0

(Luận văn thạc sĩ) phát triển năng lực vận dụng kiến thức thông qua dạy học chương dẫn xuất halogen ancol phenol hóa học lớp 11 trung học phổ thông

129 90 0
  • (Luận văn thạc sĩ) phát triển năng lực vận dụng kiến thức thông qua dạy học chương dẫn xuất halogen   ancol   phenol hóa học lớp 11 trung học phổ thông

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2020, 10:11

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ HOÀN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC THÔNG QUA DẠY HỌC CHƯƠNG “DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL” HÓA HỌC LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM HĨA HỌC Hà Nội - 2014 i ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ HOÀN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC THÔNG QUA DẠY HỌC CHƯƠNG “DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL” HÓA HỌC LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM HÓA HỌC Chuyên ngành: Lý luận phương pháp dạy học mơn Hóa học Mã số: 60 14 01 11 Cán hướng dẫn: PGS TS Đặng Thị Oanh Hà Nội - 2014 ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành sâu sắc tới PGS.TS Đặng Thị Oanh - Người tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo, Cơ giáo tổ Lí luận Phương pháp dạy học mơn Hóa Học - Trường đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Thư viện trường Đại học Giáo dục, phòng Sau Đại học Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội tạo điều kiện cho thời gian học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường THPT An Dương nơi công tác tạo điều kiện giúp đỡ thời gian học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ tơi q trình học tập hồn thành cơng trình nghiên cứu Do điều kiện chủ quan khách quan chắn luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, chúng tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô bạn Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2014 Tác giả Nguyễn Thị Hoàn iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CTCT :Công thức cấu tạo CTPT :Công thức phân tử ĐC :Đối chứng dd :Dung dịch DHDA :Dạy học theo dự án GQVĐ :Giải vấn đề GV :Giáo viên HĐ :Hợp đồng HS :Học sinh NL :Năng lực NLVDKT :Năng lực vận dụng kiến thức PH&GQVĐ :Phát giải vấn đề PPDH :Phương pháp dạy học PTHH :Phương trình hóa học THCVĐ :Tình có vấn đề THPT :Trung học phổ thông TN :Thực nghiệm TNSP :Thực nghiệm sư phạm iv MỤC LỤC Lời cảm ơn i Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt ( xếp theo A B C ) ii Danh mục bảng iii Danh mục biểu đồ iiii MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu .2 Vấn đề nghiên cứu .2 Giả thuyết khoa học .3 Giới hạn phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài .3 Phương pháp nghiên cứu 9.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 9.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 9.3 Phương pháp xử lý thống kê toán học kết thực nghiệm 10 Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Năng lực phát triển lực học sinh trung học phổ thông 1.1.1 Khái niệm lực lực học sinh trung học phổ thông 1.1.2 Phân loại lực 1.1.3 Năng lực cốt lõi lực đặc thù môn học học sinh trung học phổ thông 1.1.4 Các phương pháp đánh giá lực 1.2 Đổi phương pháp dạy học nhằm trọng phát triển lực học sinh 10 v 1.2.1 Một số biện pháp đổi phương pháp dạy học 10 1.2.2 Một số phương pháp dạy học tích cực góp phần phát triển lực vận dụng kiến thức cho học sinh 11 1.3 Thực trạng việc phát triển lực vận dụng kiến thức dạy học hóa học trường trung học phổ thông 25 1.3.1 Điều tra thực trạng sử dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển lực vận dụng kiến thức dạy học hóa học trường trung học phổ thơng 25 1.3.2 Đánh giá kết điều tra 26 TIỂU KẾT CHƯƠNG 29 Chương MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC THỒNG QUA DẠY HỌC CHƯƠNG “DẪN XUẤT HALOGEN ANCOL - PHENOL” HÓA HỌC LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 30 2.1 Phân tích cấu trúc nội dung chương “ Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol” .30 2.1.1 Cấu trúc nội dung chương “ Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol” 30 2.1.2 Mục tiêu chương “Dẫn xuất halogen- Ancol- Phenol” 30 2.1.3 Đặc điểm nội dung phương pháp dạy học chương “Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol” 31 2.2 Một số biện pháp nhằm phát triển lực vận dụng kiến thức thông qua dạy học chương “Dẫn xuất halogen - Ancol- Phenol” Hóa học lớp 11 trung học phổ thơng 33 2.2.1 Nguyên tắc lựa chọn phương pháp dạy học nhằm phát triển lực vận dụng kiến thức dạy học chương “Dẫn xuất halogen - AncolPhenol” Hóa học lớp 11 trung học phổ thơng (chương trình bản) 33 2.2.2 Biện pháp 1: Sử dụng phương pháp dạy học dự án 34 2.2.3 Biện pháp 2: Sử dụng phương pháp dạy học phát giải vấn đề .38 2.2.4 Biện pháp 3: Sử dụng tập phát triển lực 54 2.2.5 Biện pháp 4: Sử dụng dạy theo học hợp đồng kết hợp với sơ đồ tư 69 TIỂU KẾT CHƯƠNG 83 vi Chương THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 84 3.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm 84 3.2 Địa bàn đối tượng thực nghiệm sư phạm 84 3.3 Tiến trình thực nghiệm sư phạm 85 3.3.1 Khảo sát lớp đối chứng lớp thực nghiệm 85 3.3.2 Nội dung kết thực nghiệm 86 TIỂU KẾT CHƯƠNG 96 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 97 Kết luận 97 Khuyến nghị 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO .99 PHỤ LỤC .101 vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Các bậc trình độ tập theo định hướng lực 23 Bảng 1.2 Mức độ sử dụng phương pháp dạy học tích cực để phát triển lực vận dụng kiến thức cho HS GV chương “ Dẫn xuất halogen-Ancol- Phenol” 26 Bảng 1.3 Tình hình việc dạy học phát triển lực vận dụng kiến thức chương “ Dẫn xuất halogen-Ancol-Phenol” 26 Bảng 2.1 Nhiệm vụ học sinh 36 Bảng 2.2 Phân vai nhiệm vụ cho thành viên nhóm 36 Bảng 2.3 Lên kế hoạch thực dự án 37 Bảng 3.1 Danh sách lớp dạy thực nghiệm 84 Bảng 3.2 Học lực học sinh lớp thực nghiệm lớp đối chứng 85 Bảng 3.3 Bảng điểm kiểm tra học sinh 87 Bảng 3.4 Bảng điểm trung bình 87 Bảng 3.5 Bảng % HS đạt điểm yếu, kém, trung bình, khá, giỏi 88 Bảng 3.6 Bảng % học sinh đạt điểm từ Xi trở xuống 88 Bảng 3.7 Giá trị tham số đặc trưng 91 Bảng 3.8 Thống kê kết trả lời HS câu hỏi thuộc kiến thức có liên quan đến thực tiễn 93 Bảng 3.9 Kết bảng kiểm quan sát đánh giá lực vận dụng kiến thức hóa học học sinh 94 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Sơ đồ cấu trúc thành phần lực Hình 1.2 Những đặc điểm DHDA 12 Hình 1.3 Quy trình dạy học PH & GQVĐ 15 Hình 1.4 Các bước vẽ sơ đồ tư 24 Hình 2.1 Sơ đồ nội dung kiến thức chương “Dẫn xuất halogen-AncolPhenol” 30 Hình 2.2 Sơ đồ tư “Ancol” 80 Hình 2.3 Sơ đồ tư “ Phenol” 81 Hình 2.4 Sơ đồ tư “ Luyện tập Dẫn xuất halogen, ancol phenol” 82 Hình 3.1 Biểu đồ minh họa học lực học sinh lớp TN lớp ĐC 85 Hình 3.2 Đồ thị đường luỹ tích so sánh kết kiểm tra ( đề số 1) 88 Hình 3.3 Đồ thị đường luỹ tích so sánh kết kiểm tra ( Đề số 2) 89 Hình 3.4 Biểu đồ % HS đạt điểm kém, trung bình, khá, giỏi 15 phút 89 Hình 3.5 Biểu đồ % HS đạt điểm kém, trung bình, khá, giỏi 45 phút 89 ix MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Hiện nay, với phát triển vũ bão khoa học kỹ thuật khiến cho nguồn tri thức người trở nên khổng lồ Dạy học mang tính chất truyền thụ tri thức khơng cịn phù hợp điều kiện lượng kiến thức lớn mà thời gian q ít.Vì vậy, đổi giáo dục đào tạo việc tất yếu Xu hướng chung dạy học đại chuyển mạnh trình giáo dục từ “chủ yếu trang bị kiến thức” sang “phát triển toàn diện lực phẩm chất người học” Phát triển phẩm chất lực người học xây dựng phát triển chương trình giáo dục phổ thông định hướng trội mà nhiều nước tiên tiến thực từ đầu kỉ XXI đến Chiến lược phát triển giáo dục 20112020 rõ giải pháp cụ thể cho giáo dục phổ thơng: “ Thực đổi chương trình sách giáo khoa từ sau năm 2015 theo định hướng phát triển lực cho học sinh Chương trình phải hướng tới phát triển lực chung mà học sinh cần có sống như: lực sáng tạo, lực hợp tác, lực tự học, lực phát giải vấn đề… đồng thời hướng tới phát triển lực chuyên biệt liên quan tới môn học, lĩnh vực hoạt động giáo dục” [11,tr.15] Ở bậc học phổ thông có nhiều mơn học khác nhau, mơn học nhiệm vụ phát triển cho học sinh lực chung đồng thời phát triển lực chun biệt mơn Trong mơn Hóa học có vai trị nhiệm vụ riêng Đó mơn khoa học vừa mang tính lý thuyết vừa mang tính thực nghiệm Trên sở phân tích yếu tố cấu thành ảnh hưởng; thiết lập phụ thuộc xác định để tìm mối liên hệ mặt định tính định lượng; quan hệ nhân tượng trình hóa học; xây dựng nên nguyên lý, quy luật, định luật trở lại vận dụng để nghiên cứu vấn đề thực tiễn Với đặc trưng riêng đó, dạy học nhằm phát triển lực vận dụng kiến thức hóa học thực cần thiết, tạo tiền đề vững cho học sinh, giúp họ tự tin bước vào sống thực tế Có lý thuyết hóa học trở nên gắn liền với thực tiễn đáp ứng yêu cầu sản xuất hóa học nói riêng kinh tế nói chung Vì vậy, tơi chọn đề tài: Nhiều Vừa phải Ít Khơng Tăng vốn kiến thức hóa học có nội dung liên quan đến thực tiễn Vận dụng kiến thức hóa học giải đáp tình có vấn đề nảy sinh đời sống, lao động, sản xuất Hiểu rõ mối quan hệ mật thiết hóa học với đời sống Có hứng thú tìm tịi, tham khảo tài liệu (trong sách giáo khoa, báo chí, internet, ) có liên quan đến ứng dụng hóa học Phát triển tư sáng tạo, NL GQVĐ u thích mơn hóa học Q thầy/cơ khơng sử dụng PPDH tích cực nhằm phát triển lực vận dụng kiến thức cho học sinh dạy học chương “ Dẫn xuất halogen Ancol - Phenol” lí sau đây? Khơng có nhiều tài liệu Mất nhiều thời gian tìm kiếm tài liệu, soạn giáo án Trong kì kiểm tra, kì thi khơng yêu cầu câu hỏi đánh giá lực nói chung lực vận dụng kiến thức hóa học nói riêng Lí khác: …………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Theo q thầy/cô việc dạy học phát triển lực vận dụng kiến thức hóa học chương “ Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol” nói riêng dạy học hóa học nói chung có cần thiết khơng? Rất cần thiết Cần thiết Khơng cần thiết Lí khác: …………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Xin chân thành cám ơn ý kiến đóng góp q thầy /cơ 106 PHỤ LỤC GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM Bài 40: ANCOL (tiết 56) I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức, kĩ năng: Kiến thức HS biết được:  Phương pháp điều chế ancol từ anken, điều chế etanol từ tinh bột, điều chế glixerol  Ứng dụng etanol HS hiểu được:  Tính chất hố học: Phản ứng nhóm OH (thế H, OH), phản ứng tách nước tạo thành anken ete, phản ứng oxi hoá ancol bậc I, bậc II thành anđehit, xeton; Phản ứng cháy  Tính chất riêng glixerol (phản ứng với Cu(OH)2) Kĩ  Dự đốn tính chất hoá học số ancol đơn chức cụ thể  Viết phương trình hố học minh hoạ tính chất hố học ancol glixerol  Phân biệt ancol no đơn chức với glixerol phương pháp hoá học  Xác định CTPT, CTCT ancol Trọng tâm:  Tính chất hố học  Phương pháp điều chế ancol Phát triển NL  Phát triển NL phát GQVĐ: - Phát triển NL vận dụng kiến thức: + Biết hệ thống hóa kiến thức sau học xong + Biết ứng dụng tính chất ancol vào trong sinh hoạt, y học, sức khỏe, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp… + Biết phát vấn đề thực tiễn sử dụng kiến thức hóa học để giải thích - NL thực hành hóa học: biết làm thí nghiệm, quan sát nhận xét tượng - NL sử dụng ngơn ngữ hóa học: Đọc tên ancol 107 II.CHUẨN BỊ Phương pháp  Dạy học phát GQVĐ  PPDH đàm thoại phát Đồ dùng dạy học  Máy chiếu, máy tính, thiết bị thơng minh kết nối máy chiếu  Mơ hình phân tử etancol  Dụng cụ: ống nghiệm, giá để ống nghiệm, giá thí nghiệm, kẹp gỗ  Hố chất: C2H5OH 96o, Na, glixerol, dung dịch CuSO4, dung dịch NaOH III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Hoạt động thầy Hoạt động trị Nội dung Hoạt động Nêu mục đích Tìm hiểu đạt học mục đích học Hoạt động 1: Phân tích Liên kết C - OH, liên kết O - cấu trúc phân tử ancol H phân cực mạnh, nên nhóm + Liên kết C→OH độ âm -OH, nguyên tử H dễ bị thay điện O > C, liên kết + HS lắng nghe theo tách O H phân cực mạnh  dõi GV biểu diễn phản ứng hóa học nhóm -OH, nguyên phân cực liên kết tử H dễ bị thay tách phản ứng hóa học Hoạt động 2: Tìm hiểu IV TÍNH CHẤT HĨA phản ứng H nhóm HỌC OH Phản ứng Hoạt động 2a: Tính chất nhóm OH: chung ancol a) Tính chất chung - GV biểu diễn thí - HS quan sát nghiệm Na + C2H5OH.Đốt nhận xét, có khí ancol: - Tác dụng với kim loại khí đầu ống vuốt thoát ra, đầu ống nhọn, yêu cầu HS quan sát vuốt nhọn lửa kiềm (Na, K) tượng, màu lửa có màu xanh mờ CnH2n 108 H Tổng quát: + 1OH +NaCnH2n + đầu ống vuốt nhọn 1ONa+ - GV gợi ý HS dự đốn khí sinh u cầu HS viết - PTHH - GV hướng dẫn HS viết PTHH tổng quát ancol tác dụng với kim loại kiềm - Viết PTHH -GV cho HS trả lời câu hỏi củng cố Hoạt động chất đặc 2b: Tính trưng Khí sinh - Các ancol + NaOH  hầu khí hiđro khơng phản ứng HS trả lời b) Tính chất đặc trưng glixerol: HS giải BTNT glixerol H2 Dùng phản ứng để HS nghiên cứu tập nhận theo quy trình phân biệt ancol đơn chức thức sau (Tình 3): (tình 3): với ancol đa chức (có GV tiến hành thí nghiệm: + Phát mâu thuẫn nhóm OH liền kề) 2C3H5(OH)3+Cu(OH)2 Có ba ống nghiệm chứa kết + GQVĐ [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O tủa Cu(OH)2 + Kết luận rút kiến Ống giữ nguyên (để ĐC) thức Ống 2: thêm vào ml etanol Phản ứng riêng Đồng (II) glixerat Ống thêm vào ml glixerol poliancol (có hai Nhận xét giải thích nhóm Màu xanh OH đính với tượng ống kết tủa tan, dung nguyên tử cacbon dịch có màu xanh thẫm cạnh nhau) hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch phức xanh lam thẫm Hoạt động hiểu phản 3: Tìm Phản ứng nhóm OH ứng a) Phản ứng với axit vơ cơ: nhóm -OH -GV cho HS nghiên cứu Mơ tả thí nghiệm R-OH + HA SGK SGK H2O R -A + b) Phản ứng với ancol ( - GV thơng báo chế: nhóm RO phân tử thay   (đặc)   - Viết PTHH tạo ete) TQ: R -OH + H -O-R’ nhóm OH phân tử kia: H SO4 d  R - O - R’ + H2O 140o C R - O - R’ ankyl ete 109 Thí dụ:C2H5OH + C2H5OH (nếu R, R’ gốc hiđrocacbon H SO4 d  C2H5OC2H5 + H2O 140o C no) - GV cho HS làm câu hỏi HS trả lời củng cố Hoạt hiểu động phản 4: Tìm ứng tách Phản ứng tách nước H2SO4 ñaëc nước CH2 - CH2 - GV nhắc lại phản ứng điều - Lắng nghe OH H ancol etylic chế etilen từ ancol etylic - Viết PTHH theo -GV hỏi HS phản ứng yêu cầu GV Đối với ancol no, đơn thành phần bị - Nhóm OH H chức, mạch hở (đk tương tách ra? nguyên tử C bên tự): cạnh CnH2n -GV lưu ý nhiệt độ phản 170 0C etilen +1OH ứng 170 C CH2 = CH2 + H2O H SO4 d CnH2n  170o C + H 2O HS nghiên cứu BTNT (Tình HS giải BTNT theo quy trình Thí dụ: Butan-2-ol Viết PTHH tách nước (tình 4): CH3 -CH2- CHOH-CH3 4): propan-2-ol butan-2-ol? + Phát mâu thuẫn H2SO4d   CH2=CH-CH2CH3 170o C + GQVĐ But-1-en + Kết luận rút kiến thức 2SO4d H  CH3-CH=CH-CH3 170o C But-2-en -Butan-1-ol tách nước (sản phẩm chính) cho anken but-1en but-2-en, but-2-en sản phẩm -Hướng phản ứng tách tuân theo quy tắc tách Zai-xep Phản ứng oxi hoá: Hoạt động 5: Tìm hiểu a) Phản ứng oxi hố khơng phản ứng oxi hóa - GV trình bày biểu diễn -Quan sát thí nghiệm hồn tồn: o  CuO ,t ancol bậc I   RCHO thí nghiệm nêu SGK nhận xét 110 trang 184 Dây đồng chuyển từ (anđehit) màu đen CuO → đỏ - GV khái quát oxi hóa (Cu) ancol bậc cho ví dụ minh họa O-H + Cu O CH3 - CH O CH3 - C + Cu + H2O H anñehit axetic (CH3CHO) t0 H - Theo dõi viết PTHH o  CuO ,t ancol bậc II   xeton - GV làm thí nghiệm đốt CH3 - CH- CH3 + CuO cháy ancol etylic yêu cầu t0 OH HS: CH3 - C- CH3 + Cu + H2O O axeton + Quan sát tượng + Ancol cháy với + Cho HS sờ vào chén sứ, lửa màu xanh nhạt, tỏa bị oxi hoá nhận xét nhiệt nhiều nhiệt b) Phản ứng oxi hố hồn + Viết PTHH + PTHH toàn: + Yêu cầu HS nhận xét tỉ + Số mol:H2O > CO2 lệ số mol H2O CO2 + - Nêu ứng dụng phản sát trùng dụng ứng đốt cháy ancol cụ y tế, làm nhiên - Viết PTHH tổng quát liệu,… Hoạt Phản ứng dùng động 6: Điều chế, Ứng dụng o  CuO ,t ancol bậc III   khó CnH2n +2 + 3n O2 nCO2 + (n +1)H2O IV ĐIỀU CHẾ: -Đại diện nhóm lên Phương pháp tổng hợp: GV cho nhóm lên trình trình bày sản phẩm + Anken hợp nước (có xt) bày sản phẩm dự án dự án: + Thuỷ phân dẫn xuất giao nhà + Cách điều chế rượu halogen phương pháp lên Phương pháp sinh hoá: men tinh bột (SGK) + Ứng dụng V ỨNG DỤNG:sgk tác hại rượu CỦNG CỐ VÀ DẶN DỊ Câu 1: Trong phịng thí nghiệm, để tiêu hủy mẩu natri dư, cách đây, cách đúng? A Cho vào máng nước thải B Cho vào dầu hỏa C Cho vào cồn ≥ 960 D Cho vào dung dịch NaOH 111 Câu 2: Đun hỗn hợp ancol R1OH, R2OH ta thu ete nào? Viết PTHH Câu 3: Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi 2: Rượu vang dập tắt đám cháy Cách lâu, thành phố Sonova bang Texas xảy đám cháy lớn Những người lính cứu hỏa dung biện pháp cứu chữa không dập tắt lửa Ngọn lửa dội lan nhanh nhà thành phố có nguy biến thành đống tro tàn Mọi người vô hoảng loạn, có viên huy đội cứu hỏa cịn chút bình tĩnh nước hết, ông phát hầm rượu vang lên men khổng lồ tầng nhà Thế ông lệnh chuyển vòi ống bơm vào thùng rượu vang Khi dòng rượu vang phun lên mái nhà cháy, điều bất ngờ xảy ra, lửa chống cự liệt với nước, nhiên phải khuất phục đám cháy dập tắt nhanh chóng Em giải thích rượu vang lên men lại dập tắt đám cháy? Dựa vào câu chuyện này, bạn An dự định có đám chảy xảy dùng bình rượu trắng nhà để dập tắt Bạn An làm có khơng? Hãy giải thích sao? Dặn dị Làm tập SGK Chuẩn bị trước 41: Phenol 112 PHỤ LỤC SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN I QUY TRÌNH ĐIỀU CHẾ RƯỢU EYLIC BẰNG LÊN MEN TINH BỘT NHÓM 1- Lớp 11B3 DỤNG CỤ, THIẾT BỊ 1.NGUYÊN LIỆU - Gạo nếp , gạo tẻ ( 1kg gạo + 50g men) - Nước - Nồi đồng (trên vung có ống nối hơi) - Bể nước làm lạnh - Can,chai - Men dạng bột - Chum,vại,xô,thùng - Nia,nong KỸ THUẬT - Cơm không bị nhão , khô trộn với men phải tơi khơng vón cục - Q trình ủ men khơng mở nắp , đậy chặt , kĩ - Trước chưng cất , kiểm tra hỗn hợp men CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH b.Làm nguội - Cơm trải lên bề mặt nong (nia) để nguội xuống nhiệt độ thích hợp - Bánh men bóp nhỏ,trộn với cơm a Nấucơm - Gạo vo,rửa sạch,nhặt sạn,tạp chất - Để - Cho vào nồi thêm nước (tỉ lệ gạo nước 1:1) - Đun vừa lửa chín cơm 113 c.Lên men - Là q trình lên men yếu khí diễn phức tạp - Diễn nhiệt độ thường - Nhờ nấm men sử dụng đường tạo thành rượu ancol etylic Co2 C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2 - CO2 sinh lên bề mặt hỗn hợp tạo bọt khí vỡ - Tế bào nấm men lại dìm xuống tạo đảo lộn lên men diễn tốt Cho vào xô, thùng d Chưng cất : thu rượu thành phẩm - Sau hai ngày : bổ sung thêm H2O vào cơm men ( tỉ lệ H2O : hỗn hợp 3:1 ) - Đậy nắp,tiếp tục lên men ngày -Tách hỗn hợp rượu nước cách - Đun sôi hỗn hợp đến 100OC - Rượu ( sôi 78OC ) bay dễ nước ( 100OC ) rượu bay ống dẫn bình làm mát ngưng tụ chày vào can,chai ngồi - 100g men + 10kg gạo => 12 lít đến 14 lít rượu - 1kg gạo => 0,7 đến 0,8 lít rượu 45O II ỨNG DỤNG, TÁC HẠI CỦA RƯỢU ETYLIC CÁCH BẢO QUẢN ỨNG DỤNG - Để nơi khô ráo,tránh ánh nắng mặt trời - Đậy nắp kĩ trước sau dùng Giấm Dượ Dược phẩ phẩm Axit axetic Rượ Rượu , bia Etanol Nhự Nhựa P.E, P.P Cao su tổ tổng hợ hợp 1/1/2008 ỨNG DỤNG Etanol cháy với lửa sáng cung cấp đủ khơng khí 1/1/2008 114 Etanol sử dụng nhiên liệu cho động ôtô 1/1/2008 TÁC HẠI CỦA VIỆC LẠM DỤNG RƯỢU ETYLIC - Làm chậm hoạt động não, ảnh hưởng tới tỉnh táo, phối hợp thời gian phản ứng; Ảnh hưởng tới giấc ngủ; Đau đầu; Tăng huyết áp - Uống rượu nhiều làm tăng nguy bị tai nạn đột quỵ Theo thời gian, uống rượu nhiều làm tăng nguy cơ: Bị bệnh gan, thận, phổi bệnh tim; Đột quỵ; Béo phì; u mỡ - Uống rượu mức làm tăng nguy bị ung thư mi ệng, họng, quản, thực quản, ung thư gan Khi kết hợp với hút thuốc lá, uống rượu mức làm tăng nguy bị nhiều dạng ung thư khác - Rư ợu tương t ác với nhiều thuốc Rượu làm giảm tác dụng số thuốc chẹn bêta gây nguy hiểm dùng với thuốc an thần, thuốc ngủ, thuốc kháng histamin thuốc giảm đau - Nếu kết hợp rượu với thuốc kháng sinh, có nguy cao b ị chảy máu dày Nếu uống rượu dùng acetaminophen (Tylenol, thuốc khác), làm tăng nguy tổn thương gan 1/1/2008 Tai nạn giao thông UỐNG NHIỀU RƯỢU SẼ + Mất kiểm sốt thân Vì vậy, Nghiêm túc chấp hành quy định tham gia giao thông Tuyên truyền cho người hiểu rõ tác hại lạm dụng rượu , bia 115 PHỤ LỤC ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Câu1/ Để chế loại rượu uống nói riêng đồ uống có etanol nói chung người ta dùng sản phẩm trình lên men rượu loại nguyên liệu A gạo, ngô, lúa mạch, nho… B giấm, sắn, andehit fomic C etilen, axetilen D mía, củ cải, giấm Câu 2/.Trong phịng thí nghiệm, để xử lý mẩu natri dư, cách đây, cách đúng? A Cho vào máng nước thải B Cho vào dầu hỏa C Cho vào cồn 960 D Cho vào dung dịch NaOH Câu 3/ Cho đồng phân ancol C4H9OH tách nước 1700C (xúc tác H2SO4 đặc) thu ancol đồng phân cấu tạo? A B C D Câu 4/ Ancol sau tách nước tạo hỗn hợp anken đồng phân? A butan-1-ol B butan-2-ol C 2- metylpropan-2-ol D propan-2-ol Câu 5/ Ứng dụng metanol sản xuất HCHO, CH3COOH Hiện nay, metanol dùng để sản xuất metyl tert butyl ete (MTBE) dùng pha vào xăng để tăng số octan thay cho tetra etyl chì chất gây nhiễm mơi trường Cơng thức cấu tạo MTBE là: A CH3-O-C(CH3)3 B CH(CH3)2-O-CH2CH3 C C(CH3)3-CH2-O-CH3 D C(CH3)2-CO-CH3 Câu 6/ Để phân biệt ancol etylic tinh khiết ancol etylic có lẫn nước, dùng chất sau đây: A.Na kim loại B CuO, t0 C CuSO4 khan D.H2SO4đặc Câu 7/ Trên thị trường nay, số loại nước tương (xì dầu) bị cấm sử dụng chứa lượng - MCPD (monoclopropan-1,2- điol) vượt tiêu chuẩn cho phép Công thức cấu tạo 3-MCPD là: A CH2Cl- CHOH- CH2OH C CH2Cl- CHOH- CH3 B CH2OH - CHCl - CH2OH D CH2Cl - CHOH- CH2Cl Câu 8/ Nhiệt độ sôi rượu cao dẫn xuất halogen có phân tử khối tương đương vì: A Giữa phân tử rượu hình thành mối liên kết hidro B Rượu có thêm nguyên tử oxi C Rượu hợp chất có nhóm chức D Cả ba lí nêu 116 Câu 9/ Số đồng phân có ứng với CTPT C7H8O A B C Câu 10/ Để phân biệt ancol etylic, glixerol, phenol ta dùng: D A dd NaOH, dd Br2 B dd Br2, dd AgNO3/ NH3 C Na, dd NaOH D dd Br2, Cu(OH)2 ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT Ma trận đề kiểm tra 45 phút Cấp độ Bài Nhận biết Vận dụng Thông hiểu Cấp độ thấp Cấp độ cao - Hiểu khái niệm độ rượu - Hiểu giải thích tính chất hố học ancol: phản ứng oxi hóa CuO, tách nước Số câu Số điểm 0,5đ 0,75 đ Tỉ lệ % 5% 7,5% Phenol - Nhận biết - Hiểu giải thích hợp chất tính chất hóa phenol học phenol: tính axit, phản ứng Br2 - Tính toán lượng chất toán liên quan đến đốt cháy ancol, tác dụng với kim loại kiềm, - Tìm CTPT ancol dựa vào số liệu TN 3(2TN +1TL) 3đ 30% Viết PTHH thể tính chất hóa học phenol - Xác định phenol dãy chuyển hóa Số câu Số điểm Tỉ lệ % 0,5đ 5% 0,75đ 7,5 % - Tìm hiểu ứng dụng ancol y tế, sản xuất, đồ uống - Tìm hiểu tác hại việc lạm dụng rượu - Phân biệt ancol 5(4TN + 1TL) 2đ 20% -Tìm hiểu ứng dụng phenol -Tìm hiểu cách xử lí bị bỏng phenol -Phân biệt phenol với ancol (3TN +1TL) 2,25đ 22,5% 1,25đ 12,5 % 3,75đ 37,5% 4,25 42,5 % Ancol - Gọi tên ancol - Tính chất hóa học riêng glixerol: tác dụng Cu(OH)2 0,25 đ 2,5% Tổng câu Tổng điểm 0,75đ Tỉ lệ % 7,5 % 117 Cộng 13 6,25đ 62,5% 10 3,75đ 37,5 % 23 10đ 100% I Phần trắc nghiệm (5đ) Câu 1: Khối lượng tinh bột cần dùng trình lên men để tạo thành lít rượu (ancol) etylic 46º (biết hiệu suất trình 72% khối lượng riêng rượu etylic nguyên chất 0,8 g/ml) A 5,4 kg B 5,0 kg C 6,0 kg D 4,5 kg Câu 2: Vì rượu vang lên men dập tắt đám cháy? A Vì rượu vang lên men chứa C2H5OH khơng cháy khơng trì cháy B Vì rượu vang lên men chứa CO2 không cháy khơng trì cháy C Vì rượu vang lên men chứa nhiều nước dập tắt đám cháy D Vì rượu vang lên men chứa nhiều tạp chất dập tắt đám cháy Câu 3: Người ta phát bệnh nhân “u mỡ “ Việt Nam vào năm 2000, bệnh nhân có đặc điểm sau đây? A Nghiện ma túy B Nghiện thuốc C Nghiện rượu D Nghiện ăn trầu Câu 4: Bạn Nam bị ốm phải bệnh viện, bác sĩ định phải tiêm khỏi bệnh Nam thấy cô y tá lấy kẹp gắp bơng lọ bơi vào vị trí cần tiêm sau tiêm Nam hỏi phải làm y tá nói, tẩm chất bôi vào chỗ cần tiêm để sát khuẩn Bông tẩm chất nào: A Cồn B Nước C metanol D glixerol C 60 ml ancol D 100 gam nước Câu 5: Trong 100ml rượu 40 có A 40 gam ancol B 40ml ancol Câu 6: Phương pháp cấp cứu sơ bị bỏng phenol: “ Rửa nhiều lần glixerol màu da trở lại bình thường rửa nước, sau băng chỗ bỏng bơng tẩm glixerol” Đó vì: A tan phenol glixerol lớn nhiều da nên glixerol kéo (chiết) dần phenol B glixerol loại thuốc chữa bỏng tốt C phenol tác dụng với glixerol tạo chất khơng có khả gây bỏng D glixerol có tính sát trùng tốt nên vét bỏng không bị nhiễm trùng Câu 7: Chất sau hòa tan Cu(OH)2 ? A Phenol B Etilenglicol C Etanol D Toluen Câu 8: Đun nóng hỗn hợp ancol no, đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc nhiệt độ thích hợp thu tối đa ete? A B C 118 D Câu 9: Cho 12 gam ancol X no, đơn chức, mạch hở phản ứng với Na dư thu 2,24 lit khí H2 (đkc) A C3H7OH CTPT X là: B CH3OH C C4H9OH D C2H5OH Câu 10: Thuốc thử để phân biệt etanol phenol là: A Dung dịch KMnO4 B Cu(OH)2 C Dung dịch brom Câu 11: Cho chất có CTCT: D Quỳ tím OH CH3 OH CH2 OH (1) (2) Chất không thuộc loại phenol? A (1) B (1) (3) (3) C (3) D (2) Câu 12: Có phản ứng xảy cho chất C6H5OH ; NaHCO3; NaOH; HCl tác dụng với đôi ? A B C D Câu 13: Oxi hóa ancol X CuO, to thu andehid đơn chức X là: A Ancol đơn chức bậc B Ancol đơn chức C Ancol no, đơn chức bậc D Ancol đơn chức bậc Câu 14: Đun nóng m gam hỗn hợp hai ancol đơn chức tác dụng với H2SO4 đặc 140oC thu 10,8 gam H2O 36 gam hỗn hợp ete có số mol x mol Giá trị m x là: A 46,8 0,6 B 46,8 0,2 C 25,2 0,6 D 25,2 0,2 Câu 15: Dãy đồng đẳng ankylbenzen có cơng thức chung là: A CnH2n-6(n≥ 6) B CnH2n+6(n≥3) C CnH2n+ (n≥ 6) D CnH2n-6(n≥3) Câu 16: Đốt cháy lượng ancol X no, đơn chức thu 2,24 lít khí CO2 (đktc) 2,7 gam H2O CTPT ancol X là: A C4H9OH B C2H5OH C CH3OH D C3H7OH Câu 17: Tên gọi ancol: (CH3)2CH—CH2—CH2OH là: A 2-metyl butan-1-ol B 3-metyl butan-1-ol C 3-metyl butan-2-ol D 1,1-đimetyl propan-2-ol Câu 18: Hãy chọn câu phát biểu sai: A Phenol có tính axit mạnh ancol yếu axit cacbonic B Khác với benzen, phenol phản ứng với dung dịch Br2 nhiệt độ thường tạo kết tủa trắng C Phenol có tính axit yếu nên làm quỳ tím hóa hồng D Phenol chất rắn kết tinh dễ bị oxi hố khơng khí thành màu hồng nhạt 119 r ,Fe Câu 19: Cho dãy biến hóa sau: C6H6  B  Brom benzen X Chất X dãy biến hóa là: A Toluen B Benzen C Phenol D Stiren Câu 20: Chất sau bị oxi hóa tạo sản phẩm andehit? A CH3-CHOH- CH3 B C6H4(OH)CH3 C (CH3)3COH D CH3-CH2-OH II Phần tự luận (5đ) Câu 21(1,5đ): Phenol nguyên liệu để điều chế thuốc nổ (axit picric) Do có tính diệt khuẩn nên phenol dùng để trực tiếp làm chất sát trùng, tẩy uế, để điều chế chất diệt nấm mốc (ortho - para - nitrophenol…) Viết PTHH điều chế axit picric chất diệt nấm mốc (o p -nitrophenol) Câu 22 (1đ): Nhận biết dung dịch sau phương pháp hóa học Etanol, glixerol, nước Câu 23 (2,5đ): Đốt cháy hoàn toàn 19,4 gam hỗn hợp X chứa ancol no, đơn chức dãy đồng đẳng thu 22,4 lít CO2 (đktc) Xác định CTPT ancol thành phần % khối lượng chất hỗn hợp X 120 ... phổ thông, lực chuyên biệt, lực vận dụng kiến thức biểu lực học tập, dạy học hóa học phát triển lực vận dụng kiến thức cho học sinh qua dạy học hóa học, + Điều tra thực trạng việc vận dụng kiến. .. dạy học chương ? ?Dẫn xuất halogen - Ancol- Phenol? ?? Hóa học lớp 11 trung học phổ thông 2.2.1 Nguyên tắc lựa chọn phương pháp dạy học nhằm phát triển lực vận dụng kiến thức dạy học chương ? ?Dẫn xuất. .. Sử dụng phương pháp dạy học tích cực để phát triển lực vận dụng kiến thức cho học sinh chương ? ?Dẫn xuất halogen - Ancol- Phenol? ?? lớp 11 THPT? - Sử dụng tập hóa học để phát triển lực vận dụng kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) phát triển năng lực vận dụng kiến thức thông qua dạy học chương dẫn xuất halogen ancol phenol hóa học lớp 11 trung học phổ thông ,

Từ khóa liên quan