(Luận văn thạc sĩ) quan hệ kết hôn có yếu tố nước ngoài ở việt nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế luận văn ths luật học 60 38 60

88 42 0
(Luận văn thạc sĩ) quan hệ kết hôn có yếu tố nước ngoài ở việt nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế luận văn ths luật học 60 38 60

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

KHOA LUẬT ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI LÊ THỊ THU “QUAN HỆ KẾT HƠN CĨ YẾU TỐ NƯỚC NGỒI Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP QUỐC TẾ” LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC CHUYÊN NGÀNH: LUẬT QUỐC TẾ HÀ NỘI – NĂM 2007 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1- Tính cấp thiết đề tài 2- Mục đích nghiên cứu 3- Phạm vi nghiên cứu 4- Phương pháp nghiên cứu CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUAN HỆ KẾT HƠN CĨ YẾU TỐ NƢỚC NGỒI 1.1 Khái niệm quan hệ kết có yếu tố nước ngồi 1.1.1 Khái niệm kết 1.1.2 Yếu tố nước ngồi quan hệ kết 1.1.3.Khái niệm pháp luật điều chỉnh quan hệ kết có yếu tố nước 1.1.4 Đặc trưng pháp lý quan hệ kết có yếu tố nước ngồi 1.1.4.1 Đối tượng điều chỉnh 1.1.4.2 Phương pháp điều chỉnh 1.2 Các ngun tắc điều chỉnh quan hệ kết có yếu tố nước 1.2.1 Các nguyên tắc chung điều chỉnh quan hệ kết có yếu tố nước ngồi 1.2.2 Các nguyên tắc chuyên biệt điều chỉnh quan hệ kết có yếu tố nước ngồi 1.3 Nguồn pháp luật điều chỉnh quan hệ kết có yếu tố nước 1.3.1 Pháp luật nước 1.3.2 Điều ước quốc tế 1.3.3 Tập quán quốc tế 1.3.4 Mối quan hệ loại nguồn điều chỉnh quan hệ kết hôn có yếu tố nước ngồi 1.4 Q trình phát triển pháp luật Việt Nam điều chỉnh quan hệ kết có yếu tố nước ngồi 1.4.1 Giai đoạn trước đổi hội nhập quốc tế 1.4.2 Giai đoạn đổi hội nhập quốc tế CHƢƠNG 2: NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH ĐIỀU CHỈNH QUAN HỆ KẾT HƠN CĨ YẾU TỐ NƢỚC NGỒI Ở VIỆT NAM 2.1 Quy định pháp luật Việt Nam hành điều chỉnh quan hệ kết có yếu tố nước 2.1.1 Giải xung đột pháp luật điều kiện kết có yếu tố nước ngồi 2.1.2 Giải xung đột pháp luật hình thức kết có yếu tố nước ngồi 2.1.3 Thẩm quyền giải quan hệ kết có yếu tố nước 2.2 Quy định Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết điều chỉnh quan hệ kết hôn có yếu tố nước ngồi 2.2.1 Giải xung đột pháp luật điều kiện kết có yếu tố nước 2.2.2 Giải xung đột pháp luật hình thức kết có yếu tố nước ngồi CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH QUAN HỆ KẾT HƠN CĨ YẾU TỐ NƢỚC NGỒI 3.1 Tình hình kết có yếu tố nước Việt Nam 3.1.1 Thực trạng kết có yếu tố nước ngồi 3.1.2 Thực trạng pháp luật điều chỉnh quan hệ kết có yếu tố nước Việt Nam 3.2 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật điều chỉnh quan hệ kết có yếu tố nước Việt Nam 3.2.1 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam điều chỉnh quan hệ kết có yếu tố nước ngồi 3.2.2 Kiến nghị mở rộng việc ký kết Điều ước quốc tế điều chỉnh quan hệ kết có yếu tố nước 3.2.3 Kiến nghị quản lý nhà nước quan hệ kết có yếu tố nước ngồi PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Hiện nay, xu hội nhập quốc tế tất yếu, cấp thiết quốc gia giới quan tâm Việt Nam không nằm ngồi xu Nhờ có hội nhập quốc tế nên việc giao lưu văn hóa, kinh tế, xã hội nước diễn sôi không góp phần phát triển kinh tế mà cịn góp phần làm quan hệ xã hội nước ngày phong phú đa dạng Việt Nam hội nhập quốc tế nên quan hệ xã hội phát triển Một quan hệ xã hội phát triển phải kể đến quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước ngồi, quan hệ kết có yếu tố nước ngày mở rộng Trong trình giao lưu, trao đổi văn hóa, kinh tế, xã hội, thơng qua hình thức làm việc, học tập, nghiên cứu sinh sống công dân nước hòa nhập vào sống cộng đồng sinh sống, hiểu tiếp nhận phong tục, tập quán đến quan hệ kết hôn Cùng với phát triển quan hệ kết có yếu tố nước ngồi, Đảng Nhà nước ta đổi sách, pháp luật góp phần quan trọng vào q trình giao lưu dân quốc tế điều chỉnh quan hệ xã hội nói chung quan hệ kết có yếu tố nước ngồi nói riêng Cụ thể, để điều chỉnh quan hệ kết có yếu tố nước ngồi, Nhà nước ban hành văn pháp luật: Luật gia đình 1986; Pháp lệnh nhân gia đình cơng dân Việt Nam với người nước 1993 văn Luật nhân gia đình Việt Nam năm 2000 văn hướng dẫn thi hành: Nghị định số 68/2002/NĐ - CP ngày 10/7/2003 Chính Phủ qui định chi tiết thi hành số điều Luật hôn nhân gia đình 2000 quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước ngồi; Nghị định số 69/NĐ - CP ngày 21/7/2006 Chính Phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 68/2002/NĐ - CP ngày 10/7/2003 Chính Phủ qui định chi tiết thi hành số điều Luật hôn nhân gia đình 2000 quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước ngồi;….Bên cạnh cịn ký kết nhiều Hiệp định tương trợ tư pháp với nước để điều chỉnh quan hệ kết có yếu tố nước ngồi Mặc dù, thời gian vừa qua, qui định điều chỉnh quan hệ kết có yếu tố nước ngồi có đóng góp định cịn thiếu sót bộc lộ số nhược điểm xu ngày phát triển quan hệ quốc tế Hơn nữa, quan hệ kết có yếu tố nước quan hệ nhạy cảm liên quan đến sách đối ngoại quốc gia Theo báo cáo tình hình đăng ký kết có yếu tố nước ngồi Sở Tư Pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nhiều đối tượng lợi dụng việc kết với người nước ngồi để môi giới xác lập quan hệ kết hôn với người nước ngịai khơng mục đích nhân mà mục đích kinh tế số mục đích khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân Việt nam Thậm chí, nhiều đối tượng thiết lập đường dây mua bán phụ nữ thông qua việc kết với người nước ngồi, gây rối loạn xã hội Đây mối đe dọa nguy hiểm đến ổn định an ninh, trị nước ta đường lối, sách đối ngoại Đảng Nhà nước Chính lý trên, tác giả muốn nghiên cứu vấn đề kết có yếu tố nước Việt nam thời kỳ hội nhập quốc tế để củng cố nhận thức thân đưa kiến nghị nhằm hoàn thiện qui định pháp luật vấn đề Từ khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật kết có yếu tố nước ngồi Mục đích nghiên cứu: Quan hệ kết có yếu tố nước loại quan hệ nhạy cảm phức tạp nên luận văn này, trước hết, tác giả muốn làm sáng tỏ vấn đề lý luận quan hệ kết có yếu tố nước Thứ hai, tác giả muốn nghiên cứu qui định pháp luật quan hệ kết có yếu tố nước ngồi bao gồm: qui định pháp luật Việt nam Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết điều chỉnh quan hệ kết có yếu tố nước ngồi Thứ ba, qua trình nghiên cứu, tác giả đưa kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt nam quan hệ kết có yếu tố nước ngồi nói riêng hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung Phạm vi nghiên cứu: Với tính cấp thiết đề tài để đạt mục đích nghiên cứu, luận văn sâu phân tích qui định pháp luật Việt nam quan hệ kết có yếu tố nước ngồi Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết điều chỉnh quan hệ kết hôn công dân Việt nam người nước tiến hành lãnh thổ Việt Nam Phƣơng pháp nghiên cứu: - Phương pháp phân tích, tổng hợp - Phương pháp so sánh - Phương pháp lịch sử - Phương pháp điều tra xã hội học - Phương pháp thống kê Bố cục luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương: Chương 1: Những vấn đề chung quan hệ kết hôn có yếu tố nước ngồi Chương 2: Những qui định pháp luật Việt nam Điều ước quốc tế mà Việt nam ký kết điều chỉnh quan hệ kết có yếu tố nước ngồi Chương 3: Thực trạng kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam điều chỉnh quan hệ kết có yếu tố nước CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUAN HỆ KẾT HƠN CĨ YẾU TỐ NƢỚC NGỒI 1.1 Khái niệm Quan hệ kết có yếu tố nƣớc ngồi 1.1.1 Khái niệm kết Kết hôn xác lập quan hệ hôn nhân sở hình thành gia đình – tế bào xã hội Trong chế độ xã hội, gia đình thực chức trì nịi giống, sản sinh người giúp xã hội phát triển nên “Gia đình tốt xã hội tốt, xã hội tốt gia đình tốt”[ ] Hơn nhân tượng xã hội đặc biệt, bên chủ thể gắn kết với với mục đích tạo dựng tế bào xã hội gia đình Khác với quan hệ dân bình thường, mục đích chủ thể quan hệ hôn nhân không nhằm thoả mãn nhu cầu vật chất hay tinh thần thời điểm định mà nhằm xác lập mối quan hệ lâu dài Hôn nhân liên kết đặc biệt người nam người nữ, liên kết phải Nhà nước thừa nhận hình thức pháp lý định, đăng ký kết Theo qui định khoản 2, Điều 8, Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam 2000, kết “việc nam nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo qui định pháp luật điều kiện kết hôn đăng ký kết hôn” Như vậy, pháp luật hôn nhân gia đình Việt Nam qui định việc kết phải đảm bảo hai yếu tố: - Hai bên nam, nữ phải thể ý chí muốn kết với để xác lập quan hệ vợ chồng Đảm bảo hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, không cưỡng ép kết hôn kết hôn giả tạo, lừa dối để kết hơn, cấm tảo Điều có nghĩa kết hôn phải đảm bảo độ tuổi, đảm bảo phát triển tâm sinh lý ổn định đồng thời đảm bảo tự nguyện đến với người nam nữ Kết hôn để thiết lập quan hệ hôn nhân ổn định lâu dài, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc, bền vững khơng mục đích nhằm thoả mãn nhu cầu vật chất nhu cầu tinh thần thời điểm ngắn Đảm bảo yếu tố đảm bảo cho nhân có giá trị pháp lý sở xây dựng hạnh phúc bền vững - Yếu tố thứ hai, phải nhà nước thừa nhận: Đây yếu tố đảm bảo tồn mặt pháp lý quan hệ hôn nhân, sở đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp bên quan hệ hôn nhân Tại Điều 64 Hiến pháp 1992 (sửa đổi 2001) qui định: “Nhà nước bảo hộ hôn nhân gia đình” Nhà nước bảo hộ quan hệ nhân hợp pháp, quan hệ nhân tuân thủ qui định pháp luật hôn nhân gia đình Việt Nam 1.1.2 Yếu tố nước ngồi quan hệ kết Quan hệ kết có yếu tố nước ngồi thuộc nhóm quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước ngồi loại quan hệ dân có yếu tố nước ngồi đặc biệt Quan hệ kết có ú tố nước ngồi hình thành ngun tắc tự ý chí, tự nguyện hai bên nam, nữ thống đến với nhau, đăng ký kết hôn xác lập quan hệ nhân bền vững, tạo nên tính đặc biệt quan hệ Theo Điều 758, Bộ luật dân năm 2005: “quan hệ dân có yếu tố nước ngồi quan hệ dân có bên tham gia quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư nước quan hệ dân bên tham gia công dân, tổ chức Việt Nam để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ theo pháp luật nước ngoài, phát sinh nước tài sản liên quan đến quan hệ nước ngồi” Như vậy, yếu tố nước xác định vào tiêu chí sau: - Thứ nhất, vào chủ thể: có bên tham gia quan hệ dân quan, tổ chức, cá nhân nước người Việt Nam định cư nước Các quan, tổ chức, cá nhân nước (sau gọi tắt người nước ngoài) Theo khoản 2,3 Điều Nghị định số 138/NĐ - CP ngày 15/11/2006 Chính Phủ quy định chi tiết thi hành quy định Bộ Luật dân năm 2005 quan hệ dân có yếu tố nước (gọi tắt Nghị định số 138/NĐ - CP ngày 15/11/2006): Người nước ngịai người khơng có quốc tịch Việt Nam bao gồm: người có quốc tịch nước ngồi, người khơng quốc tịch; người Việt Nam định cư nước ngồi người có quốc tịch Việt Nam, người gốc Việt Nam làm ăn, cư trú, sinh sống lâu dài nước - Thứ hai, vào kiện pháp lý để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ theo pháp luật nước phát sinh nước - Thứ ba, đối tượng quan hệ tài sản nước ngồi Theo Luật nhân gia đình Việt Nam 2000 qui định khoản 14, Điều khoản Điều 100 , quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước ngồi quan hệ nhân gia đình (gồm quan hệ kết hôn): - Giữa công dân Việt Nam người nước ngoài, vào chủ thể; - Giữa công dân Việt Nam với mà để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ theo pháp luật nước tài sản liên quan đến quan hệ nước ngồi, vào kiện pháp lý tài sản nước - Giữa người nước với thường trú Việt Nam, vào nơi cư trú; - Giữa công dân Việt Nam với mà hai bên định cư nước (khoản 4, điều 100), vào nơi cư trú Việc xác định dấu hiệu yếu tố nước ngồi quan hệ nhân gia đình theo Luật nhân gia đình vào chủ thể, kiện pháp lý, đối tượng quan hệ tài sản, nơi cư trú bên đương 10 Nghị định số 69/NĐ - CP ngày 21/7/2006 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/NĐ - CP ngày 10/7/2002, Thông tư số 07/TT – BTP ngày 16/12/2002 hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 68/NĐ - CP ngày 10/7/2002 quy định điều chỉnh quan hệ kết hôn có yếu tố nước ngồi chưa tồn diện, đầy đủ Cụ thể, Điều 103 Luật nhân gia đình Việt Nam quy định kết có yếu tố nước giải xung đột pháp luật điều kiện kết chưa có quy định giải xung đột pháp luật hình thức kết hôn Vấn đề quy định gián tiếp qua việc công nhận việc kết hôn tiến hành nước khoản Điều 20 Nghị định 68/NĐ CP ngày 10/7/2002 quy định chi tiết thi hành số điều Luật hôn nhân gia đình Việt Nam quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước ngồi, sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 69/NĐ - CP ngày 21/7/2006: “Việc kết hôn công dân Việt Nam với với người nước đăng ký quan có thẩm quyền nước ngồi, phù hợp với pháp luật nước cơng nhận Việt Nam, vào thời điểm kết hôn công dân Việt Nam không vi phạm quy định pháp luật Việt nam điều kiện kết hôn trường hợp cấm kết hơn” Việc kết có yếu tố nước tiến hành phù hợp với pháp luật nước ngồi cơng nhận Việt Nam Sự phù hợp phù hợp điều kiện kết hôn phù hợp nghi thức kết hôn Tuy nhiên vấn đề công nhận nghi thức kết hôn nước ngồi khơng phải quy định chọn luật áp dụng nghi thức kết hôn Hiện nay, Điều 11 Nghị định 68/NĐ - CP ngày 10/7/2002 quy định chi tiết thi hành Luật nhân gia đình Việt Nam quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước ngồi Điều 14 Luật nhân gia đình Việt Nam 2000 quy định việc kết có yếu tố nước ngồi Việt Nam theo nghi thức (nghi thức dân sự) Về thủ tục kết có yếu tố nước ngồi theo nghi thức mà pháp luật Việt Nam quy định hai trường hợp: trước quan có thẩm quyền Việt Nam quan Ngoại giao, quan Lãnh Việt Nam nước 74 Điều 13 Nghị định 68/NĐ - CP ngày 10/7/2002 quy định chi tiết thi hành Luật nhân gia đình Việt Nam quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước ngồi sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/NĐ - CP ngày 21/7/2006 Thông tư số 07/TT – BTP ngày 16/12/2002 quy định phải có: Tờ khai đăng ký kết theo mẫu quy định, có xác nhận chưa q 06 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ quan có thẩm quyền việc đương người vợ chồng + Đối với cơng dân Việt Nam thường trú nước quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định pháp luật đăng ký hộ tịch + Đối với công dân Việt Nam định cư nước ngồi quan có thẩm quyền nước nơi người định cư quan đại diện ngoại giao quan lãnh Việt Nam nước xác nhận + Đối với người nước thường trú nước ngồi quan có thẩm quyền nước nơi người có quốc tịch thường trú xác nhận Nếu pháp luật nước ngồi khơng quy định xác nhận vào tờ khai đăng ký kết hôn khơng cấp giấy tờ xác nhận tình trạng nhân thay văn tun thệ người họ khơng có vợ khơng có chồng + Đối với người nước ngồi thường trú Việt Nam UBND cấp xã nơi người thường trú xác nhận Việc quy định giấy xác nhận tình trạng nhân phải quan có thẩm quyền xác nhận chưa 06 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ chưa chặt chẽ Thứ nhất, quan có thẩm quyền xác nhận loại giấy người Việt Nam định cư nước người nước thường trú nước ngồi quan có thẩm quyền nơi người định cư thường trú Vậy quan có thẩm quyền nơi người thường trú nắm rõ tình trạng họ trước khơng Bởi có người định cư thường trú từ nhỏ đến lấy vợ, chồng có người 75 sang định cư thường trú nước ngồi vịng vài năm vài tháng trước kết hôn Những thời gian trước đó, quan có thẩm quyền nơi người định cư thường trú có biết họ có chưa có vợ, chồng khơng Rất khó khăn xác nhận trường hợp Đến quan có thẩm quyền Việt Nam xác nhận tình trạng nhân cho người Việt Nam Việt Nam để kết hôn với người nước ngồi cịn sai sót dẫn đến vi phạm chế độ hôn nhân tiến vợ, chồng Cụ thể, Sở Tư Pháp tỉnh Cần Thơ giải kết hôn cho 07 đàn ông 01 phụ nữ có gia đình; 01 trường hợp Tiền Giang; 01 trường hợp Hậu Giang Như vậy, thủ tục pháp lý chưa chặt chẽ hay trình độ cán thực thi pháp luật? Thứ hai, giấy xác nhận tình trạng nhân phải xác nhận chưa 06 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ Việc pháp luật quy định để tạo điều kiện cho bên đương hoàn tất hồ sơ tạo kẽ hở cho kẻ xấu lợi dụng Có trường hợp, vịng 06 tháng, sau xác nhận tình trạng nhân chưa có vợ, chồng kết nộp hồ sơ đăng ký kết có yếu tố nước ngồi để nước làm ăn Thứ ba, người ly gố vợ, gố chồng muốn kết có yếu tố nước ngồi, ngồi giấy xác nhận tình trạng nhân, pháp luật cịn quy định phải có án giải ly hôn giấy chứng tử vợ, chồng chết Quy định có cần thiết khơng? Theo tác giả, quy định làm cho thủ tục hành rườm rà thực cải cách hành chính, khơng cần thiết phải có Về giấy xác nhận tình trạng sức khoẻ bên đương tham gia quan hệ kết có yếu tố nước ngồi mang tính hình thức Dễ phát sinh việc làm giấy tờ giả để đăng ký kết hôn Đồng thời thiếu quy định thủ tục xác định người lực hành vi 76 Trong trình tự, thủ tục đăng ký kết có yếu tố nước ngồi Việt Nam có quy định thực vấn trực tiếp SởTư Pháp khoản Điều 16 Nghị định số 68/NĐ - CP ngày 10/7/2002 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/NĐ - CP ngày 21/7/2006 để kiểm tra, làm rõ tự nguyện kết hôn hai bên, khả giao tiếp ngôn ngữ chung mức độ hiểu biết hoàn cảnh Quy định phần hạn chế tình trạng kết với người nước ngồi thành trào lưu Qua vấn bên nam – nữ đăng ký kết hôn, cán Sở Tư Pháp phát số trường hợp kết hôn qua môi giới Tây Ninh lợi dụng việc kết hôn để mua bán phụ nữ nhẹ dạ, tin, kết hôn giả tạo để nhập cảnh nước làm ăn Đồng thời, thực tế thực việc vấn, nhiều trường hợp khơng có khả giao tiếp ngơn ngữ chung mức độ hiểu biết hoàn cảnh họ gặp vài lần trước kết hôn Như không đảm bảo sống gia đình hạnh phúc ấm no Về điều kiện độ tuổi kết hôn bên đương tham gia quan hệ kết có yếu tố nước ngoài, nhà làm luật cần nghiên cứu để hạn chế việc lợi dụng pháp luật kết có yếu tố nước gây trật tự an ninh – xã hội Pháp luật quy định phải đủ tuổi kết hôn tham gia quan hệ kết hôn có yếu tố nước ngồi Khơng pháp luật Việt Nam mà nước quy định tuổi tối thiểu tham gia quan hệ mà không quy định giới hạn độ tuổi tối đa nên dẫn đến tình trạng chênh lệch tuổi tác q nhiều dâu rể Có gái Việt Nam trẻ kết hôn với đàn ông Đài Loan 78 tuổi, chênh chục tuổi cách khơng bình thường Để hạn chế việc này, phải có biện pháp gì? Luật nhân gia đình 2000, Điều 103 khoản quy định “ Nghiêm cấm lợi dụng việc kết có yếu tố nước ngồi để bn bán phụ nữ, xâm phạm tình dục phụ nữ mục đích trục lợi” Và khoản Điều 18 Nghị định số 68/NĐ - CP ngày 10/7/2002 quy định chi tiết thi hành Luật hôn 77 nhân gia đình Việt Nam quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước ngồi sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/NĐ - CP ngày 21/7/2006 quy định: “ Việc đăng ký kết hôn bị từ chối, kết vấn, thẩm tra, xác minh cho thấy việc kết hôn thông qua môi giới bất hợp pháp, kết hôn giả tạo không nhằm mục đích xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; kết hôn không phù hợp với phong mỹ tục dân tộc; lợi dụng việc kết hôn để mua bán phụ nữ, xâm phạm tình dục phụ nữ mục đích trục lợi khác” Vấn đề mơi giới nhân bất hợp pháp vấn đề nhức nhối Rất nhiều trường hợp kết hôn qua mơi giới mà quan có thẩm quyền khó phát Các đường dây mơi giới khép kín xuyên quốc gia thành lập, hoạt động tinh vi với lợi nhuận cao Pháp luật quy định cấm “kết hôn không phù hợp với phong mỹ tục dân tộc” “kết mục đích trục lợi khác” để hạn chế lợi dụng việc kết có yếu tố nước ngồi xâm hại đến lợi ích công cộng, quyền lợi ích hợp pháp bên đương tham gia quan hệ chưa có quy định giải thích rõ Thuần phong mỹ tục gì, có phải phong tục, tập qn, nét đẹp truyền thống dân tộc; trục lợi khác gì? Xu hội nhập quốc tế tác động mạnh mẽ đến quan hệ kết có yếu tố nước Việt Nam làm quan hệ phát triển đa dạng phức tạp Hiện nay, công dân Việt Nam có quan hệ kết với 40 nước giới, có nhiều nước mà chưa ký kết Điều ước quốc tế với họ vấn đề Điều gây khó khăn cho cơng dân Việt Nam quan có thẩm quyền Việt Nam việc tìm hiểu quy định pháp luật nước quản lý việc kết có yếu tố nước ngồi Từ phân tích cho thấy Luật nhân gia đình Việt Nam 2000 văn hướng dẫn thi hành bộc lộ rõ bất cập cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế quan hệ kết có yếu tố nước ngồi 78 Đây vấn đề nhạy cảm, sâu sắc không đơn quan hệ tư mà liên quan đến sách ngoại giao với nước nên cần giải nhanh chóng, kịp thời 3.2 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật điều chỉnh quan hệ kết có yếu tố nƣớc ngồi Việt Nam: 3.2.1 Hoàn thiện pháp luật Việt Nam điều chỉnh quan hệ kết có yếu tố nước ngồi: Qua tình hình kết có yếu tố nước ngồi thực trạng pháp luật điều chỉnh quan hệ này, theo tác giả cần phải hoàn thiện pháp luật Việt Nam điều chỉnh quan hệ kết có yếu tố nước ngồi với quy định đầy đủ, chặt chẽ hơn, bao quát đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp Nhà nước, cơng dân Việt Nam người nước ngồi Trước tiên, sửa đổi, bổ sung Luật hôn nhân gia đình Việt Nam 2000 quy định giải xung đột pháp luật hình thức kết có yếu tố nước Bên cạnh quy định giải xung đột pháp luật điều kiện kết hôn, bổ sung khoản quy định giải xung đột pháp luật hình thức kết để đảm bảo điều chỉnh đồng pháp luật phù hợp với Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết Các Hiệp định tương trợ (trừ Hiệp định với Trung Quốc, với Cộng hoà Pháp, với Hàn Quốc ) quy định nguyên tắc chọn luật nơi tiến hành kết hôn để giải xung đột nghi thức kết hôn Đây nguyên tắc phổ biến mà nước giới áp dụng Thứ hai, bổ sung quy định giải thích rõ trường hợp từ chối hay cấm kết hôn việc kết hôn vi phạm “thuần phong mỹ tục” mục đích “trục lợi khác” tạo điều kiện cho cán thực thi pháp luật áp dụng quy định, đồng thời tránh để kẻ xấu lợi dụng vi phạm lợi ích cơng cộng, quyền lợi ích hợp pháp cơng dân 79 Thứ ba, thủ tục xác nhận tình trạng nhân bên đương sự, cán hộ tịch phải kiểm tra, xác minh cẩn thận, xác tình trạng nhân đảm bảo chế độ nhân tiến Kiểm tra, vấn kỹ càng, có dấu hiệu nghi ngờ môi giới hôn nhân bất hợp pháp, nhân giả tạo, mục đích trục lợi đề nghị quan công an điều tra, làm rõ việc Đối với trường hợp xác nhận tình trạng hôn nhân người Việt Nam định cư nước người nước thường trú nước quan có thẩm quyền nơi người Việt Nam định cư người nước ngồi thường trú thì: Ngồi giấy xác nhận tình trạng nhân quan có thẩm quyền nơi người Việt Nam định cư nơi người nước thường trú cấp, người Việt nam định cư nước người nước phải có thêm xác nhận tình trạng nhân trước sang định cư nước người Việt Nam xác nhận tình trạng nhân nơi trước nơi họ thường trú thời điểm đăng ký kết hôn Thứ tư, nghiên cứu sửa đổi số quy định mang tính hình thức chưa phát huy hiệu tác giả phân tích Bên cạnh sửa đổi Luật nhân gia đình 2000, văn hướng dẫn, nên ký kết văn pháp lý thiết lập hệ thống thông tin hai chiều Chính Phủ Việt Nam Chính Phủ nước có nhiều công dân Việt Nam cư trú để năm bắt tình hình quyền lợi phụ nữ Việt Nam nước 3.2.2 Kiến nghị mở rộng việc ký kết Điều ước quốc tế điều chỉnh quan hệ kết có yếu tố nước ngồi Dựa tình hình thực tế quan hệ kết có yếu tố nước ngồi Việt Nam, nhiều cơng dân Việt Nam kết hôn với người Việt Nam định cư nước ngồi với cơng dân nhiều nước giới Trong quan hệ hôn nhân này, nhiều trường hợp đạt mục đích nhân có nhiều trường hợp khơng đạt gặp khó khăn thủ tục pháp lý, bị lừa dối, 80 ép buộc,…Để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp bên đương sự, đồng thời đảm bảo thực đường lối, sách hội nhập quốc tế lĩnh vực, theo tác giả, Việt Nam nên ký kết số Hiệp định tương trợ tư pháp với nước có đơng người Việt Nam cư trú Vì theo thống kê, có khoảng 45% người Việt Nam cư trú nước Hoa Kỳ, Úc, Canada, Đức,… kết hôn với công dân Việt Nam Đồng thời, nhà làm luật nên nghiên cứu việc gia nhập Công ước La Haye 1902 ……………………… Qua nghiên cứu Công ước La Haye 1902, tác giả thấy nguyên tắc giải xung đột điều kiện kết hôn nghi thức kết tương thích với ngun tắc giải xung đột pháp luật điều chỉnh quan hệ kết có yếu tố nước ngồi Việt Nam Hơn nữa, Công ước ký kết nhiều nước, tham gia giải vấn đề kết hôn công dân Việt Nam với công dân nước thành viên Công ước mà ký nhiều Hiệp định tương trợ tư pháp Đây việc làm cần thiết tính lâu dài 3.2.3 Kiến nghị quản lý nhà nước quan hệ kết có yếu tố nước ngồi Quan hệ kết có yếu tố nước ngồi bị phức tạp yếu tố nước nên cần quản lý chặt chẽ Hiện nay, theo quy định, loại quan hệ thuộc quản lý UBND cấp tỉnh, cấp xã quan đại diện ngoại giao, quan lãnh Việt Nam nước Để quản lý việc kết có yếu tố nước ngồi, quan nhà nước ta có đội ngũ cán hộ tịch chuyên trách Tuy nhiên, vừa qua có số cán khơng đủ lực hay lợi dụng chức vụ, quyền hạn thông đồng với bọn môi giới để đăng ký kết hôn cho cơng dân Việt nam với người nước ngồi Do vậy, cần lựa chọn, bố trí cán có đủ lực, phẩm chất trình độ chun mơn đảm nhận công tác hộ tịch Thực tốt việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ tăng cường việc vấn hai bên nam, nữ kết hôn, kể trường hợp công nhận việc kết hôn 81 công dân Việt Nam với người nước đăng ký quan có thẩm quyền nước ngồi, mà công dân Việt Nam vắng mặt làm thủ tục đăng ký kết quan có thẩm quyền nước Thực tốt niêm yết việc kết có yếu tố nước ngồi có văn đề nghị Sở Tư pháp Sở Tư Pháp giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước quan hệ kết có yếu tố nước ngồi phối hợp với Công an, tổ chức xã hội cấp tỉnh: Hội liên hiệp phụ nữ cấp, Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, UB mặt trận tổ quốc, Họi cựu chiến binh, Liên đồn lao động, Sở văn hố thông tin, Sở lao động – thương binh xã hội tổ chức tuyên truyền giáo dục sâu, rộng đến người dân, dân vùng nông thôn, vùng sâu, sát biên giới quy định pháp luật điều chỉnh quan hệ kết có yếu tố nước ngồi thủ đoạn bọn mơi giới để người dân có kiến thức pháp luật có nhìn rõ quan hệ kết có yếu tố nước ngồi Có biện pháp tuyên truyền phù hợp với tình hình địa phương Thành lập nhiều Trung tâm hỗ trợ kết hôn theo Nghị định 68/NĐ - CP ngày 10/7/2002 quy định chi tiết thi hành số điều Luật hôn nhân gia đình Việt Nam quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước ngồi Hiện nay, 09 tỉnh, thành phố thành lập Trung tâm hỗ trợ kết có 05 Trung tâm thức vào hoạt động ở: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Cà Mau, Hải Phòng Các Trung tâm hoạt động hiệu nhân rộng nước Chúng ta nên thực giải pháp: biên soạn tài liệu, thơng tin cần thiết phong tục, tập qn, thói quen sinh hoạt nước mà công dân Việt nam có quan hệ kết với cơng dân nước Sau phân phối cho người có nhu cầu, qua trang báo điện tử phân phối trực tiếp Tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với nước quản lý quan hệ kết có yếu tố nước ngồi, hỗ trợ cặp kết nước ngồi hồ 82 nhập cộng đồng để mang lại hạnh phúc Các quan đại diện ngoại giao, quan lãnh Việt Nam nước ngồi cần phải giữ mối liên hệ, thơng tin tình hình nhân người Việt Nam nước ngồi thơng tin quyền lợi phụ nữ Việt Nam để có biện pháp bảo vệ kịp thời bị xâm phạm Bên cạnh giải pháp trên, giải pháp kinh tế giải pháp quan trọng để hạn chế tình trạng kết với người nước ngồi mục đích kinh tế Nhà nước ta phải thực chuyển đổi cấu kinh tế xã hội khu vực nông thôn cách tích cực có hiệu - Đầu tư phát triển công nghiệp địa phương, tạo công ăn việc làm lâu bền Đẩy mạnh xố đói giảm nghèo Phát triển mạnh mẽ văn hoá - xã hội khu vực: - Tăng cường đầu tư sở vật chất, đẩy mạnh dịch vụ văn hoá, hỗ trợ người dân y tế, giáo dục, làm cho trẻ đến trường học học cao hơn, tiếp cận kiến thức văn hố, khoa học, cơng nghệ, thơng tin văn hố - xã hội có nghề nghiệp - Mở sở dạy nghề cho nam nữ đến tuổi trưởng thành khơng có điều kiện học lên tiếp, đặc biệt ưu tiên diện sách - Đẩy mạnh cơng tác kế hoạch hố gia đình - Mặc dù xu hội nhập, phải phát huy giá trị chuẩn mực truyền để tác động đến hành vi người mạnh nữa.Nếu so sánh văn hố miền Bắc với miền Nam có thấy khác biệt lớn, văn hoá miền Nam với nhiều tầng cổ xưa có nguồn gốc khác với miền Bắc, lại giao thoa với văn hoá phương Tây Miền Bắc với bảo lưu giá trị chuẩn mực truyền thống nên ràng buộc người dân vùng đồng Bắc Bộ với biện pháp chế tài khơng thức: lời dị nghị, dèm pha, việc làm uy tín nhiều hình thức, khơng cho họ vi phạm cách dễ dàng Sự kiểm sốt xã hội đồng sơng Cửu Long khơng chặt chẽ nên diễn tình trạng 83 Trên đây, tác giả đưa số kiến nghị hoàn thiện pháp luật điều chỉnh quan hệ kết có yếu tố nước ngồi Rất mong nhà làm luật nghiên cứu sửa đổi, bổ sung luật nhân gia đình Việt Nam văn hướng dẫn thi hành để tạo sở pháp lý vững cho bên đương tham gia quan hệ nói chung cho cơng dân Việt Nam nói riêng KẾT LUẬN Trong phạm vi đề tài “Quan hệ kết có yếu tố nước ngồi Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế”, tác giả nghiên cứu phân tích rõ số vấn đề đề tài: lý luận chung quan hệ kết có yếu tố nước ngồi, quy định pháp luật hành điều chỉnh quan hệ Việt Nam, thực trạng kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật điều chỉnh quan hệ kết có yếu tố nước ngồi Việt Nam 84 Quan hệ kết có yếu tố nước ngồi quan hệ kết hôn giữa: Công dân Việt Nam người nước (ở Việt Nam nước ngoài); Cơng dân Việt Nam với nước ngồi bên định cư nước ngoài; người nước với thường trú Việt Nam Quan hệ điều chỉnh nhiều loại nguồn pháp luật khác có mối quan hệ khăng khít, tương hỗ gồm: pháp luật nước, Điều ước quốc tế tập quán quốc tế Điều quan trọng cần giải phân tích quy định pháp luật điều chỉnh quan hệ kết có yếu tố nước phải nguyên tắc giải xung đột pháp luật hay nói cách khác chọn luật áp dụng Theo quy định pháp luật Việt Nam hành, nguyên tắc giải xung đột pháp luật điều kiện kết có yếu tố nước Luật quốc tịch, Luật nơi cư trú Luật nơi thực hành vi; giải xung đột pháp luật hình thức kết chưa quy định thức Luật nhân gia đình Việt Nam Theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết điều chỉnh quan hệ áp dụng Luật quốc tịch Luật nơi thực hành vi để giải xung đột pháp luật điều kiện kết hôn nghi thức kết hôn Hiện nay, Việt Nam ký Hiệp định tương trợ tư pháp (trừ Hiệp định TTTP với Trung Quốc, Pháp, Hàn Quốc) điều chỉnh quan hệ kết hôn có yếu tố nước ngồi, chưa ký kết Điều ước quốc tế đa phương Bên cạnh việc phân tích quy định pháp luật, tác giả cịn phân tích thực trạng quan hệ kết có yếu tố nước Việt Nam nhằm đưa kiến nghị Tác giả đưa tranh chung việc kết hôn công dân Việt Nam với người nước ngoài; người nước với thường trú Việt Nam Đồng thời, phân tích bất cập quy định pháp luật việc điều chỉnh quan hệ kết có yếu tố nước ngồi Trên cở sở đó, tác giả đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam điều chỉnh quan hệ kết có yếu tố nước ngồi 85 Trong q trình nghiên cứu, với hạn chế thời gian trình độ nên khơng thể tránh khỏi cịn thiếu sót Tác giả mong đóng góp ý kiến thầy bạn bè để luận văn hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO I/ Các văn pháp luật: Hiến pháp 1992 Công ước LaHay 1902 Các Hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam ký kết với nước điều chỉnh quan hệ kết có yếu tố nước ngồi Bộ luật dân 2005 86 Luật nhân gia đình 2000 Luật nhân gia đình 1986 Luật gia đình 1959 Luật quốc tịch 2001 Pháp lệnh nhân gia đình cơng dân Việt Nam với người nước ngày 15/12/1993 10 Pháp lệnh lãnh 1990 11 Nghị định số 158/NĐ - CP ngày 27/12/2005 Chính Phủ điều chỉnh đăng ký quản lý hộ tịch 12 Nghị định 138/NĐ - CP ngày 15/11/2006 hướng dẫn chi tiết thi hành quy định Bộ luật dân quan hệ dân có yếu tố nước ngồi 13 Nghị định số 68/2002/NĐ - CP ngày 10/7/2003 Chính Phủ qui định chi tiết thi hành số điều Luật nhân gia đình 2000 quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước ngồi 14 Nghị định số 69/NĐ - CP ngày 21/7/2006 Chính Phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 68/2002/NĐ - CP ngày 10/7/2003 Chính Phủ qui định chi tiết thi hành số điều Luật nhân gia đình 2000 quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước ngồi 15 Thông tư số 07/TT – BTP Bộ Tư Pháp ngày 16/12/2002 hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 68/2002/NĐ - CP ngày 10/7/2003 Chính Phủ qui định chi tiết thi hành số điều Luật nhân gia đình 2000 quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước 16 Nghị số 02/2002 Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân Tối Cao ngày 23/12/2000 hướng dẫn áp dụng số qui định Luật nhân gia đình 2000 17 Chỉ Thị Thủ tướng Chính Phủ số 03/2005/CT - TTg ngày 25/02/2005 tăng cường quản lý nhà nước quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước ngồi 87 18 Cơng văn Bộ Tư Pháp số 2487/BTP - HCTP ngày 05/6/2006 việc kết có yếu tố nước II/ Các sách, báo tham khảo: 19 Từ điển giải thích thuật ngữ luật học (1999), Đại học luật Hà Nội, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 20 Trường Đại học Luật Hà Nội (), Giáo trình Luật nhân gia đình Việt Nam, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 21 TS Nơng Quốc Bình, TS Nguyễn Hồng Bắc, Quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước ngồi Việt nam thời kỳ hội nhập quốc tế, NXB Tư Pháp, Hà Nội 2006 22 Một số vấn đề thực tiễn quan hệ nhân thân tài sản tư pháp quốc tế, Kỷ yếu hội thảo 2005, tr 16 – 34 23 TS Trần Văn Chiến, Ths Đinh Văn Quảng, Khoa xã hội học - Đại học khoa học xã hội nhân văn thành phố Hồ Chí Minh (2005), Tìm hiểu thực trạng phục nữ kết hôn với người Đài Loan khu vực Đồng sông Cửu Long 24 Tài liệu tập huấn chuyên sâu luật nhân gia đình 2000, Trường đào tạo chức danh tư pháp 2000 25 Bộ Tư pháp, Tài liệu hội nghị tổng kết năm thi hành Nghị định 184/CP góp ý dự thảo Nghị định quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước ngoài, Hà Nội 26 Một số báo điện tử Vnexpress quan hệ kết hôn có yếu tố nước ngồi 2006 88 ... định pháp luật nhân gia đình Việt Nam 1.1.2 Yếu tố nước ngồi quan hệ kết Quan hệ kết có yếu tố nước ngồi thuộc nhóm quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước ngồi loại quan hệ dân có yếu tố nước ngồi... Đây sở để văn pháp luật khác cụ thể hoá, đưa luật vào sống điều chỉnh quan hệ kết có yếu tố nước ngồi Bộ luật dân Quan hệ kết có yếu tố nước loại quan hệ dân có yếu tố nước ngồi nên quan hệ điều... gia đình có yếu tố nước ngồi, có quan hệ kết có yếu tố nước ngồi 21 Điều chỉnh quan hệ kết có yếu tố nước ngồi, ngồi ba văn nêu cịn có văn pháp luật khác điều chỉnh: Luật quốc tịch Việt Nam 2001;

Ngày đăng: 04/12/2020, 15:46

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • MỤC LỤC

 • PHẦN MỞ ĐẦU

 • CHƯƠNG 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUAN HỆ KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

 • 1.1. Khái niệm Quan hệ kết hôn có yếu tố nước ngoài

 • 1.1.1. Khái niệm kết hôn

 • 1.1.2. Yếu tố nước ngoài trong quan hệ kết hôn

 • 1.2. Các nguyên tắc điều chỉnh quan hệ kết hôn có yếu tố nƣớc ngoài

 • 1.3. Nguồn pháp luật điều chỉnh quan hệ kết hôn có yếu tố nước ngoài

 • 1.3.1. Pháp luật trong nước

 • 1.3.2. Điều ước quốc tế

 • 1.3.3. Tập quán quốc tế

 • 1.4.2. Giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế

 • 2.1.3. Thẩm quyền giải quyết quan hệ kết hôn có yếu tố nước ngoài:

 • CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH QUAN HỆ KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM

 • 3.1. Tình hình kết hôn có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam:

 • 3.1.1. Thực trạng kết hôn có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam

 • KẾT LUẬN

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan