0

bài giảng hóa đại cương VB

22 62 0
  • bài giảng hóa đại cương  VB

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 10:54

CHƯƠNG III LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ CHƯƠNG III TỬ CẤU TẠO PHÂN I NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC II LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ III LIÊN KẾT ION IV LIÊN KẾT KIM LOẠI V LIÊN KẾT VAN DER WAALS VI LIÊN KẾT HYDRO I NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC Bản chất liên kết Một số đặc trưng liên kết a Độ dài liên kết b Góc hóa trị c Bậc liên kết d Năng lượng liên kết Các loại liên kết II LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ THEO CƠ HỌC LƯỢNG TỬ Phương pháp orbital phân tử (MO) Phương pháp liên kết hóa trị (VB) Các phân tử cộng hóa trị lưỡng cực ph ân tử Phương pháp liên kết hóa trị (VB) a Quan niệm liên kết cộng hóa trị theo phương pháp VB b Các loại liên kết cộng hóa trị bậc liên kết c Các tính chất liên kết cộng hóa trị a Quan niệm liên kết cộng hóa trị theo phương pháp VB  Lk cht sở cặp e ↑↓  Lk cht hình thành xen phủ AO hóa trị  Liên kết bền mật độ xen phủ AO lớn  Biểu diễn lk cht:  Điều kiện tạo lk cht bền:    H : H H – H Các AO có lượng xấp xỉ Các AO có mật độ e đủ lớn Các AO có tính định hướng Ví dụ: xét phân tử H2 Phương trình sóng Schrodinger: ∂ Ψ ∂ Ψ ∂ Ψ 8π m ( E − V )Ψ = + + + 2 ∂x ∂y ∂z h a - b e2 e2 e2 e2 e2 e2 V = + − − − − rab r12 ra1 rb1 rb Khi ngtử H xa vô cùng: Ψa1 = e − ra1 π Ψ = Ψa1 Ψb - Khi ngtử H tiến lại gần nhau: ΨH = c1 Ψa1 Ψb + c Ψa Ψb1 Ψb = π e − rb - Giải pt nghiệm: c1 = c2 = CS c1 = - c2 = CA ΨS = C S ( Ψa1 Ψb + Ψa Ψb1 ) E Ψ A = C A ( Ψa1 Ψb − Ψa Ψb1 ) Ψa ↑↑ rab ↑↓ Ψs E0 b Các loại liên kết cộng hóa trị bậc liên kết - Các liểu liên kết:  Kiểu σ  Kiểu π  Kiểu δ - Bậc liên kết:  Bậc  Bậc  Bậc • Chú ý: vùng xen phủ phải dấu c Các tính chất liên kết cộng hóa trị  Tính bão hịa  Tính định hướng  Tính phân cực  Khả tạo liên kết tính bão hịa liên kết cộng hóa trị Cơ chế ghép đơi (góp chung): ↑ + ↓ → Khả tạo lk định số AO hóa trị chứa e độc thân ↑ • Chú ý: Số e độc thân tăng lên nhờ kích thích: Ví dụ: nguyên tử C: Cơ chế cho - nhận: ↑↓ ↑ ↑ ↑↓ chất cho ↑ → ↑ ↑ ↑ + chất nhận → Khả tạo lk định số ↑↓ số → Khả tạo liên kết cht (theo hai chế) định số AO hóa trị nguyên tố: - Các nguyên tố chu kỳ I có AO hóa trị → tạo tối đa lk cht - Các nguyên tố chu kỳ II có AO hóa trị → tạo tối đa lk cht - Các nguyên tố chu kỳ III có AO hóa trị → tạo tối đa lk cht Tính bão hịa lk cht: Mỗi nguyên tố hóa học có khả tạo số giới hạn liên kết cộng hóa trị với số AO hóa trị nguyên tố Thuyết lai hóa AO  Để tăng mật độ xen phủ, tạo liên kết, nguyên tử dùng AO lai hóa thay cho AO túy s, p, d, f  Các AOLH tạo thành xen phủ AO nội nguyên tử  Đặc điểm AOLH:  Điều kiện để lai hóa bền  Các kiểu lai hóa thường gặp: sp, sp2, sp3 Đặc điểm AOLH: • Số AOLH = số AO tham gia LH • Phân bố đối xứng khơng gian • Hình dạng: giống • Năng lượng: • Kích thước: Điều kiện để lai hóa bền • Năng lượng AO tham gia lai hóa xấp xỉ • Mật độ e AO tham gia lai hóa đủ lớn • Liên kết tạo thành đủ bền  Trong chu kỳ: C ∆Es - N Li Be B O F LH Ne↓ p↑: khả ∆E2s – 2p 1,9 2,8 5,7 8,1 11,4 18,9 22,  26,8 Trong phân nhóm: r ↑→ khả LH↓ Dự đốn trạng thái lai hóa A phân tử ABn x y = +n y = → A trạng thái LH sp → góc LH 1800 y = → A trạng thái LH sp2 → góc LH 1200 y = → A trạng thái LH sp3 → góc LH 109028’  Cách tính bậc liên kết theo phương pháp VB Bậc liên kết σ + ∑π ∑ = ∑σ Số lk π = số oxy hóa - số lk σ = số OXHA – n Dự đốn cấu hình khơng gian phân tử Kiểu Phân tử Cấu hình khơng lai hóa dạng gian phân tử A sp AB2 Đường thẳng sp2 AB2 Góc (∼ 1200) AB3 Tam giác AB2 AB3 Góc (∼ 109028’) Tháp tam giác AB4 Tứ diện sp3 Dự đốn cấu hình khơng gian phân tử • Đối với phân tử ABn khơng có chứa AOLH tự do: Góc lk = góc LH • Đối với phân tử ABn có AOLH tự do: o Hiệu ứng đẩy ↑↓ tự > ↓↑ LK > ↑ → phân tử có nhiều ↓↑ lk, góc lk bị thu hẹp o Nếu χA < χB: Đám mây e nằm lệch phía B → góc dễ bị thu hẹp o Nếu χA > χB: Đám mây e nằm lệch phía A → góc khó bị thu hẹp  Tính phân cực liên kết Đám mây e liên kết phân bố hạt nhân ngtử:  Khi ngtử tương tác giống nhau: liên kết không phân cực  Khi ngtử tương tác khác nhau: liên kết phân cực o Đám mây e lệch phía ngun tử có độ âm điện lớn → nguyên tử phân cực âm o Nguyên tử phân cực dương A – BA – BA – B χA = χB χA < χB cht đồng cực χA
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng hóa đại cương VB,

Hình ảnh liên quan

 Lk cht được hình thành do sự xen phủ của các Lk cht được hình thành do sự xen phủ của các AO hóa trị - bài giảng hóa đại cương  VB

k.

cht được hình thành do sự xen phủ của các Lk cht được hình thành do sự xen phủ của các AO hóa trị Xem tại trang 6 của tài liệu.
• Hình dạng: giống nhau Hình dạng: giống nhau - bài giảng hóa đại cương  VB

Hình d.

ạng: giống nhau Hình dạng: giống nhau Xem tại trang 14 của tài liệu.
dạng gian của phân tử gian của phân tử Cấu hình không Cấu hình không sp - bài giảng hóa đại cương  VB

d.

ạng gian của phân tử gian của phân tử Cấu hình không Cấu hình không sp Xem tại trang 19 của tài liệu.
Dự đoán cấu hình không gian của Dự đoán cấu hình không gian của phân tử - bài giảng hóa đại cương  VB

o.

án cấu hình không gian của Dự đoán cấu hình không gian của phân tử Xem tại trang 20 của tài liệu.