0

Đơn xin giao đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân)

3 2,045 3
  • Đơn xin giao đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2012, 14:53

Đơn xin giao đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN XIN GIAO ĐẤT1(dành cho hộ gia đình, nhân)Kính gửi2:- Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn . - Ủy ban nhân dân quận, huyện . - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.1. Người xin giao đất (đối với hộ gia đinh thì ghi tên chủ hộ): 2. Chứng minh nhân dân số: do …………….cấp ngày .tháng……năm……3. Địa chỉ thường trú:…………………………………………… …………………………………………………………………………4. Địa chỉ liên hệ: .Điện thoại: 5. Địa điểm khu đất xin được giao: .6. Diện tích (m2) : .Với ranh giới được xác định bởi bản đồ hiện trạng do đơn vị đo đạc có tên:………………… lập ngày .hoặc trích lục bản đồ địa chính số .ngày .của .7. Mục đích sử dụng đất: .8. Thời hạn sử dụng đất (năm, nếu có thời hạn): 9. Phương thức trả tiền sử dụng đất: .10. Cam kết: - Sử dụng đúng mục đích, chấp hành các quy định của pháp luật đất đai;- Trả tiền sử dụng đất đầy đủ đúng hạn;- Cam kết khác (nếu có): . ,ngày .tháng năm Người xin giao đất (ký và ghi rõ họ tên)1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB ngày __/___/ 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.2 Ghi rõ Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, quận, huyện nơi có đất. . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN XIN GIAO ĐẤT 1(dành cho hộ gia đình, cá nhân)Kính gửi2:- Ủy ban nhân. - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.1. Người xin giao đất (đối với hộ gia đinh thì ghi tên chủ hộ) :........................................................................................................................................2.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đơn xin giao đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân), Đơn xin giao đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân),

Từ khóa liên quan