0

Hướng dẫn sử dụng International Financial statistics (IFS)

9 1,046 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 00:15

Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright Vi tính Ứng dụng Năm học 2007 - 2008 Trần Thanh Phong 1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS (IFS) Thống kê số liệu của 200 quốc gia trên thế giới và chứa khoảng 32.000 các chỉ tiêu kinh tế xã hội theo thời gian và được cập nhật hàng tháng. Phần mềm chạy trên các hệ điều hành 32-bit (Windows 95, 98 và Windows NT) và yêu cầu 5 MB dung lượng đóa cứng. Các dữ liệu truy xuất có thể được chuyển sang Microsoft Excel. 1. TRUY VẤN DỮ LIỆU TỪ IFS Có 4 lựa chọn để truy xuất dữ liệu theo chuỗi thời gian và chia làm 2 nhóm: Nhóm 1: Truy xuất theo quốc gia hay thông tin chung toàn thế giới + Country Tables + World Tables + Commodity Prices Nhóm 2: Truy xuất các chỉ tiêu có so sánh chéo giữa các nước + Economic Concept View Hình 1. Giao diện chính IFS – Ngăn Browse Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright Vi tính Ứng dụng Năm học 2007 - 2008 Trần Thanh Phong 2 2. QUI TRÌNH TRUY XUẤT DỮ LIỆU 2.1. QUI ĐỊNH KHOẢNG THỜI GIAN Có 2 kiểu truy xuất dữ liệu: + Single Frequency + Multiple Frequency Các kiểu tần số: + Annual (A) :dữ liệu truy xuất theo năm + Quarterly (Q) : dữ liệu truy xuất theo quý + Monthly (M) : dữ liệu truy xuất theo tháng Single Frequency: Dữ liệu kết xuất ra theo một loại tần số nào đó như Annual, Quarterly hay Monthly và theo một khoảng thời gian nào đó: từ năm nào (Start Year) đến năm nào (End Year). Hình 2. Truy xuất dữ liệu theo kiểu Single Frequency lấy tần số theo năm (Annual) và trong khoảng thời gian từ năm 1990 đến năm 2002 Multiple Frequency: Dữ liệu kết xuất ra theo nhiều loại tần số và theo những khoảng thời gian (có thể khác nhau) tương ứng nào đó. Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright Vi tính Ứng dụng Năm học 2007 - 2008 Trần Thanh Phong 3 Hình 3. Truy xuất dữ liệu theo kiểu Multiple Frequency dữ liệu kết xuất theo 2 loại tần số là: tần số dữ liệu theo quý (Quarterly) lấy từ quý I năm 1990 đến quý 4 năm 2002 và tần số dữ liệu theo năm (Annual) lấy từ năm 1980 đến năm 2002. 2.2. THIẾT LẬP CHƯƠNG TRÌNH VÀ ĐỊNH DẠNG CHO DỮ LIỆU KẾT XUẤT Vào ngăn Options để thiết lập thông tin cấu hình cho chương trình và đònh dạng cho kết quả truy xuất (Xem hình 4). Thiết lập các ràng buộc: Thiết lập ràng buộc cho các quốc gia và các chủ đề hay lónh vực nhằm giúp dễ quan sát và lựa chọn dữ liệu để truy xuất, cách lập và xóa ràng buộc như sau: Chọn một hoặc nhiều nước từ danh sách trong Country Constraint Chọn một hoặc nhiều chủ đề từ danh sách bên Sector Constraint Nhấp nút Set Constraint để thiết lập ràng buộc Nhấp nút Clear Constraints để xóa các ràng buộc  Trở lại ngăn Browse để xem kết quả sau khi thiết lập ràng buộc !!! Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright Vi tính Ứng dụng Năm học 2007 - 2008 Trần Thanh Phong 4 Lưu ý: Không chọn thì xem như là không có ràng buộc, nghóa là cho hiển thò tất cả dữ liệu. Để chọn nhiều lựa chọn liên tiếp nhau thì giữ phím Alt + nhấp chuột trong khi chọn, để chọn nhiều lựa chọn không liên tiếp nhau thì giữ phím Ctrl + nhấp chuột trong khi chọn. Nhấp nút Auto Saving Settings để chương trình tự động lưu thiết lập cấu hình đònh dạng mỗi khi bạn có sử đổi. Nhấp Restore Defaults để trả về cấu hình mặc đònh của chương trình. Cross Country Database Selection: Chọn kiểu sắp xếp dữ liệu kết xuất + Times series Group by Country: chuỗi thời gian nhóm theo nước + Times series Group by Concept: chuỗi thời gian nhóm theo chỉ tiêu Output Orientation: Chọn hướng cho dữ liệu kết xuất + Normal View (series in row) : chuỗi thời gian liệt kê theo hàng + Transposed View (series in columns) : chuỗi thời gian liệt kê theo cột Lưu ý: Một worksheet trong Ms. Excel có tối đa 256 cột, do vậy nếu số cột không đủ IFS sẽ tự tạo thêm worksheet mới. Hình 4. Thiết lập cấu hình cho chương trình và đònh dạng dữ liệu kết xuất Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright Vi tính Ứng dụng Năm học 2007 - 2008 Trần Thanh Phong 5 Optional Metadata Fields: chọn các trường dữ liệu cần thiết Field Name Mô tả Descriptor Mô tả chỉ tiêu hoặc nhãn của chỉ tiêu Country Name Tên nước Country Code Mã nước Data Type Loại của dữ liệu Data Source Xuất xứ dữ liệu National Descriptor Mô tả chỉ tiêu của nước hay ngôn ngữ của nước Partner Country Mô tả nước có liên quan đến chỉ tiêu Base Year Là năm mà chỉ tiêu được index, năm lưu 4 con số yyyy Fiscal Year End Tháng kết thúc năm tài chính của nước Begin/End Period Bắt đầu và kết thúc của một thời đoạn (theo năm, quý, tháng) Update Date Ngày cập nhật Scale Option: chọn đònh dạng cho số liệu kết xuất Chương trình cho phép kết xuất số liệu theo các đònh dạng sau: Database : Theo mặc đònh của chương trình Units : Hàng đơn vò Thousands : Hàng nghìn Millions : Hàng triệu Billions : Hàng Tỷ Trillions : Hàng nghìn tỷ 2.3. TRUY XUẤT DỮ LIỆU Vào ngăn Browse (xem hình 1) để chọn nước, chỉ tiêu cần truy xuất. Nhấp vào nút (+) để mở rộng danh sách và nhấp nút (-) để thu gọn danh sách. Có 4 lựa chọn truy xuất dữ liệu: a. Country Tables Chứa thông tin các chỉ tiêu của các nước theo thời gian và được cập nhật hàng tháng Ví dụ: Truy xuất thông tin của Việt Nam B1. Chọn ngăn Browse (1) B2. Chọn Country Tables (2) B3. Chọn Việt Nam tại danh sách Country (3) B4. Chọn tất cả các chỉ tiêu tại Table_Stub (4) và nhấp nút Add (5) để đưa và vùng Series to Retrieve (6) B5. Nhấp nút Retrieve (7) để truy xuất dữ liệu như hình 6 Ghi chú: Cũng có thể nhấp nút Retrieve Table để xem tất cả thông tin của nước đã chọn mà không cần qua các bước 4 và 5 như ở trên. Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright Vi tính Ứng dụng Năm học 2007 - 2008 Trần Thanh Phong 6 Hình 5. Ví dụ truy xuất các dữ liệu về tất cả các chỉ tiêu của Việt Nam theo năm Hình 6. Kết quả truy xuất dữ liệu qua Ms. Excel 1 2 3 4 5 6 7 Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright Vi tính Ứng dụng Năm học 2007 - 2008 Trần Thanh Phong 7 Các dữ liệu truy xuất được có thể chuyển sang Ms. Excel để sử dụng bằng cách vào thực đơn File chọn Save. Chọn đònh dạng của tập tin tại Save as type (nên chọn là Excel 97), đặt tên cho tập tin tại File name, chọn nơi lưu trữ tại Save in và nhấp nút Save để lưu tập tin. Lưu thông tin truy vấn Sau khi hoàn tất cả bước cung cấp thông tin truy vấn (từ bước 1 đến 6) ta có thể lưu thông tin này lại để dùng lại sau này. Cách thực hiện: Để lưu thông tin truy vấn: B1. Nhấp nút Save/Load Query B2. Đặt tên tại khung trắng B3. Nhấp nút Save Hình 7. Lưu, mở và xóa thông tin truy vấn dữ liệu Để mở lại thông tin truy vấn: B1. Nhấp nút Save/Load Query B2. Chọn tên thông tin truy vấn từ danh sách xổ xuống B3. Nhấp nút Load Để xóa thông tin truy vấn: B1. Nhấp nút Save/Load Query B2. Chọn tên thông tin truy vấn từ danh sách xổ xuống B3. Nhấp nút Delete b. World Tables Trình bày các dữ liệu về một chỉ tiêu nào đó trên góc độ tổng thể toàn thế giới và phân chia theo các khu vực. Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright Vi tính Ứng dụng Năm học 2007 - 2008 Trần Thanh Phong 8 Ví dụ: Xem thông tin về Tỷ giá hối đoái (Exchange rates) của tất cả các nước từ năm 1990 đến 2002 (National Currency per SDR) B1. Vào ngăn Browse B2. Chọn World Table B3. Chọn Exchange Rates B4. Chọn Retrieve Table c. Commodity Prices: giá cả hàng hóa Bảng thứ nhất chứa dữ liệu về giá cả thò trường (market prices) của các chủng loại hàng hóa quan trọng của các nước được buôn bán trên thò trường thế giới. Đồng thời cũng liệt kê giá (tính theo USD) trên một đơn vò hàng hóa (Pound, Units, Ton, Short Ton, Barrel, Metric Ton, Bushel,…). Bảng thứ hai cũng chứa thông tin như trên nhưng đã được sắp xếp (index) lại. d. Economic Concept View: Các chỉ tiêu tra cứa chéo để so sánh giữa các nước Cách truy xuất dữ liệu: B1. Chọn ngăn Browse B2. Chọn Economic Concept View B3. Chọn một hoặc nhiều chủ đề B4. Chọn một hoặc nhiều nước B5. Chọn một hoặc nhiều chỉ tiêu B6. Chọn Add để đưa vào Series to Retrieve B7. Chọn Retrieve để xuất thông tin Lưu ý: Để chọn nhiều lựa chọn liên tiếp nhau thì giữ phím Alt + nhấp chuột trong khi chọn, để chọn nhiều lựa chọn không liên tiếp nhau thì giữ phím Ctrl + nhấp chuột trong khi chọn. 2.4. TÌM KIẾM Việc tìm kiếm dữ liệu của IFS sử dụng mã của các chỉ tiêu và liệt kê theo thời gian B1. Chọn ngăn Search B2. Nhập chuỗi cần tìm bao gồm luôn các ký tự đại diện hình thức (wildcards) hoặc chọn từ danh sách có sẵn. B3. Nhấp nút Search B4. Chọn một hoặc nhiều chỉ tiêu cần lấy thông tin và nhấp nút Add để đưa vào mục Series to Retrieve của ngăn Browse Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright Vi tính Ứng dụng Năm học 2007 - 2008 Trần Thanh Phong 9 Hình 8. Tìm kiếm thông tin về dân số Lưu ý: Nhấp nút Reset sẽ xóa tất cả thông tin và trả về trạng thái ban đầu. Nếu kết quả tìm thấy lớn hơn 5000 thì chương trình sẽ không thể liệt kê được và vì vậy sẽ yêu cầu nhập vào điều kiện tìm kiếm khác. Bài tập thực hành: 1. Tìm thông tin về dân số (Population) của 10 nước ASEAN từ năm 1980 đến năm 2003 2. Tìm thông tin về GROSS DOMESTIC PRODUCT SA của 5 nước France, Germany, Japan, United Kingdom, United States từ năm 1990 đến 2003, dữ liệu lấy theo quý. Đònh dạng số liệu theo hàng triệu, chuỗi thời gian theo cột, tên các quốc gia theo hàng và xuất kết quả sang Microsoft Excel. Tài liệu tham khảo: International Financial Statistics (IFS) Help . kinh tế Fulbright Vi tính Ứng dụng Năm học 2007 - 2008 Trần Thanh Phong 1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS (IFS) Thống kê số liệu của. và xuất kết quả sang Microsoft Excel. Tài liệu tham khảo: International Financial Statistics (IFS) Help
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng International Financial statistics (IFS), Hướng dẫn sử dụng International Financial statistics (IFS),

Hình ảnh liên quan

Hình 2. Truy xuất dữ liệu theo kiểu Single Frequency lấy tần số theo năm (Annual) và trong khoảng thời gian từ năm 1990 đến năm 2002  - Hướng dẫn sử dụng International Financial statistics (IFS)

Hình 2..

Truy xuất dữ liệu theo kiểu Single Frequency lấy tần số theo năm (Annual) và trong khoảng thời gian từ năm 1990 đến năm 2002 Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 3. Truy xuất dữ liệu theo kiểu Multiple Frequency dữ liệu kết xuất theo 2 loại tần số là: tần số dữ liệu theo quý (Quarterly) lấy từ quý I năm 1990 đến quý 4 năm 2002   - Hướng dẫn sử dụng International Financial statistics (IFS)

Hình 3..

Truy xuất dữ liệu theo kiểu Multiple Frequency dữ liệu kết xuất theo 2 loại tần số là: tần số dữ liệu theo quý (Quarterly) lấy từ quý I năm 1990 đến quý 4 năm 2002 Xem tại trang 3 của tài liệu.
Nhấp nút Auto Saving Settings để chương trình tự động lưu thiết lập cấu hình định dạng mỗi khi bạn có sử đổi - Hướng dẫn sử dụng International Financial statistics (IFS)

h.

ấp nút Auto Saving Settings để chương trình tự động lưu thiết lập cấu hình định dạng mỗi khi bạn có sử đổi Xem tại trang 4 của tài liệu.
Vào ngăn Browse (xem hình 1) để chọn nước, chỉ tiêu cần truy xuất. - Hướng dẫn sử dụng International Financial statistics (IFS)

o.

ngăn Browse (xem hình 1) để chọn nước, chỉ tiêu cần truy xuất Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 5. Ví dụ truy xuất các dữ liệu về tất cả các chỉ tiêu của Việt Nam theo năm1  - Hướng dẫn sử dụng International Financial statistics (IFS)

Hình 5..

Ví dụ truy xuất các dữ liệu về tất cả các chỉ tiêu của Việt Nam theo năm1 Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 7. Lưu, mở và xóa thông tin truy vấn dữ liệu Để mở lại thông tin truy vấn:  - Hướng dẫn sử dụng International Financial statistics (IFS)

Hình 7..

Lưu, mở và xóa thông tin truy vấn dữ liệu Để mở lại thông tin truy vấn: Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 8. Tìm kiếm thông tin về dân số - Hướng dẫn sử dụng International Financial statistics (IFS)

Hình 8..

Tìm kiếm thông tin về dân số Xem tại trang 9 của tài liệu.