0

Phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi gà ở huyện phú bình, tỉnh thái nguyên

138 108 0
  • Phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi gà ở huyện phú bình, tỉnh thái nguyên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 01:16

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ĐÌNH TẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI CHĂN NI GÀ Ở HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN, 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM NGUYỄN ĐÌNH TẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GÀ Ở HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã ngành: 62 01 15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS DƯƠNG VĂN SƠN THÁI NGUYÊN, 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tất số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn hồn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Mọi trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tôi xin chịu trách nhiệm trước Hội đồng chấm luận văn, trước Nhà trường phịng Đào tạo thơng tin, số liệu đề tài luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Đình Tạo ii LỜI CÁM ƠN Trong thời gian thực tập nghiên cứu huyện Phú Bình, tỉnh Thái Ngun, tơi hồn thành xong đề tài luận văn cao học Để có kết này, nỗ lực thân, nhận giúp đỡ chu đáo, tận tình nhà trường, quan, thầy cơ, gia đình bạn bè Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới: Ban Giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun, Phịng Đào tạo tồn thể Thầy, Cô tận tụy giúp đỡ suốt thời gian học tập thời gian hoàn thành luận văn tốt nghiệp Đặc biệt, xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới giáo hướng dẫn PGS.TS Dương Văn Sơn tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi q trình thực hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ UBND huyện Phú Bình; Phịng Nơng nghiệp PTNT huyện Phú Bình; Chi cục Thống kê huyện Phú Bình; chủ trang trại chăn ni gà địa bàn,… tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành đề tài luận văn Với trình độ thời gian có hạn, luận văn tơi khơng thể tránh khỏi thiếu sót Vì tơi mong nhận đóng góp ý kiến thầy để đề tài tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2020 Học viên Nguyễn Đình Tạo MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn Chương CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở lý luận đề tài 1.1.1 Một số khái niệm có liên quan 1.1.2 Các đặc trưng chủ yếu kinh tế trang trại chăn ni 1.1.3 Vị trí vai trị kinh tế trang trại chăn ni 1.1.4 Phân loại loại hình kinh tế trang trại chăn ni 12 1.1.5 Các tiêu chí định lượng để xác định kinh tế trang trại chăn nuôi 14 1.1.6 Một số nhân tố ảnh hưởng tới phát triển hệ thống trang trại nói chung trang trại chăn ni nói riêng 15 1.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 18 1.2.1 Tình hình phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi nước 18 1.3 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan 26 1.4 Bài học kinh nghiệm đánh giá khoảng trống nghiên cứu 29 Chương ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 31 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 2.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 32 2.2 Nội dung nghiên cứu 35 2.3 Phương pháp nghiên cứu 35 2.3.1 Phương pháp thu thập thông tin số liệu 35 2.3.2 Phương pháp tổng hợp, phân tích thơng tin số liệu 38 2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu đề tài 39 2.4.1 Nhóm tiêu phát triển trang trại gà gia cầm Phú Bình qua năm 39 2.4.2 Nhóm tiêu nguồn lực trang trại gà 39 2.4.3 Nhóm tiêu kết sản xuất kinh doanh môi trường kinh doanh trang trại gà 39 2.4.4 Nhóm tiêu phản ánh kết sản xuất hiệu sản xuất 40 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 42 3.1 Thực trạng phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi gà 42 3.1.1 Phát triển chăn nuôi gia cầm nước, khu vực Trung du Miền núi phía Bắc tỉnh Thái Nguyên 42 3.1.2 Thực trạng phát triển trang trại chăn nuôi gà huyện Phú Bình 43 3.1.3 Thực trạng nguồn lực trang trại chăn ni gà huyện Phú Bình 46 3.1.4 Thị trường tiêu thụ gà trang trại huyện Phú Bình 55 3.1.5 Một số tiêu kinh tế trang trại chăn nuôi gà huyện Phú Bình 58 3.2 Khó khăn, bất cập ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang tế chăn ni gà huyện Phú Bình 61 3.3 Quan điểm, định hướng số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi gà huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 64 3.3.1 Quan điểm định hướng 64 3.3.2 Một số giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế trang trại chăn ni gà huyện Phú Bình, tỉnh Thái Ngun 66 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AgroMonitor., Jsc Cơng ty Cổ phần Phân tích Dự báo Thị trường Việt Nam ĐBSH Đồng Sông Hồng EU Liên minh Châu Âu FAO Tổ chức Nông nghiệp Lương thực Liên hợp quốc 3F MMơ hơìnhhìnchhcăhnănunơuiơ“iF“aFramrm-Fe- eFdeF oo d ” : M h ìn h c h ă n n u ôi khe d - F o o d” : từ t n g t rạ i , KHKT từchtărannngutơriạiv, àthbứàcn ăănn chăn téhphọc ứckíkỹ ănnthuật Khoa KTTT Kinh tế trang trại KTTTCN Kinh tế trang trại chăn ni NĐ-CP Nghị định Chính phủ NQ-CP Nghị Chính phủ Nxb Nhà xuất PTNT Phát triển nông thôn QĐ-TTg Quyết định Thủ tướng Chính phủ QH Quốc hội QTKD Quản trị kinh doanh THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TTCN Trang trại chăn nuôi TT-NNPTNT Thông tư Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn UBND Ủy ban nhân dân WB Ngân hàng Thế giới Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Mẫu điều tra trang trại gà 37 Bảng 3.1 Tổng đàn gia cầm nước, khu vực tỉnh Thái Nguyên 42 Bảng 3.2 Số trang trại gà xã, thị trấn huyện Phú Bình 45 Bảng 3.3 Trình độ cao chủ trang trại 47 Bảng 3.4 Tuổi, thâm niên kinh doanh, đất đai số lượng gà nuôi 47 Bảng 3.5 Vốn lao động trang trại gà huyện Phú Bình 49 Bảng 3.6 Máy móc thiết bị trang trại gà huyện Phú Bình 51 Bảng 3.7 Giống gà nuôi trang trại 52 Bảng 3.8 Một số tiêu kinh tế trang trại gà huyện Phú Bình 58 Bảng 3.9 Thu nhập người lao động trang trại gà huyện Phú Bình 60 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn - Khuyến khích, hỗ trợ trang trại có điều kiện liên doanh, liên kết, hợp tác hình thành hợp tác xã, hiệp hội, câu lạc trang trại để phát huy sức mạnh tổng hợp, đủ sức cạnh tranh kinh tế thị trường - Khuyến khích, hỗ trợ trang trại gà phát triển sớm trở thành doanh nghiệp nông nghiệp b) Các giải pháp cụ thể để phát triển trang trại chăn nuôi gà huyện Phú Bình - Một là, giống vật ni: tiếp tục sử dụng giống tốt nước, khuyến khích chủ trang trại, doanh nghiệp nhập nguồn gien, giống có suất chất lượng cao: phát triển đa dạng đàn gà chăn ni có khả tăng trọng nhanh giống gà da màu như: Mía Sơn Tây, Ri lai Mía, Lai chọi, Lượng Huệ, Lương Phượng,… - Hai là, thức ăn chăn nuôi, người chăn nuôi nhà máy chế biến phải ký hợp đồng, bảo đảm cung cấp ổn định chất lượng thức ăn tốt - Ba là, công nghệ chuồng trại phải nghiên cứu mẫu chuồng trại, áp dụng loại máng ăn, máng uống,… phù hợp với gai đoạn sinh trưởng đàn gà - Bốn là, thực mơ hình chăn ni F khép kín từ trang trại, thức ăn chăn nuôi đến bàn ăn người tiêu dùng, thực truy gốc nguồn gốc sản phẩm “gà đồi Phú Bình” thương phẩm KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Huyện Phú Bình có địa hình đồi bát úp, dân cư thưa, trồng nhiều lâm nghiệp ăn quả, có điều kiện tự nhiên thuận lợi để chăn nuôi gà thả vườn quy mô lớn Dưới tán đồi, người dân chăn thả gà Ri địa truyền thống số giống gà Mía Sơn Tây, Lai chọi, Ri lai Mía, … Đàn gà bay, chạy tự diện tích đồi rộng nên cho thịt săn chắc, thơm ngon Hiện toàn huyện có tổng số 114 trang trại gà tồn huyện, phân bố 13 đơn vị hành huyện, tập trung nhiều xã Tân Kim (48 trang trại), Tân Khánh (30 trang trại), Tân Hòa (9 trang trại), Dương Thành (7 trang trại), Thượng Đình Hương Sơn đơn vị có trang trại gà Tồn huyện Phú Bình có hợp tác xã chăn nuôi gà đồi, 50 sở sản xuất giống gần 10 nghìn hộ chăn ni gà quy mơ gia trại Mỗi trang trại có tổng diện tích đất đai bình qn đạt 0,98 ha, có 1.680,9 mét vng chuồng trại, số đầu gà ni lứa đạt bình quân 8.232,7 con, vốn đầu tư sản xuất kinh doanh bình quân trang trại tăng lên đạt giá trị 1.654,3 triệu đồng So với bắt đầu hoạt động, trang trại huyện Phú Bình gia tăng khơng vốn sản xuất kinh doanh, mà gia tăng số lao động trang trại Tổng chi phí bình qn trang trại 1.851,3 triệu đồng/năm, nhóm trang trại khơng tham gia HTX có tổng chi phí cao hơn, đạt bình qn 1.918,6 triệu đồng/năm, cao 137,1 triệu đồng/năm so với nhóm trang trại tham gia HTX Do lợi nhuận thu bình quân trang trại đạt 180,5 triệu đồng/năm, nhóm trang trại tham gia HTX đạt bình quân 191,7 triệu đồng/năm, cao 22 triệu đồng/năm so với nhóm trang trại khơng tham gia HTX, chủ yếu chi phí sản xuất nhóm trang trại tham gia HTX thấp có hành động tập thể việc cung cấp thức ăn số vật tư đầu vào khác phòng chống dịch bệnh, thú y, dịch vụ mơi trường nơng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn thôn,… giá trị gia tăng cao so với nhóm trang trại khơng tham gia HTX Nếu bắt đầu hoạt Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn động năm đầu tiên, bình quân lao động có thu nhập 3.058,2 ngàn đồng/tháng, thu nhập người lao động trang trại tham gia HTX đạt cao hơn, tới 3.114,8 ngàn đồng/tháng, cao 111,2 ngàn đồng so với nhóm trang trại không tham gia HTX, cao 56,6 ngàn đồng/tháng so với bình quân chung tất 55 trang trại điều tra Đến nay, bình quân lao động có thu nhập đạt 7.189,1 ngàn đồng/tháng, lao động nhóm trang trại tham gia HTX có thu nhập đạt bình quân 7.392,6 ngàn đồng/tháng, cao 399,7 ngàn đồng so với nhóm trang trại khơng tham gia HTX, cao 203,5 ngàn đồng/tháng so với tất 55 trang trại điều tra Nhìn chung, trang trại gia đình khơng tham gia HTX có tổng chi phí cao hơn, chi phí trung gian cao so với nhóm trang trại HTX Lợi nhuận thu bình quân nhóm trang trại HTX đạt cao so với nhóm trang trại gia đình khơng tham gia HTX, chủ yếu chi phí sản xuất nhóm trang trại HTX thấp có hành động tập thể việc cung cấp thức ăn số vật tư đầu vào khác phòng chống dịch bệnh, thú y, dịch vụ môi trường nông thôn,… giá trị gia tăng cao so với nhóm trang trại gia đình khơng tham gia HTX Kết nay, thu nhập người lao động nhóm trang trại HTX cao so với nhóm trang trại gia đình khơng tham gia HTX Do cần đẩy mạnh việc liên kết hợp tác trang trại chăn nuôi gà, hình thành HTX, gia tăng số lượng HTX chăn ni gà địa bàn huyện Phú Bình Thực tiễn phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi gà huyện Phú Bình cịn gặp phải số khó khăn, bất cập như: ô nhiễm môi trường ngày trở nên trầm trọng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt người dân sống xung quanh trang trại, giá đầu vào tăng cao, không phù hợp với đầu ra, dịch bệnh đàn gà ngày nhiều,… Mặt khác, việc ổn định thị trường, tìm đầu Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn cho sản phẩm vấn đề ln có khó khăn mà trang trại ln phải Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn đối mặt Vì vậy, sách xây dựng thị trường tiêu thụ ổn định trung hạn cần hướng tới mơ hình kinh doanh chuỗi giá trị bao trùm, bao gồm liên kết ngang trang trại với liên kết theo chiều dọc, tức liên kết công ty/nhà máy chế biến, sản xuất và/hoặc công ty xuất nhập liên kết với trang trại Để phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi gà huyện Phú Bình cần phải đáp ứng quan điểm định hướng chủ yếu như: Phát triển kinh tế trang trại theo mơ hình 3F khép kín gắn liền với q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn hướng đến phát triển bền vững; đảm bảo hài hòa kinh tế, xã hội bảo vệ mơi trường q trình phát triển; Phải dựa sở phát huy tiềm năng, mạnh lợi so sánh địa phương gắn với thị trường, Đồng thời cần thực số giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế trang trại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên Khuyến nghị Tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu sâu thêm việc phát triển loại hình kinh tế tập thể phát triển kinh tế trang trại nói chung, trang trại gà nói riêng để trở thành doanh nghiệp nông nghiệp tương lai Trước hết cần đẩy mạnh việc hình thành HTX chăn ni gà, gia tăng số lượng HTX chăn nuôi gà địa bàn huyện Phú Bình Tác giả hy vọng rằng, định hướng giải pháp mà đề tài đề xuất quyền huyện Phú Bình quan chuyên môn ngành Nông nghiệp PTNT tỉnh Thái Nguyên, huyện Phú Bình địa phương khác có điều kiện tương tự huyện Phú Bình tham khảo, vận dụng áo dụng vào thực tiễn địa phương đạo, điều hành, phát triển kinh tế trang trại chăn ni, góp phần tái cấu kinh tế nơng nghiệp tồn kinh tế TÀI LIỆU THAM KHẢO Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Bộ Nông nghiệp PTNT (2011) Tiêu chí xác định trang trại theo Thơng tư số 27/2011/TT-BNNPTNT, 2011 Chính phủ (2000) Nghị 03/2000/NQ - CP ngày 02/02/2000 Chính phủ kinh tế trang trại Cơng ty Cổ phần Phân tích dự báo thị trường Việt Nam AgroMonitor Jsc, (2019) Diễn biến giá gà miền Bắc Nam Việt Nam Trần Quốc Đạt (2012) Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sỹ Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, 2012 Trần Lệ Thị Bích Hồng (2007) Thực trạng giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Luận văn thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp, Trường Đại học Kinh tế QTKD Thái Nguyên Nguyễn Đình Hương (2000) Thực trạng giải pháp phát triển kinh tế trang trại thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2000 Nguyễn Thành Nam (2008) Nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Luận văn Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp, Trường Đại học Kinh tế QTKD Thái Nguyên Trương Thành Long (2014) Phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sỹ Kinh tế trị, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014 Phạm Thị Lý, Nguyễn Thị Yến cs (2016) Giáo trình Kinh tế phát triển Nxb Đại học Thái Nguyên, 2016 10 Phan Ấn Quốc (2011) Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại tỉnh Kon Tum Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng 11 Dương Văn Sơn Bùi Đình Hịa (2012) Giáo trình Phương pháp nghiên Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn cứu kinh tế xã hội Nxb Nơng nghiệp, 2012 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 12 Vũ Đình Thắng (2011) Giáo trình Kinh tế nơng nghiệp Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011 13 Lý Văn Toàn (2007) Thực trạng giải pháp chủ yếu nhằm phát triển mơ hình kinh tế trang trại địa bàn tỉnh Thái Nguyên Luận văn Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp, Trường Đại học Kinh tế QTKD Thái Nguyên 14 Tổng cục Thống kê (2018) Số liệu thống kê nông lâm nghiệp thủy sản 15 Lê Anh Vũ Nguyễn Đức Đồng (2017) Phát triển kinh tế hộ trang trại gắn với xóa đói giảm nghèo bền vững Tây Nguyên Nxb Khoa học Xã hội, 2017 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA TRANG TRẠI GÀ Huyện:Phú Bình Năm điều tra: 2019 Người điều tra: Nguyễn Đình Tạo A NHỮNG THƠNG TIN CHUNG VỀ TRANG TRẠI Họ tên chủ trang trại:…… .………………………… Tuổi:……… …; giới tính………………; tham gia đồn thể …………… ; dân tộc ……………; tôn giáo …………………………………………… Thành phần: Nông dân - CBCNV - Hưu trí - khác (khoanh trịn loại) Trình độ văn hóa: Tiểu học … THCS………PTTH (khoanh trịn loại) Trình độ chun mơn: Sơ cấp - trung cấp - Đại học - Chưa qua đào tạo (khoanh tròn loại); ngành nghề đào tạo………………………… Địa trang trại thôn ………… ……… xã …….…huyện Phú Bình Điện thoại………… ……Fax………………E.mail………… Loại hình tổ chức sản xuất trang trại:… ……… (Tham gia HTX/chưa tham gia HTX,…) Năm xây dựng hoạt động trang trại:………… B CÁC NGUỒN LỰC CỦA TRANG TRẠI GÀ I Nhân lao động (người) Tổng nhân khẩu………….Trong đó: Nam……………Nữ……………… Tổng lao động…………… Trong đó: Nam………….Nữ……………… Lao động gia đình:… .… Lao động thuê ngoài… (Thuê thường xuyên… Thuê thời vụ… ) Tiền thuê ngày công lao động: ………………………… ngàn đồng II Đất đai (ha) Tổng diện tích đất sử dụng …………………………………trong đó: Đất nơng nghiệp:……………………………………… … - Diện tích chuồng trại ni gà:……………………………………………… - Cây hàng năm:………………….Cây lâu năm:………………….………… Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn - Đồng cỏ…………………Ao hồ, mặt nước .……… Đất Lâm nghiệp……………………………………… .…… Đất thổ cư :………………………………………… ………… Đất khác:…………………………………………… ……… Đất giao quyền sử dụng lâu dài……………… Đất thuê mướn:…………….Đấu thầu……………… …… Đất nhận chuyển nhượng: …………………… ………… III Vốn đầu tư kinh doanh: (Triệu đồng) Vốn chủ trang trại…… .…….2 Vốn vay…… Vốn cố định … ……… Vốn lưu động……… IV Máy móc thiết bị: Máy phát điện … … chiếc; máy chế biến thức ăn… chiếc; quạt thơng gió … chiếc; máy bơm nước …… chiếc; lò sưởi ………lò; máy vi tính … chiếc; máy in……chiếc Máy móc khác:………………………………………………………………… C KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TRANG TRẠI GÀ I Tổng thu năm:……………………… …… triệu đồng Trong thu từ: - Chăn nuôi gà triệu đồng/năm - Sản phẩm chăn ni khác (ghi rõ loại gì) - Thu từ dịch vụ (ghi rõ) - Thu khác (ghi rõ) II Tổng chi phí vật chất cho chi phí năm: (triệu đồng), Trong chi cho: - Chăn ni gà: triệu đồng Ghi rõ chi phí: thức ăn ……… … đồng; thuốc thú y chế phẩm sinh học (vắc xin, men xử lý phân.v.v.)……… đồng; điện…… đồng; nhân công ………….đồng; giống …………… đồng; chi khác ……… đồng - Sản phẩm chăn ni khác (ghi rõ loại gì) Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn - Dịch vụ (ghi rõ) - Khác (ghi rõ) III Giá trị gia tăng trang trại - Chăn nuôi gà………………………………….…………… triệu đồng/năm IV Lợi nhuận trang trại: (triệu đồng/năm) Trong lợi nhuận từ: - Chăn ni gà……………………………… Gia cầm tổng hợp - Sản phẩm chăn nuôi khác (ghi rõ loại gì) - Dịch vụ (ghi rõ) - Khác (ghi rõ) D Tính hình quản lý dịch bệnh rủi ro I Các biện pháp phòng bệnh trang trại Đánh dấu x vào ô tương ứng Tiêm vắc xin Tiêu độc khử trùng Cách ly Chọn giống II Các biện pháp xử lý dịch bệnh trang trại Đánh dấu x vào ô tương ứng Sử dụng thuốc chữa bệnh Cách ly Tiêu hủy III Công tác xử lý chất thải (phân nước tiểu) Đánh dấu x vào ô tương ứng Ủ hoai mục Xử lý hầm biogas Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Thả xuống ao cho cá Bán cho nông dân IV Quản lý rủi ro trang trại gà (Ghi rõ ảnh hưởng khí hậu, thời tiết; giá thị trường giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, giá dịch vụ, giá sản phẩm; đầu sản phẩm; thị hiếu người tiêu dùng ) E KIẾN NGHỊ CỦA CHỦ TRANG TRẠI (Trả lời có nhu cầu hay khơng) Cấp quyền sử dụng đất lâu dài: Cho vay dài hạn: Chính sách ưu đãi tín dụng: Cho vay nhiều hơn: Phổ biến kiến thức KHKT: Bảo vệ thực vật: Thú y: Phòng bệnh: Có giống địa phương: 10 Bảo vệ môi trường: Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 11 Bao tiêu sản phẩm: 12 Chính sách bình ổn giá địa phương: G MỘT SỐ THÔNG TIN THÊM a Ai, cấp chứng nhận sở sản xuất kinh doanh ông bà đạt tiêu chí trang trại chăn ni: b Khi cơng nhận trang trại chăn ni trang trại có quyền lợi gì: c Trang trại gặp phải khó khăn (Sắp xếp khó khăn từ cao đến thấp) 1) 2) 3) d Ơng, bà có đề nghị gì?: Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC 2: Số liệu điều tra trang trại gà huyện Phú Bình Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ... đề tài: Phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi gà huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên Ngành: Kinh tế nơng nghiệp Với mục đích đánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi gà, đồng... động đến phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi gà để từ đề xuất quan điểm, định hướng số nhóm giải pháp nhằm phát triển bền vững kinh tế trang trại chăn nuôi gà huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) ,... giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế trang trại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên như: Các giải pháp chung, giải pháp cụ thể để phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi gà huyện Phú Bình Tác giả
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi gà ở huyện phú bình, tỉnh thái nguyên ,

Từ khóa liên quan