0

Hướng dẫn lập kế hoạch mục tiêu

1 687 2
  • Hướng dẫn lập kế hoạch mục tiêu

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 04:15

HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU 1. Các yêu cầu về việc thiết lập và thực hiện mục tiêu chất lượng, trách nhiệm xã hội: - Mục tiêu phải phù hợp với chính sách, mục tiêu của Công ty, phù hợp với mục tiêu của bộ phận cấp trên. - Mục tiêu phải rõ ràng, thực tế, mang tính khả thi (có khả năng thực hiện được, đánh giá được). - Mục tiêu chất lượng phải được lập thành văn bản và được TGĐ phê duyệt. 2. Lập kế hoạch thực hiện mục tiêu (theo sơ đồ gant): Tiến độ thực hiện Stt Bước công việc Người thực hiện Người kiểm tra Tổng thời gian Tuần1 Tuần2 Tuần3 Tuần4 Ghi chú 1 Lập Kế hoạch Anh Tài – Thống Chò Huệ - QĐ 9ngày 2 3 - Trước hết xác đònh tất cả các bước công việc cần thiết để thực hiện kế hoạch. - Chỉ đònh người thực hiện và người kiểm tra việc thực hiện công việc. - Tiến độ thực hiện trong phần tiến độ thực hiện (theo tuần hoặc theo tháng) được biểu thò bằng mũi tên tính từ ngày thực hiện công việc cho đến ngày kết thúc bước công việc đó. Cột tổng thời gian là tổng số ngày thực hiện bước công việc. - Sau khi thực hiện công việc xong thì phải báo cáo Tổng Giám đốc kết quả thực hiện công việc. - Kế hoạch thực hiện mục tiêu phải được Trưởng bộ phận ký nhận và TGĐ phê duyệt. Trang: 1 / 1 . HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU 1. Các yêu cầu về việc thiết lập và thực hiện mục tiêu chất lượng, trách nhiệm xã hội: - Mục tiêu phải. hiện được, đánh giá được). - Mục tiêu chất lượng phải được lập thành văn bản và được TGĐ phê duyệt. 2. Lập kế hoạch thực hiện mục tiêu (theo sơ đồ gant): Tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn lập kế hoạch mục tiêu, Hướng dẫn lập kế hoạch mục tiêu,