0

Quản trị trường THCS tiền an, thành phố bắc ninh theo mô hình trường học thông minh

131 63 0
  • Quản trị trường THCS tiền an, thành phố bắc ninh theo mô hình trường học thông minh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:28

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC HOÀNG THỊ THANH HUYỀN QUẢN TRỊ TRƯỜNG THCS TIỀN AN, THÀNH PHỐ BẮC NINH THEO MƠ HÌNH TRƯỜNG HỌC THÔNG MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC HOÀNG THỊ THANH HUYỀN QUẢN TRỊ TRƯỜNG THCS TIỀN AN, THÀNH PHỐ BẮC NINH THEO MƠ HÌNH TRƯỜNG HỌC THƠNG MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ TRƢỜNG HỌC Mã số: Thí điểm Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng thân Các số liệu luận văn trung thực Kết luận văn chưa cơng bố cơng trình Hà Nội, tháng năm 2019 Tác giả luận văn Hoàng Thị Thanh Huyền i LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ đề tài “Quản trị trường THCS Tiền An, Thành phố Bắc Ninh theo mơ hình trường học thông minh” thực Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội Tác giả luận văn bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Hội đồng khoa học, Hội đồng đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị nhà trường Trường thầy giáo, cô giáo trang bị vốn kiến thức lý luận khoa học quản lý giúp tác giả nghiên cứu hoàn thiện đề tài Đặc biệt, tác giả luận văn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: GS.TS.NGND Nguyễn Thị Mỹ Lộc, người Thầy trực tiếp hướng dẫn, tận tình bảo, giúp đỡ cho em tự tin để em hoàn thành luận văn Chi bộ, BGH quý thầy giáo, cô giáo trường THCS Tiền An, thành phố Bắc Ninh động viên, tạo điều kiện để tác giả hồn thành chương trình đào tạo nghiên cứu luận văn thạc sĩ Xin cảm ơn gia đình, đồng nghiệp, bạn bè bên động viên, tạo điều kiện để tác giả hoàn thành luận văn Mặc dù tác giả có nhiều cố gắng trình thực nhiệm vụ nghiên cứu song đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót, kính mong dẫn, góp ý thầy giáo, giáo, bạn đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện, áp dụng hiệu thực tiễn ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ x MỞ ĐẦU Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO MƠ HÌNH TRƢỜNG HỌC THƠNG MINH 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những nghiên cứu trường học thông minh giới 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu Việt Nam 1.2 Những khái niệm 11 1.2.1 Khái niệm Quản trị nhà trường 11 1.2.2 Quản trị trường trung học sở 13 1.2.3 Mơ hình trường học thông minh 13 1.2.4 Quản trị trường trung học sở theo mơ hình trường học thơng minh 14 1.3 Trường trung học sở hệ thống giáo dục quốc dân 14 1.3.1 Mục tiêu giáo dục trung học sở 14 1.3.2 Chức nhiệm vụ 16 1.3.3 Đặc điểm tâm, sinh lý học sinh trung học sở 17 1.4 Đặc điểm mơ hình trường học thông minh .19 1.4.1 Tiêu chí trường học thơng minh 19 1.4.2 Mục tiêu giáo dục theo mơ hình trường học thơng minh 21 1.4.3 Nội dung giáo dục vận dụng theo mơ hình THTM .22 1.4.4 Bồi dưỡng giáo viên vận dụng mơ hình THTM 23 1.4.5 Thiết bị CSVC - thiết bị phục vụ cho vận dụng mơ hình THTM .24 1.5 Nội dung quản trị trường trung học sở theo mơ hình trường học thông minh .24 iv 1.5.1 Quản trị mục tiêu dạy học theo mơ hình trường học thơng minh .24 1.5.2 Quản trị hoạt động dạy - học theo mơ hình THTM 25 1.5.3 Quản trị đội ngũ CBQL,GV, HS đáp ứng yêu cầu THTM 27 1.5.4 Quản trị hoạt động học tập HS đáp ứng yêu cầu THTM 28 1.5.5 Quản trị sở vật chất, thiết bị theo định hướng THTM 29 1.5.6 Quản trị môi trường văn hóa theo định hướng THTM .30 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị trường trung học sở theo mơ hình trường học thơng minh 31 1.6.1 Yếu tố chủ quan 31 1.6.2 Yếu tố khách quan .32 Kết luận chƣơng .33 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ TRƢỜNG THCS TIỀN AN, THÀNH PHỐ BẮC NINH THEO MƠ HÌNH TRƢỜNG HỌC THƠNG MINH 34 2.1 Cách thức khảo sát thực trạng 34 2.1.1 Mục đích khảo sát .34 2.1.2 Nội dung khảo sát 34 2.1.3 Đối tượng khảo sát 34 2.1.4 Phương pháp xử lý kết khảo sát 34 2.2 Khái quát tình hình trường trung học sở Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh .36 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển nhà trường 36 2.2.2 Kết giáo dục trường trung học sở Tiền An, thành phố Bắc Ninh 37 2.2.3 Đội ngũ CBQL, giáo viên trường THCS Tiền An, thành phố Bắc Ninh 40 2.2.4 Cơ sở vật chất nhà trường 42 2.2.5 Định hướng phát triển giáo dục trường trung học sở Tiền An giai đoạn 43 2.3 Thực trạng hoạt động dạy học giáo dục trường THCS Tiền An, Thành phố Bắc Ninh theo mơ hình trường học thơng minh 45 v 2.3.1 Thực trạng nhận thức CBQL GV vai trò, ý nghĩa của vận dụng mơn hình THTM hoạt động dạy học giáo dục .45 2.3.2 Thực trạng hoạt động dạy học vận dụng mơ hình THTM 48 2.3.3 Thực trạng hoạt động học tập HS theo mơ hình THTM .53 2.3.4 Thực trạng thực bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên theo mơ hình THTM 54 2.3.5 Thực trạng thiết bị, CSVC, phần mềm mơ hình THTM .56 2.4 Thực trạng quản trị trường THCS Tiền An theo mơ hình trường học thơng minh .57 2.4.1 Thực trạng quản trị mục tiêu dạy học theo mơ hình THTM .57 2.4.2 Thực trạng quản trị hoạt động dạy học vận dụng mơ hình THTM .58 2.4.3 Thực trạng quản trị bồi dưỡng đội ngũ CBQL, GV nhà trường vận dụng mơ hình THTM 60 2.4.4 Quản trị hoạt động học tập học sinh theo mơ hình THTM 61 2.4.5 Thực trạng quản trị thiết bị, CSVC, phần mềm THTM 62 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản trị trường THCS Tiền An theo mơ hình trường học thơng minh 63 2.6 Đánh giá chung .64 2.6.1 Thành công 64 2.6.2 Tồn nguyên nhân .64 Kết luận chƣơng .66 Chƣơng BIỆN PHÁP QUẢN TRỊ TRƢỜNG THCS TIỀN AN, THÀNH PHỐ BẮC NINH THEO MƠ HÌNH TRƢỜNG HỌC THƠNG MINH 67 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 67 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 67 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 67 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 67 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 68 3.2 Biện pháp quản trị trường THCS Tiền An, thành phố Bắc Ninh theo mơ hình trường học thơng minh 68 vi 3.2.1 Tổ chức nâng cao nhận thức cho cán giáo viên, nhân viên, phụ huynh HS vị trí, vai trị chủ trương triển khai mơ hình trường học thơng minh nhà trường 68 3.2.2 Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai mơ hình THTM quản trị hoạt động dạy học nhà trường 71 3.2.3 Tổ chức thực mơ hình lớp học thơng minh, tiến tới nhân rộng thành mơ hình trường học thông minh 74 3.2.4 Tăng cường bồi đưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL, GV vận hành THTM 75 3.2.5 Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá kết vận dụng mơ hình THTM hoạt động dạy học 78 3.2.6 Tổ chức huy động nguồn lực xã hội phát triển mơ hình THTM 80 3.3 Mối quan hệ biện pháp .83 3.4 Khảo nghiệm nhận thức tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 84 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm 84 3.4.2 Đối tượng khảo nghiệm 84 3.4.3 Nội dung phương pháp khảo nghiệm .84 3.4.3 Kết khảo nghiệm 85 Kết luận chƣơng .89 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 90 Kết luận 90 Khuyến nghị 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Thang đánh giá khảo sát Bảng 2.2 Kết xếp loại hạnh kiểm năm học 2018 - 2019 Bảng 2.3 Kết xếp loại học lực năm học 2018 - 2019 Bảng 2.4 Đội ngũ CBQL, giáo viên trường THCS Tiền An năm học 2018 2019 40 Bảng 2.5 Thống kê tình hình sở vật chất, thiết bị dạy học trường năm học 2018-2019 Bảng 2.6 Quan điểm CBQL, GV mơ hình trường học thơng minh Bảng 2.7 Đánh giá CBQL, GV mức độ đáp ứng tiêu chí trường học thơng minh nhà trường Bảng 2.8 Đánh giá CBQL, GV chuẩn bị giảng giáo viên theo mơ hình THTM Bảng 2.9 Đánh giá CBQL, GV tiến trình dạy học giáo viên theo mơ hình THTM Bảng 2.10 Đánh giá CBQL, GV sử dụng PPDH HTHD theo mơ hình THTM Bảng 2.11 Đánh giá CBQL, GV hoạt động học tập HS theo mơ hình THTM Bảng 2.12 Đánh giá CBQL, GV nội dung bồi dưỡng cho đội ngũ GV theo mơ hình THTM Bảng 2.13 Đánh giá CBQL, GV thực trạng thiết bị, CSVC, phần mềm theo mơ hình THTM Bảng 2.14 Đánh giá CBQL, GV mục tiêu dạy học theo mơ hình THTM Bảng 2.15 Đánh giá CBQL, GV Quản lý hoạt động dạy học vận dụng theo mơ hình THTM viii 27 Ngô Mai Thanh (2006), Một số giải pháp chuyển đổi phòng học thường thành phịng học mơn, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số (Kỳ 2-6/2018) 28 Trần Doãn Qưới (1997), Nghiên cứu xây dựng hệ thống phịng học mơn cho trường trung học sở chuyên ban, Đề tài cấp Bộ MS: B96 - 49- 24 29 Trần Doãn Quới (2000), Vai trò thiết bị giáo dục xét quan điểm triết học vật lịch sử, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số (Kỳ 2-6/2017) 30 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm lý luận quản lý giáo dục Trường Cán quản lý giáo dục Trung ương, Hà Nội 31 Thái Duy Tuyên (1999), Những vấn đề giáo dục đại, NXB Giáo dục, Hà Nội 32 Từ điển Bách khoa Việt Nam (1992), NXB Khoa học xã hội 33 Lê Thị Thu, Quản lý trường tiểu học Vĩnh Khuê (2015), Thị trấn Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh vận dụng mơ hình trường học thơng minh, Luận văn thạc sĩ QLGD, Đại học Giáo dục Tài liệu Tiếng Anh 34 Alireza Ghonoodia - Ladan Salimi (2011) The study of elements of curriculum in smart schools Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol 28, pp 68- 71, Published by Elsevier Ltd 35 [2] Mohammad Attarana - Norlidah Aliasb & Saedah Sirajc (2012) Learning Culture in a Smart School: A Case Study.International Educational Technology Conference IETC2012, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol 64, pp 417-423, Published by Elsevier Ltd 94 PHỤ LỤC Phụ lục 01 PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL, GV trường THCS Tiền An, Thành phố Bắc Ninh) I THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ Tên (có thể khơng ghi):  nữ Thâm niên công tác  Từ 1-5 năm Độ tuổi Dưới 30 tuổi Từ 30 - 40 tuổi Từ 41 – 50 tuổi Từ 50 - 60 tuổi Về trình độ chuyên môn đƣợc đào tạo CĐSP  ĐHSP  Thạc sĩ  Tiến sĩ  Vị trí, chức vụ cơng tác H ệu trưởng  Phó Hiệu trưởng  TTCM  i II NỘI DUNG KHẢO SÁT Giáo viên  Để phân tích rõ thực trạng quản trị trường THCS Tiền An theo mơ hình trường học thơng minh, cung cấp luận chứng cần thiết cho việc đề xuất biện pháp quản trị trường THCS Tiền An theo mơ hình trường học thơng minh Xin Thầy (Cơ) cho biết ý kiến theo nội dung cách điền dấu “x” vào ô mà Thầy (Cơ) lựa chọn viết ý kiến vào phần để trống sau câu hỏi Ý kiến Thầy (Cơ) phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, ngồi khơng phục vụ cho mục đích khác Rất mong nhận hợp tác Thầy (Cô) Câu 1: Nhận thức Thầy/Cơ vai trị, ý nghĩa của vận dụng mơn hình THTM hoạt động dạy học giáo dục nay?  Rất quan trọng  Khá quan trọng  Bình thường  Khơng quan trọng Câu 2: Quan điểm Thầy/Cô vận dụng môn hình THTM hoạt động dạy học giáo dục nhà trường? TT Nội dung đánh giá HS học môi trường đại với đầy đủ trang thiết bị phục vụ dạy học giáo dục HS phát triển toàn diện, đặc biệt kỹ lực chuyên biệt GV tăng cường ứng dụng CNTT dạy học Trường học nơi để chia sẻ giao lưu học hỏi kiến thức lẫn Hoạt động học tập HS giữ vai trò trung tâm, GV đóng vai trị người hướng dẫn PHHS Có trách nhiệm tham gia với nhà trường nhiều hơn, hỗ trợ hoạt động cụ thể cho nhà trường Câu 3: Quan điểm Thầy/Cơ đáp ứng tiêu chí mơ hình trường học thơng minh nhà trường nay? TT Nội dung đánh giá Lớp học/trường học có hệ thống internet băng thơng rộng Lớp học/trường học có thiết bị công nghệ thông, truyền thông, điện tử phục vụ công tác giảng dạy học tập Có nguồn tài nguyên giảng, giảng điện tử, giảng e-learning phục vụ giảng dạy cho giáo viên Có hệ thống phần mềm quản lý học tập phục vụ cho hoạt động tương tác giáo viên với học sinh Có hệ thống camera giám sát GV có kỹ CNTT HS có trang thiết bị học tập đại (máy tính bảng, điện thoại smartphone ) Câu 4: Quan điểm Thầy/Cô chuẩn bị giảng giáo viên theo mơ hình THTM nhà trường nay? TT Nội dung đánh giá Đảm bảo soạn giảng theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ Mô tả mức độ yêu cầu học chuẩn động từ hành động Xác định nội dung kiến thức tương ứng với mức độ nhận thức; xác định lực hình thành HS Đề xuất PPDH, HTDH tích cực phù hợp với mơ hình THTM Xây dựng nội dung KT-ĐG theo THTM Câu 5: Đánh giá Thầy/Cơ tiến trình dạy học giáo viên theo mơ hình THTM nhà trường nay? TT Nội dung đánh giá Bước 1: Khởi động Bước 2: Hoạt động hình thành kiến thức Bước 3: Trao đổi, thảo luận Bước 4: Hoạt động luyện tập Bước 5: Hoạt động vận dụng Câu 6: Đánh giá Thầy/Cô thực đổi phương pháp dạy học hình thức dạy học giáo viên theo mơ hình THTM nhà trường nay? TT Nội dung đánh g * Phƣơng pháp dạy học Phương pháp nêu vấn đề Phương pháp thuyết trình Phương pháp tình Phương pháp thảo luận Phương pháp trực quan Phương pháp công não Phương pháp luyện tập * Hình thức dạy học Phân nhóm Cá nhân 10 Tập trung Trực tuyến Câu 7: Đánh giá Thầy/Cô thực hoạt động học tập HS theo mơ hình THTM nhà trường nay? TT Nội dung đánh giá HS thực hoạt động học tập hướng dẫn GV HS thực hoạt động tự học, tự nghiên cứu HS hỗ trợ phương tiện đại máy tính bảng để học tập HS thực đánh giá kết học tập GV HS đối chiếu tự nhận xét kết học tập Câu 8: Đánh giá Thầy/Cô thực bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên theo mơ hình THTMở nhà trường nay? TT * Nội dung bồi dƣỡng * Hình thức bồi dƣỡng Nội dung đánh giá Bồi dưỡng lực CNTT phục vụ trình dạy học Bồi dưỡng lực đổi PPDH HTDG theo mơ hình THTM Bồi dưỡng lực tổ chức lớp học theo mơ hình THTM Bồi dưỡng lực lực KT,ĐG học sinh theo mơ hình THTM Bồi dưỡng kỹ phối kết hợp với CMHS để đánh giá học sinh mô hình THTM Tập trung trường Tham gia tập huấn Bộ GD&ĐT, Phòng GD&ĐT tổ chức Bồi dưỡng hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet) Tự bồi dưỡng Câu 9: Đánh giá Thầy/Cô hiệu hoạt động bồi dưỡng lực dạy học theo mơ hình THTM nhà trường nay?  Rất hiệu  Khá hiệu  Bình thường  Không quan trọng Câu 10: Đánh giá Thầy/Cô thực trạng thiết bị, CSVC, phần mềm theo mơ hình THTM nhà trường nay? TT Nội dung đánh giá Bàn - ghế - tủ: Được thiết kế riêng cho học sinh Bảng trượt linh hoạt Phương tiện đại: Máy tính, wifi, máy chiếu, loa lớp học, điều hoà, ti vi smart Xây dựng phần mềm phục vụ dạy học (phần mềm mơ phỏng, phần mềm thực hành, thí nghiệm ảo dạy học; phần mềm KT, ĐG…) Thư viện chỗ Câu 11: Đánh giá Thầy/Cô quản lý mục tiêu dạy học theo mơ hình THTM nhà trường nay? TT Nội dung đánh giá Tổ chức cho toàn thể giáo viên nghiên cứu, học tập mơ hình THTM Qn triệt tới giáo viên mục tiêu dạy học theo mô hình THTM Phân cơng, tổ chức cho giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học theo mơ hình THTM Xác định mục tiêu, tiêu cần đạt hoạt động dạy học theo mơ hình THTM Chuẩn bị nguồn lực thực hoạt động dạy học theo mơ hình THTM Xác định số kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học theo mơ hình THTM Câu 12: Đánh giá Thầy/Cô quản lý hoạt động dạy học vận dụng theo mơ hình THTM nhà trường nay? TT Nội dung đánh giá Quán triệt GV thực nội dung dạy học theo quy định chương trình Chỉ đạo GV chuẩn bị giảng theo mơ hình THTM Chỉ đạo GV thực tiến trình nội dung dạy học Chỉ đạo GV đổi PPDH, HTDT theo mơ hình THTM Tổ chức dự phân tích dạy giáo viên theo mơ hình THTM Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao lưc chun mơn, nghiệp vụ cho GV theo mơ hình THTM Thực KT, ĐG q trình dạy học theo mơ hình THTM Câu 13: Đánh giá Thầy/Cơ quản lý bồi dưỡng đội ngũ CBQL, GV nhà trường vận dụng mơ hình THTM nhà trường nay? TT Nội dung đánh giá Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ CBQL, GV nhà trường vận dụng mơ hình THTM Tổ chức thực đa dạng nội dung hình thức bồi dưỡng cho đội ngũ CBQL, GV nhà trường vận dụng mơ hình THTM Động viên, khuyến khích lợi ích vật chất tinh thần cho đội ngũ CBQL, GV nhà trường vận dụng mô hình THTM tham gia bồi dưỡng Thực hoạt động giám sát, tư vấn, uốn nắn việc thực hoạt động bồi dưỡng Tiến hành kiểm tra, đánh giá lực lực đội ngũ CBQL, GV vận dụng mơ hình THTM sau bồi dưỡng Câu 14: Đánh giá Thầy/Cô quản lý hoạt động học tập HS theo mơ hình THTM nhà trường nay? TT Nội dung đánh giá Chỉ đạo GV quan tâm HS có động cơ, thái độ học tập đắn Chỉ đạo GV Trang bị cho HS kỹ phương pháp học tập tích cực theo mơ hình THTM Triển khai phổ biến đến HS nội quy học tập, quy định LHTM Bồi dưỡng cho HS kỹ sử dụng phương tiện học tập đại Kiểm tra, đánh giá hoạt động học tập HS Câu 15: Đánh giá Thầy/Cô quản lý thiết bị, CSVC, phần mềm mơ hình THTM nhà trường nay? TT Nội dung đánh giá Xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị, phần mềm THTM Chi đạo xây dựng phịng thí nghiệm, thư viện điện tử Đảm bảo SGK, Tài liệu tham khảo đồ dùng dạy học lớp Rà sốt, kiểm tra thiết bị phục vụ cho phịng học thông minh Câu 16: Đánh giá Thầy/Cô yếu tố ảnh hưởng đến quản trị trường THCS Tiền An theo mơ hình trường học thơng minh nhà trường nay? TT Nội dung đánh giá Chủ trương, sách, quy định Ngành giáo dục xây dựng mơ hình THTM Phẩm chất, lực quản lý Hiệu trưởng Phẩm chất, trình độ chun mơn, nghiệp vụ đội ngũ GV, nhân viên Cơ sở vật chất thiết bị nhà trường Hệ thống CNTT Chất lượng học sinh Sự tham gia phối hợp CMHS, cộng đồng xã hội Văn hóa nhà trường Câu 17: Thầy cô đề xuất 01 biện pháp để nâng cao chất lượng quản trị trường THCS Tiền An theo mô hình trường học thơng minh nhà trường nay? …………………………….…………………………………………………… ………………………………………… ……………………………… Xin chân thành cảm ơn Thầy (Cô)! Phụ lục 02 PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL, giáo viên nhà trƣờng) Để đề xuất biên pháp quản trị trường THCS Tiền An, thành phố Bắc Ninh theo mơ hình trường học thơng minh Xin Thầy (Cơ) cho biết ý kiến theo nội dung cách điền dấu “x” vào ô mà Thầy (Cô) lựa chọn viết ý kiến vào phần để trống sau câu hỏi Ý kiến Thầy (Cơ) phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, ngồi khơng phục vụ cho mục đích khác Câu 1: Thầy (cơ) đánh tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản trị trường THCS Tiền An theo mơ hình trường học thơng minh nay? TT Tên biện pháp Tổ chức nâng cao nhận thức cho cán giáo viên, nhân viên, phụ huynh HS vị trí, vai trị chủ trương triển khai mơ hình trường học thơng minh nhà trường Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển quản trị hoạt động dạy học nhà trường Tổ chức thực mô hình lớp học thơng minh, tiến tới nhân rộng thành mơ hình trường học thơng minh Tăng cường bồi đưỡng chuyên môn, CBQL, GV vận hành THTM Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá kết vận dụng mơ hình THTM khai mơ hình hoạt động dạy học TT Tên biện pháp Tổ chức huy động nguồn lực xã hội phát triển mơ hình THTM Xin trân trọng cảm ơn thầy (cô)! ... dạy học trường THCS Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh theo mơ hình trường học thơng minh - Khảo sát thực trạng quản trị trường THCS Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh theo mơ hình. .. trạng quản trị trường THCS Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh theo mô hình trường học thơng minh, từ đề xuất biện pháp quản trị trường THCS Tiền An theo mô hình trường học thơng minh 2.1.2... trạng quản trị hoạt động trường THCS Tiền An, Thành phố Bắc Ninh theo mơ hình trường học thông minh, đề tài đề xuất biện pháp quản trị hoạt động trường THCS Tiền An, thành phố Bắc Ninh theo mơ hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị trường THCS tiền an, thành phố bắc ninh theo mô hình trường học thông minh ,

Từ khóa liên quan