuanMuc), Tiếp cận vốn (Von), Mạng lưới xã hội (MangLuoi), Hình mẫu nữ doanh nhân (HinhMau) vào kiểm định Kết tất biến kiểm soát nhân tố Mạng lưới xã hội (MangLuoi) có p>0,05, chúng khơng có ý nghĩa thống kê Các biến thuộc nhóm nhân tố mơi trường cịn lại có ý nghĩa thống kê (p
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận án tiến sĩ quản trị kinh doanh nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến động lực kinh doanh của nữ chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tiểu vùng tây bắc, Tóm tắt luận án tiến sĩ quản trị kinh doanh nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến động lực kinh doanh của nữ chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tiểu vùng tây bắc

Hình ảnh liên quan

Bảng 4.3. Thang đo Động lực kinh doanh Thành  - Tóm tắt luận án tiến sĩ quản trị kinh doanh nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến động lực kinh doanh của nữ chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tiểu vùng tây bắc

Bảng 4.3..

Thang đo Động lực kinh doanh Thành Xem tại trang 7 của tài liệu.
Bảng 4.6. Thang đo Lạc quan Thành  - Tóm tắt luận án tiến sĩ quản trị kinh doanh nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến động lực kinh doanh của nữ chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tiểu vùng tây bắc

Bảng 4.6..

Thang đo Lạc quan Thành Xem tại trang 7 của tài liệu.
Bảng 4.5. Thang đo Năng lực bản thân doanh nhân - Tóm tắt luận án tiến sĩ quản trị kinh doanh nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến động lực kinh doanh của nữ chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tiểu vùng tây bắc

Bảng 4.5..

Thang đo Năng lực bản thân doanh nhân Xem tại trang 7 của tài liệu.
4.1.2. Nội dung của nghiên cứu định tính - Tóm tắt luận án tiến sĩ quản trị kinh doanh nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến động lực kinh doanh của nữ chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tiểu vùng tây bắc

4.1.2..

Nội dung của nghiên cứu định tính Xem tại trang 7 của tài liệu.
Bảng 4.4. Thang đo Nhu cầu thành đạt - Tóm tắt luận án tiến sĩ quản trị kinh doanh nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến động lực kinh doanh của nữ chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tiểu vùng tây bắc

Bảng 4.4..

Thang đo Nhu cầu thành đạt Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 4.1. Quy trình nghiên cứu của luận án - Tóm tắt luận án tiến sĩ quản trị kinh doanh nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến động lực kinh doanh của nữ chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tiểu vùng tây bắc

Hình 4.1..

Quy trình nghiên cứu của luận án Xem tại trang 9 của tài liệu.
Điều chỉnh mô hình nghiên cứu - Tóm tắt luận án tiến sĩ quản trị kinh doanh nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến động lực kinh doanh của nữ chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tiểu vùng tây bắc

i.

ều chỉnh mô hình nghiên cứu Xem tại trang 10 của tài liệu.

Từ khóa liên quan