0

Quy trình vận hành chuẩn 5

2 848 9
  • Quy trình vận hành chuẩn 5

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 05:15

PROCTER & GAMBLE VIỆT NAM - ĐỒNG AN FACILITY QUY TRÌNH VẬN HÀNH CHUẨN QUY TRÌNH NHẬP & XUẤT THÀNH PHẨM SOP số : D-02-11-02.0 Ngày hiệu lực : 15-Apr-02 Trang : 1/1 Thay thế SOP số : Ngày : Những thay đổi chính : văn bản mới Người soạn thảo : Người xét duyệt : Người phê chuẩn : Trần Phan Mạnh Phong Đặng Thế Nghiêm 1. Mục đích + Cung cấp một quy trình xử lý thành phẩm từ khi nhập kho từ bộ phận sản xuất đến khi xuất kho . + Bảo đảm xuất kho thành phẩm đã được release , đúng chủng loại , số lượng , theo nguyên tắc FIFO. 2. Đònh nghóa + FIFO : nguyên tắc vào trước ra trước , thành phẩm được tính FIFO theo số lot sản xuất . 3. Quy trình 3.1 Nhập kho thành phẩm : Bước Hành động Trách nhiệm 1 Dán nhãn thông tin sản xuất Bộ phận đóng gói 2 Đưa vào vò trí trong kho, điền và treo thẻ kho , nhãn On hold Bộ phận đóng gói 3 Cập nhật trong hệ thống Kho 4 Kiểm tra thành phẩm và chuyển trạng thái trên hệ thống QC 5 Kiểm tra số lượng , treo nhãn Release hoặc Reject , cập nhật hệ thống . Kho 3.2 Xuất kho thành phẩm : chỉ được xuất hàng đã được release + Hàng đïc xuất theo nguyên tắc FIFO + Bộ phận kho viết “ Phiếu xuất kiêm Lệnh điều động nội bộ “ với đầy đủ thông tin: mã hàng, tên hàng, số lượng, số lot, nơi nhận hàng, nơi xuất hàng, biển số xe chở hàng có chữ ký của người xuất hàng, tài xế, người kiểm tra + Tài xế giữ liên 1, 2, 3 để thanh toán tiền xe và gởi cho bộ phận nhận hàng, thủ kho giữ liên 4 + Sau khi nhận hàng, thủ kho bên nhận ký nhận và gởi lại liên 2 cho bên xuất hàng 4. Phụ lục : PHIẾU XUẤT kiêm LỆNH ĐIỀU ĐỘNG NỘI BỘ . VIỆT NAM - ĐỒNG AN FACILITY QUY TRÌNH VẬN HÀNH CHUẨN QUY TRÌNH NHẬP & XUẤT THÀNH PHẨM SOP số : D-02-11-02.0 Ngày hiệu lực : 15- Apr-02 Trang : 1/1 Thay. thảo : Người xét duyệt : Người phê chuẩn : Trần Phan Mạnh Phong Đặng Thế Nghiêm 1. Mục đích + Cung cấp một quy trình xử lý thành phẩm từ khi nhập kho từ bộ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình vận hành chuẩn 5, Quy trình vận hành chuẩn 5,

Từ khóa liên quan