0

GIAO AN TGI GV GIOI CAP TINH 1

12 334 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 22:11

Gãc t¹o bëi ®­êng th¼ng y = ax + b vµ trôc Ox a > 0 A T O x y α y = a x + b Lµ gãc t¹o bëi tia Ax vµ tia AT. Trong ®ã A lµ giao ®iÓm cña ®­êng th¼ng y = ax + b víi trôc Ox, T lµ ®iÓm thuéc ®­êng th¼ng y = ax + b vµ cã tung ®é d­¬ng. TiÕt 27: HÖ sè gãc cña ®­êng th¼ng y = ax + b ( a 0 )≠ 1 2 3 4 a < 0 A O y x T y = a x + b α 2 1 4 3 x’ y’ x’ y’ TiÕt 27: HÖ sè gãc cña ®­êng th¼ng y = ax + b ( a 0 )≠ T x y A O α y = a x + b A O y x T y = a x + b α X’ a) b) 2 - 1 2 3 -3 x O y y 1 = 2 x + 2 y 2 = 2 x - 3 TiÕt 27: HÖ sè gãc cña ®­êng th¼ng y = ax + b ( a 0 )≠ α 2 α 1 Các đường thẳng song song với nhau sẽ tạo với Ox các góc bằng nhau ? Hãy so sánh các góc 1 , 2 , 3 và so sánh các giá trị tương ứng của hệ số a trong các hàm số trên rồi rút ra nhận xét ? Cho hình vẽ biểu diễn đồ thị của các hàm số (với hệ số a > 0): y 1 = 0,5x + 2 ; y 2 = x + 2 ; y 3 = 2x + 2 a 1 < a 2 < a 3 ; 1 < 2 < 3 < 90 0 + Với a > 0 Khi hệ số a dương (a > 0) thì góc Khi hệ số a dương (a > 0) thì góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc nhọn. Hệ số a và trục Ox là góc nhọn. Hệ số a càng lớn thì góc càng lớn nhưng càng lớn thì góc càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn 90 vẫn nhỏ hơn 90 0 0 . . Tiết 27: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a 0 ) b) Hệ số góc Các đường thẳng có cùng hệ số a thì tạo với trục Ox các góc bằng nhau. 1 2 3 y 1 = 0 , 5 x + 2 y 2 = x + 2 y 3 = 2 x + 2 - 4 - 2 -1 2 O x y A B C 1 2 3 y 2 = - x + 2 y 3 = - 0 , 5 x + 2 y x O 1 2 4 2 y 1 = - 2 x + 2 Tiết 27: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a 0 ) b) Hệ số góc + Với a > o Khi hệ số a dương (a > 0) thì góc tạo bởi đư Khi hệ số a dương (a > 0) thì góc tạo bởi đư ờng thẳng y = ax + b và trục Ox là góc nhọn. ờng thẳng y = ax + b và trục Ox là góc nhọn. Hệ số a càng lớn thì góc càng lớn nhưng vẫn Hệ số a càng lớn thì góc càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn 90 nhỏ hơn 90 0 0 . . + Với a < 0 Cho hình vẽ biểu diễn đồ thị của các hàm số (với hệ số a < 0): y 1 = -2x + 2 ; y 2 = -x + 2 ; y 3 = -0,5x + 2 ? Hãy so sánh các góc 1 , 2 , 3 và so sánh các giá trị tương ứng của hệ số a trong các hàm số (trư ờng hợp a < 0) rồi rút ra nhận xét ? Khi hệ số a âm (a < 0) thì góc tạo bởi đường Khi hệ số a âm (a < 0) thì góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc tù. Hệ số a thẳng y = ax + b và trục Ox là góc tù. Hệ số a càng lớn thì góc càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn càng lớn thì góc càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn 180 180 0 0 . . a là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b a 1 < a 2 < a 3 ; 1 < 2 < 3 < 90 0 Các đường thẳng có cùng hệ số a thì tạo với trục Ox các góc bằng nhau a 1 < a 2 < a 3 ; 90 0 < 1 < 2 < 3 < 180 0 H·y t×m hÖ sè gãc cña c¸c ®­êng th¼ng sau: ( 1 ) y = 2x + 3 ( 2 ) y = 5 - x ( 3 ) y = x + 2 ( 4 ) y = - 3x 2 1 3 H·y t×m hÖ sè gãc cña c¸c ®­êng th¼ng sau: ( 1 ) y = 2x + 3 ( 2 ) y = 5 - x ( 3 ) y = x + 2 ( 4 ) y = - 3x 2 1 3 Chó ý: Khi b = 0, ta cã hµm sè y = ax. Trong tr­êng hîp nµy, ta còng nãi r»ng a lµ hÖ sè gãc cña ®­êng th¼ng y = ax TiÕt 27: HÖ sè gãc cña ®­êng th¼ng y = ax + b ( a 0 )≠ Ví dụ Ví dụ Cho 2 hàm sô y=x+3 và y=-x+2 Cho 2 hàm sô y=x+3 và y=-x+2 a) a) Vẽ đồ thị 2 hàm số trên mặt phẳng tọa Vẽ đồ thị 2 hàm số trên mặt phẳng tọa độ độ b) b) Tính góc tạo bởi đường thẳng y=x+3với Tính góc tạo bởi đường thẳng y=x+3với trục Ox trục Ox c) c) Tính góc tạo bởi đường thẳng y=-x+2 Tính góc tạo bởi đường thẳng y=-x+2 với trục Ox với trục Ox TiÕt 27: HÖ sè gãc cña ®­êng th¼ng y = ax + b ( a 0 )≠ Víi a > 0 Víi a < 0 y = a x + b x y O α α’ + Víi a > 0: Th× tg α = a . Dïng b¶ng hoÆc m¸y tÝnh ta tÝnh ®­îc α + V i a < 0: ớ TÝnh tg α ’= | a |. Dïng b¶ng hoÆc m¸y tÝnh ta tÝnh ®­îc α ' tÝnh α = 1800 - α ’ y = a x + b x y O α O ⇒ ⇒ TiÕt 27: HÖ sè gãc cña ®­êng th¼ng y = ax + b ( a 0 )≠ C©u 1 Gãc nµo trong c¸c gãc sau lµ gãc t¹o bëi gi÷a ®­êng th¼ng y = 3x + 5 vµ trôc Ox (Lµm trßn ®Õn ®é) A. 30 0 B. 45 0 C. 72 0 D. 85 0 A B D C C©u 2 Gãc nµo trong c¸c gãc sau lµ gãc t¹o bëi gi÷a ®­êng th¼ng y = - 2x + 5 vµ trôc Ox (Lµm trßn ®Õ ®é) A. 45 0 B. 64 0 C. 135 0 D. 150 0 TiÕt 27: HÖ sè gãc cña ®­êng th¼ng y = ax + b ( a 0 )≠ [...]... góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox lớn hơn 900 và nhỏ hơn 18 00 Đúng D a chỉ là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (với a 0 ) khi giá trị b 0 Sai Tiết 27: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a 0 ) Kiến thức cần ghi nhớ 1 Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox Là góc tạo bởi tia Ax và tia AT Trong đó A là giao điểm của đường thẳng y = ax + b với trục Ox, T là điểm thuộc đường... 3 Cách tính góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b với trục Ox + Với a > 0: Tớnh tg = a Dùng bảng hoặc máy tính ta tính được + Với a < 0: Tính tg = | a | Dùng bảng hoặc máy tính ta tính được tính = 18 00 - . nhau. 1 2 3 y 1 = 0 , 5 x + 2 y 2 = x + 2 y 3 = 2 x + 2 - 4 - 2 -1 2 O x y A B C 1 2 3 y 2 = - x + 2 y 3 = - 0 , 5 x + 2 y x O 1 2 4 2 y 1 = - 2. thì góc càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn 18 0 18 0 0 0 . . a là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b a 1 < a 2 < a 3 ; 1 < 2 < 3 < 90 0 Các đường
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN TGI GV GIOI CAP TINH 1, GIAO AN TGI GV GIOI CAP TINH 1,

Hình ảnh liên quan

Cho hình vẽ biểu diễn đồ thị của các hàm số (với hệ số a > 0): - GIAO AN TGI GV GIOI CAP TINH 1

ho.

hình vẽ biểu diễn đồ thị của các hàm số (với hệ số a > 0): Xem tại trang 4 của tài liệu.
Cho hình vẽ biểu diễn đồ thị của các hàm số (với hệ số a < 0): - GIAO AN TGI GV GIOI CAP TINH 1

ho.

hình vẽ biểu diễn đồ thị của các hàm số (với hệ số a < 0): Xem tại trang 5 của tài liệu.
bảng hoặc máy tính ta tính được    α' - GIAO AN TGI GV GIOI CAP TINH 1

bảng ho.

ặc máy tính ta tính được α' Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan