0

Đề thi kiểm tra Pháp Luật Đại cương - Đề số 4

5 2,644 102
  • Đề thi kiểm tra Pháp Luật Đại cương - Đề số 4

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 15:15

Tiê ́ p sư ́ c mu ̀ a thi Đê ̀ thi ́ 04    ! "# $ %&'(')*+,-.%/01234560784*(%'9:     56;+) < 4%= > *%0%? < 40%? @ 4%'A @ *.%) < .B65 @ 0C)D(E > :+                                                                                                     56F+G*(BH44I)4%I0%JC)D(K:+       !  ! 56,+%I0L4%*?M4N'90):4OP6QR*+  "#$%%&$%'$%()  "#$%%&$%'$%*+,-.  "#$%%&$%'$%/$01/23,-.  !"##$"#%&"#%'() 562+S6Q.%) @ :.%) < .B65 @ 0B) > P6Q0G < 4T? U V? @ :)*(0= < *%WDC)*%) > *%X) > C) U D Y) U :0%? @ 4%'A @ *Z0%A U %'A @ *Q < 4%= < X) > C) U DXA @ B[ @ '= < 4%46 U )(')'45 < .0%E < *(07' @ YA U Y'A > 64%= U *%4) < 4  "    4  5  46        "    4  5  46  7 8     "    46    46  7 8     %*  +  ,  +-.  / 0 *   56-+%A < 0) > '4D < 4) < 4%= > *%0%? < 4B) > +  *    9            9    *    9          9           .  1    .    1  .  23      .     *    9          9      :;                     56\+= > *%0%? < 4.%) < .B65 @ 0B) > 4) < 4%0%? < 4:) > (')'45 < .0%E < *(07' @ V? U W6 @ *(YA U *5*(Q < 4%= < 46 U )(')'45 < .:= > *% BA*0%) > *%.%) < .B65 @ 07D*(B' @ 4%V? U BD) > '*(?[ > 'Y) ] 4D < %= > *%0%? < 4.%) < .B65 @ 0ZC)D(E > :  <4  6          =        /  6;  %     % 4+  -    ..    %  -3  #      >4  6        6;  %      ?4  6;  %     56^+= > *%0%? < 4.%) < .B65 @ 0T65 < 0%'A @ *V[ < :*%5 < 0X) > Y?[ @ 4V? U W6 @ *(*%'A > 607D*(4) < 4*%) > *?[ < 44%6 U *EX) > *%) > *?[ < 4.%D*(_'A < *B) >          @          -      /  6;  %     56`a0*(?&'Cb*P6b*Bc6ZVdWe*(Cf.()VYJCg*4%D_%b4%VdWe*(hDYJ0'f0_'9:4%'.%iZ *(?&'4%IP6b*YjVdWe*(Ck*%()V:'*'_%E*(Yl:ClD)*0Dg*m6P6lBgCk*%()V.%b0*nZ(5QCo*( *p*(4%D0%H4_%b4%q'rY5QBg+  *-A0B  *-AB  5*678  2 CD 56s+? U W6 @ *(B) @ '0= > *%%6E < *(46 U )456`Z4) < 4BD) @ '07) < 4%*%'A @ :.%) < .BQ < [ U Y5QB) > +  0$%E  0$%F  0$%E0$%F  ("#9("# 56;3+E < '0?[ @ *(46 U )*(%= ] )X6 @ W5*V? @ 07D*(B65 @ 0W5*V? @ B) > +        *       % 1 Tiê ́ p sư ́ c mu ̀ a thi Đê ̀ thi ́ 04  *   : =5    %    %(.:.:   56;;+A @ 0%E < *(.%) < .B65 @ 0(E > :+  ;.  *(          .  *%  -3  #      G;  %      =                5  .      =  .        =   56;F+(6QA**%5*4E < 0BD ] '46 U )V? @ 7)Y[ > '*%) > *?[ < 4B) > +  2B6H(IJK .=L0.MN  2B6H(OH7P.QR.S=L5$  <=<>8?#'!@:AB/:'C  KOKBHC%L#!;BMLTLS 56;,+= < *%(')'45 < .46 U )*%) > *?[ < 40%A U %'A @ *[ U 4%E ]  )%LL%;0PP  )%LL%;(P;-0MP:  D(:E87#F/&'?C  *H 56;2+%6 U P6QA > *P6E < 4(')B) > +  G;O=L6;B(6-0.U=-L  G;O=L6;B(6-0.U=-.S  G;OH  8% 56;-%i*%Vb4%*gDV)6Y5Q0%6a4XR4%t4*G*(Yu'*a'4I)*%g*?M4+  B...S  50VR6-  E#G/C27*"  *H 56;\+' @ 4%V? U T) ] %E @ 'BD) > '*(?[ > 'Y) ] 0E > *0) @ '_'A U 6*%) > *?[ < 4ZC)D(E > :4) < 4_'A U 6*%) > *?[ < 4B) >   <4   4.:  4 8 4WX*  <4   4.:  4  4WX*  H+  *+.# 0 *.  +%  IJ;  <4=    4  .:  4  4WX* 56;^+= < *%(')'45 < .46 U ).%) < .B65 @ 00%A U %'A @ *[ U 4%E ]  YHZ%(7'LCP  YAE(P-0M  Y [=\=O]%-6$P  8% 56;`+= > *%0%? < 4*%) > *?[ < 4B) > 4) < 4%0E U 4%? < 4CE @ :) < QP6QA > *B? @ 4*%) > *?[ < 4X) > .%?[*(.%) < .0%? @ 4%'A @ * P6QA > *B? @ 4*%) > *?[ < 4= > *%0%? < 4*%) > *?[ < 4Y?[ @ 40%A U %'A @ *4%6 U QA < 6[ U _%= < )4) @ *%vYD < B) >   J49    9    9      0    5      =  24WX % 4+1    1  .1    (    ,    .:*  1  (   J49    ;9  9      0    5      =  24WX  J49    ;9  9      0    5      =  9  0  56;s+A U Y) U :C) U D*(6QA*0G < 40%E < *(*%5 < 007D*(X'A @ 4T5QW? @ *(X) > ) < .W6 @ *(.%) < .B65 @ 00%= > 45 > *.%) U '+   0.  9    .  X      ^    @  %  .9                (.:.:    *  0=   56F3+5 < 60%) > *%46 U )X'.%) @ :.%) < .B65 @ 0C)D(E > :+  _H=M6;=MB  *(\:\ c. `  (6%  :  6 d. % 56F;+7D*(CE @ :) < Q*%) > *?[ < 4N4D < V? @  Y6;   b. K*.  #  Y .=        =  =   56FF+w%) < .B65 @ 0B) > %A @ 0%E < *(P6Q0G < 4T? U V? @ :)*(0= < *%ZWDC)*%) > *%X) > C) U D Y) U :0%? @ 4%'A @ *Z0%A U %'A @ *46 U )(')'45 < .0%E < *(07' @ X) > .%6 @ 0%6E @ 4X) > D4) < 4Y'A > 6_'A @ *Z B) > *%5*0E < Y'A > 64%= U *%4) < 4P6)*%A @ T) ] %E @ 'x  "    46    4;  9  49  0   "    4  5  4;  5  49  0  2 Tiê ́ p sư ́ c mu ̀ a thi Đê ̀ thi ́ 04  "    46    4;  5  4:  7 8     %*  +  ,  +3  1  +2./ 0 *   56F,+= > *%0%? < 4.%) < .B65 @ 0B) > 4) < 4%0%? < 4:) > (')'45 < .0%E < *(07' @ V? U W6 @ *(YA U *5*(Q < 4%= < 46 U )(')'45 < .:= > *% BA*0%) > *%.%) < .B65 @ 07D*(B' @ 4%V? U BD) > '*(?[ > 'Y) ] 4D < %= > *%0%? < 4.%) < .B65 @ 0ZYD < B) >   <4  6          =        /  6;  %     % 4+  -    ..    %  -3  #      >4  6        6;  %      ?4  6;  %     56F2+S6Q.%) @ :.%) < .B65 @ 0B) > P6Q0G < 4T? U V? @ :)*(0= < *%WDC)*%) > *%X) > C) U D Y) U :0%? @ 4%'A @ *Z0%A U %'A @ *Q < 4%= < X) > C) U DXA @ B[ @ '= < 4%46 U )(')'45 < .0%E < *(07' @ YA U Y'A > 64%= U *%4) < 4  "    4  5  46        "    4  5  46  7 8     "    46    46  7 8     %*  +  ,  +-.  / 0 *   56F-+%A < 0) > '4D < 4) < 4BD) @ 'V)6+  *    9            9    *    9          9           .  1    .    1  .  23      .     *    9          9      :;                     56F\+m.P6b*.%b.Bg+  >:!LM"-?N  "B=#RC6a7N(.b0.MN  "B=#R6;S% .6;S%  *H 56F^+%y*.%b0C'J6V)'+ a. YC(): PBH@S\6-L b. 7P$c:.b=V0  :'/C"O2*:FPQ!  O=O( 56F`+w(?&'*gDP6l*(4bD(')*Wu'XR%g*(%O)ZWL4%Xe(5Q%m6P6l*(%'A:07y*(YjCLTd.%z0 %g*%4%i*%XR%g*%X'*gQ%Dp4YjCL_f0b*XR0a'*gQZ4%?)Y?{4TO)b*0i4%:g4|*X'.%z:0%kCL.%z0 0'R*0};307'96Yf*;3307'96YK*(Z4l'0zD_%E*(('):('~Yf*,*G:%Dp4CL.%z00•0}\0%b*(Yf*, *G:x a.%m*('lYL*%Bg+  b.6H.-OCOM[  b.6H.-OCM[;6H%0d  b.6H.-OCM[;6H%0d='M7NSE O;  E-8R=?SM3-8.#(T:&%S/UV W=3G:&%S2>='3:X/?W#YV# 56Fs+?4b4%0%J*%5*_%E*(Y?{44E*(*%m*4%D+  Rb$$0'#/$%: %6-M/$%  b01  b%e$,.f  C8:= 56,3+) < 4%= > *%0%? < 40%? @ 4%'A @ *.%) < .B65 @ 0C)D(E > :+                                                                                                     56,;+A @ 0%E < *(4%= < *%07' @ [ U 'A @ 0):(E > :+  @      4=.  4%  0    6    @      4  5  4%  0    6    Z  *    +  ,  +  :  .1  (  / 0 *    @          =.    9  0  7 8    56,FS6QR**gDV)6Y5Q4I)%I0L4%*?M4BgP6QR*07D*(B€*%XH40?.%b.+ 3 Tiê ́ p sư ́ c mu ̀ a thi Đê ̀ thi ́ 04  * -^Y$  $;B .S.  ;-F0SB0  [3=/ 56,,S6QR*4E*(0u07?M40|)Bg+  [3=(3R!@((D  G;O:BS-.(   G;O7=MLS%  *H 56,2+E U 4%? < 44%= < *%07' @ [ U 'A @ 0):B) > +    5    G      Z  *    5.  #  *9    56,-+[V[ U 076Q4? < 607) < 4%*%'A @ :.%) < .BQ < B) > +      /      5  #        =   56,\+E @ 'B65 @ 0%D < )B) > +  3A?D(D  *;\CAE(@H  *;\C6;S%6=S.=!  *H 56,^+'94Vd)Yn'ZCnV6*('f*.%b..%l'4O+  gP?h>#-=S\ % \C]^4!R:V%A  gPJh<#-=S\  PH=O 56,`a04E*(0QTl4%•00%l'7)VE*(Bg:4b4%f0%g*(BDz0Z(5QE*%'‚:*p*(:E'07?&*(7b4% *%'9:.%b.Bƒb.We*(Yu'XM'4E*(0Q*gQBg+  0$%E  0$%F  ("#W("#  0$%F0$% 56,s+%g*?M4Xg.%b.B6m0BgF%'9*0?{*(0%6a4+ a. *51SK b. _>(`X< c. /c51SKc:B0iVK  PH=O=i 5623+„*(T5QWH*(*%gB•*4%'f:Bu'Y'4I)_%6.%uZCL4[P6)*4O0%c:P6QR*QA64…6.%bCo .%…*B•*4%'f:YJ07lBz'Bu'Y'5QBgC'9*.%b.4%f0g'+  a  XF  XE d. 2j ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ;b;cdefdgh 4 5 . < 4 _'A U 6*%) > *?[ < 4 B) >   < 4    4 .:   4  8  4 WX*  < 4    4 .:   4 . 56 ;- %i*%Vb4%*gDV)6Y5Q0%6a4XR 4% t4*G*(Yu'*a'4I)*%g*?M4+  B...S  50VR6 - 
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi kiểm tra Pháp Luật Đại cương - Đề số 4, Đề thi kiểm tra Pháp Luật Đại cương - Đề số 4,

Từ khóa liên quan