0

ĐỀ 1 ADN, ARN và các DẠNG bài tập LIÊN QUAN IN

4 60 0
  • ĐỀ 1 ADN, ARN và các DẠNG bài tập LIÊN QUAN IN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:28

Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam KHÓA: LUYỆN THI CẤP TỐC THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC CHUYÊN ĐỀ: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Nội dung: ADN, ARN VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN Câu [ID:14140 ]: Các thành phần cấu trúc ribonucleotit là: A Axit photphoric, đường C5H10O4, bazơ nitơ B Axit photphoric, đường C5H10O5, bazơ nitơ C Polypeptit, đường C5H10O4, bazơ nitơ D Polypeptit, đường C5H10O5, bazơ nitơ Câu [ID:14301]: Một đoạn phân tử ADN có tỷ lệ loại nucclêôtit sau: A = 20%, T = 20%, G = 25% X = 35% Kết luận sau phân tử ADN đúng? A Phân tử ADN có cấu trúc hai mạch nuclêotit bổ sung cho B Phân tử ADN có cấu trúc mạch, nuclêôtit không bổ sung cho C Khơng có phân tử ADN có thành phần nuclêôtit tỷ lệ cho D Phân tử ADN cấu tạo đặc trưng loài vi khuẩn Câu [ ID:14305]: Gọi A, T, G, X loại Nuclêôtit ADN (hoặc gen) Tương quan sau không đúng? A (A + X)/(T + G) = B %(A + X) = %(T + G) C A + T = G + X D A + G = T + X Câu [ID:14431 ]: Ba thành phần cấu tạo nên đơn phân axit nuclêic liên kết với theo trình tự A Axit phốtphoric – Đường cacbon – Bazơ nitơ B Đường cacbon – Axit phốtphoric – Bazơ nitơ C Axit phốtphoric – Bazơ nitơ – Đường cacbon D Bazơ nitơ – Axit phốtphoric – Đường cacbon Câu [ID:14457]: Nội dung chủ yếu nguyên tắc bổ sung phân tử ADN A nuclêôtit mạch đơn liên kết với nuclêôtit mạch đơn B tổng số nuclêôtit A nuclêôtit T tổng số nuclêôtit G nuclêôtit X C nuclêơtit có kích thước lớn bù nuclêơtit có kích thước bé ngược lại D tổng số nuclêôtit A nuclêôtit G tổng số nuclêôtit T nuclêơtit X Câu [ ID:14465]: ADN có chức A cấu trúc nên enzim, hcmơn kháng thể B cấu trúc nên màng tế bào, bào quan C cấu trúc nên tính trạng thể sinh vật D lưu giữ, bảo quản truyền đạt thông tin di truyền Câu [ ID:14630]: Một phân tử ADN sinh vật nhân thực có số nuclêơtit loại Ađênin chiếm 20% tổng số nuclêôtit Tỉ lệ số nuclêôtit loại Guanin phân tử ADN A 40% B 20% C 30% D 10% Câu [ ID:14658 ]: Theo mơ hình J.Oatxơn F.Cric, chiều cao vịng xoắn (chu kì xoắn) phân tử ADN A 3,4 Å B 3,4 nm C 3,4 µm D 3,4 mm Câu [ID:14670]: Các nuclêotit mạch đơn ADN kí hiệu,: A1,T1,G1,X1, A2,T2,G2,X2 Biểu thức sau đúng: A A1+T1+G1+X2=N1 B A1+T2+G1+X2= N1 C A1+A2+X1+G2=N1 D A1+A2+G1+G2=N1 Câu 10 [ ID:14679 ]: Phân tử ADN gồm 3000 nuclêơtít có số nuclêơtít T chiếm 20% Số nuclêơtít lồi phân tử ADN A A = T = 600; G = X = 900 B A = T = 900; G = X = 600 C A = T = G = X = 750 D A = T = G = X = 1500 Câu 11 [ ID:14680]: Kết hình thành từ nguyên tắc bổ sung? A A + T = G + X B G – A = T – X C A – X = G – T D A + G = T + X Câu 12 [ ID:14682]: Trong loại đơn phân ADN, loại đơn phân có kích thước nhỏ A timin xitơzin B timin ađênin C ađênin guanin D guanin xitơzin Câu 13 ( ID:56288 ): Phân tích thành phần hoá học axit nuclêic cho thấy tỉ lệ loại nuclêôtit sau: A = 20%; G = 35% ; T = 20%; X = 25% Axit nuclêic A ARN có cấu trúc mạch đơn B ARN có cấu trúc mạch kép C ADN có cấu trúc mạch đơn D ADN có cấu trúc mạch kép Câu 14 [ID:62751]: Hình bên mơ tả cấu tạo vật chất di truyền vi khuẩn (sinh vật nhân sơ), sinh vật nhân thực virut Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam Dựa vào hình cho biết có phát biểu (1) Ở nhân sơ, ADN gọi plasmit (2) Vật chất di truyền vi khuẩn có dạng vịng, khơng liên kết prơtêin, vật chất di truyền nhân sinh vật nhân thực có dạng thẳng liên kết với prơtêin (3) Ở sinh vật nhân sơ, lôcut gen thường chứa alen (4) Vật chất di truyền virut ADN (mạch kép mạch đơn) ARN (mạch kép mạch đơn) Cấu trúc phân tử axit nuclêic virut dạng thẳng dạng vịng A B C D Câu 15 [ ID:14688]: Trong loại đơn phân ARN, loại đơn phân có kích thước lớn A timin xitôzin B timin ađênin C ađênin guanin D guanin uraxin Câu 16 [ID:14317]: Phân tích thành phần axit nuclêic tách chiết từ chủng vi rút, thu kết sau: Chủng A : A = U = G = X = 25% Chủng B : A = G = 20% ; X = U = 30%, Chủng C : A = T = G = X =25% Kết luận sau đúng? A Vật chất di truyền chủng ADN B Vật chất di truyền chủng ARN C Vật chất di truyền chủng A ARN chủng B C ADN D Vật chất di truyền chủng A B ARN chủng C ADN Câu 17 [ID:14326]: Nói đến chức ARN, câu sau khơng đúng: A tARN có vai trị hoạt hóa axit amin tự vận chuyển đến riboxom B rARN có vai trị cấu tạo bào quan riboxom C rARN có vai trị hình thành nên cấu trúc màng sinh chất tế bào D mARN mã từ mạch khuôn gen Câu 18 [ ID:14383]: Những điểm khác ADN ARN là: (1) Số lượng mạch, số lượng đơn phân (2) Cấu trúc đơn phân (3) Liên kết hóa trị H3PO4 với đường (4) Nguyên tắc bổ sung cặp bazơ nitric A (1), (2) (3) B (1), (2) (4) C (2), (3) (4) D (1), (3) (4) Câu 19 [ID:14392]: Sự khác biệt cấu trúc loại ARN yếu tố sau định: A số lượng, thành phần, trật tự xắp xếp loại ribônuclêôtit cấu trúc không gian ARN B số lượng, thành phần loại ribônuclêôtit cấu trúc C trật tự xắp xếp loại ribônuclêôtit cấu trúc không gian ARN D thành phần, trật tự xắp xếp loại ribônuclêôtit Câu 20 [ ID:14419]: Đại phân tử đóng vai trị vật chất mang truyền đạt thông tin di truyền A mARN tARN B ADN tARN C ADN mARN D tARN rARN Câu 21 [ID:14422]: Loại đường cấu tạo nên đơn phân ARN A ribôzơ B glucôzơ C đeoxiribôzơ D fructôzơ Câu 22 [ID:14423]: Loại vật chất di truyền mà khơng có nucleotit liên kết với theo nguyên tắc bổ sung A ARN thông tin B ARN vận chuyển C ARN riboxom D ADN có ti thể Câu 23 [ID:14719]: Một phân tử mARN có tỷ lệ loại ribônuclêôtit A = 2U = 3G = 4X Tỷ lệ phần trăm loại ribô nuclêôtit A, U, G, X là: A 10%, 20%, 30%, 40% B 48%, 24%, 16%, 12% C 48%, 16%, 24%, 12% D 24%, 48%, 12%, 16% Câu 24 [ ID:14813]: Điểm khác biệt mARN tARN là: Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam (1) Chúng khác số lượng đơn phân chức (2) mARN khơng có cấu trúc xoắn ngun tắc bổ sung cịn tARN ngược lại (3) mARN có liên kết hidro cịn tARN khơng (4) Khác thành phần đơn phân tham gia A (1) (4) B (2) (3) C (3) (4) D (1) (2) Câu 25 [ID:14814]: Đơn phân có ARN mà khơng có ADN là: A guanin B ađênin C timin D uraxin Câu 26 [ ID:14815]: Chức tARN là: A cấu tạo ribôxôm B vận chuyển axit amin C truyền thông tin di truyền D lưu giữ thông tin di truyền Câu 27 [ID:14817]: Loại ARN có mang ba đối mã (anticodon) A ARN thông tin B ARN vận chuyển C ARN riboxom D ADN có ti thể Câu 28 [ ID:14819 ]: Chức ARN ribôxôm (rARN) A mang axít amin đến ribơxơm q trình dịch mã B dùng làm khn mẫu cho q trình dịch mã ribơxơm C kết hợp với prơtêin tạo nên ribôxôm nơi tổng hợp prôtêin D dùng làm khn mẫu cho q trình tổng hợp tARN rARN Câu 29 [14834]: Một gen dài 5100 Å có số nuclêôtit A 3000 B 1500 C 6000 D 4500 Câu 30 [14835]: Phân tử ADN có chiều dài 408nm, số nucleotit ADN là: A 1800 B 2400 C 3000 D 3600 Câu 31 [14839]47: Một gen sinh vật nhân thực có tổng số liên kết hiđro 3900 Có hiệu số nuclêơtit loại G nuclêôtit loại khác 300 Tỉ lệ (A + T)/(G + X) gen là: A 0,67 B 0,60 C 1,50 D 0,50 Câu 32 [14841]: Nếu tỉ lệ A+G sợi chuỗi xoắn kép phân tử ADN 0,2 tỉ lệ sợi bổ sung T+X A B 0,2 C 0,5 D Câu 33 [14842]: Trong phân tử ADN, số nuclêotit loại T 100 000 chiếm 20% tổng số nuclêotit ADN Số nuclêotit thuộc loại G X A G = X = 100 000 B G = X = 250 000 C G = X = 150 000 D G = X = 50 000 Câu 34 [14843]: Một phân tử ADN có 915 nuclêơtit Xytơzin 4815 liên kết hiđrơ Phân tử DNA có chiều dài A 6630 Å B 5730 Å C 4080 Å D 5100 Å Câu 35 [14924]: Một gen có chiều dài 469,2 namơmet có 483 cặp A – T Tỷ lệ loại nuclêơtit gen nói : A A = T = 32,5%, G = X = 17,5% B A = T = 17,5%, G = X = 32,5% C A = T = 15%, G = X = 35% D A = T = 35%, G = X = 15% Câu 36 [14925]: Một đoạn phân tử ADN có số lượng nuclêơtit loại A = 189 có X = 35% tổng số nuclêơtit Đoạn ADN có chiều dài tính đơn vị µm là: A 0,4284 µm B 0,02142 µm C 0,04284 µm D 0,2142 µm Câu 37 [14926]: Một ADN dài 3005,6 Å có hiệu số nuclêôtit loại T với loại nuclêôtit khác 272 Số lượng nuclêôtit loại ADN là: A A = T = 289; G = X = 153 B A = T = 153; G = X = 289 C A = T = 306; G = X = 578 D A = T = 578; G = X = 306 Câu 38 [14927]: Một ADN có số liên kết hiđrơ cặp G X 1,5 số liên kết hiđrô cặp A T Tỉ lệ % tương ứng nuclêôtit ADN là: A A = T = G = X = 25% B A = T = 15%; G = X = 35% C A = T = 30%; G = X = 20% D A = T = 20%; G = X = 30% Câu 39 [14929]: Một ADN có tổng hai loại nuclêơtit chiếm 90% so với tổng số nuclêơtit nó, số nuclêơtit loại A nhiều số nuclêôtit loại G Tỉ lệ phần trăm loại nuclêôtit ADN là: A A = T = 10%; G = X = 90% B A = T = 5%; G = X = 45% C A = T = 45%; G = X = 5% D A = T = 90%; G = X = 10% Câu 40 [14930]: Một ADN chứa 1755 liên kết hiđrơ có hiệu số nuclêơtit loại X với loại nuclêôtit khác 10% Chiều dài ADN là: A 4590 Å B 1147,5 Å C 2295 Å D 9180 Å Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam Câu 41 [14931]: Một ADN có tỉ lệ loại nuclêôtit G+X = Tương quan giá trị loại nuclêôtit A+T tính theo tỉ lệ phần trăm là: A A = T = 30%; G = X = 20% B A = T = 15%; G = X = 35% C A = T = 35%; G = X = 15% D A = T = 20%; G = X = 30% Câu 42 [14933]: Một ADN có tổng số loại nuclêơtít 40% so với số nuclêotít ADN Số liên kết hiđrô ADN 3900 Số lượng loại nuclêôtit ADN A A = T = 750 G = X = 800 B A = T = 600 G = X = 900 C A = T = 1200 G = X = 500 D A = T = 900 G = X = 700 Câu 43 [14934]: Một ADN có A = 450, tỷ lệ A/G = 3/2 Số nuclêôtit loại ADN A A = T = 900 ; G = X= 600 B A = T = 600; G = X= 900 C A = T = 450 ; G = X= 300 D A = T = 300 ; G = X= 450 Câu 44 [14936]: Cho mạch ADN có trình tự 5’ AGG GGT TXX TTX 3’ Trình tự mạch bổ sung A 3’ TXX XXA AGG AAG 5’ B 5’ TXX XXA AGG AAG 3’ C 3’ TXX GGA AGG AAG 5’ D 5’ TXX GGA AGG AAG 3’ Câu 45 [15054]: Một phân tử ADN sinh vật nhân thực có số nuclêơtit loại Ađênin chiếm 20% tổng số nuclêơtit Tỉ lệ số nuclêôtit loại Guanin phân tử ADN là: A 20% B 10% C 30% D 40% Câu 46 [15060]: Một đoạn ADN có chiều dài 4080Å có số nuclêơtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtit gen Trên mạch gen có số nuclêơtit loại G 200 số nuclêơtit loại A 320 Số nuclêôtit loại mạch gen A A = T = 320, G = X = 200 B A = 320, T = 200, G = 200, X = 480 C A = 320, T = 160, G = 200, X = 520 D A = 320, T = 200, G = 200, X = 320 Câu 47 [15099]: Người ta sử dụng chuỗi pơlinuclêơtit có T+X =1,5 làm khuôn để tổng hợp nhân tạo chuỗi A+G pôlinuclêôtit bổ sung có chiều dài chiều dài chuỗi khn Tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại nuclêơtit tự cần cung cấp cho q trình tổng hợp là: A A + G = 30%; T + X = 20% B A + G = 40%; T + X = 60% C A + G = 20%; T + X = 30% D A + G = 60%; T + X = 40% Câu 48 [15100]: Hai gen A B có chiều dài nhau, số liên kết hidro chênh lệch 408 liên kết Gen A có tổng bình phương loại nucleotit khơng bổ sung 14,5% có 2760 liên kết hidro Cho phát biểu sau: Chiều dài gen 5100 Å Gen A có tỉ lệ A = T = 840 Nu, gen B có tỉ lệ G = X = 768 Gen B có 2760 liên kết hidro Gen A có tỉ lệ A = T = 35% tổng số Nu gen Gen B có tỉ lệ A = T = 432 Nu Số đáp án là: A B C D Câu 49 [15101]: Một phân tử mARN có tỉ lệ loại ribonucleotit A = 2U = 3G = 4X Tỉ lệ % loại ribonucleotit A,U, G, X lần lượt: A 10%, 20%, 30%, 40% B 48%, 24%, 16%, 12% C 40%, 30%, 20%, 10% D 12%, 16%, 24%, 48% Câu 50 [15175]: Một phân tử mARN có chiều dài 4080 Å, mARN có tỉ lệ loại nucleotit: A = 2U = 3G = 4X Số nucleotit loại mARN là: A A = 576; U = 288; G = 192; X = 144 B A = 144; U = 192; G = 288; X = 576 C A = 480; U = 360; G = 240; X = 120 D A = 120; U = 240; G = 360; X = 480 Lưu ý: Để xem video chữa lời giải chi tiết câu Các em xem HOC24H.VN => KHÓA: LUYỆN THI CẤP TỐC THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC CHUYÊN ĐỀ: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án B B C A C D C B D A D A C B C D C B A C Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án A A B D D B B C A B A D C A B D D A C C Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án C B C A A A D B B A Các em nên bám sát theo khố học Hoc24h.vn để có đầy đủ tài liệu ôn tập kiến thức Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang ... A 10 %, 20%, 30%, 40% B 48%, 24%, 16 %, 12 % C 48%, 16 %, 24%, 12 % D 24%, 48%, 12 %, 16 % Câu 24 [ ID :14 813 ]: Điểm khác biệt mARN tARN là: Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh... HỌC CHUYÊN ĐỀ: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án B B C A C D C B D A D A C B C D C B A C Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp... ađênin C timin D uraxin Câu 26 [ ID :14 815 ]: Chức tARN là: A cấu tạo ribôxôm B vận chuyển axit amin C truyền thông tin di truyền D lưu giữ thông tin di truyền Câu 27 [ID :14 817 ]: Loại ARN có mang
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ 1 ADN, ARN và các DẠNG bài tập LIÊN QUAN IN , ĐỀ 1 ADN, ARN và các DẠNG bài tập LIÊN QUAN IN

Hình ảnh liên quan

Dựa vào hình cho biết có bao nhiêu phát biểu đúng. (1) Ở nhân sơ, các ADN được gọi là plasmit - ĐỀ 1 ADN, ARN và các DẠNG bài tập LIÊN QUAN IN

a.

vào hình cho biết có bao nhiêu phát biểu đúng. (1) Ở nhân sơ, các ADN được gọi là plasmit Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan