0

Quản lý thiết bị giáo dục theo hướng tiếp cận đảm bảo chất lượng tại trường tiểu học THCS pascal, thành phố hà nội

149 18 0
  • Quản lý thiết bị giáo dục theo hướng tiếp cận đảm bảo chất lượng tại trường tiểu học   THCS pascal, thành phố hà nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:27

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TẠ THỊ TÂM ANH QUẢN LÝ THIẾT BỊ GIÁO DỤC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC - THCS PASCAL, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2020 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TẠ THỊ TÂM ANH QUẢN LÝ THIẾT BỊ GIÁO DỤC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC - THCS PASCAL, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 8.140114 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN TRUNG KIÊN HÀ NỘI - 2020 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn Ban giám hiệu, Khoa QLGD Trường ĐHGD - ĐHQG Hà Nội, thầy giáo, cô giáo giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Trung Kiên - người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ khoa học để tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu, giáo viên dạy trường TH - THCS Pascal Gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, khích lệ suốt thời gian qua Mặc dù có nhiều cố gắng suốt trình thực đề tài, song tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp chân thành từ thầy giáo, cô giáo bạn đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2020 Tác giả luận văn Tạ Thị Tâm Anh i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CB,GV: Cán bộ, giáo viên CBQL: Cán quản lý CSVC: Cơ sở vật chất ĐBCL: Đảm bảo chất lượng HĐQT: Hội đồng quản trị NV: Nhân viên QLCL: Quản lý chất lượng QLCLTT: Quản lý chất lượng tổng thể QLTBGD: Quản lý thiết bị giáo dục TBGD: Thiết bị giáo dục TH-THCS: Tiểu học - Trung học sở VHCL: Văn hóa chất lượng ii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn .i Danh mục từ viết tắt ii Danh mục bảng, biểu đồ vi MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THIẾT BỊ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề quản lý thiết bị giáo dục 1.1.2 Tổng quan nghiên cứu vấn đề quản lý thiết bị giáo dục theo hướng tiếp cận đảm bảo chất lượng 1.2 M t số kh i niệm c ản c a đề tài .9 1.2.1 Quản lý chất lượng giáo dục 1.2.2 Thiết bị giáo dục 15 1.2.3 Quản lý thiết bị giáo dục theo hướng tiếp cận đảm bảo chất lượng 15 1.3 Vị trí, vai trị c a thiết ị gi o dục việc đảm ảo chất lượng dạy học .16 1.3.1 Vị trí 16 1.3.2 Vai trò 17 1.4 N i dung quản lý TBGD theo hướng tiếp cận đảm ảo chất lượng c a trường liên cấp 18 1.4.1 Lập kế hoạch đảm bảo chất lượng 18 1.4.2 Xây dựng quy trình đảm bảo chất lượng .18 1.4.3 Phân loại thiết bị giáo dục 20 1.4.4 Ma trận hóa hệ thống đảm bảo chất lượng quản lý thiết bị giáo dục 21 1.4.5 Vận hành quy trình đảm bảo chất lượng .23 1.4.6 Đánh giá, cải tiến quy trình đảm bảo chất lượng 23 iii 1.4.7 Xây dựng văn hóa chất lượng .24 1.5 C c yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thiết ị gi o dục theo hướng tiếp cận đảm ảo chất lượng trường liên cấp 24 1.5.1 Yêu cầu đổi phương pháp giáo dục đại hóa nhà trường đáp ứng mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn nhà trường 24 1.5.2 Nhận thức lực nhà quản lý, đội ngũ giáo viên ý thức học sinh 25 1.5.3 Yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục đổi phương thức dạy học 26 Tiểu kết chư ng 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ PASCAL 28 2.1 Kh i qu t trường TH - THCS Pascal, thành phố Hà N i .28 2.1.1 Vị trí địa lí 28 2.1.2 Về quy mô trường lớp 28 2.1.3 Về cán quản lý đội ngũ giáo viên 29 2.2 Thực trạng thiết ị gi o dục trường TH-THCS Pascal, thành phố Hà N i 29 2.2.1 Thực trạng xây dựng thiết bị giáo dục 29 2.2.2 Thực trạng thiết bị giáo dục 31 2.3 Thực trạng quản lí thiết ị gi o dục theo hướng tiếp cận đảm ảo chất lượng trường TH-THCS Pascal, thành phố Hà N i .38 2.3.1 Thực trạng nhận thức cán quản lý, giáo viên vai trò thiết bị quản lý thiết bị giáo dục nhà trường 38 2.3.2 Thực trạng xây dựng tổ chức hoạt động máy quản lí thiết bị giáo dục .39 2.3.3 Thực trạng quản lí xây dựng thiết bị giáo dục 41 2.3.4 Thực trạng quản lí việc sử dụng bảo quản thiết bị giáo dục 42 2.3.5 Thực trạng quản lí nâng cao lực, tạo điều kiện cho CB, GV tham gia quản lí thiết bị giáo dục 49 iv 2.4 Đ nh gi thực trạng thiết ị gi o dục quản lý thiết ị gi o dục trường TH-THCS Pascal, thành phố Hà N i .49 2.4.1 Điểm mạnh 49 2.4.2 Hạn chế 50 2.4.3 Nguyên nhân .50 Tiểu kết chư ng 52 CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ PASCAL 53 3.1 C sở đề xuất iện ph p 53 3.1.1 Định hướng phát triển trường TH-THCS Pascal 53 3.1.2 Các văn đạo ngành công tác quản lý thiết bị giáo dục 54 3.1.3 Lý luận thực tiễn công tác quản lý TBGD 54 3.2 C c iện ph p quản lí thiết ị gi o dục theo hướng đảm ảo chất lượng c a hiệu trưởng trường TH-THCS Pascal, Hà N i 55 3.2.1 Xây dựng kế hoạch quản lý TBGD phù hợp với hệ thống TBGD chiến lược phát triển Nhà trường 55 3.2.2 Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí hồn thiện quy trình quản lý TBGD 57 3.2.3 Hoàn thiện hệ thống quản lý TBGD theo hướng tiếp cận đảm bảo chất lượng .65 3.2.4 Tạo lập văn hóa chất lượng quản lý thiết bị giáo dục trường TH-THCS Pascal .69 3.3 Khảo nghiệm mức đ cần thiết tính khả thi c a c c iện ph p 74 3.3.1 Ý nghĩa khảo nghiệm 74 3.3.2 Kết khảo nghiệm phân tích kết khảo nghiệm 75 Tiểu kết chư ng 79 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 80 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ Bảng 2.1 Bảng 2.2 Trình độ đào tạo CB, GV, NV trường TH-THCS Pascal 29 Thống kê trang thiết bị giáo dục trường TH-THCS Pascal 30 Bảng 2.3 Thực trạng TBGD trường TH-THCS Pascal 32 Bảng 2.4 Thực trạng sử dụng TBGD trường TH-THCS Pascal 32 Bảng 2.5 Mức độ đáp ứng TBGD chương trình học 34 Bảng 2.6 Cơng tác nâng cao trình độ kỹ sử dụng TBGD cho cán bộ, giáo viên, nhân viên 37 Bảng 2.7 Cơng tác bảo trì, bảo dưỡng, bảo quản sửa chữa TBGD trường TH-THCS Pascal 38 Bảng 2.8 Nhận thức vai trò TBGD CBQL, GV trường TH-THCS Pascal 39 Bảng 2.9 Công tác xây dựng hoạt động máy quản lý TBGD 39 Bảng 2.10 Mức độ nhận thức lực đội ngũ CBQL giáo viên việc quản lý TBGD 40 Bảng 2.11 Công tác quản lý xây dựng CSVC TBGD 41 Bảng 2.12 Thời điểm lập kế hoạch quản lý sử dụng TBGD 42 Bảng 2.13 Công tác quản lý việc sử dụng TBGD 43 Bảng 2.14 Quy trình ĐBCL cơng tác TBGD 43 Bảng 2.15 Đánh giá việc vận hành quy trình quản lý TBGD theo tiếp cận đảm bảo chất lượng 45 Bảng 2.16 Đánh giá mức độ cần thiết việc áp dụng quy trình quản lý TBGD theo tiếp cận đảm bảo chất lượng 45 Bảng 2.17 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc vận hành quy trình quản lý TBGD 46 Bảng 2.18 Cơng tác bảo trì, bảo dưỡng, bảo quản TBGD nhà trường 49 Bảng 3.1 Khảo nghiệm tính cấp thiết giải pháp 75 Bảng 3.2 Khảo nghiệm tính khả thi giải pháp 77 Biểu đồ 3.1 Khảo nghiệm tính cấp thiết giải pháp 76 Biểu đồ 3.2 Khảo nghiệm tính khả thi giải pháp .78 vi MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Để đảm bảo chất lượng dạy học nhà trường bên cạnh điều kiện bảo đảm khác đội ngũ giáo viên, chương trình học tập, định hướng phát triển sở vật chất, thiết bị giáo dục điều kiện quan trọng Xây dựng trường học song song với việc hình thành định hướng giáo dục nhà trường cần tiến hành chuẩn bị điều kiện sở vật chất phù hợp với định hướng giáo dục đó, phù hợp với loại hình khác như: mầm non, phổ thông, chuyên nghiệp, đại học, đào tạo theo mô hình trường quốc tế, trường bán trú hay nội trú Cơ sở vật chất trường học trang thiết bị giáo dục bàn, ghế, bảng, thiết bị văn phòng, dụng cụ dạy học đơn giản đến thiết bị đại máy vi tính, máy chiếu, bảng tương tác, mơ hình thí nghiệm … cơng trình hệ thống phịng học, phịng chức năng, phịng thí nghiệm, thực hành, khu hành chính, khu thể thao, khu nhà ăn, khu bán trú, phòng ngủ sân chơi, bãi tập Thiết bị giáo dục phương tiện đặc biệt quan trọng định đến việc đổi phương pháp dạy học, thành tố quan trọng trình dạy học, thầy trò sử dụng lên lớp thiết bị giáo dục mang truyền tải thông tin đến người học Thiết bị giáo dục có khả to lớn giúp cho việc tổ chức hoạt động học sinh theo hướng tích cực, chủ động, nâng cao lực giải vấn đề học sinh, góp phần nâng cao hiệu q trình dạy học Thiết bị giáo dục điều kiện để thực nhiệm vụ giáo dục Nghị Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IX ghi rõ: “… Tăng cường sở vật chất bước đại hóa nhà trường (lớp học, sân chơi bãi tập, phịng thí nghiệm, máy vi tính kết nối Internet, phương tiện Đ nh gi hiệu suất sử dụng c c thiết ị gi o dục nhà trường? Tốt Đ nh gi tình hình sử dụng thiết ị gi o dục c a đ i ngũ gi o viên? a Mức độ thành thạo giáo viên sử dụng thiết bị giáo dục? Tốt b) Mức độ sử dụng thiết bị giáo dục giáo viên? Thường xuyên c) Lí làm giảng viên sử dụng thiết bị đào tạo? - Do ngại - Do chất sử dụng lượng thiết bị - Do thấp thiếu phương - Do tiện, thiết chế quản bị lý thiết bị gây - Do khó khăn khơng có u cầu - Do bắt buộc thiếu kỹ sử - Do dụng khơng có kế hoạch - Do chất lượng sử dụng phục vụ nhân viên thấp d) Lí khác: Đồng chí cho iết nhà trường sử dụng hình thức để đào tạo, ồi dưỡng nâng cao trình đ , kỹ sử dụng thiết ị gi o dục cho c n , giáo viên nhân viên? a ) G i c n b ộ, giảng viên, nhân viên học tập, bồi dưỡng nơi khác b) Sử dụng chuyên gia nhà trường mời chuyên gia đến bồi dưỡng, tập huấn 11 Công tác xây dựng triển khai kế hoạch đầu tư, ph t triển thiết bị giáo dục theo nguyên tắc đảm bảo chất lượng? TT c) Gửi hướng dẫn sử dụng (bằng văn bản) đến phận có liên quan d) Kết hợp hình thức ảo 10.ả ả o o quản Côn g t c d sửa t chữa r ỡ thiết ì n , g, c a nhà trường? Tốt T r u ị gi o dụ c L n Tổ chức, triển khai thực kế hoạch nội dung phát triển Thiết bị giáo dục gắn với yêu cầu giáo viên Tổ chức thi tự làm đồ dùng dạy học sáng tạo Giám sát, đánh giá nội dung công tác TBGD theo quan điểm đảm bảo chất lượng 12 Đồng chí cho iết thời điểm lập kế hoạch quản lý, sử dụng thiết ị gi o dục? TT Kế hoạch quản dụng thiết bị g Kế hoạch sử thiết bị giáo dụ 12 Đ nh gi thực trạng xây dựng quy trình đảm bảo chất lượng cơng tác TBGD nói chung QLTBGD nói riêng? TT N i dung Xác lập chuẩn mực cho nội dung công tác QLTBGD Xây dựng quy trình đảm bảo chất lượng việc thực nội dung QLTBGD Triển khai nội dung QLTBGD theo nguyên tắc đảm bảo chất lượng Đánh giá kết thực nội dung QLTBGD theo chuẩn mực đề Văn hóa chất lượng thể thực nội dung công tác TBGD 13 Đồng chí đ nh gi mức đ cần thiết việc p dụng quy trình quản lý TBGD theo hướng đảm Rất cần thiết 14 Đồng chí đ nh gi việc vận hành quy trình quản lý TBGD theo hướng đảm ảo chất lượng? Dễ dàng Khó khăn 15 Đồng chí nhận xét vấn đề ảnh hưởng đến việc vận hành quy trình quản lý TBGD theo hướng đảm bảo chất lượng? TT quy trình quản lý ĐBCL Nhóm 1: Nhóm Tổ chức giám sát vận hành quy trình quản lý TBGD Các hoạt động cần thiết có chuẩn hóa thành quy trình làm việc (xác định đầu vào, đầu ra, chuẩn mực thực mối tương tác hoạt động quản lý TBGD) Các quy trình ban hành thực Hoạt động kiểm tra, giám sát thực quy trình quản lý TBGD Sự đồng triển khai, vận hành quy trình C c yếu tố ảnh hưởng đến việc vận hành TT quy trình quản lý ĐBCL Hoạt động phân tích, đánh giá cải tiến, cập nhật thực Nhóm 2: Nguồn nhân lực vận hành quy trình quản lý TBGD Công tác đào tạo, nâng cao nhận thức trình độ cho CB, GV việc vận hành quy trình quản lý TBGD Ý thức CB, GV việc áp dụng quy trình quản lý TBGD Nhóm 3: Hệ thống hồ sơ tài liệu quản lý TBGD Cơng tác soạn thảo, ban hành quy trình quản lý TBGD Nhận thức CB, GV việc soạn thảo quy trình quản lý TBGD Nhóm 4: Quy trình kiểm sốt chất lượng quản lý TBGD 13 14 Đầy đủ quy trình kiểm sốt chất lượng vận hành quy trình quản lý TBGD Hoạt động giám định chất lượng TBGD, nghiệm thu trược đưa TBDGvào sử dụng 16 Đồng chí đ nh gi đ hồn thiện c a quy trình quản lý TBĐT theo hướng ĐBCL p dụng? Tối ưu 17 Thực trạng đ nh gi TT nâng cao chất lượng giáo dục Đánh giá mức độ phối hợp phận cung ứng TBGD với giáo viên sử dụng TBGD nhằm hỗ trợ tốt cho nâng cao chất lượng giáo dục Đánh giá mức độ ảnh hưởng văn hóa chất lượng thể thực nội dung cơng tác TBGD 18 Đồng chí đ nh gi tầm quan trọng c a xây dựng văn hóa chất lượng QLTBGD? Rất quan trọng Quan trọng Bình thường Khơng quan trọng 19 Đồng chí cho biết mức đ quan tâm đến văn hóa chất lượng QLTBGD Rất quan tâm Quan tâm Bình thường Khơng quan tâm 20 Đồng chí đ nh gi mức đ quan tâm c a việc xây dựng môi trường văn hóa triển khai thực trường thời gian qua? Thường xuyên 21 Đ nh gi mức đ khai thực trường thời gian qua? TT N i dung đ nh gi Giúp cán bộ, giáo viên nhận thức giá trị tầm quan trọng việc nâng cao chất lượng hoạt động phát triển nhà trường Tạo động lực kích thích nhu cầu tự thể hiện, tự khẳng định, khát khao cống hiến giáo viên nhà trường Xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác, thúc đẩy hướng tới mục tiêu chung Mọi thành viên ln có trách nhiệm với cơng việc với tinh thần ln hướng người học Tạo bầu khơng khí ước văn hóa giao tiếp - ứng xử đơn vị làm cho người cảm thấy hạnh phúc làm việc, học tập trường 22 Đ nh gi công t c tổ chức nhân lực c a nhà trường lĩnh vực phát triển thiết bị giáo dục? TT N i du Có máy quản lý CSVC, TBGD bồi dưỡng chuyên mơn Chế độ, sách đãi ngộ cho đội ngũ làm cơng tác thiết bị giáo dục Có phân cơng nhiệm vụ rõ ràng cho thành viên máy quản lý CSVC, TBGD 23 Đồng chí đ nh gi nhận thức, lực c a đ i ngũ c n , giảng viên đến quản lý thiết bị giáo dục Khảo sát nhận thức, lực c a đ i ngũ STT b , giảng viên đến quản lý thiết bị đào tạ Đáp ứng yêu cầu Đang có nhiều bất cập chuyên môn Được tin tưởng thực nhiệm vụ Các phương pháp dạy học có áp dụng cá TBGD công nghệ cao chưa triển khai 24 Đồng chí đ nh gi giải pháp nhằm nâng phư ng thức dạy học? Khảo sát giải pháp nhằm nâng cao chất TT lượng giáo dục đổi phư ng thức dạy học Đổi nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy Đổi quy trình tổ chức dạy học Đổi cơng tác xây dựng đội ngũ bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên Hoàn thiện chế quản lý công tác dạy học Đẩy mạnh hợp tác quốc tế Tăng cường sở vật chất – thiết bị giáo dục 25 Đồng chí đ nh gi cấp thiết c a c c giải ph p quản lý thiết ị gi o dục hướng đảm TT Xây dựng kế hoạch quản lý TBGD phù hợp với hệ thống TBGD chiến lược phát triển Nhà trường Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí hồn thiện quy trình quản lý thiết bị giáo dục Hoàn thiện hệ thống quản lý thiết bị giáo dục theo tiếp cận đảm bảo chất lượng Tạo lập văn hóa chất lượng quản lý thiết bị giáo dục 26 Đồng chí đ dục theo tiếp cận đảm TT Xây dựng kế hoạch quản lý TBGD phù hợp với hệ thống TBGD chiến lược phát triển Nhà trường Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí hồn thiện quy trình quản lý thiết bị giáo dục Hoàn thiện hệ thống quản lý thiết bị giáo dục theo tiếp cận đảm bảo chất lượng Tạo lập văn hóa chất lượng quản lý thiết bị giáo dục 27 Ý kiến ổ sung c a đồng chí: ... quản lý thiết bị giáo dục theo hướng tiếp cận đảm bảo chất lượng trường TH - THCS Pascal, thành phố Hà Nội 6.3 Đề xuất số biện pháp quản lý thiết bị giáo dục đảm bảo chất lượng trường TH - THCS Pascal,. ..ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TẠ THỊ TÂM ANH QUẢN LÝ THIẾT BỊ GIÁO DỤC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC - THCS PASCAL, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN... cao chất lượng giáo dục tồn diện 1.2.3 Quản lý thiết bị giáo dục theo tiếp cận đảm bảo chất lượng Quản lý chất TBGD theo hướng tiếp cận đảm bảo chất lượng thực chất xây dựng quy trình quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thiết bị giáo dục theo hướng tiếp cận đảm bảo chất lượng tại trường tiểu học THCS pascal, thành phố hà nội ,

Từ khóa liên quan