0

SKKN: Kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên

19 22 0
  • SKKN: Kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 03:49

Thực hiện đề tài nhằm nắm được thực trạng về chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên nhà trường. Từ đó đề ra một số biện pháp cụ thể để nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên nhà trường theo hướng tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay. SKKN:Kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên   MỤC LỤC Trang I  PHẦN MỞ ĐẦU                                                                                       Lý do chọn đề tài                                                                             2 Mục  tiêu, nhiệm vụ đề tài                                                               3  Đối tượng nghiên cứu                                                                     4 Phạm vi nghiên cứu                                                                         4 Phương  pháp nghiên cứu                                                                4 II  PHẦN NỘI DUNG Cơ sở lý luận để thực hiện đề tài                                                   Thực trạng                                                                                      5  Giải pháp, biện pháp                                                                     9 3.1Mục tiêu của giải pháp, biện pháp                                  9 3.2Nội dung và cách thức thực hiện                                    9 3.3 Điều kiện để thực hiện các giãi pháp, biện pháp           14 3.4 Mối quan hệ giữa các giãi pháp, biện pháp.                 14 4. kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề  nghiên cứu                                                                                                         14    III  KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN Kết luận                                                                                       15 Kiến nghị                                                                                     15            Dỗn Thị Hồng Thiên SKKN:Kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực chun mơn cho đội ngũ giáo viên    * TÀI LIỆU THAM KHẢO:                                                                            17                                                     I.MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài: Chiến lược phát triển giáo dục là một vấn đề  có ý nghĩa lớn trong q  trình cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phát triển sự nghiệp giáo dục   cơ  sở  cần phải được chú ý đúng mực để  góp phần vào chiến lược ý  nghĩa  ấy. Muốn phát triển sự  nghiệp Giáo dục & Đào tạo thì một trong   những nhiệm vụ  quan trọng hàng đầu là nâng cao chất lượng, hiệu quả  giáo dục, Đảng và nhà nước ta ln quan tâm và ưu tiên hàng đầu cho vấn   đề này: “ Vì lợi ích mười năm trồng cây         Vì lợi ích trăm năm trồng người. ”      Đúng vậy, phát triển Giáo dục và Đào tạo là quốc sách hàng đầu là một   trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự  nghiệp cơng nghiệp hố, hiện   đại hố đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn nhân lực con người. Đây là  trách nhiệm của tồn Đảng, tồn dân trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo   dục là lực lượng nịng cốt, đóng vai trị quan trọng.            Có thể  nói vấn đề  nâng cao chất lượng giáo dục chúng ta nghĩ ngay  đến đối tượng trực tiếp giáo dục. Đó là đội ngũ giáo viên. Chính họ  là người   gieo trồng trên thửa ruộng, cánh đồng giáo dục rất cụ  thể  để  rồi chính họ  quyết định kết quả  của một vụ  mùa. Là người quản lý của nhà trường bản              Dỗn Thị Hồng Thiên SKKN:Kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực chun mơn cho đội ngũ giáo viên   thân tơi nhận thấy được rằng: ngay từ lúc này chính là thời cơ để cho mỗi nhà   trường tự  khẳng định và đổi mới cơng tác giáo dục. Mà điều cần thiết trước  hết là nâng cao chất lượng giáo dục trong đó vai trị then chốt là có sự thay đổi   lớn về đội ngũ giáo viên vì chính họ là người quyết định chất lượng sản phẩm   giáo dục của mình Những năm qua, chúng ta đã xây dựng được đội ngũ nhà giáo và cán bộ  quản lý giáo dục ngày càng đơng đảo, phần lớn có phẩm chất đạo đức và ý   thức chính trị  tốt, trình độ  chun mơn nghiệp vụ  ngày càng được nâng cao.  Đội ngũ này đã góp phần đáp  ứng quan trọng trong u cầu nâng cao dân trí,  đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần thắng lợi của sự nghiệp cách  mạng đất nước Tuy nhiên, trước những u cầu mới của sự  phát triển giáo dục trong  thời kỳ cơng nghiệp hố, hiện đại hố, đội ngũ nhà giáo vẫn cịn có những hạn   chế, bất cập. Chất lượng chun mơn, nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo có mặt   chưa đáp  ứng u cầu đổi mới giáo dục và phát triển kinh tế  xã hội, vẫn cịn  nhiều giáo viên chậm đổi mới hoặc đổi mới cịn lúng túng, máy móc và mang  tính hình thức, nặng về  truyền đạt lý thuyết, ít chú ý đến phát triển tư  duy,   năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành của học sinh Trước tình hình trên, địi hỏi ngành Giáo dục và Đào tạo phải tăng cường  xây dựng, nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo một cách tồn   diện. Đây là những việc vừa đáp ứng u cầu trước mắt, vừa mang tính chiến   lược lâu dài, nhằm thực hiện thành cơng chiến lược phát triển giáo dục giai   đoạn 2010 – 2020. Việc bồi dưỡng giáo viên như thế nào? bằng cách nào? Là  người quản lý trường Tiểu học chúng tơi ln trăn trở, suy nghĩ và tìm biện  pháp chỉ đạo và quản lý sao cho có chiều sâu, có kết quả            Dỗn Thị Hồng Thiên SKKN:Kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực chun mơn cho đội ngũ giáo viên   Xuất phát từ những lý do trên, tơi chọn đề tài “Kinh nghiệm bồi dưỡng   năng lực cho đội ngũ giáo viên”  Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài Thực hiện đề tài nhằm nắm được thực trạng về chất lượng chun mơn  của đội ngũ giáo viên nhà trường. Từ  đó đề  ra một số  biện pháp cụ  thể  để  nâng cao năng lực chun mơn của đội ngũ giáo viên nhà trường theo hướng  tích cực, đáp ứng u cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay Đề tài có nhiệm vụ tìm hiểu và nghiên cứu cơ  sở lý luận và thực trạng   chất lượng chun mơn của đội ngũ giáo viên nhà trường từ  năm học 2011­   2012 cho đến nay để tìm ra được những  ưu điểm và tồn tại để  phát huy mặt  mạnh và khắc phục mặt yếu . Rút kinh nghiệm từ  thực tế  và xây dựng các   biện pháp nâng cao năng lực chun mơn của  đội ngũ giáo viên.  3. Đối tượng nghiên cứu: ­ Chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên trường TH Tình Thương .  ­ Các biện pháp nâng cao năng lực chun mơn của đội ngũ giáo viên Phạm vi nghiên cứu ­ Đề   tài   nghiên   cứu     phạm   vi   giáo   viên   trường   trường   TH   Tình  Thương Phương pháp nghiên cứu: ­ Phương pháp nghiên cứu tài liệu ­ Phương pháp điều tra ­ thống kê II. NỘI DUNG 1. Cơ sở lí luận            Dỗn Thị Hồng Thiên SKKN:Kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực chun mơn cho đội ngũ giáo viên   Theo đường lối đúng đắn của Đảng, Bộ  GD&ĐT đã triển khai đổi mới  chương trình giảng dạy các bậc học, các cấp học trong đó có cấp tiểu học.  Để tiến kịp xu thế phát triển của các trường trong khu vực và thế giới. Trong  những năm gần đây cùng với việc điều chỉnh nội dung chương trình sách giáo   khoa, thực hiện giáo dục theo chuẩn kiến thức và kỹ  năng   tất cả  các lớp   của cấp tiểu học chúng ta thấy được có nhiều vấn đề rất thuận lợi. Đó là nội   dung sách giáo khoa được tinh giản, phương pháp dạy học hướng vào người  học, lấy người học làm trung tâm…Đặc biệt từ  tháng 10/2014 thực hiện đổi   mới đánh giá học sinh theo TT 30 của Bộ GD&ĐT Quản lý nhà nước là sự  tác động có tổ  chức và điều khiển bằng quyền  lực nhà nước đối với các q trình xã hội và hành vi hoạt động của con người,   do các cơ quan trong hệ thống hành pháp và hành chính thực hiện để duy trì và  phát triển các mối quan hệ xã hội và trật tự pháp luật, nhằm thực hiện những  chức năng và nhiệm vụ  của nhà nước trong cơng cuộc xây dựng cơng nhiệp  hố và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Quản lý nhà nước về  giáo dục là việc nhà nước thực hiện quyền lực   được xã hội uỷ thác để điều chỉnh tồn bộ các hoạt động Giáo dục và Đào tạo  trên phạm vi tồn xã hội Quản lý nhà nước về giáo dục là việc người quản lý hoặc cơ quan quản   lý được nhà nước uỷ quyền tác động vào hệ thống được quản lý theo các văn   bản pháp quy nhằm biến đổi hệ thống đó đến trạng thái mong muốn Quản lý nhà nước về giáo dục là việc sử dụng pháp luật để điều khiển   hệ thống giáo dục và đào tạo theo hướng hồn thiện và phát triển phục vụ cho  mục tiêu kinh tế xã hội            Dỗn Thị Hồng Thiên SKKN:Kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực chun mơn cho đội ngũ giáo viên   Quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo ln phải gắn liền với điều   chỉnh, tác động và điều kiện để  có thể  đưa Giáo dục và Đào tạo phát triển  đúng hướng với quy mơ chất lượng và hiệu quả ngày càng cao Năng lực là khả năng, điều kiện chủ  quan hoặc tự nhiên sẵn có để  làm   một việc gì Năng lực giảng dạy là khả  năng truyền thụ  giảng dạy về  một lĩnh vực  nào đó cho người học Biện pháp là các yếu tố  để  nhằm u cầu đối tượng thực hiện đúng  hướng mà mục tiêu đã đặt ra 2. Thực trạng  Năm học 2014­ 2015, trường có tổng số giáo viên là 23. Trình độ đào tạo   cũng như chất lượng chun mơn có những thuận lợi và khó khăn như sau: a. Thuận lợi, khó khăn + Bảng thống kê trình độ đào tạo giáo viên: Tổng số  giáo viên 23 Tỉ lệ Trình độ đào tạo Nữ 22 Trung học Cao đẳng Đại học 40% 03 12% 13 48% Sau đại  học Thuận lợi: 100% giáo viên có trình độ  đạt chuẩn trở  lên đáp  ứng được  nhu cầu đào tạo hiện nay đối với tiểu học  Khó khăn: Chất lượng của trình độ đào tạo cịn có nhiều  hạn chế.   + Thống kê xếp loại chun mơn            Dỗn Thị Hồng Thiên SKKN:Kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực chun mơn cho đội ngũ giáo viên   ­ Năm học: 2011 – 2012:                      Tốt: 5                              Khá: 10                          TB: 6 ­ Năm học 2012 – 2013:       Tốt: 5                              Khá: 12                          TB: 5 ­ Năm học: 2013­ 2014:        Tốt: 9                              Khá: 12                          TB: 2            Thuận lợi: Một số giáo viên tâm huyết với nghề, có ý thức tự học tự rèn  cao, có năng lực chun mơn và kỹ năng sư phạm tốt, làm chủ kiến thức trong   truyền thụ, khai thác kiến thức một cách hợp lí, chính xác, truyền đạt kiến  thức cho học sinh nhịp nhàng, dễ  hiểu. Nắm chắc các mạch kiến thức trong   chương trình của từng lớp học, cấp học             Khó khăn:  Nhiều giáo viên có tư tưởng ngại đổi mới, chậm tiến, đổi   mới cịn nhiều lúng túng trong q trình giảng dạy. Một số giáo viên chưa làm   chủ kiến thức nên truyền đạt kiến thức lủng củng, khơng nhịp nhàng dẫn đến  học sinh khó hiểu. Nhân tố giáo viên giỏi cịn q mỏng b. Thành cơng, hạn chế: ­ Thành cơng:  Khi vận dụng đề tài này tơi thấy nhiều giáo viên đã tiến bộ rõ rệt, thay  đổi được những cái cứng nhắc, máy móc trong vận dụng phương pháp và hình  thức tổ  chức dạy học. Giáo viên đã   linh hoạt trong việc sử  dụng sách giáo   viên, sử  dụng phương pháp dạy học, làm chủ  được kiến thức trong quá trình   truyền thụ nên hiệu quả của tiết dạy tốt hơn ­ Hạn chế:            Đội ngũ giáo viên của trường có nhiều giáo viên đã lớn tuổi, trình độ  chun mơn có nhiều hạn chế  và hạn chế  trong việc tiếp thu khi được góp ý   kiến để  chỉnh sửa. Mặt khác, một số  giáo viên là người dân tộc thiểu số. họ             Dỗn Thị Hồng Thiên SKKN:Kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực chun mơn cho đội ngũ giáo viên   cơng tác tại trường đã lâu lắm rồi  nên họ có một “nếp nhăn” của phương pháp  dạy học cũ, khơng thể nào thốt khỏi được những cái cũ kỹ, lạc hậu c.  Mặt mạnh, mặt yếu ­ Mặt mạnh: Có nhiều tài liệu để tham khảo trong việc viết kinh nghiệm: Báo,tài liệu   Tài hoa trẻ, mạng Internet,… Được sự  quan tâm của Phịng giáo dục, của nhà trường và chính quyền  địa phương trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy cho giáo viên           Phịng giáo dục cũng như  nhà trường thường xun tổ  chức tập huấn,  chun đề  về  chun mơn để  nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội  ngũ giáo viên         Đội ngũ giáo viên của nhà trường được bổ sung đủ số lượng trong những   năm gần đây. Nhiều giáo viên trẻ, khỏe, nhiệt tình, u nghề, mến trẻ, có tinh  thần trách nhiệm cao trong việc nâng cao tay nghề của mình. Một số giáo viên   tiếp cận và ứng dụng cơng nghệ thơng tin tốt trong giảng dạy nhằm góp phần   nâng cao chất lượng. Một số giáo viên có ý thức vươn lên trong cơng tác, chịu   khó học hỏi, đầu tư cho cơng tác soạn giảng, thường xun nghiên cứu tự học,  tự rèn để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Nhà trường ln quan tâm, động viên kịp thời đối với những giáo viên có   thành tích, ln đảm bảo sự hài hịa về mặt tâm lí cũng như trình độ trong việc   phân cơng chun mơn.  ­ Mặt yếu: Nhiều giáo viên mang tư  tưởng hồn thành nhiệm vụ, khơng cầu tiến,  khơng tâm huyết với nghề Một số  giáo viên nhà cách trường q xa, con cịn nhỏ   nên cũng phần  nào ảnh hưởng đến cơng tác giảng dạy            Dỗn Thị Hồng Thiên SKKN:Kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực chun mơn cho đội ngũ giáo viên   d. Các ngun nhân, các yếu tố tác động Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo nhà trường. Đội ngũ giáo  viên được tham gia tập huấn, chun đề  về  chun mơn để  nâng cao chất   lượng chun mơn. Giáo viên được tự  học bằng nhiều hình thức phong phú  như sách báo, Intenet Ngồi những thuận lợi cịn có những ngun nhân, yếu tố  tác động đến   chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên, đó là: ­ Do trình độ nhận thức của GV chưa đồng đều, ngại tiếp cận cái mới ­ Do trình độ đào tạo khơng đồng bộ về cấp học ­ Do hạn chế về chun mơn của một số giáo viên ­ Do đối tượng học sinh 100% là dân tộc thiểu số ­ Do cơng tác quản lý có đơi lúc cịn lỏng lẻo       ­  Chưa động viên thưởng, phạt kịp thời, thích đáng e. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra             Từ những ngun nhân, yếu tố tác động đến chất lượng giảng dạy của   giáo viên. Những lý do sâu xa tác động đến chất lượng giảng dạy của một số  giáo viên được chia thành các nhóm như sau:  e.1. Ngun nhân từ phía nhà trường Cơng tác thưởng phạt  đơi lúc chưa thỏa đáng Cơng tác quản lý đơi lúc cịn lỏng e.2. Ngun nhân từ phía giáo viên Một số giáo viên có trình độ đào tạo cao nhưng chưa thật sự tâm huyết   với nghề, chưa tích cực trong cơng tác tự học, tự rèn Năng lực chun mơn của một số giáo viên cịn nhiều hạn chế, hạn chế  trong chun mơn cũng như  trong việc tiếp thu sự góp ý để chỉnh sửa cho hạn   chế đó            Dỗn Thị Hồng Thiên SKKN:Kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực chun mơn cho đội ngũ giáo viên   Một số giáo viên chưa thật sự đầu tư cho chun mơn của mình, cứ rập  khn, máy móc khơng năng động sáng tạo Tư tưởng của một số ít giáo viên cịn lạc hậu e.3. Ngun nhân từ phía học sinh 100% học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Trình độ  dân trí thấp, bất đồng ngơn ngữ. Sự tiếp thu của các em q chậm do đó phần  nào ảnh hưởng đến sự cầu tiến, trau dồi chun mơn của giáo viên GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP 3.1. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp Để  đạt được mục tiêu giáo dục nói chung, giáo dục tiểu học nói riêng;   đáp  ứng u cầu giảng dạy chương trình sách giáo khoa mới việc nâng cao   chất lượng đội ngũ giáo viên là rất quan trọng phải được quan tâm hàng đầu  bởi chất lượng đội ngũ quyết định sự  tồn tại và uy tín của một nhà trường   Với nhận thức như vậy, bản thân người quản lý đã ln chỉ đạo sát sao, quyết   liệt, thường xun để khắc phục yếu kém những năm trước, xây dựng đội ngũ  giáo viên đạt tới "chuẩn" với nghĩa đích thực của nó bằng những biện pháp cụ  thể. Các biện pháp này nhằm chỉ  ra cách tác động đến từng đối tượng giáo  viên để giúp giúp đội ngũ giáo viên nâng cao năng lực giảng dạy của mình tiến  tới giảm đến mức thấp nhất giáo viên có tiết dạy xếp loại trung bình 3.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp  a. Động viên thúc đẩy ý thức tự học tự rèn Trong thực tế, chỉ có tự học mới có thể  có điều kiện giúp chúng ta học   tập     thường   xuyên     suốt       đời   Tự   học       cách   tự   bồi   dưỡng, tự  làm giàu kiến thức cho mình vừa đơn giản, tiết kiệm lại vừa hiệu   quả. Vì vậy trách nhiệm của người Phó Hiệu trưởng là phải suy nghĩ, tìm biện             Dỗn Thị Hồng Thiên 10 SKKN:Kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực chun mơn cho đội ngũ giáo viên   pháp để  thổi lên ngọn lửa của phong trào tự  học ­ tự  bồi dưỡng cho đội ngũ  giáo viên bẳng nhiều hình thức như : Tổ  chức các cuộc hội thảo, trao đổi về  kinh nghiệm tự  học, giúp giáo  viên định hướng việc tự  học ­ tự  bồi dưỡng. Xác định được những nội dung  cần phải tự học ­ tự bồi dưỡng và cách tự  học ­ tự  bồi dưỡng như thế  nào ?   Cung cấp cho giáo viên các thơng tin, tài liệu, xây dựng thư  viện, phịng học,  tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên thực hành việc tự học ­ tự bồi dưỡng Tổ  chức các hoạt động sư  phạm trong nhà trường gắn với tự  học. Xây  dựng một cơ  chế  chính sách, đánh giá thi đua hoặc gắn lợi ích vật chất với  việc tự học ­ tự bồi dưỡng của giáo viên. Thơng qua việc kiểm tra sổ tự học  tự  rèn của giáo viên qua từng kỳ, tơi có thể  xếp loại việc tự  học tự  rèn của  giáo viên và lấy đó làm tiêu chí trong xếp loại thi đua cuối kỳ, cuối năm b. Đánh giá tiết dạy, rút kinh nghiệm Một trong những nhiệm vụ của Phó hiệu trưởng là dự  giờ  giáo viên và  đánh giá tiết dạy. Bản thân tơi trước đây cũng là giáo viên, đã được Hiệu  trưởng dự  giờ  nhiều lần, tơi hiểu sâu sắc tầm quan trọng của việc đánh giá  tiết dạy của Ban giám hiệu nhà trường đối với giáo viên. Đó là sự “Tâm phục,  khẩu phục” nêu lên những lời nhận xét xác đáng, giúp ích cho giáo viên rất   nhiều và ngược lại nếu là nhận xét chung chung, thậm chí khơng sâu sát thì sự  nhìn nhận của giáo viên đối với lãnh đạo sẽ giảm đi rất nhiều Vì vậy, mỗi khi dự  giờ, tơi chuẩn bị  trước nội dung bài dạy của giáo  viên, xác định chuẩn kiến thức của tiết dạy đó, hình dung tiết dạy đó dạy như  thế nào mới hiệu quả. Dự giờ xong phải nhận xét, rút kinh nghiệm cụ thể, kịp  thời, tuyệt  đối khơng nhận xét chung chung, khơng có chiều sâu, bản thân  người dự cảm thấy khơng rút được kinh nghiệm gì. Nhận xét cụ  thể  về  việc   khai thác nội dung bài, sử  dụng phương pháp và hình thức tổ  chức dạy học,              Dỗn Thị Hồng Thiên 11 SKKN:Kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực chun mơn cho đội ngũ giáo viên   việc dạy học đã phân hóa đối tượng học sinh chưa, đã quan tâm đến các đối   tượng học sinh chưa hay chỉ quan tâm đến đối tượng học sinh Khá Giỏi, tất cả  học sinh đã được học, được làm chưa, nội dung dạy học đã gắn với vấn đề  nhân văn chưa? Cần góp ý cụ  thể  và chỉ  rõ hướng thực hiện để  tiết dạy đó  đạt hiệu quả Ví dụ: `Dự giờ mơn Tốn­ lớp 3­ Tiết 129. Bài: Luyện tập Hoạt động khai thác bài tốn 1, giáo viên tổ chức như sau: Học sinh đọc bài tốn, giáo viên đặt câu hỏi, giáo viên tóm tắt trên bảng Học sinh giải bài vào vở  nháp, 1 học sinh giải trên bảng lớp, giáo viên cùng  học sinh chữa bài trên bảng lớp Qua hoạt động này, tơi đã góp ý cho giáo viên về phương pháp khai thác   bài tốn nên để 1 học sinh giải trên bảng nhóm để học sinh dưới lớp khơng bị  phân tán, khi chữa nên để  học sinh đọc bài giải nhằm tăng cường Tiếng việt   cho học sinh và cần dự kiến phương án giải khác. Và cần cập nhật những vấn  đề  xã hội vào bài như  giá cả  mua bán, vì trong bài tính 1 quả  trứng chỉ  1400   đồng nhưng hiện nay giá 1 quả  trứng đã dao động từ  2500 đồng đến 3000   đồng Nếu những giáo viên có năng lực hạn chế, dự đột xuất khơng hiệu quả,  tơi có thể  báo trước thời gian dự  giờ  để  giáo viên có sự  chuẩn bị. Đến thời   điểm tiến bộ hơn tơi có thể dự giờ đột xuất khơng báo trước c. Chỉ đạo nề nếp sinh hoạt tổ chuyên môn để nâng cao chất lượng   giảng dạy Để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, người cán bộ quản lý  phải   xây   dựng     nề   nếp   sinh   hoạt   cụ   thể   Cần   chọn   người   tổ   trưởng   chun mơn là người giỏi về  chun mơn, có uy tín với đồng nghiệp, có tinh   thần trách nhiệm cao trong cơng việc và có khả  năng lãnh đạo tổ  của mình              Dỗn Thị Hồng Thiên 12 SKKN:Kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực chun mơn cho đội ngũ giáo viên   Những vấn đề  gì ngồi khả  năng giải quyết của tổ, tổ  trưởng sẽ  kiến nghị  đến Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng để tìm biện pháp giải quyết kịp thời Các giáo viên thơng qua các buổi sinh hoạt chun mơn sẽ  bàn bạc với  nhau việc thực hiện chương trình, việc giảng dạy những bài có nội dung cần   truyền đạt hơi khó, cách sử dụng đồ dùng dạy học sao cho hiệu quả nhất. Khi   các tồ chun mơn sinh hoạt chun mơn, tơi thường xun đi kiểm tra. Có khi  phải trực tiếp dự các buổi sinh hoạt hoặc kiểm tra buổi sinh hoạt thơng qua sổ  ghi chép của tổ    khối. Đặc biệt là các buổi sinh hoạt chun mơn khơng chỉ  dừng lại   việc kiểm tra tiến độ  chương trình, trao đổi bài dạy khó, mà các  giáo viên cịn trao đổi với nhau cách hướng dẫn học sinh cách học, cách tiếp   thu bài nhanh nhất, hiệu quả nhất.  d. Lập kế  hoạch thăm lớp, dự  giờ  và tổ  chức thi tay nghề  cho giáo   viên hàng năm Thực tế cho thấy, do trình độ giáo viên khơng đồng đều nên việc giảng  dạy khơng đều tay, chất lượng học tập của học sinh bị hạn chế. Vì vậy, để  nâng cao chất lượng giảng dạy, cần có kế  hoạch dự  giờ  thường xun ( báo  trước và khơng báo trước). Việc dự giờ khơng phải tuỳ tiện, đối với người cán  bộ quản lý, trước khi dự giờ, cần xem trước nội dung bài học của học sinh, để  khi dự  giờ  nhanh chóng hiểu và phân tích ngay cái hay, cái chưa tốt trong bài  dạy của giáo viên   Cần có kế  hoạch đi dự  giờ  cùng với khối trưởng chun mơn hoặc  thanh tra chun mơn. Sau tiết dạy, phải có đánh giá, nhận xét, tư vấn và thúc  đẩy một cách chính xác, chân tình, có tính xây dựng, khuyến khích giáo viên  phát huy những mặt mạnh, đồng thời điều chỉnh những mặt cịn hạn chế. Tổ  chức cho giáo viên tham gia dự giờ lẫn nhau để học tập và rút kinh nghiệm            Dỗn Thị Hồng Thiên 13 SKKN:Kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực chun mơn cho đội ngũ giáo viên   Hàng năm, cần phát động: “ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường”. Đó   là dịp để mỗi giáo viên điều phải cố gắng thể hiện khả năng của mình, tự làm  đồ dùng dạy học để phục vụ cho tiết dạy. Do đó, chất lượng giảng dạy được   nâng lên một cách rõ rệt Chính vì việc dự  giờ  được tiến hành có kế  hoạch nên tơi sẽ  dễ  dàng  phát hiện ra những giáo viên có tài năng và sẽ cử đi thi giáo viên dạy giỏi các   cấp trên. Đồng thời cũng kịp thời giúp đỡ  các giáo viên cịn non yếu để  tay  nghề vươn lên trong chun mơn. Qua mỗi tiết dự giờ cũng cần nên chú trọng  đến những gì giáo viên làm được, những gì chưa được để góp ý chân tình  cho  giáo viên.  e. Đẩy mạnh phong trào mũi nhọn giáo viên dạy giỏi các cấp Muốn đẩy mạnh phong trào dạy tốt, điều quan trọng là phải xây dựng  được mũi nhọn về giáo viên. Muốn có giáo viên có tay nghề cao, dạy giỏi, cần   khuyến khích, động viên các đồng chí giáo viên trẻ  nên tham gia đăng ký thi  giáo viên dạy giỏi và có kế  hoạch bồi dưỡng để  họ  tự  tin và có hướng phấn  đấu đi lên Việc chọn thầy cơ có năng lực, trình độ, có phẩm chất, có trách nhiệm   cao để  bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ học sinh giỏi là rất cần thiết. Vì : “  Khơng thầy đố mày làm nên” cũng là để khẳng định tầm quan trọng của người   thầy trong sự nghiệp giáo dục g. Tích cực tổ chức các chun đề, hội giảng Lập kế hoạch tổ chức chun đề, hội giảng cụ thể. Trong buổi họp của   tháng cần giao nhiệm vụ chun đề, hội giảng cụ thể cho từng tổ. Cần ấn định  nội dung chun đề và tiết hội giảng cho tổ đó. Phải xác định rõ hiệu quả cần   đạt sau mỗi tiết chun đề  hội giảng là gì để  định hướng cho tổ  được giao   nhiệm vụ và có thể  bắt tay vào cùng làm với tổ  đó. Tiết chun đề  hội giảng             Dỗn Thị Hồng Thiên 14 SKKN:Kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực chun mơn cho đội ngũ giáo viên   giúp cho đồng nghiệp học hỏi lẫn nhau nên cần hướng cho tổ trưởng chọn giáo  viên có  năng lực thực hiện. Sau chun đề, hội giảng là đánh giá, rút kinh   nghiệm, thống nhất các bước. Cần tổ chức cho giáo viên góp ý cụ thể, phải chỉ  được cái hay để giáo viên học hỏi, chỉ cái chưa được, cần làm như thế nào để  bản thân người dạy cũng như người dự rút kinh nghiệm.       h. Nêu gương người tốt ­ việc tốt – khen thưởng Cuối cùng một yếu tố khơng thể thiếu được là động viên, khen thưởng  kịp thời và thích đáng với những thành tích cao giáo viên dạy giỏi và chủ  nhiệm tốt.  Cần phát hiện, đánh giá được trong tập thể giáo viên, người nào có  cố  gắng vươn lên trong q trình tự  học, tự  rèn luyện và biểu dương những   giáo viên có thành tích cao trong dạy học Đồng thời với việc nêu gương, cần đẩy mạnh khuyến khích vật chất:   “Một ngàn tiền cơng khơng bằng một đồng tiền thưởng”. Phần thưởng tuy  nhỏ  nhưng nó có tác dụng động viên rất lớn, thúc đẩy được nâng cao chất  lượng dạy học của giáo viên. Nên tơi ln tham mưu để thưởng cho giáo viên   kịp thời nhằm có động lực cho giáo viên vươn lên 3.3. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp  Khi vận dụng các giải pháp, cần phân loại từng nhóm giáo viên để vận   dụng các biện pháp, giải pháp hợp lý và hiệu quả 3.4. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp  Khi thực hiện cơng tác bồi dưỡng năng lực chun mơn để  nâng cao  chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên nhà trường thì cần áp dụng các  biện pháp một cách  đồng bộ, khơng xem nhẹ biện pháp nào. Các biện pháp đó   có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và cùng thúc đẩy nâng cao năng lực giảng   dạy cho đội ngũ giáo viên            Dỗn Thị Hồng Thiên 15 SKKN:Kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực chun mơn cho đội ngũ giáo viên   4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề  nghiên cứu  Qua thực hiện các biện pháp trên, đã mang lại kết quả như sau: Năm học 2011­2012: Có 10/20 gv đạt giáo viên giỏi cấp trường, có 2gv   đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện Năm   học   2012­2013:   Có  14/22  giáo  viên   đạt  giáo  viên  dạy  giỏi  cấp   trường Năm học 2013­ 2014: Có 16/22 giáo viên giỏi cấp trường, có 3 giáo viên   dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện và đạt 100% Năm  học  2014­2015:  Chất lượng chun  mơn của  đội ngũ  giáo viên   được nâng lên. Nhiều giáo viên có bước tiến khả  quan, chất lượng tiết dạy   Hội giảng, thao giảng tốt hơn IV. KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN Kết luận : Qua q trình nghiên cứu, tham khảo tài liệu và tìm hiểu thực trạng về  chất lượng đội ngũ của giáo viên trường Tiểu học, tơi nhận thấy rằng: Để  nâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ giáo viên của trường, nhà trường cần   có các việc làm cụ thể và thiết thực đối với lực lượng giáo viên trong trường  bao gồm: Ln chú trọng cơng tác bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi trên cơ  sở  thiết  lập kế hoạch cụ thể cho công tác này. Chỉ đạo kịp thời việc thực hiện nề nếp   sinh hoạt chuyên môn để  nâng cao chất lượng giảng dạy, đồng thời thường  xuyên thăm lớp, dự  giờ  và tổ  chức tốt hội thi giáo viên giỏi cấp trường hàng   năm Cần tích cực mở  các chun đề  và đẩy mạnh cho giáo viên viết nhiều   sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ  dùng dạy học. Bên cạnh đó cịn phải khen              Dỗn Thị Hồng Thiên 16 SKKN:Kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực chun mơn cho đội ngũ giáo viên   thưởng kịp thời các giáo viên có thành tích trong các hội thi của trường cũng  như của ngành Thực hiện các biện pháp giúp đỡ giáo viên nâng cao tay nghề giảng dạy  một cách khoa học và đồng bộ, đảm bảo trình độ  giáo viên đạt chuẩn và trên  chuẩn trong các lĩnh vực, tạo mọi điều kiện để  giáo viên phát huy tối đa khả  năng của mình, đồng thời giáo viên cũng cần có nhiệt huyết trong cơng việc và  có tinh thần trách nhiệm cao Kiến nghị : a Đối với nhà trường: Cần tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo để  xây dựng thêm cơ  sở  vật chất và cung cấp đầy đủ  các trang thiết bị dạy học cho giáo viên và cơng  tác quản lý của trường Tăng cường cơng tác chỉ  đạo và kiểm tra chặt chẽ  việc thực hiện đổi  mới phương pháp  dạy học, đổi mới đánh giá xếp loại học sinh, cách thức tổ  chức lớp học và cơng tác chủ nhiệm của giáo viên b Đối với Phịng GD&ĐT: Tổ  chức nhiều chun đề  về  chun mơn hơn nữa để  giáo viên được  học hỏi lẫn nhau.  Có kế hoạch ln chuyển giáo viên giữa các trường để họ được giao lưu  và thay màu "áo mới" Đray Sap, ngày 27 tháng 02 năm 2015                                                                          Người viết                                                                           Dỗn Thị Hồng Thiên            Dỗn Thị Hồng Thiên 17 SKKN:Kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực chun mơn cho đội ngũ giáo viên   NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN                                                      (Ký tên và đóng dấu) TÀI LIỆU THAM KHẢO            Dỗn Thị Hồng Thiên 18 SKKN:Kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực chun mơn cho đội ngũ giáo viên   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (2000) Văn kiện Đại hội đại biểu tồn   quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ IX –  NXB Chính trị quốc gia ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (1996) Văn kiện Đại hội đại biểu tồn   quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VIII – NXB Chính trị quốc gia BAN CHẤP HÀNH TRUNG  ƯƠNG, 2004. Chỉ  thị  về  việc xây dựng,  nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, 2007. Điều lệ trường Tiểu học BỘ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, 2007. Quy định và chuẩn nghế  nghiệp  giáo viên tiểu học BỘ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, 2008. Quy định về  tiêu chuẩn đánh giá   chất lượng giáo dục trường Tiểu học NGUYỄN   TẤN   (2001)   Những   vấn   đề   chung     quản   lý   Giáo   duc.  NXB­GD            Doãn Thị Hồng Thiên 19 ...            Dỗn Thị Hồng Thiên 10 SKKN :Kinh? ?nghiệm? ?bồi? ?dưỡng? ?năng? ?lực? ?chun mơn? ?cho? ?đội? ?ngũ? ?giáo? ?viên? ?  pháp để  thổi lên ngọn lửa của phong trào tự  học ­ tự ? ?bồi? ?dưỡng? ?cho? ?đội? ?ngũ? ? giáo? ?viên? ?bẳng nhiều hình thức như :... có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và cùng thúc đẩy nâng cao? ?năng? ?lực? ?giảng   dạy? ?cho? ?đội? ?ngũ? ?giáo? ?viên            Dỗn Thị Hồng Thiên 15 SKKN :Kinh? ?nghiệm? ?bồi? ?dưỡng? ?năng? ?lực? ?chun mơn? ?cho? ?đội? ?ngũ? ?giáo? ?viên? ?  4. Kết quả thu được qua khảo? ?nghiệm,  giá trị khoa học của vấn đề ...            Dỗn Thị Hồng Thiên 14 SKKN :Kinh? ?nghiệm? ?bồi? ?dưỡng? ?năng? ?lực? ?chun mơn? ?cho? ?đội? ?ngũ? ?giáo? ?viên? ?  giúp? ?cho? ?đồng nghiệp học hỏi lẫn nhau nên cần hướng? ?cho? ?tổ trưởng chọn? ?giáo? ? viên? ?có ? ?năng? ?lực? ?thực hiện. Sau chun đề, hội giảng là đánh giá, rút kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên,

Từ khóa liên quan