0

Bài 1. Bài tập có đáp án chi tiết về thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân số phức lớp 12 | Toán học, Lớp 12 - Ôn Luyện

6 16 0
  • Bài 1. Bài tập có đáp án chi tiết về thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân số phức lớp 12 | Toán học, Lớp 12 - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:30

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn số phức iz?. A..[r] (1)A 5 B C 13 D 13 Lời giải Chọn C Cho số phức z a bi  , đó: z za2 b2 Ta có z z   32 22 13. Câu 2. [2D4-2.1-1] (KÊNH TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC QUỐC GIA VTV7 –2019) Cho số phức 3 z  i Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm điểm biểu diễn số phức iz ? A 2;3 B 2; 3  C 3; 2  D 2;3iLời giải Tác giả: Huỳnh Phú Quốc; Fb: Huỳnh Phú Quốc Chọn B Ta có:   2 3 2 3 iz i  i  i i   iiz  i Vậy điểm biểu diễn số phức iz là:   2; 3 Câu 3. [2D4-2.1-1] (Chuyên Ngoại Ngữ Hà Nội) Tìm phần thực số phức z thỏa mãn 5 i z  7 17i A 3 B 3 C 2 D 2 Lời giải Tác giả: Nguyễn Thị Lan, FB: Nguyen Thi Lan Chọn C 5  17 17 5 i i z i z i i          Phần thực số phức z 2 Câu 4. [2D4-2.1-1] (Chuyên Vinh Lần 2) Trong hình vẽ bên, điểm P biểu diễn số phức z , điểm Q1 biểu diễn số phức z Tìm số phức 2 z z 1 z2. (2)Lời giải Tác giả: Nguyễn Mạnh Dũng; Fb: Mạnh Dũng Chọn A Trong hình trên, ta thấy: z1 1 2i; z2   i 1 z z z       2i  2i    2  2 i  3i  . Câu 5. [2D4-2.1-1] (HKII Kim Liên 2017-2018) Tìm số thực x , y thỏa mãn 1 3 i x  2y1 2 y i  3 6i A x  ; 5 y  4 B x  ; 5 y  4 C x  ; 5 y  4 D x  ; 5 y  4 Lời giải Tác giả: Trần Thị Thanh Trang; Fb:Trần Thị Thanh Trang. Chọn B Ta có: 1 3 i x  2y1 2 y i  3 6i  x 2y  3x2y1i 3 6i 2 3 x y x y           x y       Câu 6. Câu 22. [2D4-4.2-2] (HKII Kim Liên 2017-2018) Gọi z , 1 z hai nghiệm phức của2 phương trình z2bz c  , 0 c 0 Tính 12 22 1 P z z   theo b , c A 2 b c P c   B 2 b c P c   C 2 b c P c   D 2 b c P c   Lời giải Tác giả: Trần Thị Thanh Trang ; Fb: Trần Thị Thanh Trang. Chọn D Ta có : z1z2  , b z z1  c 2 2 1 P z z   2 2 2 z z z z       1 2 2 2 z z z z z z    2 b c c   Câu 7. [2D4-2.1-1] (Kim Liên 2016-2017) Cho hai số phức z a 2i, a  z   Tìm điều5 i kiện a để z z số thực A a  B a  C a  10 D a  10 Lời giải Tác giả Minh Thuận; Fb: Minh Thuận Chọn D Ta có: z za2i 5 i 5a 2 10 a iĐể z z số thực 10a 0 a10. Câu 8. [2D4-2.1-1] (Thanh Chương Nghệ An Lần 2) Số phức z thỏa mãn đẳng thức 1i z  1 3i A.z 1 2i. B.z 1 2i. C z 3 3i. D z 3 3i. Lời giải (3)Ta có 1i z  1 3i 1i 1i 1 i  1 2i. Lưu ý, có thể bấm máy tính từ bước 1 i z i      1 2i. Câu 9. [2D4-2.1-1] (Sở Đà Nẵng 2019) Cho hai số phức z1 1 iz2   Giá trị biểu thức1 i 1 ziz bằng A 2 2i . B 2i C 2. D 2 2i . Lời giải Tác giả:TrầnThịThanhTrang; Fb: TrầnThịThanhTrang Chọn C Ta có z1  1 i z1  ; i z2   1 i iz2   i Suy z1iz2  Câu 10. [2D4-2.1-1] (CHUYÊN NGUYỄN DU ĐĂK LĂK LẦN X NĂM 2019) Cho số phức z thỏa mãn (1+i z) = -14 2i Tổng phần thực phần ảo z A 14. B 2. C - 2. D - 14 Lời giải Tác giả: Hoàng Ngọc Quang; Fb: Hoàng Ngọc Quang Chọn A Ta có ( ) 14 1 14 8 1 i i z i z z i z i i -+ = - Û = Û = - Þ = + + . Suy z có phần thực phần ảo Do đó Tổng phần thực phần ảo z 14. vietanhhda1983@gmail. Câu 11. [2D4-2.1-1] (Chuyên Vinh Lần 2)Trong hình vẽ bên, điểm A biểu diễn số phức z , điểm B1 biểu diễn số phức z cho điểm B đối xứng với điểm Aqua gốc tọa độ O Tìm z biết số2 phức z z 1 3z2. (4)Lời giải Chọn B Trong hình trên, ta thấy: Điểm A biểu diễn số phức z1  1 2i. Số phức z2 xBy iBx y  B, B  Do điểm B biểu diễn số phức z 2 B đối xứng với A qua O , suy :  1 B A B A x x y y             z2  1 2i Số phức z z 1 3z2    2i3 2  i    3  2 3.2 i  4i   2 2 2 z      Câu 12. [2D4-2.1-1] (Kim Liên 2016-2017) Cho hai số phức z 3 2i z  aa211i Tìm tất cả giá trị thực a để z z số thực A a  3 B a  3 C a 3 a  3 D. a  13 13 a  . Lời giải Tác giả: Trần Tân Tiến ; Fb: Tân Tiến Chọn C Ta có     2 3 11 z z   i a  ai  a ai Để z z số thực 2 9 0 3 a a a         . Câu 13. [2D4-2.1-1] (Nguyễn Du Dak-Lak 2019) Môđun số phức   3 5 z  i i A 2 B 3 C 5 D 5 Lời giải Tác giả: Đào Văn Vinh ; Fb: Đào Văn Vinh Chọn D Ta có     3 5 2 z  i i   i   i   i 2 7 z i       Câu 14. [2D4-2.1-1] (CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN V NĂM 2019) Gọi z nghiệm phức có phần ảo0 dương phương trình z22z10 0 Tính iz0 A iz0 3 1iB iz0  3 i C iz0  3 i D iz0  3 1i Lời giải Tác giả: Thành Lê; Fb: Thành Lê Chọn Cz nghiệm phương trình 0 z22z10 0 (5)0 z 2z 10 0 z0  1 3i. Vì z có phần ảo dương, nên 0 z0  1 3i Khi đó iz0   i 3i  i 3i2  3 i. Câu 15. [2D4-2.1-1] (Sở Vĩnh Phúc) Cho hai số phức z1 3 7i z2 2 3i Tìm số phức 1 z z z . A z 1 10i. B z 5 4i. C z 3 10i. D z 3 3i. Lời giải Tác giả:Thi Hồng Hạnh ; Fb: ThiHongHanh Chọn B Ta có: z z 1z2  3 7i 2 3i 5 4i. Câu 16. [2D4-2.1-1] (THĂNG LONG HN LẦN NĂM 2019) Số phức z i(3 ) i biểu diễn mặt phẳng Oxy điểm sau đây? A.( 3;1) B.(1;3) C.( 1; 3)  D.(3; 1) Lời giải Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh; Fb: Nguyễn Minh Chọn B Ta có z i(3 i) 3  i Lúc đó mặt phẳng phức Oxy , điểm M(1;3) biểu diễn số phức z. Câu 17. [2D4-2.1-1] ( Chuyên Lam Sơn Lần 2) Cho hai số phức z1  1 2i z2  3 4i Số phức 1 2 2z 3zz z số phức sau đây? A 10i B 10i C 11 8i . D 11 10i . Lời giải Tác giả: PhongHuynh; Fb: PhongHuynh Chọn B Ta có 2z13z2 z z1 2 2  i3 4  i  2 i 3 4 i 11 8 i 11 2 i 10i. Câu 18. [2D4-2.1-1] ( Hội trường chuyên 2019 lần 3) Ký hiệu z z hai nghiệm phức của1, phương trình z2   Giá trị z z1z2 bằng A 1 B i C i. D 1. Lời giải Tác giả: Đặng Mai Hương; Fb: maihuongpla Chọn A Cách 1: z2  z 1 2 1 2 z i z i             z1z2  (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 1. Bài tập có đáp án chi tiết về thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân số phức lớp 12 | Toán học, Lớp 12 - Ôn Luyện, Bài 1. Bài tập có đáp án chi tiết về thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân số phức lớp 12 | Toán học, Lớp 12 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Câu 2. [2D4-2.1-1] (KÊNH TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC QUỐC GIA VTV7 –2019) Cho số phức 3 2 - Bài 1. Bài tập có đáp án chi tiết về thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân số phức lớp 12 | Toán học, Lớp 12 - Ôn Luyện

u.

2. [2D4-2.1-1] (KÊNH TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC QUỐC GIA VTV7 –2019) Cho số phức 3 2 Xem tại trang 1 của tài liệu.
Trong hình trên, ta thấy: z1  1 2i ; z2  2 i. 12 - Bài 1. Bài tập có đáp án chi tiết về thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân số phức lớp 12 | Toán học, Lớp 12 - Ôn Luyện

rong.

hình trên, ta thấy: z1  1 2i ; z2  2 i. 12 Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 11. [2D4-2.1-1] (Chuyên Vinh Lần 2)Trong hình vẽ bên, điể mA biểu diễn số phức z1 , điểm B biểu diễn số phức z2 sao cho điểm B đối xứng với điểm Aqua gốc tọa độ O - Bài 1. Bài tập có đáp án chi tiết về thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân số phức lớp 12 | Toán học, Lớp 12 - Ôn Luyện

u.

11. [2D4-2.1-1] (Chuyên Vinh Lần 2)Trong hình vẽ bên, điể mA biểu diễn số phức z1 , điểm B biểu diễn số phức z2 sao cho điểm B đối xứng với điểm Aqua gốc tọa độ O Xem tại trang 3 của tài liệu.
Trong hình trên, ta thấy: Điể mA biểu diễn số phức z1  1 2 i. Số phức z2xBy iBx yB,B  - Bài 1. Bài tập có đáp án chi tiết về thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân số phức lớp 12 | Toán học, Lớp 12 - Ôn Luyện

rong.

hình trên, ta thấy: Điể mA biểu diễn số phức z1  1 2 i. Số phức z2xBy iBx yB,B  Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan