0

Phát triển ma trận mối nguy sử dụng trong đánh giá nguy cơ

8 54 0
  • Phát triển ma trận mối nguy sử dụng trong đánh giá nguy cơ

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 01:10

Nội dung chính của bài viết là đánh giá nguy cơ là phương pháp hệ thống và hiệu quả nhằm xác định nguy cơ và quyết định các giải pháp hiệu quả nhất để giảm thiểu hoặc loại bỏ chúng. Mời các bạn tham khảo! K t qu nghiên c u KHCN PH¸T TRIĨN MA TRậN MốI NGUY Sử DụNG TRONG ĐáNH GIá NGUY CƠ ĐẶT VẤN ĐỀ Đánh giá nguy phương pháp hệ thống hiệu nhằm xác định nguy định giải pháp hiệu để giảm thiểu loại bỏ chúng Nó giai đoạn quan trọng chương trình quản lý nguy doanh nghiệp Để phân loại nguy theo mức độ cần có giải pháp can thiệp, nguy cần đánh giá cách qn Thường nguy phân tích cách kết hợp ước tính hậu (cũng mô tả mức độ nghiêm trọng hậu quả) khả xảy (tần suất, xác suất) sử dụng giải pháp kiểm soát Nhìn chung, mức độ hay giá trị phân hạng nguy định thiết lập sử dụng lưới hai chiều TS Nhan H ng Quang Phân vi n BHLĐ BVMT mi n Trung ma trận, với trục hậu quả, trục khả xảy Hiện có nhiều kiểu ma trận đánh giá nguy khác sử dụng với độ phức tạp tin cậy khác Bài viết sau giới thiệu phương pháp phát triển ma trận đánh giá nguy đáp ứng số tiêu chí: • Phục vụ cho phân tích nguy định lượng định tính; • Đơn giản, dễ sử dụng nhu cầu cụ thể đánh giá nguy cơ; • Cho kết tin cậy sử dụng chuyên gia; • Có khả đánh giá nhiều loại nguy khác I QUẢN LÝ NGUY CƠ Theo ISO, 31.000:2009 [4], khái niệm nguy để hoạt động thực liên quan mật thiết đến hành vi người môi trường Chẳng hạn: nhiên liệu (xăng) tồn bình thường khơng có nguy Tuy nhiên, nhiên liệu đưa vào môi trường có nguồn phát lửa sử dụng trở thành hoạt động nguy hiểm, tiểm ần nguy Nguy nảy sinh thay đổi tùy theo hành vi hoạt động mơi trường nơi thực Theo Ciocoiu Dobrea 2010 [2]: “Ngay nguy dường không đáng kể chúng có tiềm tương tác với kiện điều kiện khác, gây thiệt hại lớn” Do chất tự nhiên, nguy tồn hầu hết hoạt động, công việc nhiệm vụ thực giới đại Tốc độ gia tăng Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2014 75 K t qu nghiên c u KHCN doanh nghiệp, tồn cầu hóa, khủng hoảng tài chính, tất điều góp phần phát triển số lượng độ phức tạp nguy cơ, tạo nên trách nhiệm lớn để quản lý nguy quy mô toàn doanh nghiệp [2] Điều dẫn đến cần thiết phải quản lý nguy nghề nghiệp trước để đảm bảo tổn thất tối thiểu hiệu suất tối ưu Tuy nhiên, nguy thực thể phức tạp dẫn đến khó khăn nhận thức quản lý doanh nghiệp Có thể chấp nhận phương pháp thích hợp nhằm đánh giá quản lý nguy thông qua việc phân tích "nguy cơ" thành biến độc lập nó: tần suất, mức độ nghiêm trọng, kịch xuất Vì vậy, biến phụ thuộc "nguy cơ" viết sau: Nguy c = t n su t × m c đ nghiêm tr ng × k ch b n xu t hi n Phân tích nguy thành biến độc lập tiếp tục phân tích biến phương pháp cốt lõi thể MIL STD 882 để phân tích mối nguy sơ Khái niệm chứng minh thành cơng, cịn sử dụng nhiều Tiêu chuẩn, có quy định đánh giá nguy MIL STD 882 [5], OHSAS 18.001:2007 ISO 31.000:2009 [4] Quản lý nguy định nghĩa tập hợp phương thức, quy trình cấu trúc nhằm thực hội tiềm 76 q trình quản lý tác động khơng mong muốn Nó q trình phức tạp hiểu ứng dụng có hệ thống sách quản lý, quy trình vào thực tiễn Tiêu chuẩn ISO 31.000:2009, định nghĩa quản lý nguy cơ: "Quản lý nguy trình ứng dụng có hệ thống sách quản lý, thủ tục thực hành vào hoạt động truyền thông, tư vấn, xây dựng bối cảnh, xác định, phân tích, đánh giá, xử lý, giám sát xem xét nguy cơ" Trong quản lý nguy cơ, có trình tương tác, nơi nguy xem xét lại sau thực tất giải pháp giảm thiểu (như mũi tên liên kết "xử lý nguy cơ" "giám sát xem xét" Hình 1), giai đoạn quan trọng trình tổng thể đánh giá nguy Tiêu chuẩn AS NZS 4360:2004 [1] Úc New Zealand định nghĩa giai đoạn bao gồm: Xác định nguy cơ, phân tích nguy cơ, đánh giá nguy xác định bước sau: - Phân tích nguy cơ: q trình có hệ thống để hiểu chất nguy giảm mức nguy cơ; - Xác định nguy cơ: trình xác định gì, đâu, nào, làm điều xảy ra; - Đánh giá nguy cơ: trình so sánh mức độ nguy Trong nhiều trường hợp đánh giá nguy liên quan đến việc thiết lập trình tự ưu tiên nguy Hình 1: S đ qu n lý nguy c [4] Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2014 K t qu nghiên c u KHCN Ngoài ra, nguồn lực hạn chế, việc giải tất nguy xác định cách tiếp cận không thực tế Khi nguồn lực có hạn tài chính, kỹ thuật, chí liên quan đến thời gian, người lao động,… người ta áp dụng hệ thống ưu tiên để trọng giải mối nguy khu vực quan trọng nhất, từ đảm bảo sử dụng nguồn lực thích hợp Vai trị quan trọng hệ thống ưu tiên nêu thực cách hiệu ma trận mối nguy (Hazard Matrix), mục tiêu để thiết lập bảng xếp hạng ưu tiên nguy khu vực II SƠ ĐỒ ĐÁNH GIÁ Trong trình quản lý nguy cơ, vấn đề quan trọng phân tích nguy cơ, thực sở phương pháp lựa chọn, gọi "sơ đồ đánh giá nguy cơ" Hammer, [3] trình bày số sơ đồ rút thành mục lớn: - Phân tích theo sơ đồ - Phân tích theo sơ đồ bảng tính - Phân tích định tính - Phân tích định lượng Mọi phương pháp đánh giá nguy rơi vào hai số bốn loại Sử dụng công cụ đánh giá nguy định tính hay định lượng định dạng theo kiểu hay kiểu bảng tính Có thể xem cụ thể ma trận phân loại Bảng Sơ đồ phân tích nguy theo tập trung vào việc thiết lập chuỗi kiện, đánh giá khả nguy xảy Ủy ban Phòng chống thiên tai Mỹ năm 1997 trình bày số phương pháp phân tích lỗi dạng Đánh giá nguy thực sử dụng kỹ thuật lỗi cho kết đơn giản dãy nguyên nhân hậu (cách tiếp cận định tính) phức tạp việc ước định xác suất xảy nguy (phương pháp định lượng) Chú ý phức tạp phân tích thay đổi tỷ lệ với phức tạp hệ thống phân tích Định dạng đánh giá nguy khác bảng tính Một vài sơ đồ đánh giá nguy sử dụng nhiều thể loại bảng tính Thể loại sử dụng rộng rãi phương pháp: HazOp (Committee For B ng 1: S đ đánh giá phân lo i nguy c Phân tích định dạng theo kiểu Phân tích định tính Phân tích định lượng Phân tích định dạng theo kiểu bảng tính The Prevention of Disasters, 1997), FMEA (United States MIL-STD-1629, 2000), Hazard Preliminary Analysis (HPA) (United States, MIL-STD 882-D, 2003) [5] HAZARD MATRIX (Haddad, 2008) Về nguyên tắc, công cụ bù đắp cho thiếu sót phân chia nguy thành biến độc lập (khả mức độ nghiêm trọng) sau phân tích biến riêng biệt Các phương pháp sử dụng để đánh giá nguy hoạt động sản xuất hoạt động Trong đó, nguy xác định hàm hai biến = f (tần suất, mức độ nghiêm trọng) dựa kịch có sẵn Ma trận nguy đưa sau ví dụ thể loại III PHÁT TRIỂN MA TRẬN MỐI NGUY Phương pháp ma trận, dựa cơng trình Haddad el al 2008, cơng cụ có giá trị nhằm cho phép phân cấp ưu tiên nguy cơ, nguy hiểm hệ thống mơi trường có sẵn Hệ thống phức tạp chứa nhiều mối nguy hiểm cần ngăn chặn giảm nhẹ ngành công nghiệp hay công sở Cách tiếp cận ma trận dựa khái niệm đề cập đây: nguy hàm số mức độ nghiêm trọng xác suất xảy Đơn giản hơn, nguy xác định tích hai biến Trong ma trận, yếu tố xác suất đại diện số Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2014 77 K t qu nghiên c u KHCN lượng công nhân tiếp xúc với yếu tố nguy hại Yếu tố mức độ nghiêm trọng, số hóa phân loại mối nguy hiểm Mục tiêu giai đoạn xác định mức độ ưu tiên để sử dụng giải pháp can thiệp trình quản lý rủi ro Trong ma trận hai chiều thông thường, mức độ nguy xác định vị trí giao mức độ khả mức độ hậu ma trận nguy Thông thường người ta áp dụng mức để đánh giá mức độ khả mối nguy: - Rất xảy - Ít xảy - Có thể xảy - Thường xảy - Chắc chắn xảy Việc nguy năm mức phân mức nhiều phương pháp: tần suất xuất hiện, thời gian xuất hay xác suất xuất Các bảng 2,3,4 sau trình bày cụ thể phương pháp phân mức khả mối nguy Để xác định mức độ hậu mối nguy, người ta thường sử dụng mức sau: • Bỏ qua • Nhẹ • Trung bình • Nặng • Rất nặng Hậu mối nguy cho điểm phân mức nhiều phương pháp khác 78 B ng 2: Phân m c b ng phng pháp mơ t t n su t Điểm khả Mô tả Tần suất xảy Rất Ít xảy Dường không xảy Không chờ đợi xảy ra, Có thể Thường Dường xảy Thường xảy chưa chắn Chắc chắn Không nghi ngờ nữa, xảy B ng 3: Phân m c b ng phng pháp mô t th i gian Điểm khả Mô tả Rất Ít xảy Thời gian Dường không xảy năm Có thể Thường Chắc chắn Xảy hàng tuần Xảy hàng ngày Xảy Xảy nhất năm một lần tháng lần B ng 4: Phân m c b ng phng pháp mơ t xác su t Điểm khả Mô tả Rất Ít xảy Có thể Thường Chắc chắn 50% Xác suất xảy Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2014 K t qu nghiên c u KHCN Một phương pháp thường sử dụng trình bày bảng 5: Tính điểm xếp loại ưu tiên, sử dụng cơng thức: • N (nguy c)= T (t n su t) x M (m c đ ) Từ ta có ma trận xếp loại ưu tiên Bảng B ng 5: Phân m c h u qu Điểm mức hậu Mô tả Bỏ qua Nhẹ Bị thương Bị thương nhẹ, không nhẹ, cần cần chữa chữa trị ít, trị, không nghỉ ốm từ nghỉ ốm 1-3 ngày Tác động đến NLĐ yếu tố vật lý, hóa… Trung bình Nặng Nặng Trung bình Nhẹ Bỏ qua Nguy thấp 4-6 Nguy trung bình 8-12 Nguy cao 15-25 Nguy cao Bị thương Bị thương vừa phải vừa phải cần chữa cần chữa trị, nghỉ ốm trị, nghỉ ốm 4-14 ngày >14 ngày Rất nặng Bị thương nặng, nhiều người, gây chết người Khả (tần suất) Rất nặng 1-3 B ng 6: Ma tr n phân lo i nguy c Hậu (mức độ) Và điểm phân loại nguy mối nguy tương ứng với ma trận sau: Rất Ít xảy Có thể Thường Chắc chắn 10 15 20 25 12 16 20 12 15 10 Ma trận mối nguy thiết lập có ưu điểm tương đối đơn giản Tuy nhiên việc xác định mức độ mối nguy dựa nhiều vào kỹ người đánh giá cịn mang tính chủ quan Nhằm tăng tính xác ma trận nguy cơ, đơn giản cho trình xác định nguy ưu tiên, phát triển ma trận nguy thực trình bày cụ thể sau Phân tích nguy bắt đầu cách chia hoạt động sản xuất doanh nghiệp thành nhiều khu vực khác nhau, xác định mối nguy hiểm phơi nhiễm tương ứng khu vực Do đó, sử dụng ma trận kết hợp với nhận dạng nguy công cụ đánh giá khác, FMEA (MIL STD 1629) HPA (MILSTD 882) Mỗi khu vực tạo thành dòng (từ đến ϒ) ma trận mối nguy, cột ghi số lao động khu vực Đối với cột khác, ghi tất mối nguy hiểm Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Soá 1,2&3-2014 79 K t qu nghiên c u KHCN xác định tất khu vực, vẽ cột từ đến x Sau xây dựng ma trận, mối nguy hiểm xác định đánh giá sơ cách sử dụng "Mã đánh giá nguy cơ" (Risk Assessment Code-RAC) RAC sau tiêu chí đơn giản, thay đổi theo kịch bản, liệu sẵn có, chí theo u cầu xác Điều quan trọng tiêu chí phải giống cho tồn ma trận, số hóa thành số Trong khu vực AT&VSLĐ, tiêu chí đánh giá trình bày dạng - bảng (chú ý: mức hành động nửa giới hạn cho phép) Ma trận mối nguy hoàn thiện cách đánh giá mối nguy hiểm sử dụng sử dụng RAC chọn sẵn cho kịch định Mỗi vị trí định ma trận tương ứng với mối nguy hiểm khu vực định Điều có nghĩa giá B ng 7: Mã đánh giá nguy c đ i v i y u t nguy h i (hóa ch t, y u t v t lý…) Mã đánh giá nguy Mô tả Mối nguy hại không tồn khu vực Tiếp xúc với mối nguy xảy mức hành động xảy Tiếp xúc với mối nguy xảy mức hành động liên tục xảy Tiếp xúc với mối nguy xảy khoảng mức hành động giới hạn cho phép (TVL-TWA) (TVL-TWA) Tiếp xúc với mối nguy xảy cao giới hạn cho pheùp (TVL-TWA) B ng 8: C u trúc chung cho m t ma tr n m i nguy Khu vực Mô tả/Tên 80 Mối nguy xác định Số lượng NLĐ H1 H2 H3 … Hx S1 W1 R1,1 R1,2 R1,3 … R1,x S2 W2 R2,1 R2,2 R2,3 … R2,x S3 W3 R3,1 R3,2 R3,3 … R3,x … … … … … … SY WY RY,1 RY,2 RY,3 … RY,x trị viết vị trí (i, j) thể mã RAC (i,j) đại diện tốt cho việc tiếp xúc với mối nguy "j" người lao động phải đối mặt khu vực "i" Trong ma trận, khu vực (S) số lao động (W) tạo thành dòng mối nguy hiểm (H) tạo thành cột, tạo thành biên giới RAC Bảng trình bày ma trận nói chung Giai đoạn phương pháp ma trận tính tốn tần suất nguy tái phát, tần suất tiếp xúc tỷ lệ phần trăm tương thích Tần suất xuất nguy thể mức độ tiếp xúc nguy tổng thể nguy định, tần suất tiếp xúc đánh giá khu vực có mơi trường lao động nguy hại Cả hai loại tần suất tính đến số lượng công nhân tiếp xúc cường độ mối nguy hiểm Tỷ lệ phần trăm tương thích tổng hợp toán học hai tần suất xuất nguy tần suất tiếp xúc Nó cho phép nắm bắt nguy phân hạng ưu tiên dễ dàng Việc tính tốn tần suất nguy hiểm trình bày sau Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2014 K t qu nghiên c u KHCN Tính toán t n s nguy hi m Xem xét mối nguy H1 Bảng 8, tần suất xuất nguy mối nguy tính theo cơng thức sau: Tương tự tính tốn tần suất nguy hiểm cho tất mối nguy: Hay tổng hợp thành cơng thức đơn giản: Trong đó: 1≤j≤x Sau có tần suất xuất nguy tất mối nguy Tính tốn tần suất xuất nguy tổng thể công thức: Tần suất xuất nguy tổng thể sử dụng để tính tốn tỷ lệ phần trăm thích hợp Một thành phần tần suất tiếp xúc tính tốn theo phương pháp sau đây: Tính tốn t n s ti p xúc Sau xác định tất Tần số xuất nguy cơ, cần xác định tần suất tiếp xúc Xét khu vực (S1) ma trận (Bảng 8), tần suất tiếp xúc xác định theo công thức sau: Tần suất tiếp xúc khu vực khác tính tốn tương tự: Hay tổng hợp thành cơng thức đơn giản: Trong đó: ≤ i ≤ y Sau có tần suất tiếp xúc tất mối nguy Tính tốn tần suất tiếp xúc tổng thể công thức: Tương tự với tần suất nguy tổng hợp, tần suất tiếp xúc tổng hợp sử dụng để tính tốn tỷ lệ tương thích Cơng việc thực bước sau đây: Tính tốn t l ph n trăm tng thích Giai đoạn phương pháp ma trận xác định tỷ lệ phần trăm tương thích, tính tốn tỷ lệ thơng qua hệ phương trình: Trong đó: 1≤j≤x Trong đó: 1≤i≤y Với kết tính tốn ta thành lập tồn ma trận Ma tr n m i nguy hoàn ch nh Khi có đầy đủ kết tính tốn, ma trận mối nguy hoàn chỉnh thiết lập với bổ sung tỷ lệ phần trăm tương thích Bảng giới thiệu ma trận mối nguy hoàn chỉnh ma trận III KẾT LUẬN Sử dụng ma trận mối nguy ma trận cơng cụ nhằm mục đích xếp hạng ưu tiên mối nguy khu vực nguy hiểm xác định Do mối nguy cần phải nhận diện trước để đưa vào ma trận Vì vậy, sử dụng ma trận mối nguy ma trận cần phải kết hợp với công cụ xác định nguy khác, chẳng hạn cơng cụ phân Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2014 81 K t qu nghiên c u KHCN B ng 9: Hoàn ch nh ma tr n m i nguy Khu vực Mô tả/Tên Mối nguy xác định Số lượng NLĐ H2 H3 … Hx S1 W1 R1,1 R1,2 R1,3 … R1,x fs1 %s1 S2 W2 R2,1 R2,2 R2,3 … R2,x fs2 %s2 S3 W3 R3,1 R3,2 R3,3 … R3,x fs3 %s3 … … … … … … … … SY WY RY,1 RY,2 RY,3 … RY,x fsy %sy fH1 fH2 fH2 … fHx %H1 %H2 %H3 tích mối nguy sơ Preliminary Hazard Analysis (PHA) Bằng phương pháp chia nguy thành biến độc lập trình bày trên, phân hạng mối nguy hiểm ma trận có quan hệ mật thiết với yếu tố mức độ nghiêm trọng khả xảy Do ma trận ưu tiên nguy quan trọng nhất, mối nguy có tích số mức độ nghiêm trọng xác suất xảy cao, ưu tiên quan tâm giai đoạn xử lý nguy ma trận Tuy nhiên, sau đó, nguy giảm nhẹ theo định hướng ưu tiên ma trận mối nguy hiểm có mức độ nghiêm trọng xác suất thấp trước trở thành ưu tiên thực với ma trận Giai đoạn độ diễn thời giảm thiểu nguy Khi mức độ nghiêm trọng xác suất nguy số yếu tố quan trọng trước giảm xuống 82 H1 Bên cạnh đó, ma trận đưa so sánh tương đối mối nguy hiểm, hay khu vực nguy hiểm tỷ lệ phần trăm tương thích, cơng đoạn sản xuất/mối nguy quan trọng để ưu tiên phân hạng khác biệt tỷ lệ phần trăm nhỏ, đánh giá phân hạng chúng phải xem xét cẩn thận chúng ảnh hưởng đến kế hoạch giảm thiểu nguy Vì vậy, tình này, yếu tố quan tâm khác công đoạn/mối nguy phải đánh giá kết hợp với kết ma trận Đối với trường %Hx 100% hợp nên kết hợp ma trận với ứng dụng khác để đánh giá phân loại nguy TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] AS NZS 4360:2004: Risk Management, Australian and New Zealand Standards, ISBN 7337 5904 [2] Ciocoiu C N., Dobrea R C (2010) The Role of Standardization in Improving the Effectiveness of Integrated Risk Management Advances in Risk Management, Giancarlo Nota (Ed.), ISBN 978-953-307138-1 [3] Hammer, W (1972) Handbook of System and Product Safety Prentice-Hall [4] ISO 31000:2009, International Standard Organization (2009) Risk ManagementPrinciples and Guidelines [5] United States MilStd-882d: (2001) Standard Practice for system safety Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2014 ... LUẬN Sử dụng ma trận mối nguy ma trận cơng cụ nhằm mục đích xếp hạng ưu tiên mối nguy khu vực nguy hiểm xác định Do mối nguy cần phải nhận diện trước để đưa vào ma trận Vì vậy, sử dụng ma trận mối. .. xác định mức độ mối nguy dựa nhiều vào kỹ người đánh giá cịn mang tính chủ quan Nhằm tăng tính xác ma trận nguy cơ, đơn giản cho trình xác định nguy ưu tiên, phát triển ma trận nguy thực trình... tồn ma trận, số hóa thành số Trong khu vực AT&VSLĐ, tiêu chí đánh giá trình bày dạng - bảng (chú ý: mức hành động nửa giới hạn cho phép) Ma trận mối nguy hoàn thiện cách đánh giá mối nguy hiểm sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển ma trận mối nguy sử dụng trong đánh giá nguy cơ,

Hình ảnh liên quan

Hình 1: SY đt qu`n lý nguy cY [4] - Phát triển ma trận mối nguy sử dụng trong đánh giá nguy cơ

Hình 1.

SY đt qu`n lý nguy cY [4] Xem tại trang 2 của tài liệu.
1-3 Nguy cơ thấp - Phát triển ma trận mối nguy sử dụng trong đánh giá nguy cơ

1.

3 Nguy cơ thấp Xem tại trang 5 của tài liệu.
Từ đĩ ta cĩ ma trận xếp loại ưu tiên như Bảng 6. - Phát triển ma trận mối nguy sử dụng trong đánh giá nguy cơ

ta.

cĩ ma trận xếp loại ưu tiên như Bảng 6 Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan