0

Xây dựng quy trình kỹ thuật phân tích định lượng PGA – sản phẩm chuyển hóa của ethylbenzen trong nước tiểu bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ

8 21 0
  • Xây dựng quy trình kỹ thuật phân tích định lượng PGA – sản phẩm chuyển hóa của ethylbenzen trong nước tiểu bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 00:24

Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật phân tích định lượng PGA – sản phẩm chuyển hóa của ethylbenzen trong nước tiểu bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ. Mời các bạn tham khảo! K t qu nghiên c u KHCN XÂY DỰNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG PGA (AXIT PHENYLGLYOXYLIC) – SẢN PHẨM CHUYỂN HÓA CỦA ETHYLBENZEN TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ E Nguy n Th Hi n, T ng Th Ngân, Nguy n Th Đi m, Đ Th C m Nhung, Vũ Xuân Trung Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động I ĐẶT VẤN ĐỀ thylbenzen đồng đẳng benzene, công nhận tác nhân gây bệnh nghề nghiệp nước giới, công nghiệp sản xuất styren ethylbenzen nguồn ngun liệu [1] Trong số ngành công nghiệp khác sản xuất sơn, điện tử, ethylbenzen lẫn dung môi benzene, toluen, xylen Xylen công nghiệp lẫn khoảng 20-40% ethylbenzen [2], xylen nguyên liệu sử dụng cho sản xuất sơn số ngành công nghiệp khác Ở nước ta nay, việc sử dụng ethylbenzen ngày phổ biến, Bộ y tế có quy định giám sát sinh học cho người lao động (NLĐ) có tiếp xúc với benzene, toluene, xylen, chưa có giám sát sinh học cho NLĐ có tiếp xúc với ethylbenzen [3] Nên việc bảo vệ NLĐ có tiếp xúc với ethylebenzen chưa quan tâm cách thỏa đáng Trên giới nhiều nước sử dụng sản phẩm chuyển hóa ethylbenzen nước tiểu axit phenylglyoxylic (PGA) làm số cho giám sát sinh học NLĐ có tiếp xúc với ethylbenzen (theo ACGHI-2018) Ở Việt Nam, quy trình phân tích PGA niệu cơng bố hạn chế, việc tham khảo quy trình phân tích chất phịng thí nghiệm Việt Nam gặp nhiều khó khăn Tổng hợp lý nêu trên, đặt vấn đề nghiên cứu: “Xây dựng quy trình phân tích PGA (axit phenylglyoxylic) – sản phẩm chuyển hóa ethylbenzen nước tiểu phương pháp sắc ký lỏng khối phổ”, nhằm mục tiêu là: xây dựng quy trình phân tích PGA nước tiểu phương pháp sắc ký lỏng khối phổ với độ xác 95%, giới hạn định lượng nhỏ 0,1mg/L Góp phần đề xuất làm số giám sát sinh học NLĐ có tiếp xúc với ethylbenzen II ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Quy trình phân tích PGA niệu-chất chuyển hóa ethylbenzen nước tiểu người lao động có tiếp xúc nghề nghiệp 2.2 Phương pháp nghiên cứu - Tiến hành theo phương pháp nghiên cứu thực nghiệm phòng thí nghiệm Viện khoa học ATVSLĐ cách ứng dụng Phương pháp phân tích xây dựng theo tài liệu Laboratory Procedure Manual - The Centers for Disease Control and Prevention (CDC-2012) [4] Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Soá 1,2&3-2019 43 K t qu nghiên c u KHCN - Khảo sát phịng thí nghiệm: xây dựng quy trình, phân tích mẫu thực nghiệm - Lấy mẫu ngồi trường: lấy mẫu nước tiểu người lao động nơi làm việc 2.3 Phương pháp kỹ thuật thực 2.3.1 Xây d ng quy trình Thử nghiệm ứng dụng phương pháp phân tích sắc ký lỏng khối phổ với điều kiện: - Thiết bị: Máy sắc kýlỏng ba lần tứ cực LC/MA, nhãn hiệu HPLC 1290/MSD6430B Agilent, Tủ âm sâu -860C,… - Dụng cụ: Các dụng cụ chuyên dùng bình định mức, pipet, cột C18 dài 150mm, kích thước hạt 1.8µm,… - Hóa chất: Hóa chất sử dụng đề tài hãng Sigma đảm bảo độ tinh khiết để phân tích lượng vết PGA; Ammonium acetate; Methanol; Axit acetic Phương pháp phân tích xây dựng theo tài liệu Laboratory Procedure Manual - The Centers for Disease Control and Prevention (CDC-2012) [4] 2.3.2 Xác đ nh s n ph m chuy n hóa Xác định quy trình xây dựng máy sắc kí lỏng khối phổ Agilent III KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3.1 Kết xây dựng quy trình - Pha động là: 5:Ammonium acetate (10M) kênh A; 95: Methanol - kênh B 3.1.1.2 Các thông số cài đặt máy LC/MS Đối với phương pháp thông số cài đặt máy quan trọng, thông số không phù hợp ảnh hưởng đến chất lượng kết phân tích mẫu Đề tài tiến hành khảo sát thông số thu giá trị tối ưu Tại giá trị kết phép đo tốt Giá trị thông số tối ưu cụ thể sau: * Điều kiện LC - Tốc độ dịng: 0,2 ml/phút - Tỉ lệ dung mơi: A: 5% B: 95% - Thời gian chạy mẫu: phút - Thể tích bơm mẫu: 15µl - Nhiệt độ cột: 400C * Điều kiện MS - Nguồn tạo ion: ESI - Năng lượng ion hóa: 70eV - Chạy chế độ: MRM - Phổ m/z: 149/77 3.1.2 Ch n u ki n l y m u, x đ có dung d ch đo lý m u 3.1.2.1 Lấy mẫu 3.1.1.1 Hóa chất dung dịch chuẩn Mẫu nước tiểu thu vào cuối ca ngày làm việc cuối tuần Thu từ 5-10ml nước tiểu đựng vào ống thủy tinh tích 15-20ml, loại ống chịu điều kiện âm sâu (-800C) Bảo quản lạnh trường, đưa phịng thí nghiệm bảo quản âm sâu trước phân tích - Dung dịch chuẩn: pha PGA nước cất hai lần để nồng độ từ 0,01-8µg/ml Mẫu xử lý với nhiều điều kiện khác đề tài thu điều kiện cho kết tốt quy trình xử lý mẫu đây: 3.1.1 Chu n hóa u ki n cho phép đo Để chọn điều kiện tối ưu cho xây dựng quy trình tiến hành khảo sát, đánh giá thu kết điều kiện - Hóa chất: PGA; Ammonium acetate; Methanol; Axit aceticcủa Sigma 44 3.1.2.2 Xử lý mẫu Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Soá 1,2&3-2019 K t qu nghiên c u KHCN Mẫu pha dung dịch Ammonium acetate (10mM) với tỷ lệ mẫu : Ammonium acetate (10M), lắc lọc qua màng lọc 0,2µm Dung dịch chuẩn để xây dựng đường chuẩn xử lý mẫu phân tích mức nồng độ: 0,01µg/ml; 0,1µg/ml; 1µg/ml; 2µg/ml; 3µg/ml; 4µg/ml; 5µg/ml 3.1.3 Đánh giá u ki n c a quy trình 3.1.3.1 Khảo sát khoảng tuyến tính xây dựng đường chuẩn * Khảo sát khoảng tuyến tính Khoảng nồng độ chất phân tích từ giới hạn định lượng đến giới hạn tuyến tính gọi khoảng tuyến tính Khoảng tuyến tính nguyên tố phân tích vạch phổ khác khác Vạch phổ có độ hấp thụ nhạy khoảng tuyến tính hẹp [2] Hình ng chu n c a quy trình phân tích c ti u Đề tài tiến hành khảo sát khoảng tuyến tính PGA cách: pha dãy chuẩn PGA nước cất hai lần với nồng độ là: 0,01; 0,05; 0,1; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10(µg/mL) Căn vào kết thu đề tài nhận thấy khoảng tuyến tính phương pháp phân tíchPGA nước tiểu từ LOQ-8µg/mL Vì phân tích mẫu hàm lượng nguyên tố cần phân tích nằm ngồi khoảng tuyến tính phải làm giàu mẫu pha lỗng mẫu để phân tích đảm bảo độ xác phép đo Hình Hình nh píc PGA m u QC * Xây dựng đường chuẩn Đường chuẩn Từ kết khảo sát khoảng tuyến tính đề tài sử dụng phần mềm minitab để xây dựng đường chuẩn Phương trình đường chuẩn PGA nước tiểu đây: Theo kết thu từ phần mềm minitab 18.0 phương trình hồi quy đầy đủ đường chuẩn cho phân tích PGA nước tiểu có dạng: y =(138±207,04)+ (2742± 7543) x Hình Hình nh píc c a m u chu n PGA Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2019 45 K t qu nghiên c u KHCN Hình nh phân tích PGA máy LC/MS Đánh giá phương trình hồi quy đường chuẩn Trong phương trình y = a + bx, trường hợp lý tưởng xảy a = (khi khơng có chất phân tích khơng có tín hiệu) Tuy nhiên, thực tế số liệu phân tích thường mắc sai số ngẫu nhiên làm cho a ≠ Nếu giá trị a ≠ có nghĩa thống kê phương pháp phân tích mắc sai số hệ thống Vì trước sử dụng đường chuẩn cho phân tích cần kiểm tra khác giá trị a giá trị Ki m tra a v i giá tr theo tiêu chuẩn thống kê Fisher (chuẩn F) [2],[5] Nếu Ftính< Fchuẩn (F(0,95; 4; 5)) sai khác giá trị a khơng có ý nghĩa thống kê ngược lại Kết đánh giá đề tài cho thấy Ftính = S’2/S2= 4,25 ; Fchuẩn = F(0,95;4;5) = 5,19 tức Ftính< Fchuẩn phương trình đường chuẩn phân tích PGA nước tiểu Có nghĩa 46 sai khác giá trị a khơng có ý nghĩa thống kê Vì phương pháp phân tích khơng mắc sai số hệ thống 3.1.3.2 Giới hạn phát (LOD), giới hạn định lượng (LOQ) Đối với sắc ký việc xác định giới hạn phát (LOD) giới hạn định lượng (LOQ) dựa theo tỷ số tín hiệu/nhiễu đường phổ biến [2] Đề tài sử dụng cách để tính LOD, LOQ cách thêm lượng chất chuẩn nhỏ dần vào mẫu trắng nồng độ 0,001µg/mL thu tín hiệu cao gấp lần so với tín hiệu đường Như theo phương pháp tính LOD dựa tỷ số tín hiệu/nhiễu, đề tài thu LOD = 0,001µg/mL, LOQ = 0,01µg/mL Căn vào kết thu được, đề tài nhận thấy quy trình phân tích PGA mẫu nước có giới hạn phát 0,001µg/mL, giới hạn định lượng 0,01µg/mL Vậy khoảng Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2019 K t qu nghiên c u KHCN tuyến tính PGA quy trình phân tích PGA niệu (LOQNước tiểu - 5)µg/mL tương đương (0,01-5)µg/mL Bảng Kết khảo sát độ lặp lại độ thu hồi mẫu nước tiểu Cm 3.1.3.3 Đánh giá độ xác phương pháp Theo quan điểm tiêu chuẩn quốc tế (ISO – 15189) tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN 6910 16:2005) độ xác phương pháp đánh giá qua độ chụm độ [5] Độ chụm mức độ giao động kết thử nghiệm độc lập quanh giá trị trung bình Độ mức độ gần giá trị trung bình kết thử nghiệm giá trị thực giá trị chấp nhận * Kiểm tra độ chụm Trong khn khổ đề tài, nhóm nghiên cứu kiểm tra độ chụm cách dùng mẫu thử thêm chuẩn - pha ba loại mẫu có nồng độ thêm chuẩn giá trị gần điểm đầu, điểm giữa, điểm gần cuối khoảng tuyến tính (tương đương với mức nồng độ thấp, trung bình, cao) Mỗi mức nồng độ lặp lại 10 lần Trên sở kết mẫu lặp lại đề tài đánh giá độ thu hồi theo cơng thức sau: R% = Trong đó: R%: Độ thu hồi 100 [5], [6] Cm+c: Nồng độ chất phân tích mẫu thêm chuẩn Cm: Nồng độ chất phân tích mẫu thử Cc: Nồng độ chuẩn thêm (lý thuyết) Sau tính độ thu hồi chung trung bình độ thu hồi lần lặp lại (Bảng 1) Theo tiêu chuẩn AOAC với khoảng nồng độ từ 0,01-10µg/mL hiệu suất thu hồi cho phép từ 80-110% Kết Bảng cho thấy hiệu suất thu hồi quy trình phân tích tốt, nằm tiêu chuẩn cho phép Điều chứng tỏ độ chụm phương pháp đạt yêu cầu Cc M u Giá tr g/mL 0,01 R% R% R% Rtb±SD 97,9 100,20 100,18 ± 6,95 ± 3,11 ± 1,74 Tiêu chu n cho iv i R% c a AOAC(%) 80-110 Cm mẫu nước tiểu không phát PGA; Tại nồng độ lặp lại 10 lần * Kiểm tra độ Có nhiều cách để đánh giá độ phương pháp Trong nghiên cứu sử dụng mẫu chuẩn để đánh giá độ quy trình phân tích Mẫu chuẩn hay gọi vật liệu chuẩn - mẫu phân tích có hàm lượng xác định trước Có nhiều cấp vật liệu chuẩn khác nhau, cao CRM (Certified reference materials - mẫu chuẩn chứng nhận) cung cấp tổ chức có uy tín giới (RECIPE – Đức) Kết phân tích mẫu CRM thể qua Bảng Từ Bảng đề tài nhận thấy kết phân tích mẫu CRM cho giá trị nằm khoảng giá trị cho phép có giá trị gần sát với giá trị trung bình mẫu CRM Ở mức nồng độ thấp nồng độ thu 55,8(µg/mL) xấp xỉ giá trị trung bình mẫu CRM (59,8µg/mL) thuộc khoảng giá trị cho phép (47,8 - 71,7µg/mL) Tương tự, mức nồng độ cao giá trị thu nằm khoảng cho phép, giá trị trung bình thu 178 xấp xỉ giá trị trung bình mẫu CRM (180µg/mL) thuộc khoảng giá trị cho phép (144 - 215µg/mL) Điều chứng tỏ phương pháp phân tích đảm bảo độ Từ kết kiểm tra độ chụm độ phương pháp cho thấy phương pháp mà đề tài khảo sát đảm bảo độ xác Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2019 47 K t qu nghiên c u KHCN Bảng Kết phân tích PGA mẫu CRM K t qu th c nghi m Các m c n PGA ( g/mL) N c a CRM RSD% Trung bình ( g/mL) Kho ng giá tr cho phép ( g/mL) N th p 55,8 0,22 59,8 47,8 - 71,7 N cao 178 0,21 180 144 - 215 (Tại mức nồng độ lặp lại lần) Bảng Thay đổi điều kiện thời gian đánh giá độ ổn định quy trình phân tích PGA nước tiểu N ch t chu n N th p Trung bình 10 l n N cao Trung bình 10 l n K t qu ( g/mL) RSD% Tu n 54,8±2,15 1,98 Tu n 55,96±3,23 1,49 Tu n 53,98±2,68 2,78 Tu n 175,98± 5,77 1,89 Tu n 170± 4,64 3,26 Tu n 174± 5,27 2,74 3.1.3.4 Đánh giá độ ổn định phương pháp Đánh giá độ ổn định phương pháp sử dụng mẫu CRM, khơng có mẫu CRM sử dụng (chuẩn F) (chuẩn t) để đánh giá hai nhóm kết điều kiện [6], [5] Trong nghiên cứu để kiểm tra độ ổn định phương pháp đề tài tiến hành với mẫu CRM thay đổi điều kiện thời gian phân tích kết thu Bảng Với điều kiện thay đổi thời gian, độ ổn định phương pháp đảm bảo Kết đánh giá thể Bảng Qua tuần – với thời điểm phân tích khác kết mẫu CRM thu nằm khoảng giới hạn cho phép mức nồng độ giá trị thu gần với giá trị trung bình cho trước mẫu CRM 48 N Th i gian phân tích c a CRM Trung bình ( g/mL) Kho ng giá tr cho phép ( g/mL) 59,8 47,8 - 71,7 180 144 - 215 Như vậy, qua việc đánh giá tiêu chí cần thiết cho quy trình phân tích,đề tài nhận thấy quy trình phân tích PGA nước tiểu phương pháp sắc ký lỏng khối phổ đề tài đạt yêu cầu quy trình phân tích Từ quy trình đề tài có số nhận xét sau: Quy trình nhóm có khoảng tuyến tính, giới hạn phát giới hạn định lượng tương đương, chí cịn tốt số quy trình phân tích số tác giả khác Cụ thể so với phương pháp S.C.Chua cộng [7] phân tích máy sắc ký lỏng hiệu cao (HPLC) có LODPGA = 0,5µg/ml LOD đề tài tốt nhiều (0,001µg/ml) Nghiên cứu S.W.Cui cộng [8] phân Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2019 K t qu nghiên c u KHCN tích máy GC/MS có LOD = 1,1µg/ml, LOQ 3,7µg/ml – cao nhiều so với LOD, LOQ đề tài Đặc biệt so với phương pháp CDC mà đề tài tham khảo [4] – quy trình phân tích thiết bị sắc ký lỏng khối phổ LC/MS/MS, LOD phương pháp 0,012µg/ml - cao nhiều so với LOD đề tài xây dựng Phương pháp CDC có khoảng tuyến tính 0,012- 0,806µg/ml, hẹp so với khoảng tuyến mà đề tài thu (0,015µg/ml), hiệu suất thu hồi (97,9 – 100,2%), độ xác 97,5% tương đương với phương pháp CDC tốt S.C.Chua cộng [7] – có hiệu suất thu hồi 84%, phương pháp S.W Cui cộng (2017) [8] có hiệu suất thu hồi từ 91,6% - 97,1% Ngoài so với phương pháp CDC mà đề tài tham khảo phương pháp phân tích chúng tơi sử dụng pha động với kênh có Ammonium acetate (10mM), tiết kiệm so với phương pháp CDC Ammonium acetate (15mM) 3.2 Ứng dụng quy trình phân tích Kết phân tích PGA nước tiểu người lao động Đề tài lấy ngẫu nhiên 90 mẫu nước tiểu NLĐ làm việc số công ty sản xuất sơn, tiếp xúc trực tiếp với ethylbenzen, sử dụng quy trình xây dựng phân tích cho kết Bảng Kết Bảng cho thấy: Trong 90 đối tượng tiếp xúc trực tiếp với ethylbenzen lấy nước tiểu xét nghiệm nồng độ PGA, nồng độ trung bình PGA thu 51,17±40,18(mg/gre) Theo nghiên cứu Knecht U cộng cho thấy nồng độ ethylebenzen tối đa cho phép PGA thu xấp xỉ 50mg/gcre Như kết trung bình PGA số đối tượng có tiếp xúc trực tiếp với ethylbenzen có giá trị cao giá trị ước tính PGA nồng độ ethylbenzen tối đa cho phép Nếu xét đối tượng kết có 31 đối tượng (34,44%) có nồng độ PGA ≥ 50mg/gcre Điều cho thấy có nhiều người lao động tiếp xúc với ethylebenzen vượt tiêu chuẩn cho phép Ở nước ta nay, nhiễm độc ethylbenzen người lao động có tiếp xúc nghề nghiệp cơng nhận, lại chưa có giám sát sinh học Từ kết nghiên cứu nhận thấy nguy ethylbenzen ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động cao Kết cho thấy người lao động có tiếp xúc với ethylbenzen cần có biện pháp bảo vệ hợp lý kịp thời để phịng, tránh bệnh nghề nghiệp Sau sử dụng quy trình xây dựng để phân tích mẫu thực, đề tài nhận thấy quy trình ổn định, đảm bảo kết xác Chính quy Bảng Kết phân tích MA nước tiểu S m u S m u phân tích khơng (n) phát hi n TT N PGA c ti u 90 10 N PGA mg/gre Kho ng giá tr c mg/gcre 51,17±40,18 6,47 - 232 S m u có n PGA 50* mg/gcre [9] n % 31 34,44 Cre – Creatinin; * - Theo nghiên cứu Knecht U cộng nồng độ ethylbenzen môi trường 20ppm (giới hạn cho phép ethylbenzen) nồng độ PGA xấp xỉ 50mg/gcre Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2019 49 K t qu nghiên c u KHCN trình dự thảo ban đầu khơng cần thay đổi sau đề tài áp dụng thực tế Quy trình ứng dụng máy hệ tương đương hệ hãng Đối với hãng khác máy có điều kiện tính kỹ thuật tương tự, đại tốt dùng IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận * Xây dựng quy trình kỹ thuật phân tích định lượng số axit mandelic (MA) theo phương pháp sắc ký lỏng khối phổ với thông số là: Khoảng tuyến tính: 0,018µg/ml; Giới hạn phát hiện: 0,001µg/mL; Giới hạn định lượng: 0,01µg/mL; Quy trình đảm bảo tính ổn định, độ xác 95% Giới hạn phát (LOD) giới hạn định lượng (LOQ) tương đương thấp số tác giả khác nghiên cứu; tiết kiệm hóa chất thời gian phân tích * Áp dụng quy trình xây dựng phân tích 90 mẫu nước tiểu 90 đối tượng tiếp xúc với ethylbenzen cho thấy có 34,44% đối tượng có nồng độ PGA niệu vượt nồng độ tương ứng giới hạn cho phép ethylbenzen môi trường 4.2 Kiến nghị Áp dụng rộng rãi kỹ thuật xác định PGA nước tiểu để làm công cụ giám sát sinh học cho người lao động có tiếp xúc với ethylbenzen TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] American Conference of Governmental Industrial Hygienists (2007), "Etylbenzen In: Documentation of the Threshold Limit Vales and 50 Biological Exposure Indices", vol 7th edition [2] Danish Ministry of the Environmental (2013), "Evaluation of health hazards by exposure to Ethylbenzene and proposal of a healthbased quality criterion for ambient air", p 12 [3] Bộ Y tế (2016), "Thông tư 28/2006/TT- BYT hướng dẫn quản lý bệnh bệnh nghề nghiệp" [4] The Centers for Disease Control and Prevention (2012), "Laboratory Procedure Manual" National Center for Environmental Health 5] Tạ Thị Thảo (2010), Thống kê hóa phân tích Giáo trình mơn học,Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc Gia Hà Nơi [6] Viện kiểm nghiệm an tồn vệ sinh Thực phẩm Quốc Gia (2010), Thẩm định phương pháp phân tích hóa học vi sinh vật học NXB Khoa học Kỹ Thuật [7] S C Chua, B L Lee, L S Liau et al (1993), "Determination of mandelic acid and phenylglyoxylic acid in the urine and its use in monitoring of styrene exposure", J Anal Toxicol, vol 17, no 3, pp 129-32 [8] SW Cui, XF Pan, and HF Yan (2017), "Determination of phenylglyoxylic acid and mandelic acid in urine by high performance liquid chromatography method", Zhonghua lao dong wei sheng zhi ye bing za zhi= Zhonghua laodong weisheng zhiyebing zazhi= Chinese journal of industrial hygiene and occupational diseases, vol 35, no 10, pp 774-776 [9] Udo Knecht, Antje Reske, and Hans-Joachim Woitowitz (2000), "Biological monitoring of standardized exposure to ethylbenzene: evaluation of a biological tolerance (BAT) value", Archives of toxicology, vol 73, no 12, pp 632-640 Taïp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2019 ... cho quy trình phân tích, đề tài nhận thấy quy trình phân tích PGA nước tiểu phương pháp sắc ký lỏng khối phổ đề tài đạt yêu cầu quy trình phân tích Từ quy trình đề tài có số nhận xét sau: Quy trình. .. biệt so với phương pháp CDC mà đề tài tham khảo [4] – quy trình phân tích thiết bị sắc ký lỏng khối phổ LC/MS/MS, LOD phương pháp 0,012µg/ml - cao nhiều so với LOD đề tài xây dựng Phương pháp CDC... dụng quy trình xây dựng để phân tích mẫu thực, đề tài nhận thấy quy trình ổn định, đảm bảo kết xác Chính quy Bảng Kết phân tích MA nước tiểu S m u S m u phân tích khơng (n) phát hi n TT N PGA
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng quy trình kỹ thuật phân tích định lượng PGA – sản phẩm chuyển hóa của ethylbenzen trong nước tiểu bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ,

Hình ảnh liên quan

Hình 2. Hình nh píc PGA mu Q C1 - Xây dựng quy trình kỹ thuật phân tích định lượng PGA – sản phẩm chuyển hóa của ethylbenzen trong nước tiểu bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ

Hình 2..

Hình nh píc PGA mu Q C1 Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 1. ng chun ca quy trình phân tích c ti u - Xây dựng quy trình kỹ thuật phân tích định lượng PGA – sản phẩm chuyển hóa của ethylbenzen trong nước tiểu bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ

Hình 1..

ng chun ca quy trình phân tích c ti u Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 4. nh phân tíchPGA trên máy LC/MS - Xây dựng quy trình kỹ thuật phân tích định lượng PGA – sản phẩm chuyển hóa của ethylbenzen trong nước tiểu bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ

Hình 4..

nh phân tíchPGA trên máy LC/MS Xem tại trang 4 của tài liệu.
Từ Bảng 2 đề tài nhận thấy kết quả phân tích mẫu CRM cho các giá trị nằm trong khoảng giá trị cho phép và cĩ giá trị gần sát với giá trị trung bình của mẫu CRM - Xây dựng quy trình kỹ thuật phân tích định lượng PGA – sản phẩm chuyển hóa của ethylbenzen trong nước tiểu bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ

Bảng 2.

đề tài nhận thấy kết quả phân tích mẫu CRM cho các giá trị nằm trong khoảng giá trị cho phép và cĩ giá trị gần sát với giá trị trung bình của mẫu CRM Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 2. Kết quả phân tíchPGA trong mẫu CRM - Xây dựng quy trình kỹ thuật phân tích định lượng PGA – sản phẩm chuyển hóa của ethylbenzen trong nước tiểu bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ

Bảng 2..

Kết quả phân tíchPGA trong mẫu CRM Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng 3. Thay đổi về điều kiện thời gian đánh giá độ ổn định của quy trình phân tíchPGA trong nước tiểu - Xây dựng quy trình kỹ thuật phân tích định lượng PGA – sản phẩm chuyển hóa của ethylbenzen trong nước tiểu bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ

Bảng 3..

Thay đổi về điều kiện thời gian đánh giá độ ổn định của quy trình phân tíchPGA trong nước tiểu Xem tại trang 6 của tài liệu.
Kết quả Bảng 4 cho thấy: Trong 90 đối tượng tiếp xúc trực tiếp với ethylbenzen được lấy nước tiểu xét nghiệm nồng độ PGA, thì nồng độ trung bình của PGA thu được là 51,17±40,18(mg/gre) - Xây dựng quy trình kỹ thuật phân tích định lượng PGA – sản phẩm chuyển hóa của ethylbenzen trong nước tiểu bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ

t.

quả Bảng 4 cho thấy: Trong 90 đối tượng tiếp xúc trực tiếp với ethylbenzen được lấy nước tiểu xét nghiệm nồng độ PGA, thì nồng độ trung bình của PGA thu được là 51,17±40,18(mg/gre) Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan