0

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN lý CHẤT THẢI rắn SINH HOẠT tại KHU vực VEN BIỂN THỊ xã QUẢNG yên TỈNH QUẢNG NINH

62 56 0
  • ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN lý CHẤT THẢI rắn SINH HOẠT tại KHU vực VEN BIỂN THỊ xã QUẢNG yên TỈNH QUẢNG NINH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 08:31

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA KHOA HỌC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO ***** PHÍ THẢO CHI ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI KHU VỰC VEN BIỂN THỊ XÃ QUẢNG YÊN TỈNH QUẢNG NINH HÀ NỘI, 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA KHOA HỌC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO ***** PHÍ THẢO CHI ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI KHU VỰC VEN BIỂN THỊ XÃ QUẢNG YÊN TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành Mã ngành : Quản lý biển : 7850199 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS NGUYỄN QUỐC CƯỜNG HÀ NỘI, 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu sử dụng khóa luận tác giả khác xin ý kiến sử dụng chấp nhận Các số liệu khóa luận kết khảo sát thực tế từ đơn vị thực tập Tơi xin cam kết tính trung thực luận điểm khóa luận Tác giả khóa luận ( ký tên ) Phí Thảo Chi LỜI CẢM ƠN Để hồn thành q trình nghiên cứu hoàn thiện luận văn này, lời xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến Thầy Nguyễn Quốc Cường Thầy trực tiếp bảo hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu để tơi hồn thiện luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô khoa Khoa học biển Hải đảo trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội tận tâm giảng dạy truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho suốt năm học vừa qua Với vốn kiến thức tiếp thu trình học tập khơng tảng cho q trình nghiên cứu khóa luận , mà cịn hành trang q báu để bước vào đời cách vững tự tin Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cán quan phịng ban có liên quan phịng Tài ngun Mơi trường thị xã Quảng n, phịng thống kê thị xã Quảng Yên, UBND thị xã Quảng Yên cung cấp liệu cần thiết giúp đỡ tơi suốt q trình tơi nghiên cứu luận văn Vì thời gian kiến thức cịn hạn hẹp nên luận văn tránh khỏi thiếu sót, mong góp ý q thầy bạn, để tơi rút kinh nghiệm hồn thành tốt Một lần xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 26 tháng năm 2020 Sinh viên Phí Thảo Chi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CTR : Chất thải rắn CTRSH : Chất thải rắn sinh hoạt UBND : Uỷ ban nhân dân TN&MT : Tài nguyên môi trường KCN : Khu công nghiệp TTC : Trạm trung chuyển ĐTHT : Đầu tư hạ tầng ƠNMT : Ơ nhiễm mơi trường BVMT : Bảo vệ môi trường KTTĐBB : Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Thành phần chủ yếu CTR sinh hoạt Bảng 1.2 Lượng phát sinh chất thải rắn đô thị số quốc gia 13 Bảng 1.3 Tỷ lệ CTR xử lý phương pháp khác số nước .16 Bảng 1.4 Lượng CTRSH phát sinh đô thị Việt Nam 17 Bảng 1.5 Lượng CTRSH đô thị theo vùng địa lý Việt Nam 18 Bảng 1.6 Đề xuất hệ thống quản lý CTRSH tỉnh Bình Dương .22 Bảng 3.1 Tỷ lệ phần trăm nguồn CTR phát sinh thị xã Quảng Yên 34 Bảng 3.2 Thành phần CTR thị xã Quảng Yên 36 Bảng 3.3 Cơ cấu loại rác thải theo địa bàn 37 Bảng 3.4 Nhân lực công tác quản lý môi trường 37 Bảng 3.5 Các hình thức thu gom CTRSH địa bàn vùng ven biển thị xã Quảng Yên 38 Bảng 3.6 Phương tiện thu gom, vận chuyển CTR địa bàn vùng ven biển thị xã Quảng Yên 41 Bảng 3.7 Diễn biến khối lượng CTSH thị xã Quảng Yên phát sinh từ năm 20172023 45 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Những tác động CTR đến môi trường người Hình 1.2: Sơ đồ tổ chức quản lý CTR Nhật Bản .14 Hình 1.3: Sơ đồ tổ chức quản lý CTR Singapo 16 Hình1.4: Mơ hình quản lý CTRSH Việt Nam 20 Hình 2.1: Bản đồ thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 24 Hình 2.2: Hồ Yên Lập 29 Hình 2.3: Di tích lịch sử Bạch Đằng 29 Hình 3.1: Điểm tập kết rác gây ô nhiễm môi trường xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên 39 Hình 3.2: Biểu đồ diễn biến khối lượng CTRSH từ năm 2017- 2023 thị xã Quảng Yên 46 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .iii DANH MỤC BẢNG .iv DANH MỤC HÌNH .v MỤC LỤC vi MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Nội dung nghiên cứu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN 1.1 Cơ sở lý luận .3 1.1.1.Một số khái niệm 1.1.2 Nguồn gốc, phân loại thành phần chất thải rắn sinh hoạt 1.1.3 Ảnh hưởng CTR sinh hoạt đến môi trường, sức khỏe cộng đồng 1.1.4.Những nguyên tắc kỹ thuật quản lý chất thải rắn sinh hoạt 1.2 Tổng quan nghiên cứu chất thải rắn 12 1.2.1 Tình hình nghiên cứu quản lý, xử lý chất thải rắn giới 12 1.2.2.Tình hình quản lý, xử lý chất thải rắn Việt Nam 17 CHƯƠNG 2: ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .23 2.1 Tổng quan khu vực nghiên cứu thời gian nghiên cứu 23 2.1.1.Tổng quan khu vực nghiên cứu: khu vực ven biển thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 23 2.1.2 Thời gian nghiên cứu 32 2.2 Đối tượng nghiên cứu: 32 2.3 Phương pháp nghiên cứu 32 2.3.1 Phương pháp thu thập liệu 32 2.3.2 Phương pháp phân tích, tổng hợp xử lý số liệu .32 2.3.3 Phương pháp chuyên gia 33 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 3.1.Hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt thị xã Quảng Yên 34 3.1.1 Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 34 3.1.2 Khối lượng thành phần chất thải rắn sinh hoạt 35 3.1.3.Phân bố chất thải rắn sinh hoạt .36 3.2 Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt vùng ven biển thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 37 3.2.1 Cơ cấu máy quản lý môi trường vùng ven biển thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 37 3.2.2 Hiện trạng thu gom chất thải rắn sinh hoạt vùng ven biển thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 38 3.2.3 Hiện trạng lưu trữ, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt vùng ven biển thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 40 3.3 Nhận thức cộng đồng công tác bảo vệ môi trường vùng ven biển thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 42 3.3.1 Ý thức bảo vệ môi trường cộng đồng dân cư 42 3.3.2 Ý thức bảo vệ môi trường sở/ doanh nghiệp 42 3.4 Đánh giá, phân tích trạng chất thải rắn sinh hoạt vùng ven biển thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 42 3.4.1 Kết đạt công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt vùng ven biển thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh .42 3.4.2 Các vấn đề tồn công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt vùng ven biển thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 44 3.5 Diễn biến khối lượng chất thải rắn vùng ven biển thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 44 3.5.1 Dự báo mức độ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 44 3.5.2 Diễn biến khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh giai đoạn 20172023 45 3.6 Định hướng đưa số giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 46 3.6.1 Giải pháp công tác thu gom, vận chuyển chất thải .46 3.6.2 Giải pháp giảm lượng chất thải, thu hồi tái chế CTR sinh hoạt .47 3.6.3 Giải pháp tổ chức, kinh tế xã hội 47 3.6.4 Giải pháp tuyên truyền, giáo dục, đào tạo môi trường 48 3.6.5 Giải pháp công nghệ .49 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 vận chuyển, xử lý chất thải… Lương tháng trung bình cơng nhân thu gom cơng nhân làm việc Khu xử lý CTR 6.000.000 đồng/người/tháng Phòng TN&MT thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh hoạt động đạo, quản lý tổ chức, biên chế công tác Ủy ban nhân dân thị xã, đồng thời chịu hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ Sở Tài nguyên Môi trường 3.2.2 Hiện trạng thu gom chất thải rắn sinh hoạt vùng ven biển thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh Thị xã Quảng Yên đối mặt với tốc độ thị hóa diễn nhanh, tác động đến mơi trường sống, tình trạng rác thải sinh hoạt địa bàn thị xã bị tồn đọng không vận chuyển xử lý kịp thời, người dân đổ rác bừa bãi nhiều tuyến đường gây ảnh hưởng đến môi trường sống, mỹ quan thị Trong thị xã lại chưa quy hoạch xây dựng bãi tập kết rác nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nhiều tuyến đường liên xã địa bàn vùng ven biển thị xã Quảng Yên xuất đống rác thải sinh hoạt vệ đường, gây ô nhiễm mơi trường, mỹ quan thị Qua tìm hiểu thực tế, tơi nhận thấy, tình trạng rác thải sinh hoạt bị tồn đọng điểm tập kết rác khu dân cư, tồn đọng nhiều ngày, bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng đến sống người dân địa phương Các hình thức thu gom chất thải rắn sinh hoạt địa bàn thể bảng đây: Bảng 3.5 Các hình thức thu gom CTRSH địa bàn vùng ven biển thị xã Quảng Yên ST T Hình thức thu gom Tỷ lệ (%) Có xe thu gom Đổ khu đất trống Đổ thải bừa bãi 85% 10% 5% Nguồn: Kết điều tra, 2019 Trưởng Phòng TN&MT Thị xã Quảng Yên cho biết, từ bãi tập kết xử lý rác km7 thuộc phường Cộng Hịa đóng cửa, Thị xã rơi vào cảnh khơng có bãi tập kết rác thải sinh hoạt tập trung, khơng có nhà máy xử lý rác thải Do 38 đó, từ năm 2015 đến nay, thị xã phải mang rác đổ nhờ huyện bạn, số tiền chi trả lớn, giải pháp tạm thời Thời gian qua, thị xã Quảng n có nhiều cố gắng cơng tác đảm bảo vệ sinh mơi trường tình trạng tải, ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải địa phương làm ảnh hưởng đến môi trường sống nhiều hộ dân quanh khu vực Tồn từ nhiều năm nay, điểm tập kết rác tự phát thơn Xóm Bấc thơn Xóm Đơng (xã Liên Vị) trở thành nỗi ám ảnh hộ dân xã Theo phản ánh hộ dân sinh sống gần đây, gần loại rác thải sinh hoạt ngày địa phương tổ thu gom rác kéo tập kết chờ xử lý Điều bất cập xảy tình trạng rác bị ứ đọng thường xun khơng có biện pháp xử lý khiến tình trạng môi trường hai điểm bị ô nhiễm trầm trọng Rác đổ bừa bãi nằm lộ thiên đường chí cịn trơi xuống kênh mương, đồng ruộng gây ảnh hưởng đến sản xuất sinh hoạt hộ dân xung quanh, gây nhiều xúc cho người dân Hình 3.1: Điểm tập kết rác gây ô nhiễm môi trường xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên Dù nhiều năm nay, tốn xử lý rác thải ln quyền địa phương quan tâm, cố gắng đạo, khắc phục cịn gặp nhiều khó khăn Do q trình thị hố nhanh, dân số tăng kéo theo số lượng rác thải rắn rác thải 39 sinh hoạt người dân tăng lên đáng kể Trung bình lượng rác thải toàn thị xã Quảng Yên dao động từ 1.300-1.500 tấn/tháng Với khối lượng rác lớn, địa phương chưa xây dựng nhà máy xử lý rác thải thay nhà máy bị dừng hoạt động khiến việc thu gom, xử lý rác thải xã, phường gặp nhiều bất lợi Bởi q trình vận chuyển xa, khiến chi phí thu gom rác cao Trong đó, hầu hết địa phương thiếu kinh phí xây dựng điểm tập kết rác đạt chuẩn dẫn đến tình trạng ô nhiễm phát từ điểm tập kết rác 3.2.3 Hiện trạng lưu trữ, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt vùng ven biển thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh Những năm trước đây, hình ảnh quen thuộc thường bắt gặp Quảng Yên vệ đường trở thành nơi tập kết rác thải người dân, tràn đường kênh mương, ruộng đồng Những ngày nắng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ngày mưa nước rác thải trơi xuống tuyến kênh nước, ruộng đồng, ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống sức khỏe người dân CTRSH gia đình thu gom nhà sau cơng nhân vệ sinh môi trường thu gom, bốc lên xe vận chuyển đến khu xử lý tập trung CTRSH công nhân vệ sinh thu gom với tần suất lần/ ngày,lần thứ vào 5h sáng, lần thứ hai vào 13h chiều, lần thứ 18h tối Tần suất hoạt động xe chuyên dụng chở CTR đến khu xử lý rác cố định lịch phân ca thu gom tuyến BQL Môi trường – thị xã Quảng Yên, theo thị xã có xe thu gom lần/tuần, vào sáng thứ 4, chiều thứ 2, 4, hàng tuần Các phương tiện thu gom, vận chuyển CTRSH địa bàn thị xã Quảng Yên thể bảng 3.6 đây: 40 Bảng 3.6 Phương tiện thu gom, vận chuyển CTR địa bàn vùng ven biển thị xã Quảng Yên Phương tiện thu gom, Số lượng Trọng tải Đánh giá trạng vận chuyển Xe chở rác chuyên dụng Xe đẩy tay Bảo hộ lao động Quần áo lao động Khẩu trang, găng tay Mũ, ủng ( ) 10 ( m3/xe) 9.0 1.0 sử dụng Tốt Trung bình 30 30 30 Tốt Tốt Tốt Nguồn: Kết điều tra, 2019 Thị xã Quảng Yên đạo xã, phường thành lập tổ thu gom rác thải, đầu tư xe đẩy rác, bảo hộ lao động theo chế thị xã chi kinh phí 50%, xã, phường chi 50% Năm 2018, thị xã ban hành Quy định tiêu chí mơi trường bình xét thi đua, bình xét khu dân cư, quan, gia đình văn hóa Hội Phụ nữ quan đoàn thể thị xã phát động phong trào “Ngày chủ nhật xanh” toàn thể hội viên tham gia dọn rác tổ dân, khu phố vào ngày chủ nhật tuần Với cách làm này, khu dân cư địa bàn phường, xã khơng cịn tình trạng vứt rác bừa bãi, người dân có ý thức việc bảo vệ môi trường Đặc biệt, việc xử lý rác chuyển từ Vũ Oai Khe Giang (ng Bí) với cung đường ngắn 1/2 so với trước, giúp việc xử lý rác thải sinh hoạt ngày có nhiều chuyển biến tích cực Năm 2018, lực thu gom, vận chuyển công ty đảm bảo giải tương đối lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày dân cư với trung bình 62-65 tấn/ngày đêm tồn lượng rác tồn 200 xử lý triệt để tháng đầu năm 2019, lượng rác thải thu gom tăng lên 76-80 tấn/ngày đêm Đặc biệt, khu vực phường Quảng Yên, rác thải sinh hoạt tổ chức thu gom, vận chuyển lần/ngày, xã, phường khác khơng cịn tượng rác để tồn sang ngày hơm sau Được biết, nguồn kinh phí năm, thị xã dùng để chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải khoảng 20 tỷ đồng Đến nay, điểm nóng môi trường, tồn nhiều năm như: Phong Hải, Liên Vị, Cẩm La, Hồng Tân, Hiệp Hịa, Đơng Mai hồn tồn xóa xổ, giúp 41 cho nhiều địa phương TX Quảng n hồn thiện tiêu chí mơi trường, đạt chuẩn nơng thơn mới, đích theo kế hoạch đăng ký 3.3 Nhận thức cộng đồng công tác bảo vệ môi trường vùng ven biển thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 3.3.1 Ý thức bảo vệ môi trường cộng đồng dân cư Nhìn chung ý thức BVMT người dân vùng ven biển thị xã Quảng Yên có chuyển biến tích cực năm gần đây, nhiên mức độ thực hành công tác bảo vệ môi trường chưa cao Ngun nhân cơng tác tun truyền chưa thật hiệu quả, kiến thức môi trường người dân nhiều hạn chế Hầu hết người dân cho việc BVMT trách nhiệm tổ chức, quyền cịn thân người dân tuân thủ, thụ hưởng kết cơng trình bảo vệ mơi trường Tóm lại thấy cộng đồng dân cư địa bàn thị xã Quảng Yên có mức độ hiểu biết định tác hại CTRSH vứt bừa bãi, không thu gom xử lý kỹ thuật,…Họ sẵn sàng đóng phí để thu gom rác thải tham gia chương trình bảo vệ mơi trường quyền tổ chức 3.3.2 Ý thức bảo vệ môi trường sở/ doanh nghiệp Đối với công tác thu gom CTRSH doanh nghiệp, sở, khu vực chợ ban quản lý xã chợ doanh nghiệp quan tâm 100% sở, doanh nghiệp, chợ hay khu vực trường học… tham gia ký hợp đồng với tổ vệ sinh môi trường nhằm thu gom loại chất thải rắn sinh hoạt 3.4 Đánh giá, phân tích trạng chất thải rắn sinh hoạt vùng ven biển thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 3.4.1 Kết đạt công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt vùng ven biển thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh Vấn đề môi trường năm gần cấp, ngành thị xã Quảng Yên đặc biệt quan tâm đạo sâu, sát Các vấn đề môi trường đầu tư với nguồn vốn lớn nhằm giải thực trạng nhiễm mơi trường đặc biệt ƠNMT chất thải rắn sinh hoạt Thị xã đầu tư hàng chục tỷ đồng cho dự án thoát nước đô thị, thu gom chôn lấp CTR,… Công tác thu gom chất thải có số kết sau: 42 + Thu gom chất thải tiến hành thuận lợi quy hoạch dân cư chủ yếu trục đường chính, thuận lợi cho việc thu gom vận chuyển chất thải tới bãi chôn lấp + Nhận thức người dân bảo vệ môi trường tốt nên công tác thu gom dễ dàng, việc đóng phí mơi trường trách nhiệm nghĩa vụ công dân nên đạt hiệu cao + Công tác quản lý BVMT đưa thị trấn, xã trực tiếp điều hành giải làm tăng tính xã hội hố cho cơng tác vệ sinh môi trường, xây dựng môi trường xanh – – đẹp Việc xây dựng điển hình công tác BVMT từ cá nhân, hộ gia đình, tiêu chí xác nhận gia đình văn hố làm cho cơng tác BVMT bao phủ rộng khắp đạt hiệu cao + Mặt khác, phát triển khoa học kỹ thuật, thông tin liên lạc rộng khắp làm thay đổi nhận thức người dân công tác BVMT, khơng việc quan, tổ chức mà người dân Chính nhờ tuyên truyền giáo dục diện rộng mà ý thức người dân BVMT nâng lên rõ rệt, người dân tự giác hợp tác với quyền địa phương hình thức làm giảm thiểu khả gây ô nhiễm tạo điều kiện cho công tác thu gom, xử lý CTR sinh hoạt tốt + Đội ngũ cán công nhân môi trường thị người có liên quan đến cơng tác BVMT thị thị trấn có tinh thần trách nhiệm cao, khơng quản ngại khó khăn, vất vả tính chất độc hại cơng việc + Trong năm gần đây, đời sống văn hoá tinh thần nhân dân thị trấn có nhiều thay đổi rõ rệt: Nhân dân tiếp cận với thơng tin văn hố, xã hội 100% xem truyền hình, đài phát thanh, phổ biến thơng tin, sách pháp luật Trung ương 43 3.4.2 Các vấn đề cịn tồn cơng tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt vùng ven biển thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh Bên cạnh kết đạt được, việc thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt địa bàn tỉnh số tồn tại, cần quan tâm giải quyết: - Mạng lưới thu gom, sở hạ tầng thiết yếu cho xử lý rác thải theo quy hoạch thu gom, xử lý rác thải chưa đầu tư đồng (chưa hoàn thiện việc đầu tư điểm tập kết trung chuyển rác thải Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung) - Phương tiện, trang thiết bị lực lượng tham gia cơng tác thu gom, vận chuyển cịn thiếu, chưa đảm bảo nhu cầu - Bước đầu hình thành mạng lưới, tổ dịch vụ vệ sinh môi trường, nhiên cịn mang tính tự phát, chưa có mơ hình thống để giao trách nhiệm, quyền lợi nghĩa vụ công tác thu gom, vận chuyển rác thải - Công tác tuyên truyền thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt bảo vệ môi trường hạn chế, chưa tạo chuyển biến nhận thức hành động người dân, chưa có vào tích cực cấp ủy, quyền tổ chức trị địa phương - Các huyện, thành, thị quan tâm, đạo công tác thu phí vệ sinh theo quy định Tuy nhiên, tỷ lệ thu phí cịn thấp nên chưa đáp ứng trì mạng lưới thu gom, vận chuyển rác thải Theo rà soát, đánh giá cho thấy, tổ chức thu phí vệ sinh đầy đủ đảm bảo trì hiệu hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải - Tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt khu vực địa bàn thị xã đạt tỷ lệ thấp biện pháp xử lý rác thải sinh hoạt địa phương chưa đảm bảo yêu cầu môi trường, gây ô nhiễm môi trường khu vực xử lý 3.5 Diễn biến khối lượng chất thải rắn vùng ven biển thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 3.5.1 Dự báo mức độ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt Lượng CTRSH gia tăng với phát gia tăng dân số Vì lượng CTRSH ước tính sở dự báo dân số thị xã Quảng Yên từ 2017- 2023 mức phát sinh CTRSH theo đầu người Theo báo cáo UBND thị xã Quảng Yên mức phát sinh CTRSH theo đầu người thị xã giai đoạn 2015- 2018 trung bình 44 0.6kg/ người/ngày.đêm định hướng đến giai đoạn từ 2019- 2023 trung bình 0.7kg/người/ngày.đêm Như tổng khối lượng CTRSH phát sinh thị xã Quảng Yên tương lai tính tốn theo biểu thức: M=I*N Trong đó: M khối lượng rác thải( kg/ngày.đêm ) I bình quân lượng rác thải phát sinh (kg/ngày.đêm ) N dân số năm ( người ) 3.5.2 Diễn biến khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh giai đoạn 2017-2023 Dựa vào gia tăng dân số từ 2017- 2023 ta có bảng thể diễn biến khối lượng CTRSH phát sinh địa bàn thị xã Quảng Yên từ năm 2017- 2023 sau: Bảng 3.7 Diễn biến khối lượng CTSH thị xã Quảng Yên phát sinh từ năm 20172023 STT Năm Số dân Mức phát sinh Tổng phát sinh ( người) ( kg/ngày.đêm) ( kg/ngày.đêm) 2017 129.504 0.6 77.7024 2018 131.500 0.6 78.9 2019 134.400 0.7 94.08 2020 134.800 0.7 94.36 2021 135.302 0.7 94.7114 2022 135.600 0.7 94.92 2023 136.102 0.7 95.2714 Từ số liệu bảng 3.7 khối lượng CTRSH thị xã Quảng Yên phát sinh từ năm 2017- 2023 ta có biểu đồ thể diễn biến khối lượng CTRSH phát sinh qua năm sau: 45 100 80 77.7 78.9 2017 2018 94.08 94.36 94.71 94.92 95.27 2019 2020 2021 2022 2023 60 40 20 Tổng phát sinh ( kg/ngày.đêm) Hình 3.2: Biểu đồ diễn biến khối lượng CTRSH từ năm 2017- 2023 thị xã Quảng Yên Nhận xét: Từ bảng 3.7 biểu đồ cho thấy khối lượng CTRSH phát sinh thị xã Quảng Yên từ năm 2017- 2023 có xu hướng tăng Từ năm 2018 đến năm 2019 lượng tăng lớn 15.18 kg/ ngày.đêm tương đương 5540.7 tấn/năm Do khơng có phương thức quản lý công tác thu gom, vận chuyển xử lý CTRSH phù hợp kéo theo nhiều vấn đề môi trường khác ùn tắc, dồn ứ rác bãi tập kết rác, tình trạng vứt rác bừa bãi gia tăng, bãi rác tự phát gia tăng,… gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 3.6 Định hướng đưa số giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 3.6.1 Giải pháp công tác thu gom, vận chuyển chất thải - Phấn đấu mở rộng diện tích thu gom đạt 100% diện tích tồn vùng Nâng cao hiệu thu gom, giảm chi phí Do điều kiện kinh tế – xã hội ngày nâng cao nên lượng CTR sinh hoạt phát sinh có xu hướng ngày tăng, cần áp dụng cách thu gom có phân loại từ nguồn - Cần bổ sung thêm trang thiết bị đặc biệt xe đẩy tay thùng rác công cộng để công tác thu gom đạt hiệu tốt 46 - Cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân thu gom, vận chuyển chất thải đào tạo nghiệp vụ chun mơn Có sách ưu đãi nâng cao thu nhập cho công nhân vệ sinh mơi trường để họ có thêm động lực làm việc - Để ngăn chặn chấm dứt tình trạng đổ CTR vơ tổ chức, khơng nơi quy định nơi cơng cộng, ngõ hẻm, khu dân cư,… cần đặt thùng chưa CTR Thùng chứa chất thải có kích thước, hình dáng phù hợp với cảnh quan kiến trúc, địa hình nơi đặt Đầu tư kinh phí ký hợp đồng với tổ chức tập thể tư nhân để thu gom kiểm soát nguồn CTR khu vực ngõ hẻm thị xã - Cần phải đầu tư trang thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển theo công nghệ tiên tiến máy kéo xe, xe tải, xe ép,… nhằm cải thiện công tác thu gom, giảm chi phí, tăng suất mở rộng địa bàn thu gom toàn thị xã - Thu gom CTR chịu nhiều ảnh hưởng yếu tố địa hình, đường phố, quy hoạch nhà ở, thời tiết, kinh phí đầu tư,… cần có kế hoạch thu gom hợp lý, thiết kế xây dựng mơ hình thu gom cho đạt hiệu tốt 3.6.2 Giải pháp giảm lượng chất thải, thu hồi tái chế CTR sinh hoạt - Phân loại chất thải nguồn: Cung cấp túi thu gom màu sắc khác để phân loại nguồn, sử dụng xe thu gom có nhiều khoang chứa khác - Toàn chất thải tái chế cần phân loại nguồn kết hợp với việc phân loại nơi xử lý, phân loại tay kết hợp với băng tải, phân loại tự động theo nhiều nguyên lý khác 3.6.3 Giải pháp tổ chức, kinh tế xã hội + Giải pháp kinh tế- xã hội UBND thị xã thực quy chế BVMT có quy hoạch quản lý CTR sinh hoạt Tuy nhiên, song song với việc đầu tư sở hạ tầng cho lĩnh vực cần bổ sung quy định, tiêu chuẩn để quản lý cách hoàn thiện - Tăng cường xử lý vi phạm hành lĩnh vực mơi trường - Ban hành quy định, tiêu chuẩn quản lý chất thải tới thị trấn, xã 47 Hồn thiện thu phí vệ sinh mơi trường điều chỉnh hợp lý mức phí vệ sinh môi trường + Tổ chức quản lý - Bảo vệ môi trường mục tiêu quan trọng chiến lược phát triển, tăng cường hiệu quản lý lực quan chức - Tăng cường lực cán có chuyên môn môi trường - Xây dựng kế hoạch lập thành quỹ cho chương trình phân loại chất thải nguồn - Xây dựng quy chế quản lý CTR nói chung CTR sinh hoạt nói riêng - Khuyến khích tham gia cơng ty tư nhân lĩnh vực bảo vệ môi trường - Phương hướng chung kết hợp doanh nghiệp nhà nước với thành phần kinh tế tư nhân khác tham gia vào quản lý CTR nói chung CTR sinh hoạt nói riêng - Liên doanh có đầu tư trực tiếp với nước ngoài, doanh nghiệp 100% vốn nước ngồi, đảm nhận xử lý CTR với cơng nghệ cao vốn đầu tư lớn, công nghệ thu hồi, tái chế đại tập trung 3.6.4 Giải pháp tuyên truyền, giáo dục, đào tạo môi trường Cần tiến hành nhanh chóng hoạt động giáo dục quảng cáo để tuyên truyền cho việc nâng cao ý thức quần chúng công tác BVMT, nâng cao chất lượng sống Để đạt mục đích cần: - Trong nhà trường cần phát động phong trào BVMT xanh, sạch, đẹp hình thức quét dọn, tổng vệ sinh nhà trường ngồi đường phố Đồn, đội thường xun tích cực tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường, buổi ngoại khoá nâng cao nhận thức tuyên truyền công tác BVMT - Tổ chức buổi lao động tập thể, cơng ích qt dọn đường làng ngõ phố Vừa đảm bảo vệ sinh môi trường vừa nâng cao nhận thức người dân trách nhiệm quyền lợi mơi trường nơi sống - Thực đặt thùng chất thải nơi công cộng ngõ hẻm thị trấn nhằm phân loại CTR nguồn tránh để CTR bị vứt bừa bãi, gây vệ sinh 48 - Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý CTRSH cho cán quyền sở thị xã - Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho công nhân vệ sinh môi trường Nâng cao số lượng chất lượng đội ngũ cán công nhân Ban quản lý Mơi trường – thị xã Quảng n Tóm lại, để việc tuyên truyền, giáo dục, đào tạo đạt hiệu cao cần xây dựng hình thức tun truyền, vận động hấp dẫn, thích hợp với trình độ, tập quán sinh hoạt, lứa tuổi thị trấn, xã Cần phối hợp tổ chức hoạt động ban, ngành địa phương quần chúng nhân dân lĩnh vực BVMT Chính quyền địa phương cần hỗ trợ phương tiện, tài liệu, tài quy định pháp chế định 3.6.5 Giải pháp công nghệ - Vận động nhân dân xây dựng hầm Biogas để xử lý chất thải chăn ni, từ hạn chế tác động hoạt động chăn nuôi địa bàn Thị xã tới môi trường - Huy động nguồn tài từ nhân dân thị xã, tranh thủ giúp đỡ tài từ nguồn ngân sách tỉnh, doanh nghiệp,v.v để xây dựng bãi chôn lấp chất thải thị xã đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường - Sử dụng thùng đựng chất thải nơi công cộng như: trường học, chợ, quan v.v… - Sử dụng chế phẩm sinh học xử lý sơ CTR, giảm thiểu ô nhiễm môi trường - Tăng cường trồng xanh quanh chợ, trường học, quan v.v… để cải tạo cảnh quan đô thị 49 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua thời gian tiến hành thực đề tài thu số kết sau: - Lượng CTR sinh hoạt phát sinh địa bàn thị xã Quảng Yên theo đầu người trung bình khoảng 0.6-0.7/ngày đêm Với hiệu suất thu gom thấp ,nguy ô nhiễm mơi trường cịn cao Vì vậy, cần có biện pháp thu gom, xử lý phù hợp theo hướng gắn hiệu kinh tế BVMT - Công tác quản lý CTR sinh hoạt thị xã Quảng Yên có nhiều chuyển biến rõ rệt Ban quản lý Tài nguyên Môi trường thị xã Quảng Yên - chịu trách nhiệm thu gom chất thải rắn từ đường phố, chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình quan, công sở,… Trong năm qua, nguồn nhân lực trang thiết bị thu gom, vận chuyển xử lý chất thải ban quản lý quan tâm Tuy nhiên, số trang thiết bị cũ thường xuyên bị hư hỏng cần thay - Thành phần CTR phát sinh thị xã chủ yếu chất hữu chiếm 60%, giấy loại chiếm 3,87%, nilon, nhựa chiếm 8%; lại chất khác Tỷ lệ CTR hữu cao cần áp dụng cơng nghệ xử lý nhằm tận dụng lượng chất hữu dùng chế phẩm vi sinh, ủ phân sinh học phục vụ cho nơng nghiệp Ngồi ra, cịn tái chế, tái sử dụng vào mục đích khác nhằm mục tiêu BVMT Kiến nghị - Công tác tuyên truyền, đạo, trách nhiệm hệ thống trị: + Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thường xuyên hướng dẫn công tác thu gom xử lý rác thải sinh hoạt phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm tạo thay đổi nhận thức hành động nhân dân; nâng cao ý thức tự giác thực phân loại rác thải sinh hoạt nguồn, đổ rác thải sinh hoạt giờ, nơi quy định, tạo điều kiện tối đa cho phương tiện, người thực thu gom + Nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy đảng, quyền, tổ chức trị, trị xã hội cấp theo thẩm quyền, chịu trách nhiệm trước cấp tổ chức, đạo thực tồn tại, vi phạm hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt địa bàn 50 + Hướng dẫn hộ gia đình phân loại nguồn phù hợp với mục đích quản lý, xử lý phù hợp - Hồn thiện mạng lưới thu gom, vận chuyển rác thải: + Rà soát, đầu tư bổ sung phương tiện, thiết bị phù hợp với hoạt động thu gom, vận chuyển địa phương như: thùng chứa rác, xe gom rác phương tiện, thiết bị chuyên dụng khác + Vận chuyển rác thải sinh hoạt từ vị trí tập kết xã sở xử lý thị xã tỉnh theo quy định; đạo giao trách nhiệm cho UBND cấp phường khu dân cư thực quản lý, thu gom rác thải sinh hoạt địa bàn, tập kết nơi quy định địa phương - Về nguồn lực tài chính: + Thị xã Quảng Yên cần cân đối ngân sách hỗ trợ, thực giới hóa thu gom vận chuyển rác thải, thay hình thức thu gom thủ cơng giúp giảm chi phí đảm bảo sức khỏe công nhân + Xây dựng điều chỉnh giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải; giá dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt thay phí vệ sinh, phí bảo vệ mơi trường chất thải rắn theo Luật Phí Lệ phí năm 2015 nhằm đảm bảo cho hoạt động thu gom, vận chuyển xử lý rác thải địa bàn tỉnh - Tăng cường đơn đốc, kiểm tra nhân rộng mơ hình: + Phát huy vai trò trách nhiệm cấp, ngành, địa phương, tầng lớp nhân dân tổ chức cơng tác xã hội hóa bảo vệ môi trường; đưa công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trở thành tiêu chí thi đua cấp, ngành, địa phương hộ gia đình + Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thu gom, vận chuyển thông qua việc thành lập tổ, đội vệ sinh địa bàn xã, thị trấn kết hợp với việc hướng dẫn người dân thực tốt công tác phân loại rác thải sinh hoạt nguồn + Đẩy mạnh công tác đôn đốc, kiểm tra hiệu việc triển khai thực mơ hình thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt địa bàn, kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để nhân rộng mơ hình + Có hình thức tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực tốt công tác thu gom, xử lý rác thải; đồng thời có biện pháp xử lý tập thể, cá nhân có tồn tại, vi phạm việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Nghị định 38/2015/NĐ-CP Quản lý chất thải phế liệu 2.PGS.TS Hoàng Kim Cơ, Kỹ thuật môi trường, NXB Khoa học kỹ thuật, 1999 3.Bộ Tài nguyên Môi trường, Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011 – Chất thải rắn, 2011 Các báo cáo UBND thị xã Quảng Yên, 2017 5.GS.TS Đặng Kim Chi, Bài giảng công nghệ môi trường, Viện khoa học công nghệ môi trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Hà Nội 6.Hoàng Ngọc Mai, 2015, đề tài “Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quản lý chất thải rắn sinh hoạt thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên” 7.Nguyễn Thị Loan, 2013, đề tài “Quản lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội” 8.Lê Văn Khoa, Khoa học môi trường, NXB Giáo dục, 2001 http://baoquangninh.com.vn/doi-song/201905/chuyen-bien-trong-xu-ly-rac- thai-sinh-hoat-o-quang-yen-2441108/ 10 http://thuviendientu.baoquangninh.com.vn/cac-don-vi-hanh- chinh/201903/gioi-thieu-ve-thi-xa-quang-yen-2305273/index.htm 52 ... 3.2 Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt vùng ven biển thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 3.2.1 Cơ cấu máy quản lý môi trường vùng ven biển thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh Hiện quan chuyên... trạng chất thải rắn sinh hoạt vùng ven biển thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 42 3.4.1 Kết đạt công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt vùng ven biển thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. .. Yên, tỉnh Quảng Ninh - Phân tích trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực ven biển thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh dựa số liệu thu thập - Đề xuất số giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN lý CHẤT THẢI rắn SINH HOẠT tại KHU vực VEN BIỂN THỊ xã QUẢNG yên TỈNH QUẢNG NINH ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm